Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ezra’s hervormingsdag (33 reacties)

Geplaatst op donderdag 29 oktober 2015, 19:37 door Dirk A A

31 oktober is het Hervormingsdag, Reformatiedag. Op die gedenkwaardige dag in 1517 sloeg Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg.
Die actie van Luther roept herinneringen op aan Ezra. Ook hij trekt de aandacht van het volk. Als hij verneemt hoe ver het Joodse volk van God is afgedwaald, scheurt hij ontzet zijn kleed en zijn mantel en trekt hij zelfs de haren uit zijn hoofd en baard. Dit is zijn hervormingsdag.

Ezra is door Arthahsasta, de koning van Babel, waar het volk van Israel in ballingschap verblijft, naar Jeruzalem gestuurd, om te kijken hoe ver de herbouw van de tempel en van Jeruzalem is gevorderd en of het volk zich wel aan de wet van God houdt.
In totaal trekken zo’n 5000 mensen met hem mee. Ze nemen enorme hoeveelheden kostbaarheden mee, waaronder 24.000 kg zilver en 3500 kg goud. Dat hun volksgenoten hun zoveel meegeven, laat wel zien hoe ze verlangen naar het herstel van Jeruzalem en van de tempel.

Als ze er na een tocht van vier maanden door de woestijn aankomen, ziet Ezra hoe droevig de situatie is. De eerste groep van 40.000 ballingen, die jaren eerder al waren teruggekeerd onder leiding van Zerubbabel, is ernstig in gebreke gebleven. Ze zijn gestopt met de herbouw van de stad en van de tempel en een aantal mannen is inmiddels getrouwd met niet-Joodse vrouwen, tegen het uitdrukkelijke bevel van God in.

Als Ezra dit ziet en hoort, wordt hij er tot in het diepst van zijn hart door geraakt. In Ezra 9:3 staat: ‘Toen ik deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel en ik trok haar van mijn hoofd en uit mijn baard, en ging ontzet zitten.’ Dit is Ezra’s hervormingsdag. En misschien hebt u zelf ook wel een bijzondere herinnering aan 31 oktober.

Deze actie van Ezra maakt diepe indruk op allen die de Here vrezen: ‘Allen die beefden voor de woorden van de God van Israël, verzamelden zich bij mij vanwege de trouwbreuk van de ballingen, en ik bleef ontzet zitten, tot het avondoffer’ (vers 4).

Tijdens het avondoffer staat Ezra op en knielt neer voor het aangezicht van de Heere. We lezen dan in vers 5 en 6: ‘Tegen het avondoffer stond ik op uit mijn verootmoediging, waarbij ik mijn kleed en mijn mantel had gescheurd, en ik boog mij op mijn knieën en spreidde mijn handen uit tot de HEERE, mijn God.
En ik zei: Mijn God, ik ben te zeer beschaamd en te schande geworden om mijn gezicht tot U op te heffen, mijn God, want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden, tot boven ons hoofd, en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel.’

‘Wij hebben gezondigd’
Het is opmerkelijk dat Ezra zich identificeert met zijn volk. Hij zegt niet: ‘Zij hebben gezondigd’, maar ‘Wij hebben gezondigd’. Dat is het kenmerk van oprechte verootmoediging en schuldbelijdenis. Hij is zelfs te beschaamd om zijn ogen op te heffen naar de Heere in de hemel.
En wat is de zonde van het volk? Dat staat in Ezra 9:14: ‘Zullen wij dan terugkeren om Uw geboden te breken en om huwelijksbanden aan te gaan met de volken die deze gruwelen doen? Zou U dan niet tot vernietigens toe op ons toornen, zodat er geen overblijfsel of ontkoming meer zou zijn?’

Het volk was huwelijksbanden aangegaan met de inwoners van Kanaän en dat had de Heere ten strengste verboden (Exodus 34:11-16). Is er nu, na de ballingschap als straf van God op het verlaten van Hem, nog iets anders te verwachten dan Zijn definitieve oordeel?
Het is bijzonder dat Ezra niet smeekt om ontferming, om genade. Hij sluit zijn gebed af met de woorden: ‘Zie ons voor Uw aangezicht in onze schuld, want er is niemand die hierom voor Uw aangezicht staande kan blijven’ (vers 15b).

Terwijl Ezra bidt en belijdenis doet en zich huilend voor Gods huis heeft laten neervallen, verzamelen zich veel mannen, vrouwen en kinderen om hem heen. Hoe langer hoe meer mensen worden door wat ze van Ezra horen en zien overtuigd ook hun schuld te erkennen. ‘Ook het volk huilde luid,’ zegt het eerste vers van hoofdstuk 10.

Vervolgens neemt Sechanja het woord en zegt tegen Ezra: ’Wij zijn onze God ontrouw geweest, en wij hebben uitheemse vrouwen uit de volken van het land bij ons doen wonen. Evenwel, er is wat dit betreft hoop voor Israël. Welnu, laten wij een verbond sluiten met onze God om alle vrouwen en het uit hen geborene weg te sturen, volgens de raad van de Heere en van hen die beven voor het gebod van onze God, en er zal overeenkomstig de wet gehandeld worden. Sta op, want op u rust de zaak, en wij zullen met u zijn; wees sterk om te handelen’ (vers 2-4).

Ezra drinkt geen water meer, eet geen brood meer en rouwt om de trouwbreuk van de ballingen (vers 6). Een oproep om samen te komen, klinkt en drie dagen later verzamelen alle mannen uit Juda en Jeruzalem zich bij het huis van God. Ze komen bevend bijeen, zegt vers 9, vanwege de zaak en vanwege de vele regen.
Ezra spreekt hen toe: ‘U bent ontrouw geweest en u hebt uitheemse vrouwen bij u doen wonen, en daarmee de schuld van Israël vermeerderd. Welnu, geef de HEERE, de God van uw vaderen, de eer, en handel naar Zijn welbehagen, en zonder u af van de volken van het land en van de uitheemse vrouwen.’

115 mannen
De mannen antwoorden daarop met luide stem: ‘Zo, overeenkomstig uw woord, staat het ons te doen.’ Uiteindelijk blijkt het om 115 mannen te gaan die zijn getrouwd met een niet-Joodse vrouw.
In de drie maanden die volgen, zenden zij hun vrouwen weg, die ook hun kinderen mee mogen nemen. Het is opmerkelijk dat de gemengde huwelijken vooral bij de priesterfamilies voorkomen. Leest u maar in het vervolg van hoofdstuk 10. Zo wordt de brandende toorn van de Heere afgewend (vers 14).

Zo ernstig neemt de Heere de overtreding van Zijn geboden, Zijn instellingen. Hij gebruikt de priester Ezra om Zijn volk te zuiveren, te reinigen.

Stel dat de Heere vandaag een Ezra naar ons zou sturen, naar onze kerken en gemeenten, om te zien hoe het er bij ons geestelijk voorstaat. Hoe zou zijn reactie zijn? Zou hij ook zijn kleding moeten scheuren en de haren uit zijn hoofd moeten trekken? Ik ben er wel zeker van.

Wie zijn onze vreemde vrouwen, vreemde mannen misschien wel? Dat kan in het geheim, geheime relaties… Ze zullen u kapot maken.
Het kunnen ook andere zaken zijn. Het kan alles zijn waarop we ons vertrouwen stellen, buiten de Heere om.

En omdat de Heilige Geest is uitgestort op de Pinksterdag, mogen we bidden dat de Heere door Zijn Woord en Geest onze ogen opent voor de vreemde mannen en vrouwen in ons leven en in onze gemeente, die Gods toorn ook over ons kunnen brengen. Laten we hier niet te gering over denken.

Laat de Hervormingsdag, zaterdag 31 oktober, werkelijk een hervormingsdag zijn in ons leven. Dan kan het nodig zijn dat we ons, net als Ezra, voor de Heere verootmoedigen en in Zijn kracht breken met alles wat niet van Hem is. Dat we de vreemde vrouwen en mannen wegdoen uit ons leven. Opdat we rein en heilig voor de Heere zullen zijn. Hem volkomen toegewijd. Tot Zijn eer en tot zegen van de mensen om ons heen.

Dirk van Genderen

33 Reacties

 1. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 oktober 2015 om 12:07

  Beste Dirk, in mijn opzicht moeten wij afstand nemen van Maarten Luther. Het doet verder niks af aan uw schrijven over Ezra.
  Maarten Luther is de aanstichter geweest van Jodenvervolgingen in Europa. Velen zijn geïnspireerd geweest door Maarten Luther, ..waaronder Hitler.
  Het lijkt mij dan ook geen gedenkwaardige dag, maar een dag, die misleidend veel kwaad heeft veroorzaakt.
  Dirk, wellicht kijken wij hier verschillend tegen aan, en denkt u er heel anders over.

  Vr gr rene postma

 2. Thea zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 oktober 2015 om 14:19

  Helaas is er in veel kerken in Nederland wereldgelijkvormigneid. Het moet andersom dat de kerk de wereld verandert.

 3. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 oktober 2015 om 19:33

  Beste Dirk, Inmiddels weet je wel dat 31 Oktober voor mij een belangrijke herdenkingsdag is. Het is de geboortedag (1901) van mijn vader. 31 Okt. 1999 heb ik een Gods-ervaring gehad en Jezus in mijn hart gesloten. Maar ook een boodschap en opdracht gekregen: Opdat zij allen één mogen zijn. Zie Joh. 17:21. Ik zie deze hervormingsdag dan ook niet als een bezinningsdag om de vele Christelijke kerken nader bij elkaar te brengen v.w.b, Missen, vieren, dienen, getuigen theorie etc. maar om in éénheid van alle Christelijke kerken, ons Christen-zijn te laten zien, horen en daadwerkelijk in praktijk te brengen, buiten de kerkmuren in het Open-Veld. Deze boodschap blijf ik verkondigen, ook voor eerherstel van mijn vader. Hub.

 4. Emma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2015 om 9:25

  Helemaal eens met de schrijver @1rene. Geen 31 oktober maar Yom Kipoer(grote verzoendag), dit heeft de Here zelf ingesteld. Keer terug naar de aloude wegen (Jer.6:16)!!

 5. HENK zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2015 om 11:41

  Dirk en Hub, een treffende boodschap, en het lezen en overdenken waard, bedankt.
  Wel zit ik met een vraag aan Hub, is het mogelijk om inhoudelijk wat meer te vertellen over je reactie, want de achtergrond van je bezinning elementen ontgaan mij. Over je vader weet ik niets en zeker niet in relatie tot de genoemde tekst (gedeelte) uit het Evangelie van Johannes.

 6. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2015 om 12:02

  Evenals ten tijde van Ezra is de Reformatie door God niet vol bevonden zoals wij lezen in de brief aan Sardis. Vele stellingen zouden nu ook nog aan de kerkdeur geslagen kunnen worden. Het verschil met Ezra is dat de kerk haar kleren niet scheurt en de haren niet trekt uit hoofd en baart. Integendeel men berust in de verdeeldheid tot op het bot. Schuld belijden betekent toegeven dat nu nog steeds de werken van de kerkniet vol bevonden worden door God. Terecht merkt Thea de wereldgelijkvormigheid op. Maar de opdracht voor de Gemeente van de Heer, zijn Lichaam, is niet de wereld verbeteren maar uit de wereld gaan, Zijn smaadheid dragende, Hebreeën 13:13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. Galaten 1:4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;. Wel in maar niet van de wereld zoekende en bedenkende de dingen die boven zijn : Colossenzen 3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. Tot Hem mogen wij in volle vrijmoedigheid gaan : Hebreeën 10:22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Mijn reformatie vond plaats toen ik door geloof in Hem deel kreeg aan Zijn dood en opstanding in nieuwheid des levens, uit God geboren werd: 1 Petrus 1:23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
  Broeder Dirk, de vreemde vrouwen staan voor een andere godsdienst zoals die nu in de islamitische vrouwen bij ons aanwezig is.

 7. m van der meer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2015 om 12:17

  Beste Dirk,
  Als God in onze tijd een Ezra zou sturen, wat zou dan zijn reactie zijn?
  Ik ben zo blij dat door het offer van Jezus, ik geheiligd en gereinigd ben. Dat ik dan samen met die Ezra, een jubelzang zou aanheffen tot eer van onze Redder en Verlosser die zulke wonderbare dingen aan ons heeft gedaan. We mogen onze God danken voor Zijn grote genade, dat wij in Jezus zijn, en in Hem is geen veroordeling. Halleluja.

 8. kees bakker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2015 om 14:25

  Beste Dirk,

  Persoonlijk ben ik niet zo fan van Maarten Luther. Hij was fel tegen de Joden en dacht dat de Christenen de vervangers waren voor hen. Ik zie nu dat boven mij ook iemand de zelfde mening deelt. Ik ben nogal gek van geschiedenis en wat Rene schrijft klopt.

 9. Adri Bouman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2015 om 16:36

  Terwijl ik zat te lezen over hervormingsdag, dacht ik ja, maar Hitler deed er zijn voordeel mee. En dan lees ik Renee Postma. Bedankt!Dus ben ik niet de enige.

  Toch nog mensen die wakker zijn in deze donkere tijd.

 10. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2015 om 18:10

  Ik sluit me ook aan bij de woorden van Renee Postma. Heb pas een hele verhandeling gelezen over Maarten Luther en ik was verbijsterd over zijn Jodenhaat. Hij zakte direct voor mij van zijn voetstuk af. Hoe kan iemand die zegt te zijn bekeerd het volk van God haten? Dan komt er toch juist liefde voor Zijn volk in je hart? Gezegende zondag Dirk en alle lezers. En bedankt voor je waarschuwende woorden. Iets om weer over na te denken.

 11. H. Bakker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2015 om 18:45

  Dag Dirk,
  Dankbaar ben ik dat Maarten Luther door de Heere is gestuurd om de mensen weer met het Woord van God in aanraking te brengen. Als het nog steeds alleen de roomse kerk zou zijn, ben ik bang dat ik nooit de Heere Jezus had leren kennen. Nee, dan zeg ik maar: God zij alle eer! Hij heeft de reformatie geschonken.
  Jammer, dat Luther richting het joodse volk zoveel kwaads heeft gezegd. Ik weet alleen niet hoe hij daar bij is gekomen. Misschien heeft hij zaken met joden meegemaakt, die hem daartoe hebben gebracht. Natuurlijk is het dan nog niet goed, maar wij kijken achterom en hebben zijn geschiedenis niet meegemaakt. Dan is oordelen altijd makkelijk. Voor de rest hoop en bid ik dat Christus spoedig Zijn kerk bij elkaar brengt. Wie weet hoe spoedig al met de huidige ontwikkelingen.
  Gezegende zondag allen.

 12. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2015 om 19:18

  Ik ben wel blij met de hervormings dag.
  En wat is het verschil tussen Luther die zei dat de Christenen Israël waren, en degenen in onze tijd die zeggen dat wij de 10 stammen Israëls zijn. Ik lees dat alom op verschillende christelijke sites en geschreven door zowel hen die de 1e dag der week (opstandingsdag) gedenken en hen die de zevende dag vieren en de joodse feesten.

  David was de gezalfde des Heren. Toch kleefde er (veel) bloed aan Davids handen. Hij pleegde overspel en vermoordde de man van de vrouw waar hij overspel mee pleegde.

  Wat is het verschil van zonde tussen David en Luther en van mij/ons? Antw: niets. Zonde is zonde.

  Toch wilde God David gebruiken als een instrument in Zijn Hand. Zo ook Luther.
  W/lelie

 13. Elizabeth zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2015 om 19:35

  Het lijkt mij toe, dat je niet moet nadoen wat andere grote Godsmannen al hebben gedaan, of wat ons het beste lijkt. We hebben de heilige Geest ontvangen die ons zal leiden en inspireren hoe wij moeten bidden en handelen. En we mogen pleiten op het volbrachte werk van Jezus Christus, die voor de zonden van de gehele wereld is gestorven. God wil gebeden zijn, maar ook gedankt, Hij heeft alle macht in hemel maar ook op de aarde.

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2015 om 19:40

  Merkwaardig…..Wanneer ik de reacties lees, lees ik alleen maar wat “anderen” fout doen of hebben gedaan….. Jouw boodschap, Dirk, schijnt niet overgekomen te zijn. Waar is onze eigen schuldbelijdenis gebleven? Het boek Ezra en het boek Nehemia waren oorspronkelijk één boek. Niet alleen Ezra gebruikte het “wij”, maar Nehemia niet minder. Nehemia 1:
  “4 Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw, dagen lang. Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels 5 en zei: Ach, Here, God des hemels, grote en geduchte God, die het verbond en de goedertierenheid gestand doet jegens hen die U liefhebben en uw geboden onderhouden, 6 laat toch uw oor opmerkzaam en uw ogen geopend zijn, om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik thans dag en nacht voor de Israëlieten, uw knechten, tot U opzend; en ik doe belijdenis van de zonden der Israëlieten, die wij tegen U bedreven hebben; ook IK EN MIJN FAMILIE, WIJ hebben gezondigd.” Pas na zijn schuldbelijdenis begon Nehemia aan zijn roeping!
  Evangelisten verwachten van hun bekeerlingen in de eerste plaats “zondebesef”. Het zondofferaltaar wordt meestal buiten de poort gezet…. Waar is het zondebesef van de evangelist? Velen hopen op een “opwekking”, maar waar is onze eigen schuldbelijdenis? Zijn WIJ, die jarenlang gezwegen hebben over de ontkerstening (secularisatie) van Nederland niet medeschuldig?? Zijn we niet allemaal (christenen!) uitsluitend bezorgd over ons EIGEN zieleheil en niet over het zieleheil van onze naasten? “Mea culpa”, een woord, die in vele liturgieën dagelijks gebruikt wordt, maar wie is er, die vanuit de diepte van zijn hart zijn eigen schuld belijdt?? Anderen deugen niet, zelfs Luther, die ons “DE BIJBEL” schonk, wordt hier al weer direct veroordeeld, omdat hij een “fout” maakte?? Heeft Luther ook niet gezegd, dat hij het Hebreeuws de mooiste taal van de wereld vond? “WIJ” schijnen zelf altijd zonder fouten geweest te zijn…. Met elke dag van mijn leven, dat ik gezwegen heb, ben ik schuldig geworden tegenover mijn Schepper!

 15. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2015 om 20:06

  Romeinen. 8:22.,,Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.
  En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.
  Laten we levende Godsgetuige mogen zijn, in een duistere wereld en onze vrijmoedigheid in Hem nimmer prijs geven(Hebr.10:35). Volharding is nodig, om de wil van God doende , te verkrijgen hetgeen beloofd is.
  36 Want nog een korte, korte tijd, en Hij die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten.

  Laten onze gedachten worden hervormd, om Zijn wil te kunnen verstaan.

 16. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2015 om 21:58

  Beste Dirk, in mijn zoektocht van mijn geloof ben ik dankbaar dat ik u gevonden heb. Wat ik al vaker geschreven heb, dat ik u zie als leraar. Het is niet makkelijk als je tot geloof komt…waar je zo vol van bent, en waar je hart van over stroomt. Wat heb ik veel van u geleerd, en nog steeds. In heel veel onderwerpen heeft u mij geholpen, zoals de liefde voor het joodse volk.
  Wij en de lezers mogen verschillend denken, en onze gedachten hebben over ons christelijk geloof.
  Zoals u weet strijd ik voor eenheid, en mijn gedachten gaan dan uit naar de eerste christen gemeentes zoals in Handelingen omschreven. Mijn verwachtingen zijn dan ook, ondanks onze verscheidenheid van meningen, de tijd komt dat wij elkaar onder verdrukking, de gemeente van de Here Jezus, zijn ware weg terug zal vinden.
  Mijn inziens kun je geen ware gelovige zijn, zonder de liefde voor het joodse volk te hebben.
  Laat ons in alle nederigheid, in liefde met elkaar omgaan, ondanks onze verscheidenheid in het milieu waar wij zijn opgegroeid, en als ware zijn gevormd door de omgeving.

  Vr gr rene postma.

 17. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2015 om 22:58

  Beste Henk, reactie No.5,

  Bedankt voor jouw bemoedigende reactie. Wat betreft jouw vraag om wat meer te vertellen over de inhoudelijke en bezinningsvolle achtergrond van mijn reactie, daar heb ik meer als 350 woorden voor nodig. Wel kun je mijn Christen getuigenis verhaal hierover lezen, door op Google in te toetsen :
  31 Oktober 1999; mijn bevrijdingsdag.
  Wat betreft het eerherstel voor mijn vader, dat kun je hierin ook voor een deel lezen. Hub.

 18. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 1 november 2015 om 12:14

  Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat de Here God/JHWH (zondige) mensen gebruikt om Zijn Plan met Zijn geschapen wereld en mensen te voltooien.

  En aan een ieder gelovig mens kleeft zonde en verkeerde dingen. Maar we weten dat Christus Jezus de Gekruisigde en Opgestane Heer juist voor deze mensen het Alles heeft VOLBRACHT!!
  Laten we daarom de goede dingen, door de Here bewerkt, er uithalen en daar mee aan de slag gaan.

  En of het nu een Petrus of Paulus of Luther of Calvijn of Marten Luther King is, de (her) vorming gaat gewoon door. Totdat Zijn Lichaam geheel voltooid en Volgroeid is.

  Dit proces gaat door met aan de ene kant afval en de andere kant groei.

  Gods/JHWH Zijn werk/PLan gaat door.

  W/lelie

 19. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 1 november 2015 om 16:38

  Mooi om te lezen zoals Ezra en Nehemia zich verootmoedigden voor zichzelf en hun volk. Dat heeft mij altijd aangesproken. En ik ben er ook wel zeker van dat als er nu een Ezra kwam hij zich zeker zou moeten verootmoedigen ten opzichte van God. Soms denk ik dat mijn/onze toestand er nog wel droeviger voorstaat dan ik/wij kunnen beseffen. Maar er is hoop. Christus, de Zoon van God heeft de zonde (de zondeval) en mijn/onze persoonlijke zonden aan het kruis van Golgotha gedragen. Als dat niet was gebeurt was er voor mij geen hoop. Maar nu mogen wij/ik leven. En mag ik God de Vader danken voor het offer van Zijn Zoon. En mag ik belijden dat ik nauwelijks kan bevatten hoe groot dat is en hoe diep dat is gegaan.

 20. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zondag 1 november 2015 om 19:30

  Dus als we ons verootmoedigen over de treurnis zijn we dan ook bereid om nu voortaan naar de Heer te luisteren?
  Bedankt voor het Woord vanmorgen, Dirk.
  De gemeente van Christus kent Jood nog Griek maar zijn allen een in Hem, Hand.2:42. Doen we dat nu voortaan?
  – Kent u de leer over het Koninkrijk der hemelen?
  – Kent u de leer over het Huis van God?
  – Kent u de leer over het Lichaam van Christus?
  – Kent u de leer over de Bruid van het Lam?
  En als het dan over Israel gaat? Dan.2:44
  – Kent u de leer over de troon van David?
  – Kent u de leer over het duizendjarig rijk?
  De samenhang tussen al deze onderwerpen is de Zoon van God, het Woord dat vlees werd.
  Als u geen verlangen hebt naar het doen van Gods wil, Jes.66:2, houdt dan nu op met het vergieten van krokodillentranen.

 21. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 2 november 2015 om 12:07

  4) Emma,Yom Kippoer behoort tot het Oude Verbond dat vervangen is door een zoveel beter verbond (Heb.7:22) bij de opstanding van de Heer. Toen was God in Christus de wereld met Zich verzoenende (2 Cor. 5:19). Het zonde probleem is opgelost. Niemand hoeft meer verloren te gaan om zijn zonden, wel door het niet aanvaarden van de Heere Jezus Christus als Verlosser en Zaligmaker. De Joden kunnen nu niet Yom Kippoer houden omdat er geen Tempel en hogepriester zijn. Christenen leven onder het zoveel betere Verbond, het Nieuwe Verbond waarvan Jezus Borg geworden is. Hij is onze Hogepriester, naar de ordening van Melchizedek, die nu ons onderwijst door Zijn Geest in heel de Waarheid en voor ons bidt en reinigt. 1 Johannes 1:7. Reinigt, tegenwoordige tijd! Dat is immers het werk van de Hogepriester. Romeinen 8:29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. Dat is de reformatie van de Nieuw Testamentische gelovige.

  20) Duinsnip, “De gemeente van Christus kent Jood nog Griek maar zijn allen een in Hem, Hand.2:42. Doen we dat nu voortaan?
  – Kent u de leer over het Koninkrijk der hemelen?
  – Kent u de leer over het Huis van God?
  – Kent u de leer over het Lichaam van Christus?
  – Kent u de leer over de Bruid van het Lam?
  En als het dan over Israel gaat? Dan.2:44
  – Kent u de leer over de troon van David?
  – Kent u de leer over het duizendjarig rijk?”
  Bovenstaande ken ik met dien verstande dat het geen duizendjarig maar eeuwig Koninkrijk is.
  Satan wordt gebonden voor duizend jaren.
  De verdeeldheid van de kerk is er omdat de eenheid des Geestes niet wordt behouden. Efeziërs 4:3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. De band des vredes is het Nieuwe Verbond.

 22. Nel Altena zegt:
  Geplaatst op maandag 2 november 2015 om 18:55

  Na het lezen van bovenstaande reacties, blijft er voor my niets anders over dan het woord van de Heere Jezus:”Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen”.

 23. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 november 2015 om 8:57

  Helemaal eens met de opmerking van Nel en met de Heer alleen verder, dat geeft de definitieve oplossing.

 24. Elena zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 november 2015 om 11:19

  Het woord religie betekent letterlijk ‘wederom binden’ of ‘herverbinden’ met God. De vraag die we onszelf zouden kunnen stellen, luidt: Zijn wij veilig verbonden met God, zodat ons geloof te zien is? Of zijn we aan iets anders verbonden? Ik heb bijvoorbeeld weleens op maandagochtend gesprekken gehoord over sportwedstrijden van de voorgaande zondag. Over sommige van die fanatieke fans heb ik me afgevraagd of hun “religie” hen uitsluitend ‘herverbindt’ met de een of andere stuiterende bal. We kunnen ons afvragen: waarin stellen wij ons geloof? In een team? In een merk? In een beroemdheid? Zelfs de beste teams kunnen verliezen. Beroemdheid kan afnemen. Er is er slechts Eén bij wie uw geloof altijd veilig is, en dat is de Heer Jezus Christus. En u moet uw geloof tonen! God heeft in het eerste van zijn tien geboden gezegd: ‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’. Hij heeft ook gezegd: ‘Vertrouw op Mij bij iedere gedachte; twijfel niet, vrees niet’. En toch zoeken zoveel mensen hun gemoedsrust uitsluitend in hun banksaldo of nemen ze hun medemens als voorbeeld. Geestelijke waarheid is niet te negeren, met name goddelijke geboden. Het naleven van goddelijke geboden brengt altijd zegeningen met zich mee! Het overtreden van goddelijke geboden brengt altijd verlies van zegeningen met zich mee! Er zijn zoveel problemen omdat de wereld bevolkt is met onvolmaakte mensen. Hun bedoelingen en verlangens worden sterk beïnvloed door hun geloof, of gebrek daaraan. Velen geven andere zaken meer prioriteit dan God. Sommigen betwisten dat godsdienst in het hedendaagse leven relevant is. Er is geen keuzevrijheid ZONDER tegenstellingen. Tegenstellingen zijn noodzakelijk, anders zouden we NIET voor het GOEDE kunnen kiezen. Geloof ZONDER werken is dood, Maarten! (zie Jakobus 2:17-22). En dus smeek ik u, geliefde zusters en broeders: vergroot uw geloof dag in dag uit, op het pad naar uw eeuwige bestemming. Verkondig uw geloof! Toon uw geloof! Ik bid dat u veilig herverbonden zult zijn met God, dat zijn eeuwige waarheden voor altijd in uw hart gegrift zullen zijn. Ik bid, dat u in uw leven altijd uw geloof zult tonen!

 25. Francis zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 november 2015 om 14:31

  Beste Dirk,
  Bedankt voor je overdenking! Ik kom niet uit de reformatorische traditie, maar ik ben wel blij met het GOEDE voorbeeld, dat Luther gaf/was, door terug te keren naar de Schrift, en ik weet zeker, dat ook jij daar op doelt in wat je schreef. Luther had een beperkt inzicht, wat wij allemaal toch ook hebben en waar we blind voor zijn, en soms heeft dat grote consequenties, helaas. Het doet me, eerlijk gezegd, pijn, zulke negatieve reacties op Luther en op het feit dat Dirk Luther als voorbeeld aanhaalt.

 26. Troost Mijn Vok zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 november 2015 om 17:26

  Sjalom Dirk,

  Ook nu zie ik heel diverse reacties op jouw schrijven. De oproep van Luther in 1517 met zijn 95 stellingen moest een zegen zijn voor de moederkerk. Het heeft echter niet geleid dat zijn moederkerk daardoor hervormd werd. Luther kreeg heel veel sympatisanten en maakte het gewone volk bekend met de Bijbel. De leer aan zijn volgelingen was gezuiverd van tenminste 95 leerstellingen. Bleef het daar maar bij! Waar je mee omgaat raak je besmet want de ongekende bekeerijver had ook Luther in zijn greep. De gevolgen zijn desastreus geworden.

  Laat ik Luther maar het voordeel van de twijfel geven dat hij onkundig was van de gewelddadige deportatie van alle Joden uit Spanje naar Portugal in het jaar 1492. Wij Joden moesten ons bekeren tot de moederkerk en zo niet stond ons vonnis al lang vast door de leer van de moederkerk. Vuile handen maakte de kerk niet daarbij, zij dwongen door hun geestelijke macht de wereldlijke overheid dit vonnis liet uitvoeren. Allen gingen we naakt de Portugese grens over en bezittingen werden geconfisceerd.

  Deze vernedering is niet onopgemerkt gebleven in Europa. Joodse handelscontacten vanuit Spanje waren vervallen en weinig jaren later werden wij ook uit Portugal verdreven. De eis was keihard: het afzweren van het Jodendom. Onder het toezicht van de kerk werden velen van ons de brandstapel geëxecuteerd. Dat werd als normaal beschouwd en de moederkerk misbruikte haar geestelijke macht om zo legaal te kunnen roven!

  Yeshua heeft de drinkbeker van de toorn van G’d leeggedronken. Gelovigen uit de kerken weten én belijden dat. Gij zult niet doden gelooft men ook. De gifbeker van haat naar het Joodse volk is altijd gevuld geweest. Vastgesteld moet worden dat de moederkerk de initiator is geweest van de gifbeker, zij staat niet alleen daarin! Je kan er intens verdrietig van worden. Wanneer houdt het eens op? Iedereen die deze gifbeker verwerpt is op weg naar zijn/haar bevrijding!

  Mag spoedig de dag aanbreken dat onze Joodse Messias Yeshua terugkeert naar deze aarde en dat Hij de Rechtvaardige heerst vanuit Jeruzalem.

 27. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 november 2015 om 19:56

  In vele reacties merk je nog steeds de Theoretische strijd tussen het jodendom en het Christendom, terwijl wij toch dezelfde God aanbidden en dezelfde geboden en grondwet (de 10 geboden) hebben en deze naleven en in Praktijk moeten brengen. Laten wij allen het Verleden Vergeten en in het Heden Leven en beleven volgens onze gezamelijke , Gods geboden. En laat de toekomst over aan de Heere, die weldra komende is. Hub.

 28. Elena zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 november 2015 om 22:11

  Menno Simons (ca. 1496-1561) was een anabaptistische reformator (kerkhervormer) uit Wytmarsum, die de nadruk legde op de noodzaak van geestelijke wedergeboorte, het zuivere apostelschap van de christelijke gemeente en verwierp de kinderdoop als Bijbels niet-gefundeerd. Ik ben het met Menno eens, dat het NIET in overeenstemming is met de leringen van de Heer. Toen Jezus het over kleine kinderen had, zei Hij: ‘Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen’ (Matteüs 19:14). Het is eigenlijk blasfemie voor het aangezicht van God om kleine kinderen te dopen, omdat ze niet in staat zijn om zonde te bedrijven. Evenzo wordt de doop ook niet vereist van mensen die verstandelijk niet bij machte zijn om het verschil tussen goed en kwaad te kennen. Voor alle andere mensen is de doop wel noodzakelijk. Wij moeten de verordening van de doop ondergaan en trouw blijven aan de verbonden die we met de doop sluiten. Kleine kinderen begrijpen dat (nog) niet! Dat is toch heel logisch, nietwaar?

 29. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 november 2015 om 18:10

  Helena. De kinderdoop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Dus wel degelijk Bijbels. En heb je nooit gehoord van de “erfzonde”? Door de val van Adam en Eva in het paradijs zijn wij ook zondaren. En je hebt zeker ook nooit het doopformulier gelezen? Daar staat in dat we in zonden ontvangen en geboren worden. En het woord blasfemie is hier helemaal niet op zijn plaats. God heeft zelf de besnijdenis bevolen. En de doop betekent dat God een verbond met je wil sluiten. En als je volwassen bent en je wilt achter de Heere Jezus aanwandelen doe je belijdenis van je geloof. Dat doe je dan zelf met je volle bewustzijn.

 30. Janny Bakker zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 november 2015 om 22:04

  Helena ik lees nergens in de Bijbel dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen,het verbond was voor Abraham.
  Dus niet als doop.
  De Bijbel zegt, je moet eerst horen dan geloven en dan dopen.
  Hoe kun je een kind dopen dat niet heeft gehoord, niet heeft geloofd, dit is een actie van de ouders.
  Een belijdenis is niet eenmalig,maar elke dag moeten wij naar de Heer om te belijden.
  Jezus zelf werd ook niet als baby gedoopt, je zegt misschien besneden klopt,maar dat is geen doop
  maar een hygiënisch ritueel.
  Denk aan de man van morenland, verstaat u wat u leest, door Gods Geest geloofde hij dit en werd terstond gedoopt. (Dus hij kwam tot geloof)
  Dopen is in het waterbad onder gaan, met Hem als nieuw mens op staan.
  Dat is in gehoorzaamheid je laten dopen, dat doe je bewust, voor een baby wordt het door de ouders gedaan.(Denk dat het ook nog te maken heeft dat het kind dan behouden is)
  Soms moet je met een traditie breken, om zicht te krijgen op de Bijbelse boodschap.
  Ik heb ook jaren zo gedacht.
  Blasfemie is Godslasteraar, denk niet dat we dat hier zijn.
  Gods zegen voor een ieder die dit leest.

 31. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 november 2015 om 23:22

  Reactie Dirk van Genderen:

  Reacties stel ik op prijs, maar het is niet de bedoeling om hier een discussie op de doop te beginnen.
  Hopelijk hebt u daar begrip voor.

 32. Roel Elsinga zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2015 om 16:46

  Beste Dirk.

  In de jaren 70/80 van de vorige eeuw, dus 1970/1980, hoorde ik in een gesprek met een hoofd van een christelijke school, waar ik op dat moment in het bestuur zat, zeggen, dat Luther een man was met hele mooie kanten, maar ook iemand met hele donkere kanten. Ik heb toen niet begrepen wat deze man bedoelde en ik heb er toen ook jammer genoeg niet naar gevraagd. Kwam waarschijnlijk ook, omdat ik toen nog niet tot levend geloof was gekomen.
  Echter kortgeleden bij het lezen van het boek “Wake Up” werd mij meer duidelijk. In dat boek staat, dat Luther’s wens was, dat de Joden het evangelie zouden horen en tot het christelijk geloof zouden komen. Toen dat niet gebeurde, was hij zo teleurgesteld, dat hij de meest gruwelijke dingen over de Joden zei. Dingen waarachter Adolf Hitler zich verschuilt en die hij als dekmantel gebruikt tot het vervolgen en verdelgen van Joden in de Tweede Wereldoorlog.
  Is dit waar? Kan iemand dit beamen? Graag ook jouw visie over het vermelde boek.

 33. Thea zegt:
  Geplaatst op maandag 9 november 2015 om 8:55

  Reactie 32. Wat Luther betreft: dit is waar. U kunt dit ook lezen in het boek ‘ Bloed aan onze handen’ van Dr Michael L. Brown. Dat gaat over de geschiedenis van de Kerk en het Joodse volk. Alleen nog tweedehands te koop.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden