Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

September 2015: rampmaand? (48 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 september 2015, 8:00 door Dirk A A

Van alle kanten krijg ik e-mails toegestuurd over wat ons deze maand staat te gebeuren. Anderen spreken mij erover aan. Velen verwachten dat tussen 13 en 25 september aanstaande de wereld zal worden getroffen door verschrikkelijke rampen. Er zal een beurscrash plaatsvinden, mogelijk de start van de Derde Wereldoorlog, de staat van beleg in Amerika, met het opsluiten in kampen van alle christenen en nog veel meer… Waarom? Omdat het Joodse sabbatsjaar eindigt en het jubeljaar van start gaat.

Er zijn mensen die met niets anders meer bezig zijn. Die hun huis hebben gevuld met langdurig bruikbare voedingsmiddelen. Die zeggen hierover een woord van de Heere te hebben gekregen. Die paniekverhalen op internet zetten.

Gods oordelen barsten los?
Sorry dat ik een beetje sceptisch ben, maar ik vind dat hier paniek wordt gezaaid. Omdat er de vorige twee keren bij het einde van het sabbatsjaar een grote daling van de aandelenbeurzen plaatsvond, zal dat nu wel weer gebeuren, voorspelt men. En omdat er precies nu weer een maansverduistering plaatsvindt, de vierde en laatste uit de serie van de tetrade, die de afgelopen anderhalf jaar plaatsvond op Joodse feestdagen, zullen nu Gods oordelen wel losbarsten over de wereld.

Voor het gemak wordt maar even vergeten dat lang niet bij elke tetrade in het verleden iets bijzonders plaatsvond in de geschiedenis van Israel en van het Joodse volk. Ook blijft onvermeld dat zeker niet bij elk slot van een sabbatsjaar de wereld of het Joodse volk door een ramp werd getroffen, evenmin als tijdens de start van een jubeljaar.

Ik heb stellig de indruk dat de één de ander napraat. De spanning zit er goed in bij veel christenen en ook bij sommige Joodse mensen. Wat gaat er gebeuren? Iemand zei tegen mij dat hij er vrijwel zeker van is dat de opname van de gemeente in deze maand zal plaatsvinden, hoewel hij niet zeker weet of heel de gemeente wel zal worden opgenomen. Misschien een deel, denk aan de vijf wijze en de vijf dwaze maagden, voegde hij eraan toe. Alleen de vijf wijze maagden zullen in zijn visie worden opgenomen, de vijf dwaze maagden zullen door de grote verdrukking heen moeten, is zijn verwachting. En niet alleen van hem, maar ook van een flink aantal anderen.

‘Laat u geen angst aanpraten’
Ik roep u op tot kracht, liefde en bezonnenheid. Laat u geen angst aanpraten, door niemand. 2 Timotheüs 1:7 zegt: ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.’
Beste mensen, houd uw ogen gericht op de Heere Jezus. Wat er ook in de wereld gebeurt, het loopt Hem nooit uit handen. Hij zit op de troon en Hij regeert.

Zeg ik nu dat u maar rustig kunt gaan slapen, omdat er niets gaat gebeuren in september? Dan begrijpt u mij verkeerd. Ik zie ook dat de ontwikkelingen in de wereld zich toespitsen. Mogelijk wordt deze maand op initiatief van Frankrijk door de VN een Palestijnse staat erkend, met als hoofdstad Jeruzalem en wat gaat de paus aankondigen in zijn toespraak tot de VN? Het schokte mij dat hij aankondigde dat hij priesters de volmacht geeft om de zonde van abortus het komende jaar te vergeven. Een mens, al is het de paus, kan toch geen zonden vergeven?
In de samenleving nemen zonde en ongerechtigheid hand over hand toe. Israel wordt bedreigd. Het hele Midden-Oosten is een kruitvat. De spanning tussen Amerika/Europa en Rusland is in tientallen jaren niet zo groot geweest. De financiële wereld kraakt. Gods kinderen worden vervolgd. Het Evangelie wordt gebracht tot de einden van de aarde. Velen komen tot geloof in de Heere Jezus.

Nog even, dan gaat de hemel open. Dan komt de Heere Jezus in grote kracht in majesteit om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten en Zijn volk Israel zalig te maken. Wanneer dat gaat gebeuren, weet niemand, alleen de Vader in de hemel (Mattheus 24:36). Weet u Wie dat zei? De Heere Jezus zelf. Zouden wij wijzer zijn en meer kennis hebben dan Hij?

Waakt! De Koning komt. Wees bereid Hem te ontmoeten. En als Hij komt, dan zullen we Hem zien van aangezicht tot aangezicht, de Heere Jezus, Die we zo lief hebben, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Dirk van Genderen

48 Reacties

 1. Sandra zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 september 2015 om 8:18

  Jeremia 29:11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

 2. Inge Breed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 september 2015 om 9:48

  Hallo Dirk,
  Ik ben het in deze niet helemaal met je eens. Lees maar eens het laatste stuk van Jan van Barneveld. Het gaat niet alleen om de bloedmaan en de zonsverduistering op Rosh Hasjana, maar ook om alle andere belangrijke dingen die deze maand gaan gebeuren, zoals waarschijnlijk de erkenning van een Palestijnse staat op 15 september door de VN en op 17 september het verdrag met Iran, waar Obama al genoeg steun voor heeft verworven. Dan op Yom Kippoer de ontmoeting van de Paus met Obama en de toespraak van de Paus tot de VN, dit zijn allemaal tekenen aan de wand. En nee, we hoeven ons geen schrik te laten aanjagen door deze dingen, maar we moeten wel onze ogen juist nu wijd open houden, omdat we op de drempel staan van grote dingen, die gaan gebeuren. Zelf denk ik, dat het erkennen van Palestina met Jeruzalem als hoofdstad de rode lijn is voor de Heere. Vr.gr. Inge

 3. Peter zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 september 2015 om 13:09

  19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten. 1 Petrus 1
  27 En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven. 1 Johannes 2
  9 Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. 10 Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de Zijne. Hebreeën 4
  – Deze rust is zeer dynamisch, omdat aan alle voorwaarden is voldaan en er geen moeite meer wordt besteed aan “het ingaan door de enge poort” (= tot wedergeboorte komen).
  In levend gesteente, de toerusting in kracht en heerlijkheid, beleeft de gelovige het loon voor alle moeiten. Gemeenschap tot in de bruiloft van het Lam, een visie voor het grote werk dat wacht nu de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Gaat nu ook ‘de hemel open’? Gaan wij het Koningschap zien van Jezus?
  De Heer Jezus is allereerst priester. Als zodanig kan Hij met ons meelijden en voelen hoe erg het met ons is gesteld. Hij geeft als Hogepriester wijze raad in onze verdrukking, hetgeen een bijzondere band doet ontstaan tussen ons en… God, in de liefde van Jezus Christus. Als priester, aan het kruis, heeft Hij het Koningschap verworven over alle dingen.
  In deze gemeenschap met Hem zal de Heer Zich openbaren, ook in Zijn Koningschap over de wereld. Onze grieven vinden dan hun plek in het rechtsgeding. Ons verdriet in de bronnen des heils. En onze angsten voor de dingen die staan te gebeuren op aarde in de voortdurende wandel met Hem.

 4. waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 september 2015 om 13:50

  Ik ben het wel eens met Dirk. Nuchter en heel bijbels weergegeven.
  De grootmachten der aarde kunnen van alles plannen en tekenen en erkennen. Dat is in de afgelopen 2000 jaar zo vaak gebeurd.
  Ze kunnen zich in slagorde scharen en ze kunnen samen spannen (ps.2). Die in de hemel zetelt lacht. De Here spot met hen.
  Want Hij zal spreken en Zijn toorn en verschrikt hen in Zijn gramschap:
  “IK heb immers Mijn Koning gesteld over Sion, Mijn Heilige Berg.”

  Welzalig alle die schuilen bij de Zoon van God/JHWH.
  Hij zal de volken tot Zijn bezit krijgen. Hij zal ze verpletteren met een ijzeren knots. Hen stuk slaan als pottenbakkerswerk.
  Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne en wij onderweg niet ten gronde gaan.

  De Verlossing is van de Here!!!

 5. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 september 2015 om 15:41

  Beste Dirk,

  Ik ben het helemaal met je eens. De belangrijkste bron van informatie blijft altijd de Bijbel wat de zaken van God aangaan. Als mensen de Bijbel niet kennen en op andere bronnen afgaan, dan krijg je dat allerlei indianenverhalen de ronde doen. Het belangrijkste om te weten is te beseffen dat God de Vader bepaalt wanneer de Here Jezus terugkomt. Dat staat geschreven en meer wordt er niet over verteld dan te letten op de tekenen der tijden. Daar moeten wij het bij houden. De rest zijn werken van het vlees en volgens de Bijbel rust daar geen zegen op. Dat zij wagen weer een datum te noemen, blijkt daaruit dat zij van de geschiedenis niets hebben geleerd. Ook dat zij ongehoorzaam zijn als de Bijbel zegt dat niemand het weet, zelfs de Zoon niet maar alleen de Vader! Zij menen dus meer te kunnen weten dat de Zoon die nu aan de Rechterhand des Vaders troon zit! Wat een hoogmoed bij de mens die dit niet erkent! Verder wens ik je Gods zegen toe, Dirk.

  San

 6. Marcono(ort) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 september 2015 om 18:35

  Mooie Woorden, zowel door Dirk als de reacties.
  Vooral de Sjaloom, dat Hij regeert is HET BELANGRIJKSTE IN DIT EN EEUUWIG LEVEN.
  Ook dat het tijdje dat hij op aarde ons is voorgegaan geeft rust om de Weg van heil te volgen. We begrijpen er niets van, totdat we het geheimenis ervaren door in vertrouwen te doen. Zoals een baby niets snapt van de moedermelk, er zelfs geen redenering van kan maken, zo kunnen we van zijn Woord groeien. Maar dan moeten we wel onze bestemming (zuigen) volgen/doen. Groeien en gelukkig worden heeft Hij zelf voor ons bewerkstelligd; “Ik ben gekomen om de Wet te vervullen” en “Ben het Levende water”
  Ook aan Abraham werd het gaan (luisteren) in geloof (het verbond) tot gerechtigheid gerekend. Niet goede voornemens, maar gaan in vertrouwen! (Zelfs in Isaak’s dood zag hij geen belemmering voor Gods plan). Dus tekenen van tijden en Thora zijn geen stigma’s, maar wegen om wonderbaarlijk te groeien en wegwijzers om te gaan. Vr.grtn, Rien.

 7. ray William zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 september 2015 om 18:55

  Goed dat je wat sceptisch bent, ik ook. Geloof ik dan niet dat Hij terugkomt? Natuurlijk, dat heeft hij zelf gezegd. Is dat dit jaar of na 10 jaar, geen idee. Belangrijker vind ik en ik hoop dat een ieder zeker weet dat hij of zij niet in het oordeel komt. Velen menen gered te zijn maar blijken verkeerd gekozen te hebben wie ze hebben gevolgd. Jezus geeft aan in Luk 13:26: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en Gij hebt in onze straten geleerd. 27 En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik ken u niet, van waar gij zijt; wijkt van Mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid! Dit zijn geen gelovigen van boeddha of hare krisna of islam, let maar op, deze en de volgende groep in Matth 7:22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt! Alleen christenen doen dingen in zijn naam. En in allebei de gevallen meldt Hij dat het werkers zijn van ongerechtigheid. Wat is gerechtigheid? Diegene die doet de wil van de Vader, gerechtigheid is het tegenovergestelde van zonde doen. Jezus kwam niet zijn Eigen leer brengen. Hij bracht de leer die JHWH via o.a. de profeten al 4000 jaar bracht. Joh 7 Hoe weet Deze de Schriften, daar Hij ze niet geleerd heeft? 16 Jezus antwoordde hun, en zeide: Mijn leer is Mijne niet, maar Desgenen, Die Mij gezonden heeft. 17 Zo iemand wil Deszelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen, of zij uit God is, dan of Ik van Mijzelven spreek. Als straks een nieuwe hemel en aarde is gekomen dan zie je wie Jeruzalem binnen mogen komen. Openb.22:14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.
  Ray William

 8. Joop zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 september 2015 om 20:23

  Eens met Dirk. Al dat, vaak idiote, gespeculeer leidt alleen maar af, of vestigt de aandacht op allerlei dubieuze gedachtenspinsels van eindtijdfantasten die zo graag een beetje aandacht willen.
  Pak de bijbel, een goede vertaling, en bestudeer de eindtijdperikelen voor jezelf.

 9. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 september 2015 om 22:36

  Als gelovigen in paniek gaan hamsteren, is dat dan niet eigenlijk een teken van gebrek aan vertrouwen aan een almachtige God die weet wat zij nodig hebben? Zoeken zij dan eerst wel Zijn Koninkrijk? Zouden zij niet waar geloof tonen als zij zouden reageren als een Elia, die door God gevoed werd door de raven bij de beek Kerit? Waar is het geloof? ‘Zal ik nog het geloof vinden als Ik kom’, zei Jezus.

  Wat de bloedmanen betreft (ik weet niet of ik een link mag plaatsen), ex-newager Chris White maakte een video waarmee hij aangaf dat er in het verleden vele bloedmanen zijn geweest waarbij niets gebeurde, en soms gebeurde er pas een jaar later iets:

  https://www.youtube.com/watch?v=–kA2-5z2zI

  Daarnaast geloof ik dat God meer naar de ‘rijpingstijd’ (Grieks: kairos) kijkt, dan naar de werkelijke of chronologische tijd (Grieks: chronos). Je kunt tegenwerpen dat God precies weet (chronologisch) wanneer de dingen ‘rijp’ zijn, maar dan nog is dit gefocus op ‘tijden en gelegenheden, die de Vader voor Zich gehouden heeft’, precies dat waartegen in het NT al gewaarschuwd werd. Het leidt tevens af van de Here Jezus zelf.

 10. coby wijnsma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 september 2015 om 10:56

  En zoals de dagen van Noach waren, is het nu weer. Je merkt als je erover spreekt en aan de reacties van mensen dat ze vaak denken: ach oorlogen enz zijn er altijd al geweest. Wij weten dat de tijd spoedig aanbreekt dat Jezus terug komt, wij kunnen het aan alles zien wat er in de wereld gebeurt, en Jezus zei zelf dat wij op de tekenen moeten letten! Je leest inderdaad veel op sites maar wij moeten wel de bijbel er naast leggen, er is veel verwarring en ook dat staat beschreven in Gods woord dat dat zal komen!! Gods woord moet onze raadsman zijn, maar wat mij opvalt aan veel uitleggingen dat je veel in de bijbel terug kunt vinden als je die er naast legt. De Heilige Geest laat ons steeds meer zien vanuit Gods woord wat de Heere ons heeft te zeggen aangaande de tijd waarin wij leven. Zelf geloof ik wel dat de nieuwe wereld orde er aan zit te komen, Obama en de paus en o.a bij de bilderberggroep enz. Ik heb veel aan het onderwijs van jan van barneveld, https:\/\/janvanbarneveld.nl/

 11. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 september 2015 om 18:58

  Ook ik ben het volkomen eens met je Dirk. Ook met de andere reacties. Het getuigt niet van een ware christen als je je laat meeslepen door angst voor al die dingen die zogenaamd gaan komen. Het is geen blijk van vertrouwen in de Here Jezus. In Matthéüs 24:6 zegt Hij: “En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ZIET TOE WORDT NIET VERSCHRIKT: want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet”. Ik zeg hiermee niet dat christenen nooit eens bang zullen zijn, want we zijn allemaal zondige mensen. Ik denk dat de duivel er dan achter zit om te proberen het vertrouwen in de Here Jezus weg te nemen. Er zullen vele erge dingen gaan gebeuren dus moeten we waakzaam zijn en letten op de tekenen der tijden. En niet op mensen vertrouwen, maar op de Here Jezus alleen. Allen een gezegende zondag.
  Florianne.

 12. Johannes zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 september 2015 om 19:09

  We leven in een gevaarlijke wereld welke wereld op korte termijn afstevent op een totale chaos. Er zijn zoveel onoplosbare spanningsvelden dat geen enkele regering ook maar één oplossing meer kan aandragen om een fractie ervan op te lossen. Wat binnenkort gaat gebeuren zijn angstaanjagende gebeurtenissen. Nu al worden we overspoeld door een golf van het kwaad wat over Europa heen komt en dit kwaad wordt aangestuurd door duistere machten en deze zijn vastbesloten om alles wat zich met onze God verbindt uit te roeien, Jood en Christen.
  Wees waakzaam; de gebeurtenissen van vandaag stevenen zonder twijfel af op een grote climax voor deze wereld en dat zien we aan Israel door de hele wereld inclusief ons land wordt het geboycot omdat het Gods volk en Zijn land is. Nee, ik geloof dat de tijd van benauwdheid zeer nabij is voor deze goddeloze wereld. De horde mensen die nu overal wereldwijd op de vlucht zijn, hoe erg het ook is, heeft een doel en dat doel zal onze God naar zijn bestemming voeren.

 13. Tru zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 september 2015 om 19:23

  HET BOEK VAN DAVID WILKERSON BESCHRIJFT DAT WAT LIJKT TE GAAN GEBEUREN!

 14. Cornelia VandenWildenberg zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 september 2015 om 19:30

  Beeft gij volken eert!! GOD de HEER regeert!!!!!!

 15. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 september 2015 om 20:31

  Heel goed Dirk, dat je door deze duidelijke bijbelvaste eindtijd profetieën te citeren, een beetje rust brengt in de paniekerige reacties die je krijgt. Zelf ben ik ook overtuigd dat wij in de eindtijd leven.
  Maar juist daarom moeten wij ook Iedere Dag ons Christen-zijn laten zien, horen en in praktijk brengen, en zeker omdat wij niet weten wanneer de wederkomst van Jezus zal zijn.
  Laten wij dus iedere dag bidden tot de Heere en blijven “werken” voor de Heere door daadwerkelijk Praktijk-Christenen te worden. Hub.

 16. Bastiaantje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 september 2015 om 21:14

  Beste Dirk en anderen, laten wij heel het wereldgebeuren in Gods handen leggen: Hij regeert en zal Zijn almacht tonen! Laten wij biddend vertrouwen, getuigen zijn en biddend met heilbegerig verlangen uitzien naar Zijn wederkomst! Rust mijn ziel, uw God is Koning!
  Veel zegen op je werk, Dirk.

 17. x zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 september 2015 om 21:57

  N.a.v. nieuwsbrief 05.09.15 – zondenvergeving: hoe leg je Joh. 20: 21 uit?

  [Jezus] dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22 En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest. 23 Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend.

 18. Lenie van Schuijlenburgenie reactie op anne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 september 2015 om 21:58

  Dirk, ik ben het volkomen met je eens en met allen die, net als ik, reageerden. Alle tijden zijn er mensen die de wederkomst verwachtten, die zelfmoord pleegden uit teleurstelling dat het die dag niet door gegaan was. Ik weet dat we er op voorbereid moeten zijn maar we moeten ons geen angst laten aanpraten. De 2de exodus: Veel mensen aan de grens met Duitsland hadden hun huis beschikbaar enz. De Joden komen wel thuis maar op een heel andere manier dan dat Wilkerson heeft beschreven.

 19. Arnold zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 september 2015 om 22:47

  Dirk, ik zie uit naar je bericht!
  Ben het helemaal met je eens, geen onheilsvoorspellingen, is niet nodig, dat komt…
  maar God laat zijn kinderen niet los… Hij zal ons echt waarschuwen en beschermen, wat er ook gebeurt!
  Ik mag God zij dank in dat vertrouwen leven..
  Een gezegende zondag ook morgen!
  Shaloom

 20. Kirkby Leslie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 september 2015 om 22:57

  Beste Dirk,
  Mooi stuk, toch zeg ik ook dat onze Heer zegt tegen de vijgeboom (Israel), wanneer zijn blad week wordt, dan weet ge dat de Zomer nabij is, dat is wat nu gebeurt. Zijn we klaar HEM te ontmoeten, eens komt Hij eraan, dat is zeker, kan het nog lang duren, naarmate men Israel probeert kapot te krijgen, des te vlugger komt onze Heer terug. Maranata Hij komt !!!

 21. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 6 september 2015 om 0:12

  Na 30 september zal “de rust” wederkeren……. Op verschillende facebook-groepen wordt paniek gezaaid! God werkt volgens een andere agenda dan wij…… Ik denk wel, dat het komende jubeljaar turbulenties voor wat betreft Israël plaatsvinden, maar dat wisten we ook al zonder deze data!! De spanning stijgt in Israël. Diverse rabbijnen geloven dat de Messias komt, omdat het volgens hun berekeningen het 120ste Jubeljaar is…. Ik hoop, wel, dat ze gelijk krijgen, maar er zijn nog wat onvervulde profetieën. Ik maak mij meer zorgen over de nucleaire activiteiten van Iran…… Koppel ik daaraan 2 Petrus 3 vanaf vers 10, dan kan alleen nog Jezus Christus Zelf een ramp in Israël voorkomen…… Dan zullen mogelijk “de tijden worden ingekort”!! Dat zou ik dan zeker geen rampjaar noemen!!

 22. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 6 september 2015 om 10:54

  Beste dirk, mijn verwachtingen zijn dat wij nog een taak te vervullen hebben. In de tijd van verdrukking zijn wij nog nodig om velen te helpen, en het evangelie te verkondigen. Laat onze ogen gericht blijven tot onze hemelse vader en de Here Jezus.
  Hèt is nog geen tijd, al leven wij wel in de tijdgeest. Verlangen naar de Here Jezus die als een dief in de nacht komt, is voor velen een bevrijding. Wij Wedergeboren christenen hebben nog veel werk te doen. Verdoe uw tijd niet, afwachtend in berusting op de wederkomst. Juist nu moeten wij er zijn voor mensen in nood, geestelijke nood, die onze hulp hard nodig hebben. Er staat veel te gebeuren, en er komt veel op ons af. Dit vereist standvastig zijn in ons geloof, vastberadenheid, verbondenheid, eenheid. In volle afhankelijkheid geloven, dienstbaar zijn tegenover de mens die de Here niet kent. Er breekt een tijd aan van verwarringen in ons leven. Er zal aan alle kanten aan ons getrokken worden door het kwaad, om ons ten val te brengen. Houd uw ogen gericht op de Here Jezus. Help uw medemens. Vertel over de Here Jezus. Wees barmhartig, maar wees standvastig over het evangelie zoals het beschreven staat. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Het is tijd, maar alleen de Here kent de tijd.

  Rene postma

 23. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 6 september 2015 om 11:27

  Alles wat in Mattheus 24 staat beschreven is op dit moment actueel,” deze dingen moeten gebeuren, maar dit is nog niet het einde ”

  Dat er in het verleden niet altijd wat gebeurd is tijden de 4 bloedmanen zal wel zo zijn, maar in 2014 en 2015 vallen deze manen op Joodse feestdagen, wat wel heel bijzonder is.

  De huidige toestand in deze wereld laat weinig ruimte voor optimisme

  Wat nu gebeurt in deze wereld is reed beschreven in het oude en nieuwe Testament, daar kunnen wij niets aan veranderen, er gebeurt niets buiten de wil van God

 24. Henk zegt:
  Geplaatst op zondag 6 september 2015 om 12:06

  Best Dirk,
  We zien reikhalzend uit naar allerlei gebeurtenissen, denk bijvoorbeeld aan de aanstaande ontmoeting met familieleden die je jaren niet hebt gezien. Daar praat je veelvuldig over met elkaar, toch? Hoe laat vliegen ze, is er vertraging? In jouw column gaat het eigenlijk om een zelfde uitzien waarbij het accent gericht is op “angst” en mis ik, zoals in zoveel gesprekken over dit onderwerp, het verlangen naar de volheid van de tijd, waarbij de signalen ons zouden moeten verblijden, toch? Hartelijke groet, Henk

 25. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zondag 6 september 2015 om 14:09

  Kan iemand mij vertellen wanneer er ooit een jubeljaar is gevierd in het Israel van het O.T? Ik kan dat niet vinden. En God heeft duidelijk in 2 Kron. gezegd dat het juist niet vieren van de zevenjarige sabbatten een ballingschap van 70 jaar zou gaan opleveren. Ook in Daniel wordt over zeventig “weken” gesproken die moeten verlopen om aan alle overtreding een einde te maken en die zeventigste week moet nog steeds komen. Dus waarom zou er nu ineens wel van een joodse tijdsindeling sprake zijn terwijl we nog steeds in de kerkbedeling leven? Het is van profeten die brood eten. De komst van de Heer is en blijft onverwacht hoewel het feit van zijn opstanding op de derde dag een clou is die wellicht de sleutel bevat.

 26. Elizabeth Bussing zegt:
  Geplaatst op zondag 6 september 2015 om 15:38

  In de Herziene Statenvertaling las ik deze prachtige, bemoedigende tekst.

  Spreuken 1 : 33.
  Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen,
  hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad.

 27. Lion zegt:
  Geplaatst op zondag 6 september 2015 om 16:17

  Beste Dirk,

  Het is geen angst, het is het uitzien naar……… Alles spant zich samen, het zijn dingen die moeten gebeuren. Wij de gelovigen in Christus hoeven niet bang te zijn voor hetgeen gaat komen.

  Lukas 21:28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

 28. N van Maastricht zegt:
  Geplaatst op zondag 6 september 2015 om 16:25

  Beste Dirk,
  De wereld staat in brand, vele volkeren zijn op de vlucht voor het oorlogsgeweld. We mogen aannemen dat de komst van de Heere Jezus zeer aanstaande is. Maar als je een wedergeboren mens bent dan mogen we vol verwachting uitzien naar Zijn komst. God zegt in Zijn Woord: Want ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de Heere. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. En dat is een nieuwe hemel en nieuwe aarde.

 29. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op zondag 6 september 2015 om 16:33

  Naar aanleiding van het vergeven van zonde, wil ik opmerken dat wij als vergeven kinderen van God zonden mogen vergeven na berouw en belijdenis, omdat God ons in deze wereld gezonden heeft om redding en vergeving van zonde door het bloed van Jezus Christus te verkondigen’
  Hij heeft ons de bediening van verzoening gegeven, 2 Cor.5:19.
  Vriendelijke groet en shalom, maggie

 30. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 6 september 2015 om 16:54

  Sjalom Dirk,
  Hoe leg je Johannes 20:23 uit? Hier is een eenmalige unieke opdracht die de discipelen van Yeshua krijgen. Deze bijzondere opdracht kan je niet erven of gaat van vader op zoon/dochter over. Daarom is het ook een gotspe dat in de kerken nog steeds mensen zijn die menen dat zij de zonden kunnen vergeven. Dat de kracht van de Geest van G’d niet te koop is lezen we in Handelingen 8:20-22. Nee, het gaat om de opdracht die Yeshua geeft.

  De discipelen moeten de grote daden van G’d verkondigen aan het huis van Israël. Zij mogen als eerste horen wat er werkelijk geschied is. Heel anders dan in onze tijd waren de berichten gewoon mondeling. De discipelen kregen van G’d een bijzondere autoriteit mee, dat zij een deel van de Geest van G’d hebben gekregen om hun taak te vervullen.

  Ook de discipelen hebben weerstand ondervonden van het verharde deel van mijn volk. De woorden van troost, die verkondigd werd gaan de oren in. Maar hoe spreek je tot het hart? Om je hart open te zetten moet je beseffen dat de deurknop om die te openen aan de binnenkant zit. Vele vooroordelen; wantrouwen; het kan niet waar zijn; het is niet voor mij bestemd; bitterheid; enzovoort vormen samen een pantser om het hart.

  Wat was de opdracht ook al weer? Het verkondigen dat het verzoenende werk van Yeshua plaats heeft gevonden én dat de mens zich moet voorbereiden om de Koninklijke weg die G’d wijst te volgen. Denk niet dat het gehele Joodse volk zich verzette tegen de discipelen. Het was helaas een aanzienlijk deel, maar beslist niet een meerderheid die in hun volharding bleven.

  Iedereen die van harte zich bekeerde door zijn of haar hun hart open zette voor het onderwijs van de discipelen hoorden werden hun zonden vergeven. De vreugdegolf, dat G’d weer omzag naar ons ging door heel Israël heen en stroomde uiteindelijk over deze wereld heen.

  Wat heeft het uitgewerkt?

  Wordt G’ds Koninklijke weg nog zichtbaar gemaakt in deze wereld?

 31. Ed zegt:
  Geplaatst op zondag 6 september 2015 om 19:05

  Maria, het is in werkelijkheid helemaal niet zo bijzonder hoor, dat ze in 2014 en 2015 op joodse feestdagen vallen. Dat is wat Biltz en Hagee doen voorkomen, als je de NASA website over maans- en zonsverduisterningen napluist, krijg je een heel ander beeld. Biltz en hagee laten ook tetrades weg uit het verleden, omdat er toen op die Joodse feestdagen niets bijzonders gebeurde. En als God zo wil waarschuwen, waarom dan niet waarschuwen voor de holocaust? Dat is zo’n beetje het ergste wat het Joodse volk is overkomen…

 32. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 6 september 2015 om 19:44

  Sjalom Dirk, mijn reactie is (na goedkeuring) voor Duinsnip.

  1. U gaat dat ook niet vinden want een Jubeljaar heeft en andere functie. G’d gaf ons een bijzonder gebod mee om te voorkomen dat er onder de kinderen van Israël rijken en slaven zouden ontstaan. Een misoogst, ziekte onder het vee, diefstal of brand zijn de voorlopers van armoede. Voeg daar nog bij ziekte of een sterfgeval van de kostwinner met kleine kinderen dan kan je wachten op de armoede. Daarvoor gaf G’d ons het Jubeljaar om de tijdelijke armoede weer om te zetten naar een nieuw begin. Als iemand was verarmd dan kom hij zijn land tijdelijk verkopen. De geschatte opbrengstwaarde van de toekomstige oogsten werden berekend vanaf de verkoop tot aan het jubeljaar. Met dat geld kon het gezin als knecht zich in leven houden. Nehemia dwingt zelfs de rijken om de schuldenlast van de armen op zich te nemen. Voor de gelovigen uit de volken geldt deze regel niet.

  2. De zevenjarige cyclus van de Sjabbatsjaren is niet gehouden. Als gevolg van dat niet houden kregen we collectief een 70-jarige ballingschap, waarin heel veel gebeurde met ons volk. Slechts een bescheiden deel van mijn volk is teruggekeerd en moesten onder erbarmelijke omstandigheden het land weer in cultuur brengen. De vraag is of zij toen de les geleerd hebben.

  Nu houdt men in Israël er wél rekening mee om het Sjabbatsjaar te houden. Op zondag 13 september is het Sabbatsjaar 5775 voorbij. Opnieuw gaan we een nieuwe cyclus van 6 jaar land- en tuinbouw in. De instelling van het Sjabbatsjaar is om de vreemdeling, de wees en de weduwe te voeden van wat spontaan op het land opkomt. Zij mochten vrijelijk daarvan oogsten zonder dat het hun eigendom is. Ook dit bijzondere gebod leert ons om de aarde niet uit te putten maar die tot rust te laten komen. Roofbouw is gewoon diefstal van toekomstige generaties. De gedegen leefregels die G’d aan ons gaf zijn nog niet zo slecht!

  3. Van een kerkbedeling versus Joodse tijdsindeling kan ik niets verklaren.

 33. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op zondag 6 september 2015 om 21:53

  Bedankt Dirk, voor jouw nuchtere visie. Ik ben het helemaal met je eens.

  In onze huiskamer hangt een klein kaartje van “visje” met de tekst: “GEEN PANIEK, JEZUS LEEFT”.
  Wij mogen als God’s kinderen rusten in het VOLBRACHTE WERK van de Heere JEZUS aan het KRUIS.
  Daar kunnen wij NIETS aan toevoegen. Het is genade dat we dagelijks mogen bidden voor de vervolgde christenen, de grote nood die er overal is en voor de VREDE VAN JERUZALEM.

  God’s Zegen toegewenst Dirk en nogmaals bedankt.!!!

 34. Heidi zegt:
  Geplaatst op maandag 7 september 2015 om 10:40

  Lieve broers en zussen, de (wellicht zeer aanstaande) Opname en de Wederkomst jagen ons toch geen angst aan? Waarom zou je daar bang voor moeten zijn? Ik kijk er echter reikhalzend naar uit ;-)! Maranatha!

 35. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 7 september 2015 om 11:25

  Jaren geleden, toen ik een aantal artikelen las over de aanstaande nood, kreeg dit mij enorm in zijn greep en ik zei: hier kan ik echt niet doorheen. Terwijl ik in mijn bijbel bladerde om een tekst verwijzing op te zoeken, viel mijn oog op een eerder gezet potloodstreepje bij Jes. 43:1-3a. Ik zei dank u wel HEERE! Vanaf die tijd houd ik mezelf en anderen voor: wat er ook gebeurt Hij zal bij de Zijnen zijn en dat is troost genoeg! Als dan al deze dingen geschieden: heft uw hoofden op en weet dat uw verlossing nabij is!! In HEM te blijven is onze grote opdracht Joh. 15 en Jezus te prediken aan allen die Hem nog niet kennen. Kom Heere Jezus om Uw KONINKRIJK OP TE RICHTEN VAN VREDE EN VAN GERECHTIGHEID!

 36. duinsnip zegt:
  Geplaatst op maandag 7 september 2015 om 22:06

  Ik ben niet op de hoogte van het vieren van sabbatsjaren in Israel en volgens mij is dat zeker niet nationaal. En er is trouwens ook geen tempel dus de voorgeschreven offeranden kunnen niet worden gebracht. En dat er een kerkbedeling is heeft de Heer zelf aangekondigd, toen Hij zei dat op de belijdenis van Zijn Naam als de Zoon van God, Hij Zijn gemeente zou gaan bouwen. En in die gemeente, bestaat er geen Jood nog Griek, maar allen vormen een eenheid in Hem. En dat dit een tijdelijke zaak is zegt Paulus als hij het geheim aankondigt dat in een punt des tijds de gelovigen zullen worden opgenomen. De gemeente van Christus heeft een hemelse bestemming, het volk Israel een aardse, als zij straks zullen belijden dat Deze die zij doorstoken hebben hun Messias is, die hen rechtvaardigen zal door Zijn vergoten bloed, het ware Lam Gods.

 37. engel landman zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 september 2015 om 9:29

  Dan kan ik alleen maar zeggen, wanneer zulke dingen staan te gebeuren, heft Uw hoofden
  opwaarts want u verlossing is nabij, onze Heer zal komen.

 38. Ray William zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 september 2015 om 23:16

  Num 15:15 Gij, gemeente, het zij ulieden en den vreemdeling, die als vreemdeling bij u verkeert, enerlei inzetting: ter eeuwige inzetting bij uw geslachten, gelijk gijlieden, alzo zal de vreemdeling voor des HEEREN aangezicht zijn.16 Enerlei wet en enerlei recht zal ulieden zijn, en den vreemdeling, die bij ulieden als vreemdeling verkeert.
  Num 9:14 En wanneer een vreemdeling bij u als vreemdeling verkeert, en hij het pascha den HEERE ook houden zal, naar de inzetting van het pascha, en naar zijn wijze, alzo zal hij het houden; het zal enerlei inzetting voor ulieden zijn, beiden den vreemdeling en den inboorling.
  JWHW heeft maar 1 oogappel Israel, Zijn woord is voor eeuwig, je kan aan dat volk worden toegevoegd indien je de regels wilt volgen, Hij heeft maar 1 olijfboom maar 1 bron en 1 bestemming voor Zijn volk. Niet een ieder die zegt Heere Heere zal het koninkrijk beerven dat geldt voor alle mensen zowel Jood als wij. Wie zijn dan wel straks waardig om bij God te wonen openb 14: 12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.
  Openb 22:14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.
  Wordt wakker mensen, er is geen nieuw evangelie, het woord van God is er vanaf het begin en die is niet veranderd. 3 verzen voor het NT zegt Mal4:4 Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten. Zou God nu werkelijk 4000 jaar lang proberen herstel te geven door de mensen terug te brengen naar Zijn Woord, om die vervolgens 3 verzen verder in het zg NT als oud en niet meer van toepassing???
  Joh de doper was de wegbereider van JHWH, hij was Elia, gal 3:8 En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd.

 39. Peter zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 september 2015 om 11:05

  Spelen met woorden is spelen met vuur.
  Want het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. 1 Cor. 4:20 Mijn jaren zijn voorbij gegaan. Er is veel gebeden, geleden en gestreden en maar weinig verlangens van mijn hart zijn in vervulling gegaan. Maar… ik heb het einddoel des geloofs mogen verwerven, de zaligheid der zielen.
  Immers, in het tot leven komen van Christus’ vuursysteem is er een belangrijke opdracht in vervulling gegaan. Joh. 14:21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik [Jezus] zal Mijzelven aan hem openbaren.
  De Heer Jezus zal Zich ook aan mij openbaren…. aan ons. Waar twee of drie in Zijn Naam vergaderd de wil des HEEREN volbrengen (dat is de wet), daar is de heerlijkheid der wet, in opstandingskracht. Het nieuwe verbond in werking, de zaligheid der zielen, het einddoel des geloofs. Maranatha. Op. 22:17 En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.
  15 In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils; de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden.
  16 De rechterhand des HEEREN is verhoogd; de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden.
  17 Ik zal niet sterven, maar leven; en ik zal de werken des HEEREN vertellen.
  18 De HEERE heeft mij wel hard gekastijd; maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Psalm 118

 40. Lies zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 september 2015 om 21:00

  Ik was niet zo bezig met de tretade, de vierde in sessie op 28 september 2015.
  Het is zeker uniek dat al deze bloed-manen op Joodse feestdagen vallen in anderhalf jaar tijd! Mijn aandacht was gericht op wat er momenteel gebeurt in de wereld: de Uittocht van de Syriërs en andere volken hierheen. Dit is een vluchtelingencrisis die we in Europa nog niet hebben meegemaakt, ontstaan door de oorlogen in het Midden-Oosten, die nog steeds voortduren.

  Jezus heeft gezegd: dit is nog niet einde, als gij hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk.
  De gevolgen van oorlogen zijn dat er vluchtelingenstromen op gang komen, maar wat er nu gebeurt vind ik zeer uitzonderlijk.

  Dat er meer dan honderdduizend Syrische vluchtelingen en anderen even naar Noord- en West-Europa komen. Het grootste gedeelte van hen zijn islamieten. Men kiest de rijkste landen hier uit in Europa. In Oost-Europa is men ook veilig, maar dat wil men niet. Echte vluchtelingen vragen niet naar Duitsland of Engeland. De Syriërs lijden onder de gevolgen van hun eigen handelen. Ik ben beducht voor wat er op de lange termijn kan gaan gebeuren, hoe het zich zal ontwikkelen. Het kan nog erg moeilijk worden in Europa.

 41. J. Koster zegt:
  Geplaatst op donderdag 10 september 2015 om 11:55

  Die laatste zin ontroerde mij en inderdaad ik denk dat we moeten ophouden met rekenen maar moeten kijken naar de tekenen. Angst komt niet van God!

 42. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 september 2015 om 2:14

  Lies, allereerst, de ‘rode manen’ en ‘zwarte zonnen’ worden zonder al te veel onderbouwing als eclipsen geïnterpreteerd (terwijl een letterlijke uitleg logischer is). Ook wordt weggelaten dat de sterren hun licht niet zullen geven (Op. 6:12-13). Dat hoort erbij. En bijna 50% van de tetrades op Joodse feestdagen in het verleden hadden toen geen enkele betekenis. Dus waarom zou je geloven dat dit straks wel zo is? Ook baseren de Joden hun feestdagen op de maankalender (de maanfasen). Daarom is het sowieso al logisch dat veel maansverduisteringen regelmatig op Joodse feestdagen vallen. In de 20e eeuw vielen al 37 maansverduisteringen op Pesach en Sukkoth. Dat komt door de definitie van de 15 dag van de maand op de maankalender. Het samenvallen van deze verduisterningen met de Joodse feestdagen is dus veel algemener dan men denkt. Ook een paar keer binnen 2-4 jaar is algemeen. Maar de extra eclipsen die Biltz en Hagee niet gebruiken kunnen, die gooien ze ertussenuit. Daarnaast tonen NASA-gegevens aan dat in werkelijkheid maarweinig mensen al die eclipsen daadwerkelijk zien. En de weinigen die ze zien, zijn veelal niet degenen voor wie die vermeende boodschap bedoeld is. Bijvoorbeeld: de zonsverduistering van 1493 waar Hagee naar verwijst, is waarschijnlijk door niemand gezien (enkel zichtbaar in onherbergzame gebieden, duizenden kilometers van Spanje verwijderd). De volledige zonsverduisterning van 1950 is door vrijwel niemand gezien (boven de Arctische Zee, duizenden kilometers van Israël verwijderd). Die van 1976 eensgelijks (boven de zee van Antarctica). Die van maart 2015 was in een gebied boven de Noord-Atlantische Oceaan en Arctische Zee (in maart vrijwel onzichtbaar/weersomstandigheden). Volgens Hagee allemaal tekenen, maar door vrijwel niemand gezien. Nérgens noemt Hagee het pad dat deze eclipsen afleggen!

 43. Lies zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 september 2015 om 10:50

  Ed: Heel erg bedankt voor de uitgebreide uitleg over de ‘rode manen’ en ‘zwarte zonnen’.
  Het is nu een heel stuk duidelijker voor mij en voor anderen hier op deze site.

 44. Gerard KB zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 september 2015 om 20:30

  Paniek is inderdaad niet nodig. Waakzaamheid en voorbereiding wel. Geopende oren om Gods stem te verstaan en daarop te reageren. We zien toenemende chaos met problemen, die voor de mens onoplosbaar zijn. Zie ook Mattheüs 24.
  Waarschijnlijk hebben de paus en Obama een oplossing en een plan voor ‘schijnvrede’. “..vrede, vrede en geen gevaar” (1 Thessalonicenzen 5:3)

  reactie op citaat: ..”Het schokte mij dat hij aankondigde dat hij priesters de volmacht geeft om de zonde van abortus het komende jaar te vergeven. Een mens, al is het de paus, kan toch geen zonden vergeven?”
  Alleen een kind van God kan dat. Dat paus deze autoriteit ook naar zich trekt (satan is na-aper), zou je niet moeten verbazen. Al eeuwenlang heeft hij zich geprofileerd als de vervanger van Jesjoea op aarde. En zo ook zich het recht genomen om Gods vastgestelde tijden te veranderen. Wat overigens nog steeds door de meeste kerken wordt geaccepteerd (denk aan de heidense feesten en sjabbat ingewisseld voor zondag). Ook de meeste wereldleiders bezoeken de paus, zijn autoriteit bevestigend. En nu is hij al lang bezig die ene wereldreligie te vormen: de valse eenheid.
  Is dit de laatste paus voor Jesjoea terug komt?

 45. Walter1968 zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 september 2015 om 1:53

  Sommige Tessalonicenzen meenden dat de komst van Jezus Christus en hun vereniging met Hem op het punt stond aan te breken (2 Tess. 2:1-4). Paulus wijst er op dat eerst de afval moet komen en de zoon des verderfs (de antichrist) zich moet openbaren. Dit impliceert dat Jezus komt nadat de antichrist zich manifesteert.
  Jezus Christus komt wel spoedig, maar niet deze maand of volgende maand. De afval gaat over de afval van de grote religies en levensbeschouwingen. Immers, wanneer het beest uit de zee en het beest uit de aarde (de antichrist) zich aandienen, dan wordt iedereen gedwongen het beest te aanbidden. Dat kan alleen als de religies en levensbeschouwingen ter ziele zijn. Tijdens de grote verdrukking zal er geen atheïst meer zijn; het is of het beest aanbidden of de ware God.

 46. Harold zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 september 2015 om 16:37

  Shalom Dirk,
  Bedankt voor je evenwichtige uitleg van de tijd waarin we leven.
  Opvallend is dat momenteel wel erg veel samen valt, zoals zeer controverse uitspraken van de paus, het Jubeljaar, de schizofrene rol van de UN, demonisch geïnspireerde voedsel en pharmaceutische industrie die o.a. gebruik maakt van geaborteerde feutussen en door Brussel nu labellen van producten uit Judea en Samaria als Palestijns.
  CERN is bezig om in komende weken Hadronen te laten botsen met een grotere energie als 9,5 TEV daarmee worden nano zwarte gaten gecreëerd. Als deze stabiel blijven kunnen ze alleen maar groeien in massa en zich door de aarde slingerend de natuurkrachten ernstig verstoren waardoor overstromingen, aardbevingen van ongekende magnitude ontstaan tevens zal de draaiing van de Aarde uit balans raken en de meeste satellieten op aarde storten.
  Onze taak is rustig biddend te blijven vertrouwen op de Heer der Heerscharen die op Zijn tijd de Messias zal sturen om een einde te maken aan deze goddeloosheid en een begin aan Zijn Koningschap in recht en rechtvaardigheid vanuit Jeruzalem.
  God’s rijke zegen toegewenst vanuit Israel

 47. Jan zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 oktober 2015 om 9:35

  Sinds de zondeval is elke maand een rampmaand.

  Groet, Jan.

 48. Ed zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 oktober 2015 om 23:11

  Graag gedaan Lies.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden