Opmerkelijk visioen van 90-jarige Noorse vrouw

Ruim 40 jaar geleden, in 1968, kreeg een 90-jarige Noorse vrouw een bijzonder visioen over de eindtijd. Ze vertelde erover aan evangelist Emanuel Minos, die op dat moment in haar kerk een evangelisatiebijeenkomst had. In dat visioen zag ze onder meer de grote vluchtelingenstroom die naar Europa zou komen.

Emanuel Minos schreef het visioen direct op nadat hij het had gehoord, en legde het ergens weg. Hij vond het zo ongeloofwaardig, dat hij er niets van wilde weten. Maar later kwam hij het inmiddels vergeelde papier met het visioen weer tegen. Wat destijds onmogelijk leek, was inmiddels werkelijkheid geworden. Minos besloot het openbaar te maken.

Het visioen zegt het volgende en bedenk hierbij dat het dateert uit 1968.

1. Kort voordat de Heere Jezus terugkomt, komt er een ontspanning, zoals wij nooit eerder hebben meegemaakt. Er komt vrede tussen de grootmachten uit Oost en West.

2. Er zal een lauwe houding, zonder weerga, ontstaan onder christenen. Een afval van het ware, levende christelijke geloof. Net voordat Jezus terugkomt, staan de christenen niet meer open voor het Evangelie. Ze willen niet meer, zoals vroeger, horen over zonde en genade, over wet en Evangelie, over berouw en bekering. In plaats daarvan ontstaat een vervanging, een ‘geluksevangelie’. Het gaat om succes, om materiële goederen, dingen die God ons nooit heeft beloofd. Kerken, gebedshuizen en vrije gemeenten zullen leeglopen.

In plaats van de prediking, die we al generaties gewend zijn, zoals: ‘Neem uw kruis op en volg Jezus’, komt er ontspanning, kunst en cultuur onze kerken binnen gelijk een invasie, en dat terwijl die kerklocaties zouden moeten zijn van bezinning, berouw en opwekking. Dit gebeuren zal merkbaar plaatsvinden juist vóór de wederkomst van de Heere.

3. Er komt een moreel verval. Mensen gaan leven als getrouwden zonder getrouwd te zijn. Grote onreinheid vóór het huwelijk, en veel ontrouw in het huwelijk, zullen heel normaal worden. Dit zal ook gebeuren in christelijke kringen. Er zullen televisie-uitzendingen komen die mensen nog nooit eerder meegemaakt hebben. De televisie zal vol zijn van geweld. Geweld zal steeds meer worden gezien als vermaak. Wij zullen vreselijke scènes van moord en vernieling zien. Er zullen ook bedscènes te zien zijn. De meest intieme dingen, die alleen gebeuren in het huwelijk, zullen te zien zijn op het scherm.

4. Mensen uit arme landen zullen naar Europa stromen. Er zullen er zoveel komen, dat mensen het vervelend beginnen te vinden en hen hard zullen behandelen. Ze zullen net zo behandeld worden als de Joden voor de oorlog. Dan is de maat van de zonde vol.
‘Dan, ineens,’ besloot de oude vrouw haar relaas, terwijl de tranen over haar wangen stroomden, ‘breekt de Derde Wereldoorlog uit en komt Jezus terug. Het wordt een korte oorlog, waarin ook atoomwapens zullen worden gebruikt. Degenen wiens zonden vergeven zijn en die Jezus als Verlosser en Heere kennen, zijn veilig.’

Het visioen wordt werkelijkheid
Een opmerkelijk visioen, vindt u ook niet? Wat in 1968 nauwelijks voorstelbaar was, is nu werkelijkheid geworden. We bekijken de vier punten nogmaals.

1. Er is ontspanning tussen de grootmachten gekomen. Dat was in 1968 wel anders. Het was de tijd van de Koude Oorlog. Nu lijken de spanningen weer toe te nemen.

2. De lauwe houding onder de christenen is alom herkenbaar. De boodschap van zonde en genade, wet en Evangelie en berouw en bekering, wordt door velen niet meer op prijs gesteld. Kerken lopen leeg. De mensen verlangen een prettig evangelie.

3. Het morele verval, waarover in het visioen wordt gesproken, lijkt niet meer te stuiten. Samenwonen is normaal, seks voor het huwelijk is tamelijk algemeen. Er is volop ontrouw in het huwelijk. Het praktiseren van homoseksualiteit wordt breed aanvaard. Er is veel geweld en seks op tv.
We zien gebeuren wat de Bijbel al heeft voorzegd: In de laatste dagen voor de wederkomst van de Heere Jezus zullen zonde en ongerechtigheid toenemen.

4. Dit punt over de grote aantallen vluchtelingen die naar Europa stromen, is nu wel heel actueel. Bij honderdduizenden komen vluchtelingen uit arme landen en uit oorlogsgebieden naar Europa. En wie zien ook de weerstand tegen deze vluchtelingen toenemen, zoals het visioen zegt. Dit maakt de maat van de zonde vol.

Dat zal het moment zijn dat we vlak voor de Derde Wereldoorlog staan, waarna de wederkomst van de Heere Jezus zal plaatsvinden, aldus het visioen. Het zou wel eens kunnen zijn dat we dit moment inmiddels dicht genaderd zijn.

Is dit visioen van God?
De vraag is of dit visioen van God is. Altijd geldt dat we voorzichtig moeten zijn met profetieën, met visioenen. De meest bizarre visioenen gaan rond. We moeten de geesten toetsen, of ze uit God zijn, zegt 1 Johannes 4:1.
De vraag kan gesteld worden welke g(G)eest een visioen ademt. Is degene die het visioen doorgeeft, iemand die met de Heere leeft? Is de profetie tot verheerlijking van de Heere Jezus?

Handelingen 2 zegt dat in de laatste dagen zonen en dochters zullen profeteren, jongeren zullen visioenen zien en ouden dromen zullen dromen. Dit is voorzegd, het gaat gebeuren en het gebeurt.
En in Amos 3:7 lezen we: ‘Voorzeker, de Heere HEERE doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten’.
Bovenstaande profetie van deze Noorse vrouw spreekt mij aan. De vrouw die deze boodschap doorgaf, stond bekend als een toegewijd christen. Mooi (en tegelijk ernstig) zijn ook haar laatste woorden: ‘Degenen wiens zonden vergeven zijn en die Jezus als Verlosser en Heere kennen, zijn veilig’.

De wederkomst van de Heere Jezus is aanstaande. Laten we altijd bereid zijn om Hem te ontmoeten. Zorg dat het in orde is tussen God en u. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ook u van alle zonde (zie 1 Johannes 1:7).

Dirk van Genderen
(Dit visioen publiceerde ik een aantal jaar geleden al, maar vanwege de actualiteit plaats ik het nogmaals.)