Op de knieën voor de vluchtelingen

In crisissituaties in de geschiedenis heeft God de gebeden van gelovigen gebruikt om de loop van de geschiedenis ingrijpend te veranderen. Een goed voorbeeld hiervan is de Engelse evangelist/zendeling Rees Howells en zijn zendings-/gebedsschool in Wales. Allen die bij die school betrokken waren, streden in de Tweede Wereldoorlog aan het geestelijke front, met hun gebeden. En God gebruikte mede hun gebeden om de Duitse troepen uit Engeland te houden en het Nazibewind te vernietigen. Ik geloof dat God ook ons in de huidige crisistijd oproept tot gebed.

Het ging Rees Howells om de voortgang van het Evangelie wereldwijd. Om iedereen met het Evangelie te kunnen bereiken, zou God het bewind van Hitler moeten vernietigen.
Hij verklaarde: ‘De Heere heeft ons laten weten dat Hij Hitler en het Naziregime gaat vernietigen, opdat de wereld zal weten dat het God en God alleen is Die dictators vernietigt. Drieënhalf jaar geleden baden we als school weken en maanden, tot het moment dat we zeker wisten dat Hij onze gebeden zou beantwoorden. Hij zou met de Nazi’s handelen zoals Hij ooit met het Egyptische leger afrekende in de tijd van Mozes.’

Gebed redde Engeland
Rees Howells kende de kracht van het gebed. Hij wist dat de activiteiten van hem en zijn bidders in de ‘Oorlogskamer’ in Engeland van beslissende invloed konden zijn op de strijd op het oorlogsveld.
God gaf aan Howells ook een grote liefde voor het Joodse volk. Toen hij de proclamatie las van Italië van 3 september 1938, waarbij werd bepaald dat de Joden binnen zes maanden Italië moesten verlaten, richtte God zijn gedachten op de terugkeer van het Joodse volk naar hun eigen land en daar begon hij toen voor te bidden.

Misschien kent u het boek ‘Op de Bres’, waarin we veel lezen over de gebedsstrijd van Rees Howells tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik zal u enige informatie uit dit boek doorgeven, met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, hoewel er veel meer in het boek staat, dat ik u van harte kan aanbevelen.
Howells: ‘De wereld is nu in een paniekstemming en dat zouden wij ook zijn als wij niet volkomen zeker waren dat de Heere tot ons gesproken had. Het lot van Engeland staat vandaag en morgen op het spel.’

Op een gegeven moment, toen de situatie zeer ernstig was en Duitsland ook Engeland wilde inlijven, werd een gebedsdag georganiseerd. Howells was niet langer in staat samen met anderen te bidden. Zijn levenskracht was gebroken. Hij zonderde zich af om alleen met God door te worstelen. Howells daarover: ‘Wij trekken op tegen het Beest, zoals David optrok tegen Goliath.’

12 september 1940: ‘Wij baden gisteravond dat Londen verdedigd zou worden en dat de vijand niet zou kunnen doorbreken, en God heeft het gebed verhoord. Tenzij God de duivel aangrijpt en vastbindt, is geen mens veilig. Als wij Zijn bescherming hebben voor onze huizen en goederen, waarom zouden wij die dan niet krijgen voor ons land? Wat zijn dit wondervolle dagen.’
14 september: ‘Omdat wij geloofd hebben, heeft God ons bekend gemaakt wat er gaat gebeuren. Alle mensen moeten het Evangelie horen. Palestina moet door de Joden teruggewonnen worden en de Heiland zal spoedig komen.’

Dan komt de beslissende 15 september. Churchill noemt in zijn ‘Oorlogsherinneringen’ die datum als het hoogtepunt van de luchtslag met Duitsland. Hij vertelt dat hij die dag in de Operatiekamer toezag hoe vijandelijke eskadrons binnenstroomden en hoe de Engelsen opstegen om hen tegemoet te gaan, totdat het ogenblik kwam waarop hij de luchtmaarschalk vroeg: Wat hebben we nog voor reserves? Geen, antwoordde deze. Weer vijf minuten verliepen en het scheen dat de vijand naar huis ging. Het verschuiven van de schijven op de tafel toonde een voortdurende oostwaartse beweging van de Duitse bommenwerpers. Er kwam geen nieuwe aanval. Tien minuten later was de actie afgelopen.

Er scheen geen reden te zijn voor de terugtocht van de Duitsers, maar het was God Die had ingegrepen en de gebeden had verhoord. Na de oorlog sprak luchtmaarschalk Lord Dowding: ‘Al tijdens het gevecht was men zich dag aan dag ervan bewust dat er veel hulp van buitenaf kwam. Aan het eind van de slag had men het gevoel dat er een bijzondere Goddelijke tussenkomst was geweest, die de gebeurtenissen anders liet verlopen dan men kon verwachten.’

Samen bidden voor huidige crisissituatie
Hoe serieus nemen wij de kracht van het gebed? Vergeet niet dat het Howells en zijn gebedsteam te doen was om de vrije verspreiding van het Evangelie wereldwijd. Het ging om de eer van God en het heil van de mensen, dat velen tot geloof in de Heere Jezus zouden komen.

Nu naar de crisissituatie vandaag. Er wordt heel veel geschreven en gesproken over de vluchtelingen en over de situatie in landen als Syrië, Irak, Afghanistan en diverse Afrikaanse landen waar de meeste vluchtelingen vandaan komen, hoe IS en diverse andere islamitische terreurorganisaties daar dood en verderf zaaien.
Ik ken niet alle informatie. De één zegt dit, een ander dat. Sommigen doen alsof ze precies weten wat er nu moet gebeuren, ik zeg heel eerlijk dat ik het niet weet. Maar God weet het wel. Hij luistert naar onze gebeden als we tot Hem roepen. Zijn we bereid meer tijd te investeren in onze gebeden voor deze situatie en te bidden, te smeken, dat Gods doelen in en met het Midden-Oosten tot vervulling zullen komen?

En wat zijn Gods doelen? Toch vooral dat het Evangelie naar iedereen zal worden gebracht. Hij wil immers niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering zullen komen.
We mogen zeker bidden dat alle Syriërs een ontmoeting zullen hebben met de Heere Jezus Christus. Voor ongeveer 60 procent van de moslims die tot geloof komen, is de aanleiding dat ze een droom of met visioen krijgen, waarin ze de Heere Jezus horen of zien. Laten we de Heere bidden dat Hij zichzelf openbaart aan allen in op de vlucht zijn, die wanhopig zijn, die in nood zijn, maar ook aan hen die verbonden zijn aan groepen als IS, Boko Haran, Hamas en Hezbollah. Niemand is voor God onbereikbaar.

Kennen wij iets van Gods liefde voor mensen, zoals de Heere Jezus dat heeft laten zien? Liefde zonder vrees, gevende liefde, liefde die zich uit in gebed en voorbede, ook voor hen die we als onze vijanden zien?
We praten en schrijven vaak zo negatief over anderen. Laten we voor hen bidden, breng hen voor Gods troon, biedt hun het Evangelie. Praat meer met de Heere over die anderen, dan dat je negatief over hen spreekt.

Degenen die onder de vluchtelingen in Syrië, Irak, Jordanië en andere landen in het Midden-Oosten werken, melden dat er te midden van de crisis veel mensen tot geloof in de Heere Jezus komen. Er is een grote vraag naar Bijbels.
Op vele manieren kunnen we praktische hulp bieden, maar laten we nooit de kracht van het gebed onderschatten in crisissituaties.

Laten we bidden dat het Evangelie verspreid zal worden over het gehele Midden-Oosten, ja, over de gehele wereld. Laat het ons gebed zijn dat velen nog de Heere Jezus zullen leren kennen, ook van de vluchtelingen en van de terroristen.

Het heeft geen zin om ach en wee te roepen over de vluchtelingen die Europa binnenstromen. Daar verandert de situatie niet door.
Als u vraagt: wat kunnen wij doen in de huidige situatie, dan is mijn antwoord: ‘Ga bidden.’ Als we ook maar iets zouden beseffen van de kracht van het gelovige gebed, dan zouden we veel meer bidden. Gebed zet de hemel in beweging. Er moet gewerkt worden, jazeker, maar ook gebeden. Persoonlijk, maar ook gezamenlijk, in onze kerken en gemeenten.

Dirk van Genderen