‘Dat zegt de Bijbel wel, maar onze tijd is anders…’

Iemand vroeg mij: ‘Wat zegt het Nieuwe Testament eigenlijk over homoseksualiteit?’ Ze was op de trouwdag van twee homo’s geweest en zat met die vraag, temeer omdat velen zeggen dat de Bijbelteksten die over homoseksualiteit gaan, vandaag niet meer geldig zouden zijn. Maar is dat wel zo?

Wanneer we spreken en schrijven over homoseksualiteit, moeten we dat altijd heel zorgvuldig doen en oppassen niemand te kwetsen, omdat er veel gevoeligheden liggen.
Je ziet dat wereldwijd de zogenaamde LGBT-beweging zeer actief is. LGBT staat voor lesbisch, homo, biseksueel en transgender. Regeringen, parlementen en ook kerken worden onder druk gezet om het homohuwelijk in te voeren en heel de samenleving pro-LGBT te maken.
Voor velen wordt het homo-zijn als aanlokkelijk voorgesteld. Dat wordt nog eens extra benadrukt door de oververtegenwoordiging van homo’s op de tv. Kies wat je wilt, probeer het eens uit…

En zeker, we zullen homoseksuelen, lesbiënnes, biseksuelen en transgenders nooit mogen haten of discrimineren, ook in de kerk niet. Of kijken we hen met de nek aan, zoals gebeurde door de farizeeërs toen ze een vrouw bij de Heere Jezus brachten, die op overspel was betrapt? Zo iemand moest gestenigd worden, vonden ze.
Maar hoe anders reageerde de Heere Jezus. Door in het zand te schrijven, overtuigde Hij de farizeeën van hun eigen zonden. Ze gingen zelf niet vrijuit. Ze hadden ook naar vrouwen gekeken om hen te begeren… En dan pleeg je al overspel, had de Heere Jezus eerder gezegd. Wie van ons gaat dan vrijuit?

‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen’ (Genesis 1:27).
‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn’ (Genesis 2:24).

God heeft de mens geschapen, niet man en man of vrouw en vrouw, maar man en vrouw. Die twee, man en vrouw, zullen tot één vlees zijn, En waar wordt dat beter zichtbaar dan in de seksuele gemeenschap tussen man en vrouw.
De voorstanders van het homohuwelijk zouden de uiterste consequentie moeten aanvaarden: dat iedereen hiervoor zou kiezen. Dan is binnen een generatie de mensheid uitgestorven.

Het Oude Testament biedt geen enkele ruimte aan homoseksuele relaties. Maar hoe zit het in het Nieuwe Testament, vragen velen zich af.
In het Nieuwe Testament vinden we verschillende teksten over het praktiseren van homoseksualiteit, die duidelijk aangeven dat ook het Nieuwe Testament homoseksualiteit ondubbelzinnig afwijst.

‘Ja,’ zeggen sommigen, ‘dat klopt wel, maar nu, anno 2015, is de situatie toch anders… Relaties in liefde en trouw tussen twee mannen en twee vrouwen zou Paulus heus wel hebben goedgekeurd. Dat kende men toen nog niet. Paulus had het uitsluitend over de uitwassen,’ wordt dan beweerd.

Toch klopt zo’n opmerking niet. Dat weten we onder meer uit de geschiedbeschrijving van de Romeinse historicus Tacitus (56-117 na Christus). Zeker, er gebeurden in Paulus’ tijd verschrikkelijke dingen op seksueel gebied. Hij schrijft over walgelijke homo-orgieën, zelfs aan het keizerlijke hof in Rome, waar ook de keizers, onder wie Nero, aan meededen.
Ook schrijft Tacitus dat er in zijn tijd ‘gewone’ homohuwelijken waren, net zoals in onze tijd. En toch maakt Paulus daar geen uitzondering voor als hij schrijft over seks tussen twee mannen of twee vrouwen.

Daarom, zo geloof ik, kunnen wij ook nu niet zo’n uitzondering maken. Ik besef dat dit voor sommige mensen een pijnlijke opmerking kan zijn. Als je zelf zulke gevoelens hebt voor anderen van hetzelfde geslacht, of als het je kind, je kleinkind of iemand anders betreft die dichtbij je staat.

Enige tijd geleden hoorde ik het volgende verhaal. Een jongen en een meisje, die samenwoonden, kwamen bij een gemeente met het verzoek om zich aan te mogen sluiten. In plaats van hen te veroordelen om hun samenwonen voor het huwelijk, werden ze uitgenodigd voor een serie persoonlijke Bijbelstudies met één van de ouderlingen. Daarbij ging de Bijbel open, ook over het onderwerp seksualiteit. In alle openheid en eerlijkheid.
Na enige tijd ontdekten beide jongemensen dat het niet goed was dat ze al samenwoonden. De Heilige Geest had hun ogen daarvoor geopend. Ze gingen weer apart wonen tot op het moment dat ze trouwden.

In het Nieuwe Testament wordt onder meer in Romeinen 1, 1 Korinthe 6 en 1 Timotheüs 1 gesproken over het praktiseren van homoseksualiteit.
In Romeinen 1 lezen we, vanaf vers 26:
26 Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.
27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.
28 En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen.

Dit zijn heftige woorden in Romeinen 1. Wanneer mensen niet in Gods wegen gaan, kan het moment komen dat Hij hen overgeeft aan oneervolle, zondige hartstochten.

1 Korinthe 6:10 zegt:
Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.

In 1 Timotheüs 1:9 en 10 lezen we:
9 …en als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandelingen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers,
10 …voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als iets anders tegen de gezonde leer is…

Ik hoef hier niets aan toe te voegen. Het is het Woord van God, dat levend en krachtig is.
Ja, toch wel, ter bemoediging, vers 11 van 1 Korinthe 6:
11 Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.

Het komt erop neer of wij willen accepteren wat de Heere in Zijn Woord zegt. Ik ken mensen met homoseksuele gevoelens, die mede door deze Bijbelwoorden een bewuste keuze hebben gemaakt om alleen te blijven en geen relatie met een ander van hetzelfde geslacht aan te gaan, hoe moeilijk dat soms ook voor hen is.
Ik ken ook mensen die door Gods genade vrij geworden zijn van homoseksuele gevoelens. Maar ik ken ook mensen met grote pijn en veel verdriet, waar huwelijken kapot zijn gegaan omdat de man of de vrouw vanwege (lange tijd onderdrukte) homoseksuele gevoelens het niet langer volhield in het huwelijk.

Het wordt voor kerken, scholen en christelijke organisaties steeds belangrijk een duidelijk standpunt te hebben als het over homoseksualiteit en het homohuwelijk gaat. In Amerika en Engeland bijvoorbeeld worden al – soms hoge – boetes gegeven als kerken weigeren hun ruimte beschikbaar te stellen voor een homohuwelijk of wanneer een christelijke bakker weigert een bruiloftstaart te bakken voor een homostel.
Tegelijk pleit ik voor een veilige omgeving waarin mensen – jongeren vaak – niet met hun homoseksuele gevoelens naar buiten durven te komen, maar waar een kerk een vertrouwenspersoon heeft, waar mensen kunnen aankloppen voor een gesprek en een gebed en tegelijk weten: mijn verhaal is hier veilig.

Juist in de kerk, in de christelijke gemeente, zouden mensen met homoseksuele gevoelens zich welkom moeten voelen. De Heere Jezus at met zondaren, accepteerde hen als mens, maar wees hun zondige daden beslist af. En zondaren zijn we van nature toch allemaal? In Johannes 8:11 zei Hij tegen de al eerder genoemde overspelige vrouw: ‘Ga heen en zondig niet meer.’
Het beste kunnen wij gewoon de Bijbel maar laten spreken en bidden dat God door Zijn Geest Zijn Woord gebruikt om in harten van mensen te werken. God verandert mensen.

Dirk van Genderen