Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

15-jarige Joodse jongen zou hemelse boodschap hebben ontvangen… (51 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 november 2015, 8:13 door Dirk A A

Er is momenteel een video in omloop met het verhaal van de 15-jarige Joodse jongen Natan, die vertelt over een hemelse boodschap die hij heeft ontvangen tijdens een bijna-doodervaring. Veel mensen zijn er zeer van onder de indruk. Wat hij vertelt, klinkt velen Bijbels in de oren. Ik meen echter dat hier sprake is van een boodschap die haaks staat op de Bijbel.

Ik twijfel niet aan de oprechtheid van Natan. Deze seculiere Joodse jongen was ziek, had koorts en voelde op de eerste dag van het Loofhuttenfeest (28 september jl.) zijn adem en geest uit zijn lichaam wegglijden. Hij zag zichzelf op bed liggen en steeg omhoog. Via een tunnel kwam hij ergens waar alles licht was, vol van liefde en veiligheid, zo vertelt hij.

De komst van de Messias
Hij zag en hoorde toen bijzondere dingen, onder meer over het oordeel en over de komst van de Messias, waarover hij in de video vertelt. Hij wordt daarbij geflankeerd door een rabbijn, aan wie hij al eerder zijn verhaal heeft verteld. Deze rabbijn helpt hem soms bij het vertellen van zijn verhaal.

Velen geloven dat deze jongen echt in de hemel is geweest en een hemelse boodschap heeft voor Israel en de wereld. En zeker, als je bedenkt dat Natan een seculiere Israëlische jongen is, die nooit godsdienstige lessen heeft gehad, dan is het wel bijzonder wat hij allemaal te vertellen heeft. Wie de Bijbel niet goed kent, zal denken dat zijn verhaal heel Bijbels is. Wat hij namelijk over de eindtijd zegt, de paar jaren die direct vooraf gaan het openbaar worden van de Messias, zit vol met Bijbelse elementen.

En toch klopt het niet! Omdat deze video via internet breed wordt verspreid, voel ik me gedrongen dit aan de orde te stellen, om u te helpen bij het onderscheiden van de geesten.
Ik ben er namelijk van overtuigd dat het niet de Heilige Geest is Die deze jongen van hemelse wijsheid zou hebben voorzien. Als ik dit zo schrijf, blijft er maar één andere mogelijkheid over en dat is dat hier sprake is van een demonische geest, die deze jongen deze informatie heeft gegeven.

Ik wil een aantal punten in zijn verhaal aanwijzen die niet Bijbels zijn.

1. Natan vertelt dat de messias al onder ons woont. Hij zou al in Israel zijn. Het is iemand die iedereen al kent, hoewel hij zijn naam niet noemt. En over deze messias zegt hij dat die sinds zijn bekering geen zonde meer doet, en dus ook pas sinds zijn bekering messias is. Op een gegeven moment zal hij zich openbaren.

Hij heeft het hier beslist niet over de Messias, de Heere Jezus Christus, Jesjoea, de Zoon van God. Over Hem, Die altijd zonder zonde is geweest. Over Hem Die 2000 jaar geleden al naar de aarde kwam om Zijn leven en Zijn bloed te geven om ons te redden. Hij zal bij Zijn wederkomst niet opstaan uit het Joodse volk, maar uit de hemel komen, naar deze aarde en Zijn voeten zullen dan staan op de Olijfberg. De enige over wie Natan het kan hebben, is de anti-Messias, de antichrist.

2. Aan het eind van ons leven, als we in de eeuwigheid komen, worden we geoordeeld door twee rabbi’s, aldus Natan: Rabbi Ovadia Yosef en rabbi Eliyasher.
Rabbijn Ovadia Yosef, geboren als Abdullah Youssef, overleed op 93-jarige leeftijd in 2013. Tot zijn dood was hij de religieuze leider van het Sefardisch charedisch jodendom. Hij was een geleerde van de Talmoed en daarnaast een rechter in de joodse wetgeving (halacha). Ovadia Yosef was de voormalige Sefardische opperrabbijn van Israël en de spirituele leider van de politieke partij Shas in het Israëlisch parlement, de Knesset.

De Bijbel spreekt over de rechterstoel van Christus (2 Korinthe 5:10) en grote witte troon van God (Openbaring 20:11). Dat de mensen door een rabbijn zullen worden geoordeeld, is absoluut on-Bijbels.
Ook beweert Natan dat de mensen in de hemel de Torah zullen leren. Afgezien van de vraag of dit wel zo is, valt op dat alleen maar over de Torah wordt gesproken en het Nieuwe Testament nooit wordt genoemd.

3. Natan spreekt over engelen van vernietiging, met baarden en vuur dat uit hun ogen komt, gekleed in het zwart. Zo spreekt de Bijbel echt niet over engelen. Dit moeten wel demonen zijn.

4. Om je te bekeren, is het noodzakelijk tzitzit te gaan dragen, aldus Natan. Dit lijkt een verwijzing naar Numeri 15:58: ‘Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauwpurperen draad bevestigen.’
Deze kwasten (tzitzit) herinneren aan de geboden door God gegeven. Dat zijn niet alleen de 10 woorden die God Zelf op de twee stenen tafelen schreef, maar een totaal van 613 ge- en verboden die in de Torah vermeld staan.

Het gaat echter voor 100 procent in tegen de leer van de Heere Jezus dat je tzitzit moet gaan dragen om je te kunnen bekeren en gered te worden. Bekering is breken met de zonden in je leven en je vertrouwen stellen op de Heere Jezus alleen.

5. Volgens Natan is de oorlog van Gog en Magog al begonnen op 11 september 2015, de 27e Elul. Volgens hem wordt de situatie de weken en maanden na 11 september snel erger en zal dit snel uitlopen op een Derde Wereldoorlog, die twee weken zal duren. De volken zullen eerst elkaar bevechten en zich vervolgens tegen Israel en Jeruzalem keren.

Tegen Natan zou gezegd zijn dat de Amerikaanse president, Barak Obama, Gog is. Alle Joden die de Torah niet houden, zullen sterven, miljoenen. Het Israëlische leger zal maar twee dagen standhouden. Alleen degenen die mitzvot, de 613 ge- en verboden houden, zullen gered worden.

Dan zal de Olijfberg splijten en zal de messias zich vertonen. Aan de geur van de dan nog levende Joden zal hij beoordelen of ze Gods geboden houden. Ook zal de messias Gog – Barack Obama volgens Natan – in Israel doden en hem daar begraven.
Israel zal ten onder gaan, maar Jeruzalem zal overleven. De messias zal een mantel dragen, in bloed gedrenkt, wat zou wijzen op de Joden die tot eer van hem gedood zijn.

Dan zal de messias de volkeren van de wereld oordelen die de Joden alle eeuwen door onderdrukt hebben. Lange tijd zal nodig zijn om alle doden te begraven. Alleen de oprechten, degenen die Gods geboden hebben gehouden, zullen in leven blijven. Zij zullen zich bekeren, de ge- en verboden gaan houden en ingaan in het koninkrijk van de hemel.

Een aantal opmerkingen over wat onder punt 5 wordt genoemd. Algemeen: het is een vermenging van Bijbelse profetie en toevoegingen door Natan.

– Er is geen enkel bewijs dat de Gog-Magog oorlog op 11 september jl. is begonnen. Binnen enkele maanden daarna zou de Derde Wereldoorlog uitbreken. Inmiddels is het eind november. Laat uw hoofd niet op hol brengen door wat hier wordt gezegd.

– Barack Obama zou Gog zijn, de antichrist. Ik weet dat er meer zijn die dit denken of vermoeden, maar ik ben daar zeer voorzichtig mee. Vergeet niet dat Amerika nog steeds Israel steunt met vele, vele miljarden dollars per jaar, meer dan alle andere landen samen, ondanks zijn kritische houding tegenover Israel. Laten we maar voor hem bidden, dat hij tot geloof komt in de Heere Jezus, in plaats van met de beschuldigende vinger te wijzen.

– De boodschap die Natan doorgeeft, is een mix van Bijbelse zaken en buiten-Bijbelse toevoegingen. Dat hij zegt dat Gog met zijn legers in Israel zal worden begraven, vind je ook in Ezechiël 38 en 39. En in Zacharia 14 wordt inderdaad gesproken over een splijtende Olijfberg. Maar het zal niet zo zijn dat de Messias Zich dan pas uit het volk zal verheffen en herkenbaar zal worden. De Bijbel zegt dat Hij uit de hemel zal komen, op de wolken, en ieder oog zal Hem zien. Pas wanneer Zijn voeten op de Olijfberg zijn, zal de berg splijten (Zacharia 14:4).

– De messias over wie Natan het heeft, zal op grond van de geur van mensen weten of ze de geboden hebben gehouden of niet. Dit kom je beslist nergens in de Bijbel tegen.
De Bijbel zegt duidelijk dat het erop aankomt dat mensen geloven in de Heere Jezus. ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld’ (Johannes 3:18).
De enige grond waarop wij behouden kunnen worden, is het offer van de Heere Jezus is. ‘Geloof in de Heere Jezus Christus, en u zult zalig worden’ (Handelingen 16:31). Het is 100 procent genade van Hem en nooit op grond van het houden van de geboden, zoals Natan doorgeeft.

– Bijbels klinken Natans opmerkingen over de messias die de volken zal oordelen aan de hand van hoe hun houding tegenover Israel is geweest. Maar – opnieuw – nergens lees ik dat de heiligen degenen zijn die al Gods geboden hebben gehouden. Wie Gods geboden houdt en niet in de Heere Jezus gelooft, hoort niet bij de heiligen. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen.

Toets alles aan de Bijbel
Altijd zullen we zulke boodschappen moeten toetsen aan de Bijbel en ons daarbij laten door de Heilige Geest. De boodschap van Natan bepaalt ons wel bij de ernst van de tijd waarin we leven. De wederkomst van de Heere Jezus is aanstaande. Laten we alert zijn op de ontwikkelingen in de wereld, met name in en rond Israel. En zorg er voor dat u de Bijbel kent, zodat we niet direct in de ban komen van de profetie van die of van weer een ander.

En wie weet, gebruikt God wat deze jongen zegt toch nog ten goede. Ik hoop en bid dat Joodse mensen nieuwsgierig worden en in de Bijbel gaan lezen en de Heere is machtig genoeg om hun ogen te openen voor de Messias, Jesjoea, Die al gekomen is en spoedig terug zal komen.

In Mattheus 24:23 en 24 zegt de Heere Jezus:
23 Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet;
24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zo dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.’

Houd uw oog gericht op de Heere Jezus, verwacht Hem, Zijn wederkomst, elke dag. Vul u met Hem, meer dan met de tv, internet of wat dan ook.
‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen’ (Mattheus 28:18 en 20).

Dirk van Genderen

51 Reacties

 1. Hans van Veldhuijzen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 november 2015 om 11:50

  Voor een heldere en Bijbelse onderbouwing
  over dromen, en verhouding tot bekering, tot
  geloof komen, het Woord van God, zie onderstaande
  https://www.youtube.com/watch?v=dmbIbS7FtL8

  Laten we oppassen voor ons bedriegelijke hart! Alleen
  het Woord van God de Heere Jezus en Zijn Woord is gezaghebbend.
  Niet iedere droom of goed gevoel is gebasseerd op Gods Waarheid.
  En laten we niet vergeten dat de duivel ons de meest mooie en bizarre zaken kan voorstellen, zonder enige houdbare grond
  Zie 2 Kortinthe 11:14

 2. Ron van Arkel zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 november 2015 om 12:02

  Beste Dirk,

  Dank voor deze waarschuwing. Nathan vertelt dat de Messias al onder ons woont. Maar de Bijbel leert dat Jezus in de hemel is. Hij zal terugkomen op aarde op de wolken, zoals Hij de aarde verlaten heeft. Het staat al vast, wanneer die dag zal zijn. Die dag is al door God (Hand. 17: 31) vastgesteld. Maar geen mens weet, wanneer dit (Marc. 13: 32, zal zijn. Als Jezus terugkomt, zal het net zo’n dag zijn als alle andere. Het leven zal zijn gewone gang gaan. Net als toen Noach zijn schip bouwde, zullen de mensen (Math. 24:37) bezig zijn met werken en eten, met drinken en trouwen. Er zal niets zijn, dat er op wijst, dat het einde van de wereld nabij is. Helemaal (1 Thess. 5:2, 3) onverwacht zal Hij terug komen.

  Achter de boodschap van Nathan zit de duivel. Hij liegt altijd en is er altijd op uit om het leven van Gods kinderen te ruïneren. Hij is immers, zoals de Bijbel dit zegt, de vader van de leugen. Hij is de slang van weleer, die duivel of satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid(Openbaring 12:9 NBV2004). In de Bijbel worden we gewaarschuwd dat er in de eindtijd er geesten van duivelen komen die wonderen verrichten en zich voordoen als “werkers der gerechtigheid”, hemelse boodschappers van o.a. gestorvene geliefden. Deze wonderen, verricht door duivelse kracht worden aangeduid als bewijs van goddelijke oorsprong. De Bijbel leert ons dat er in de laatste periode vlak voor de wederkomst van Jezus Christus er een laatste grote wereldleider zal zijn die zich aan het einde der tijden zou openbaren. De Bijbel spreekt over de ‘geest’ van de antichrist die nu al in de wereld werkzaam is.

  Jezus zal terugkomen, zichtbaar voor Israël, de Gemeente en de overige volken! Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Openbaring 1:7, NBV2004)

 3. Menno zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 november 2015 om 12:36

  Een aantal punten die Dirk er tegen in brengt waren mij ook opgevallen. Het is vrijwel uitgesloten dat deze jongen dit allemaal uit zich zelf wist. Iets/iemand moet het hem dus in zijn BDE geopenbaard hebben.
  In zijn verhaal komen Bijbelse profetieen voor, uit Ezechiel (Gog-Magog oorlog) en Zacharia (Olijfberg splijt, komst van de Messias). Echter de jongen noemt de naam van Jezus niet. In ieder geval niet direct, en dat geeft te denken. Wel zegt hij dat iedereen de Messias kent en dat velen verbaast zullen zijn dat Hij het is. Dit kan indirect wel een verwijzing zijn naar Jezus en is voor de Joden inderdaad verbazingwekkend maar het kan net zo goed op de valse antichrist slaan. Misschien mocht hij de naam van Jezus niet van de rabbi noemen?
  Dat Obama=Gog is in ieder geval niet te verklaren als je Ezechiel 38 letterlijk neemt: Gog komt uit een land ten noorden van Israel. Wel weer als je Gog ziet als de verzamelde legermachten van alle krachten die tegen God opstaan.
  Ander punt is dat WW3 als volgt begint: “What will happen is one day everything will explode, something will happen to cause everything to escalate and we will know instantly that we are in full blown war. Everyone will understand that G-d is responsible for this.”

  combineer dat eens met het vervolg:

  “Everyone will simply want the nation of Israel, Jerusalem. Everyone will want it. They won’t pay any attention to us. They will simply want it.”

  Waarom start plotseling WW3 en wil iedereen vervolgens Jeruzalem?
  Het is goed mogelijk dat dit te maken heeft met de opname van christenen: “Everyone will understand that G-d is responsible for this” De wereld is dan zo verward dat de landen elkaar gaan aanvallen om vervolgens Jeruzalem te willen.
  Als de Messias vervolgens terugkomt zijn er geen christenen meer en wordt iedereen veroordeeld op z’n daden.

  De tegenstrijdigheden die de jongen zegt maken dat ik vraagtekens bij z’n verhaal zet. In ieder geval moeten we oppassen voor misleiding, waar de Bijbel over spreekt.

 4. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 november 2015 om 14:38

  Deze (valse) profetie past in deze tijd. De tijd waarin vele (gelovigen) terug gaan naar de OT religieuze handelingen. En omdat het een joodse jongetje is met een passende joodse rabbijn naast zich, zullen velen zich geroerd voelen en er waarde aan gaan hechten.
  Ik geloof dan ook dat de misleider weet wat hij doet en hoe hij de gelovigen van deze tijd in zijn vangnet probeert te krijgen. Daar is hij al heel lang mee bezig.
  Alle ingrediënten uit de Bijbel zijn aanwezig:
  Splijtende Olijfberg, messias, gog en magog, terug naar de geboden, bekering, torah, engelen, vuur enz.

  De uitspraak: reeds onder ons maar is nog niet bekend, is een zeer gevaarlijk opmerking die we zeer in acht moeten nemen, want Jezus Christus zegt dat er iemand zal komen in zijn eigen naam en die zullen de joden aannemen.
  Dus in die zin zou deze jongen gelijk kunnen hebben. Zijn profetie gaat dan inderdaad dan ook over de valse messias die zich spoedig zal openbaren. Want 1 Joh 2 : 18 zegt dan ook: kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu reeds vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij dat het de laatste ure is.
  Van die joodse jongen horen wij nu dat de (joodse?) antichrist komt en hij wordt ondersteund door de joodse rabbijn.
  Alert zijn is nu onze opdracht.
  Blijf dicht bij Christus Jezus de Gekruisigde en Opgestane Heer. Laten we stand houden en onze Kroon niet af latten pakken door de misleider.
  Dank Dirk voor je duidelijke uiteenzetting. Niemand kan zeggen: we hebben het niet geweten.

 5. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 november 2015 om 15:15

  Dirk, heel goed dat je dit aankaart! Er is tegenwoordig via internet zoveel misleiding en verwarring op het gebied van de eindtijd en profetie! Bijv. een artikel dat ik ergens las waarin beweerd wordt dat Obama in oude Joodse geschriften zou staan en dat zijn naam versleuteld in een verborgen Bijbelcode zou staan. Met verborgen Bijbelcodes werken, riekt naar occultisme en waarzeggerij!

 6. Patrick zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 november 2015 om 15:20

  Bedankt Dirk voor het posten,

  Ook ik mis ter zake doende gegevens, de hele gedachte en voorstelling van zaken mankeert de aanwezigheid van de Here Jezus.

  De verklaring van (eigen werken), (joods rabbi’s die rechter zijn) en alle andere die genoemd worden neigen tot voorzichtigheid.

  ==

  Wat bij mij wel naar boven komt is de volgende vraag en deze is wel van belang om over na te denken !

  ==

  Waarom (als dit demonisch is van oorsprong) geeft onze God de satan zulke mogelijkheden om verwarring te zaaien en wat is uiteindelijk het doel van dit (een klein beetje te vergelijken net als dat God bij Job diverse dingen liet gebeuren). Waarom zulke overtuigende bijna dood verklaringen, waarom mag satan zulke illusies naar voren laten komen ?

  Illusies als deze lijken alleen maar meer ondermijning van het woord te bewerkstelligen, waarom mag satan zo op die grens van leven en dood werken in de geest van mensen ?

  Vriendelijke groeten,

  Patrick

 7. Eddy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 november 2015 om 17:19

  Men moet zich zelfs niet door deze boodschap laten vertellen dat de tijden ernstig zijn, dat weten we zo ook wel, uit de Bijbel. Net zoals Paulus het getuigenis van de pythonsgeest die dagenlang door het meisje sprak ‘dit zijn de dienstknechten van God’ niet aanvaardde, maar de geest uitdreef, ook al sprak hij de waarheid. Alles wat van de vijand komt moet voor 100 procent worden verworpen, je moet er zelfs niet een deel van aannemen om je ‘te laten waarschuwen’, omdat er dan toch enige mate van ‘aanvaarding’ en ‘contact’ ontstaat. Men moet het volledig, volkomen verwerpen en naar niets ervan luisteren.

 8. Berend zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 november 2015 om 20:10

  Wat wel zo is, dat God zendt een dwaling aan hen die het Evangelie niet aanvaard hebben.

 9. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2015 om 15:16

  Dirk, heel goed dat je dit visioen zorgvuldig aan de bijbel hebt getoest. Ik begrijp niet wat eigelijk de boodschap is; aan de Joden of de Christenen.
  Via internet lees ik 18 betekenissen van het woord; Visioen. Als Christen-zijnde spreekt mij maar 1 betekenis vanuit mijn hart aan : Visioenen komen voort uit je pure ware Ik, je ziel, je diepste wezen, die je een BOODSCHAP wil doorgeven, zodat je er naar kunt handelen en van kunt leren!
  Zelf noem ik het een Gods-ervaring en Zijn ingegeven boodschappen probeer ik via de moderne communicatie-middelen door te geven. Wel ontvang ik deze opdrachten via “toevallen” b.v.
  Joh. 17 -21 : Opdat zij allen ÉÉN mogen zijn: In de praktijk-uitvoering van ons Christen-zijn. De oecumenische gedachte. Van mijn vader erfde ik een rozenkrans uit 1933 toen hij op bedevaart was in Trier waar de H.Rok van Jezus(?) wordt bewaard. Deze is uit een stuk geweven en wordt daardoor door vele kerkvaders gezien al het symbool van Jezus oproep in Joh. 17-21. Zo heb ik nog vele andere toevallen meegemaakt. Blijf bidden tot de Heere en “werken” voor de Heere en u zult ook boodschappen ontvangen. Hub

 10. Simone Hopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2015 om 15:20

  Wat ben ik blij dat dit nu zo aangekaart wordt. Ik ben er (ik werk voor Radio Israel) al tig keer mee geconfronteerd geworden. Vele keren doorgestuurd tot aan Paul Wilbur toe, die het positief benaderde.
  Vanuit Nederland en vanuit de USA. Ik heb overal deze zelfde punten aangehaald die onbijbels zijn. En mensen zien het niet. Ze vinden het okay omdat het… in een orthodoxe Synagoge wordt verteld.
  Het is met name in de Messiaanse beweging een hot item en brengt vele vele mensen op een dwaalspoor. Verdeeldheid heeft het al gezaaid.
  Heer erbarm U over ons.

 11. Victorien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2015 om 15:31

  Weest niet bevreesd, zie Ik kom spoedig. Ja de Here Jezus komt spoedig. Zeker weten. Ook komen er valse leraren zoals we hier zien. Het word aangevuld door de Rabbijn zoals we lezen. Als alles echt was… wist die jongen het heus wel. Dus influisteren is al een raar begrip. Vertrouw op de Heer alleen en houd vast aan Zijn Woord. Zorg inderdaad dat je het kent… dan haal je de valse getuigenissen er tussen uit.

 12. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2015 om 15:46

  Talmoed en Kabbala, waar is dat ook weer uit afkomstig? Het ware verstandiger voor het joodse volk om Daniel en Jesaja o.a. in zijn geheel te lezen. En voor christenen de gehele Bijbel (en dan svp de juiste vertaling en niet uit de kanttekeningen het complete wederkomstverhaal in elkaar te zetten. Zie de Scofieldbijbel.

 13. Bart zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2015 om 16:38

  Beste Dirk,

  Heel goed dat jij hiervoor waarschuwt. In deze tijden hebben wij dit nodig. Laten wij ons niet gek laten maken door allerlei verhalen.

  Bedankt Dirk.

 14. Emma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2015 om 16:41

  Dank je wel Dirk.
  Het zat me niet lekker.
  De uitspraak dat Jezus onder onder hen zou zijn, maakt de bron duidelijk.

 15. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2015 om 16:44

  Sjalom Dirk,

  Als Messiasbelijdende Jood komt mij dit verhaal heel verwarrend over. De bijna dood ervaring is van alle tijden en velen die daarvan getuigen zeggen een licht te hebben gezien. Ik aanvaard die uitspraak van het licht want dat is het immers waar de mens mee geconfronteerd gaat worden. Aan de andere kant vind ik het zeer dubieus dat Nathan wordt bijgestaan door een rabbijn om zijn blik in de hemel te vertolken. Ik vind het heel erg jammer dat Nathan nu als een karikatuur wordt neergezet. Nathan is seculier opgegroeid en heeft fragmentarisch dingen gezien.

  Onder de kinderen van Israël heerst een zekere galatenheid hoe het allemaal zal gaan. Nathan heeft heel goed begrepen dat de kinderen van Israël er zeer nauw bij betrokken zijn bij de terugkeer van de Messias. U christenen weet dat heel goed al twijfelen er velen aan de opstanding en de terugkeer dat de olijfberg zal splijten. Ben je seculier opgegroeid dan zie je dat de feiten kunnen kloppen, de olijfberg ligt op een aardbreuk. Er zijn heel veel Bijbelse raakvlakken die je als seculiere Jood niet in verwarring brengt maar die gewoon naadloos aansluiten. Voor velen van hen heeft G’d een deksel opgelegd en is het ook niet kies om denigrend over de Joden te spreken alsof zij het licht niet van G’d hebben ontvangen.

  De christen weet heel goed dat zij geworteld zijn op de stam van Israël. Er zijn heel weinig christenen die daadwerkelijk mijn volksgenoten tot jaloersheid weten te wekken. Ook dit bericht, waarvan ik weet dat het rammelt aan alle kanten moeten ons leren om niet te oordelen. De les hierin is dat velen biddend op de bres gaan staan voor alle kinderen van Israël.

  Het Joodse volk is net als vele christenen in sterke afwachting van de terugkeer van de Messias. Dat wij niet het juiste zicht hebben gekregen op de juiste Messias is een ernstig verwijt naar de kerken die er in de loop van de eeuwen de Joden systematisch hebben bekritiseerd op zijn zachts gezegd.

 16. Sybrand Kolenboer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2015 om 17:01

  Uitstekend Dirk. Ben het in het geval van deze jonge fantast helemaal met je eens. De duivel komt nog steeds als een engel des lichts.

 17. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2015 om 17:57

  Ik heb het hele verhaal gehoord en ook de vertaling door een Jodin gelezen…. Het eerste wat mij opviel, dat Yeshua (Jezus) in het verhaal NIET voorkomt!! De boodschap past in de zienswijze van de Rabbijnen, maar niet in die van mij!! De eerste voorwaarde of een boodschap van God komt is, dat Jezus Christus centraal staat en toetsbaar is aan “het Woord”.. En nu wordt het interessant…. Het verhaal is voor een heel groot deel toetsbaar aan het Woord, maar helaas niet alles. Een halve waarheid is erger dan een hele leugen, want leugens zijn het als ik het verhaal naast 2 Thess. 2 leg. Paulus waarschuwt tegen deze dingen overduidelijk. 2 Thess. 2:

  “5 Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? 6 Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. 7 Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. 8 Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. 9 De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, 10 en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard.”

  De zo “geloofwaardige boodschap” is duivels en een voorbereiding op de komst van de antichrist, die VELEN zal verleiden, zoals Paulus waarschuwt. Dus waarschuw met dit Bijbelgedeelte ook anderen voor deze “boodschap”.

 18. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2015 om 18:11

  Beste Dirk, ik heb niet de bijbelkennis die u hebt. Maar in de bijbel is te lezen dat Israel eerst wordt verleid word door het kwaad, die het joodse volk vrede belooft, en dat zij het gevoel hebben dat zij veilig zijn.
  Zij zullen op het verkeerde been worden gezet, zolang zij de Here Jezus niet volgen.
  Rabbijnen die bij Poetin om de tafel zitten, en allerlei afspraken maken. Waarover?
  De Here God onze Vader geeft alleen visioenen …als zij bijbels gerelateerd zijn, die de volle waarheid bezitten. Alles wat afwijkt is niet van de Here.
  De Heilige Geest die ons daarbij helpt, om het verschil te kunnen zien.
  Toch moeten wij ons zorgen maken over de snelheid aan gebeurtenissen in de wereld.
  Het lijkt mij het begin van de barensweeën. De leiders van deze wereld zitten met hun handen in het haar van onmacht. Zij komen met haastige oplossingen. Maar de oplossing, is alweer achterhaald door de volgende gebeurtenissen.
  Wat te doen voor ons christenen. Klaar staan voor onze medemens. Evangelie verkondigen met de intentie van bekering door de waarheid te vertellen. Ook al worden wij onderdrukt, uit gehoond of erger. Samen de eenheid hervinden die ons onderscheidend maakt naar de ongelovige toe. Met geestelijke wapens strijdend tegen het kwaad, de Here Jezus verwacht niet anders van ons.
  Het joodse volk volop steunend, en het oordelen over laten aan de Here Jezus. Hèt is Gods oogappel, wij mogen gezegend zijn dat wij geënt zijn op de wijnranken van het joodse volk.
  Dienend, om te dienen ten opzichte van het joodse volk en de mens die de Here Jezus niet kent.

  Vr gr rene postma

 19. Lenie van Schuijlenburgenie reactie op anne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2015 om 20:42

  Beste Dirk, ook ik heb het visioen ontvangen (de korte inhoud vertaald), later kreeg ik de video. De video had ik nog niet kunnen beluisteren. Toen kreeg ik jouw commentaar. Heel hartelijk dank. Een vriendin heeft uitvoerig de video bekeken en ook andere dingen die er benoemd werden. Dan blijkt dat men een gift vraagt op een rekeningnummer in Tsjecho-Slowakije. Dit is toch wel een toppunt. Gooi alles in de container en lees verder de Bijbel. Bid om de gave van onderscheiding der geesten, die hebben we nodig.

 20. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2015 om 20:59

  De afgelopen 10 jaar zijn er meer moslims tot geloof gekomen dan de 1500 jaar ervoor lees ik, en dat door het duivels geweld van ja noem maar op. Laten we God hiervoor danken. Maar de ogen van zijn eigen uitverkoren volk openen dat recht heeft Hij aan zichzelf behouden bij zijn terugkeer, maar dan is het gedaan met Gods genade voor deze heidenwereld.

 21. Bert van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2015 om 21:16

  Bedankt Dirk
  Er zijn vele valse profeten en valse leraars
  2 korintiers 11 vers 14 dat is ook wat dat de duivel zich voor doet als een engel des lichts
  Dat zeg toch wel genoeg
  Laten we als je blieft dicht bij het Woord blijven

 22. San zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2015 om 9:54

  Beste Dirk,

  Informatie die niet rechtstreeks uit de Bijbel komt, is sowieso van minder gezag dan de Bijbel. Soms kan het goed zijn ze te zien zodat je weet wat er gaande is in deze wereld. Verleidingen en misleidingen kan je ALLEEN herkennen door het kennen van de Schrift. In de eindtijd waarin wij nu leven, is kennis van de Bijbel noodzakelijk. Want alles wat duisternis is, komt over deze aarde. Want er staat geschreven dat demonen uit de afgrond zullen komen. Zie Openbaring 9:1-12. Als je kennis van de Schrift hebt, dan weet je dat er veel misleiding zal komen, omdat juist bij het naderen van Jezus’ komst, de demonenwereld steeds actiever wordt. Waarom? Dat zegt de Schrift. Lees Mattheüs 24 en 2 Thessalonicenzen 2. De man der wetteloosheid ofwel de anti-Christ zal voorafschaduwd worden door meer werking van de demonenwereld. Zij maken de weg klaar voor de komst van de anti-Christ, zodat hij velen zal misleiden die de waarheid niet lief hebben, zodat zij daarom misleid zullen worden. Zie weer 2 Thes 2. En wat die Joodse jongen heeft gezegd, past helemaal in het plaatje van misleiding. Een waarschuwing en aansporing om nu, vandaag nog, te beginnen met het lezen van de Bijbel. Ook kan het zijn dat de tijden zo moeilijk worden, dat het verboden is een Bijbel te bezitten, zoals bv in Islamitische landen en N-Korea,dat het woord van God dan in je hart moet zijn, om stand te houden in de beproevingen zodat je niet gehersenspoeld kan worden of niet bezwijkt onder martelingen. Lettende op wat er in Frankrijk en België gebeurd is, kan het in Nedérland weleens heel dichtbij zijn dat hier een openlijke vervolging zal komen. Zie 2 Timotheüs 3:12. Weest dus nuchter en waakzaam en richt je oog op Jezus die zal komen op de wolken.

 23. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2015 om 12:37

  Vandaag hebben wij uitsluitend het geopenbaarde Woord van God in de Heilige Schrift. De Heilige Geest gebruikt alleen dit middel, het geopenbaarde Woord van God, om ons te leren en in waarheid te leiden.

 24. willem Jansen zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2015 om 12:49

  Sjalom Dirk en lezers van deze brief, dit is toch weer een bevestiging van wat er in de eindtijd allemaal zal gebeuren op deze aarde. Het is zo gemeen voor hen die geestelijk niet zo sterk in het woord staan om dit aan te nemen, en te geloven. De tegenstander zal zich vertonen als een engel des lichts om velen te verleiden. Blijf dicht bij Hem, die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Vele mensen zeggen toch: al die geloven moet je op een hoop gooien, het is allemaal hetzelfde, maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen.

 25. Peter zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2015 om 13:17

  Wanneer Obama over +- een jaar aftreedt, is hij Gog niet geweest en kan het hele verhaal de prullenbak in.
  De hele boodschap van deze jongen lijkt voor de joden bestemd te zijn.
  Als het uit de koker van satan komt, gaat het over de komst van een valse messias. Zelfs al komen er gedeelten van deze “profetie” wel uit.

  Als er slechts wordt gezegd dat de Messias is gekomen…. is Hij niet gekomen. (zie Mattheus 24/25). Want de komst van de Here Jezus zal volgens de Bijbel overduidelijk zijn, er zal geen enkele twijfel over bestaan dat Hij het is.

 26. Herman Drost zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2015 om 13:30

  Bedankt Dirk, je hebt volkomen gelijk. Dit is niet van God. Een beetje waarheid en een beetje verzonnen is van satan, lees de komende antichrist. Dit in tegenstelling tot het visioen van de 90 jarige Noorse vrouw die je enkele weken geleden publiceerde. Typisch dat het via een kind wordt gebracht. Satan is slim maar Jezus Christus staat boven hem.

 27. Shammah zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2015 om 14:53

  Lees Ezechiel 38 en 39. Zacharia 14

 28. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2015 om 15:15

  @Nr. 22:
  Dat de duisternis zich om heen grijpt, kun je ook op je dagelijkse werk merken. Bijv. dat je zelfs met collega’s te doen hebt die openlijk satanist zijn en het christelijk geloof de schuld geven van alle ellende in de wereld! Heel vaak worden vooral jongeren satanist door het luisteren naar allerlei satanische muziek.

  Openlijke vervolging hier in ons land, zou dat vanuit IS en andere moslimradicalen komen?

 29. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2015 om 17:41

  Hou je vast aan het woord van de bijbel. Wat de Here Jezus heeft gezegd: ieder oog zal mij zien. Ben goed en zorg voor elkaar, sta elkaar bij en blijf wakker. Lees veel in de bijbel, dat het in je hart zit.
  Lieve groetjes, maria

 30. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2015 om 23:27

  Beste Dirk

  Het is inderdaad heel belangrijk dergelijke gebeurtenissen/zaken/ voorvallen goed te toetsen. In de bijbel staat immers ook al dat er velen zullen komen die zeggen de Christus te zijn. Laten we ons oog gericht houden op Gods woord en op Hem waardoor we eeuwig leven hebben verkregen. Er vinden in rap tempo allerlei gebeurtenissen plaats waardoor een mens geneigd zou zijn zich het hoofd op hol te laten brengen maar laten wij als kind van God nuchter blijven.

 31. Petra zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2015 om 23:52

  Hoi Dirk,

  Helemaal waar, onderscheiden is zo belangrijk, en dat kan alleen door de Heilige Geest.

  Wat mis is: (ik citeer: “5. Volgens Natan is de oorlog van Gog en Magog al begonnen op 11 september 2015, de 27e Elul.” )

  Je schrijft dat na 11 september 2015 de Gog en Magog zou begonnen zijn, bedoel je niet 11/9/2001 ?

  Groetjes Petra

 32. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 30 november 2015 om 8:20

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Petra, Natan heeft het heel nadrukkelijk over 11 september 2015.

 33. Cees van Herpen zegt:
  Geplaatst op maandag 30 november 2015 om 19:49

  Hoi Dirk,

  Met belangstelling heb ik jouw stuk gelezen over deze “openbaring” die van boven zou komen. Terecht is het dat je er je twijfels bij hebt, zeker als je het het Woord van God er Zijn Licht over laat schijnen. Dit doet me denken aan het verhaal van die Amerikaanse arts, die niet geloofde, en ook een soortgelijke ervaring mee maakte. Ook hij werd,volgens eigen zeggen, meegenomen naar de hemel, en kwam daar van alles tegen, behalve de Here Jezus Christus. Nu lijkt het mij evident, dat als je in de hemel zou zijn opgenomen, je de Here Jezus toch wel tegen zou komen. Hij is toch degene waar alles om draait, dus om die nou net niet te noemen, is al een zwaktebod van jewelste. Als je leest van Stefanus, dat hij de Heer ziet staan in de hemel, om hem als het ware op te wachten, dan moet het in je getuigenis over een bezoek aan de hemel toch altijd draaien om de ontmoeting met Jezus. En als je die niet ontmoet hebt, moet je maar afvragen of je inderdaad in de “hemel” bent geweest. Maar om de een of andere reden smult de wereld van deze verhalen, omdat men wanhopig op zoek is naar vrede, geborgenheid en erkenning. En toevallig zijn in de Here Jezus al deze dingen te vinden, mits je je zelf maar overgeeft aan Hem. En daar zit nou net de crux, dat wil men niet.

 34. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 30 november 2015 om 20:15

  Beste mensen,

  Aanvulling op mijn reactie No 9.
  Zoals ik hierin zei; De belangrijkste, van de 18 betekenissen van een visioen, is voor ons Christenen :
  Visioenen komen voort uit je pure ware ik, je ziel, je diepste wezen, die je een Boodschap wil doorgeven, zodat je er naar kunt handelen en van kunt leren.
  Natans visioen vertelt hoe de eindtijd zich zal voltrekken en beleven. Maar ik mis de boodschap aan het Christendom hierin. In mijn visie is de eindtijd-Boodschap aan het Christendom: Wij Christenen moeten ons Christen-zijn meer in éénheid laten zien, horen en daadwerkelijk in praktijk brengen, Evangeliseren dus, naar gegeven capaciteiten, talenten en gaven Gods. Hoe de eindtijd zich zal voltrekken, vinden wij in de bijbel, maar Jezus wederkomst weet niemand, zelfs Jezus niet.
  Daarom is mijn eindtijd-boodschap:
  Vergeet en Vergeef het Verleden.
  Leef en Evangeliseer de bijbel in het Heden.
  En laat de Toekomst over aan de Heere. Hub.

 35. Nienke de Boer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 december 2015 om 8:45

  Mooi dat je een tegengeluid laat horen, er komen namelijk steeds meer van zulke verhalen, er zou eigenlijk een messias belijdende jood met hem moeten praten, daar ga ik voor bidden.
  Want er mag niks aan de bijbel toegevoegd of afgehaald worden.

 36. Chanita zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 december 2015 om 13:13

  Beste Dirk,

  Nathan heeft het er over dat de Messias een Ba’al Teshuva zal zijn. Jij hebt het over een ‘bekeerde’ man die ná zijn bekering geen zonden doet. Je trekt het helemaal in het christelijke jargon en hoort niet echt wat hij zegt nl. dat de Messias een ‘Man van Terugkeer of Bekering’ zal zijn, er kan ook mee bedoeld worden: Een Jood die terugkeert naar zijn wortels.

  Je zegt ook dat Natan zegt dat Hij sinds zijn bekering geen zonde doet. Dat zegt hij helemaal niet! Hij zegt dat het een man zónder zonde is, dat hij geen zonde kán doen en geen zonde hééft gedaan. Hij herhaalt dat meerdere keren!

  2: Je zegt dat Natan zegt dat in de eeuwigheid iedereen zal geoordeeld worden door die 2 rabbijnen. Hij zegt juist dat hij NIET in de eeuwigheid was, omdat dat aan de andere kant lag! Hij heeft een visioen van een Beth Din. Hij zegt ook NIET dat iedereen zo’n Beth Din van die rabbijnen mee zal maken!

  3: Natan zegt: ‘engelen van destructie’. De bijbel zelf noemt satan een ‘gevallen engel’ is dat volgens jou ook niet Bijbels, over welke Bijbel heb je het dan?

  4: Natan is tot berouw gekomen. Hij doet wat in het Woord staat, daarvan zijn de tzitzit een teken. Voor jou geldt duidelijk alleen het NT.

  Wat betreft de wetenschap dat Yeshua de Messias is, is heel veel aanwezig onder de orthodoxen en rabbijnen, maar… christenen zullen dat meestal niet uit hun mond horen, waarom niet? Omdat zij geloven in Yeshua HaMashiyach en dat is niet de Jezus Christus in wiens naam zeer veel Joden vermoord zijn. Hij leeft in veler harten en is al bij zeer velen bekend of er wordt over Hem gediscussieerd. Daar heeft Natan het over.
  Over de oorlog waarvan geen bewijs is? Het is allang oorlog!! sinds kort nadat Natan dit heeft ontvangen! Of weet je niets over wat er gaande is (in Israel)?

  Stop met christelijke verdraaiingen en laat de Eeuwige de God van Israël zijn!

 37. Chanita zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 december 2015 om 13:35

  Ik lees dat je schrijft over dat er niets staat over de geur die een heilige verspreidt zoals Natan het zegt. Paulus schrijft dat een rechtvaardige een geur ten leven is! Een onrechtvaardige een geur ten dode.

  Jij schrijft dat Natan spreekt het doen van de 613 geboden, dat zegt hij nergens want het kan ook niet. Dat zegt een Jood nooit! Je begrijpt het jargon niet en ik vraag me af of je een woord Hebreeuws spreekt, als je alles van de ondertiteling moet hebben, word je makkelijk op een verkeerd been gezet!

  Wat staat er geschreven (Op 12:17)? wie zullen aangevallen worden door de draak? Zij die de geboden onderhouden (!!) en het getuigenis van Yeshua HaMaschiyach hebben.

  Kijk uit dat je niet meedoet met de draak die Joden en anderen aanvalt die Torah doen, van velen weet je niet eens dat ze het getuigenis van Yeshua met zich meedragen. Zij zullen het niet vertellen aan hen die spreken en schrijven zoals jij! Wees heel voorzichtig met hoe je over hen schrijft en spreekt want je zou wel eens de gezalfden van God kunnen aantasten!

  Wat zeggen ze in Israel? Zij die weten spreken niet (tegen christenen die het allemaal volgens hun eigen bedachte Grieks/Romeinse wetjes en normen doen) en zij die spreken (zoals de christelijke evangelisten) weten niet. Daarvan getuigt jouw artikel!

 38. ilse zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 december 2015 om 14:54

  ik geloof dat dit visioen zeker van God afkomt. We moeten in ons achterhoofd houden dat hij voor een joods gezelschap praat. Het is nu niet de tijd en zeker niet aan deze jongen te openbaren dat Christus de Messias is. In zijn gesprek komt joodse tradities naar voren. Wat denken jullie? Dat ie even komt vertellen dat Jezus de Messias is? Dan hebben wij dit filmpje nooit gezien en misschien was ie wel “gestenigd”….. Er zijn vele visioenen van volwassenen en kinderen die de hemel zijn binnengegaan. De volwassenen omschreven Jezus als iemand met lang wit/bruin/koperkleurig haar. De kinderen daarentegen met kort en krullend haar. De kinderen zien in hun visioen engelen met vleugels, volwassenen weer niet. Ik denk dat Jezus in vele gedaantes verschijnt want in Openbaringen heeft Hij zilver/wit haar. God weet hoe vooral de kinderen denken en in kinderlijk eenvoud openbaart Hij de dingen die boven zijn. Hoe dan ook, een waarschuwing voor ons allen; Jezus komt spoedig, ja binnen enkele maanden….

 39. Shalom zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 december 2015 om 19:11

  Ik citeer Cees van Herpen omdat ik het volledig met hem eens ben : “om de een of andere reden smult de wereld van deze verhalen, omdat men wanhopig op zoek is naar vrede, geborgenheid en erkenning. En toevallig zijn in de Here Jezus al deze dingen te vinden, mits je je zelf maar overgeeft aan Hem. En daar zit nou net de crux, dat wil men niet.”
  Persoonlijk zit ik niet te wachten op Natans verhaal of van wie dan ook wat betreft de eindtijd. Gods Woord heeft ons net genoeg geopenbaard en dat moet voor ons meer dan voldoende zijn. Hij weet dat we meer kennis niet eens aan kunnen.Behalve Jeshua is er geen mens in de hemel geweest en weer terug gekomen. Onze opdracht is te getuigen van Gods koninkrijk en zijn genade. Wees nuchter en waakzaam.

 40. rene postma zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 december 2015 om 20:11

  Als ik chanita, 37 en 38 reactie lees, lijkt mij dit een aanval op onze christelijke leer. Zij had van mij wel iets milder, zonder op de persoon te reageren op schrijven van Dirk. Het is zeker zo dat chanita aangeeft dat in het joodse cultuur anders word gedacht en die kennis voor mij ontbreekt.
  Toch mag ik aannemen dat Dirk hierin gedegen onderzoek naar verricht heeft. Ook ten aanzien van het joodse cultuur.
  Wat voor mij wel geldt is dat ik mij vast houd aan de eerste christen gemeentes die gesticht zijn door apostel Pauluss, de leer van de Here Jezus en apostel Paulus zijn voor mij de leidraad.
  Alle andere toevoegingen die daarna door Rome zijn toegevoegd, …en ook de daaruit verwante geloofs gemeenschappen die haaks staan op de eerste christelijke gemeentes, staan voor mij te veraf van de leer van apostel Paulus.
  De Here Jezus is jood, zijn leerlingen zijn joods,… Apostel Paulus is joods.
  Het joodse volk is Gods oogappel. Wij christenen hebben een dienende rol/functie naar het joodse volk toe.
  Daarom is het voor mij een reden om toch meer onderzoek te doen over chanita haar schrijven en het joodse cultuur.
  Maar bepaalde dingen staan voor mij vast, de Here Jezus zal terugkomen op een wolk boven de Olijfberg met muziek en bazuin.
  En een ieder zal de Here Jezus kunnen zien, en niemand weet wanneer de Here Jezus terug komt, alleen de Vader weet dat.

  Vr gr rene postma.

 41. Eddy zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 december 2015 om 1:20

  Het OT/Tanach beschrijft een veelheid aan rollen voor de Messias, waarvan sommige strijdig lijken te zijn met andere. Deze strijdigheden zijn aanwezig in élk systeem dat het OT/Tanach serieus neemt, Joods en Joods-christelijk. Pogingen om deze strijdigheden op te lossen concentreren zich rond het opsplitsen van de Messias in twee figuren, die de beschrijvingen voorwaardelijk maken, of die ze toeschrijven aan verschillende tijden/situaties in een enkele messiaanse figuur. In elk van deze voorgestelde oplossingen (Joods of christelijk) is en blijft het probleem van het ‘herkennen van de Messias’ aanwezig. De strijdigheden richten zich met name op de vraag hoe de data te integreren die een enerzijds een lijdende/verworpen messias beschrijven, en anderzijds de data die een triomferende/toegejuichte messias beschrijven. De ‘ene Messias, twee verschijningen’ optie, doet het beter wat betreft het verklaren van de bijbelse tekstuele details, zonder de ongerechtvaardigde introductie van meerdere messiaanse figuren, en zonder de vervulling van alle messiaanse beloften geweld aan te doen. Deze optie verklaart ook waarom de data in het NT altijd spreekt over een Christus die lijdt voordat Hij verhoogt wordt. We verwachten de ervaring van het lijden uiteraard voor de ervaring van van de verhoging, om verschillende redenen. Omdat de eerste verschijning van de Messias nederig zou zijn, had de 1e eeuwse Jood daardoor bewijs dat Jezus de Brenger van het Koninkrijk was. De Messias werd verwacht in die tijd en de Joden in die vroege periode hadden daar bewijs van gekregen in de vorm van de messiaanse wonderen, de ‘vroege opstanding’ (voor de opstanding in de laatste dagen) van Jezus, en de manifestatie van de liefde en het ‘nieuwe-verbond-geestesleven’ in het gedrag van de vroegste gemeenschappen van Jezus’ volgelingen. De glorieuze Advent had de nederige Advent kunnen volgen, maar omdat die afhankelijk was van de bekering van Israël (zoals geleerd in het OT/Tenach en erkend door het oude Judaïsme), vond dat niet plaats.

 42. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 december 2015 om 11:18

  Beste mensen,
  Ik kan maar niet begrijpen: De strijd van sommige reactie-schrijvers om het gelijk over dit visioen. De wederkomst van Jezus kan niemand voorspellen, ook niet in een visioen. Wel staan in de bijbel de eindtijd-profitieën die zich in een versneld tempo aan het voltrekken zijn en daar mag iedereen zijn mening over hebben, maar niet de mening van de ander (Dirk) afkraken. De eindtijd-profitieën zijn boodschappen uit de bijbel en die moeten wij verkondigen en voorleven, zodat wij Jezus iedere dag kunnen verwachten. Hub.

 43. Klaas zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 december 2015 om 12:23

  Ik ben blij dat je in je column deze zaken niet uit de weg gaat.
  Ik ben ook blij met, hoe divers ze ook zijn, alle reacties. Het scherpt mij in mijn beeldvorming
  en moedigt mij aan op de weg van ons geloof verder te gaan.
  Wie was het ook al weer die tegen de discipelen zei: Satan heeft begeert jullie te ziften als de tarwe, maar ik heb voor jullie gebeden.
  We zullen nog wel vaker heen en weer geslingerd worden in deze onstuimige tijden van berichtgeving van allerlei aard, maar door elkaar te wijzen op het Woord kunnen we standhouden.
  Bedankt u allen.

 44. lydiaSwitters zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 december 2015 om 16:58

  LIEVE BROERS EN ZUSSEN

  IK ben het met KLAAS eens.

  Houd vast wat u hebt,

  Opdat niemand uw kroon rove

  SHALOM,IN ALLE OPZICHTEN.

 45. AVDA zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 december 2015 om 17:08

  Dankjewel Klaas.

 46. AVDA zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 december 2015 om 17:09

  Maar eerst: dankjewel Dirk voor je bemoedigend schrijven elke week weer. Ik zie er telkens naar uit.

 47. André zegt:
  Geplaatst op zondag 6 december 2015 om 22:29

  Beste Dirk,
  Jammer dat je zo negatief reageert op deze ervaring van Natan. Zelf zijn mij verschillende dingen opgevallen waar ik moeite mee heb maar om dan gelijk dit getuigenis zo negatief te beoordelen? Jij praat er over dat geur onbijbels is, mijn bijbel spreekt er wel over: Ez.20:41; Hos.14:7; 2 Cor.2:14-15; Ef.5:2; Fil.4:18.
  Verder zeg je dat het alleen maar voor 100% genade is, daarmee verschil jij dan van mening met Yeshua en de apostelen die daar anders over schreven. Ik wil je waarschuwen om als je de Bijbel aanhaalt om jouw woorden te staven dit correct te doen. Verder zal elke profeet beoordeeld worden op wat hij spreekt. Of Natan de waarheid gesproken heeft zal de toekomst uitwijzen. De uitspraak dat velen verbaasd zullen zijn bij het aanschouwen van de Messias als hij zich openbaart kan ik onderschrijven: zij zullen een Joodse Messias zien met een gebedsmantel en hij draagt tzitzit zoals voorgeschreven in de Torah waarvan Yeshua heeft gezegd dat er geen jota nog tittel van zal verdwijnen ongeacht wat de christenen daarvan vinden.

 48. Aukina zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 december 2015 om 11:41

  Dank je andre
  Ik ben het volkomen met je eens. Niemand schijnt in de gaten te hebben, dat dit een waarschuwing is voor de Joden en een boodschap in het Hebreeuws. De Joden in Israel weten bitter weinig af van het oude testament, omdat dit voor velen moeilijk te lezen is, door hun rabbis wordt gewaarschuwd dat ze zeker niks mogen lezen wat niet goedgekeurd is door de rabbis en hun uitleg, en het nieuwe testament lezen wordt ze ten strengste verboden. Ik spreek Hebreeuws en heb de hele 2 uur durende video in het engels en het Nederlands vertaald of te minste ik heb vertaald wat Natan zegt. Dit is geen boodschap voor de christenen maar een waarschuwing voor het Joodse volk, dus laat de Christenen nu eindelijk eens ophouden met het vingertje te wijzen. Voor mij is wat Natan vertelt een teken dat de tijd van de volkeren (gojiem) vol is en het nu de beurt is van de Joden om hun Masjieach Jesjoea te mogen leren kennen.
  https://www.facebook.com/aukina.dokter/posts/10153266377583785

 49. Jacob zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 december 2015 om 15:20

  Ben het geheel eens met Chanita en Ilse en de laatste sprekers.
  Al die verschillende gedachten, de één weet het nog beter dan de ander.

  Maar Dirk, naar de maat waarin jij meet, zal jij gemeten worden.
  Uiteindelijk is de ware christelijke gemeente geënt op de wortel die jou draagt.
  Vergeet ook niet Dirk, dat Natan inderdaad spreekt tot ZIJN Joodse volk net zoals God sprak tot ZIJN volk in Joël 2:28-32.

  Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienst-maagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen!

  Het is ook niet alleen Natan die dromen heeft gehad, maar de laatste decennia zijn er veel ouden in Israël geweest die dezelfde dromen hebben gehad, het is de moeite waard je daar eens in te verdiepen!

  Echter, als je alleen gelooft dat jouw woorden waarheid zijn, en die deelt met jouw aanhangers en volgelingen van je brieven, laadt je een schuld op je.

 50. Woody zegt:
  Geplaatst op zondag 3 januari 2016 om 0:36

  In de vertaling op facebook vertelt Nathan dat zijn verkeerde daden gewogen worden ten opzichte van zijn goede daden. Zonder dat hij Jezus kent zou hij toch behouden worden. Dat gaat tegen de bijbel in, want Jezus zegt dat Hij alleen de weg en de waarheid en het leven is. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
  Hij vertelt over mensen die de Torah bestuderen. De wet en de profeten, lijkt mij niet meer nodig als je zoals hij zegt toch alles al weet. En in de hemel is geen zonde meer en hoef je de wet niet meer de leren.
  Sorry maar ik geloof dit niet en lijkt meer op een misleiding van Satan en geen openbaring van God.
  Ik hoop wel dat dit veel Joden tot bekering brengt en Jezus als hun Zaligmaker leren kennen. Als Nathan alleen voor het Joodse volk spreekt dan verandert dit niets aan het gegeven dat ook zij alleen behouden kunnen worden door het verzoeningswerk van onze Here Jezus Christus. Alleen aan Hem komt die eer toe. Onze goede daden of werken kunnen ons niet behouden. Daar is de Bijbel duidelijk in.

 51. Kuijper zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 juni 2016 om 22:39

  Ik heb de video van Nathan op youtube gezien, en vindt niet dat je de uitspraken van deze jongen weg moet poetsen. Natuurlijk Jezus is heer”.
  Een belangrijke mededeling van Nathan is, dat hij zag dat iedere zonde, hoe klein ook, in onze ogen. Zo verschrikkelijk zwaar weegt, dat niemand van ons behouden kan zijn. Het is Jezus, die de zonden van de mens op zich genomen heeft. Ik ben de weg de waarheid en het leven en niemand komt tot de vader dan door mij, zegt Jezus. Wat deze uitspraak van nathan betreft geeft hij ons een waarschuwing niet te lichtvaardig over zonde te denken.
  Ik wijs Nathan niet af.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden