Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Onderstreepte teksten in een oud Bijbeltje (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 november 2015, 7:49 door Dirk A A

In een oud Bijbeltje, in de Statenvertaling, dat ik kreeg bij het verlaten van de basisschool, heb ik ooit duizenden teksten aangestreept, die mij aanspraken toen ik dat Bijbeltje in de loop van enkele jaren een paar keer helemaal doorlas, van Genesis tot Openbaring. De potloodstreepjes zijn vaag geworden, het Bijbeltje heeft z’n beste tijd gehad, maar regelmatig sla ik het open en word ik bemoedigd door de onderstreepte teksten.

DSC_0910
Het oude Bijbeltje, Jesaja 43.

Deze bemoedigingen wil ik niet voor mezelf houden. Graag wil ik u een aantal van deze teksten doorgeven, overgenomen uit dit Bijbeltje, in de Statenvertaling. Deze week uit het Oude Testament, later nog een keer uit het Nieuwe Testament. Misschien hebt u juist nu wel één van deze teksten nodig, als woorden van de Heere. De woorden van Hem zijn immers levend en krachtig.

Vrees niet Abram! Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot (Genesis 15:1).

En de HEERE sprak met Mozes, van aangezicht tot aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt (Exodus 33:11).

De HEERE, uw God, Die voor uw aangezicht wandelt, Die zal voor u strijden (Deuteronomium 1:30).

En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de HEERE, uw God (Deuteronomium 16:11).

Wees sterk en heb goede moed, en verschrik niet, en ontzet u niet; want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat (Jozua 1:9).

Maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen (Jozua 24:15).

Vrees slechts de HEERE, en dient Hem trouw met uw ganse hart; want ziet, hoe grote dingen Hij bij u gedaan heeft (1 Samuel 12:24).

En David werd zeer bang (…) doch David sterkte zich in de HEERE, zijn God (1 Samuel 30:6).

Doch Joahaz bad het aangezicht van de HEERE ernstig aan; en de HEERE verhoorde hem (2 Koningen 13:4).

Want hij kleefde de HEERE aan; hij week niet van Hem na te volgen, en hij hield Zijn geboden, die de HEERE aan Mozes geboden had (over Hizkia, 2 Koningen 18:6).

God van de hemel, Die zal het ons doen gelukken en wij, Zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen (Nehemia 3:20).

En de HEERE wendde de gevangenis van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden; en de HEERE vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel zoveel (Job 42:10).

Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve (Psalm 10:14).

Want met U loop ik door een bende, en met mijn God spring ik over een muur (Psalm 18:30).

Verlustig u in de HEERE, zo zal Hij u geven de wensen van uw hart (Psalm 37:4).

God is een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden (Psalm 46:2).

Werp uw zorg op de HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele (Psalm 55:23).

Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen, dan op de mens te vertrouwen (Psalm 118:8).

Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft (Psalm 124:8).

Ziet, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere HEERE is mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden (Jesaja 12:2).

Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid (Jesaja 41:10).

Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken. Wat Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige Israels, uw Heiland (Jesaja 43:2 en 3).

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden (Jesaja 53:5).

Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn; totdat haar gerechtigheid voortkome als een glans, en haar heil als een fakkel, die brandt (Jesaja 62:1).

Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde (Jesaja 65:17).

En Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HEERE ben; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn; want zij zullen zich tot Mij met hun ganse hart bekeren (over de toekomst van Israel, Jeremia 24:7).

Het zijn de goedertierenheden van de HEERE dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben; zij zijn alle morgen nieuw, Uw trouw is groot (Klaagliederen 3:22 en 23).

Na vele dagen zult gij bezocht worden; in de laatste der jaren zult gij komen in het land dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken, op de bergen van Israel, die steeds tot verwoesting geweest zijn; als hetzelve land uit de volken zal uitgevoerd zijn, en zij allemaal zeker zullen wonen (Ezechiël 38:8).

Daniël nu nam voor in zijn hart, dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs van de koning, noch met de wijn van zijn drank (Daniel 1:8).

Zal het zo zijn, onze God, Die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven van het brandende vuur, en Hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen (Daniel 3:17).

En het zal geschieden, al wie de Naam van de HEERE zal aanroepen, zal behouden worden (Joël 2:32).

Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard heeft (Amos 3:7).

Want de dag des HEEREN is nabij (Obadja:15).

De HEERE nu beschikte een grote vis, om Jona in te slokken (Jona 1:17).

Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God (Micha 6:8).

De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid, en Hij kent hen, die op Hem betrouwen (Nahum 1:7).

Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan de wijnstok zal zijn, dat het werk van de olijfboom liegen zal, en de velden geen spijze voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik nochtans in de HEERE van vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in de God van mijn heil (Habakuk 3:17 en 18).

De HEERE, uw God, is in het midden van u, een Held, Die verlossen zal; Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, Hij zal zwijgen in Zijn liefde, Hij zal Zich over u verheugen met gejuich (Zefanja 3:17).

Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen (Zacharia 4:6).

Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik uitstorten de Geest van de genade en van de gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen Die zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen… (Zacharia 12:10).

Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen als mestkalveren (Maleachi 4:2).

Dirk van Genderen

24 Reacties

 1. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 november 2015 om 11:58

  Dirk,
  Zeer bemoedigende teksten. Stuk voor stuk.
  Persoonlijk is mijn gedachte dat het goed zal zijn om de Statenvertaling weer in handen te nemen.
  Als ik de teksten hierboven lees is dat zeer begrijpelijk voor iedereen.
  IK denk dat de misleider een sterke troef in handen heeft genomen om ons wijs te maken dat de Statenvertaling niet meer van deze tijd is en dat nieuwe moderne vertalingen beter zijn….

  Even een voorbeeld: In de vertaling “bijbel in gewone taal” komt niet meer voor dat Jezus roept vanaf het Kruis: ! Het is Volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de Geest” (Johannes 19:30 NBG vert)
  In de bijbel in gewone taal staat: IK heb Mijn werk gedaan en Hij stierf.
  Wat een ontkrachting van “het ..IS..Volbracht… van onze Heiland en Redder en Verlosser Jezus Christus de Gekruisigde en Opgestane Heer. Die de Geest….GAF!!
  Wat de Kern van het Evangelie van Christus Jezus de Gekruisigde en Opgestane Heer is heeft de misleider neergehaald tot een: mijn werk is gedaan en hij stierf.

  (Vraag je af: Iemand kan zijn werk wel hebben gedaan, maar is het ook Volbracht wat je is opgedragen?? En denk ook na over het geven van de …GEEST!)

  Dank voor de bovenstaande teksten uit de Statenvertaling.
  W/lelie

 2. Troost Mijn Vok zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 november 2015 om 16:18

  Sjalom Dirk,

  De gedrukte Bijbel is een geschenk van G’d aan de mensheid. Aantekeningen zijn als het ware een persoonlijk logboek. Het doet mij altijd een genoegen als ik bij velen een gemarkeerde regel zie staan. In mijn eigen Nederlandse Bijbel staan voetnoten die wijzen naar parallelteksten. De kantlijn benut ik voor aantekeningen en indirecte verwijzingen, die ik vergelijk met de Hebreeuwse tekst. In mijn Hebreeuwse Bijbel maak ik geen aantekeningen, de tekst spreekt voor zich en heeft geen aanvulling nodig.

  Iedereen die een onderstreping aanbrengt legt daarmee vast wat hij/zij heeft met die tekst. Streepjes zijn een geheugensteuntje die, bij het herlezen van de tekstregel je aandacht trekken. Het is een deel van je geestelijke bagage geworden die je heel graag wil laten groeien. Een parel geeft alleen glans als die gedragen word. Zo zijn ook de streepjes werkelijkheid geworden in een ieders leven. Ook als je niet gewend bent om ooit maar een streepje te zetten kunnen teksten die je aanspreken onderstreept wworden.

  Waar ben je mee bezig geweest in je geestelijke leven? Streepjes zeggen heel veel want die zet je niet zomaar in je persoonlijke Bijbel. Zij accentueren je gedachtegang en je betrokkenheid.

 3. Rinske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2015 om 10:54

  Beste Dirk,

  Dit zijn stuk voor stuk bemoedigende teksten voor in de eerste plaats het volk Israël. Want het Oude Testament gaat met name over dit volk en hun toekomst. Maar ik kan mij voorstellen dat je er zelf ook door bent bemoedigd. Vanmorgen werden we opgeschrikt door de aanslagen in Parijs. Dat houdt me bezig en maakt me bang. Het kan ook in München gebeuren waar onze dochter en haar man een huis aan het zoeken zijn. Toch wil ik niet bang zijn. Dan is Jozua 1: 9, uit je rij, een mooie tekst: “Wees sterk en heb goede moed, en verschrik niet, en ontzet u niet; want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat (Jozua 1:9)”.

 4. Elena zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2015 om 14:48

  Beste Dirk,
  “Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard heeft (Amos 3:7)”.

  Een buitengewoon interessant en niet onbelangrijk vers! We zouden denken dat de kerk van Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en morgen! Waar is de hedendaagse levende profeet? EFEZIERS 4:11 “En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt”. Waar zijn de hedendaagse openbaringen? Wij hebben Vader nu meer nodig dan ooit tevoren! EFEZIERS 5:23 “want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente”. EFEZIERS 2:19 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. JESAJA 45:13 Ik ben het, die hem verwekt heb in gerechtigheid, en al zijn wegen zal Ik effen maken; hij is het, die mijn stad herbouwen zal en mijn ballingen vrijlaten, zonder koopprijs en zonder geschenk, zegt de Here der heerscharen EN óók 1 PETRUS 5:2 hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid… MATTHEUS 19:24 Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. Vele mensen leven in duisternis, onzeker van Gods wil. Zij geloven dat de hemelen gesloten zijn en dat de mensenkinderen er ALLEEN voor staan. WAAR is de hedendaagse LEVENDE profeet?

 5. Marieth zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2015 om 15:11

  Heel erg bedankt Dirk, voor het delen van deze bemoedigende bijbelversen!!
  Ik ben meteen ook gaan strepen!
  Eén tikfoutje kwam ik tegen, het moet Nehemia 2:20 zijn ipv 3:20.
  Ik bid je nog vele zegeningen van de ALmachtige toe!

 6. willem Jansen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2015 om 16:14

  Geweldig dat er zo veel bemoedigende teksten staan in de heilige Schrift, ja ook nu weer worden we met veel geweld en dood geconfronteerd. In de eerste plaats denk ik aan de nabestaanden in Parijs, er zijn geen woorden voor wat er zich heeft afgespeeld j.l in Parijs. We leven echt in het laatst der dagen, net zoals in de dagen van Lot of Noach en dan is het het beste dat we heel dicht bij de Here leven, want dit is nog maar het begin van wat er nog gaat komen over de wereld. Maar vrees niet, mijn broeder of zuster, want God regeert, ondanks alles wat er nu plaatsvindt. Ik ben met U, zegt de Here Jezus, en we zijn gelukkig op weg naar het vaderhuis met de vele woningen. Jezus is overwinnaar en we zullen nooit voor Allah buigen, toch? Het bevestigt alleen maar weer dat de bijbel de waarheid is, en dat het allemaal gaan zal zoals Hij voorzegd heb in de heilige Schrift. Vrees niet, want angst is niet van God. Zorgt dat je geestelijke paspoort bestempeld is, want de opname van hen die geloven, is dichterbij dan U denkt. Ik ben met U tot aan de voleinding der wereld, wees waakzaam en nuchter want mijn komst is spoedig. Amen

 7. Alwina Uthmann zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2015 om 16:40

  Zolang ik mijn bijbels heb, dat is 50 jaar, onderstreep ik.

 8. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2015 om 16:55

  Het is heel handig om te gaan onderstrepen omdat je de teksten die je aanspreken, snel terug kunt vinden. Je Bijbel wordt er nog waardevoller door.
  Er zijn stiften waar je heel goed mee kunt onderstrepen en die niet doordrukken op het superdunne Bijbelpapier, Micron 005.
  Deze tip kreeg ik eens van Dick Baarsen.

 9. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2015 om 17:24

  Elena:
  Je vraagt: waar is hedendaagse Levende profeet?
  Ik hoor regelmatig een Levende profeet. Alom zijn er hedendaagse Levende profeten. Als dat niet zo was dan zou de Here God gestopt zijn met gaven aan de Gemeente/Zijn Lichaam te geven.

  En in vele gemeenten/kerken zijn ze nog vertegenwoordigd. Maar niet alleen in de kerken/gemeenten, maar ook een vader of moeder of grootouder kan een Levende profeet zijn.

  In onze tijd is het moeilijk om een Levende profeet te zijn. Want in onze tijd zijn wij zo mondig en hebben snel kritiek op iemand die met gezag of profetisch spreekt. We zouden dat niet moeten doen. We zouden juist de Levende profeet meer de ruimte moeten geven en hem/haar niet zo snel moeten bekritiseren.
  Zullen we daar eens mee beginnen en dan zal je zien en horen dat ze er dus terdege wel zijn!!
  W/lelie

 10. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2015 om 19:12

  Ik ben het met Waterlelie eens wat betreft de Statenvertaling. Ik vergelijk de andere vertalingen vaak met de Statenvertaling en die is vaak nog begrijpelijker. Er zit inderdaad veel misleidingen in de andere vertalingen. Ik blijf dus bij de Statenvertaling. En wat Parijs betreft, daar zijn geen woorden voor. Het is verschrikkelijk, maar het zal nog veel erger worden staat er in de Bijbel. Dit zijn de weeën van wat er allemaal staat te gebeuren. Maar laten we inderdaad niet vrezen, want de Here Jezus heeft zelf gezegd: “Vreest niet, Ik ben met u tot het einde der dagen.” Laten we veel in gebed gaan voor alle nabestaanden, maar ook voor de terroristen. Zij hebben ook een ziel geschapen voor de eeuwigheid. Allen een gezegende zondag.

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2015 om 21:20

  Ontzettend leuk Dirk!! Nee, mij Trouwbijbel, vol met aanstrepingen, zelfs in verschillende kleuren, is letterlijk uit elkaar gevallen, volledig stuk gelezen. Op een boekenmarkt vond ik 8 jaar geleden een perfecte identieke Bijbel (NBG51). Ik gebruik die sindsdien elke ochtend als ik samen met mijn vrouw “stille tijd” houd. Helaas is die ook al weer bezig uit elkaar te vallen….. Ik gebruik nu steeds vaker het internet als ik wat weten wil!! Mijn Bijbelleraar in de 60er jaren (Sidney Wilson) noemde Bijbelstudie altijd “schatgraven”…. Waarschijnlijk door mijn gegraaf slijten mijn Bijbels zo snel….. Elke Bijbel zit vol met onvoorstelbare schatten!! Mijn nieuwste aanwinst is de HSV Studiebijbel, waar ik heel erg blij mee ben. 2.260 bladzijden….. Een gemeentelid van de kerk, waar mijn zoon predikant is, schonk mij de “The Nelson Study Bible/ New King James Version” (2220 bladzijden + een concordantie achterin) Daar ben ik altijd verguld mee als ik met mijn zoon en kleinkinderen naar Taizé ga!! Ideaal tijdens internationale Bijbelstudie-groepen!! Ik bezit ook nog de Statenvertaling Bijbels (een grote en een zakformaat Bijbel) van mijn vader, anno 1910 en 1920. Overigens raad ik iedereen aan die het moeilijk heeft en in de put zit, HARDOP voor jezelf te lezen: 1 Petrus hoofdstuk 2…… Wie daar niet blij van wordt……… Lukt het de eerste keer niet, dan de tweede keer….. Nog harder dan!!!

 12. Elena zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2015 om 22:08

  Waterlelie : EFEZIERS 2:20 gebouwd op het FUNDAMENT van de APOSTELEN en PROFETEN, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is!

  Een profeet is iemand die door God geroepen is om zijn woordvoerder op aarde te zijn. Als een profeet in naam van God spreekt, is het of God zelf spreekt. Een profeet is ook een bijzondere getuige van Christus. Een profeet predikt de waarheid en legt het woord Gods uit. Hij roept de onrechtvaardigen tot bekering. Hij ontvangt openbaringen en aanwijzingen van God ten gunste van ons. Hij kan in de toekomst kijken en komende gebeurtenissen voorzeggen om de wereld te waarschuwen. Er zijn vanaf de tijd van Adam profeten op aarde geweest. De belevenissen van die grote mannen stimuleren en inspireren ons. Mozes, een oudtestamentisch profeet, leidde zijn volk uit Egypte en slavernij naar het beloofde land. Hij schreef de eerste vijf boeken van het Oude Testament en tekende de tien geboden op. Een profeet bezit “de sleutels van het koninkrijk”, wat inhoudt dat hij het gezag heeft om leiding te geven aan de hele kerk en het koninkrijk Gods op aarde, met inbegrip van de bediening van de priesterschapsverordeningen (zie MATTHEUS 16:19). Alleen de gekozen profeet en niemand anders kan Gods wil voor de hele kerk ontvangen. Zoals voorheen in de vroege kerk, kan er dus op aarde altijd maar één tegelijk aan wie die macht en de sleutels van dat priesterschap zijn (worden) verleend. De profeet van de kerk zou dus, net zoals in de vroege kerk van Jezus Christus, geassisteerd worden door de Twaalf Apostelen, die eveneens profeten, zieners en openbaarders zijn, net zoals in de tijd van Jezus. Veel mensen hebben er geen moeite mee om te geloven in de profeten uit oude tijden. Maar de levende profeet geloven en volgen is veel nobeler. De rkk heeft een paus, die ze hun heilige vader noemen. Echter, ik vind niet dat hij mijn vader is en bovendien is hij niet eens getrouwd, dat is nogal ironisch en kortzichtig, nietwaar? Wie en waar zijn onze hedendaagse levende profeet en twaalf apostelen en wat zijn hun namen?

 13. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2015 om 22:43

  Ja, Bijbelstudie is heel belangrijk. Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis en aanstrepingen helpt ook om snel iets terug te vinden. Bedankt Dirk.

 14. Stadina zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2015 om 23:10

  Beste Dirk,

  Wat een geweldige teksten, wat zijn we rijk!!!

  Nu even heel iets anders, in het stuk over “abortus” staat een vreemde drukfout nl: “We zouden graag een baby willen aborteren, die anders geaborteerd zou worden” Dat moet natuurlijk “adopteren” zijn, dat snapt iedereen wel, maar misschien moet je het toch even aangeven?? Met hartelijke groet van Stadina.

 15. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2015 om 23:22

  Beste Stadina,

  Goed dat je dit meldt. Bij de controle van die tekst heb ik er overheen gelezen.

  Bedankt,
  Dirk van Genderen

 16. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2015 om 11:23

  Elena:
  Ik zou hierover verder met je willen corresponderen. Maar dan via de mail. Dirk mag je mijn e-mail geven.
  Als je het wilt.
  W/lelie

 17. Heidi zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2015 om 16:29

  Leuk, Dirk, dat je je oude bijbel aan ons laat zien; ik onderstreep nl ook al jaren teksten in mijn bijbels. Buiten diverse vertalingen in het Nederlands, heb ik ook bijbels in het Duits, Engels, Frans en Spaans. Het is erg interessant om ook deze vertalingen regelmatig erbij te gebruiken!

 18. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2015 om 17:16

  Van het onderstrepen van Bijbelteksten word ik altijd heel erg blij. Waarom dat is weet ik eigenlijk niet zo goed. Wel weet ik, dat ik mede daardoor mijn eerste Bijbel, die ik kreeg op de zondagsschool, totaal aan flarden heb gelezen.

 19. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2015 om 21:20

  Beste Dirk
  Heb je ook nog teksten uit het Nieuwe Testament onderstreept of ben je wellicht van joodse afkomst?

 20. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2015 om 21:40

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Duinsnip, zover ik weet, ben ik niet van Joodse afkomst. Ook in het Nieuwe Testament heb ik teksten onderstreept. Ik hoop daar binnenkort een keer aandacht aan besteden.

 21. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 november 2015 om 10:49

  Beste Dirk,

  Heel leerzaam en bemoedigende bijbelteksten uit het oude testament. Als R.K.Kerk-lid mochten wij de bijbel (in mijn 1950-1960-er jeugd-jaren) niet lezen en zeker het oude testament niet. Het zijn allemaal leerzame teksten uit de oude bijbel. Een tekst spreekt mij bijzonder aan :
  (Samuel 12-24 ) Vrees slechts de Heere en dien Hem trouw met Uw ganse hart, want ziet, hoe grote dingen Hij bij u gedaan heeft.
  Ik kan dan ook vanuit mijn hart en geweten bevestigen dat vanaf : 31 Oktober 1999; mijn bevrijdingsdag; de Heere, grote dingen in mij heeft gedaan. Hub.

 22. jan slotboom zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 november 2015 om 20:32

  Hallo dirk.
  Al geruime tijd print ik alles uit wat ik van je krijg, lezen en herlezen!!
  Dank voor de strepen, wij zouden allemaal eens strepen moeten zetten.
  Mijn Bijbels staan zelfs vol, wie waar en wanneer iets gezegd heeft.
  Bedankt. janslb.

 23. Ankie Baardman zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 november 2015 om 17:01

  Wat een rijkdom! Ook ik heb mijn Bijbels zo aangestreept en vaak zijn ze nog tot steun en herinnering hoe God uitkomst gaf! Dank je wel! Ik heb het in Favorieten gestopt:-)

 24. Corry Heesen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 november 2015 om 21:38

  Ja, ik onderstreep de teksten die mij aanspreken in mijn oude bijbeltje ook al 40 jaar lang, het is bemoedigend en de bijbel wordt zo eigen voor je. Vlak voor een operatie sloeg ik mijn bijbel open en sprong de onderstreepte tekst uit Jesaja 41:10 er uit: Vrees niet, want Ik ben met u zie niet angstig rond, want Ik ben uw God, Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. Wat een bemoediging op dat moment…

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden