15-jarige Joodse jongen zou hemelse boodschap hebben ontvangen…

Er is momenteel een video in omloop met het verhaal van de 15-jarige Joodse jongen Natan, die vertelt over een hemelse boodschap die hij heeft ontvangen tijdens een bijna-doodervaring. Veel mensen zijn er zeer van onder de indruk. Wat hij vertelt, klinkt velen Bijbels in de oren. Ik meen echter dat hier sprake is van een boodschap die haaks staat op de Bijbel.

Ik twijfel niet aan de oprechtheid van Natan. Deze seculiere Joodse jongen was ziek, had koorts en voelde op de eerste dag van het Loofhuttenfeest (28 september jl.) zijn adem en geest uit zijn lichaam wegglijden. Hij zag zichzelf op bed liggen en steeg omhoog. Via een tunnel kwam hij ergens waar alles licht was, vol van liefde en veiligheid, zo vertelt hij.

De komst van de Messias
Hij zag en hoorde toen bijzondere dingen, onder meer over het oordeel en over de komst van de Messias, waarover hij in de video vertelt. Hij wordt daarbij geflankeerd door een rabbijn, aan wie hij al eerder zijn verhaal heeft verteld. Deze rabbijn helpt hem soms bij het vertellen van zijn verhaal.

Velen geloven dat deze jongen echt in de hemel is geweest en een hemelse boodschap heeft voor Israel en de wereld. En zeker, als je bedenkt dat Natan een seculiere Israëlische jongen is, die nooit godsdienstige lessen heeft gehad, dan is het wel bijzonder wat hij allemaal te vertellen heeft. Wie de Bijbel niet goed kent, zal denken dat zijn verhaal heel Bijbels is. Wat hij namelijk over de eindtijd zegt, de paar jaren die direct vooraf gaan het openbaar worden van de Messias, zit vol met Bijbelse elementen.

En toch klopt het niet! Omdat deze video via internet breed wordt verspreid, voel ik me gedrongen dit aan de orde te stellen, om u te helpen bij het onderscheiden van de geesten.
Ik ben er namelijk van overtuigd dat het niet de Heilige Geest is Die deze jongen van hemelse wijsheid zou hebben voorzien. Als ik dit zo schrijf, blijft er maar één andere mogelijkheid over en dat is dat hier sprake is van een demonische geest, die deze jongen deze informatie heeft gegeven.

Ik wil een aantal punten in zijn verhaal aanwijzen die niet Bijbels zijn.

1. Natan vertelt dat de messias al onder ons woont. Hij zou al in Israel zijn. Het is iemand die iedereen al kent, hoewel hij zijn naam niet noemt. En over deze messias zegt hij dat die sinds zijn bekering geen zonde meer doet, en dus ook pas sinds zijn bekering messias is. Op een gegeven moment zal hij zich openbaren.

Hij heeft het hier beslist niet over de Messias, de Heere Jezus Christus, Jesjoea, de Zoon van God. Over Hem, Die altijd zonder zonde is geweest. Over Hem Die 2000 jaar geleden al naar de aarde kwam om Zijn leven en Zijn bloed te geven om ons te redden. Hij zal bij Zijn wederkomst niet opstaan uit het Joodse volk, maar uit de hemel komen, naar deze aarde en Zijn voeten zullen dan staan op de Olijfberg. De enige over wie Natan het kan hebben, is de anti-Messias, de antichrist.

2. Aan het eind van ons leven, als we in de eeuwigheid komen, worden we geoordeeld door twee rabbi’s, aldus Natan: Rabbi Ovadia Yosef en rabbi Eliyasher.
Rabbijn Ovadia Yosef, geboren als Abdullah Youssef, overleed op 93-jarige leeftijd in 2013. Tot zijn dood was hij de religieuze leider van het Sefardisch charedisch jodendom. Hij was een geleerde van de Talmoed en daarnaast een rechter in de joodse wetgeving (halacha). Ovadia Yosef was de voormalige Sefardische opperrabbijn van Israël en de spirituele leider van de politieke partij Shas in het Israëlisch parlement, de Knesset.

De Bijbel spreekt over de rechterstoel van Christus (2 Korinthe 5:10) en grote witte troon van God (Openbaring 20:11). Dat de mensen door een rabbijn zullen worden geoordeeld, is absoluut on-Bijbels.
Ook beweert Natan dat de mensen in de hemel de Torah zullen leren. Afgezien van de vraag of dit wel zo is, valt op dat alleen maar over de Torah wordt gesproken en het Nieuwe Testament nooit wordt genoemd.

3. Natan spreekt over engelen van vernietiging, met baarden en vuur dat uit hun ogen komt, gekleed in het zwart. Zo spreekt de Bijbel echt niet over engelen. Dit moeten wel demonen zijn.

4. Om je te bekeren, is het noodzakelijk tzitzit te gaan dragen, aldus Natan. Dit lijkt een verwijzing naar Numeri 15:58: ‘Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauwpurperen draad bevestigen.’
Deze kwasten (tzitzit) herinneren aan de geboden door God gegeven. Dat zijn niet alleen de 10 woorden die God Zelf op de twee stenen tafelen schreef, maar een totaal van 613 ge- en verboden die in de Torah vermeld staan.

Het gaat echter voor 100 procent in tegen de leer van de Heere Jezus dat je tzitzit moet gaan dragen om je te kunnen bekeren en gered te worden. Bekering is breken met de zonden in je leven en je vertrouwen stellen op de Heere Jezus alleen.

5. Volgens Natan is de oorlog van Gog en Magog al begonnen op 11 september 2015, de 27e Elul. Volgens hem wordt de situatie de weken en maanden na 11 september snel erger en zal dit snel uitlopen op een Derde Wereldoorlog, die twee weken zal duren. De volken zullen eerst elkaar bevechten en zich vervolgens tegen Israel en Jeruzalem keren.

Tegen Natan zou gezegd zijn dat de Amerikaanse president, Barak Obama, Gog is. Alle Joden die de Torah niet houden, zullen sterven, miljoenen. Het Israëlische leger zal maar twee dagen standhouden. Alleen degenen die mitzvot, de 613 ge- en verboden houden, zullen gered worden.

Dan zal de Olijfberg splijten en zal de messias zich vertonen. Aan de geur van de dan nog levende Joden zal hij beoordelen of ze Gods geboden houden. Ook zal de messias Gog – Barack Obama volgens Natan – in Israel doden en hem daar begraven.
Israel zal ten onder gaan, maar Jeruzalem zal overleven. De messias zal een mantel dragen, in bloed gedrenkt, wat zou wijzen op de Joden die tot eer van hem gedood zijn.

Dan zal de messias de volkeren van de wereld oordelen die de Joden alle eeuwen door onderdrukt hebben. Lange tijd zal nodig zijn om alle doden te begraven. Alleen de oprechten, degenen die Gods geboden hebben gehouden, zullen in leven blijven. Zij zullen zich bekeren, de ge- en verboden gaan houden en ingaan in het koninkrijk van de hemel.

Een aantal opmerkingen over wat onder punt 5 wordt genoemd. Algemeen: het is een vermenging van Bijbelse profetie en toevoegingen door Natan.

– Er is geen enkel bewijs dat de Gog-Magog oorlog op 11 september jl. is begonnen. Binnen enkele maanden daarna zou de Derde Wereldoorlog uitbreken. Inmiddels is het eind november. Laat uw hoofd niet op hol brengen door wat hier wordt gezegd.

– Barack Obama zou Gog zijn, de antichrist. Ik weet dat er meer zijn die dit denken of vermoeden, maar ik ben daar zeer voorzichtig mee. Vergeet niet dat Amerika nog steeds Israel steunt met vele, vele miljarden dollars per jaar, meer dan alle andere landen samen, ondanks zijn kritische houding tegenover Israel. Laten we maar voor hem bidden, dat hij tot geloof komt in de Heere Jezus, in plaats van met de beschuldigende vinger te wijzen.

– De boodschap die Natan doorgeeft, is een mix van Bijbelse zaken en buiten-Bijbelse toevoegingen. Dat hij zegt dat Gog met zijn legers in Israel zal worden begraven, vind je ook in Ezechiël 38 en 39. En in Zacharia 14 wordt inderdaad gesproken over een splijtende Olijfberg. Maar het zal niet zo zijn dat de Messias Zich dan pas uit het volk zal verheffen en herkenbaar zal worden. De Bijbel zegt dat Hij uit de hemel zal komen, op de wolken, en ieder oog zal Hem zien. Pas wanneer Zijn voeten op de Olijfberg zijn, zal de berg splijten (Zacharia 14:4).

– De messias over wie Natan het heeft, zal op grond van de geur van mensen weten of ze de geboden hebben gehouden of niet. Dit kom je beslist nergens in de Bijbel tegen.
De Bijbel zegt duidelijk dat het erop aankomt dat mensen geloven in de Heere Jezus. ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld’ (Johannes 3:18).
De enige grond waarop wij behouden kunnen worden, is het offer van de Heere Jezus is. ‘Geloof in de Heere Jezus Christus, en u zult zalig worden’ (Handelingen 16:31). Het is 100 procent genade van Hem en nooit op grond van het houden van de geboden, zoals Natan doorgeeft.

– Bijbels klinken Natans opmerkingen over de messias die de volken zal oordelen aan de hand van hoe hun houding tegenover Israel is geweest. Maar – opnieuw – nergens lees ik dat de heiligen degenen zijn die al Gods geboden hebben gehouden. Wie Gods geboden houdt en niet in de Heere Jezus gelooft, hoort niet bij de heiligen. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen.

Toets alles aan de Bijbel
Altijd zullen we zulke boodschappen moeten toetsen aan de Bijbel en ons daarbij laten door de Heilige Geest. De boodschap van Natan bepaalt ons wel bij de ernst van de tijd waarin we leven. De wederkomst van de Heere Jezus is aanstaande. Laten we alert zijn op de ontwikkelingen in de wereld, met name in en rond Israel. En zorg er voor dat u de Bijbel kent, zodat we niet direct in de ban komen van de profetie van die of van weer een ander.

En wie weet, gebruikt God wat deze jongen zegt toch nog ten goede. Ik hoop en bid dat Joodse mensen nieuwsgierig worden en in de Bijbel gaan lezen en de Heere is machtig genoeg om hun ogen te openen voor de Messias, Jesjoea, Die al gekomen is en spoedig terug zal komen.

In Mattheus 24:23 en 24 zegt de Heere Jezus:
23 Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet;
24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zo dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.’

Houd uw oog gericht op de Heere Jezus, verwacht Hem, Zijn wederkomst, elke dag. Vul u met Hem, meer dan met de tv, internet of wat dan ook.
‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen’ (Mattheus 28:18 en 20).

Dirk van Genderen