Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Strijd om de schepping (54 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 oktober 2015, 20:02 door Dirk A A

De strijd om de schepping is weer opgelaaid in christelijke kring. Aan de eenvoudige scheppingswoorden ‘God zei… en het was zo…’, die telkens opnieuw klinken in Genesis 1, wordt door velen toegevoegd: ‘…door de wetenschap weten wij wel beter.’

Ik geloof dat God alles geschapen heeft in zes dagen. Omdat Hij dat zelf zegt in de Bijbel, Zijn eigen Woord. De dieren, de mensen, de aarde, de planten, het heelal, alles in zes dagen. Niet een heel klein iets wat God in beweging zette en waar na vele honderden miljoenen of miljarden jaren een volwaardige schepping uit ontstond, nee, alles was na zes dagen compleet, waarna God rustte van Zijn werken. Zou God anders pas na miljoenen of miljarden jaren evolutie hebben gerust?
Adam en Eva werden als volwassen mensen door Hem geschapen, evenals bloeiende planten en vruchtdragende bomen, dieren, vogels en vissen en ook het licht van zon, maan en sterren dat de aarde al direct bereikte.

God de Schepper. Wat een wonder. Ik geloof het, wat de wetenschappers er ook tegenin brengen. Zelfs al zijn het christenwetenschappers, die proberen hun geloof in God en hun geloof in de evolutie te combineren. God zou dan de evolutie in gang hebben gezet.
Wetenschappers geloven in hun eigen modellen, in hun eigen berekeningen. Kennelijk gaat hun geloof daarin boven wat de Bijbel zegt over de schepping. Het is toch veel ‘eenvoudiger’ om te geloven dat God in zes dagen alles compleet heeft geschapen, dan dat je moet geloven dat alles, via ingewikkelde overgangsvormen – die trouwens niet te vinden zijn – in loop van een hele, hele lange tijd is ontstaan?

Verschillend vlees
1 Korinthe 15:39 zegt: ‘Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend.’
Deze tekst spreekt tegen de aanname dat de mens geleidelijk uit andere, lagere organismen is ontstaan. Het vlees van een mens is duidelijk anders dan het vlees van bijvoorbeeld een aap, waarvan evolutionisten beweren dat de mens is voortgekomen uit de aap. Met vlees in de Bijbelvers wordt de letterlijke substantie bedoeld waaruit een lichaam is opgebouwd.

Wie gelooft dat God het ‘eerste zetje’ heeft gegeven, of de oerknal heeft veroorzaakt en gelooft dat pas na vele miljoenen jaren de evolutie de eerste mens ‘produceerde’, loopt compleet vast met de eerste hoofdstukken van de Bijbel én met nog veel meer Bijbelgedeelten die teruggrijpen op de schepping, op Adam en op de zondeval. Zou de Heere Jezus niet de waarheid hebben gesproken als Hij sprak over Adam en over de schepping?

Genesis zegt dat God alles goed heeft geschapen in die eerste week. Er was geen dood, er was geen ziekte, er was niets wat niet goed was. Maar wanneer je uitgaat van een proces van evolutie, dan is echt niet alles goed geweest. Dan was er dood, dan was er al ziekte, voordat de eerste mens op het wereldtoneel verscheen. Terwijl de Bijbel zegt dat het Eva en Adam waren die, als eerste mensen, in zonde vielen, door te eten van de verboden vrucht, waarna de dood in de wereld kwam. Wanneer je dit loslaat, zoals allen doen die in evolutie geloven, ook al zeggen ze dat God de evolutie in gang heeft gezet, dan loop je ook hopeloos vast met de verlossing door de Heere Jezus.

Onlangs op een symposium, dat was georganiseerd door de EH en uitgeverij Jongbloed, vroeg theoloog drs. Reinier Sonneveld zich af of er wel een letterlijke zondeval is geweest. Ook twijfelde hij aan een letterlijke Adam en Eva. Hij acht het mogelijk dat er een groep mensen was die heeft gefaald.
Biofysicus prof. dr. Cees Dekker, ook één van de sprekers op dat symposium, gelooft dat God de evolutie in gang heeft gezet. Hij geeft eerlijk aan dat hij met de evolutietheorie ook niet alles kan verklaren.

Elders in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament, wordt telkens uitgegaan van het daadwerkelijke bestaan van Adam en Eva, door God geschapen, van een schepping in zes dagen en van de echte zondeval.

De Bijbel spreekt op vele plaatsen over de schepping
Op tal van plaatsen in het Oude Testament wordt over de schepping gesproken als vaststaand feit, zoals in Exodus 20:11 – Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag.’

Maar ook in het Nieuwe Testament wordt de schepping – én geen evolutie – door God Zelf vele keren genoemd, zoals in onderstaande teksten.

Mattheus 19:4 – En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft…
Markus 10:6 – Vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt.
Handelingen 17:24 – De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is…
Romeinen 1:20 – Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien.
1 Korinthe 15:45 – De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest.
1 Korinthe 15:47 – De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de laatste mens is de Heere uit de hemel.
1 Timotheüs 2:13 – Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.
Hebreeën 11:3 – Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.
Openbaring 3:14 – Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van de schepping Gods.

Wat we nodig hebben, is kennis. Kennis van Gods Woord, kennis ook over de schepping, zodat we een weerwoord hebben tegenover hen die in de evolutie geloven.
Laten we eenvoudig vast blijven houden aan wat de Bijbel zegt in de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Over de schepping door God in zes dagen – voor Hem is toch niets te wonderlijk. Over Adam en Eva, de beide eerste mensen. Over de zondeval, de ark, de zondvloed, maar ook over de redding en de verlossing door de Heere Jezus, al beloofd aan Adam en Eva in het Paradijs, direct na de zondeval.

In Openbaring 21 lezen we over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die God zal maken. Zal God daar honderden miljoenen jaren voor nodig hebben? Zeker niet! Zoals Hij ooit sprak en het was er, op dezelfde dag, zoals de Bijbel zegt, zo zal Hij op een dag ook spreken en zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zijn. Dan zal Hij opnieuw kunnen zeggen, evenals in Genesis 1:31: ‘En zie, het is zeer goed’. Wat zal het heerlijk zijn om daar voor altijd te mogen zijn, in de directe nabijheid van de Heere Jezus, om voor altijd Hem te mogen loven en prijzen.

Dirk van Genderen

54 Reacties

 1. Jurjan Lipke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 oktober 2015 om 23:13

  Beste Dirk,

  Bedankt voor je mooie woorden. We kunnen als eenvoudige mensen niet begrijpen hoe ontzagwekkend groot God is: groot genoeg om de prachtige schepping in 6 letterlijke dagen te voltooien!

  Jurjan Lipke

 2. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 11:47

  En de Heere God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

  Dit is de sleutel volgens mij. Zonder Gods Geest geen leven. Zo ook in deze tijd van onrust.
  Gods Geest zorgt voor Leven, bij Adam, maar zo ook bij ons. Laten we dat vertellen tegen de mensen die God nog niet kennen.

 3. Jurjen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 12:56

  Geweldig. Er zijn zoveel christenen die hieraan twijfelen en daarmee Zijn woord ook in twijfel trekken.

 4. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 13:02

  Beste Dirk, overtuigen door een weerwoord te hebben, aan de mens die niet gelooft in de Here Jezus.
  Wij leven nu in een tijd waarin de tentakels van het kwaad, diep in de ongelovige mens verankerd zitten.
  Wij christenen die nu in deze gespannen tijd leven…moeten duidelijkheid geven over het ware evangelie.
  Het essentiële hierin is dat je een wedergeboren christen bent die gelooft… in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  Door het geloof hebben wij inzicht in het evangelie, wat beschreven staat in hèt heilige boek, de bijbel.
  Vele mensen zullen dit inzicht niet krijgen, zij missen het geloof dat door de Heilige Geest gevoed wordt.
  Het is aan ons om in deze tijd het eenvoudige woord te verkondigen. Door gewoon de waarheid te vertellen, veel meer kunnen wij niet doen. Bidden dat het wonder mag plaats vinden. Want een ieder die wedergeboren wordt, is een groot wonder.

  Wij moeten ons ook realiseren dat voor vele mensen die het ware christelijke geloof aanhangen, zoals beschreven staat in de bijbel en die als gemeente vorm kreeg in het Bijbelboek Handelingen, dat dit ook de ware gemeente is, die zijn ontstaan weer zal hervinden. In de tijd van onderdrukking. Onze intentie zal moeten zijn, zoals apostel Paulus deed, de verkondiging van het evangelie.
  In de hoop en het geloof, zijn verlossing te vinden in de waarheid.

 5. Adriaan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 13:12

  Beste Dirk, wat goed dat je dit schrijft. Bedankt. We worden telkens in twijfel gebracht, binnen onze eigen christelijke kring. Je beschrijft het bijbelse geloof! Mooi dat je de teksten uit het NT erbij gevoegd hebt. God zij geprezen tot in eeuwigheid voor Zijn grote, wonderlijke en onmetelijke kracht in de schepping en in de herschepping!! Adriaan

 6. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 13:23

  Dank je wel Dirk voor dit mooie stukje.
  Bij mij kwam het volgende lied in gedachten:
  Als ik UW schepping zie,
  de wondere werken van Uw hand.
  De zeeën en het land, te hoog voor mijn verstand.
  Dan heft mijn hart een lied
  een lied tot U alleen omhoog;
  O Heer, Die alles schiep,
  uit niets tot aanschijn riep.
  Zing voor God de Heer,
  bren Hem de lof en eer,
  Uw liefde o Heer,
  overwint steeds weer.

 7. Victorien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 14:12

  De schepping van 6 dagen is waar. Het Woord van de Bijbel is waar. Als je beslist dat iets uit de Bijbel niet klopt, dan kom je ook met nog meer wat je vindt dat niet klopt. Doe Hem dan maar dicht.
  De mens gelooft alles behalve het Woord van de Waarheid, vindt het te confronterend?? Of te moeilijk?
  Het liefst geloven zulke mensen in zichzelf.
  Het Woord was van het begin bij God, heeft onder ons gewoond. Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft.
  Begrijpen nee, maar weet wel dat het van God komt. Er komen steeds meer dwaalleraars, zoals het Woord ook zegt. Dit geeft niet het is ook een teken dat Jezus spoedig ons komt halen. Daar houd ik aan vast en blijf ik in geloven. Het beste komt nog… zei ook Corrie ten Boom. Als je de Bijbel leest en blijft lezen dan maakt de Heilige Geest je wel duidelijk wat je kan begrijpen. Het wordt steeds mooier. Tel je zegeningen. Weet dat Ik de Heer ben van de ganse schepping.

 8. Hut zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 14:25

  Als je gelooft dat de schepping in zes dagen gebeurd is, zijn veel dingen over de wederkomst ook beter te begrijpen, zoals de uitspraak in 2 Petrus 3:8 dat duizend jaar is als 1 dag en 1 dag is als duizend jaar en dat we bijna bij de zesduizend zijn i.p.v. 4,3 miljard dus m.a.w. dat de wederkomst zeer nabij is.
  Zeer jammer dat dit op de lagere scholen niet wordt onderwezen want hiermee verlies je zo gemakkelijk de jeugd omdat ze geen weerwoord hebben over de schepping. Gelukkig zijn er nog sites als answersingenesis.org/nl; http://www.icr.org en http://www.weet-magazine.nl; http://www.verzwegenwetenschap.nl die veel dingen verklaren. Dit is een kleine greep uit de vele sites die er gelukkig nog zijn

  Mvg Hendrikjan Hut

 9. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 14:49

  Wij kunnen met ons verduisterde verstand God’s werken niet begrijpen

 10. Ali Zwier zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 14:55

  Beste Dirk,
  Wat vooral heel misleidend is dat op dit symposium een kinderboek (voor de bovenbouw) van Corien van Oranje en Cees Dekker wordt aangeprezen te weten: Het geheime logboek van topnerd Tycho.
  Daarin worden kinderen, vertrouwd gemaakt dat evolutie en schepping wel degelijk samengaan.
  Het wordt voor kinderen nog moeilijker een weerwoord te geven omdat nu ook vanuit een christelijke visie mogelijk wordt gemaakt dat evolutie en schepping heel goed samen kunnen.
  Dat in het onderwijs het scheppingsverhaal is afgezwakt of helemaal niet meer voor waar wordt aangezien maakt het nu nog moeilijker en verwarrender voor de christelijke jongeren.
  Onze gebeden gaan naar de leerkrachten, de ouders en de kinderen dat zij zich vast zullen houden aan Gods Woord.

  Het geheime logboek van topnerd Tycho
  · Auteurs: Corien Oranje & Cees Dekker

 11. Johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 15:48

  Amen, ja Amen. Bedankt voor de goede tips die naar voren werden gebracht. Die worden in het algemeen niet eerst genoemd. Alle vlees is niet hetzelfde (zegt de Heere, uw God) is een hele sterke tekst, want daar kan men niet omheen. Ook kan men niet om de Zondeval heen, en dat de Heere alles Goed en Perfect heeft geschapen en dat er (nog) geen zonden en dood heersten voor de Val. Alleen deze twee punten zouden de mensen die beweren in God te geloven al moeten overtuigen. Daar gaat het toch allemaal om, dat Joh. 3:16 nodig was en is om alles te herstellen wat kapot is gemaakt! Geen zonde, geen Christus, geen Hemel en geen Hel…. zo glijdt de mens af in het moeras van het Ongeloof, en de slimme heerser van de Wereld krijgt zo zijn zin: want zonder geloof wordt niemand gered. Het zijn niet de zonden die ons naar de hel slepen…. het is het Ongeloof dat ons uit de Hemel houdt. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden! Halleluja… dat er nog velen mogen worden toegevoegd uit de vluchtelingen die nu ons land binnenkomen. Wat een kans, wat een privilege om mee te mogen werken aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

 12. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 16:13

  Sjalom Dirk,

  Wij mensen meten een scheppingsdag als zijnde 24 uur, er staat immers het was avond geweest en morgen geweest een nieuwe dag. Waar komt die avond vandaan en die morgen vandaan als er nog geen tijdrekening is? In het Hebreeuws is het woord jom een dag maar ook een tijdsrekening. Daarmee geef ik niet direct ruimte aan evolutionisten. En zonder enige kramp zouden we ook hun argumenten beter begrijpen. Het gegoochel met miljoenen of zelfs met miljarden jaren laat zien dat wij mensen in tijdseenheden moeten denken. Hierbij gaan we voorbij aan het wonder wat G’d heeft gemaakt: de tijd, waarmee Hij ons confronteert en Zijn almacht laat zien. Evolutie is gewoon te kort door de bocht en schakelen we onze Schepper helemaal uit. De Ruach van G’d zweefde over de wateren lezen we in Genesis 1, die gewoon de blauwdruk is van het masterplan. In Genesis 2 zien we een gedeelte van de invulling van dat bouwplan. In Genesis 3 zien we hoe wreed het bouwplan wordt verstoord. In alles heeft G’d voorzien, want we lezen dat het Lam geslacht is voor de grondlegging van deze wereld. Zou er geen zondeval geweest zijn dan vroegen we ons ook niet af hoe alles is ontstaan. De zondeval heeft de vraag doen ontstaan: waar komt alles vandaan? Bestaat G’d wel of is het toch een of andere mistige knal geweest die met heel veel miljarden toevalstreffers leidde tot deze schepping. Waar blijft dan de verwondering en de aanbidding aan de Schepper van het heelal? Natuurlijk word je als wetenschapper geconfronteerd met onverklaarbare zaken. Moeten we dan alles verklaren of geven we G’d ook de ruimte om iets van Zijn eeuwigheid te laten zien dat de materie miljarden jaren oud kan zijn en ook is. Als Hij de Schepper is van het heelal, dan moet dat een zeer machtige G’d zijn waar wij met al onze knappe koppen niet aan kunnen tippen. Daarmee is ook de kramp er uit want we kunnen G’d gewoon niet narekenen! Hij kan dat wel van ons mensen.

 13. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 16:39

  De Schrift leert: In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Daar staat geen datum bij. Wel staat er dat die aarde woest ledig en duisternis werd. Dat wordt bevestigd in 2 Petrus 3:6 waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Daarna heeft de HEERE de hemel en de aarde in zes dagen gemaakt:
  Ex. 20:11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.
  Steeds staat er gemaakt.
  De residuen, olie en edelstenen die men vindt zijn afkomstig van de schepping in den beginne. De Schrift nergens dat de HEERE hemel en aarde in zes dagen geschapen heeft.

 14. Jan Vehof zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 17:03

  Alleen de Heilige Geest geeft aan ons geloof in Gods scheppingsdaad, het predicaat van echtheid mee.
  Veel theologen zitten rond dit thema veelal geestelijk te zitten, zoals een verlamde ligt te liggen.
  Daarom bestaat er een pijnlijke afstand tussen ZIENERS en tussen THEOLOGEN.

 15. Marianne Stel-Heidenrijk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 17:34

  Zo is het helemaal. We leven in de eindtijd. Zal ik nog het geloof vinden? zegt Jezus.
  Op de TV hoor je niets anders dan evolutie, vreselijk toch en vaak ook nog lachwekkend. Laatst deed ik de tv aan dat ging over het ontstaan van de mens. Ik heb niet alles gehoord maar hoorde wel dat deze professor opperde dat de maag vermoedelijk later werd aangemaakt. Stel je voor de mens is ergens halverwege; het een en ander moet nog gefabriceerd worden! Dan is mijn vraag: “hoe kon de mens, nog onafgemaakt dan al leven en hoe kon hetgeen al gefabriceerd was in leven blijven? Het is toch te gek voor woorden.

 16. H. Bakker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 18:42

  Dirk, bedankt voor je mooie woorden. Als aanvulling wil ik nog geven dat in 2 Petrus 2 e.v. al een relatie wordt gelegd tussen valse leraars en het niet geloven in de zondvloed. Bij Dekker c.s. staat een wereldwijde zondvloed ook ter discussie. Immers ook dat was het gevolg van de maat der zonde, die de Heere niet meer duldde. Voor ons gelijk een waarschuwing. De wereld zal niet meer door water vergaan. Maar door vuur, als we Openbaring lezen. En hoe veraf zijn we hier vanaf? We weten van die tijd en die ure niets af, maar bij mij leeft toch wel het idee dat dit echt geen eeuwen meer zal duren. De wederkomst is dichtbij. Daar zien we dan toch ook naar uit. Hoe het allemaal zal gaan, ik weet het niet. Sommigen kunnen hier hele mooie theorieën over vertellen. Maar voor ons is het inderdaad de vraag: leven we in de verwachting van de komst van Christus, onze Verlosser.

 17. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 20:28

  Ja Marianne, de mens van tegenwoordig heeft alles uitgevonden en wil niet meer geloven in wat de Here God heeft geschapen en wat voor vele wonderen Hij gedaan heeft en nog doet.
  Vele mensen zijn verworden tot aanhangsel van satan en alles klakkeloos aannemen wat sommige linkse leugenaren vanaf de kansel en media verkondigen.
  Dit wordt er tegenwoordig op de scholen geleerd, zie onderstaande link.
  Topnerd Tycho. De aanval van de theistische evolutionisten op onze kinderen.
  https:\/\/www.toetsalles.nl/

 18. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 20:31

  Deze strijd heb ik de afgelopen twee jaar gezien rond de publicatie van het boek ‘Wie heeft God gemaakt?’ van Edgar Andrews. Edgar Andrews nam tijdens het bekende Huxley Memorial Debate aan de Oxford Union in 1986 samen met de bekende dr. A. E. Wilder-Smith deel aan een debat met Richard Dawkins en John Maynard-Smith. De recensies van zijn boek waren niet van de lucht. Met name de bekende bioloog René Fransen en de vrijzinnig theoloog T. A. Smedes kraakten het boek enorm af.

  Maar het is een feit dat liberale gelovigen die het evolutionisme voorstaan, zich vrijwel niet goed verdiepen in de beschikbare creationistische literatuur, en men maakt van creationisten vaak een karikatuur.

  Dat dit zo is, blijkt onder andere uit deze reactie van prof. dr. Edgar Andrews op de recensie van zijn boek door René Fransen:

  https:\/\/www.uitgeverijmaatkamp.nl/andrews/fransen.pdf

  Denk niet dat je met deze mensen een respectvol en vruchtbare dialoog kunt aangaan. De tijd heeft geleerd dat dit niet mogelijk is. Het mondt veelal uit in moddergooien. Men leest Genesis 1-11 veelal als figuratieve poëzie. Daarom kun je het beste niet evolutie aanvallen maar juist de schepping verdedigen. Blijf bij het Woord (en in het geval van Genesis 1-11, blijf bij de historische proza). Bij theïstisch evolutionisten is het uitganspunt vaak verkeerd. Ze vertrouwen meer op de wetenschap van de door de zonde bevlekte mens, dan op het geopenbaarde heilige Woord van God. Het probleem zit hem in de benadering van Gods Woord, en in een gebrek aan besef van eigen beperkingen.

 19. Christine de Gier zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 20:53

  Beste Dirk en anderen,
  Ik geloof niet in evolutie. Ik vind het ook heel erg en misleidend dat dit kinderboek geschreven is.
  Wat mij een keer heel erg heeft aangesproken, is een preek over Gen. 1. Het is duidelijk dat Gen. 1 in dichtvorm is geschreven. Dat betekent niet dat het geen waarheid is, maar een gedicht is anders dan een feitenrelaas. In Gen. 2 zien we veel meer een verslag. Wat mij in de natuur en het hele leven opvalt, is dat God bijna nooit als een “tovenaar” te werk gaat maar veel meer procesmatig. Daarmee bedoel ik dus nadrukkelijk geen evolutieproces maar wel groeiprocessen. En zoals hierboven opgemerkt, is het Hebreeuwse woord jom zowel tijdperk als dag. En bij God is een dag als duizend jaar en omgekeerd.
  Ik neig er meer naar om aan tijdperken te denken dan aan dagen. Denk b.v. aan de eerste drie dagen, toen er nog geen zon, maan en sterren waren die dag en nacht aangeven. Het is geenszins mijn bedoeling iemand aan het wankelen te brengen, maar ik vraag wel begrip voor christenen die hier een klein beetje anders over denken. Ik geloof ook dat God alles kan. “Hij sprak en het was er”. Direct? Of vormend, groeiend?
  In Christus verbonden, Christine

 20. N van Maastricht zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 20:57

  Beste Dirk,
  Wat een fijn stuk. Ik geloof in het Woord van God van kaft tot kaft. Laten we ons niet teveel verdiepen in allerlei artikelen die het scheppingsverhaal uitleggen maar laten we geloven in de Heere Jezus die voor ons gestorven is maar ook opgestaan is, zittende aan de rechterhand van God. Ik wil Hem volgen en Hem geloven als en kind. Jammer dat er in deze tijd zoveel verschillende theorieen beschreven worden, wat voor veel mensen te ingewikkeld is.

 21. B.v.Rijssel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 21:05

  God is groot en zeer te prijzen; Hij schiep hemel, aarde, zee en de mens in ZES DAGEN!
  Gods Woord zegt het en is de Waarheid. Hij is ondoorgrondelijk en wij zijn nietige mensen.
  Hem zij alle eer en lof toegebracht om Zijn schepping en Verlossingswerk!

 22. Svan Hoeve zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 21:19

  De mens is geschapen om zijn schepper te loven en te
  prijzen en te eren.
  O wat zijn ze onwillig. Maar het volk dat Hij zich ten
  eigendom verkoos, dat zal Gods [scheppingslof] verkondigen.
  En de (valse) kerken zullen als de grote hoer verbrand worden.

 23. willem Jansen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2015 om 21:41

  Ja beste lezers, wat de mens betreft, ze willen altijd eerst zien en dan geloven. Het is te eenvoudig voor de mens om te geloven in de schepping van 7 dagen, maar ach, Gods wegen zijn zo veel hoger dan de mens. Zalig zijn zij die geloven en de beloning is groot voor wie volharden tot het eind, want zij zullen God zien in zijn grootheid en majesteit, amen.

 24. San zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2015 om 0:34

  Beste Dirk,

  Ik ben het met je eens wat betreft de Creationistische visie. Ik werd ook net aangesproken door een tekst die mij te binnen schoot uit Prediker 7:29 “Alleenlijk ziet, dit heb ik gevonden, dat God den mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben veel vonden gezocht.” SV Er valt veel over te zeggen, maar het is wel zo dat wetenschapsbeoefening je karakter ook kan verknoeien. Het is vaak geen kwestie maar van verkeerd inzicht alsmeer van een karakterfout om het complexe hoger te achten dan het eenvoudige. Uit ervaring weet ik dat als je je met wetenschap bezighoudt en veel intellectueel bezig bent, je denken zo bedorven kan worden, dat de Bijbel veelal een gesloten Boek blijft. Zie Mattheüs 11:25,26. Want de Bijbel versta je niet met je verstand maar door verstand én openbaring. En teveel verstand sluit vaak het kind-zijn af en ook de mogelijkheid geopenbaarde geestelijke waarheden te ontvangen. Het is wel mogelijk maar als zij de juiste visie op het woord van God afwijzen, wat voor wetenschap beoefenen zij dan? Zie Jeremia 8:9. Dan gaat het denken over wetenschap ook tegen de Bijbel in. Ware wetenschap kan je pas beoefenen vanuit het juiste fundament. Niet alleen de Bijbel beamen, maar ook de Bijbel uitleven en toepassen in je leven. Dat is pas op het Fundament, Jezus Christus, bouwen. Zie 1 Korinthe 3:11-15. SV Een wetenschapper die in God en in Jezus gelooft en in het Evangelie van Johannes 3:16, hoort ook de daarbij horende goede werken te hebben en niet alleen intellectueel bezig te zijn, zoals naar je naaste omzien en in daad en in waarheid goede werken te hebben, zoals bijvoorbeeld in Mattheüs 25:35,36 en de brief aan Jacobus 2:13 staat geschreven. Iedereen die zich Christen wil laten noemen behoort deze goede werken te hebben. Zo lees ik en begrijp ik het Evangelie van Jezus Christus. Niet het intellect is bij God belangrijk maar het hart. Groeten, San

 25. ad zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2015 om 8:40

  Broeder Dirk! Bedankt voor de duidelijke column! Ik ben het er van harte mee eens! Overigens: Dit is een totaal ander (Bijbels!) geluid, dan al dat gepraat op het EH symposium!

 26. Petra zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2015 om 9:45

  Beste Dirk,
  Bedankt voor je mooie heldere brieven iedere week. Laten we de 6 dagen blijven vasthouden in Gods woord. Dat er miljoenen jaren over gedaan zijn zegt mij niet zoveel. Mijn God is zo ontzagwekkend groot en Heilig, dat Hij het ook in 6 maal één seconde had kunnen doen!!! Roeten Petra

 27. F.van der Rhee zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2015 om 10:38

  Beste Dirk,

  Ik geloof ook in de schepping in 6 dagen.
  Het is goed om hierbij te wijzen op het Woord van God.
  Waarbij overigens de hoofdstukken van Genesis alle kenmerken vertonen van hoofdstukken die geschiedenis beschrijven, het behoort niet tot het genre poëzie.

  Toch ben ik wel van mening dat je stuk, net zoals zoveel stukken van gelovigen zoals dominees die bijbelgetrouw willen zijn en uitgaan van de schepping in 6 dagen, te weinig body heeft. Want een student die geconfronteerd wordt met evolutie komt in een geweldig dilemma wanneer hij/zij voortdurend hoort dat evolutie wetenschappelijk is, en de schepping een of ander geloof.
  We kunnen de schepping niet wetenschappelijk bewijzen, maar we kunnen wel zeer veel wetenschappelijke argumenten aandragen die aantonen dat onze aarde hoogstens enkele tienduizenden jaren oud kan zijn, wat dus de basis onder de evolutie weghaalt. Het is een leugen dat evolutie wetenschappelijk zou zijn!! Wijs mensen op goede artikelen en websites dat het geloof in de schepping veel wetenschappelijker is!!
  Een goed uitgangspunt lijkt mij de DVD die weet heeft uitgebracht:
  https://www.weet-magazine.nl/posts/achilleshiel-van-evolutie/
  Op deze DVD komen wetenschappers aan het woord, die aantonen dat de evolutie theorie helemaal niet wetenschappelijk is.
  Het christelijk geloof is niet zomaar een geloof, maar gelooft dat de zaken die in de Bijbel worden geleerd, echt zijn gebeurd. Omdat ze echt zijn gebeurd, zal goede, objectieve wetenschap er niet mee in strijd zijn, maar zal ze die zaken ondersteunen.
  Dr. van der Rhee

 28. Klaas zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2015 om 13:18

  Er staat ergens in het OT dat God een rechtvaardig persoon zou sturen die de verlossing in 1 dag zou bewerkstelligen. Er staat dat iemand de tempel zou afbreken en in 3 dagen weer zou opbouwen.
  De leraren (professoren) van die tijd konden dit niet geloven, en als ik in die tijd had geleefd zou ik het ook niet geloven. Wij weten nu dat dit gebeurd is door de mens Jezus die voor ons de Christus is geworden. Sarai kon in haar hoge ouderdom niet geloven dat zij nog een kind zou krijgen (het kon naar de mens gesproken ook niet meer). Maar zij ontving Izaak.
  Er staan zoveel niet te geloven (niet te bevatten) feiten in de bijbel. Maar als het anders was had God het wel gezegd. Ik houd mij daarom maar vast aan Gods Woord en aan Golgotha’s kruis; wat heb ik anders?

 29. Berend zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2015 om 13:48

  Ooit heb ik een stuk geschreven dat door niemand gelezen wordt. De kwantumtheorie is zo raar dat een logische reactie zou zijn dat Iemand een spelletje met ons speelt (Einstein: God dobbelt niet). Sommige wonderen in de Bijbel zijn misschien logisch (wetenschappelijk te verklaren).
  Dat een rivier droog wordt (maar God heeft het wel van te voren aangekondigd), en bv. de wonderbare spijziging wordt moeilijk. De Katholieke kerk noemde eerst een telescoop een duivels instrument. Maar zoals ook in de kwantumtheorie: een gemeten waarde wordt waar door wat wij waarnemen. Afgezien van ruimtevaartuigen die terugkomen op aarde nemen wij alleen licht- en andere deeltjes waar. Het heelal hoeft geen miljoenen jaren oud te zijn. Volgens Openbaring vallen de sterren op aarde en is er een andere werkelijkheid achter dit sterrengordijn.
  Heel Uw woord is waarheid.

 30. Jos zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2015 om 14:11

  Christine de Gier, Als De Here God in de bijbel over 6 dagen gesproken wordt zijn het 6 dagen en geen tijdperken, het gezegde 1dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als een dag wat u aanhaalt slaat niet op op de schepping, dat is nou juist de splijtzwam voor het verdraaien van Gods woord.

 31. Jos zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2015 om 14:19

  Christine de Gier, als de Here God in de Bijbel over 6 dagen spreekt, zijn het 6 dagen en geen tijdperken, het gezegde 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als een dag wat u aanhaalt, slaat niet op op de schepping, dat is nou juist de splijtzwam voor het verdraaien van Gods woord.

 32. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2015 om 14:55

  Ik vraag mij af, voor dat je gaat geloven, moet er wel een Godservaring zijn geweest. Dat moet voor ons allemaal zo zijn geweest. Het hele bijbelboek staat er vol van. Mocht je dan nog twijfel hebben over het bijbelboek, neem je de Here in twijfel.
  De Here Jezus zei tegen een leerling, die te weinig geloof had in de wonderen die hij kon verrichten, dat hij onder invloed stond van satan.
  In de reacties lees ik dan bij velen dat zij geloven dat de Here in zes dagen de aarde heeft gemaakt. Eigenlijk is het raar dat wij het hierover hebben, voor ons christenen. Want wat in het bijbelboek staat, is de waarheid, toch!
  Als wij dan twijfelen, over de inhoud van het bijbelboek, hebben wij eigenlijk te weinig geloof. Zou het dan kunnen zijn dat wij God dan in twijfel nemen. Dit lijkt mij wel.
  Het is wel belangrijk om de terug te gaan naar de basis. Ons niet te laten verleiden tot wereldgelijkvormigheid.
  Zeer belangrijk is dat wij de juiste leraren volgen, en ons laten voorlichten, zoals Dirk en het blad Het Zoeklicht en andere.
  Velen onder ons hebben een eenvoudig geloof. Zij trekken het bijbelboek niet in twijfel, zij worden gedragen door de Heilige Geest.
  De vraag is dan: heeft u een klein of groot geloof?

 33. Ard Visser zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2015 om 16:11

  Kennis is niet genoeg om mensen te overtuigen want dat werkt echt niet, alleen de Heilige Geest kan mensen overtuigen wat wel en niet waar is dus ik bid voor open en ontvankelijke harten waardoor de Heilige Geest kan en mag werken.

 34. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2015 om 18:00

  Baruch, Petrus 3 vers 6 slaat op de de zondvloed en niet op de periode voor de schepping, daar is niets over bekend

  In Genesis 1 wordt wel over scheppingsdagen geschreven

 35. Francis zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2015 om 20:56

  Waarom moet de schepping in 6 dagen in twijfel worden getrokken? Ik snap de hele discussie niet…. God is nu eenmaal groter dan ons verstand. Bedankt voor je stukjes, Dirk!

 36. heleen zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2015 om 21:32

  Ach, wat heerlijk al die reacties! Nog twee teksten van de Here Jezus: “Indien ik ulieden van het aardse gesproken heb, zonder gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van het hemelse spreek?” (Joh.3:12) “Gaan er geen 12 uren in een dag?” (Joh.11:9) Of moeten we nu ook een uur in twijfel gaan trekken? Nu is de ure…. tja… zou de context helderheid geven?
  Ik zou iets van het Hebreeuws willen weten: jom is een gewone dag. (naar joods gebruik en tijdsrekening: nacht + dag, zoals het Scheppingsverhaal ook weergeeft) Wat is het Hebreeuws voor tijd, tijden en een halve tijd bv. zoals staat in Daniël 12:7? Is dat na te rekenen? Hoe goed is een woord op zijn tijd! En gelukkig: mijn tijden zijn in Uw hand! Wat is een concordantie toch een mooie, menselijke uitvinding… dag!!

 37. heleen zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2015 om 21:34

  Trouwens, die foto… die vind ik zo mooi… ik zou daaronder willen schrijven:
  “Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar,
  gerechtigheid en vrede kussen elkaar.” (Psalm 85:11)

 38. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op maandag 12 oktober 2015 om 8:59

  Ik heb algelopen zondag in de zigeuner-kerk in Roemenie mogen spreken over de schepping in 6 daden. Hier weten ze nog niets over de evolutie-theorie, gelukkig maar. We hebben in 10 maanden 34 mensen gedoopt, wat een Zegen van de Heer. Bedankt Dirk, voor de wekelijkse stukjes op internet.

 39. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 12 oktober 2015 om 11:10

  Maria, Door de zondvloed is de wereld, dat is hemel en aarde, niet vergaan. Ook de mensheid niet. De Schrift leert nergens dat God de wereld is zes dagen geschapen heeft. Ex. 20:11 want in zes dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, en de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op den zevenden dag: daarom zegende de Heer den sabbatdag en heiligde hem. Er staat gemaakt. In Gen. worden drie woorden gebruikt: bara=scheppen; jatsar=formeren en asah=maken. Maken gebeurd uit hetgeen al bestaat, scheppen is uit het niets tot aanzien roepen. In 2 Petrus 3:6 staat in het Grieks “katakluzo”, dat is “grote vloed”. De vertalers hebben hier van gemaakt zondvloed en dan is de gedachte al gauw aan de zondvloed bij Noach, maar dat klopt dus niet. Door de hoogmoed van de overdekkende cherub is de wereld vergaan Ez.28. God heeft daarna de aarde gemaakt zoals staat in Ex.20:11.
  Dit is de enige manier om de wetenschap v.w.b. de residuen die gevonden zijn te weerleggen, die zijn namelijk van de wereld van Gen.1:1.

  H. Bakker, Mat. 24:36 spreekt niet over de wederkomst van de Heer, maar over het vergaan van hemel en aarde.

 40. Lies zegt:
  Geplaatst op maandag 12 oktober 2015 om 12:40

  Hallo Dirk,
  In de gemeente waar ik kom zondagsmorgens speelt dit niet. We geloven dat de schepping in zes dagen is geschied. Ik ben blij dat daar geen discussie over is. Dat geeft rust en zekerheid voor onze ziel. Bedankt voor de schitterende foto uit het heelal. Hoe groot is God!

 41. Joop zegt:
  Geplaatst op maandag 12 oktober 2015 om 15:34

  Goed stuk Dirk, geen speld tussen te krijgen, bedankt.
  Even een opmerking naar Berend, als er in Openbaring wordt gesproken dat de sterren van de hemel vallen, daar gaat het over Engelen (lees maar na).
  In de beginne schiep God de hemel en de aarde.(punt)
  De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond.
  Tussen in de beginne en de herschepping kan jaren of eeuwen gezeten hebben!

 42. Ed zegt:
  Geplaatst op maandag 12 oktober 2015 om 15:57

  @Christine, Genesis 1 is duidelijk historische proza, geen poëzie (lees Genesis 1 en vergelijk dit bijvoorbeeld met het lied van Debora, het verschil zal je snel duidelijk worden), en het Hebreeuwse woord ‘jom’ betekent wanneer het los voorkomt, zonder verbonden te zijn met een voorzetsel, altijd een gewone dag en zeker geen tijdperk. Daar komt bij dat wat je in de natuur ziet, de aard van de schepping is, maar daaruit kun je uiteraard nooit zomaar afleiden dat het begin van die schepping (zoals die nu is) dus ook een proces is geweest. En wat is ‘de natuur’? Betrek je daar ook het universum bij? Het universum is niet ‘in een lang proces’ ontstaan. Daar komt bij dat we niet weten welke enorme gevolgen de zondeval op het hele universum gehad heeft, ook de zondeval van Lucifer en zijn engelen, die over het heelal regeerden. Een echte tovenaar of magiër die tovert dingen tevoorschijn zonder dat er een oorzaak is. Voorwerpen floepen dan plotseling zomaar tevoorschijn. Je ziet vandaag nergens zomaar dingen tevoorschijn komen, zoals fietsen of paarden die plotseling uit het niets verschijnen. Je kunt je dan immers ook afvragen waarom er alleen een universum tevoorschijn zou floepen, waarom niet iets anders. Met de oerknal zijn overigens ook wel problemen, zoals gaswolken die verder uit elkaar liggen maar toch dezelfde roodverschuiving hebben. Volgens de oerknal mag dat niet eens mogelijk zijn.

  En Christine, dat ‘een dag als duizend jaar is en omgekeerd’, dat kan natuurlijk nooit beide waar zijn in de letterlijke zin van het woord; er wordt slechts mee bedoeld dat God boven de tijd staat.

 43. San zegt:
  Geplaatst op maandag 12 oktober 2015 om 18:08

  Beste Dirk,

  Ikzelf ben na veel geestelijke strijd en fysieke moeite tot de conlusie gekomen dat er voor mij maar één ding geldt, en dat is:
  “Uw woord is DE waarheid.” Johannes 17:17 NBG. En eigenlijk zijn verder alle andere visies, op de gezonde leer na, niet belangrijk en worden wij door God afgerekend als wij anderen het bos insturen met een verkeerde visie of leer. Ik houd mij bij de Bijbel alleen. De rest is bijzaak wat mij betreft (behalve de Gemeente natuurlijk). En alles toets ik met hulp van de Heilige Geest aan het woord van God. Een tip: Als je een afwijkende mening volgt, onderzoek jezelf of je misschien niet eigenwijs bent of ergens in het gezag van de Schrift niet wil erkennen. In deze tijd wordt het gezag van de Schrift enorm aangevallen en kan je aanvoelen op je natte klompen dat vanuit de wetenschappelijke hoek dat ook wordt gedaan. Dus kies eieren voor je geld en ga niet de visie van de wereld volgen maar het woord van God. Dat geeft het echte eeuwige leven in plaats van al die droge theorieën van de wereld. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Exodus 23:2. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Exodus 20:16.

  Groeten,
  San

 44. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 12 oktober 2015 om 18:53

  Volgens mij is “scheppen en maken” hetzelfde. En er staat wel degelijk in de Bijbel dat de wereld in 6 dagen geschapen is. “Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de … dag”. Ik begrijp ook niet waarom hierover gediscussieerd moet worden. God heeft toch Zelf in Zijn Woord laten optekenen dat het in 6 dagen gedaan is. Dit moeten wij geloven, want geloven is aannemen. Als je dat niet gelooft trek je Gods grote macht in twijfel en doe je Hem oneer aan. De Heere Jezus heeft gezegd dat we moeten worden als een kind. En een kind gelooft alles wat hem verteld wordt. Zo moeten wij ook worden. Laten we niet alles willen uitpluizen, maar simpelweg alles geloven wat in Gods woord staat. Dirk bedankt voor je mooie woorden.

 45. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 12 oktober 2015 om 20:19

  Dirk, bedankt voor de duidelijke en eenvoudig te begrijpen bijbelse uitleg over het scheppingsverhaal, door God in 6 dagen.
  Mijn (klein) menselijk verstand zegt hierover: Er moet toch altijd, een macht, een kracht, die altijd bestaan heeft, zijn geweest, die wij God noemen. Als je in de natuur wandelt en je ziet de pracht van de bloemen, de bomen, de vruchten die de aarde opbrengt voor ons voedsel, drinken, kleding, zuurstof enz. enz. dan ervaar en aanvaard je toch de schepper God. Voor mij is God de schepper van hemel en aarde. Ik vind het geldverspilling om zoveel geld in dat ruimte onderzoek te steken, terwijl wereldwijd miljoenen mensen onder de armoedegrens moeten leven. Hub.

 46. Marion zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 oktober 2015 om 11:45

  Dank je wel Dirk, elke week weer duidelijke woorden in je brief. Ook nu weer. Jip Wijngaarden zei vorige week in onze kerkdienst dat, als je steeds weer twijfelt en zaken weg laat vanuit Gods Woord, je Jezus steeds meer amputeert, omdat Hij zelf zegt: Ik ben het levende Woord.
  En zo is het precies.

  Verder is er bij ons in de gemeente al een paar jaar een nieuwe gemeente aan het ontstaan uit Afghanen, Iraniërs, en mensen uit Irak.
  Zij komen tot geloof door het getuigenis van een Afghaanse voorganger, laten zich dopen en zijn trouw in het bezoeken van onze dienst om 10 uur, en ‘s middags hebben ze hun eigen dienst in ons gebouw.
  God is trouw en gaat door met mensen te trekken, zo ook deze mannen en vrouwen.

  Veel zegen voor jou en je gezin.

 47. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 oktober 2015 om 21:01

  Afgelopen zondag heb ik over de schepping gesproken bij de arme zigeuners in Arad, Roemenie. Natuurlijk vertel ik hun Bijbelgetrouw dat de schepping in 6 dagen door God is gemaakt. We hebben meer dan 40 mensen in de kerk (omgebouwd huis van 5x4m.) en in 10 maand tijds zijn er al 34 mensen gedoopt. Ik ben ook blij met de stukjes die jij schrijft op internet en nog veel Zegen op jullie arbeid toegewenst.

 48. Han Scholten zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 oktober 2015 om 22:19

  Hartelijk dank, Dirk, voor je duidelijke boodschap in dit commentaar. Misschien mag ik, als aanvulling, nog twee bijbelteksten noemen:
  1. Handelingen 17 vers 26: “Hij (bedoeld wordt: God) heeft uit één enkele het gehele menselijke
  geslacht gemaakt…”
  2. De brief van Judas, vs 14: “.. over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af,geprofeteerd..”

  Over welke Henoch gaat het hier?
  Kaïn, Adams zoon, had een zoon, Henoch genaamd.
  In Gen. 5: 1 t/m 24 komt óók een Henoch voor. De daar vermelde Henoch – van wie vermeld wordt dat hij wandelde met God – was de zevende in de afstamming van Adam:
  Adam (1) verwekte (o.a.) Seth (2)
  Seth verwekte Enos (3)
  Enos verwekte Kenan (4)
  Kenan verwekte Mahalaleël (5)
  Mahalaleël verwekte Jered (6)
  Jered verwekte Henoch (7)

 49. Rinske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 oktober 2015 om 13:40

  Bedankt Dirk voor dit stuk. Het heeft me weer aan het denken gezet, maar dan wel in iets andere zin. In Genesis 1 staat dat God de aarde schiep. De aarde nu werd woest en ledig. Dit was er al voor dat God in de eerste dag de scheiding maakte tussen de duisternis en het licht. Wie zegt mij hoelang deze aarde al woest en ledig is geweest? Dat wordt nergens vermeld. Ik ga er wel vanuit dat God de aarde schiep, maar dat deze wel eens ouder kan zijn dan 6000 jaar. Ik ga er ook vanuit dat God de aarde goed en volmaakt geschapen heeft. Wat zou er dan gebeurd kunnen dat de aarde woest en ledig werd? Ik denk aan de val van satan. Satan was al gevallen toen hij aan Eva verscheen. Wanneer is dat gebeurd? Ik lees daar niets van vanaf Genesis 1: 3. Mogelijk is dat dus eerder gebeurd. Ik lees over de val van satan in Ezechiël 18: 11-19. Het einde van satan zal zijn aan het eind van het 1000 jarig rijk. Hij was in het begin in de hof van Eden. Maar nogmaals in Genesis wordt niet vermeld dat hij daar als gezalfde overdekkende cherub was.
  Baruch, bedankt voor de uitleg van de woorden scheppen en maken. Ik heb overigens vanmorgen het boek van Corien Oranje en Cees Dekker gekocht. Ik ben nieuwsgierig en wil het zelf beoordelen.

 50. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 19 oktober 2015 om 18:05

  Ik geloof absoluut niet in de Hiaat-theorie. Want dan zouden Adam en Eva op een fossielenkerkhof moeten hebben geleefd, terwijl de Heere God zei dat het goed was met de Schepping. De Bijbel leert dat de dood in de Schepping zijn intrede deed door de zondeval. Alle aardlagen met fossielen van zee- en landwezens, steenkool en olie zijn tijdens de Zondvloed ontstaan. Ook werden die afzettingslagen tijdens de Zondvloed t.g.v. de verschuiving van aardschollen geplooid en omgevormd tot metamorfe gesteentes t.g.v. hitte en druk. Door subductie van oceanische korst onder continentale korst ontstonden de Rocky Mountains en de Andes. De Alpen, Himalaya, Schotse Hooglanden, Eifel en de Ardennen zijn ontstaan doordat twee continenten op elkaar botsten.

  Op https:\/\/michael.oards.net/GenesisFloodRunoff.htm kun je lezen over hoe de huidige landschapsvormen zijn ontstaan door terugtrekkend zondvloedwater aan het eind van de Zondvloed. Eerst vlakte dit water alle continenten, inclusief de in de Zondvloed eerder ontstane Caledonische en de Hercynische gebergtegordels, af tot vlaktes, deze heten ook wel Planation Surfaces. In een latere fase werden de valleien in omhoogkomende plateaus uitgesleten. Duidelijke voorbeelden daarvan zijn te vinden in o.a. de Eifel en de Ardennen.

 51. Hendrik zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 oktober 2015 om 21:12

  Dat hemel en aarde in 6 dagen zou zijn geschapen doet er in feite niet toe. Mozes heeft wellicht geprobeerd de schepping onder woorden te brengen. Je mag best vragen hebben over Genesis 1 (e.v.). Het bepaalt ook niet mijn geloof in Jezus Christus als mijn Heiland. Neem het licht in vers 4, het wordt de naam voor dag, en voor de duisternis is dat de nacht. IN vers 5 komt iets wat u goed moet onthouden: “Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag.”

  Zon, maan en sterren zijn dan nog niet geschapen volgen het scheppingsverhaal maar toch is er al een dag en een nacht. Pas op de 4de dag (en in vers 16) worden zon, maan en sterren geschapen. “God dan maakte die twee grote lichten; het grote licht tot heerschappij des daags, en het kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.”

  Wat is nu het verschil tussen het licht uit vers 2 en die van vers 4? Mozes kon niet weten dat de zon maar een relatief kleine ster is en dat de maan zelf geen zon of ster is maar een hemellichaam dat door de zon wordt beschenen en het licht reflecteert. Er zijn sterren die vele malen groter zijn dan de zon, maar ogenschijnlijk zo klein zijn dat we er geen acht op slaan als het niet zou oplichten aan de duistere hemel. En wetenschappelijk weten we dat licht, net als geluid, zich voortbeweegt door de lucht. En alleen licht door het heelal. De snelheid is het snelste wat we kunnen meten, 299.792.458 m/s ‘n Ongelooflijke snelheid!

  We weten inmiddels dat er licht te zien is aan de hemel van sterren dat miljoenen jaren onderweg is om de aarde te bereiken. En dat brengt ons op de vraag hoe oud de aarde is. De aarde moet ouder zijn dan de zon, maan en sterren als we de volgorde hanteren zoals in het Genesisverhaal.

  U begrijpt het, we komen in een knoop terecht die we kunnen laten zitten of kunnen ontwarren!
  Zoals ik al zei, het maakt mij niets uit of we het scheppingsverhaal letterlijk moeten nemen of niet. Het gaat om de almacht van God dat al wat wij zien en weten op Zijn Woord is gekomen: Openb. 4:11 “Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.”

  Dát is het belangrijkste, te weten dat Hij het is die alles geschapen heeft! Of dat nu 6 dagen is, 6 uur, 6 jaar of 6 miljoen jaar, dat doet er niet toe, bij God is geen tijd (1 dag = 1000 jaar / 1000 jaar = 1 dag) én Hij is het begin en het einde, in Hem is alles…

 52. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 oktober 2015 om 11:30

  Hendrik, sinds de relativiteitstheorie van Einstein weten we dat tijd en zwaartekracht met elkaar verbonden zijn, zodat dit ‘probleem’ van licht dat ‘miljoenen jaren’ onderweg moet zijn geweest, ineens helemaal geen probleem meer is. En het is wel degelijk van belang hoe oud de aarde is. Bekijk de DVD eens getiteld ‘Millions of years’, van dr. Terry Mortenson.

 53. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 25 oktober 2015 om 19:25

  Ik zie dat ik in mijn vorige stukje, nummer 49, een fout heb gemaakt. Ezechiël 18: 11– 19 moet zijn Ezechiël 28: 11 – 19.

 54. Ben zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 november 2015 om 17:26

  Op dit moment zijn de houtkachels hot. Waarom? Omdat er na 2022 strengere normen voor komen en mogelijk de oude modellen nog snel verkocht moeten worden. Houtrook zou verantwoordelijk zijn voor o.a. aderverkalking. Er wordt ook hout verkocht in Nederland uit Canada wat niet meer aangegroeit wordt. Het duurt 20 jaar voordat er weer een nieuwe boom staat. Bomen zijn essentieel voor zuurstof t.b.v. de mensen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden