Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Shalom Israel (28 reacties)

Geplaatst op donderdag 1 oktober 2015, 8:40 door Dirk A A

De eerste zondag van oktober is de zogenaamde jaarlijkse Israelzondag. Aanstaande zondag dus, 4 oktober. Ik hoop dat ook uw dominee, uw voorganger, preekt over Israel en bidt voor het Joodse volk. En als hij het niet doet, spreek hem er gerust op aan. En als hij het wel doet, vraag hem om het eens wat vaker te doen.

Soms krijg ik de reactie: ‘Israel is zeker een hobby van je…’ Dat is het niet, maar ik voel me geestelijk zo verbonden met Israel en met het Joodse volk, dat ik er niet over kan en mag zwijgen. God heeft de liefde voor het Joodse volk in mijn hart gelegd. Niet om dit voor mezelf te houden, maar om het door te geven, aan u en aan anderen en ook te tonen aan Israel en aan het Joodse volk, ter bemoediging.

Ik ben blij met de Israelzondag, de eerste zondag in oktober. In tal van kerken en gemeenten staat Israel dan centraal in de prediking, de gebeden en de liederen. Eigenlijk zou iedere zondag Israelzondag moeten zijn, in elke kerk en gemeente. Beseffen we hoe rijk gezegend we zijn door het Joodse volk?

Kent u de woorden uit Johannes 4:22, waar de Heere Jezus zegt: ‘De zaligheid is uit de Joden.’ Vergeet dat nooit! De Heere Jezus is God, werd mens en werd geboren in het Joodse volk. Door de struikeling van dat volk is het Evangelie ook tot de heidenen, tot ons gekomen. Voor ons onbegrijpelijk, maar dat paste in Gods plan met Israel en met de wereld.

Zonder het Joodse volk zouden we de Bijbel niet hebben en zou er voor ons geen redding zijn. We hebben de Heere Jezus lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. We hebben het Joodse volk lief, omdat het Gods volk is. We hebben het land Israel lief, omdat het Zijn land is. We hebben Jeruzalem lief, omdat het Zijn stad is. God heeft Zijn volk niet verstoten, zoals sommigen menen. ‘Volstrekt niet,’ stelt Romeinen 11:1.

Laat u niet in de war brengen door sommige theologen andere zogenaamde deskundigen, die beweren dat Israel en het Joodse volk na de komst van Christus gelijk zijn aan alle andere landen en volken. God heeft een plan met Israel en met het Joodse volk, en Hij zal dat plan uitvoeren, precies zoals in de Bijbel wordt voorzegd. We moeten de Bijbel weer leren lezen, de profeten.
Hij, de Heere Jezus, zal na Zijn wederkomst Koning worden in Jeruzalem over heel de aarde. Dat zegt de Bijbel, ook al is het predikanten soms verboden om die boodschap te brengen.

Samen met de duizenden gelovigen uit de Joden mogen we nu gemeente van de Heere Jezus Christus zijn. Gelovigen uit de heidenen zijn niet langer ‘vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is’ (Efeze 2:19 en 20).
Wat een voorrecht is het om met de gelovigen uit Israel ingeplant te mogen zijn in de olijfboom en deel te mogen hebben aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, aan de zegeningen die in Christus Jezus zijn (Romeinen 11:17).

Daarom is het belangrijk om in onze samenkomsten ons verbonden te weten met Israel en met het Joodse volk. Altijd. Niet dat er dan in elke dienst over Israel gepreekt moet worden, maar laten we het Joodse volk nooit vergeten. Bid om vrede, de shalom voor Jeruzalem. Zegen het Joodse volk. Troost dat volk. Steun de Joodse mensen, zeker ook de huisgenoten van het geloof (Galaten 6:10), alle Joodse mensen die de Heere Jezus al mogen kennen als de Messias, Die al gekomen is en spoedig terug zal komen op de Olijfberg om Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten! Roep het uit: ‘Spaar Heere, Uw volk’ en smeek om de bekering van het Joodse volk.

Dirk van Genderen

28 Reacties

 1. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 oktober 2015 om 10:30

  Beste Dirk,

  Mooi, fijn stukje Dirk. Toen ik in mijn jeugd naar bekering zocht, heeft God voor het eerst gesproken tot mij in Israël. Hij heeft een jongerenreis naar Israël gebruikt om tegen mij te zeggen: “Ik ben ook jouw God.” Nu, jaren later, ben ik daar wel eens verwonderd over, zo van: “Zou dat niet toevallig zijn dat Hij Israël gebruikt heeft om dit tot mij te zeggen?” Maar ik denk inmiddels van niet. Israël is het uitverkoren land van God. En de joden zijn Gods uitverkoren volk, daar ben ik zeker van. Ook omdat God dat zegt in de Bijbel. Ik hoop en bid dat Gods plan met Israël en met het Joodse volk gestaag door mag gaan en dat de Heere Jezus snel zal wederkomen.

  Groet van Elisabeth

 2. Sandra zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 oktober 2015 om 21:32

  De God van Israël heeft ook liefde voor Zijn volk in mijn hart gelegd, sinds een paar jaar mag ik me ook verbonden weten en hen in gebed voor God brengen. Alle dank aan onze Hemelse Vader hiervoor.

 3. Gerhard zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 oktober 2015 om 22:50

  Mattheüs 25 vanaf vers 31 gaat toch ook over Israel, en zo horen wij bij de Heer, Israel, de joden en christenen zijn broeders!

 4. angela zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 oktober 2015 om 9:39

  Jaren liep mijn moeder over Israel te vertellen. Vorig jaar op Israel zondag werd ze thuisgehaald. Humor van God of een knipoog van Hem? Wij hebben het op haar rouwkaart vermeld, kon ze na haar dood nog getuigen over Israel!
  Ik keek gister na de speech van Netanyahu in de VN. Hij stond daar zo alleen gelaten door de wereld.
  Ik hoop dat de kerken in Nederland het Joodse volk niet zullen laten vallen, maar wakker worden en vurig gaan smeken voor hun oudste broer.

 5. Jochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 oktober 2015 om 17:52

  De opmerking: “laat u niet in de war brengen door theologen en zogenaamde deskundigen”, roept toch wel de vraag op of dhr. van Genderen de enige is die de waarheid omtrent het volk Israël in pacht heeft? Is dat werkelijk zo? Mij lijkt dat het Woord van God hierin het enige leidende uitgangspunt is.
  Buiten dat je je kunt afvragen of de huidige staat Israël Bijbels is? Vele teksten uit het OT tonen aan dat de huidige staat nl. niet overeenkomt met bv Ex36:25, het huidige Israël is seculier, voldoende reden om je af te vragen waar je nu eigenlijk voor bidt? Raadzaam is, om geheel Ez. 36 biddend te lezen.
  Er staan sowieso veel leerzame zaken in Ezechiël, ook m.b.t. de bewering dat Israël niet gelijk zou zijn (in de huidige tijd van genade) aan alle volken, neem bijvoorbeeld Ez. 39:29. Dit lijkt er op te duiden dat God Zijn aangezicht verbergt, voor de Bijbellezer te toetsen voor wie en wanneer dit dan geldt. Er valt nog veel meer over te zeggen, daar is dit medium helaas te beperkt voor, maar laten we nu niet zonder een gedegen Bijbelse onderbouwing de ander ondeskundigheid toeschrijven! En ja, het is zeker zo, God is getrouw en zal Zijn plan met Israël dan ook zeker volvoeren!

 6. Willem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 oktober 2015 om 18:00

  Angela: “Ik keek gisteren na de speech van Netanyahu in de VN. Hij stond daar zo alleen gelaten door de wereld”. Ja dat doet pijn.

 7. jan.nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 oktober 2015 om 18:13

  God te midden van zijn volk Zacharia 2:6-13

  Ik begrijp die bezorgdheid omtrent Israël niet.
  Men heeft dan kennelijk Zacharia 2:6-13 niet
  gelezen, waar in vers 8 geschreven staat:
  “Want, zo zegt de Heere der heerscharen’, wiens
  heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de
  volken die u uitgeplunderd hebben – want wie u
  (d.w.z. Israël)aanraakt, raakt zijn oogappel aan.

  Israël is Gods oogappel, en wie die oogappel aan-
  raakt, solliciteert naar een enorm pak slaag, zó
  enorm zelfs dat het zijn weerga niet kent.
  Het eerste pak slaag vond plaats in 1948, toen het
  Israëlische leger nauwelijks bewapend was en toch
  een enorme overwinning behaalde.

  Besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets,
  maar of men een nieuwe schepping is.
  En allen die zich naar die regel zullen richten – vrede
  en barmhartigheid kome over hen, en ook over het Israël
  Gods.
  Ziet hoe het gaat bij het Israël naar het vlees:
  hebben niet zij, die de offers eten, gemeenschap
  met het altaar?
  Allen die van het mannelijk geslacht zijn onder de
  priesters, zullen het eten, op een heilige plaats
  zal het gegeten worden.

 8. Vila Gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 oktober 2015 om 19:04

  Thank you dear Dirk . That indeed so, “salvation is from the Jews” suggests our immeasurable debt to Israel. All that we have worth having has come to us through the Jews. Our Bible is a Jewish Book, and our Savior is a Jewish Savior. Let us never forget to pray for God’s chosen people. It is true that Israel, today, is in the place of rejection. The nation is a secular, unbelieving (as to the claims of Scripture and their Messiah, Jesus Christ) nation; but “…at the present time there is a remnant chosen by grace” (Romans 11:5). Some Jews are being saved and are becoming members of the body of Christ through faith in their Messiah.
  We are one in Jesus/ Yeshuha

 9. willem hekman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 oktober 2015 om 19:12

  Ja die speech van Netanyahu was geweldig! Zijn beste speech en de hele wereld luisterde mee. Ik woon en werk in Indonesia en meer dan 200 miljoen moslems zijn anti Israel. Maar Calvary Life Fellowship in the stad Tangerang is een Israeli oasis en de leden bidden geregeld voor Israel en de vrede van Jerusalem. Ik waardeer uw schrijven over de huidige staat Israel. Moge God u moed en kracht geven om door gaan met dit belangrijke schrijven en steun voor Israel. Ik verzoek uw voorbede voor onze gemeente met leden uit 12 landen en de opleiding van meer dan 300 zendelingen en evangelisten voor de verkondiging van het evangelie aan de miljoenen aanhangers van Islam in dit eilanden rijk van Indonesia. H.gr. en maju terus (steeds vooruit) met de onmisbare zegen van onze Heer en Heiland. Willem Hekman, predikant/zendeling Lippo Karawaci, Tangerang, Indonesia.

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 oktober 2015 om 20:04

  Sommigen vergeten, dat de Joden een “gered volk” zijn!! Hun redding vieren zij, elk jaar sinds Mozes, op Pesach!! Veel christenen hebben geen flauw idee hoe nauw verbonden wij met Israël zijn. Al onze eigen christelijke feestdagen (behalve één: Soekot) hebben hun tegenhanger (èn betekenis) in de Joodse feestdagen. Ik maakte er 15 jaar geleden een studie van:
  De Israëlieten hadden zeven “Feestdagen des Heren”. Ze worden beschreven in Lev. 23, Num. 28 en 29 en in Deut. 16. Deze feestdagen zijn achtereenvolgens: (en hun christelijke tegenhanger)
  1. Het Paasfeest Pesach (lijdensweek)
  2. Het Feest der ongezuurde broden Goede Vrijdag
  3. Het Feest van de Eerstelingsgarve (Christus = Eersteling opstanding)Pasen
  4. Het Feest van de Eerstelingen Wekenfeest of “Sjavoeot” Pinksteren
  5. Het Feest der Bazuinen Joods nieuwjaar of “Rosj Hasjana” Nieuwjaar
  6. De Grote Verzoendag “Jom Kipoer” Hemelvaartsdag
  (Op de “Grote Verzoendag” kregen alle offers hun waarde. Op Hemelvaartsdag kreeg het kruis zijn waarde. Hier ligt een heel duidelijk verband en een belangrijke betekenis.)
  7. Het Feest van de “Inzameling van de Oogst” of het Loofhuttenfeest “Soekot”
  (de Inzameling van de oogst moet voor ons nog komen bij Jezus’ wederkomst)

  De strijd om Jeruzalem en de tempelberg past helemaal in een groot aantal profetieën. Deze ontwikkelingen volg ik nauwkeurig.
  Wat de Arabieren en Jeruzalem betreft haal ik altijd graag Nehemia 2 aan:
  “19 Toen de Choroniet Sanballat en de Ammonitische slaaf Tobia en de Arabier Gesem het hoorden, bespotten en verachtten zij ons en zeiden: Wat doet gij daar? Komt gij tegen de koning in opstand? 20 Maar ik diende hen van antwoord en zeide tot hen: De God des hemels, Hij zal het ons doen gelukken, en wij, zijn knechten, zullen ons gereedmaken en bouwen; gij echter hebt deel noch recht noch gedachtenis in Jeruzalem.”
  Wie nog twijfelt aan het “bestaan van God” en zijn plan, moet stekeblind zijn als hij kijkt naar het antisemitisme en de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de strijd om Jeruzalem en de Tempelberg.

 11. Anna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 oktober 2015 om 22:28

  Als je de Heere Jezus lief hebt, heb je ook Zijn volk lief.
  Draag dagelijks de Davidster aan mijn halsketting.
  Sommigen vragen of ik een jood ben, nee, maar ik voel me verbonden met hen en heb ze lief!

 12. Gieni zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 oktober 2015 om 23:31

  Dirk, omdat het Woord van God jouw enige uitgangspunt is wil ik je met heel mijn hart danken voor je boodschap over het Joodse volk. Een mooiere hobby bestaat niet.
  Ja, de maan was rood maar de Here Jezus vertoeft nog en dus moeten wij nog in deze wereld, die in brand staat, leven. Terwijl wij al sterker beleven niet van deze wereld te zijn.
  Het enige logische antwoord op Gods genade aan ons is om door te gaan haar te delen met anderen.

  Veel zegen Dirk en geniet van Gods beschermende armen rondom je.

 13. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2015 om 12:15

  Jezus offer is alle reden tot dankbaarheid. De tijdelijke val van Israel geeft ons de kans als niet Joden gered te worden, geprezen zij Zijn Naam.
  Het heil is echter uit de Joden, de vervallen hut van David zal wederom opgebouwd worden (Amos9:11).
  Het is een terechte opmerking van Dirk van Genderen dat wij de Bijbel niet zouden hebben wanneer het Joodse volk er niet zou zijn geweest.
  Met de HEERE Here Zijn wijs beleid, hulp en kracht komen we allen tezamen door de zware tijden.
  Nederlanders (christenen) let op uw zaak! Bid Jeruzalem de vrede toe.
  En dat Zijn oogappel niet aangeraakt zal worden, hen die dit wel gaan proberen, op tijd in gaan zien waarmee ze (vruchteloos) bezig zijn.
  Dat de woorden God’s een snelle loop mogen hebben, en vele zielen gered gaan worden blijft onze bede.

 14. auktje roffel zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2015 om 14:18

  Ik voel me ook erg verbonden met het Joodse volk. Bij ons in de gemeente werd en wordt er nauwelijks over gesproken. Staat er niet ‘Wie mijn volk zegent is gezegend’. Ik ben 2 x 3 maanden als vrijwilliger in Israël geweest. In verschillende zorgcentra. Bid dagelijks voor het Joodse volk.
  God gaat door met zijn plan.

 15. Cees van Herpen zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2015 om 14:25

  Tot een jaar of zes geleden had ik niet zoveel met Israël. Maar toen ben ik in het Eerste Testament de profeten gaan lezen, gewoon omdat ik helemaal niets snapte van profetie, en hoe je dat uit moest leggen. Gewoon begonnen in Jesaja 1 tot aan Maleachi. De eerste keer snapte ik er niet zo veel van, dus opnieuw begonnen. En op de een of andere manier is de sluier over mijn denken over Israël, weggenomen en ontving ik liefde voor het land en het volk. Dat is iets wat God in je hart legt, en ik ben daar heel dankbaar voor dat Hij dat in mijn hart gelegd heeft. Het is niet altijd makkelijk, want opeens ben je lid van de “Israël-club” in je gemeente. (Wist trouwens niet dat we die hadden). Maar het verrijkt mijn Bijbel lezen wel, en ook mijn denken. Ik beveel dus iedereen aan om gewoon de profeten te lezen, en dat de Heere God het vanzelf wel invullen. (Moeten we wel bereid zijn, ons eigen denken op te geven, dat is wel een vereiste.) Shalom allen.

 16. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2015 om 18:21

  Shalom Dirk en alle broeders en zusters.

  Dirk, ga door met het heraut zijn voor Nederland, om op te roepen en te waarschuwen, daartoe ben je geroepen.
  Het is verdrietig dat ook op deze zogenaamde Israelzondag op allerlei christelijke nieuwszenders niks over Israel te vinden is, wel over dierendag.
  Het is mijn overtuiging dat als je Yeshua ontmoet, dan ontmoet je ook Zijn broeders en zusters, het joodse volk. Dat brandt HIJ in je ziel en hart, dat mis ik bij ons in Nederland, ook in de kerken.
  Geloof mij lieve mensen, al jaren weten de synodes en raden van de PKN wat de G-D van Israel wil aangaande Zijn oogappel.
  Het boek Daniel zou iedere week opnieuw op de kansels moeten liggen en eruit voorgelezen moeten worden.
  Ik ben maar een oude broeder die heel veel heeft meegemaakt ook als kind de Tweede Wereldoorlog.
  De kerk heeft nog steeds bloed aan haar handen.
  Ik ben blij met broeders zoals Dirk en Jan en Franklin en Ben, die op de bres staan voor Israel en
  voor elkaar. Vanmorgen hoorde ik iemand zeggen dat de Derde Wereldoorlog al is begonnen, en dat niemand dat door heeft.
  Laten wij trouw blijven en vooral NIET ONVERSCHILLIG. DE EEUWIGE HEEFT een rechtsgeding met EUROPA, ja ook met Nederland omwille van het leed wat de kinderen Israels is aangedaan.

  U allen ZIJN ZEGEN toegebeden in HA SJEEM YESHUA, dat HIJ spoedig moge komen.

  Amen. Shalom. Lou.

 17. Bert van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2015 om 19:15

  We bidden Israel en Jeruzalem vrede toe.
  Gods oogappel.

 18. Corry Heesen zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2015 om 19:29

  Shalom Israel, iedere dag bidden voor de vrede van Jeruzalem is een opdracht van God die wij iedere dag mogen doen, er gebeuren zoveel bijzondere dingen en tekenen in dat land, dat we wel moeten zien hoe God bezig is om alles voor te bereiden op de wederkomst van Zijn zoon op aarde en ons dagelijks waarschuwt: let op de tekenen in de wereld. Gelukkig leven wij nog in de genadetijd en kunnen we nog steeds in vrijheid getuigen van onze Here Jezus. Bedankt Dirk voor je bemoedigende berichten, God’s Zegen toegewenst!

 19. Loesrael zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2015 om 21:30

  Hallo Aukje, heb jij in het Nederlands Joodse huis Beith Juliana in Herzlia gewerkt, daar wil ik graag heen en heb wat info nodig, groetjes Loesrael.

 20. Menno zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2015 om 21:40

  Zelf ben ik van plan Israelische produkten te kopen om Israel te steunen. Bij bijvoorbeeld Albert Heijn kan je Israelische produkten kopen.
  Belangrijker dan dit is echter nog de kracht van het gebed! Bid voor het volk en het land Israel !

 21. auktje roffel zegt:
  Geplaatst op maandag 5 oktober 2015 om 8:19

  Loesrael, Daar ben ik inderdaad geweest. Een fantastisch huis. Ik wil je daar best wat informatie over geven.

 22. lydiaSwitters zegt:
  Geplaatst op maandag 5 oktober 2015 om 10:58

  Wat een mooi bericht van jou, DIRK
  Het spreekt tot mijn hart,
  Ik heb zelf 15 jaar voor ISRAEL gewerkt.
  En bid iedere Vrijdagavond voor ISRAEL
  IN de kapel van het ziekenhuis.
  Het is GODS genade dat ik dit mag doen.
  Er ligt een bedekking over vele mensen,
  lees JESAJA 25: 7 en 8 er maar over.
  Wij die dit weten, moeten trouw doorgaan.
  Dankende alle tijden HALLELUA.

 23. jan.nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op maandag 5 oktober 2015 om 21:47

  De dwaasheid van menselijke inzettingen Kolossenzen.
  Hoofdstuk 2:de verzen 16-23 en hoofdstuk 3 de verzen 1-4
  —————————————————————
  Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op
  het stuk van een FEESTDAG ,nieuwe Maan maan of Sabbat, dingen, die
  slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werke-
  lijkheid van Jezus Christus is. Laat niemand u de prijs doen missen
  door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij
  heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk
  denken,terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele
  lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengehouden, zijn
  goddelijke wasdom ontvangt. Indien gij met Jezus Christus afgestorven
  zijt aan de wereldgeesten,etc.

 24. NvKooten zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 oktober 2015 om 13:56

  Fijn om dit te lezen. Ben blij met alle reacties en bid voor de vrede van Jeruzalem.

 25. Jannie de G.-M. zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 oktober 2015 om 10:45

  Beste broer Dirk,

  Ga door met het roepen in de woestijn.
  Toen ik tot een levend geloof kwam legde de Heilige Israëls liefde in mijn hart voor Zijn oogappel Israël. Nu mag ik reeds 12 en half jaar werkzaam zijn voor “Nachamu Nachamu Ami”
  En inderdaad wie Israël zegent wordt gezegend.We mogen troosten met daadwerkelijke hulp en zo onze oudste broer zegenen. Voor allen: Numeri 6:24-26 SHALOM!

 26. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 oktober 2015 om 18:21

  Kolossensen in de oude vertaling vind ik beter te begrijpen.

  Ik heb lang nagedacht of ik dit moest opschrijven. Het is geen kritiek. Maar ik denk niet dat je zo over God mag spreken als humor en een knipoog. God is een Heilig God en de dood is toch een serieuze zaak, ook bij God. Gods zegen over je werk Dirk.

 27. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 oktober 2015 om 19:41

  Sjalom Dirk,

  Als Messiasbelijdende Jood was ik uitgenodigd om een Israëlzondag bij te wonen. Wat ben ik geschrokken toen ik het opschrift las op de beamer: Shabbat shalom en dat notabene op een zondag! Het is voor ons Joden een schoffering om nadat de Shabbat voorbij is deze groet te bezigen. Men roept en doet maar wat zonder na te gaan of het wel correct is. Ik moest mij als gast gedragen en ik voelde mij in die hoedanigheid niet gerechtigd om daar opmerkingen over te maken.

  Later in de week werd ik aangesproken hoe ik een en ander gevonden had. Mijn antwoord was: met krullende tenen heb ik geluisterd naar een zeer chaotische preek die van de hak-op-de-tak gehouden werd. Pertinente onwaarheden en denigrenend taalgebruik getuigde van heel weinig kennis over mijn volk werden de luisteraars gedachtekronkels voorgehouden. Toehoorders vinden dat prachtig als een ‘deskundige’ wat vertelt over Israël en in een kerkelijke exegese wordt verpakt. Hiermee worden de luisteraars op het verkeerde been gezet door de voorganger.

  Juist daarom ben ik blij dat er gelukkig maar één Israëlzondag is in het jaar. Het is zeer wenselijk dat alle voorgangers zich laten informeren omtrent het thema dat zij kiezen zodat zij over mijn volk geen onzinnige zaken verkondigen en ons schofferen. Een gedegen en goed onderwijs komt niet uit de boeken maar uit persoonlijk contact met allen die een Joodse achtergrond hebben.

 28. Martin otten zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 oktober 2015 om 23:44

  Ik ben het volledig met jou eens, maar bij ons in de Christelijke Gereformeerde kerk in Hoogeveen hadden wij een dominee (ik wil met nadruk vermelden dat hij niet onze eigen predikant was) die op Israelzondag doodleuk even meldde dat hij zich “maar eens” niet had voorbereid op het thema. Dat u het even weet…..

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden