Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Tien ontzagwekkende dagen (16 reacties)

Geplaatst op donderdag 17 september 2015, 22:07 door Dirk A A

De tien dagen tussen het Joodse Nieuwjaar (Rosj Hasjana) en de Grote Verzoendag (Yom Kippoer, aanstaande woensdag) worden wel de ‘Tien ontzagwekkende dagen’ genoemd. In deze periode bevinden we ons nu. Het zijn dagen van inkeer, verootmoediging en schuldbelijdenis. Niet alleen voor Israel, maar ook voor ons is dit noodzakelijk. Verootmoediging voor de Heere, in het diepe verlangen dat Hij ons genadig zal zijn, verzoening en herstel zal schenken, voor ons persoonlijk, onze gemeente, ons land en ons volk.

Lijden we geestelijk aan onze onderlinge verdeeldheid? Beseffen we hoe groot onze onheiligheid is in het oog van Gods heilige ogen? Voelen we onszelf misschien beter dan andere christenen? Zijn we vergeten Israel lief te hebben?

Ik denk aan het gebed van Daniël, in Daniël 9. Daniël bevond zich in een belabberde situatie. Het volk was in ballingschap. En wat deed hij? Hij verootmoedigde zich voor de Heere, zijn God. Hij wees niet met de vinger naar de zondaren, naar de mensen die Gods wetten hadden overtreden en zo Gods oordeel over het volk hadden opgeroepen.

Daniël had in de Schriften ontdekt dat de 70 jaren van ballingschap bijna voorbij waren. Hij ging toen geen feest of dankdienst organiseren, maar deed schuldbelijdenis. ‘Wij hebben gezondigd (…) door af te wijken van Uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar Uw dienaren, de profeten’ (vers 5 en 6).
Dit gaat heel diep. Hoe gemakkelijk leggen wij de schuld bij de ander. ‘Hij leeft in strijd met Gods geboden’. ‘Zij roepen, door hun daden, Gods oordelen over ons heen’. Misschien wijzen we wel naar onze kerk, die keuzes maakt die volgens ons tegen Gods Woord ingaan.

Schaamte op het gezicht
Niets van dat alles vind je bij Daniël. Wel schaamte op zijn gezicht (vers 7). Vanwege de zonden van zijn volk. Hij belijdt ze als zijn zonden. Even verderop zegt hij het nogmaals: ‘Heere, bij ons staat de schaamte op het gezicht (…) omdat wij tegen U gezondigd hebben’ (vers 8).

Als er iemand was die zou mogen wijzen naar zijn zondige volksgenoten, dan was het Daniël wel. Hij, die zo met God leefde en door Hem werd gebruikt in Zijn dienst en in dit hoofdstuk en in het volgende hoofdstuk zelfs ‘zeer gewenste man’ (Daniël 10:11) wordt genoemd.
Maar niets daarvan. Daniël bidt en smeekt tot God, in vasten en in zak en as. Hij doet een beroep op Gods barmhartigheid en op Zijn vergeving, ‘hoewel wij tegen U in opstand zijn gekomen. Wij hebben niet geluisterd naar de stem van de HEERE onze God om volgens Zijn wetten te wandelen die Hij ons heeft gegeven door de hand van Zijn dienaren, de profeten. (…) Wij hebben tegen Hem gezondigd’ (vers 9-11).

Daniël doet een dringend beroep op zijn God om te horen. Hij beseft ten volle dat alleen Hij nog herstel kan geven. ‘Nu dan, onze God, luister naar het gebed van Uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe, omwille van de Heere, Uw aangezicht lichten over Uw heiligdom, dat verwoest is. (…) Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het, wacht niet langer – omwille van Uzelf, mijn God’ (vers 15-19).

En dan, terwijl Daniël nog spreekt, bidt en zijn zonde en de zonde van het volk belijdt, komt de engel Gabriël tot hem. Toen Daniël begon met zijn verootmoediging voor God, was er al een woord van God uitgegaan en nu was het moment dat Gabriël het kwam meedelen aan Daniël.

Zullen we als christenen de weg van Daniël gaan? De weg van verootmoediging en schuldbelijdenis, juist nu, in deze dagen. Dat we het uitroepen naar de Heere Jezus toe en belijdenis doen van onze zonden, en ook van de zonden van land, kerk en volk. Dat we ons niet langer als heiligen verheffen boven de zondaren om ons heen, maar dat we tot Hem gaan roepen om vergeving en genade. En in Gods kracht breken met de zonde en de ongerechtigheid in ons leven.

Of voelt u zich hier te goed voor?
Ik zie en hoor dat veel christenen zich te goed voelen om deze weg te gaan. ‘Wij zijn zo slecht toch niet… Onze zonden zijn toch al verzoend door het bloed van Christus… Moeten wij belijdenis doen van die grote zondaren… Laat ze dat zelf doen… De Heere zal ons zegenen…’

Toch zie je in de Bijbel telkens weer dat de weg van verootmoediging en schuldbelijdenis de weg is die de Heere wil zegenen. En altijd zijn het Gods kinderen die voorop gaan.
Denk aan Ninevé, dat zich bekeerde in zak en as toen het oordeel door Jona werd aangekondigd. En de Heere was de stad en het inwoners van Ninevé genadig. Tal van opwekkingen in het verleden ontstonden op het aanhoudend gebed en de verootmoediging.

Ook Nehemia gingen deze weg
Eenzelfde verootmoediging komen we tegen bij Nehemia. Hoe diep zijn zijn woorden, die we lezen in het eerste hoofdstuk, nadat hij van Hanani, een van zijn broers, hem vertelde over de erbarmelijke situatie van Jeruzalem.
‘Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad.
Ik zei: Och, HEERE, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen.
Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd.
Wij hebben het grondig bij U verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen, die U aan Uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen.
(…) Och, Heere, laat Uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van Uw dienaar, en op het gebed van Uw dienaren, die er vreugde in vinden Uw Naam te vrezen’ (Nehemia 1:4-11).

Mij raakt het wanneer ik lees dat ook Nehemia belijdt dat hij en zijn familie gezondigd hebben. Net als Daniël. De Heere hoort, verhoort, vergeeft en geeft herstel en genezing. Laten wij ook deze weg gaan. Dan zal de Heere ook horen, verhoren, vergeven, herstellen en genezen.

Dirk van Genderen

Op D.V. woensdag 23 september – Grote Verzoendag, Yom Kippoer – vanaf 11.00 uur tot 21.00 uur de Pauluskerk, Albertine Agnesstraat 2 te Dordrecht open voor boete, verzoening en gebed. Deze boete- en gebedsdag is een initiatief van gelovigen uit de Messiasbelijdende beweging en uit verschillende kerken en gemeenten. De kerk is open voor ieder die mee wil bidden.

16 Reacties

 1. Han zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 september 2015 om 8:13

  Amen

 2. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 september 2015 om 18:51

  Shalom Dirk en brs en zrs.
  Goed stuk Dirk, terecht heeft Shaul de Apostel gezegd, dat hun de Woorden G-ds zijn toevertrouwd. Toch is mijn hart nog bezwaard en wel door dit: in het verleden zowel als kortgeleden zijn er nog brieven met boodschappen van gelijke strekking verzonden naar tal van synodes, kerken en gemeenten, ook naar christelijke partijen. Alleen Joel Voordewind reageerde daarop.
  Dan zijn er nog steeds de boodschappen, zoals die onze geliefde broeder en leraar Lance Lambert in opdracht doorgaf; daar reageerde haast niemand op.
  Het vrede, vrede en geen gevaar is nog steeds bij velen het motto.
  Jouw stuk Dirk over Daniel, dat is voor de gelovigen bedoeld, voor Israel en voor ons.
  Allen sterkte en gebed, voorbede is nodig en het kwaad ontmaskeren zoals YESHUA ons leerde.
  Allen shalom en doe mee met Israel, Yom Kippoer gedenken en doen. Shalom. Lou.

 3. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 september 2015 om 19:14

  Ingegeven boodschap. (op 31 Okt. 2008)
  Laten wij Christenen, in EENHEID met Jezus Christus, ons Christen-zijn meer laten zien, horen en daadwerkelijk in praktijk brengen, buiten de kerkmuren in het Open-Veld op welke plek wij ook komen of gaan. Ook wereldwijd, al is het maar door gebed en of financiele steun aan het wereldwijde zendelingen werk, de wereldwijde bijbelverspreidende organisaties, de wereldwijde Christelijke mediakerken. enz. Zo kunnen wij indirect meewerken aan Gods-vredesrijk dat komende is. Ook in de politiek, want daar worden de belangrijke ethische en moralistische beslissingen genomen.
  De wereld heeft nodig, dat Zijn woorden, Zijn blijdschap, kracht, vrede en liefde weer zichtbaar worden in deze wereld.
  Laten wij “levende-stenen” zijn voor Gods-tempel; de wereldwijde Gemeente van Jezus-Christus en “front-soldaten” voor Gods-vredesrijk dat weldra komende is. Door te leven en te handelen naar de Geest van de bijbel, zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft verkondigd en voor-geleefd. Hij heeft ons de wil van de Vader geopenbaard en ons Zijn Geest nagelaten, die ons wil vervullen, bezielen en leiden zal op onze pelgrimstocht door dit aardse leven naar God de Vader in de Hemel. Hub.

 4. Peter zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 september 2015 om 19:25

  Wat bedoel je, Dirk, met “ons land” en “ons volk” (bidden voor ons land en ons volk)? Is het niet zo dat “wij” een politieke unie zijn aangegaan met andere Europese landen, een Europese Unie vormend? Onze leiders dromen al lang van een groot Eurabië, een vrede die het verstand te boven gaat, van hier tot in OPEC aan toe …… als voorspel op “onze” verdwijning in Satans Multinationale Wereldregering.
  De Nederlands Hervormde Kerk is er niet meer. Veel “Nederlanders” om mij heen spreken een taal die ik niet begrijp.
  Er is 23 sep 2015 echt wel het een en ander om te bespreken met onze HEER Die er duidelijk andere plannen op nahoudt.
  Nu vraag ik mij af of die besprekingen/gebeden wel gaan lukken in een zaaltje, of kerkgebouw.
  Is het niet zo dat de toon dan wordt gezet door enkele politiek correcte sprekers? Die gaan echt in het openbaar geen zonden belijden. Ook zullen zij in het geroezemoes moeilijkheden ondervinden wanneer zij in geest en waarheid willen gaan naderen tot Jezus, onze Hogepriester, in de troon van God.
  De engel die naderde tot Daniël, had 21 dagen nodig om door de belabberde omstandigheden heen te komen! (Dan. 10:13a Doch de vorst des koninkrijks van Perzie stond tegenover Mij een en twintig dagen; en ziet, … )
  Wij hebben niet alleen maar te strijden tegen onze zonden, maar ook geestelijke legermachten, overheden en engelenvorsten! Vgl. Ef. 6
  Is dan een inleiding op persoonlijk gebed van een uurtje, overdreven? Dat is heel goed mogelijk in het veld als je de tijd hebt. Na zo’n inleiding bevind je je in de beschaving van Gods Geest en wil Hij leiding geven aan jouw gedachten en ideeën, zoals er ook staat geschreven 6 Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. Spreuken 3
  Je loopt toch niet zomaar bij Hem binnen? hallo heere, ik hebt gezondigd! regelt t even … ?

 5. arme zondaar. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 september 2015 om 22:00

  Amen Halleluja!
  Heere Jezus ontferm U over ons.

  Een citaat uit het boek Openbaring:

  Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende:
  Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.

  Uw bloed is het kostbaarste middel/bezit tot in alle eeuwigheid!
  Open de ogen van ons hart en geest voor de waarde van Uw bloed.
  Verlicht de ogen onze verstand. Citaat uit de Efeze brief (gebed van de Apostel Paulus).
  Ik smeek het U!

 6. Ray William zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 september 2015 om 17:33

  Mooi stukje Dirk.
  Jahweh is in deze tijd, Zijn volk, Zijn taal en wijsheid weer aan het terug geven.
  Mensen beginnen terug te gaan naar de wortel van het geloof, terug naar de instellingen door God gegeven om te leven in Zijn zegen.
  En ik begrijp dat vele mensen kijken hoe onze oudste broer het al eeuwen doet, hoe Judah het Woord heeft bewaakt en een zeer oude traditie heeft. Ik heb dat zelf ook een hele poos gedaan en ik heb nog steeds respect en ben dankbaar voor Judah. Ik heb echter 1 ding tegen Judah en dat is dat zij sinds Babylon toevoegingen aan Gods woord hebben gebracht. Zodanig dat mensen deze toevoegingen volgen i.p.v. te kijken hoe het staat in de Bijbel. Yeshua ging tegen deze farizeeën in en noemde ze hypocrieten en dergelijke, geboden aan mensen opleggen die niet van God zijn en zelfs mensen van God afhouden. God heeft maar 1 Nieuwjaar dat is de maand Abib oftewel de maand van Pesach. Gods nieuwe maan begint met rosh Chodesh en dat was afgelopen dinsdagavond wat het begin was van bazuinendag en niet het begin van een Joods NJ. Kijk aub zelf op de diverse sites over de nieuwe maan. Judaisme is voor een groot deel beinvloed door Babylon, wie volgen wij nu, Jahweh of mensen. Als ik dit anders zeg dan Gods woord dan hoor ik het ook graag, ik wil niet mijn woord geven maar alleen naar hem verwijzen, het levende woord.
  Trouwens, bekeren of omkeren waar Daniel en Nehemia en alle andere profeten over spreken, komt van tesuvah wat teruggaan naar de torah betekent en niet alleen omkeren. Zoek het op iedereen heeft internet, vergeet wat ik heb gezegd maar zoek het aub zelf op en kies voor het leven, de Torah. Shabbat shalom Ray William

 7. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 september 2015 om 18:39

  Ik ben het in alles met je eens Dirk, behalve dat er op 23 september een boete-en gebedsdag moet zijn om met z’n allen in een kerk te gaan bidden. Is het niet zo dat er elke dag boete en gebed moet zijn? Dat je elke dag je zonden van jezelf en anderen moet belijden?

 8. Gila gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 september 2015 om 20:13

  Thank you dear Dirk for a very good and deep word. Indeed so! Jesus encourages us to repant “change/repant therefore and turn around that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from The Lord” (Acts3:19) the writer of Acts remind us that the struggles of repentance are to restore us the JOY of living in God’s presence.
  We need to be willing to release the other as the king released the servant, but the loss we she’ll bear is but a little compared to that vast loss that Jesus suffered to forgive us. “Though He was rich, yet for your sakes He became poor ” (2Cor:8:9) to forgive us He was more than willing to suffer the enormous loss of Himself; there was no other way. So must we be willing to loss our self for The Lord & men (each other :-))

 9. Emma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 september 2015 om 20:23

  Dank je wel dat je in je mail Lev HaOlam aanprijst. Zelf ondersteun ik dit project al een paar jaar. Elke maand een verrassing!! Het is ook mogelijk om het met twee of drie mensen uit je omgeving te doen. Dan betaal je bijvoorbeeld elke maand 30 euro en ontvang je eens in de drie maanden de doos. Je ondersteunt de mensen daadwerkelijk!!!

 10. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op zondag 20 september 2015 om 0:07

  AMEN.!!!

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 20 september 2015 om 0:22

  Ik had het de vorige keer al over Mattheus 25. In hetzelfde hoofdstuk gaat ook het over “het scheiden van de schapen en de bokken”. Dat laatste staan we nu vlak voor. Op internet komen steeds meer spookverhalen over die “gevaarlijke vluchtelingen” en wat ze ons allemaal wel aandoen…. Onze houding tegenover de vluchtelingen zie ik als onze LAATSTE beproeving!! Er ontwikkelt zich nu al een sterke scheiding tussen voor- en tegenstanders!! Pas las ik een bericht, dat in een kerk in Berlijn honderden gevluchte moslims tot bekering komen. Inmiddels zijn er 200 gedoopt! Tot voor kort hadden ze nog maar 150 leden, nu 600!!! WAT EEN KANS geeft God ons om bij de schapen te horen!!! Psalm 23: “Al GA ik door een duister dal; ik vrees geen kwaad want Gij bent bij mij”!!! Deze overbekende Psalm draait om dat ene woordje GA!!! We zitten al enige tijd in dat duistere dal, maar GA!!! Ga, want anders kunnen we de volgende bergtop voor eeuwig vergeten!!

 12. Arnold zegt:
  Geplaatst op zondag 20 september 2015 om 20:11

  Dirk ik zie uit naar je bericht iedere week, nu bijna 2 maanden gedwongen met pensioen, voor het eerst dat ik het op zondagavond pas lees: Nog drukker dan voordien, en op tijd naar bed gisteren 22.00 uur. Dirk ik dank je uit de grond van mijn hart voor dit prachtige stuk over Daniel, laten we bidden voor deze evangelist.
  God opene onze ogen en hart, dat wij als volgelingen van Christus deze “Syriërs” (nog geen 10%, maar dan krijg je verblijfsvergunning!) niet als ongewenste immigranten tegemoed treden, maar zien als kans hun het evangelie te brengen!
  MVG

  Arnold

 13. t v d have zegt:
  Geplaatst op maandag 21 september 2015 om 6:51

  Dat is ook steeds mijn gebed: ‘O Heere vergeef’. Op 26 september is er op het Malieveld in Den Haag een wereldwijde voorbede, te vinden op: http://www.wereldwijdevoorbede.blogspot.nl.
  Dirk bedankt voor de nieuwsbrief elke week, het vermaant, bemoedigt.

 14. Rian zegt:
  Geplaatst op maandag 21 september 2015 om 10:50

  Beste Dirk,
  Ik ben het wel helemaal met je eens en ook is het goed om a.s. dinsdagavond na zonsondergang met onze Joodse broeders en zusters 25 uur mee te vasten. Waarom? Dit kunnen we lezen in Leviticus 23:26/32. Hoe kan iemand het dus niet eens zijn om juist op deze dag (dit jaar bij ons 23 september) je te verootmoedigen? De HEERE zegt het zelfs!!

 15. Meindert visser zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 september 2015 om 12:21

  Mooi stuk broeder Dirk
  Het doet me veel om zo te bidden voor onze God.
  Ik zal hier zeker aan denken in mijn gebed en ook voor jou dat je met deze brieven mag door blijven gaan.
  We moeten gewoon wat meer beseffen en kijken naar ons zelf!
  Wij zijn niet meer of minder als een ander!
  Bedank onze Heere maar Die alle zondaars in genade aan kan nemen!
  Shalom Dirk van Genderen!

 16. Peter zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 september 2015 om 0:24

  Yom Kippur

  42 jaren geleden ging het bijna helemaal fout met Israël.
  Egyptische misleidingsoperaties hadden de Isr. inlichtingendiensten op het verkeerde been. Alles leek rustig aan de diverse fronten. En toen brak plotseling de hel uit.
  Russische SAM raketten schakelden de IAF uit. Het voortbestaan van Israël leek in die dagen aan een zijden draadje te hangen.

  De diepere betekenis van ‘Yom Kippur’ is niet militair, maar geestelijk, en verwijst naar onze relatie als mensen, met God.
  In de Tabernakel in de woestijn had de Hogepriester van Israël op deze dag een ontmoeting met de God van Israël.
  Het Heilige der Heiligen ging deze dag voor hem open. God verscheen in een licht, boven de ark des verbonds.

  Wat stond er tussen het volk en de HEER?
  Kunst. Cultuur. De Tabernakel was een wonderschoon kunstwerk, iets heel bijzonders in wat toch een woestijn werd genoemd.
  Bloed. Zonder bloed was er geen vergeving mogelijk voor de zonden van het volk.

  Waarom al deze kunstvoorwerpen en tempeldiensten? God is het Woord. Hij spreekt tot ons. De tempel verwijst naar de eeuwige heerlijkheid bij Hem.
  Zonden houden ons gevangen in de macht van satan. In onze zonden hebben wij geen deel aan het leven met God.
  Ik wens iedereen een gelukkige Yom Kippur. Een verzoening met Hem, mogelijk door het Bloed van Jezus.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden