Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Staan we vlak voor de aanval van Gog/Magog op Israel? (56 reacties)

Geplaatst op donderdag 22 oktober 2015, 23:36 door Dirk A A

Deze week wil ik een actuele kwestie met u bespreken, de profetie die we lezen in Ezechiël 38 en 39, over de aanval van Gog en haar bondgenoten op Israel. Ik heb daar enkele kanttekeningen bij, waarmee u het misschien totaal oneens bent, maar ik doe dit, omdat ik van mening ben dat we onze standpunten soms te gemakkelijk overnemen van anderen, zonder er zelf goed over na te denken. En u weet het: het gaat mij om de waarheid van de Bijbel.

Velen in de christelijke wereld gaan ervan uit dat we aan de vooravond staan van de vervulling van Ezechiël 38 en 39: De aanval van Gog uit het land Magog, met tal van bondgenoten, op Israel. De aanwezigheid van een Russische strijdmacht in Syrië wordt gezien als de opmaat voor deze aanval.
Ook ik houd deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten, temeer daar er een bondgenootschap lijkt te ontstaan van Rusland, Syrië, Irak, Iran en Hezbollah. En ik vertrouw Putin niet. Maar misschien is Putin wel gevaarlijker voor Europa dan voor Israel…

Israel zal rustig en onbezorgd wonen
Toch is het voor mij geen uitgemaakte zaak dat deze aanval nu zal gaan plaatsvinden, omdat Ezechiël 38 aangeeft dat deze overrompelende aanval zal plaatsvinden in een tijd dat het volk Israel rustig en onbezorgd woont, zonder dat het land ommuurd is en dat de huizen en steden dan geen muren, grendels en poorten zullen hebben (vers 11).

Dit is toch geen beschrijving van de huidige situatie. Israel is zwaarbewapend en zeer alert op mogelijke aanvallen. Je kunt zeker niet stellen dat het land onbezorgd woont. Het land is wel degelijk ommuurd en de huizen en de steden hebben muren, grendels en poorten.

Psalm 83
Dit wil niet zeggen dat we nu geen gewapend conflict hoeven te verwachten waarbij Israel betrokken is. Ook nu zijn zeker de woorden van Asaf uit Psalm 83:3-5 actueel:
3 Want zie, Uw vijanden tieren,
wie U haten, steken hun hoofd omhoog.
4 Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk
en beraadslagen tegen Uw beschermelingen.
5 Kom, zeiden ze, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn
en aan de naam van Israel niet meer gedacht wordt.

Deze woorden zouden vandaag geschreven kunnen zijn. Denk aan de dreiging van Hamas, Hezbollah, Iran, de niets en niemand ontziende golf van aanslagen die momenteel over Israel raast…
De vijanden haten Israel (vers 3), plegen heimelijke aanslagen tegen het volk (vers 4), willen het volk uitroeien (vers 5).

Ik meen echter dat de aanval die in Ezechiël 38 en 39 beschreven wordt, een totaal andere is dat de strijd tegen land en volk waarvan in Psalm 83 sprake is.
Psalm 83 geldt nu en kan nog heviger worden, tot een oorlog aan toe, de profetie uit Ezechiël is nog toekomst.

Voor of na de wederkomst?
Je zou de vraag kunnen stellen: Vindt de vervulling van de profetie in Ezechiël 38 en 39 plaats voor de wederkomst van de Heere Jezus of pas later?
U vindt dit misschien een vreemde vraag. Dat kan toch alleen maar voor de wederkomst plaatsvinden, reageert u wellicht. Na de wederkomst is er toch altijd vrede en zal er geen oorlog meer plaatsvinden?

Dit lijkt logisch. En zeker, de laatste hoofdstukken van Zacharia wijzen op een grote aanval van alle volken op Israel. Als Israel dan dreigt ten onder te gaan, zal de Messias, de Heere Jezus komen, voor Zijn volk strijden en Zijn volk redden.
Maar gaat het in Zacharia over de aanval van Gog en haar bondgenoten, die Ezechiël beschrijft? Dat is voor mij lang niet zeker.

Openbaring 20
Wist u dat ook in Openbaring 20 over Gog en Magog wordt gesproken? In dat hoofdstuk wordt exact aangegeven wanneer de aanval van de legers van deze strijdmacht Israel zullen aanvallen, namelijk aan het einde van het Duizendjarig Rijk.

De vraag die gesteld moet worden, is: Wordt hier over dezelfde Gog en Magog gesproken als in Ezechiël 38 en 39? Als dat niet zo is, zouden er dus twee identieke aanvallen van Gog en Magog op Israel plaatsvinden: één keer vlak voor de wederkomst van de Heere Jezus en één keer aan het einde van het Duizendjarig Rijk.

Kan het zijn dat de aanval van Gog en Magog, met hun bondgenoten pas zal plaatsvinden aan het einde van het Duizendjarig Rijk? In Openbaring 20, vanaf vers 7 lezen we:
7 En wanneer de duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.
8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee.
9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.
10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Aan het einde van het Duizendjarig Rijk – waarvan ik geloof dat hier een letterlijk Rijk wordt bedoeld van vrede en gerechtigheid, waar de Heere Jezus zal regeren – zal de satan Gog en Magog aansporen tot een laatste aanval op de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad, waarmee Jeruzalem wordt bedoeld.

Een tijd van vrede?
U vraagt zich misschien af: hoe is het mogelijk tijdens het Duizendjarig Rijk een groot leger op de been te brengen? Het zal dan toch een tijd van vrede zijn?
Openbaring 20 zegt in vers 2 en 3 dat aan het begin van dit Rijk de satan gebonden wordt, duizend jaar lang, zodat hij de volken niet meer kan verleiden. Het is onmogelijk dat we nu in dit Duizendjarig Rijk leven, denk alleen maar aan de wreedheden van IS, de Islamitische Staat.

Aan het eind van het Duizendjarig Rijk zal de satan dan voor een korte tijd uit zijn gevangenis worden losgelaten, om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, God en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog.
Wie zijn deze volken? Daar is geen gemakkelijk antwoord op te bedenken. Hun aantal is als het zand van de zee, het gaat dus om een gigantisch groot aantal mensen, die optrekken naar Jeruzalem.

Zijn het ongelovigen die nog op aarde zijn tijdens het Duizendjarig Rijk? Gelet op wat we lezen in Openbaring 19 lijkt dit niet voor de hand liggend. Gelovigen zijn het zeker niet, die zullen de Heere Jezus trouw zijn.

In de laatste verzen van Openbaring 19 lezen we namelijk:
17 En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God,
18 om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.
19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.
20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.
21 En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.

Een laatste aanval
Een andere gedachte – en denkt u er maar eens over na – is dat het (een deel van) de ongelovigen (is) zijn, die in de loop van de geschiedenis zijn gestorven zijn en aan het einde van het Duizendjarig Rijk zullen opstaan voor het laatste oordeel. Zij zullen een makkelijke prooi zijn voor de satan om nog een laatste aanval op de heiligen en op de geliefde stad uit te voeren. Maar zij zullen totaal worden verslagen en hun deel zal zijn in de poel van vuur (Openbaring 20:14 en 15).

Geloof dit niet omdat ik het zeg, maar ga zelf de Bijbel lezen en onderzoeken en vraag of de Heere u met Zijn Geest de dingen duidelijk wil maken. De Heilige Geest zal u de weg wijzen in de hele waarheid, zegt de Heere Jezus in Johannes 16:13. ‘Hij zal u de toekomstige dingen verkondigen.’

En ondertussen wacht ons, als we de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben, een geweldige toekomst. Openbaring 21 en 22 spreken over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en het nieuwe Jeruzalem. Gaat u die twee laatste hoofdstukken van de Bijbel maar eens lezen, het zal er grandioos mooi zijn. Voor altijd zullen we ons mogen verheugen in de Heere Jezus, Die we zo lief hebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Dirk van Genderen

56 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 oktober 2015 om 6:56

  Beste Dirk,

  Vergis je niet dat tijdens het Duizendjarig Vrederijk niet iedereen de Here Jezus zal willen volgen.Ze zullen aan de buitenkant veinzen Hem hulde te brengen.Zie Deut 33:29,Psalm 66:3,81:16.Maar ze zullen Hem niet willen dienen met hun hart alhoewel de Here Jezus zichtbaar aanwezig is.Doordat de satan losgelaten wordt,zullen de tegenstanders van de Here Jezus in staat zijn om tegen de Here Jezus op te trekken.Er zal een ontelbare schare zijn.Openbaring 20:7-10.Hieraan kun je zien hoe sterk het ongeloof en haat is tegen God.Niet willende zich te onderwerpen aan God,als daarvoor de mogelijkheid zich toe leent.Zo zie je dat het geloof niet afhankelijk is van wat we wel of niet kunnen zien,maar meer of wij onszelf aan gezag van God willen onderwerpen of niet.Tijdens het Duizendjarig Vrederijk moet dat,omdat de Here Jezus op aarde is en het kwaad gebonden is (de satan).Maar als zij het juk van God zich kunnen afschudden,dan blijkt hun ware aard.Ongeloof is opstand tegen God en tegen Zijn gezag.Zich niet willende te onderwerpen aan God ondanks het Kruis.Ze zijn niet gevoelig voor de liefde van Jezus.Ze hebben zich verhard en hun geweten toegeschroeid.Zie 1 Timotheüs 4:2.Daarom denk ik dat bij God alles mogelijk is,behalve als zij niet WILLEN geloven en zich te onderwerpen aan gezag van God en immuun zijn voor de liefde van God.En daarom moeten wij niet zomaar lukraak evangeliseren maar ons laten leiden door de Geest.Zie Filippus en de kamerling uit Morenland.Zie Handelingen 8:26-40.Daar werd Filippus duidelijk op een specifieke manier geleid om juist die ene kamerling te ontmoeten en hem het evangelie uit te leggen,terwijl er in Jeruzalem een opwekking aan de gang was.Wel denk ik ook,dat iedereen de boodschap moet horen,opdat zij geen excuus meer hebben voor hun ongeloof.Bij zulke ongelovigen moeten wij het stof van onze voeten afschudden.Zie Mattheüs 10:14.

  San

 2. Patrick zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 oktober 2015 om 10:18

  @San,

  Dank je wel. Ik wilde iets soortgelijks schrijven. In algemene termen is zoals jij aangeeft inderdaad de te verwachten situatie. De opstand aan het eind van het millennium vind plaats door de nakomelingen van de “schapen” welke het 1000 jarig rijk binnen mochten gaan bij de wederkomst van Christus. Deze nakomelingen zullen kinderen krijgen en deze weer kinderen. Al deze nazaten zullen ook hun keuze moeten maken en ondanks de aanwezigheid van Christus gedurende het millennium zullen er vele mensen zijn die tegen Hem zullen zijn. Zijn juk van zich af willen werpen en satan volgen bij de laatste opstand.

  Het theocratisch gezag van de Here Jezus (met ijzeren roede) zal niet iedereen zonder morren accepteren. In hun hart zit de opstand. Pas als God aan het eind de grote verleider loslaat zien ook zij hun kans schoon en komt de (gegroeide menigte) in opstand.

  Enkele quotes uit de schrift die aangeven dat hoewel het 1000 jarige rijk een enorm verschil zal zijn met heden er toch weerstand zal zijn richting God vind je hier terug

  De Here ‘zal met de adem zijner lippen de goddeloze doden.’ Jes. 11:4. ‘Zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden.’ 65:20. Sommige gezinnen en volken zullen weigeren om naar Jeruzalem op te trekken om daar voor de Here te buigen. Zach. 14:17-19

  en….

  God zal tijdens het duizendjarig rijk een autoritair gezag vestigen, een theocratie. Duizenden jaren lang heeft de mens duidelijk laten zien dat hij een totale vrijheid feitelijk niet waardig was. Tijdens de hele periode van Gods lankmoedigheid hebben de volken niets anders gedaan dan oorlog voeren en elkaar onrecht aangedaan. (niet idereen zal accepteren dat dit gezag nodig is !) Zie ook Openbaringen 19:15, Jesaja 66:24, Zach 14:17-19

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 oktober 2015 om 12:31

  “Israel zal rustig en onbezorgd wonen
  Toch is het voor mij geen uitgemaakte zaak dat deze aanval nu zal gaan plaatsvinden, omdat Ezechiël 38 aangeeft dat deze overrompelende aanval zal plaatsvinden in een tijd dat het volk Israel rustig en onbezorgd woont, zonder dat het land ommuurd is en dat de huizen en steden dan geen muren, grendels en poorten zullen hebben (vers 11).”

  Dit zal het geval zijn wanneer de antichrist aan de macht is gekomen en het valse verbond met Israël heeft gesloten (Ruiter op het witte paard uit Openbaringen 6). Men zal dan zeggen dat alles vrede en rust is en dat dan het verderf echt losbarst. En dat is wanneer Gog en Magog Israël zullen proberen binnen te vallen met catastrofale gevolgen voor de gehele wereld van dien (Ruiter op het rode paard).

 4. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 oktober 2015 om 13:20

  Zolang de Gemeente, Lichaam van Christus, niet is opgenomen (1 Thess.4:13-18) kunnen Ez. 38 en 39 niet vervuld worden. Aan het einde van de 70 e week van Dan. 9 zal Jeruzalem verwoest worden Ez. 39. Aan het einde van de 1000-jaren wordt Ez.38 vervuld.

 5. Menno zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2015 om 10:56

  Hoewel ik het ook niet zeker weet, ben ik het eens met wat Moi schrijft: de oorlog van Gog/Magog kan heel goed plaats vinden aan het eind van de 2e helft van de periode van de antichrist. Zoals baruch hierboven ook schrijft is de Gemeente dan al opgenomen.

  Het is zelfs heel goed denkbaar dat de oorlog van Gog/Magog dezelfde is als die van de eindslag bij Armageddon. Zowel Ezechiel als Openbaring maken duidelijk dat er tegen die tijd een werkelijk catastrofale aardbeving plaats zal vinden, in beiden staat ook dat er reusachtige hagelstenen zullen vallen en ook staat in beide profetieen dat de aanvallende legers enorme verliezen zullen leiden waarbij de vogels hun vlees zullen eten.

  Het is waar, dat van die aardbeving en hagelstenen staat ergens anders in Openbaring en niet bij het Armageddon-stukje. Echter: Openbaring is géén chronologisch verhaal, veel profetieen komen herhaaldelijk en in iets andere vormen terug. Het enige wat we weten van een profetie uit de Bijbel is dat we weten dat deze uit gaat komen. Wanneer en op welke manier, dat weten we niet. Zelfs de Here God stelt profetieen wel eens uit (bijvoorbeeld Nineve werd ten tijde van Jona toch niet verwoest, maar 120 jaar later wel).

 6. Joop zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2015 om 15:17

  “Ik heb daar enkele kanttekeningen bij, waarmee u het misschien totaal oneens bent, maar ik doe dit, omdat ik van mening ben dat we onze standpunten soms te gemakkelijk overnemen van anderen, zonder er zelf goed over na te denken.”
  Zeer juist opgemerkt! De zgn. Gog-Magog invasie vereist diepgaande studie alvorens er iets zinnigs over te kunnen zeggen.
  Tip: Let op de namen Mesech, Tubal en Magog en Gomer. En lees dan Gen. 10:2. Interessant, nietwaar?

 7. Conny Walraven zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2015 om 15:38

  Aan het einde van het duizendjarig vrederijk zullen er vele naamchristenen zijn zoals ook nu, maar hun hart is niet veranderd en zullen de satan achterna gaan, als hij vrijgelaten wordt.

 8. Elena zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2015 om 16:10

  PM Benjamin Netanyahu heeft onlangs een opmerkelijke interessante uitspraak gedaan over een ontmoeting in 1941 tussen Hitler en de Mufti Haj Aminal-Husseini. Waarom nu deze uitspraak en hoe gevaarlijk(er) kan het hierdoor worden? De strijd van Gog, vanuit het land van Magog, tegen Israël zal de wederkomst van de Heer inluiden en zal komen temidden van oorlog en pestilentie. Gog en Magog zal vernietigd worden. Zeven maandenlang zullen zij de doden begraven.

  Daar de goddelozen bij Jezus’ wederkomst worden vernietigd, zullen er aan het begin van het millennium alleen rechtschapen mensen op aarde zijn. Mensen hebben nog steeds hun keuzevrijheid en het staat hun vrij om in hun religie en ideeën te geloven. Uiteindelijk zal iedereen belijden dat Jezus Christus de Verlosser is. Er zal veel belangrijk werk worden verricht in het millennium, zoals zendingswerk. Het evangelie zal met grote macht aan alle mensen worden geleerd. Uiteindelijk zal er geen noodzaak meer zijn om elkaar in de eerste beginselen van het evangelie te onderwijzen, ‘want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren’ (Jeremia 31:34). In het millennium zal geen dood zijn zoals wij die kennen. Als
  mensen oud zijn geworden, zullen ze niet sterven en worden begraven. In plaats daarvan zullen ze “in een oogwenk” worden veranderd van hun sterfelijke staat in een onsterfelijke staat. De Heer zal alle dingen openbaren in het millennium, dingen die voorbij zijn gegaan en verborgen dingen die geen mens geweten heeft, dingen van de aarde, waardoor zij is gemaakt en het doel en de bestemming
  daarvan — dingen die hoogst waardevol zijn, dingen die boven zijn en dingen die beneden zijn, dingen die in de aarde zijn en op de aarde en in de hemel. Aan het eind van de duizend jaar, wordt Satan nog een korte tijd vrijgelaten. Sommige mensen zullen onze hemelse Vader de rug toekeren. Satan zal zijn legers bijeenbrengen en Michaël (Adam) zijn hemelscharen. In dit grote conflict zullen Satan en zijn volgelingen voorgoed worden uitgeworpen. De aarde zal veranderen in een celestiaal koninkrijk.

 9. Victorien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2015 om 17:21

  Nee, nee we zijn niet vlak bij Gog en Magog. Waarschijnlijk wel kort bij de opname. Zoals we kunnen lezen in de Bijbel. Let op de tekenen van de tijd. Als je in de Bijbel leest en vraagt om opening van je verstand, dan geeft de Heilige Geest je inzicht, op Zijn tijd. Blijf elke dag ernaar uitzien dat Hij ons komt halen en zorg dat je lamp gevuld blijft.

 10. Willem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2015 om 17:26

  Soms gaat het een gelovige duizelen.

 11. Martine zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2015 om 18:13

  Houdt dit in dat de HEERE Jezus de eerste keer terugkomt om Zijn volk te bevrijden om dan het 1000-jarig Vrederijk in te gaan en de tweede keer terugkomt om Zijn volk definitief te verlossen (eindoordeel)?

 12. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2015 om 18:22

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Martine, de Heere Jezus hoeft geen tweede keer terug te komen, omdat Hij dan al is teruggekomen. Hij regeert die duizend jaar al in en vanuit Jeruzalem.

 13. may zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2015 om 18:26

  Dat kun je wel zeggen, Willem!
  Maar gelukkig, een ding is zeker, God weet het wel precies en heeft de touwtjes stevig in Handen.

 14. André zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2015 om 18:46

  Zijn diegenen in het duizendjarig rijk niet de mensen die bij de wederkomst op grond van hun houding tav de “minste mijns broeders” rechtvaardig worden beschouwd (maar geen christen zijn). Vandaar ook het regeren met ijzeren roede, etc. en het feit dat er nog gezondigd wordt, gestraft, en de opstand.
  Daarnaast zie ik toch eerder Turkije ipv Rusland als Gog. Ik las bericht dat Turkije, Iran, etc. inmenging van Rusland juist als bedreiging zien en juist als islamitische landen het Midden-Oosten willen invallen om islamitische rijk te waarborgen/vestigen

 15. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2015 om 18:47

  Hoe komt iedereen er toch bij dat er een opname is? Als de Heere Jezus wederkomt wordt iedereen direct geoordeeld en naar zijn eeuwig huis verwezen. De doden zullen opstaan en allen die de Heere Jezus hebben liefgehad en gediend hebben op aarde en nog leven worden in een punt des tijds veranderd en krijgen een verheerlijkt lichaam. We krijgen in ons leven de tijd om de Heere te zoeken en na te volgen . Als je sterft is je lot bezegeld. Een eeuwig wel of een eeuwig wee. Dus als de Heere Jezus op de aarde terugkomt is de genadetijd voorbij. Ik heb dit aan Ds van Kooten gevraagd op een Israël avond en die beaamde het volkomen. Als de Heere Jezus wederkomt gaan we wel de lucht in Hem tegemoet, maar dalen met Hem op aarde weder. Dan zal er echte vrede zijn op de nieuwe aarde. Dan zullen we een schepping zien die zo mooi is wat we hier op aarde nog nooit hebben gezien. Dan is alles volmaakt.

 16. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2015 om 19:34

  De Here zal alles op zijn eigen wijze doen.
  Alles zal vervuld worden, zoals de Here het beschreven heeft.
  Het zal meestal anders gaan, dan wij denken. Wellicht omdat wij het verstand hebben van een mosterdzaadje.
  Maar mochten wij voor wijsheid bidden, dan kan dat zaadje uitgroeien tot een mooie boom, vol wijsheden.
  Ik moest denken aan de israel yom kipoer oorlog, zij werden verrast tijdens de sabbat.

  Vr gr rene postma.

 17. maranatha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2015 om 19:37

  Sjalom, ja we moeten waakzaam blijven en zorgen dat onze lamp gevuld blijft. Geprezen zij de liefde van Jezus. Welk een uitzicht bruidsgemeente, eeuwig Hem ten eigendom. Ook de vervolgde christenen moeten we blijven gedenken. Bedankt Dirk, ik geniet altijd van je nieuwsbrieven en je eerlijkheid.

 18. Cock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2015 om 19:40

  Dirk,

  Is het een idee om het stukje “Ook in Nederland pro-Israel manifestatie” op Facebook te zetten zodat allen die achter Israel staan naar Den Haag gaan aanstaande donderdag of thuis met een groep gaan vasten en bidden voor het volk van God dat wij lief hebben als onze broers en zusters.

 19. Loesrael zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2015 om 19:55

  Mooi al die inzichten, even wat anders maar wel Israël. Zou het niet geweldig zijn dat wij donderdag er met 10.000 staan, ik kom uit Zierikzee zijn er meer uit mijn omgeving. Voorheen gingen er bussen door Christenen voor Israël dat is dit jaar niet zo. Mijn telefoonnummer is 0631681587.

 20. engel landman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2015 om 19:58

  laten wij ons alstublieft niks aanmatigen,want alles is in Gods hand. wij hoeven
  alleen maar te bidden om de spoedige wederkomst van onze Heer, die alle ellende en lijden zal
  wegnemen, en ons veilig bij Hem doet wonen, dus geen zorgen voor de dag van morgen.
  Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Werp al U bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor
  u, een gezegende zondag voor allen.

 21. Fred zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2015 om 20:12

  De Gog/Magog oorlog waarin de legers van Rusland en de Islam vernietigd worden
  maakt juist de weg vrij voor de komst van de antichrist en zijn valse profeet.

  Zonder deze gebeurtenis kan de antichrist nooit de macht grijpen en het verdeelde Europa
  onder zijn uiteindelijk afschrikwekkende hoede nemen.

 22. Troost Mijn Vok zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2015 om 20:29

  Sjalom Dirk,

  Die aanval van Gog en Magog zullen er best wel komen, wie weet maken we dit nog mee in deze dagen. De vraag is of wij ons daar laten imponeren en angstig zijn voor wat er komen gaat. Dat deze aanval zeer gruwelijk zal zijn laat tevens zien hoe verdorven de mensheid is. Dood en verderf worden er gezaaid en het klopt bij menig voordeur aan. Hoe gaan wij daarmee om en waarom krijgen we zo een geweldige kramp bij het horen van al het onheid wat profetisch over de mensheid wordt voltrokken. Brengt het ons dichter bij G’d en zoeken we bij Hem onze troost?

  Al het gissen naar mogelijke scenario’s brengen verdeeldheid. Iedereen predikt vanuit zijn/haar opvoeding en achtergrond: maar zo zal het verlopen. Er is daar geen enkele eenduidigheid in. Wel is er een gemeenschappelijke deler: dat is dat G’d alles in Zijn hand houdt en niets tegen Zijn wil ingaat. Waarom dan toch die enorme kramp en dat kwellen van jezelf over hoe het er voor staat. Heel veel zaken zijn gelukkig verborgen. Echter een zaak staat vast dat de Messias terug zal keren naar deze aarde en dat Hij op de troon van David zal zitten en vanuit Jeruzalem zal regeren over deze gehele aarde. Yeshua zal zich bekend maken aan zijn volksgenoten en zij zullen Hem herkennen én herkennen.

  Vandaar al die commotie die er is en al mijn Joodse volksgenoten, waar zij zich ter wereld ook bevinden geminacht worden. Slechts een fractie van de gelovigen uit de volkeren doet daar niet aan mee. Intussen bouwt iedereen voort aan de traditie waarin deze is grootgebracht. En de misschien wat ongelukkige uitspraak van Bibi Netanyahu zit zeer dicht bij de waarheid. De ene zocht een duizendjarig rijk en de andere was er op uit om Israël te weren opdat het 1000 jarig Vrederijk van de Messias te torpederen. Er zullen tijdens die ontmoeting heel onfrisse woorden hebben geklonken aangaande mijn volksgenoten.

  Waar brengt ons dit alles? Dichterbij G’d of ons eigen gelijk en onze eigen onwrikbare mening?

 23. Johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2015 om 22:27

  F.Vogels-Voskamp: Stel diezelfde vraag eens aan Ds. M.M. Van Campen van Rotterdam Maranatha Kerk
  en dan krijg je een beter en vollediger antwoord. Hij is van hetzelfde kerkverband geloof ik.
  M.vr.gr. Johanna

 24. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2015 om 22:40

  Een regel uit nr22: Een zaak staat vast, de Heere Jezus zal terug keren op deze aarde en dat Hij de troon van zijn vader David zal krijgen en van uit Jeruzalem zal regeren. Hij zal zijn volk verlossen van de bemoeizucht van de kerk en de wereld en hen tonen wat Hij voor zijn volk deed en doet en elke kerk en elk volk dat Hem niet wil dienen, wat zal hun lot zijn? P.S. Kent u een kerk die bereid is of zal zijn onze Heer Jezus te erkennen en dienen, als Koning der Joden?

 25. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 25 oktober 2015 om 10:40

  Aan 21 Fred en 22 Troost Mijn Volk.
  Fred, zolang de wederhouder, de Gemeente, niet uit het midden is weggenomen (2 Thess. 2:7) kan de antichrist niet komen. Dus 22 Troost Mijn Volk, zal de Gemeente Ez. 38 en 39, waarover dit thema gaat, niet hier op aarde meemaken. De Gemeente is dan opgenomen en eeuwig verbonden met de Heer.
  15 F.Vogels-Voskamp, lees 1 Thess. 4:13-18 eens.

 26. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 25 oktober 2015 om 14:17

  Er is zeker een ontmoeting in de lucht. Hoofd en Lichaam zullen “eerst” verenigd moeten worden vóórdat de Christus Jezus samen met Zijn Lichaam naar de aarde zal komen op de Olijfberg.

  In onze tijd is nog steeds Het Lichaam aan het geboren worden. Als he Compleet/Volwassen is, dus als de afval er afvalt en ieder is toegevoegd die toegevoegd moet worden dan zal de ontmoeting/vereniging plaats vinden in de lucht

  Christus zal Zijn Bruid meenemen naar een plaats=het huis v/d moeder=Sara= Hemels Jeruzalem.
  (Zoals Isaäk Rebecca=type van Christus Jezus en Zijn Bruid, mee nam in zijn moeders tent).

  Daar wordt de Zoon vertroost en Hij zal Zijn Geliefde tot vrouw nemen. (Er vindt nog geen bruiloftsfeest plaats.) Dit zal een korte tijd zijn.

  Maar Zijn werk op aarde is nog niet af. Hij zal daarna terug keren te samen met al de Zijnen en Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Het 1000 jaar millennium zal aanvangen.

  Op aarde zal in die korte tijd dat Christus en Zijn Bruid vertoeven in moeders tent, het oordeel/toorn Gods plaats vinden over de volkeren.(Openb 6:12-17)

  IK geloof niet dat Gog en Magog vóór het 1000 jaar millennium plaats zal vinden. Zoals ik het zie komt dat er na.

  W/lelie

 27. Elena zegt:
  Geplaatst op zondag 25 oktober 2015 om 17:01

  De profeten hebben gewaarschuwd dat er op aarde grote beroering, goddeloosheid, oorlogen en lijden zullen zijn. De profeet Daniël heeft gezegd dat de tijd die vooraf gaat aan de wederkomst een tijd van grote benauwdheid zal zijn, zoals de wereld nog nooit gekend heeft (Daniël 12:1). De Heer heeft gezegd: ‘De liefde der mensen zal verkillen, en de ongerechtigheid zal overvloedig worden’. Er zullen grote verwoestingen op de aarde zijn, want u moet niet denken dat ook maar een jota of tittel van de profetieën van alle heilige profeten niet in vervulling zal gaan, en er zijn er nog vele die nog in vervulling moeten gaan. Veel van die tekenen gaan nu in vervulling. Overal heerst goddeloosheid. Naties zijn voortdurend in oorlog. Er gebeuren aardbevingen en andere rampen. Veel mensen hebben te lijden onder verwoestende stormen, droogte, honger en ziekte. We kunnen er van uitgaan dat die rampen vóór de komst van de Heer in heftigheid zullen toenemen. NIET alle gebeurtenissen die voorafgaan aan de wederkomst zijn echter verschrikkelijk. Vele houden vreugde voor de wereld in. De Heer heeft gezegd: ‘Er zal onder hen, die in duisternis verkeren, een licht te voorschijn komen, en het zal de volheid van mijn evangelie zijn’. De apostel Johannes zag dat het evangelie door een engel hersteld zou worden (Openbaring 14:6–7). De ganse aarde is van het Huis Israels. Want ik lees óók in Ezechiël 37:15-19 over het hout van Juda (Bijbel) en het hout van Joseph! 17. Voeg ze dan aan elkander tot een stuk hout, zodat zij in uw hand tot een worden. 18. Wanneer nu uw volksgenoten u vragen: Wilt gij ons niet meedelen, wat gij daarmee bedoelt? 19. Zeg dan tot hen: Zo zegt de Here Here: zie, Ik neem het stuk hout van Jozef en van de stammen Israels die daarbij behoren en Ik voeg het bij het stuk van Juda en maak ze tot een stuk hout, zodat zij een zijn in mijn hand. WAAR is het hout van Joseph? Kan iemand mij dit vertellen, alstublieft?

 28. Lenie van Schuijlenburgenie reactie op anne zegt:
  Geplaatst op zondag 25 oktober 2015 om 19:19

  Lieve mensen, ik heb weer heel wat gelezen. Wat ik in dit alles mis: Het gebed of G’d zijn oordelen over Israel wil weg nemen. Zegen-profetieën zullen uitkomen, maar omdat G’d zich laat verbidden (waarom bidden we anders) kan het zijn dat deze oordeels-profetieën niet zullen doorgaan. Dit is mijn dagelijkse gebed en hoop.

 29. Henk van den Berg zegt:
  Geplaatst op zondag 25 oktober 2015 om 22:42

  IK MOEST EVEN DENKEN AAN… DEZE GENERATIE ZAL GEENsZINS VOORBIJ GAAT TOTDAT AL DEZE DINGEN GESCHIEDEN. ZELF DENK IK DAT DIT DE GENERATIE VAN 1948 IS, OMDAT TOEN DE STAAT ISRAEL WERD OPGERICHT. EEN DING IS ZEKER ER GEBEURT NU HEEL VEEL, IN EEN DUIZELINGWEKKEND TEMPO.
  VANMIDDAG DEELDE IK MET EEN BROEDER, DIE BIJ ONS OP BEZOEK WAS. BEIDEN WAREN WIJ HET ER OVER EENS,
  DAT WE HET GEVOEL HEBBEN DAT DE DAGEN DE LAATSTE TIJD ENORM SNEL GAAN, IN IEDER GEVAL VOOR ONS GEVOEL VEEL SNELLER DAN VROEGER. IN HET LAATSTE DER DAGEN ZULLEN DE DAGEN WORDEN INGEKORT,OMDAT ANDERS GEEN VLEES BEHOUDEN ZOU WORDEN. WIJ HEBBEN EIGENLIJK HET GEVOEL, DAT DIT MOMENTEEL GAANDE IS. HEEFT IEMAND HIER EEN MENING OVER?

 30. angela zegt:
  Geplaatst op zondag 25 oktober 2015 om 22:52

  Wat ik eigenlijk altijd mis als het over profetieen gaat, is de dank aan de Heer voor de trouw aan Zijn woord. Jezus zegt: let op de vijgeboom, wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten…
  Wat zou het heerlijk zijn als er wekelijks in de diensten gemeld werd en gedankt werd voor wat de Here in Israel doet.

 31. Loesrael zegt:
  Geplaatst op zondag 25 oktober 2015 om 23:19

  Mooi al die inzichten, even wat anders maar wel Israël. Zou het niet geweldig zijn dat wij donderdag er met 10.000 staan, ik kom uit Zierikzee zijn er meer uit mijn omgeving, voorheen gingen er bussen door Chris.Voor Israël dat is dit jaar niet zo. Mijn telefoonnummer. Is 0631681587.

 32. Rob Busser zegt:
  Geplaatst op maandag 26 oktober 2015 om 9:10

  Ezechiël 38 en 39 zal pas openbaar worden ten tijde van de antichrist (het beest uit de zee). De zee staat als synoniem voor onrust. De antichrist zal samen met de valse profeet (het beest uit de aarde) samen werken. De valse profeet doet wonderen. Samen zullen ze de onrust beteugelen (alle religies op een lijn brengen) bundelen door hun charisma en wonderen te doen. In de periode van zeven jaar (regeerperiode van de ‘twee beesten’) zal Ezechiël 38 3n 39 in vervulling gaan. Dus niet na het Duizendjarig rijk.

 33. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 26 oktober 2015 om 9:17

  Aan Elena 27.
  In het jaar 700 voor Christus zijn de 10 stammen in de Assyrische ballingschap gebracht. Later zijn die via de Krim hier in het westen terechtgekomen. De Gemeente wordt grotendeels gevormd uit die 10 stammen. De Bijbel spreekt niet over de 2- en 10 stammen, maar over Juda en Israel, of over Juda en Efraïm, of over Juda en Jozef.

 34. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op maandag 26 oktober 2015 om 11:13

  Beste Dirk,

  Ik wil even reageren op de reactie van Henk van den Berg (nr. 29).
  Ik geloof in mijn hart dat het gevoel, wat u heeft gedeeld met uw broeder, juist is. Dat wij leven in die laatste der dagen die worden ingekort. Ik geloof dat op basis van wat ik zie om mij heen in onze maatschappij en in de wereld. En ook op basis van mijn ervaringen in mijn directe omgeving (school, kerk, familie, werk). Ik vraag elke dag God om inzicht in deze dingen omdat ik Hem wil verwachten en omdat ik lijd. Lijd aan de onverschilligheid, liefdeloosheid, onbarmhartigheid, kilheid, interesseloosheid van de mensen om mij heen, zowel in de wereld als in de kerk. Ook het Grote Genieten is de God van deze maatschappij. “Meer liefhebbers van het genot, dan liefhebbers van God” (2 Timotheüs 3:4).
  Ik geef u niet mijn mening, maar ik ben dit langzamerhand gaan geloven door de inzichten en ervaringen die God mij heeft gegeven. Het is en blijft natuurlijk zo dat niemand de exacte tijd weet wanneer Hij terugkomt. Wel kunnen we het aan bepaalde tekenen zien (en die zijn er!) en daarom onze hoofden omhoog heffen en Hem verwachten.
  Ik hoop dat u hier wat aan heeft.

  Groet, Elisabeth

 35. vader Jakob zegt:
  Geplaatst op maandag 26 oktober 2015 om 13:31

  Duidelijk artikel van Dirk. Ik merk op dat er nog steeds veel onkennis/onkunde is, ook op eschatologisch gebied. Dank Dirk!

 36. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 26 oktober 2015 om 16:36

  Elena 27: Je vraagt: WAAR is het hout van Joseph?
  gedachte van mij..
  Jozef is een type van Christus Jezus. Jozef regeerde over Egypte(heidenen) en woonde zelf ook in Egypte. Hij zat op zijn troon in Egypte ( buitenland)
  De Egyptenaren hadden het goed onder zijn bewind.
  Ten tijde van de hongersnood kwamen zijn eigen broers bij hem voor voedsel. Zo werden ook zij gevoed.
  IK denk dat ten tijde van de genade tijd (begonnen in handelingen)De Here Jezus ook regeert over de heidenen(gemeente). De Gemeente heeft het goed en kan genieten van de Koning die zit aan de Rechterhand Gods.

  Dus ik denk dat Jozef/Jezus nog steeds Boven is (in het buitenland) en ook te midden van de heidenen/volkeren kunnen de broeders/Israël eten van het Levende Brood die Christus Jezus de Gekruisigde en Opgestane Heer uitdeelt.

  Intussen worden Jezus broeders wel beproefd!! Zoals ook de broers van Jozef beproefd werden door Jozef.

  Het zal niet lang meer duren dan zal Jezus Zich bekend maken wie Hij is. Bedenk dat ook Jozef een Egyptische vrouw aan zijn zijde had tijdens zijn regeren in Egypte. Dus als Hij Zich bekend maakt dan is Zijn Bruid/Vrouw aan Zijn zijde. (Hoofd plus Lichaam)

  En dan, als Hij Zich bekend heeft gemaakt zullen de stammen Israëls en Juda In Jezus Hand weer één worden Één stuk hout!

  Zo zie ik het tot nu toe.

  W/lelie

 37. Rosa zegt:
  Geplaatst op maandag 26 oktober 2015 om 17:01

  Voordat Jezus terugkomt zal er m.i. eerst de grote verdrukking zijn en zal de antichrist zich vertonen alsof hij God is.( 2 Thessalonicenzen 2 : 4.) Hij zal wonderen en tekenen doen en zal er velen verleiden. Totdat Jezus terug zal komen om in te grijpen.
  Als Hij komt op de wolken, zullen de doden die in Christus gestorven zijn eerst opstaan, daarna samen met de levende gelovigen,beiden in een nieuw verheerlijkt lichaam Hem tegemoet gaan in de lucht om met Hem terug te keren.( 1 Thessalonisensen 4 : 13-18.
  Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dan zal er een uitdeling van loon zijn aan de Zijnen, naar hun werken, wat deden zij voor Jezus ?( 1 Korinthe 3 : 12 – 15) en met Hem als koningen op aarde regeren. Geen VERoordeling, maar BEoordeling.
  De ongelovigen zullen opstaan aan het einde van het 1000 jarig Vrederijk, dan is er de grote eindafrekening, het laatste oordeel, voor de grote witte Troon,( Openb,20 : 11) als Jezus het ( dan volmaakte) Koninkrijk overgegeven heeft aan de Vader, Die dan alles zal zijn in alles. (zie v.a. hfs 21) Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding, over hen heeft de tweede dood geen macht….(Openbaring 20 : 6vv.)
  Tijdens het 1000 jarig vrederijk MOETEN de ongelovigen die nog leven bij Zijn wederkomst Hem wel erkennen en gehoorzamen, ze zullen weten dat Hij, Jezus Christus de Heere is en heerst als Koning vanuit Jeruzalem. Zij doen dit noodgedwongen, niet met de liefde van hun hart. Ondanks de heerlijkheid die er op aarde zal zijn, blijven zij wrok koesteren en willen zelf als God zijn.( zoals in het paradijs)
  Hun nakomelingen zullen nog de keus hebben. Ook kunnen er in de uithoeken van de aarde overlevenden zijn van de grote verdrukking. Daarom zal de satan, als hij aan het einde van de 1000 jaar voor korte tijd losgelaten wordt,( Openb.20 : 7) er nog velen kunnen verzamelen voor de oorlog van Gog en Magog tegen Israël en zijn Gezalfde Koning, die daar zit op Davids troon. Gr.van Rosa.

 38. Lies zegt:
  Geplaatst op maandag 26 oktober 2015 om 17:20

  Want nog een korten, korten tijd, en Hij die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven Hebreeën 10: 37.
  Hoe en wanneer alle profetieën vervuld zullen worden is niet altijd even duidelijk.
  Meestal kunnen we pas tussentijds of achteraf zien welke profetieën in vervulling gaan. Het gaat zoals we al weten naar het einde toe van deze bedeling, de satan weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.
  In Jesaja 60:2 staat: Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u (Israël) zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
  Misschien leven we in deze tijd dat dit Woord vervuld wordt. In Europa gaan we van de ene crisis naar de andere zoals de kredietcrisis, eurocrisis en nauwelijks deze achter ons gelaten hebben, kondigt zich de andere crisis al weer aan, de vluchtelingencrisis – veroorzaakt door de oorlogen in de islamitische landen – die niet lijkt te stoppen, waarvan ik denk dat dit tot chaos zal leiden en opstanden.
  Het lijkt er op dat God in deze tijd als er misschien hier chaos gaat ontstaan dit gaat gebruiken om volledig tot Zijn doel met Israël zal komen zoals staat geschreven in Jesaja 60: 22 die God met haast zal volvoeren.
  God wil Zijn volk naar huis halen en het stellen tot een zegen voor de volken. Ezechiël 39: 28 en
  Jesaja 19:24.

 39. Geralda zegt:
  Geplaatst op maandag 26 oktober 2015 om 20:02

  Ik ben het ook mee eens met Elisabeth en Henk van den Berg, dat ik ook steeds sterker het gevoel krijg dat wij in het laatste der dagen leven de tijd lijkt steeds sneller te gaan, en ook wat Elisabeth zegt in bovenstaande kan ik mij vinden, lijden aan de liefdeloosheid, geen medeleven, onverschilligheid,kilheid, botheid, zowel in je ogen omgeving, familie als in de samenleving, De Here Jezus schetst ook een kil plaatje voor zijn wederkomst, de mensen zijn meer liedhebbers van zichzelf als van hun naaste

 40. André zegt:
  Geplaatst op maandag 26 oktober 2015 om 20:37

  Aan vader Jakob: ik ben dan benieuwd waar of wie dan wel de juiste kennis en kunde heeft volgens u. Nu zijn er zoveel verschillende visies dus enige duidelijkheid en uniformiteit zou goed zijn.

 41. Rinske zegt:
  Geplaatst op maandag 26 oktober 2015 om 21:16

  Beste Dirk. Wat een intens artikel en wat een antwoorden. Het duizelt mij ook, maar het boeit tevens enorm. Of onze generatie de generatie is waarin alles zal geschieden is mij niet zeker. Ik denk dat we in het voorstadium leven van de eindtijd. Die eindtijd zal de laatste generatie zijn, waarin alles dan wel zal gebeuren. Die eindtijd begint met Mattheus 24: 14. Het evangelie van het Koninkrijk zal gepredikt worden, door een gelovig Israël, de uitgesproten vijgenboom. Israël is deels (een derde deel) tot bekering en geloof gekomen door Elia. Niet in de gehele wereld, maar in de oikoumene (grondtekst) zal dit evangelie gepredikt worden. Dit zijn de tien landen rondom Israël met daarin de nog steeds verstrooide 10 stammen. Dan komt ook de antichrist en zal alles, wat in Mattheus 24 staat, gebeuren.
  Ezechiël 38: 2. Gog, het land van Magog, de hoofdvorst van Mesach en Tubal. Deze laatste namen komen vaker voor in het Oude testament. Mogelijk een voor vervulling in het OT?
  Ezechiël 37 is mooi om te lezen. Daarna volgen Ezechiël 38 en 39.
  Ik denk dat Gog en Magog inderdaad aan het einde van het 1000 jarig rijk in actie komen. Een bijzondere gedacht vind ik wat je schrijft over die opgestane ongelovigen die mee zullen strijden in die strijd van Gog en Magog en daarmee in het oordeel komen. Dit is de moeite waard om te onderzoeken. Trouwens het gehele onderwerp is niet gemakkelijk en vraagt om grondig onderzoek. Dat is iets wat ik zeker nog eens wil doen. Maar ik wil voorzichtig zijn met het invullen van profetieën in deze tijd. Eerst moet de vijgenboom uitspruiten en dan zal God Zijn plannen volvoeren met Zijn volk. Nu leven wij nog steeds in de genade bedeling waarin God het Lichaam van Christus vormt, uit Jood en heiden. We mogen Jeruzalem vrede toewensen. Uiteindelijk is alles in Gods Hand.

 42. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 26 oktober 2015 om 23:15

  Beste Dirk,
  Bedankt voor de duidelijke uitleg van de vele bijbelse citaten over de eindtijd voorspellingen.
  Sommige reactie-schrijvers vullen deze eindtijd-voorspelligen positief aan en andere menen dat zij ze anders moeten interpreteren, b.v.de jaren,aantallen enz.
  Henk van de Berg No.29. Ook ik heb net als u, al langer het gevoel, vanuit mijn hart, dat de dagen steeds sneller gaan, maar ook dat de eindtijd voorspellingen zich in een versneld tempo voltrekken.
  Laten wij daarom nu, niet meer zoveel in die vele eindtijd-voorspellingen blijven “snuffelen” maar de belangrijkste lessen van Jezus uit de bijbel gaan voorleven en in praktijk brengen. Laat zien en horen dat wij Christenen zijn, dan hoeven wij niet meer de eindtijd-voorspellingen nog verder te gaan bestuderen.
  Wij moeten nu in actie komen. Want het is 5voor12. Voor mij is dit een ingegeven boodschap. Hub.

 43. maritime zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 oktober 2015 om 4:02

  “9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad”

  Hier gaat het om de Hemels Jerusalem, dat Johannes heeft zien nederdalen. Dat is het thuis van de Heiligen (alle volkeren, naties en talen).
  Openbaring wordt hier verkeerd uitgelegd.
  Gog en Magog staat los van natie (letterlijke) Israel. Het judaisme is reeds opgehouden toen de Zoon van God aan het kruis hing. De voorhangsel is van boven naar beneden gescheurd door Gods hand.
  Tevens laat de openbaringen weten dat de boodschap van de evangelie anders is, namelijk, ga uit babylon mijn volk.
  De christenen horen deze boodschap niet, en snappen het ook niet. Israel in OT moest ook eruit stappen maar deden het ook niet. Vandaar dat zij de plagen ook over hun hoofd kregen, voor nu de kerk welke niet luistert maar liever de dwaling volgen.

 44. maritime zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 oktober 2015 om 4:17

  Wanneer zal het optrekken van Gog geschieden?
  Daarover is Ezechiël heel duidelijk. Het vindt plaats,
  “Na geruime tijd; in toekomende jaren” (38: 8)
  “Als het land zich van de krijg hersteld heeft, nadat Israël uit het gebied der volkeren bijeengebracht is, op de bergen Israëls” (38: 8)
  “Allen wonen zij in gerustheid” (38: 8)
  “Een land van dorpen, en zij wonen in gerustheid zonder muur, grendels of poorten” (38: 11)
  “Een natie die uit het gebied der volken bijeen gebracht is” (38: 12)
  “Gog komt in het land van Israël”(38: 18)
  “Op de bergen van Israël zult gij vallen”(39: 2, 4)
  “Wanneer zij weer in hun land wonen”(39: 26)
  “En hen uit de landen van hun vijanden verzamel” (39: 27)
  “Wanneer Ik hen weer in hun eigen land verzamel zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat”(39: 28)

  Israël komt “thuis” door de opstanding uit de doden. Het vaderland van Israël is volgens Paulus het hemelse Kanaän. “In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen, dat zij een vaderland zoeken. En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren; maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland. Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid.” Hebreeën 11: 13-16.
  Het hemelse Jeruzalem is dan de stad van Israël. “Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte; want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is.” Hebreeën 11: 9, 10. “Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder.” Galaten 4: 26.

 45. Rosa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 oktober 2015 om 14:48

  Aan F.Vogels-Voskamp(15): voor wie in Christus sterft zal zijn ziel zalig zijn bij God. Maar wel in afwachting van zijn nieuwe lichaam, die ontvangen wordt bij de opstanding, als Hij op aarde zal verschijnen. De Hemel is een tijdelijke plaats. Wij zullen het AARDRIJK beërven, dat zingen we 31 okt. weer bij het Lutherlied, dat eindigt met: en erven Koninkrijken. (Op aarde).
  Luister en kijk ( video) eens via internet naar lezingen en preken over dit onderwerp van Ds. J. Koppelaar, emeritus predikant te Katwijk, in uw kringen en ook daarbuiten wel bekend om zijn kennis en het uitdragen van de Bijbelse Toekomstleer, het Kerkelijk Chiliasme.

 46. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 oktober 2015 om 16:19

  Intussen, vergeet de minste broeders en zusters niet van YESHUA HA MASSJIACH.
  Shalom Dirk en broeders en zusters,
  Mijn gedachte: verwacht Hem, YESHUA, iedere dag en werk gewoon wat je kan en moet doen en wees een getuige in woord en daad.
  Al het andere is vaak van ons inlegkunde, lees de schriften en probeer ernaar te leven, en vooral: laten we stoppen elkaar de maat te nemen, maar de een achtte de ander uitnemender dan zichzelf.
  Ten slotte: sta op de bres; wat anderen je ook vertellen, sta op de bres voor Israel, voor de vervolgden en voor elkaar. lou.

 47. Stefan zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 oktober 2015 om 12:55

  Er zijn hier een hoop mensen die menen dat het duizendjarig vrederijk een tijd is waarin het werkelijk vrede zal zijn. Geen oorlog, vervolging etc. De vraag is alleen of dat ermee bedoeld wordt. Ik ben van mening dat we juist nu in het duizendjarig vrederijk leven. Is de satan niet verslagen door de opstanding van Christus Jezus? Daardoor is de satan gebonden, maar hij slaat nog wel met zijn staart. Ik denk dat als de satan werkelijk losgelaten wordt, we een hel op aarde krijgen en daar is dit nog niets bij.

  Wanneer die tijd komt weten we niet en is dat werkelijk van belang? Dat niet, maar we moeten de tekenen van de tijden wel leren herkennen en we moeten ons voorbereiden op Zijn komst. Het belangrijkste is dat we vandaag gereed zijn om Hem te ontmoeten! Zijn komst kan over 2000 jaar zijn, maar vandaag kan je laatste dag op aarde zijn. Dit betekent niet dat we niets hoeven te onderzoeken en er wordt misschien wel te weinig over nagedacht, maar laten we wel dicht bij de kern blijven.

 48. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 oktober 2015 om 14:36

  We hebben vanavond een evangelisatie campagne bij de zigeuners in Roemenie van 6 t/m 10 u. en ik zal dit onderwerp zeker naar voren brengen. Dat we nog weinig tijd over hebben om Jezus echt te volgen, zoals Hij dat graag wil, zie Math. 28 :19 en 20. Bedankt Dirk en Gods Zegen toegewenst.

 49. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 oktober 2015 om 18:10

  Dank je wel Rosa. Zal ik doen.Met wat je in de eerste 3 regels schrijft ben ik het volkomen eens. En diegenen die nog leven en in Christus hebben geloofd worden in een punt des tijds veranderd met een verheerlijkt lichaam. Maar ik blijf geloven dat als Christus naar de aarde komt de genadetijd voorbij is. Anders zouden de mensen een 2e kans krijgen. Maar je hebt maar 1 kans. Geloven is aannemen en niet zien. Als je je laatste adem uitblaast is het oordeel geveld. Maar we moeten idd niet alles gaan uitpluizen, wat ik ook niet doe, maar leven zoals God het ons heeft geboden en Christus het ons heeft voorgeleefd. En verder alles aan God overlaten en op Hem vertrouwen.

 50. Fred zegt:
  Geplaatst op zondag 1 november 2015 om 20:09

  Aan 25 Baruch,

  zolang de wederhouder, de Gemeente, niet uit het midden is weggenomen (2 Thess. 2:7) kan de antichrist niet komen. Dat is juist maar wel na de gog/magog oorlog.

  Deze grote wereldleider die zal opstaan zal eerst onder invloed staan van Satan maar uiteindelijk net
  als Judas volledig in bezit worden genomen.

 51. Jan zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 november 2015 om 17:42

  Het speculatie gehalte is weer hoog.
  Net zoals een paar maanden terug……september rampmaand?

  Wat is er nu uiteindelijk gebeurd?
  Niet meer of minder rampen dan normaal sinds de zondeval.

  Wat is dat toch met de opname van de gemeente en alles wat er aan vast geplakt en mee uitgerekend wordt?
  Opname van de gemeente is dwaling. Niet meer en niet minder.

  Jezus Christus heeft een volkomen offer gebracht.
  Alleen de Wederkomst is nog te verwachten.
  Alle andere berekeningen zijn speculatie.

  Na 2000 jaar christendom is het nog niet doorgedrongen……Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.
  Of is het net zoals ten tijde van Christus rondwandeling op aarde dat wij een werelds vorst verwachten? Die alles eens even zal recht zetten. Nee, Hij komt en dan het oordeel. Een nieuwe hemel en aarde waar alles gans rein en schoon zal zijn. En Christus alles is in allen.

  Geloven als een kind……aanhankelijk en afhankelijk…..niet berekend want de HEERE rekent anders, en zeker niet naar ons toe. Zoals wij gewend zijn.

  Groet, Jan.

 52. Ellen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 december 2015 om 11:44

  Helemaal mee eens Jan, er staat nergens in de Bijbel,dat we als we Jezus tegemoet gaan in de wolken, we vervolgens dan naar de hemel gaan met Hem of naar een nieuwe aarde ergens anders gaan. Het zijn menselijke fantasieën die mensen er zelf bij plaatsen. Ook staat er nergens in de Bijbel dat christenen geen verdrukking zullen meemaken. Ook dat zijn invullingen door mensen zelf, omdat ze dat zo willen invullen.

 53. gelovige zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 november 2016 om 23:33

  Let eens op mensen, toen mensen uit het verre noorden jarenlang geleden het vredevolle Jeruzalem en omstreken binnenvielen en heel veel mensen wegvluchtten. Degenen die nu in het huidige Israel wonen en besturen zijn niet wie ze beweren te zijn. Zoek maar op, want blijkbaar is alles al een tijd aan de gang en wachten mensen nu op de bevrijding. Hopelijk is die dichtbij en ik hoop dat het een verlossing is voor allen die oprecht in de HEER geloven, amen.

 54. Anne zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 februari 2017 om 1:01

  Ezechiel 38: vanaf vers 1: En het woord van Jehovah bleef tot mij komen, en luidde: Mensenzoon, richt uw aangezicht tegen Gog van het land Magog, het opperhoofd van Mesech en Tubal. Hiermee wordt geen bepaald land bedoeld, maar symbolisch en hele groep landen. De Verenigde Naties zijn aan de macht. Openbaring 13: Het beest met de zeven koppen uit de mensenzee. Babylon de Grote, de wateren betekenen scharen, talen, Natien waar de hoer op zit. Openbaring 17: vers 9 tot 11.: De zeven koppen betekenen zeven bergen waar de vrouw op zit. Er zijn zeven koningen: vijf zijn gevallen, een is er: Het Romeinse rijk. de andere is nog niet gekomen. En het wilde beest dat was maar niet is, ook zelf de achtste koning, maar spruit voort uit de zeven. En het gaat de vernietiging tegemoet. De Zevende koning, zijn of is Groot Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika. Deze hebben samen het grootste grondgebied op aarde. Dan nog de koning uit het noorden. De grootmachten: Rusland, China en het Midden-Oosten, IS zal wel overwonnen worden, en Duitsland die al twee wereldoorlogen heeft veroorzaakt. 1914 en 1940!

 55. Jonathan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 mei 2017 om 11:17

  Openbaring 20 is opvallend wat betreft Gog en Magog. Daar kun je moeilijk om heen.
  De beschrijving van het duizendjarige rijk, ook al vind je het in de rest van de Bijbel niet met die naam, geeft inderdaad sterk die indruk van letterlijk te zijn.

  De opbouw van Openbaring kan ook meer inzicht geven (van professor Donald Moreland die al 40 jaar met Openbaring bezig was. Ook maar een mens natuurlijk 🙂
  Ik geef maar even de hele opbouw mee.

  1:1-8 inleiding
  1:9 – 3:22 De Zeven Brieven
  4:1 – 8:1 De Zeven Zegels
  8:2 – 11:19 De Zeven Bazuinen
  12:1 – 14:13 De Zes Engelen
  15:1 – 16:21 De Zeven Schalen
  17:1 – 22:5 De Hoer (17:1 – 19:5) en De Bruid (21:9 – 22:5)
  22:6-21 slot

  Je ziet wel al snel de bekende reeksen van 7 en 6. Bijzonder was dat hij ontdekte: de 5de van de vorige reeks, geeft een hint naar de volgende reeks. Hij zag de reeksen niet persé als chronologisch achter elkaar. Ze lijken elkaar ook te overlappen. En eindigen steeds ofwel helemaal goed (Gods Koninkrijk), of helemaal slecht (Gods oordeel).

  De beschrijving van de Hoer (of Babylon) de de Bruid (of Jeruzalem) staan duidelijk tegenover elkaar. Ze beginnen op dezelfde manier, zie 17:1 en 21:9. Daar tussenin vind je dan zeven stukjes tekst die met de eindtijd hebben te maken.

  Alles zo bij elkaar genomen in dit laatste blok, geeft de indruk dat je niet alles persé chronologisch moet begrijpen. Enkel de Hoer en de Bruid al leven langs elkaar. Het gedeelte in 19:17-21 hoeft dan geen probleem te zijn om toch nog ongelovigen te verwachten in het Duizendjarige Rijk.

  Sowieso een hoopvolle toekomst voor iedereen die van God houdt. Maranatha.

 56. Halil Alexander Zeverboom zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 februari 2018 om 20:50

  Hey Dirk,

  Ik heb mij de laatste tijd met dit onderwerp bezig gehouden. In mijn optiek zal de Gog en Magog oorlog zich vlak voor de 7 jaren van de dag des Heren afspelen om verschillende redenen. Ezechiël 38 en 39 laten zien dat Gog en Magog een aanval tegen Israël zullen beramen met zijn alliantie. Niemand zal Israël te hulp schieten en dat omdat God zelf Zijn grootheid bekend zal maken aan de heidenvolken zodat zij Hem zullen kennen staat geschreven. Er zal een grote aardbeving zijn zegt Ezechiël 38. Dit staat ook in het 6e zegel in Openbaring. Ook zal God Zijn Geest uitstorten over het huis Israël en Zich weer over hen ontfermen en Zich niet meer voor hen verbergen. Ook dit staat in het 6e zegel waar de 144.000 uit Israël als eerstelingen van het volk verzegeld zullen worden. Daarna staat dat Johannes een grote schare ziet voor Gods troon (in mijn optiek de kerk van alle eeuwen van Pinksteren tot de opname). Dit is net voor het 7e zegel gebroken wordt wat de dag des Heren is waartoe de gemeente niet gesteld is zegt Paulus in 1 Thesslonicenzen 5.

  Paulus zegt in 2 Thess 2:1-3 m.b.t de opname die gelinkt wordt aan de dag van Christus, dat die dag niet eerder komt dan dat de afval is geschied en de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, geopenbaard (is)! Ezechiël spreekt over 7 jaar wapens als brandstof gebruiken en spreekt dus over ‘vrede’ evenveel jaren als het verbond dat de antichrist met Israël en velen aangaat. Net voordat dat verbond waarlijk gesloten wordt zullen wij opgenomen worden. Logisch ook dat de antichrist pas optreedt voor Israël na de grote oorlog van Gog en Magog, en zo zal hij reeds geopenbaard zijn voor ons christenen daar wij waken en niet slapen (als het goed is) en dat de antichrist geopenbaard moet zijn voordat de dag van Christus = opname aanbreekt is in perfecte overeenstemming met Paulus in 2 Thess 2:1-3.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden