Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Opmerkelijk visioen van 90-jarige Noorse vrouw (63 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 november 2015, 8:55 door Dirk A A

Ruim 40 jaar geleden, in 1968, kreeg een 90-jarige Noorse vrouw een bijzonder visioen over de eindtijd. Ze vertelde erover aan evangelist Emanuel Minos, die op dat moment in haar kerk een evangelisatiebijeenkomst had. In dat visioen zag ze onder meer de grote vluchtelingenstroom die naar Europa zou komen.

Emanuel Minos schreef het visioen direct op nadat hij het had gehoord, en legde het ergens weg. Hij vond het zo ongeloofwaardig, dat hij er niets van wilde weten. Maar later kwam hij het inmiddels vergeelde papier met het visioen weer tegen. Wat destijds onmogelijk leek, was inmiddels werkelijkheid geworden. Minos besloot het openbaar te maken.

Het visioen zegt het volgende en bedenk hierbij dat het dateert uit 1968.

1. Kort voordat de Heere Jezus terugkomt, komt er een ontspanning, zoals wij nooit eerder hebben meegemaakt. Er komt vrede tussen de grootmachten uit Oost en West.

2. Er zal een lauwe houding, zonder weerga, ontstaan onder christenen. Een afval van het ware, levende christelijke geloof. Net voordat Jezus terugkomt, staan de christenen niet meer open voor het Evangelie. Ze willen niet meer, zoals vroeger, horen over zonde en genade, over wet en Evangelie, over berouw en bekering. In plaats daarvan ontstaat een vervanging, een ‘geluksevangelie’. Het gaat om succes, om materiële goederen, dingen die God ons nooit heeft beloofd. Kerken, gebedshuizen en vrije gemeenten zullen leeglopen.

In plaats van de prediking, die we al generaties gewend zijn, zoals: ‘Neem uw kruis op en volg Jezus’, komt er ontspanning, kunst en cultuur onze kerken binnen gelijk een invasie, en dat terwijl die kerklocaties zouden moeten zijn van bezinning, berouw en opwekking. Dit gebeuren zal merkbaar plaatsvinden juist vóór de wederkomst van de Heere.

3. Er komt een moreel verval. Mensen gaan leven als getrouwden zonder getrouwd te zijn. Grote onreinheid vóór het huwelijk, en veel ontrouw in het huwelijk, zullen heel normaal worden. Dit zal ook gebeuren in christelijke kringen. Er zullen televisie-uitzendingen komen die mensen nog nooit eerder meegemaakt hebben. De televisie zal vol zijn van geweld. Geweld zal steeds meer worden gezien als vermaak. Wij zullen vreselijke scènes van moord en vernieling zien. Er zullen ook bedscènes te zien zijn. De meest intieme dingen, die alleen gebeuren in het huwelijk, zullen te zien zijn op het scherm.

4. Mensen uit arme landen zullen naar Europa stromen. Er zullen er zoveel komen, dat mensen het vervelend beginnen te vinden en hen hard zullen behandelen. Ze zullen net zo behandeld worden als de Joden voor de oorlog. Dan is de maat van de zonde vol.
‘Dan, ineens,’ besloot de oude vrouw haar relaas, terwijl de tranen over haar wangen stroomden, ‘breekt de Derde Wereldoorlog uit en komt Jezus terug. Het wordt een korte oorlog, waarin ook atoomwapens zullen worden gebruikt. Degenen wiens zonden vergeven zijn en die Jezus als Verlosser en Heere kennen, zijn veilig.’

Het visioen wordt werkelijkheid
Een opmerkelijk visioen, vindt u ook niet? Wat in 1968 nauwelijks voorstelbaar was, is nu werkelijkheid geworden. We bekijken de vier punten nogmaals.

1. Er is ontspanning tussen de grootmachten gekomen. Dat was in 1968 wel anders. Het was de tijd van de Koude Oorlog. Nu lijken de spanningen weer toe te nemen.

2. De lauwe houding onder de christenen is alom herkenbaar. De boodschap van zonde en genade, wet en Evangelie en berouw en bekering, wordt door velen niet meer op prijs gesteld. Kerken lopen leeg. De mensen verlangen een prettig evangelie.

3. Het morele verval, waarover in het visioen wordt gesproken, lijkt niet meer te stuiten. Samenwonen is normaal, seks voor het huwelijk is tamelijk algemeen. Er is volop ontrouw in het huwelijk. Het praktiseren van homoseksualiteit wordt breed aanvaard. Er is veel geweld en seks op tv.
We zien gebeuren wat de Bijbel al heeft voorzegd: In de laatste dagen voor de wederkomst van de Heere Jezus zullen zonde en ongerechtigheid toenemen.

4. Dit punt over de grote aantallen vluchtelingen die naar Europa stromen, is nu wel heel actueel. Bij honderdduizenden komen vluchtelingen uit arme landen en uit oorlogsgebieden naar Europa. En wie zien ook de weerstand tegen deze vluchtelingen toenemen, zoals het visioen zegt. Dit maakt de maat van de zonde vol.

Dat zal het moment zijn dat we vlak voor de Derde Wereldoorlog staan, waarna de wederkomst van de Heere Jezus zal plaatsvinden, aldus het visioen. Het zou wel eens kunnen zijn dat we dit moment inmiddels dicht genaderd zijn.

Is dit visioen van God?
De vraag is of dit visioen van God is. Altijd geldt dat we voorzichtig moeten zijn met profetieën, met visioenen. De meest bizarre visioenen gaan rond. We moeten de geesten toetsen, of ze uit God zijn, zegt 1 Johannes 4:1.
De vraag kan gesteld worden welke g(G)eest een visioen ademt. Is degene die het visioen doorgeeft, iemand die met de Heere leeft? Is de profetie tot verheerlijking van de Heere Jezus?

Handelingen 2 zegt dat in de laatste dagen zonen en dochters zullen profeteren, jongeren zullen visioenen zien en ouden dromen zullen dromen. Dit is voorzegd, het gaat gebeuren en het gebeurt.
En in Amos 3:7 lezen we: ‘Voorzeker, de Heere HEERE doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten’.
Bovenstaande profetie van deze Noorse vrouw spreekt mij aan. De vrouw die deze boodschap doorgaf, stond bekend als een toegewijd christen. Mooi (en tegelijk ernstig) zijn ook haar laatste woorden: ‘Degenen wiens zonden vergeven zijn en die Jezus als Verlosser en Heere kennen, zijn veilig’.

De wederkomst van de Heere Jezus is aanstaande. Laten we altijd bereid zijn om Hem te ontmoeten. Zorg dat het in orde is tussen God en u. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ook u van alle zonde (zie 1 Johannes 1:7).

Dirk van Genderen
(Dit visioen publiceerde ik een aantal jaar geleden al, maar vanwege de actualiteit plaats ik het nogmaals.)

63 Reacties

 1. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 november 2015 om 9:30

  Beste Dirk,

  Als dit visioen waar zou mogen zijn! Halleluja! Kom Heer Jezus kom haastig!
  Openbaring 22:10.
  En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet; want de tijd is nabij.
  11. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde. 12. En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.
  20. Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

  Johannes de Heer 523
  Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart;
  Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.
  Hoor, ‘t is het lied der eng’len, zingend van liefd’ en vreê,
  Ruisend uit ‘s hemels zalen, over de glazen zee.
  Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart;
  Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.

  Hartelijke groet, Elisabeth

 2. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 november 2015 om 11:31

  Wat deze Christen vrouw uitspreekt is goed. Het is zelfs bijbels.
  In de jaren zestig waren er meerdere Christenen die dit al zeiden. Toen ik net getrouwd was (1962) waren er vele maranatha voorgangers die door Nederland reisden met dezelfde ernstige boodschap. Denk aan broeders Kits en Glashouwer (sr) en dominee Malgo uit Hengelo en broeder Oldenburger uit Stadskanaal En dominee Mietes.
  “Jezus komt spoedig” was alom de boodschap. En vanuit de Bijbel werd het wereldgebeuren verkondigd en wat de wereld zoal te wachten stond.

  Dus de zuster van dit visioen was niet de enige. Ieder die de Bijbel serieus nam in die tijd, en onderzocht en ook nu dat doet in het !Heden! wat er aan de hand is, kan dit ontdekken.

  Zo zullen er dus meerdere dochters en zonen zijn en ouderen, die Bijbels profeteren en visioenen zien, en dromen zullen dromen.
  Het bevestigt wat de Bijbel al eeuwenlang aan de mensen bekend heeft gemaakt.
  Ja Jezus Christus de Gekruisigde en Opgestane Heer komt spoedig. Het woordje “spoedig” blijft altijd actueel!!

  W/lelie

 3. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 november 2015 om 11:32

  Heel bemoedigend, Dirk! Dat zou onze kijk naar deze wereld moeten veranderen. We weten dat God alles onder controle heeft. En iedere dag werkt Hij wonderen uit in ons leven. Wij worden gelijkvormig aan de Here Jezus en zullen Hem zien wanneer Hij komt. Ik moest vandaag denken aan 1 Petrus 1:16 NBG51,” ……er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.” In de eindtijd waarin wij leven moeten wij gereed zijn, wanneer Hij komt. Dat doen wij door naar heiliging te streven. De Here wil een heilig volk en een heilige gemeente. Er staat geschreven dat zonder heiligheid niemand de Here zal zien. Zie Mattheüs 5:8; Hebreeën 12:14. NBG51 En daarom worden wij getuchtigd. Zie Hebreeën 12:9,10. Opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Vergelijk ook Efeze 5:25-27 NBG51. Iedere dag leren wij om God en mensen meer lief te hebben door de Geest die in ons woont. Zie Romeinen 5:5 NBG51. Dan zullen mensen gered worden voor de eeuwigheid. Het moment is op het wachten van de laatste die in de genadetijd behouden moet worden. Als wij het besluit nemen om te werken aan het redden van zielen voor de eeuwigheid, zullen wij in Gods plan met ons leven komen, en kan de Here ons meer en meer heiligen. Als wij alles afleggen wat onze heiliging in de weg staat, dan zal God tot Zijn doel kunnen komen met ons leven. En zullen wij van de Here Jezus een kroon of meerdere kronen ontvangen. Want het gaat niet meer om deze wereld om die op te lappen. Die is ten dode opgeschreven en gaat naar haar ondergang. Het gaat om de boodschap van het leven in de Here Jezus Christus. Het gaat om het hemelse Jeruzalem die vanuit de hemel zal nederdalen. Zie Openbaring 21:9-22:5 NBG51. Laten wij op elkaar acht geven en elkaar bemoedigen. Want Hij die het beloofd heeft, zal Zijn beloften zeker nakomen. Zie Openbaring 22:20 NBG51 “Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig.”

  San

 4. Ruurd zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 november 2015 om 13:04

  Hallo Dirk
  Bij dat beeld punt 4 zag zij onder andere ook nog dat een overblijfsel van de rijke landen in die oorlog probeert te vluchten naar de arme landen en dan ontvangen zal worden zoals de vluchtelingen nu door ons in welvaart Europa en elders ontvangen worden. De vrouw woonde in Valdres ten zuiden van Jotunheimen. Spannend en interessant artikel.
  Ruurd

 5. Elena zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 november 2015 om 15:19

  https://911ww3.wordpress.com/profetie-uit-1968/ geeft nog meer details : “Bij deze oude vrouw stroomden de tranen over haar wangen en ze zei tegen de evangelist, die dit opschreef: “Ik zal het niet zien, maar u zult het wel zien. En dan – PLOTSELING – zal Jezus verschijnen en de derde Wereldoorlog zal uitbreken. (NB: Dat is toch een contradictie: Eerst komt Jezus en daarna breekt de oorlog uit? Je zou juist denken dat eerst de oorlog uitbreekt en daarna zal Jezus verschijnen!!). Het zal een korte oorlog zijn en eindigen met een nucleaire atoomboom. De lucht zal dan zo vergiftigd zijn dat men amper kan ademhalen. Deze oorlog zal over verschillende continenten gaan: Amerika, Japan, Australië en de rijke naties. Het water zal besmet raken. We zullen niet langer kunnen zaaien. Slechts een overblijfsel, een klein aantal, zal overleven. De overgeblevenen in de rijke landen zullen proberen te vluchten naar de arme landen, maar zij zullen ons net zo hard behandelen als wij met hen hebben gedaan. Ik ben zo blij dat ik dit niet zal meemaken, maar als de tijd daar is, moet u de moed hebben dit openbaar te maken en te vertellen. Ik heb dit ontvangen van de Heer en niets daarvan gaat in tegen dat wat de Bijbel ons leert”. Vele christenen hebben in het verleden geprofeteerd dat de wereld zou eindigen in 1975, 1984, 1994, 1999, 2012 en 2015! De NOS berichtte gisteravond (10 mei 2012!) dat archeologen in de jungle van Guatemala de oudste Maya kalender ooit hebben gevonden. En het opzienbarende nieuws is: deze kalender loopt vanaf nu nog circa 7.000 jaar door in de toekomst>>> https:\/\/kloptdatwel.nl/2012/05/11/oudste-maya-kalender-einde-van-de-wereld-niet-in-2012/ ?Wat moeten we NU geloven? Alleen Vader weet wanneer Jezus terugkeert. Alleen de wil van Vader zal geschieden. De kerk van Jezus Christus is toch dezelfde gisteren, vandaag en morgen? Is de aarde gedoopt? door de zondvloed? Dan moet de aarde dus ook de gave van Heilige Geest ontvangen, nietwaar? Tenslotte is de aarde óók een levend wezen, nietwaar?!?

 6. N van Maastricht zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 november 2015 om 22:07

  Beste Dirk,
  Vandaag werd ik erg bepaald bij het gebeuren in de wereld. Alles wat we zien en om ons heen horen, ik werd daar een beetje verdrietig van, en zei toen hardop tegen de Heere Jezus: ‘komt U maar snel terug om ons te halen’, dan zal alle verdriet en pijn er niet meer zijn, als we voor eeuwig bij Hem mogen zijn. Ik moest ook aan een Derde Wereldoorlog denken. Ik geloof dat deze vrouw een visioen kreeg over de eindtijd.

 7. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2015 om 9:03

  Wat zal de aanleiding moeten zijn om de Derde Wereldoorlog te laten uitbreken en zal deze oorlog uitgevochten worden in het Midden-Oosten zelf, maar ook op het Europese continent? Of zitten we nu al in de Derde Wereldoorlog die op 11 september 2001 begon, namelijk de oorlog tegen het islamitisch terrorisme!

  Op een website las ik:
  “Did you know that the United Nations intends to have biometric identification cards in the hands of every single man, woman and child on the entire planet by the year 2030? And did you know that a central database in Geneva, Switzerland will be collecting data from many of these cards? Previously, I have written about the 17 new “Global Goals” that the UN launched at the end of September. Even after writing several articles about these new Global Goals, I still don’t think that most of my readers really grasp how insidious they actually are. This new agenda truly is a template for a “New World Order”, and if you dig into the sub-points for these new Global Goals you find some very alarming things.”

  Zien we nu het beruchte merkteken van het beest werkelijkheid worden? 2030 lijkt wel ver, maar de komende 15 jaar zijn zo voorbij. Gezien de huidige ontwikkelingen in de wereld kan de komst van de antichrist en de invoering van het merkteken ook al de komende 5 jaar plaatsvinden.

 8. Bert Koopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2015 om 12:34

  Dit visioen heb ik zelf ook meermalen gedeeld op facebook. Het is m.i. betrouwbaar en waar! Maar ook zelf heb ik dingen beleefd, alsof ik in de toekomst kon zien. Heel bijzonder, temeer, omdat het precies zo uitkwam! God laat ontwikkelingen zien aan de mensen!! Deze Noorse vrouw heeft gezegd, dat die evangelist het allemaal nog zal beleven. En die man leeft nog en is in de 80 !!!

 9. Hut zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2015 om 13:36

  Bert Koopman even ter info Emanuel Tollefsen-Minos (geboren 11 juni 1925 in Luvungi [1] in de Belgische Congo, nu DRC, overleden op 15 november 2014 in Oslo) [2] was een Noorse theoloog en predikant verbonden aan de Noorse Pentecostal beweging.Waarmee ik niet zeg dat het visioen van de vrouw niet waar is alleen dat Minos het niet bij leven meemaakt!Mijn bron is de noorse wikipedia https://no.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Minos
  Mvg H Hut

 10. Nienke de Boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2015 om 16:30

  Dit lijkt mij een betrouwbaar visioen, komt overeen met de bijbel.

 11. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2015 om 16:53

  Beste Dirk

  Ik heb niet de geringste twijfel dat deze vrouw een Christenvrouw is en neem dus dit visioen zeer serieus. Al degenen die een dergelijk visioen mochten ontvangen, kenmerken zich door eenvoud en het niet van de daken willen schreeuwen. Een goed voorbeeld van deze eenvoud is de bekende Nicolaas ‘Siener’ van Rensburg die in Zuid-Afrika rond 1900 visioenen kreeg van o.a de Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar bijvoorbeeld ook van Saddam Hoessein. Hij zag ook hoe het er in het huidige Zuid-Afrika aan toe zou gaan.

 12. antoonkoornstra@telfort.nl zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2015 om 17:17

  Beste Dirk en mede lezers, we kunnen alles weten over de profetieën, maar belangrijker is dat je bij eventuele vervolging die vooraf kan gaan aan de opname van de gemeente, geestelijk bestand bent tegen vervolging ? Want dan kun je blijmoedig naar de toekomst zien ! Ik moet hierbij denken aan de woorden van Jezus: Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen, maar het zwaard. Om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder, schoondochter en schoonmoeder. Deze situatie zien we enorm toenemen binnen de moslim gemeenschap, zij weten dat dit de consequenties zijn, en toch kiezen ze massaal voor Jezus ! Zijn wij er op voorbereid om vervolgd te worden en om de Heere te ontmoeten ? Jezus stelt hoge eisen: Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig, wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig, dit is het 2de gebod in praktijk brengen. Bij hoeveel christenen vinden dit waarachtige geloof, dit betekent dat we alles wat God ons heeft gegeven, weer een Hem hebben terug mogen geven. Ik weet uit gesprekken met nog vele wederom geboren gelovigen nog te veel hechten aan het aardse leven. Juist door bovenstaande tekst wil Jezus ons hierop voor bereiden, een slaaf (volgeling van Jezus) staat niet boven zijn Heer. In de wereld lijdt verdrukking, maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen! Ik weet uit ervaring dat aan het volgen van Jezus positieve en negatieve consequenties zijn verbonden. Hij heeft ons duur gekocht met Zijn dierbaar bloed, hierbij vergeleken is het “offer” van ons betrekkelijk. God geve jou de liefde voor Jezus om geheel op Hem te vertrouwen, hij geeft als antwoord een rust en vrede die alle verstand te boven gaat, Gods Zegen toegewenst door br. Antoon.

 13. samaritaanse zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2015 om 17:32

  In reaktie 5: ja het lijkt een contradictie, eerst komt Jezus, en daarna breekt de oorlog uit, maar de Heer Jezus komt eerst om zijn Bruidsgemeente te halen; 1 Thess. 4:15-18. Er staat dat Hij ZELF zal komen!
  Dan volgt een verschrikkelijke oorlog, die gevolgd wordt door Zijn komst als Koning, Zijn verschijning en het stichten van Zijn Vrederijk! 2Thess 2:8.
  Daarom staat ook in het visioen: ‘Degenen wiens zonden vergeven zijn en die Jezus als Verlosser en Heere kennen, zijn veilig.’
  HIj is de Ark, wie naar Hem vlucht en in Hem blijft, zal veilig zijn.

  ( Verder zou ik het prettig vinden als het engelse gedeelte in reaktie 7 vertaald zou kunnen worden..)

 14. Victorien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2015 om 18:20

  Gelukkig, het begint er steeds meer op te lijken dat Jezus ons komt halen. Ik verlang ernaar en zie er naar uit. Dus allen… zorg dat je lamp gevuld blijft met de olie.
  Zoals in het visioen, nu komen er zoveel vluchtelingen en er wordt steeds meer gesproken over, dat we ze niet willen. Regelmatig hoor ik uitspraken die me vervullen met tranen en ik snapte het niet… maar weet nu dat het mijn verlangen naar de Here Jezus is. Ik leg me steeds meer toe op heiliging en ban het verkeerde uit mijn leven, wonderlijk toch dat de Here zo bezig is. Kom spoedig Here. Ik verlang naar U…

 15. Alwina Uthmann zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2015 om 18:31

  Ik geloof het visioen, het klopt. Nu toe, ik zie bijvoorbeeld mijn zoons niet meer, gay parade, ik zag een blote man op straat, nog veel meer voorbeelden, Amsterdam, heel weing mensen geloven nog.
  Joden zijn ook weer de dupe. En vergeet de antichrist niet, de IS, zie je duidelijk, toch??

 16. H. Bakker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2015 om 19:09

  Wat ik zelf altijd weer bijzonder vind aan al deze visioenen is dat ze na de tijd openbaar komen. Nooit worden ze voor de tijd gepubliceerd, om wat voor reden ook, zodat het ook eens controleerbaar is. Overigens wat er wordt gezegd, komt wel overeen met de Bijbel, dus daaraan twijfel ik verder niet. Echter in de Bijbel lezen we dat de profetieën altijd vooraf aan het volk bekend moesten worden gemaakt, zodat er bekering kan komen. Maar misschien is dat nu alsnog aan de orde, maar dan moet deze profetie wel wereldkundig worden gemaakt. Gebeurt dat? Als ik dit namelijk rondstuur, dan wordt al direct verwezen naar de oorsprong van het bericht: een site met allemaal samenzweringstheorieën, rooms-katholieke achtergrond, veel verwijzingen naar andere ‘dubieuze’ sites. Dat vind ik ook een probleem. Hoe betrouwbaar zijn de bronnen? Ik hou me dan maar het liefst aan de Bijbel en daar staat al genoeg van deze profetieën in ter waarschuwing en bemoediging.
  Dat Jezus spoedig terugkomt geloof ik vast.

 17. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2015 om 19:10

  De Heilige Geest bevat een gave: “Onderscheiden van geesten”( 1 Cor. 12)Deze gave helpt ons om te onderscheiden of iets van de Heer komt of van zijn tegenpartij. Nu heeft niet iedereen deze gave en met gaven is het vaak zo, dat je hem ontvangt op het moment, dat je hem nodig hebt. Ook dat komt voor. Om te onderscheiden of een boodschap van God of van zijn tegenpartij komt bedacht ik als hulp een ezelsbruggetje:
  1. Is de boodschap toetsbaar aan Gods Woord?
  2. Staat Jezus Christus centraal in de boodschap?
  3. Word je zelf of de gemeente door de boodschap opgebouwd?
  Als je alle drie vragen met een “JA” kunt beantwoorden, dan kan je er vanuit gaan, dat het een boodschap van de Heer is. Bij deze boodschap is het duidelijk, dacht ik zo…..
  Interessant is de opmerking met de vraag wat eerst komt, de atoombom (zal wel een waterstof bom zijn) of Jezus Christus. Je hoeft er niet lang over na te denken in welke richting de “bom” zal worden afgevuurd…… Jezus zal op de olijfberg moeten staan om te verhinderen, dat heel Israël vernietigd zal worden, want dat heeft Iran al voorspeld….. Het zal aflopen zoals in het boek Esther….. De raket met de bom zal rechtsomkeert maken en ontploffen op de plek vanwaar hij werd afgevuurd…… Overigens heeft Israël al de techniek om raketten rechtsomkeert te laten maken…. Alle El-Al vliegtuigen zijn er inmiddels mee uitgerust…..

 18. Marijke dirix zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2015 om 19:30

  Je zou de boeken van Hall Lindsey eens moeten lezen: de planeet die aarde heette en de satan leeft onder ons
  Gods’ zegen toegewenst
  Marijke

 19. willemijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2015 om 20:31

  Ja, bijzonder visioen en ik geloof dat het waar is.
  Trouwens, Bert Koopman: Emmanuel Minos is vorig jaar of 2 jaar geleden overleden.

 20. Christine de Gier zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2015 om 22:07

  Ter aanvulling op wat Ernst van Olffen (heel terecht) zegt over onderscheiding van geesten, wil ik wijzen op Joh. 10: Mijn schapen horen Mijn stem. Dit is geen privilege voor een enkel schaap, dit is voor ELK schaap bedoeld.
  Dus vraag in de eerste plaats: Here, is dit van U?
  Gods stem leren verstaan, op welke manier dan ook, is heel hard nodig in deze tijd. Het behoedt ook om achter mensen aan te gaan.

 21. B. van Rijssel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2015 om 22:39

  Het visioen stemt, mijns inziens, overeen met Gods Woord; daarom op grond van dat Woord de bede:
  Kom Heere Jezus, kom Spoedig!

 22. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2015 om 22:52

  Op https:\/\/uitdaging.nl/1373-haat-tegen-christenen-neemt-toe-in-europa lees ik dat de haat tegen christenen in Europa aan het toenemen is.

  Wanneer wij hier met vervolging te maken zullen krijgen, hoeft dit niet direct martelaarschap te betekenen, maar zal vervolging veel meer in subtielere vormen plaatsvinden. Bijv. dat je ontslagen wordt, of dat je een bepaalde baan niet krijgt, of dat je een bepaalde opleiding niet kunt volgen, of dat je op je werk of school gepest wordt om je geloof, of dat je van anderen hatelijke opmerkingen naar je toe geslingerd krijgt, of dat christelijke organisaties geen subsidie meer krijgen, of dat bepaalde kerkgenootschappen niet meer mogen samenkomen in buurtcentra, dorpshuizen, kantines, enz.

 23. JEANNE zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2015 om 23:34

  antwoord op 16.: “Het Visioen” van David Wilkerson was wel degelijk gepubliseerd voor dat het gebeurde, als je het nu weer leest blijkt alles te zijn uitgekomen.
  Maar we moeten er wel aan denken dat de bijbel zegt: onvolkomen is ons profeteren, dus het is best mogelijk dat het wel van God komt, maar niet helemaal klopt.

 24. Bert Koopman zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2015 om 4:17

  Hut! Zeer hartelijk dank voor het bericht. Ik wist niet, dat Minos al was overleden!

  Willemijn! Ook hartelijk dank! Ik was er niet van op de hoogte.

 25. Ina haverhals zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2015 om 9:56

  Onze oudste zoon Arno was van kleins af aan gelovig. Rond zijn 20ste jaar las hij een boekje over Jezus komt. Veel hebben we erover gepraat. De tijden tussen grote gebeurtenissen zullen steeds korter worden en op het laatst gebeurt er van alles te gelijk. En dan vergaat de wereld en komt de Heere Jezus zei hij. Dat kan nog wel even duren antwoordde ik. Nee ma, dat gebeurt heel gauw. Arno is op 23 jarige leeftijd overleden. Veel heeft hij nagelaten, tekeningen en ook veel opgeschreven. Door GOD en zijn nalatenschap weten we dat Arno Thuis is. Boekje weer gelezen en weten door alles wat er nu gebeurt dat Arno het al wist: JEZUS KOMT. Maar alleen God weet wanneer. Zelfs de Heere Jezus en de engelen weten het niet, zei Arno. Klopt, staat in de bijbel. Bid dat het gauw mag gebeuren en deze aarde voorbij gaat. Dat Gods kinderen mogen wonen bij Hem op de nieuwe hemel en aarde. Daar zal geen verdriet en pijn meer zijn en God zal al onze tranen wissen. Jongelingen zullen visioenen zien. Lees je bijbel, bid elke dag. Dat je groeien mag. Kom Jezus, Kom.

 26. JanS zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2015 om 12:01

  Een profetie is waarheid, als het uitkomt 😉
  Dit soort profetieën doen het altijd goed bij christenen, en we hopen (ondanks dat de uitkomst van deze profetie dood en verderf zal zaaien) dat het uitkomt.
  Toch zijn bepaalde zaken die me opvallen.
  Allereerst de belofte dat Minos het zou “meemaken” (dit is dus niet accuraat)
  Vervolgens vrede tussen Oost en West.
  Die is er nooit geweest, er is ook geen bekoeling geweest.
  Vanaf de 2e wereld oorlog (met een piek (koude oorlog) is er tussen Amerika en de Russen nooit geen vrede geweest. (voorbeeld noord en zuid Korea)
  We zien dat vandaag weer tot uiting komen, er is niets veranderd in de situatie tussen Amerika en Russen toen deze profetie is gedaan en vandaag de dag.
  Ook dat de wereld niet op oorlog zou zijn voorbereidt is niet accuraat.
  Juist het tegenover gestelde.
  Mensen verhongeren maar ons oorlogsapparaat is zeer modern en ongekend veel aanwezig.
  Ik heb in mijn leven vele profetieën gelezen, en tot nu toe zijn de enigste echte en waarheid getrouwe profetieën degen die in de bijbel staan.

 27. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2015 om 13:22

  Beste Dirk, mijn inziens, weet alleen de Here wanneer de Here Jezus terugkomt.
  De tekenen der tijden geven het aan.
  Wellicht gaat het heel anders als wij denken.
  Wij moeten ons afvragen of het de bedoeling van de Here God onze vader is,….om de inhoud prijs te geven voor dat de Here Jezus terugkomt, dat verwacht ik niet.
  Ik denk dat velen verrast worden, voor degene die lauw zijn in hun geloof.
  Wat wel gebeurt, dat velen visioenen krijgen, flarden van beelden en woorden die de eindtijd inluiden.
  Ik maak dat mee in mijn omgeving.
  Toetsing aan de hand van de bijbel is essentieel, om niet in een dwaalleer terecht te komen.
  De uitzending van Pauw heb ik wel gezien, dit geeft maar aan in wat voor tijden wij leven.
  Jammer dat er geen bijbelgeleerde aan de tafel zat, om deze eenzijdige onzin over de eerste vijf bijbelboeken te doen weerleggen.
  Het kwade grijpt steeds meer om zich heen, om ons christenen en het joodse volk in een kwaad daglicht te zetten.

  Vr gr rene postma

 28. Christine de Gier zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2015 om 13:49

  reactie op 26, JanS: de profetie van Jona dat Ninevé na 40 dagen werd omgekeerd, is niet uitgekomen. Profetieën zijn ook aan voorwaarden gebonden. Niet alles is zwart-wit. En inderdaad, is ons profeteren ten dele. Onderscheiding is nodig, en als het niet zou kloppen, is een liefdevolle vermaning terecht. Met laarzen door de porceleinkast hoeft toch niet?

 29. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2015 om 14:32

  Ik heb in mijn leven vele profetieën gelezen, en tot nu toe zijn de enigste echte en waarheid getrouwe profetieën degene die in de bijbel staan.

  De opmerking van Jan S zou ik ook kunnen maken. Gewoon de Bijbel lezen en vooral geen inlegkunde toepassen. Een bekende eindtijd prediker heeft ook dingen toegepast wat niet klopte. Het heeft mij alert gemaakt! Neemt niet weg dat ik geloof dat de komst van de Here Jezus nabij is. Laten we tot dat moment de mensen om ons heen vertellen van Hem die het heeft Volbracht. Beslist geen welvaarts prediking. Op roep tot bekering. Mensen zijn verloren als zij de Here Jezus niet toebehoren. Nog is het genade tijd

 30. Joop zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2015 om 15:44

  Is deze profetie van God? Scepsis is hier op zijn plaats. Het is m.i. een typische dertien in een dozijn profetie. A la Hal Lindsey, die rijk kon worden met het verkopen van wat veelal onzin bleek.
  Waarom zou dat mensen aanspreken? En wat moeten we ermee? Er zou (weer eens) een 3e wereldoorlog uitbreken. Compleet met het aanspreken van nucleair arsenaal (je moet maar durven).
  Misschien kunnen we maar beter datgene doen wat in kinderklasjes wordt geleerd: lees de Bijbel en bid elke dag. Volwassenen vergeten dit nog wel eens en gaan de accenten leggen op profetieën die gewoonweg niet te toetsen zijn (Atoombommen…?)
  Er is een boek die je wel goed naast de bijbel kunt lezen. Het heet: Asterix en de Ziener. Veel plezier ermee!

 31. Elena zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2015 om 17:00

  Lieve Zusters en Beste Broeders, we zijn hier om méér te leren over onze Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. Zonder de Zon en de Zoon is er GEEN leven mogelijk! De profeet Maleachi heeft geprofeteerd dat de profeet Elia vóór de wederkomst van de Heer terug naar de aarde zou worden gestuurd. Elia zou de verzegelingsmacht herstellen, zodat gezinnen konden worden verzegeld. Hij zou de mensen ook inspireren met méér aandacht voor hun voorouders en afstammelingen. Zie Maleachi 4:5 “Zie, Ik zend u de profeet Elia, VOORDAT de grote en geduchte dag des Heren komt. 6 Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban”. Sindsdien is de interesse in genealogie en familiegeschiedenis beduidend toegenomen EN volgens mij, is er hier een direct verband te leggen met Obadja 1:21 “VERLOSSERS zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Esau gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here” EN 1 Korinthiërs 15:29 “Wat zullen anders zij doen, die zich VOOR de doden laten dopen? Indien er in het geheel geen doden opgewekt worden, WAAROM laten zij zich nog voor hen dopen?”. Dat is pas naastenliefde of niet? Ik voel dat het huwelijk tussen man en vrouw van Godswege geboden is en dat het gezin centraal staat in het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen. Ik geloof in eeuwige families en dan zou het huwelijk toch óók eeuwig moeten zijn en niet slechts tot de dood ons scheidt? Zoals u ziet, heb ik vele vragen en daarom hoop ik hier bij Broeder Dirk antwoorden te vinden. Ik zat een tijd geleden in de RKkerk, maar ik weet nu allang dat het NIET de ware kerk is! WAAROM zijn er zoveeel kerken in deze wereld… om de mensenkinderen te misleiden? Zijn daarboven, in de hemel, enkel vaders? Ik zou het hééél fijn vinden, als ik óók een Moeder heb, begrijpen jullie wat ik bedoel?

 32. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2015 om 18:37

  Atoomoorlog??Gewoon even een citaat uit 2 Petrus 3
  “10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.

  11 Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, 12 vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten.”

 33. Menno zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2015 om 19:47

  Zelf deed ik wat onderzoek naar Minos op internet en ik heb geen enkele reden om aan zijn geloofwaardigheid te twijfelen. Ik denk dat hij dit visioen dus echt heeft doorgegeven gekregen. Hij vond het op dat tijdstip (eind jaren 60) echter zó ongelofelijk dat hij het aan niemand durfde te vertellen. Als je je verplaatst in die tijd is dat wel logisch ook.
  De noorse vrouw zei tegen hem dat hij het ook zou meemaken, dit is niet gebeurd. Deze uitspraak maakte ook geen deel uit van het visioen, maar was de interpretatie van deze vrouw zelf wanneer WW3 zou plaatsvinden. Zoals hierboven ook al gezegd, worden profetieeen wel eens uitgesteld: Nineve werd ten tijde van Jona niet verwoest, maar 120 jaar later wel. Dit is de genade van de Here God, die mensen altijd nog een kans tot bekering wil geven.
  Als je zoals ik, aanneemt dat Minos de waarheid sprak, dan is de kans dat een zo gedetaileerde uitspraak op toeval berust echt ongelofelijk klein. Het uitkomen van het eerste deel van nr 4 (vluchtelingenstroom) is door iedereen te te toetsen geweest.

  Dit schreef ik een aantal weken geleden op de eerste uitgave van Dirk over dit visioen:

  Ongelofelijk hoe actueel dit visioen is geworden. Toen ik dit zo’n 5 jaar geleden voor het eerst las, wist ik niet wat ik met “Mensen uit arme landen zullen naar Europa stromen”, aan moest. De arabische “lente” (winter is een betere benaming) en de oorlog in Syrie moesten toen nog beginnen. Nu is nr 4 realiteit aan het worden! Het voltrekken van de oordelen is begonnen en daar hoort volgens het noorse visioen ook een nucleair WW3 bij.
  We moeten ons voorbereiden op de komst van Jezus, er is nog maar weinig tijd. Hoeveel tijd, dat weet niemand, maar Christenen moeten zich voorbereiden. Bidt voor Israel, voor Christenen, maar ook voor de vijanden: dat zij zich mogen bekeren!
  Deze vluchtelingen-stroom kan één van de laatste kansen zijn om een groot aantal van hen nog te bekeren.

 34. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2015 om 23:30

  In Reactie 22 staat o.a.: Wanneer wij hier met vervolging te maken zullen krijgen, hoeft dit niet direct martelaarschap te betekenen. Mijn vraag is dan: Waarom zouden wij als gelovigen anders behandeld worden dan degenen die op dit moment vervolgd worden in landen als Vietnam, Nepal, China, Turkije, Egypte, Iran?

 35. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op maandag 9 november 2015 om 7:39

  Hartelijk dank voor de profetie van die Noorse vrouw, dat was mij al bekend. Herhaling kan geen kwaad, want velen weten het nog niet. Groetjes vanuit Roemenië. We hadden weer een geweldige evangelisatiesamenkomst bij de arme zigeuners en velen hebben hun hart aan Jezus gegeven.

 36. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 9 november 2015 om 9:22

  Subtiele vervolging:

  Op de website van Open Doors kun je lezen wat de aanjagers zijn van christenvervolging. Daar staat ook het volgende over de seculiere intolerantie waar wij mee te maken hebben:

  “Seculiere intolerantie:

  Probeert religie uit te roeien uit het openbare leven, indien mogelijk zelfs uit de harten van mensen.

  Secularisme kan op twee manieren worden opgevat. Allereerst als een maatschappijvisie waarin de staat neutraal blijft (of seculier) in haar weigering om één religie of denominatie de voorkeur te geven boven een andere. In deze zin is staatssecularisme een erfenis van de Reformatie, waarbij de wederdopers zichzelf bijvoorbeeld beschouwden als principiële secularisten.

  Maar secularisme heeft ook een keerzijde, waarbij atheïsten erop aan dringen dat religie uit het openbare leven wordt geweerd, ook in discussies over vraagstukken als seksualiteit, het huwelijk en de menselijke waardigheid. Dit is wat we bedoelen met seculiere intolerantie. Deze secularisten roepen op tot het loslaten van de historische neutraliteit van de staat en nemen de positie in dat religieuze meningsuiting en opinie schadelijk is voor het algemeen belang. In deze visie is niet of nauwelijks plaats voor de publieke rol van christenen. Deze aanjager is het sterkst in de westerse wereld, maar wordt tevens geëxporteerd. Dit is een subtiele aanjager, omdat secularisten zich lang niet altijd bewust zijn van de eigen intolerantie en de consequenties daarvan voor andersdenkenden, waaronder christenen.”

  En het is juist deze vorm van vervolging die een subtiel karakter heeft. Op de website van De Waarheidsvriend lees je meer over deze vorm van vervolging. Bijv. dat kerken die tegen homoseksualiteit zijn, hun ANBI-status kunnen verliezen, of bijv. de weigerambtenaar die ontslagen wordt, omdat hij geen homohuwelijken wil sluiten.

  Martelaarschap in ons land komt pas ter sprake wanneer er een dictatuur heerst, of wanneer radicale moslims het hier voor het zeggen krijgen.

 37. Jaap turion zegt:
  Geplaatst op maandag 9 november 2015 om 10:26

  ik ben erg blij dat deze woorden wat er reactie uit gesproken als ik deze alle woorden leest dan zeg ik dat is waar en het woord is waarheid en God maakt duidelijk dat wij klaar zijn voor dat Jezus komst Hij komt als een dief in de nacht bid dat wij als christen klaar staan en volharden in het geloof mag zijn dag en nacht gr v jaap turion

 38. Lies zegt:
  Geplaatst op maandag 9 november 2015 om 14:10

  Dat er arme mensen naar ons toekomen zoals in het visioen beschreven staat, kan ik niet rijmen met deze ‘vluchtelingen’, zien er goed doorvoed en gekleed uit, zijn in bezit van smartphones. Dit zijn welvaartsvluchtelingen die zevenduizend tot achtduizend euro’s hebben betaald aan mensensmokkelaars om hier naar toe te kunnen komen over de Middellandse Zee. Een vliegreis was geen optie omdat men dan over een visum moet beschikken. Zij wilden persé naar Duitsland, Zweden, Nederland en Noorwegen. Hekken langs grenzen konden ze niet tegenhouden, ze klommen er over heen of vernielden ze.
  Als het echte oorlogsvluchtelingen zijn, dan waren zij al eerder veilig in die Europese landen (Zuid- Oost Europa) waar zij door heen trokken, voordat men hier aan kwam in Noord- West Europa! Deze mensen wilden naar het rijke Westen met hun goede voorzieningen.
  In een interview (media) met één van de vluchtelingen zei een vluchteling dat hij teleurgesteld was omdat de inschrijving nog lang op zich laat wachten. Hij is van plan om zijn gezin hier naar toe te halen, maar zei hij, dat zijn gezin in Damascus wel veilig is, dan vraag ik mij af: als je daar veilig bent, wat doe je dan hier?
  Deze vrouw spreekt over een ontspanning, zoals wij nooit eerder hebben meegemaakt. Er komt vrede tussen de grootmachten uit Oost en West.
  Eind 1991 viel de Sovjet Unie uiteen en kwam geleidelijk de ontspanning tussen Oost en West onder de regeerperiode van President Jeltsin. (Eerlijk gezegd had ik er iets meer van verwacht).
  Voor de Joodse mensen was en is het nog steeds een grote kans om van uit de voormalige Sovjet Unie naar Israël te emigreren. Dit is wel een groot wonder wat God gedaan heeft en nog steeds de gelegenheid geeft aan Zijn volk om te kunnen teruggaan naar het land van hun voorouders.
  Ook al zijn de deelrepublieken van de toenmalige S.U. nu soeverein, de Oost-Europese landen liggen nog steeds sinds het einde van de 2e wereldoorlog onder de invloedssfeer van Rusland.

 39. Lies zegt:
  Geplaatst op maandag 9 november 2015 om 14:14

  Vervolg:
  Wat de tegenreactie betreft: (uit de media) veel Nederlanders zijn bang dat men vanuit de overheid hun de verplichting gaat opleggen om vluchtelingen in huis op te nemen en dat de Islam ons land zal gaan overheersen met alle consequenties van dien, onder andere criminaliteit waarin zij de overhand hebben zoals wij allen weten vanuit de afgelopen jaren.
  Er is ook een grens aan hoeveel men nog kan opvangen, men verwacht tot 2017 drie miljoen mensen die Europa proberen te bereiken, ook vanuit Libië wil men de oversteek maken naar ons toe. Men is op drift geraakt.
  De Tsjechische president spreekt van een georganiseerde invasie.

 40. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op maandag 9 november 2015 om 16:17

  Vele oorlogen woeden er op deze aarde. Terwijl na iedere oorlog steevast wordt gezegd: ,,nooit meer,,.
  Zalig zijn de vredestichters, (Math.5:9) want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig vers. 10 zijn de vervolgden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Ze hebben de schat in aarden vaten, worden overkleed, en krijgen kracht van boven. Ze/We zijn wel in druk, doch niet in het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos; vervolgd, doch niet verlaten; ter aarde geworpen, doch niet verloren; ten alle tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare (2Corr.4:8-10 en verder. (2Tim.2:12). Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig (1Petr.3:14).
  De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen. Dat lezen we in: 1Petr.3:8-12(12). Met als opschrift (Vermaning tot LIEFDE en VREDE).

 41. Peter Kits zegt:
  Geplaatst op maandag 9 november 2015 om 17:39

  Ik word hier stil van! Eigenlijk heb ik een visioen als deze niet nodig om te kunnen zien, dat de Heere Jezus spoedig komt. Ik ben er klaar voor. U ook? Anders, luister naar deze woorden, die ik zo vaak zong:
  ‘t Is maar één stap, het is maar één stap,
  Jezus wacht op u;
  Wil Hem uw schuld belijden,
  Hij zal uw ziel bevrijden,
  U door genade verblijden,
  Kom, doe die stap, kom nu!
  Johannes de Heer 659

 42. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 9 november 2015 om 18:06

  Elene 31:
  Lees volgende teksten uit de Bijbel eens. En overdenk het voor je zelf.

  ps 131: 2 Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder; als een gespeend kind is mijn ziel in mij. 3 Israël hope op de HERE van nu aan en voor immer.
  Ook in Jesaja staat duidelijk het beeld van God die Haar kind aan de borst legt.
  Jes 66: 10 Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt. Verblijdt u over haar met blijdschap, gij allen die over haar treurt, opdat gij zuigt en u laaft aan haar vertroostende borst, 11 opdat gij met volle teugen u laaft aan haar rijke moederborst. 12 Want zo zegt de HERE: Zie, Ik doe haar de vrede toestromen als een rivier en de heerlijkheid der volken als een overvolle beek; dan zult gij zuigen, gij zult op de heup gedragen en op de knieën gekoesterd worden. 13 Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten, ja, in Jeruzalem zult gij getroost worden.

  We zien ook het verdriet van God als Moeder als Haar kinderen de verkeerde weg op gaan.
  Mat 23: Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.
  God de volmaakte Moeder.
  Jes 49: 15 Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet.
  Vervolg:

  De Heilige Geest wordt in de Bijbel ook vaak meer op een vrouwelijk manier beschreven. Jezus heeft het over de Trooster als Hij het over de Heilige Geest heeft.
  Joh 14: 16 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 17 de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
  De Heilige Geest wordt ook weergegeven als een lieflijke duif. Dit laat ook de vrouwelijke kant van God zien. De lieflijkheid, het intuïtieve. Mat 3: Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen.

 43. Rinske zegt:
  Geplaatst op maandag 9 november 2015 om 21:40

  Beste Dirk. Je schrijft: “Handelingen 2 zegt dat in de laatste dagen zonen en dochters zullen profeteren, jongeren zullen visioenen zien en ouden dromen zullen dromen. Dit is voorzegd, het gaat gebeuren en het gebeurt. En in Amos 3:7 lezen we: ‘Voorzeker, de Heere HEERE doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten’.”
  In Handelingen 2: 14 lees ik dat Petrus het heeft tegen de Joodse mannen en allen die in Jeruzalem wonen. Dit waren Joden en Israëlieten. Hun zonen en dochters zullen profeteren en visioenen zien. Dit zal allemaal te maken hebben met het nabij gekomen Koninkrijk. God openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten. Dit zijn ook Joden en Israëlieten. Omdat de profetie hier niet door een Israëlitische vrouw wordt uitgesproken heb ik er mijn bedenkingen tegen, ook al lijkt het nog zo uit te komen. Ik wil profetieën graag toetsen aan het Woord van God en ik meen duidelijke kaders daar in te vinden.

 44. siegfried zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 november 2015 om 13:01

  Een geloofwaardig verhaal. Waarom komen de vluchtelingen naar EU? Uiteraard en vooral omdat het een rijk werelddeel is. Maar ik denk dat het niet toevallig EU is. Men kan immers ook naar de VS, Azie of Afrika vluchten. EU is het werelddeel waar het evangelie voor het eerst is gebracht. Daarin is de hulp aan de vreemdeling een belangrijk onderdeel. Het vluchtelingenprobleem wordt door G’d gebruikt als toets voor “christelijk” EU. Handelen de landen overeenkomstig het evangelie of in strijd daarmee. De gelijkenis van Jezus over de schapen en de bokken komt in dit verband in mijn gedachten. Gelukkig dat Nederland traditiegetrouw vluchtelingen opneemt. Dit in tegenstelling tot sommige andere landen. G’d oordeelt de volken volgens dit principe.

 45. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 november 2015 om 13:13

  Beste Dirk,
  Ik ben blij dat je dit visioen weer eens onder de aandacht brengt, temeer omdat de bijbelvaste eindtijd voorspellingen zich steeds meer aan het voltrekken zijn. Vooral de ontrouw onder de huwelijken.
  Dit Commentaar: Een bijzonder Visioen; heb je geplaatst op Vrijdag 26 November 2010.
  Zelf heb ik nog een copie van dit Visioen, welke ik nog vaak doorlees.
  Toen heb ik 4 reacties geplaatst op dit commentaar n.l. : No 20, 25, 28 en 30 en deze zou ik nu weer willen plaatsen, want ze zijn nu nog steeds actueel.
  Dirk misschien kun mijn reacties van toen, kort en krachtig samenvatten. Of de lezers moeten naar:
  DirksVisie gaan : Een bijzonder Visioen d.d. Vrijdag 26 November 2010 .
  Maar beste mensen, al die eindtijd voorspellingen, ook al zijn zij theoretisch bijbelvast, zijn boodschappen van Boven. Belangrijker is dat wij de bijbel daadwerkelijk in Praktijk brengen Geen Woorden maar Daden. Laat zien en horen dat je Christen bent , vooral nu. Want Jezus wederkomst is nabij. Hub

 46. duinsnip zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 november 2015 om 22:40

  Lees nog eens Daniël 2 en 7 en met name het gedeelte over de voeten en tenen van ijzer vermengd met leem. Dit is wat er nu gebeurt en dat maakt dit Europa in feite krachteloos. Ook in Openb.13 en 17 zien we ditzelfde rijk maar onder “het beest”.
  Ook de oecumene van godsdiensten leidt tot “een beest”, beiden zijn Godslasteraars. En Jeruzalem is hun basis, waar ze worden tegengestaan door “twee getuigen”. Er zal dus eerst nog een “week” te gaan zijn voor de Heer terugkeert op de Olijfberg. Dat de Joden weer in het land zijn is dus een teken dat de eindfase niet ver weg meer is. Het gaat tevens gepaard met de toestand in de gemeente die profetisch “Laodicea” wordt genoemd. Er wordt voortdurend om opwekking gebeden terwijl de Heer Zelf zegt dat Hij de gemeente uit Zijn mond zal spugen. Wie heeft er nu juiste inzicht? Wij of de Heer? De inval van Rusland zoals in Ez.38-39 geprofeteerd, wordt beschreven direct voorafgaand aan de bouw van de Tempel in het vrederijk van Christus. De val van “Babylon” gaat daar m.i. nog aan vooraf. Dag nog uur kennen wij maar de tekenen zijn onmiskenbaar, Maranatha.

 47. fatsoen zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 november 2015 om 1:47

  Het hele probleem ligt hierin dat wij in grote rijkdom leven en ons hiervan niet bewust van zijn. Vele kerken zijn in mijn beleving gelukskerken en de mensen die erin zitten ook, natuurlijk zijn er uitzonderingen, helaas verlaten deze mensen de kerk. Zij voelen zich, terecht, niet thuis tussen al die welvarende mensen. Ik heb me vaak afgevraagd als een christen werkeloos raakt, in grote schulden geraakt, geisoleerd raakt, depressief raakt, zelfmoordplannen ontwikkelt, uitzichtloosheid en doelloos wordt, en gevoel heeft dat God hem wel niet zal zegenen, en het als een soort straf ervaart, waarom God hem dit aandoet, of deze mens zich staande, enkel door geloof, weet te houden. Vraagt u zichzelf dat maar af. Zou u zich staande houden en God elke dag danken voor deze lijdensweg?
  Pas dan ben je gezegend als je zonder welvaart kunt leven en je richt op je Schepper. Nee, in mensenogen ben je niet succesvol, en je bent maar een arme sloeber, en je bent dit en je bent dat.
  Nee, maar het is omgekeerd, deze mens is uiterst kostbaar in de ogen van God. Het leven draait namelijk niet om succes, en om geld en om welvaart. Het leven draait om God.
  Dus steek u hand in eigen boezem terwijl u bij de warme kachel zit.
  Wees altijd dankbaar, schijnheiligheid kunt u helaas niet meenemen naar de hemel.
  Iemand alleen een bijbel geven of het evangelie verkondigen zonder iemand daadwerkelijk te helpen zal u ook geen bonus opleveren.
  En helaas, de smalle weg, is een weg waar heeeel weinig mensen op lopen. Deze weg is niet voor niets smal.
  Je hebt geen profetie nodig om te zien dat deze wereld heel erg ziek is. Mammon voert de boventoon en u bent gezegend als u deze niet verafgoodt.
  Overal in de wereld vindt schending van de mensenrechten plaats. Er is geen moraal meer. U wordt elke dag belogen en bedrogen. Niemand is meer te vertrouwen. De liefde van mensen is aan het verkillen, het is een ieder voor zich en God voor ons allen.

 48. Willy zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 november 2015 om 19:14

  “fatsoen”, wat een goed stuk hebt u geschreven! Het raakte me. Ik ben zo’n mens die alles is kwijtgeraakt en die zich enkel door geloof, de afgelopen twintig jaar, staande heeft weten te houden en nog…..Zonder geloof is een mens helemaal niets, het geloof is de allergrootste rijkdom die er is!
  Uiteraard zal het dan ook niet goed komen met deze wereld, het vluchtelingenprobleem is slechts het begin. Mensen helpen gaat inderdaad verder dan alleen strooien met wat Bijbelteksten.
  Het vraagt om empathie voor de medemens en een werkelijke bewogenheid van mens tot mens.

 49. coby wijnsma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 november 2015 om 17:14

  God zou een mens nooit een visioen geven en dan de betekenis van dat visioen verborgen houden. Steeds wanneer iemand in de Schrift een visioen van God kreeg, zorgde God ervoor dat de betekenis van dat visioen duidelijk werd uitgelegd (zie Daniël 8:15-17).

 50. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 november 2015 om 18:11

  “Fatsoen”. Je hebt de spijker op de kop geslagen. En ik vraag me ook dikwijls af hoe ik zou zijn als al die tegenslagen mij zouden treffen. Als ik alles kwijt zou raken en vervolgd zou worden. Daarom ben ik ook zo jaloers op al die mensen, zoals in Afrika, waar halve families uitgemoord zijn en die toch met blijdschap en vergiffenis voor de moordenaars verder leven. Dan kan je echt zien dat God met hen is en voor hen zorgt.Je kunt al die dingen lezen op de site van de SDOK.

 51. Patrick zegt:
  Geplaatst op maandag 16 november 2015 om 16:00

  Naar aanleiding van dit “visioen” en inachtnemend de tekst ““Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn”, ben ik opzoek gegaan naar ondersteuning van de claim dat deze “droom” waarachtig is en geen menselijk fabrikaat.

  Helaas is de conclusie dat dit zogenaamde “visioen” ook weer op d egrote stapel dient te belanden van hoog twijfelachtige documenten.

  Hierbij de bron van het commentaar en het artikel zelf als .pdf bestand.

  https:\/\/www.bijbelgetrouw.nl/
  https:\/\/www.yarah.nl/wpsite/wp-content/uploads/2015/11/De-Noorse-Profetie-van-Emanuel-Minos.pdf

  Met vriendelijke groeten,

  Patrick

 52. Peter zegt:
  Geplaatst op maandag 16 november 2015 om 21:21

  De genoemde argumenten tegen het zogenaamde Noorse visioen vind ik eerlijk gezegd niet al te sterk:

  1. De lauwe houding vind ik wel degelijk iets van deze tijd.
  2. Moreel verval idem dito. Vergelijk maar eens wat er NU op TV te zien is met 40 jaar geleden.
  3. Ontspanning tussen de grootmachten is er wel degelijk geweest na de val van het ijzeren gordijn. De periode 1990-2010 was er wel degelijk een van ontspanning.
  Verder is het argument ‘vluchtelingenstroom en zijn er altijd geweest’ ronduit zwak. Wat we nu aan vluchtelingen meemaken is ongekend! Deze laatste voorspelling is dus wel degelijk uitgekomen.

  Niemand is zonder zonde, dus ook Minos was dit niet.
  Het zwakke punt van het Noorse visioen is het tijdstip van openbaarmaking.

  Hoogst twijfelachtig vind ikzelf het visioen dus niet, al zet ik er wel een vraagteken bij.
  De tijd zal het leren….

 53. Marieke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 november 2015 om 19:30

  Lies 38: ongelofelijk dat je dit durft te beweren! De vluchtelingen hier naar toe zijn inderdaad geen arme mensen, maar welgesteld mensen die huis en haard moesten verlaten om de oorlog te ontvluchten. Wat arrogant om hen van gelukzoekers te betichten. Natuurlijk komen ze hier heen, ik geef ze groot gelijk. Dit land is zo ontzettend rijk!! T e rijk!! We kunnen niet meer delen en denken alleen aan onszelf.

 54. Willy zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 november 2015 om 8:55

  Marieke, u bent echt naïef, Lies heeft gelijk, het merendeel is gelukszoeker en maar een klein deel echte vluchteling. Is dit land rijk?, met een hoge staatsschuld straks. Er lopen hier anders steeds meer mensen bij de voedselbank. Laat ze maar naar hun geloofsbroeders in Saoedi-Arabië gaan. Islam past niet bij het Westen. Waarom willen ze hier eigenlijk heen, in hun ogen zijn wij ongelovigen. Het zijn geen vluchtelingen, maar immigranten. Ze zijn door acht veilige landen heen gekomen en vallen derhalve eigenlijk buiten het vluchtelingenverdrag.

 55. Patrick zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 november 2015 om 11:01

  @53, Marieke.

  Eerder ongelooflijk wat jij beweert ! Wat Lies (38) schrijft is geen leugen, simpel de waarheid, er wordt door Lies niets neergeschreven wat niet waar is. Wellicht dat jij (hoe goed je het ook bedoelt !) een beetje naief bent ingesteld.

  Voor mij (en vele nederlanders geldt) Echte vluchtelingen zeker welkom (moet ook als christen !). Gelukszoekers en klagers over “slechte wifi, alleen maar “kaas”, geen arabische televisie uitzendingen op TV etc die zijn vrij om weer te gaan. Graag zelfs !

  Overige economische immigranten uit de Balkan (!) Hoezo vluchten jullie, er is totaal niets aan de hand daar waar jullie vandaan komen…

  Dus graag een beetje minder “gutmensch” naiviteits gevoel, meer realisme kan helemaal geen kwaad.

  Vriendelijke groet,

 56. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 januari 2016 om 21:13

  Met tranen in mijn ogen heb ik reactie 47, geplaatst door Fatsoen, gelezen. Sinds 2008 heb ik alleen maar ellende meegemaakt. Meerdere keren werkloos, financiële problemen, relatieproblemen, familieproblemen, overlijden dierbare, gezondheidsproblemen, gezondheidsproblemen kind en uiteindelijk zwaar depressief geworden.

  Zo’n 15 jaar geleden gebroken met de kerk omdat de kerk ons geloofsleven in de weg stond. Destijds hebben we ons heel dicht bij God gevoeld. Na verloop van tijd verslapt je geloofsleven omdat het niet meer gevoed wordt. Uiteindelijk had ik atheïstische gedachten en gevoelens of juist haat en wrok gevoelens jegens God. Vaak heb ik God ter verantwoording geroepen: “Waarom overkomt mij dit allemaal?” In december 2015, tijdens het dieptepunt van mijn depressie, voelde ik mij onbeschrijflijk eenzaam en verlaten. Ik zat zo vast dat ik alleen nog een overdosis tabletten als uitweg zag. Het voelde alsof ik in de hel was beland. Ik zag angstaanjagende dingen en ons gezin werd geteisterd door bovennatuurlijke krachten.

  En toen las ik de reactie van Fatsoen. Ik was toen anti-God. Het meest onbeschrijflijke gebeurde toen! Mij werd de afgelopen jaren niet alles afgepakt als gelovige, nee mij werd alles afgepakt als ongelovige!! En God kwam nadat ik de reactie van Fatsoen had gelezen met Zijn oneindige liefde naar mij toe en liet mij inzien waar ik al die jaren op had vertrouwd: Materialistische zaken, mijn eigen kunnen, mijn eigen plezier, kortom: Mijn eigen ik!

  Sinds God mij dit heeft doen beseffen ben ik radicaal veranderd! En denk ik: Wat heeft God veel geduld met mensen, hij heeft ons een vrije wil gegeven en wat heb ik daar naar eigen geweten op een verkeerde manier gebruik van gemaakt. Gods liefde eist niet, Hij heeft mij zijn ontzagwekkende liefde echter wel getoond! Ik heb het Hem niet gevraagd en toch heeft Hij mij Zijn liefde nu opnieuw laten zien. En hoe! Ik kan niets anders zeggen dan: Looft de Heer want Hij is goed! Want niets heeft zoveel indruk op mij gemaakt gedurende mijn leven als dit.

 57. Mieke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2016 om 21:17

  8 Bert Koopman en 9. Hut; Emanuel Minos heeft het niet bij leven meegemaakt, maar dat is ook niet wat deze profetes heeft beweerd. Ter verduidelijking de tekst.

  DEZE OUDE PROFETES GAAT DOOR MET TE ZEGGEN: “De televisie zal dermate vreselijk geweld vertonen dat het als het ware mensen onderwijst om elkaar te vermoorden en te vernietigen. Er zal geen sprake zijn van ‘één station’ (ze kende het woord ‘kanalen’ in die tijd nog niet, zoals wij die vandaag de dag gebruiken, daarom noemde zij het ‘stations’).

  De televisie zal net zo zijn als de radio, ook daar hebben we vele stations (kanalen) en zij zullen gevuld zijn met geweld. De mensen dan, zien dat als ontspanning. We zullen vreselijke scènes zien van moord en vernietiging en dit zal dan rondgaan in de maatschappij.

  Seks scènes, zullen ook op het scherm te zien zijn, zoals de meest intieme zaken die in een huwelijk plaatsvinden. (Ik, evangelist Minos protesteerde en zei, wij hebben een wet die deze dingen verbiedt!) Echter de oude vrouw zei: “Het zal gebeuren en jij zal het -deze intieme zaken op het scherm- zien en meemaken. Alles wat we ooit voorheen van waarde achtten zal worden afgebroken en de meest ongeoorloofde zaken zullen zich voor uw ogen afspelen.

 58. Marten Dek zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 augustus 2016 om 22:07

  Het is niet alleen een goed visioen maar staat zelfs allemaal in Gods Woord.
  Maar wat weer niet is weergegeven dat de getrouwen die Jezus geloven en Gods Geboden doen, gered zijn.
  We kunnen bouwen op de Woorden van Jezus. Op Zijn belofte.
  Maar dan moet je wel ook de zondedag als mensengebod uit je leven bannen.
  Het is een teken dat satan wil om de Sabbat te verbannen.
  God neemt geen genoegen met 9 Geboden!!!!
  Jezus is Heer van de Sabbat.
  De Sabbat is voor de mens, is alle mensen, gemaakt.
  God heeft geen twee soorten van geboden voor verschillende soorten van mensen!!!!
  Eens over nadenken.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 59. monique h zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 december 2016 om 10:58

  Ik ken dit visioen al langer. Het is wel zeer bijbelgetrouw. De mevrouw die het ontving leefde vroom en met God. Ik las op mijn 14e voor het eerst echt de bijbel en wist toen dat ik de tijd beschreven in Openbaring mee zou maken. Nu 43 jaar later zie je het om je heen gebeuren. Zelf heb ik ook visioenen gehad die met de opname te maken hebben. Ik zag graven open gaan en mensen van heel de aarde verzamelen, ze mochten mee naar boven. Ik keek toe vanuit de ruimte, het was er vredig en kalm. Net alsof je in de Melkweg kon ‘lopen’. Of ik zelf mee mag weet ik niet, ik ben zeker geen vroom mens en mijn tong is te rap. Ik heb vreselijk medelijden met de kinderen van nu. Mijn kind is 7 en ik ben echt bang voor haar toekomst of leven. Voordat ik zwanger werd zag ik een meisje en hoorde haar naam (volgens artsen kon ik geen kinderen krijgen). Ze zag er verdrietig uit alsof ze niet geboren wilde worden. Vanaf de dag van haar geboorte huilt mijn kind elke dag het gaat door merg en been. Toen ze jonger was vertelde zij: ik kom van boven. Zelf ben ik van mening dat er vele geboren worden om een nieuwe tijd in te luiden. Maar ik ben erg bang voor de toekomst.

 60. monique h zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 december 2016 om 11:02

  Ik wil graag nog een reactie toevoegen. De Bijbel zegt waar wij de antichrist aan kunnen herkennen. Als men goed leest: hij komt uit het oosten en trekt naar het westen. 666 is zijn naam. Hij zal zeggen: god heeft geen zoon. Alles wijst naar de Islam, in de Islam is 666 heilig en goed, en zeggen zij: god heeft geen zoon, en het geloof komt uit het oosten.

 61. henk zegt:
  Geplaatst op maandag 27 augustus 2018 om 17:40

  Dirk, je hebt je een hele tijd geleden voor Saron ingespannen. Ds. de Jong, de oprichter van Saron, heeft ook een visie gekregen dat er een huis moet komen, want, die daar moet een stroom van mensen opgevangen worden in de
  toekomst! Die tijd lijkt gauw te komen.
  Henk, oud-medewerker van Saron, met hele goede herinneringen.

 62. Jade zegt:
  Geplaatst op maandag 27 juli 2020 om 14:16

  Overal lees je “Een oude Noorse vrouw”
  maar ze heeft ook een naam.
  Gunhild Smelhus (1876-1973)

 63. Moby zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 februari 2024 om 21:34

  Wat triest, Dirk, dat je het volledige visioen en getuigenis van de vrouw niet intact hebt gelaten, maar hebt ingekort en opnieuw geformuleerd met andere woorden dan het origineel.

  De mensen die willen weten wat zij precies heeft gezegd kunnen nu onmogelijk zelf een oordeel of mening vormen over haar getuigenis. In plaats daarvan moeten zij het doen met de aangepaste versie en zo komen er allerlei verschillende versies van dit getuigenis op internet.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden