Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Nog even, dan gaat de hemel open… (64 reacties)

Geplaatst op donderdag 20 augustus 2015, 8:43 door Dirk A A

Niet zelden voel ik me als een roepende in de woestijn. Soms is de tegenstand zwaar, de geestelijke strijd hevig. Maar ik wil mijn vertrouwen op de Heere blijven stellen, trouw zijn, doorgaan, met het oog op Hem gericht. Als een wachter op de muur, om een profetisch geluid te laten klinken. Om slapende mensen wakker te schudden. Ontwaak, wees wakker, wees waakzaam, de tijd dringt. De Koning komt, de Heere Jezus Christus.

We leven in spannende tijden. Velen zeggen echter: kijk toch rond in de wereld, alles blijft hetzelfde. Ik begrijp dat wie oppervlakkig kijkt, zoiets kan zeggen.
Toch is het niet waar! Ik zie twee belangrijke ontwikkelingen. De eerste is heel verheugend. Wereldwijd komen er heel veel mensen tot geloof, met name in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Velen worden toegevoegd tot de gemeente van de Heere Jezus Christus.

Ook in Nederland komen mensen tot geloof. Geen grote aantallen, maar hier één, daar twee en elders tien, twintig en misschien wel honderd. Onder jongeren bespeur ik een zoeken naar de waarheid. Het raakt mij telkens weer om jongeren te ontmoeten die heel radicaal hun leven toewijden aan de Heere Jezus en soms ook zeker weten dat Hij hen roept om heel hun leven in Zijn dienst te besteden. In hun eigen omgeving, in de gemeentewaar ze deel van uitmaken, anderen elders, soms aan de andere kant van de wereld.
Deze ontwikkeling geeft mij blijdschap en vreugde. ‘Heere, dank U, ga ermee door, Uw huis moet vol worden.’

Maar ik zie ook een andere ontwikkeling, een zorgelijke en trieste ontwikkeling. Zonde en ongerechtigheid nemen wereldwijd hand over hand toe. Ik vertel u geen nieuws als ik u wijs op overspel, liefdeloosheid, echtscheiding, abortus, het praktiseren van homoseksualiteit, vervolging van en haat tegen christenen, haat tegen Israel en het Joodse volk.

Het is alsof ik Openbaring 22:10 en 11werkelijkheid zie worden.
10 En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.
11 Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.

Laat het ons verlangen zijn rechtvaardig en heilig voor Gods aangezicht te leven, te midden van zeer velen die God de rug toekeren. Laten we in Gods kracht breken met de zonden in ons leven. En wees bewogen met hen die voor eeuwig verloren dreigen te gaan omdat ze de Heere Jezus nog niet kennen. Hij wil niet dat zij verloren gaan, maar tot bekering zullen komen. Is dat ook ons verlangen, ons gebed, onze inzet?

Nog iets: Word wakker en blijf wakker. We leven in het laatste uur, zegt de Bijbel. Nog even, dan gaat de hemel open en komt de Heere Jezus. Dan zullen we voor altijd bij Hem mogen zijn. Om er te zijn voor Hem, Hem te loven en Hem te prijzen. Om ons te verheugen in Hem. Omdat Hij ons verlost en bevrijd heeft. Onze Redder, onze Zaligmaker, onze Koning.
Wat een dag zal dat zijn wanneer we Hem zullen ontmoeten. En zullen zien van aangezicht tot aangezicht. ‘Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is’ (1 Johannes 3:2).

Hoe zal het verder gaan in de wereld? We leven in een bijzondere tijd. Over enkele weken eindigt het Joodse sabbatsjaar en begint het jubeljaar. (Elk zevende jaar is een sabbatsjaar en na 7 sabbatsjaren volgt er het jubeljaar.) Voor velen is dit een aanwijzing dat er de komende weken ingrijpende gebeurtenissen zullen plaatsvinden in het wereldgebeuren. Er wordt gesproken over een beurscrash, een groot militair conflict in het Midden-Oosten of misschien wel wereldwijd. Eén keer breekt het laatste jubeljaar aan voor de wederkomst van de Heere Jezus? Als dit eens het laatste is…

Waak. Wees wakker. Wees altijd bereid de Heere Jezus te ontmoeten, zodat Zijn komst (of het einde van uw leven) u niet overvalt.
En laten we, zolang Zijn komst nog uitblijft, ons leven in Zijn dienst besteden, volledig toegewijd aan Hem. In ons persoonlijke leven, in de gemeente, maar ook in de samenleving, in het open veld, als getuige van Hem.

Dirk van Genderen

64 Reacties

 1. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 augustus 2015 om 11:05

  Beste Dirk,

  Dank je voor dit stuk. Het is mij uit het hart gegrepen. Ik voel mij vaak ook zo maar weet dat je geen roepende in de woestijn bent want je bent een geroepene door God om de boodschap nog helder in deze tijd die donker is te brengen.
  Ik wil 1 Thessalonicensen 5 aanhalen: Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve. Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag de Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden; Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken; Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onze Heere Jezus Christus; Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden. Daarom vermaant elkander, en sticht de één den anderen, gelijk gij ook doet.
  Dit zijn de lieve woorden van Paulus ook tot ons om ons te vermanen, te bemoedigen en te stichten.

  Een zusterlijke groet van Elisabeth

 2. Wout Bouwman zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 augustus 2015 om 11:05

  Dank je wel Dirk voor je duidelijke boodschap.
  De laatste woorden uit het Oude Testament zeggen dat er iemand zal komen die het hart van de vaderen weer zal terug voeren naar de kinderen en het hart der kinderen tot de vaderen. (Mal. 4:6)
  Maar als meer dan de helft van de kinderen opgroeit in een gebroken gezin en de heft van de huwelijken uit elkaar valt en we doorgaan om onze regels boven Gods regels te plaatsen, dan bereiken we het tegenover gestelde. De Bijbel zegt: Wee u gij priesters, oftewel wee u geestelijke leiders, jullie verdraaien het woord van God, zodat je kunt zegenen waar je zou moeten waarschuwen en tuchtigen.
  We kunnen nog zo veel kerkdiensten houden en de preken vermenigvuldigen, maar ondertussen lopen de kerken leeg en neemt goddeloosheid, moord, geweld en corruptie toe, omdat het ons ontbreekt aan de zegen van God. God vraagt gehoorzaamheid, geen lippendienst.

 3. Enrique zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 augustus 2015 om 17:01

  Beste Dirk,

  Wat je nu hebt geschreven dat zijn woorden uit mijn hart gegrepen.
  Eénmaal in de 50 jaar, het jubileum jaar. Het schuld vrij maken van Israël en nu van de wereld. Het is hier waarom het draait. De Wederkomst van Jezus bij aanvang van het jubeljaar. Wel denk ik dat het jaartal moet verschoven worden van 2015 naar 2034. Het jubeljaar vindt zijn aanvang op de Grote Verzoendag. (Lev.25). Op eenvoudige manier valt te bewijzen dat dit niet alleen de geboortedag van Jezus was maar ook de dag van Zijn doop en de Dag van Zijn Wederkomst. Toch, proficiat met je artikel!

  Enrique

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 augustus 2015 om 14:00

  Veel christenen denken dat de Opname van de Gemeente ook in september aanstaande zal gebeuren en dat dan ook de Grote Verdrukking van start zal gaan. Wanneer dat gebeurt en alle wedergeboren christenen weggenomen zijn, zullen de chaos en de ontreddering echt compleet zijn.

  Zal bij de komende VN-vergaderingen waarin de Palestijnse Staat erkend zal worden en de Paus zal spreken over de Nieuwe Wereld Religie dan de antichrist naar voren worden geschoven die het valse verbond met Israël en de omringende landen zal tekenen? 10 landen zullen hem de macht geven. Het kunnen 10 landen uit Europa en/of het Midden-Oosten zijn, het kunnen ook 10 landen zijn van de VN-veiligheidsraad die de macht aan de antichrist zullen overdragen.

  Op theeconomiccollapseblog.com kun je lezen dat de enorme financiële crash er ook aan zit te komen, waarbij de val van Lehman Brothers in september 2008 maar een klein voorproefje is van wat er komen gaat. Centrale banken en overheden weten nu ook niet meer hoe ze de huidige zich ontwikkelende crash kunnen aanpakken, al hun middelen die zij sinds de crisis van 2008 gebruikt hebben om het financiële systeem overeind te houden en om de wereldeconomie aan de praat te houden, zijn namelijk uitgewerkt. Middelen als bijv. het opkopen van (staats)leningen, redden van banken met belastinggeld, bijdrukken van geld (Kwantitatieve verruiming), harde bezuinigingen en lastenverzwaringen (Austerity). En dat juist dan ook de Nieuwe Wereld Orde van de antichrist met daarbij één wereldmunt zal worden ingevoerd. Deze munt zal dan na enkele jaren worden vervangen door het beruchte merkteken van het beest.

  Misschien eerst de Opname van de gemeente, dan de financiële crash en dan dat de antichrist tijdens de komende VN-vergaderingen naar voren wordt geschoven? Wie zal het zeggen.

  Bij Ter Apel is er een bos waar satanisten hun rituelen uitspoken, dit heet ook wel het Tempelbos. En bij mij in Emmen zit er ook een loge van de Vrijmetselarij en worden er veel paranormaalbeurzen georganiseerd. Is het ook geen wonder dat er in de Groningse en Drentse Veenkoloniën zoveel armoede, werkeloosheid en ziekte is? Er is ook een website en die heet “Bidden voor de Veenkoloniën”.

 5. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 augustus 2015 om 16:39

  Met de reactie van Wout Bouwman ga ik helemaal mee. Vooral met zijn laatste zin: God vraagt gehoorzaamheid.
  Dit wil ik graag nog aanvullen met een citaat uit mijn dag gebedenboek:
  De mens moet eenvoudig gehoorzaam zijn aan Mijn geboden, alvorens zijn voetstappen in Mijn richting kunnen gaan. Want Ik kan slechts gevonden worden langs het pad van simpele gehoorzaamheid. Dan, wanneer hij zoekt, zal hij Mij werkelijk vinden. Ik zei dat jullie moesten worden als kleine kinderen om het Koninkrijk des Hemels in te gaan. Praktijk Christenen moeten wij worden, inderdaad Dirk, buiten de kerkmuren in het open veld. Ons Christen-zijn belijden (theorie) doen wij in de Kerk, maar getuigen van ons Christen-zijn, moeten wij daadwerkelijk laten zien, horen en in praktijk brengen buiten de kerkmuren in de maatschappij en dit met Gods-zegen. Hub.

 6. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 augustus 2015 om 22:27

  Mocht het zo zijn dat de Here Jezus, binnenkort terugkomt…. dan ben ik behoorlijk tekort geschoten in mijn christen zijn. Ik had nog zoveel plannen en wensen ten opzichte van mijzelf, en voor mijn dierbaren, en voor degene die de Here Jezus nog niet kennen.
  Wellicht ben ik te laat. Ben waakzaam, maar wellicht toch te laat.
  Bedroefd voel ik mij nu. Wetende dat ik eigenlijk nagelaten heb, want wellicht haalt de tijd mij in. Het gevoel van te weinig doen, of overstelpt mij machteloosheid, en ben ik te hard voor mijzelf.
  Pijnig ik mijzelf met de gedachtegang dat ik zoveel meer had kunnen doen.
  Ik hoop, en dat hoop ik echt, dat ik nog de tijd krijg. Niet voor mijzelf. Maar voor mijn dierbaren, en allen die de Here Jezus nog niet kennen.
  Alstublieft, Here Jezus… als het kan, gun ons nog wat tijd… amen.

 7. Peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2015 om 1:41

  Het is nacht. Onrustig gebonk en herrie in de buurt, u kent dat wel met gillen en schreeuwen en ergens een geluidsinstallatie.
  Op het internet blijven foto’s verschijnen van levend geboren baby’s, in een vreemde rode kleur met nog gesloten ogen.
  De wijsheid is natuurlijk “als je dat kind niet nodig hebt, waarom verwek je het dan?”
  Mijn gedachten gaan uit naar een vader en een moeder. Staan zij bij het buurtcentrum naar “de muziek” te luisteren? Aangenomen dat zij beiden wandelen in Gods wegen, de Heer Jezus kennen en Gods leiding in hun leven verstaan. Dat is toch waar het om gaat?
  Dan is er voor die ouders een moment dat de Geest des Heeren hen wegwijs maakt in de verborgenheden van het huwelijk. Dan leiden de lofoffers tot voortgaande ontwikkeling van hun lofgewaad, dan wordt het meisje geheiligd in het waterbad van de wedergeboorte, zoals ook de bruidegom zich heiligt ten opzichte van zijn Heer, in een voortdurend proces van toerusting.
  (Het is plotseling erg stil buiten.) Ik stel mij voor dat de Heer ook leiding kan geven aan het verwekken van een kind.
  Dat ontstaat dan in Zijn zegen… in het lofgewaad van de moeder en ook in de ouderlijke macht van de vader, in één levend gezin.

 8. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2015 om 16:27

  Een heel mooi artikel! Dank je wel hiervoor. Het is goed om zo telkens nieuws in relatie tot Gods wereld te lezen. Niet mooi maar we mogen hopen en weten dat de toekomst goed zal zijn. Dit leven is zo beperkt, laten we inderdaad ons inzetten voor Hem die ons heeft gemaakt.

 9. y.bryson zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2015 om 16:33

  Geweldig, ga zo door, totdat iedereen weet hoe wreed abortus is.

 10. Robert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2015 om 16:35

  Bedankt voor het woord. Het treft mij persoonlijk diep in mijn hart.

  Robert

 11. Eize Wind zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2015 om 16:44

  Hallo Dirk,
  Je mag je een roepende in de woestijn voelen, maar niet bij alle lezers valt de boodschap in dor droog zand. Ga door en trek je niets aan van tegenstand en de gevoelens die dat bij je oproept.

 12. Tru zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2015 om 17:28

  Lieve Dirk,
  We hebben jou nodig, alsjeblieft blijf schrijven en waarschuwen en onderwijzen, ik zou het vreselijk vinden als je ermee op houdt

  Dat je zoveel strijd ervaart is een teken dat je op de Hoge Weg wandelt.

  Gods zegen voor jou, je gezin en familie.

 13. Victorien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2015 om 17:42

  Heb in het boek gelezen van Wake up. Daar word ook vermeld dat het kan zijn dat Jezus zeer spoedig ons komt halen op de wolken als Zijn Bruid. Daar verheug ik mij op, en ben dankbaar als het zo is.
  Natuurlijk is het jammer voor de res , maar er staat ook in de Bijbel dat iedereen de kans krijgt om te kiezen. Al is dat niet altijd aan ons om dat te merken. Niemand heeft een heilig en onberispelijk leven, maar kan zich wel uitstrekken in heiliging en klaar zijn voor Zijn komst. Kan elk moment. Als we bij Hem zijn vervaagt al de rest , dan hebben we er ook geen leed en verdriet meer van. Kijk er naar uit… september dit jaar wordt spannend. Ben jij er klaar voor??

 14. Christine de Gier zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2015 om 17:43

  Ik wil even reageren op de gedachte dat de wederkomst heel spoedig zal plaatsvinden. In de eerste plaats is er nog geen Elia gekomen die de harten van de vaderen en de kinderen bij elkaar brengt. En deze harten liggen vaak heel ver uit elkaar helaas. Dus ons gebed mag zijn dat dit gaat plaatsvinden.
  Verder weet ik dat de Here God mensen al jaren aan het gereed maken is om gebruikt te kunnen worden bij een (laatste?) wereldwijde opwekking. Misschien zullen zij met elkaar een Elia-taak hebben.
  Ik wil dit vooral tegen René zeggen, ik hoop en verwacht dat je nog wat tijd krijgt.

 15. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2015 om 17:49

  Beste Enrique, kun je mij uitleggen waarom het jaartal 2015 verschoven moet worden naar 2034 ?

 16. willem Jansen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2015 om 18:11

  Ja dirk, dat we in de laatste dagen leven is een feit maar zullen velen zeggen dat roepen ze al duizenden jaren, maar toch zijn er nog niet zoveel profetieën in vervulling gegaan als de laatste maanden, de tijd is zeer ernstig en het gevaarlijke aan al die ellende in de media dat de mensen het voor kennis aan nemen, en weer over gaan tot de orde van de dag. Maar wij, kinderen van de Allerhoogste door genade vrij gekocht door het bloed van Christus Jezus, zien dat de heilige schrift in vervulling gaat komen, zo als de acceptatie van gelijke seksen wat trouwen aan gaat, dan het verdrag tussen Amerika en Iran, Israël die steeds verder geïsoleerd word de a.s ontmoeting van de VN raad om te praten over een wereldkerk, het contante geld wat steeds in meer landen wordt afgeschaft, nou ja, lees Mattheus 24 maar en hou de krant er maar naast. Het kaf moet eerst van het koren gescheiden worden. Ik hoop en bid dat er nog vele geestelijke blinden ziende worden, maar de Almachtige zegt hard maar rechtvaardig: wie niet voor Mij is is tegen Mij. Wees waakzaam en nuchter, Ik zal komen als een dief in de nacht, kom haastig Here Jezus amen.

 17. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2015 om 19:02

  Beste Dirk. Ik sluit me gaarne aan bij hen die vragen om a.u.b. door te gaan met je Nieuwsbrieven. Het is helemaal niet te hard, want het is de zuivere waarheid wat je schrijft. Ook wat betreft de abortuspraktijken. Ik hoop dat er door je Nieuwsbrieven velen worden wakker geschud. Ik verbaas me wel over velen die bepaalde tijden van de wederkomst van de Heere Jezus denken te weten. In de Bijbel staat toch dat alleen God de tijd weet? Dat zelfs de Heere Jezus, Zijn eigen Zoon, die niet eens weet. Daarom moet wij waken en nuchter zijn. Dirk je weet toch wel wie die twijfel zaait in je hart of je wel door moet gaan? Dat is de duivel die je aanvalt. Hij zal er alles aan proberen te doen om Gods woord te laten stoppen in de wereld. Maar er zit dan ook een mooie kant aan Dirk. Mensen van de wereld zal hij nooit aanvallen, want die heeft hij al en verkondigen Gods woord niet in de wereld. Alleen kinderen van God valt hij aan. Dat is een grote troost toch Dirk? Ik zal voor je bidden dat je met de hulp van de Heilige Geest de duivel zal blijven weerstaan. Dirk ik wens je met je gezin een gezegende zondag toe en ook alle lezers van deze Nieuwsbrieven.

 18. Nel Veerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2015 om 19:11

  Wat een mooi en goed artikel weer Dirk!! Ik ben zo blij als ik elke keer je nieuwsbrief mag ontvangen. Ga er alstublieft mee door! Het is zo goed om die afschuwelijke dingen aan het licht te brengen, we moeten onze stem laten horen! En dat doe je Dirk, weet dat ondanks de strijd die je ervaart het heel belangrijk is wat je doet. Kostbaar en belangrijk.

  Gods rijke zegen over je werk en gezin toegebeden, sjalom

 19. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2015 om 19:51

  Afgelopen maandagavond kwam ik als begeleider terug, met een groep van 25 jongeren, uit Taizé. Het dit jaar vooral een gedenkjaar omdat de communiteit 75 jaar bestaat!! 4000 jongeren uit de hele wereld waren hier samen en zaten drie keer per dag in de kerk! Hier ben ik al blij, als ik op zondag een paar jongeren in mijn kerk zie. Er waren deze week zelfs 3 bussen vol uit de oost Oekraïne! Ook een Russische bus was er bij. Ik weet bijna geen land te bedenken, dat niet vertegenwoordigd was! Bijvoorbeeld 1000 Polen, bijna evenveel Portugezen en zelfs grote groepen uit Bangladesh en China. Zelfs Cuba was voor het eerst vertegenwoordigd! Bijna elke kerkdienst kon ik de tranen in mijn ogen niet bedwingen als je 4000 jongeren ziet bidden!! Mijn zoon, zelf predikant, en drie van mijn kleinkinderen waren er bij. Vaak vroegen wij elkaar wat het geheim is van Taizé….. Ik kan geen ander “geheim” bedenken dan dat de broeders een biddende gemeenschap is, die voor deze jongeren bidden…… Een ander geheim kan ik niet bedenken. Ik heb ontdekt dat er werkelijk heel veel HOOP is voor onze jongeren (“spes patriae”) van deze tijd!! Waar zijn de bidders in Nederland, of waar ook in de wereld, voor onze jeugd?? Zij willen echt dolgraag. Denk niet dat Taizé “modern” is en daarom de jeugd aanspreekt! Elke kerkdienst is zo liturgisch als een kerkdienst maar zijn kan! Er is ook geen bandje. Soms doet het orgel mee, een dwarsfluit of een gitaar of viool. Drie maal per dag………. Iedereen (4000 jongeren!) is er bij……

 20. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2015 om 19:58

  Ik vergat nog te vertellen, dat er – wat in Israël “normaal” is – tijdens de kerkdienst, buiten zwaar gewapende militairen rond de kerk patrouilleerden. Dan komt de toestand in deze wereld wel heel beangstigend dichtbij……

 21. Teun zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2015 om 20:04

  Broeder Dirk, het is ook verschrikkelijk om te moeten melden over de abortus moordpraktijken. Nochtans is het goed om dit te blijven doen. Ogen moeten open gaan, de harde werkelijkheid mag niet verscholen blijven. Ik wil jou Gods nabijheid toe bidden en Zijn zegen over jouw werk in deze.
  Verbonden in Jezus’ naam, Teun.

 22. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2015 om 21:11

  Beste dirk, stoppen is geen optie, al kan ik mij menselijkerwijs hierin, van alles bij voorstellen.
  De strijd is pas begonnen. Wij zijn geen roepende in de woestijn. Wij zijn het licht in de wereld. Wij zijn het zoutend… zout.
  Hij, de Here Jezus, die zijn kruis droeg, voor ons. Hij heeft ons de taak gegeven… aan ons, om de ongerechtigheden aan de kaak te stellen.
  Wij, die Wedergeboren christenen zijn, verloochenen ons niet, ten aanzien van de Here.
  Wij doen niet mee aan wereld gelijkvormigheid.
  Het is aan ons om op te staan. Uitdragen waar wij voor staan. Wij strijden tegen de zonde, in welke vorm dan ook.
  Wellicht zijn wij nog te zacht, niet hard genoeg. Of vinden wij het nog belangrijk, hoe de mens over ons denkt. Wij hoeven niet aardig gevonden te worden, als wij de waarheid preken. Zachte heelmeesters maken diepe wonden. Waarom zijn wij niet zoals Jezus. Hij was met een ieder begaan. Zijn boodschap is, geloof in mij, zondig niet meer, en evangeliseer de waarheid.

 23. jaap h. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2015 om 21:37

  Beste Dirk, ik kijk ook altijd uit naar je nieuwsbrieven, wordt zelf ook wel aangevallen, voel me dan ook er ook wel schuldig over, maar soms heb je wel zwakke momenten of wat stress erbij en ben je wat lauwer met Gods Woord bezig. Dan heeftde boze weer een invalshoek op je zwakke plek, dit kan van alles zijn, alcohol seksuele sites etc. Het blijft soms toch wel een gevecht ook daarom zijn deze nieuwsbrieven heel opbouwend. We hebben elkaar in deze wereld meer dan nodig, wordt snel afgeleid en in beslag genomen zo. Dirk ga zo door met schrijven, hoeft niet altijd zoet te zijn. Ik betrek jou ook wel in m’n gebed en heb dit zelf ook wel nodig. Gezegend Dirk en alle Nieuwsbrief lezers en lezeressen.

 24. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2015 om 22:42

  Het werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt. En God doorbreekt ook grenzen die door mensen zijn gemaakt.
  Dit mag ik geloven, want niet door kracht of geweld, maar ‘door mijn Heilige Geest’ zal (het voor ons onmogelijke) geschieden.
  Geliefden houdt moed in de geestelijke strijd. En weet dat wij met Hem, meer dan overwinnaar mogen zijn. Want het is Zijn werk in ons, hetwelk Hij ook zal afmaken.
  Iedere vijand die nu nog woedt, zal 1x een voetbank worden onder Zijne voet.
  Jezus bloed geeft ons de overwinning.
  ‘We zijn niets vanuit onszelf’. Maar alles in Hem!

 25. Ellen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2015 om 22:52

  Beste Dirk,
  Ook ik kijk altijd uit naar jouw nieuwsbrief. Ik leer veel van jou, dus ik wil jouw brieven echt niet missen hoor!!!

 26. jantje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2015 om 23:49

  Lieve Dirk bedankt voor jouw wijze woorden, we leven in een gebroken wereld, en de mens doet maar wat hij wil zonder rekenschap te houden met zijn maker! Maar deze vreselijke dingen moeten benoemd worden. Ik wens je GODS zegen daar bij, en ik bid dat de Here Jezus jullie gezin en jouw werk zegent Dirk. Liefs, Jantje

 27. Hendrik Brand zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2015 om 23:58

  Beste Dirk,

  Als wakers bij de abortusklinieken worden we erg versterkt door uw nieuwsbrieven, wel is het opvallend dat de meeste wakers ook een warm kloppend hart voor Israël hebben. Ga zo door! Tot Jezus komt of ons roept.

 28. Jan Hagen zegt:
  Geplaatst op zondag 23 augustus 2015 om 2:27

  Ga door met je nieuwsbrieven, Dirk ! Ze zijn een bemoediging voor velen. Ik geloof ook dat de tijd dringt. Dus wees waakzaam. Hier in Brasil komen ook nog velen tot geloof , in ons dorp van 25.000 inwoners staat bijna in iedere straat een kerk (Evangelisch, baptist, adventista e.a.) Hier staan de mensen nog open voor God`s Woord. Hopelijk krijgen we nog wat tijd opdat nog velen toegevoegd mogen worden aan de gemente. Shalom en Maranatha!

 29. Tineke zegt:
  Geplaatst op zondag 23 augustus 2015 om 7:34

  Beste Dirk,
  Ik ben zo blij en dankbaar, dat jouw woorden nog gesproken/geschreven worden.
  Het sterkt mij in mijn geloof. Heb het zo nodig over zaken te lezen die in de wereld gebeuren
  en daardoor te weten hoe de tijd er voor staat. Jij kunt het echt heel goed neerzetten en brengt de realiteit naar voren, hoe akelig dat ook mag zijn, dit te weten houdt mij wakker.
  Blijf s.v.p. doorgaan, maar dat zal je inmiddels wel duidelijk zijn.
  De bescherming van de Hoog Heilige over je gedachten en Zijn zegen in en over al je werk en
  voor je gezin. Zijn Shalom in je hart en ziel toegedacht in de Naam van Jezus.

 30. Monique van den Doel zegt:
  Geplaatst op zondag 23 augustus 2015 om 7:37

  Hallo Dirk, ga zo door. Je bent een man Gods en de dingen die je schrijft gebeuren. Ook nog maar het topje van de ijsberg helaas, maar erg genoeg. Ons gebed mag zijn voor de vrede van Jeruzalem te bidden en dat Gods plan in alles doorgang heeft. Maranatha, Jezus kom spoedig!

 31. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zondag 23 augustus 2015 om 10:05

  Geliefde broeder Dirk in Christus,

  Geef nooit op als er om je heen tegengeluiden komen. Blijf maar een roepende in de woestijn, want weet dat satan momenteel rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden, want hij alleen probeert om ons het zwijgen op te leggen. Jouw wekelijkse nieuwsbrief ontvang ik elke week weer met veel vreugde en zegen, ondanks de soms bizarre inhoud. Ik denk dat jij één van de weinigen in Nederland bent, die de dingen bij hun naam durft te noemen. Dirk zulke mensen hebben we nodig voordat Jezus terug komt! Ook ik voel me al jarenlang een roepende in de woestijn, maar ervaar ook dat Gods trouw daardoor steeds meer mensen aanraakt met Zijn genade en liefde. Jezus was ook een roepende, en moest dat met de dood bekopen. Dirk laten we a.u.b. terwille van Hem blijven roepen, want er gaan zoveel mensen voor eeuwig verloren als wij niet blijven vertellen van Gods grote liefde. Maar tevens ook de moed hebben om alle verschrikkingen die er gaande zijn, aan de kaak te stellen. Moge God jou en je dierbaren omringen met Zijn allesomvattende liefde!

 32. Leo zegt:
  Geplaatst op zondag 23 augustus 2015 om 11:20

  Beste Dirk,

  Wat zou het mooi zijn als Jezus terug zou komen, maar aan de andere kant denk ik ook weer aan al die mensen die Jezus nog niet kennen of wel van hem hebben gehoord maar hun eigen leven willen blijven invullen. Ook mogen wij weten wat de Bijbel hier over schrijft dat in het laatst der dagen veel mensen Hem de rug toe zullen keren. Hoop van harte Dirk dat jij door al deze reacties genoeg bemoedigd wordt om door te gaan, want de wereld mag/moet het blijven horen van wat er allemaal wel/niet gebeurt, ook al ergeren velen zich hier aan.
  Laten we samen de strijd aangaan.
  Veel zegen en kracht toegewenst en een hartelijke groet.

 33. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 23 augustus 2015 om 11:45

  Best Dirk,

  Ik weet precies wat je voelt als roepende in de woestijn, wij gaan naar de Parousia gemeente, en daar wordt slechts mondjes maat over deze zware (eind) tijd gesproken, omdat ze dat niet gezond vinden en vooral niet positief voor de jeugd, ook ontbreekt het bij de meeste sprekers aan Bijbelkennis en visie op deze tijd.

 34. jannie zegt:
  Geplaatst op zondag 23 augustus 2015 om 12:29

  Shalom Dirk en álle lezers van “Dirks visie”

  Ga a.u.b. door met jouw bediening! Je weet het, Paulus zei: als je geen weerstand krijgt mag je je wel afvragen of je op de goede weg zit. God zegt zo vaak tegen Jozua en het volk Israël: Ik zeg tegen de kinderen Israëls dat zij vóórttrekken! En gedrukte melk brengt boter voort. (Spr. 30:33)
  Ga in Vrede.

 35. paula zegt:
  Geplaatst op zondag 23 augustus 2015 om 12:47

  Mooi om weer te lezen en bij stil te staan dat we mogen weten dat de Jezus snel terug komt. En dat we klaar moeten zijn voor zijn terugkomst. Maar wat fijn dat wij niet zelf om onze theologieen hier op los hoeven te laten wanneer de wederkomst is. Immers alleen God weet wanneer de wederkomst zal zijn. Wij mogen ons klaarmaken voor het bruiloftsfeest en feest zal het zijn.

 36. engel landman zegt:
  Geplaatst op zondag 23 augustus 2015 om 13:43

  Maranata kom Heer Jezus, kom spoedig en help ons uit dit dal. Amen

 37. Henk zegt:
  Geplaatst op zondag 23 augustus 2015 om 14:38

  Beste Dirk,

  Ga vooral door met het benoemen van de verschrikkingen, het valt mij op dat mensen de werkelijkheid niet onder ogen willen zien. Het erge daarbij dat men zichzelf vaak ziet als echte christenen, hoe beschamend eigenlijk. Anderzijds een teken van de tijd.

 38. Peter zegt:
  Geplaatst op zondag 23 augustus 2015 om 14:43

  Het nadenken over abortus hakt er diep in. Satan heeft als ‘de macht van het beest’ een vaste voet aan de grond. Dit betekent dat hij alle macht heeft in de wereld, op ieder denkbaar niveau, ook in onze “onreinheid”. Het stoort mij als ik mensen met een Bijbel zie zwaaien en hoor roepen: Het bloed van Jezus reinigt mij van alle zonden! Terwijl zij helemaal niet rein zijn. Deze teksten zijn geen toverspreuken!

  In maatschappelijke zin staan wij toch behoorlijk machteloos. De mensen beschouwen abortus als een vorm van anticonceptie en onze “Schreeuw om Leven” wordt niet gehoord.
  Wat is in deze kwestie de weg voorwaarts? De Bijbel roept ons op om te worden als een kind, Lukas 18: 16 Maar Jezus riep dezelve kinderkens tot Zich, en zeide: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods. 17 Voorwaar, zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kindeken, die zal geenszins in hetzelve komen.
  Betekent dit niet dat wij in onze dienst aan God als priesters de taak hebben om kinderen tot Jezus te laten komen?
  Ik denk het wel. Anders zullen wij het Koninkrijk zelfs niet ontvangen.
  Maar kinderen zijn maagdelijk, die leidt je niet “zomaar” tot de Heer!
  De logica zegt dat je dan zelf ook minimaal rein moet zijn als een maagd, hetgeen alleen maar mogelijk is in onze wedergeboorte.
  Joh. 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.
  De logica zegt dat hier dus ook een front is voor de strijders. Rein worden. De heiliging. Tot wij zijn als maagden voor Gods aangezicht, door de vergevingsgezinde liefde van Christus en de reinigende werking van Zijn Bloed.
  De wan is dan in onze hand (militaire toerusting). Wij zijn een dag, een tijd, in de troon van God. Met een nieuwe naam, gereed om de bruiloft van het Lam te gaan vieren.
  Ook kunnen wij rein de boze ontwortelen en het kwaad uitroeien met wortel en tak.
  Vorige generaties hebben dit werk laten liggen, om welke reden dan ook.
  Maar wij bereiden ons voor op de komst des Heeren Jezus, dus rein zullen wij zijn.

 39. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 23 augustus 2015 om 16:16

  Beste Dirk,

  Ga zo door met deze Nieuwsbrieven, ik zie er iedere week naar uit en ben altijd benieuwd naar het onderwerp van het commentaar, ik lees het altijd met veel interesse en de reacties daarop.
  De actualiteit in de wereld, het goede nieuws en de bijbelstudie heeft ook mijn volledige aandacht.
  Het is fijn om in deze nieuwsbrief te lezen dat veel jongeren in Nederland op zoek zijn naar de waarheid en de Heere Jezus willen volgen. Daarin zie ik ook de hand van God en dat geeft moed om te blijven bidden voor Nederland, voor de Overheid, voor degene die een dienstverlenende taak hebben in dit land en anderen die de orde moeten handhaven en aangewezen zijn om de veiligheid te garanderen. Zij hebben veel wijsheid en inzicht nodig om dit werk te kunnen doen en bid Gods zegen af voor deze mensen.
  Gods rijke toegewenst voor jou en je familie!

 40. Anna zegt:
  Geplaatst op zondag 23 augustus 2015 om 16:26

  Lieve Dirk,
  Met ontroering lees ik al de reacties! Heb hier niets meer aan toe te voegen
  Zeg er Amen op!
  Heel veel ZEGEN!! en bid of God je nog meer vervullen wil met Zijn liefde!

 41. Geert zegt:
  Geplaatst op zondag 23 augustus 2015 om 16:54

  Beste Dirk
  Ik zie elke week uit naar jouw nieuwsbrief, het bemoedigt mij in mijn geloofsleven.
  Dus stoppen is geen optie, ga door met dit mooie werk met God’s hulp en zegen lukt dat altijd.
  De Here Zegene U

 42. Nellie van Dooijeweert zegt:
  Geplaatst op zondag 23 augustus 2015 om 17:41

  Beste Dirk

  Ga alsjeblieft door. Al voel je je een roepende in de woestijn, velen worden door je brief aan geraakt. Het is zo belangrijk deze dingen te weten, door te kunnen geven.
  De Heere zegene je rijk en overvloedig!!!

  Nellie

 43. Kevin zegt:
  Geplaatst op zondag 23 augustus 2015 om 18:04

  Bedankt voor de bemoediging. De nieuwsbrief heeft me veel goeds gebracht. Ik zal voor u bidden.

  Gods zegen, Kevin Tan

 44. ad zegt:
  Geplaatst op zondag 23 augustus 2015 om 19:16

  Opnieuw…… prima column!! De spijker op de kop! Ga rustig door met schrijven!! Trek je niets aan van negatieve reacties. De wekelijkse Nieuwsbrief + Column is voor mij praktisch altijd een bemoediging! Er rust duidelijk zegen op!

 45. suzanne zegt:
  Geplaatst op zondag 23 augustus 2015 om 19:30

  Beste Dirk, wat zou het een gemis zijn als je stopt met de nieuwsbrieven.
  Het is zo fijn dat je aan de Bijbel vast blijft houden! Ik hecht erg veel waarde aan je mening. In deze tijd is dat zo ontzettend belangrijk! Steeds meer christenen doen water bij de wijn , zoals ook de EO . Ik geef toe het ze hebben een heel moeilijke taak , om staande te blijven in deze tijd. Wat is het belangrijk om voor elkaar te bidden om niet af te dwalen .
  Heel veel zegen toegewenst!

 46. Petra zegt:
  Geplaatst op zondag 23 augustus 2015 om 20:45

  Beste Dirk,
  Hartverwarmend, al die positieve reacties van ‘jouw’ lezers en lezeressen van je nieuwsbrief en overdenkingen.
  Dit betekent maar één ding: NIET STOPPEN!
  Het is inderdaad de duivel die jou aan het twijfelen brengt, maar de Heere Jezus heeft hem overwonnen en omdat de duivel weet dat jij met heel je hart Jezus volgen wil, valt hij je aan!
  Luister niet naar hem maar volg je hart en je Heiland en blijf ons verblijden met je leerzame, bemoedigende en diep overdachte stukjes waar héél veel mensen elke zaterdag naar uitkijken!
  Van harte Gods rijke zegen voor jou en je gezin toegewenst en de inspiratie van de Heilige Geest toegebeden!
  Ik ben er zeker van dat velen door jouw overdenkingen gezegend zijn of worden.

 47. Bert van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zondag 23 augustus 2015 om 21:05

  Beste Dirk
  De HEER zegene je met je gezin

 48. Joke zegt:
  Geplaatst op zondag 23 augustus 2015 om 21:39

  Beste Dirk,

  Ik lees ook elke week je nieuwsbrief, je bent eerlijk en kan het altijd goed verwoorden, hoop dan ook dat je ermee doorgaat. Ik hoop dat je de kracht van onze Hemelse Vader hiervoor mag ontvangen. Wens je Gods zegen voor jou en je gezin.

 49. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 24 augustus 2015 om 7:45

  Ik wilde nog even zeggen wat een prachtige bijzondere foto je hebt bijgevoegd. Ik werd er door geraakt.

 50. auktje roffel zegt:
  Geplaatst op maandag 24 augustus 2015 om 7:49

  Beste Dirk,
  Ik kijk iedere week uit naar je nieuwsbrief. Ik word altijd zo bemoedigd door je nieuwsbrieven.
  Gods zegen en ik bid je samen met je familie de vrede van God toe.

 51. Margreet. zegt:
  Geplaatst op maandag 24 augustus 2015 om 10:48

  Beste Dirk. Wij weten, dat er gruwelijke dingen gebeuren. Kijk wat de IS allemaal doet. Maar soms steken we onze “kop” in het zand. Maar dat de duivel rond gaat als een briesende leeuw en alles van de Heere God wil vernietigen staat in de Bijbel en zien we ook dagelijks om ons heen gebeuren. Alleen al de strijd tegen de “Zondags Heiliging”. Nog meer zullen we voor u bidden, dat u met uw werk kan doorgaan. Dat de Heilige Geest u zal vullen en u ons de boodschap mag doorgeven (hoe gruwelijk dat vaak ook is). Ik bid u Gods Zegen toe.

 52. Ank zegt:
  Geplaatst op maandag 24 augustus 2015 om 11:37

  Beste Dirk,
  Ook ik vind jouw stukjes altijd prachtig om te lezen! De liefde van Christus komt altijd naar voren!
  Gods zegen voor jou en je gezin!

 53. Lies zegt:
  Geplaatst op maandag 24 augustus 2015 om 12:02

  Ik vind het ook een heel bijzondere mooie foto die je aan het commentaar heeft toegevoegd, bedankt hiervoor!

 54. Geralda zegt:
  Geplaatst op maandag 24 augustus 2015 om 12:22

  Beste Dirk,

  Ik hoop dat je door blijft gaan met je nieuwsbrieven, lees ze helemaal en ook de commentaren. Zie er elke week weer naar uit, het houdt je scherp, en wat je zegt ook over abortussen is de waarheid en daar moeten we niet voor wegkijken hoe ernstig berichtgeving ook kan zijn. Zonde neemt wereldwijd toe, dat zie je op alle gebieden, gelukkig komen er ook nog mensen nog tot geloof. Laten wij voor al die mensen die de Here Jezus nog niet kennen, gaan bidden, en hopen dat er nog veel mensen tot geloof en bekering komen en laten we waakzaam blijven!

  Gods zegen voor jou en je gezin.

 55. Wil van de Werken zegt:
  Geplaatst op maandag 24 augustus 2015 om 13:27

  Dirk, ik vind jouw brieven erg goed en leer er van. Soms kan ik daaruit iets belangrijks delen met een ander. Zelfs predikanten e.a. heb ik mogen bemoedigen met de enorme aantallen moslims die tot geloof komen, n.a.v. een stuk over Zakaria Botros en Joel Rosenberg [sept.`14]. Laatst had ik een gesprek over Israel en de Palestijnen en heb goede dingen mogen zeggen die ik van jou heb geleerd. Je ziet God is een God van vermenigvuldiging! Hoe dichter je bij de vuurlinie werkt des te zwaarder je strijd. Verblijd je! Lees Hand. 5:41. Hart. gr., Willemien.

 56. Henk van den Berg zegt:
  Geplaatst op maandag 24 augustus 2015 om 17:34

  Beste DIRK…
  Deze Nieuwsbrief is belangrijk.
  Laten we arbeiden zo lang het nog licht is.
  Shalom:
  Hartelijke groet: Henk

 57. Willy zegt:
  Geplaatst op maandag 24 augustus 2015 om 17:38

  NIEMAND weet wanneer JEZUS terugkomt……

 58. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 24 augustus 2015 om 18:36

  Ook ik wil me aansluiten bij de rij hierboven. Doorgaan….
  Ik moest van de week denken aan Jaèl die Sisera=vijand met een tentpin door het hoofd spieste.
  En Sisera=vijand lag met de spies in zijn hoofd dood in de tent.

  Zo zouden ook wij in geestelijke zin de vijand onschadelijk moeten maken. En ja, dat wil dan zeggen dat de dingen bij de naam genoemd moeten worden om te weten wat zondig=vijandig is.
  Om zo door het gebed en het uitspreken van Gods Woord de vijand tegemoet te kunnen treden.
  Als God vóór ons is wie zal tegen ons zijn?

 59. Nel Altena zegt:
  Geplaatst op maandag 24 augustus 2015 om 19:46

  Geliefde Broeder,
  Uit bovenstaande reacties is er maar één conclusie nl. dat je door moet gaan met dit Zegenrijk werk!
  Hartelijke groeten, Nel.

 60. lydiaSwitters zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 augustus 2015 om 15:29

  shalom
  Dirk voor jou de woorden uit JOZUA 1 vers 9 toegebeden. Houd moed, Jezus onze Heer is overwinnaar!!

 61. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op woensdag 26 augustus 2015 om 12:37

  Sjalom Dirk,

  Ik herken de opmerking van je: zou ik er maar niet mee stoppen met al die nieuwsbrieven. Om het Evangelie kenbaar te maken is onuitputtelijk maar kost heel veel energie. Je gaat er voor zitten en zucht eens diep hoe kan ik wat ik op mijn hart heb gekregen zo evenwichtig doorgeven aan anderen. Je hebt een eigen stijl van schrijven die velen aangenaam vinden. Er mee stoppen klinkt als het schip verlaten en prijs geven aan de golven in de hoop dat het ergens veilig aan strand komt. Jouw bediening is om mensen wakker te schudden en hen te leiden naar een veilige haven. Iedere voorganger heeft daar van tijd tot tijd moeite mee. Alweer een oproep, maar wat doen ze er mee? Ik denk dat de kracht zit in het benoemen en herhalen van de boodschap. Het zet ons met beide benen op de grond en leert ons ook dat we van G’d afhankelijk zijn. We moeten ons ervan bewust zijn dat de tegenstander er ook alles aan doet om roet in het eten te gooien en zorgen voor vervaging van de normen en waarden. Ons leven is naar de toekomst en we mogen kracht putten uit het verleden waarin G’d ons heeft bijgestaan. Vele voorbeelden zijn er in de Bijbel waarin grote leiders aan G’d vragen om afgelost te worden. Ook zij gaan gebukt onder de taak die zij opgelegd hebben gekregen. Velen hebben gereageerd: ga door, we zien er naar uit.
  Besef dat daarmee de honger naar het Woord zeer groot is. Iedere nieuwsbrief draagt jouw persoonlijke visie en oproep. Eenzijdigheid? Nee, ik denk juist door de reacties geen eenzijdigheid is. De dringende oproep om mensen bij de les te brengen en te houden blijkt telkens weer noodzakelijk.

  Nog even volhouden beste Dirk!

 62. Joke zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 augustus 2015 om 20:20

  Dirk,er zijn zoveel troostrijke en bemoedigende woorden voor jou en je familie in mijn hart..
  Van de getrouwe dienstknechten en geestelijke wachters (die waarschuwen, tijdig en ontijdig) wordt gezegd dat zij hun loon zullen ontvangen: “GAAT IN, GIJ GETROUWE DIENSTKNECHT, IN DE VREUGDE VAN UW HEERE”. Wat zal er van ons gezegd worden?

 63. Jannie B zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 september 2015 om 12:13

  Dirk,

  Ik sluit me helemaal aan bij de woorden van Petra (46) en van Troost Mijn Volk(61).
  Blijf volhouden Dirk, we, ik heb je hard nodig. Ik kom ook vaak neerslachtig-verdrietig uit de kerk. Het Woord wordt wel juist gepreekt maar het ontbreekt in onze gemeente aan liefde en meeleven met de gemeenteleden en eerbied en heiligheid voor God. Er wordt niet verteld over Zijn liefde voor Zijn Volk Israël en Zijn plan met ons.
  Is het ook niet wat egoïstisch te denken dat de Opname wel eens spoedig zou kunnen komen?
  Het Woord van God is nog niet gepredikt aan alle volken en stammen en in alle talen geschreven. Onze God is bezig voor zich een eigen speciaal volk samen te stellen die Hem onvoorwaardelijk toebehoort, lief heeft, dient, apart gesteld en gerechtvaardigd voor Hem, uit alle volken en stammen, èn Zijn volk uit de Joden de 144.000 (Messias Belijdende Joden)? Dan pas zal het einde gekomen zijn. Ik denk dat het nog niet zover is en we nog een taak hebben in deze wereld in onze eigen omgeving. Geve God ons daarvoor de vrijmoedigheid en de kans.
  Dat de Here jou en je gezin mag zegenen, Dirk.
  Shalom,
  Jannie B.

 64. Clara zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 september 2015 om 11:56

  Blijf aub doorgaan met het versturen van de nieuwsbrieven!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden