Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Red onze planeet! (30 reacties)

Geplaatst op donderdag 10 december 2015, 19:26 door Dirk A A

De afgelopen dagen was de wereld bijeen in Parijs voor de klimaattop. ‘We moeten onze planeet redden. De aarde wordt bedreigd. We moeten nu ingrijpen om de aarde leefbaar te houden voor ons nageslacht.’ Soortgelijke woorden klonken er in Parijs. En het mag wat kosten. Er wordt niet op 100 miljard gekeken om de CO2-uitstoot terug te dringen, waardoor, zo hoopt men, de temperatuur op aarde minder snel zal stijgen.

Heel duidelijk wil ik stellen dat het onze, door God gegeven opdracht is, om zo goed en verantwoord mogelijk met Zijn schepping om te gaan. Dat hebben we in het verleden vaak niet (goed) gedaan en het kan zeker nog veel beter.
Maar laten we nooit denken dat wij de aarde kunnen redden. Dat is mijn punt. Het lijkt een soort nieuwe religie te zijn, om de aarde optimaal te verzorgen. Soms raakt het aan aanbidding van de aarde.

Wetenschappers die er anders over denken, worden geweerd door de media
Wetenschappers die er anders over denken, die niet uitgaan van een onafwendbare temperatuurstijging door het handelen van de mens, worden in de media zelden of nooit meer aan het woord gelaten. Dat is kwalijk, omdat één van de kernwaarden van goede journalistiek ‘hoor en wederhoor’ is.

Een belangrijke vraag is of de Bijbel iets zegt over de natuur, het milieu en het klimaat. Jazeker. God heeft de aarde zeer goed geschapen. Perfect, lees Genesis 1 en 2 maar. Door de zondeval van de mens is de dood en het lijden, ook in de natuur, in de wereld gekomen. Daar ligt de diepste oorzaak van alle problemen met het milieu.
Maar hier mogen we ons niet bij neerleggen. De opdracht die Adam en Eva in het paradijs al kregen om de aarde te bebouwen en te bewaren, is ook onze opdracht.

De boodschap vanuit Parijs is dat ‘global warming’ (= opwarming van de aarde) de grootste bedreiging voor de mensheid is. Voor velen is dit het nieuwe ‘evangelie’. De wereld, de mensheid kan worden gered als we deze opwarming een halt kunnen toeroepen.

Zeker, we zullen op een zeer verantwoorde wijze om moeten gaan met Gods schepping, maar de boodschap van de Bijbel is toch totaal anders. Zelfs al gaan we optimaal om met de schepping, dan nog zijn we niet in staat de aarde en de mensheid te redden. De Enige Die dat kan en ook zal doen, is God zelf.

‘De aarde zal verslijten…’
In het Bijbelboek Jesaja kom je opmerkelijke woorden tegen over het lijden van de schepping, van de aarde.
Jesaja 51:6 zegt: ‘Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden,
want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed,
evenzo zullen haar bewoners sterven.
Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.’

De klimaatwetenschappers gaan uit van de berekeningen die hun computers produceren. Het is nog maar afwachten of hun voorspellingen/berekeningen ook werkelijkheid zullen worden. Het blijven verwachtingen.
Er zijn ook wetenschappers die binnen afzienbare tijd juist een daling van de temperatuur verwachten. Sommigen verwachten zelfs een (kleine) ijstijd, wat trouwens veel bedreigender voor de mensheid zou zijn, vanwege kelderende oogsten. Maar niemand kan bewijzen dat zijn of haar verwachting de juiste is. En niemand kent de exacte gevolgen van een verdere stijging van de temperatuur.

Ik sprak een wetenschapper die nauw betrokken was bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte, bij Rotterdam. Hij vertelde dat bij de aanleg rekening is gehouden met een aanzienlijke stijging van de zeespiegel door opwarming van de aarde. Hij had de noodzakelijke hoogte berekend, aan de hand van de computermodellen. Toen ik hem vroeg hoe snel de stijging van de zeespiegel gaat – heel concreet hoeveel de zeespiegel de afgelopen twintig jaar gestegen is – wist hij dat niet eens.

Lessen van de geschiedenis
Laten we niet vergeten dat in de geschiedenis de temperaturen op aarde ook fluctueerden. Duizend jaar geleden was het veel warmer dan nu. Ooit trokken de Vikingen naar Groenland om daar veeteelt te bedrijven. In Schotland werd wijn verbouwd. In die tijd had dat niets met meer CO2 in de lucht te maken, het zijn de natuurlijke variaties in het klimaat.

Ik kan me nog herinneren, toen ik jong was, dat verwacht werd dat de temperaturen zouden gaan dalen, met de nodige consequenties voor het leven op aarde en de opbrengsten van de oogsten. Later, een jaar of 25 geleden, was er de angst voor de zure regen. Bomen en gewassen zouden sterven, gebouwen zouden worden aangetast, kortom het voortbestaan van het leven werd bedreigd. Na een paar jaar hoorde je er niemand meer over. Nu is er angst dat de gevolgen van de opwarming van de aarde desastreus zullen zijn voor de aarde en de mensheid.

De huidige maatregelen die worden genomen tegen de opwarming van de aarde, kosten ongelooflijk veel geld. Geld waarvan ook een deel gebruikt kan worden voor extra veiligheid, extra zorg of armoedebestrijding, om maar iets te noemen.
Deze week las ik nog een bericht dat iemand tien jaar geleden een grote windmolen op zijn land had geplaatst. Deze molen kostte ruim 2 miljoen euro en in de loop van de jaren ontving hij er meer dan 3 miljoen euro aan subsidie voor. Ook kon hij daarbij nog de energie verkopen die deze windmolen leverde, ook enkele miljoenen. Als ik dit lees, denk ik: dit is waanzin, dit kan niet de bedoeling zijn.

Verband tussen zonden en slechte staat van de natuur
Ook in Jesaja 24 wordt gesproken over de ellendige toestand waarin de aarde verkeert.
Vers 4: ‘Het land treurt, verwelkt; hij verkommert, verwelkt – de wereld; zij verkommeren – de voornaamsten van de bevolking van het land.
5. Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond.
6. Daarom verteert een vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten.’

Er is kennelijk een verband tussen de toestand waarin de natuur, de schepping in het land zich bevindt en de geestelijke situatie in een land. Zonden en overtredingen hebben een negatief effect op het milieu. Daar horen we nooit over. De oproep zou moeten klinken: ‘Bekeert u en Ik, de Heere, zal uw land genezen.’
Letterlijk staat dit zo in 2 Kronieken 7:14:
‘…en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.’

Er zijn voorbeelden uit de geschiedenis dat de Heere deze woorden waar maakte, dat een opwekking ook gepaard ging met materiële zegen, dat de Heere bijvoorbeeld grotere oogsten gaf. Deze zegen was nooit wereldwijd, maar altijd lokaal, op de plaats, de omgeving waar de opwekking plaatsvond.

Ik meen dat de Bijbel ook spreekt over klimaatverandering richting de wederkomst van de Heere Jezus. Het is als een appèl: bekeer je, de wederkomst is aanstaande.
In Lucas 21, in de eindtijdrede van de Heere Jezus, voorzegt Hij in de verzen 25-28:
‘Er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee van golven.
En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
Laten we het van de Heere verwachten en tegelijk onze verantwoordelijkheid nemen. Jazeker. In het besef dat het redden van de aarde niet in onze macht ligt.
En we mogen zeker weten dat het moment komt dat de aarde nieuw wordt. Wanneer de Heere Jezus komt. Hij gaat het doen.
De aarde, de schepping lijdt vanwege onze zonden. Romeinen 8 zegt dat de schepping zucht en in barensnood is en met reikhalzend uitziet naar het openbaar worden van kinderen van God (vers 19).

Dat moment komt, wanneer Christus komt. De dag zal komen dat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken. ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’ (Openbaring 21:5).

Dirk van Genderen

30 Reacties

 1. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 december 2015 om 10:03

  Beste Dirk,

  Heel mooi en goed onderbouwd stuk, Dirk. Ik ben het er helemaal mee eens.
  Fijn, dat je de bijbel laat spreken over dit onderwerp. Dat is zo nodig in deze tijd.
  Je wordt overspoeld in de media met de mening van de wereld die leeft zonder God.
  Je ziet mensen in de buurt, kennissen en familie, zonnepanelen op het dak plaatsen, ze gaan een elektrische auto rijden of ze zijn heel erg bezig met biologisch eten. Maar ze bekommeren zich niet om hun ziel. Ik vind dat zo triest.

  Groetjes van Elisabeth

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 december 2015 om 10:22

  Dit heeft allemaal te maken met de komst van de antichrist en zijn valse wereldreligie. Wie weet, zal die religie wel de aanbidding van onze planeet zijn. Binnen de New Age wordt onze planeet ook wel moeder aarde genoemd.

  Het bulderen van de branding waar de Heere Jezus over spreekt in Zijn eindtijdrede, kan bijv. door zeebevingen, stormen en cyclonen veroorzaakt worden. In Openbaringen 6:5 (Ruiter op het vale paard met een weegschaal in zijn hand) staat dat voedsel zo duur zal worden dat het gehele maandinkomen opgaat aan eten. Dit kan veroorzaakt worden door wereldwijde misoogsten t.g.v. klimaatproblemen, instorting van het financiële systeem en oorlog.

 3. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 december 2015 om 11:25

  Prediker 3: 14:
  IK heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwig is; daaraan ken men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen; en God doet het, ..OPDAT… men voor Zijn aangezicht vreze,

  Wat is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is reeds ..LANG.. geweest; en God zoekt weer op, wat voorbij gegaan is

  Prediker 4:6: Beter is een handvol rust dan beide vuisten vol ZWOEGEN en najagen van wind.

  15: Ik (prediker) zag alle levenden onder de zon meelopen met de jongeling, de opvolger die in de plaats van de ander zou treden (van de dwaze koning:13), er was geen einde aan AL!! het volk, aan allen, wier spits hij stond..
  Maar… de lateren vonden in hem geen vreugde.
  DUS..is ook dit ijdelheid en najagen van …wind!!

  Prediker 5: 9: wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid.

  IK maak mij niet druk om al het gewoel en zogenaamde bezorgdheid over het klimaat. Mammon is de god waarom het draait hier onder de zon. En aan zijn volk(die hem volgen)komt geen einde….
  Prediker had er reeds mee te maken.
  Maar Prediker wist ook: het is najagen van wind.

 4. Thea zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 december 2015 om 14:31

  Dankuwel! Helemaal mee eens. Er stond afgelopen week een opiniestuk in de Volkskrant over de klimaathype van Dirk Jan van Baar, een atheist, waarin hij zei ‘ Als de mens voor God gaat spelen, loopt het nooit goed af’.

 5. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 december 2015 om 17:27

  Sjalom Dirk,

  Heldere uiteenzetting van feiten die bij velen bekend zijn. Echter het handelen daar naar ontbreekt daar vaak aan. Het zijn de doorlopende nieuwjaarsgedachten: volgend jaar doe ik het anders. Die gedachte alleen al om het uit te stellen en als een voornemen te laten staan. De weerbarstige praktijk is dat iedere keer gegraaid en gestolen wordt van ons toekomstige nageslacht. We hebben een nieuwe offerhoogte gevonden: het milieu. Tjonge daar moeten we allemaal wat aan doen hoor, want anders en dan komt er een grote waslijst van rampen naar boven. Paniek die omgezet gaat worden in keiharde maatregelen die voor alle overheden op aarde gelden. Iedereen wil daar zijn zegje overdoen en blijft maar onverminderd online om geen microseconde te missen van wat er in de wereld gebeurt. Databanken en websites die alleen al een centrale nodig hebben voor hun stroomvoorziening. Welke data dan? Data van ingeblikt vermaak, data van sociale media, data van informatie en ga zo maar door. Het levert wat werkgelegenheid op en hoe is het toch mogelijk dat aan de top van de data ontwikkelaars zoveel miljardairs zijn bijgekomen.

  De mens is nu eenmaal heel nieuwsgierig van aard en wil heel graag op de hoogte blijven. Je wordt op je wenken bediend en anders creëren we wel wat voor je. Handel in doemdenken genoeg: er moet iets gebeuren, want ja niet iedereen is gehoorzaam en laat bijvoorbeeld de sociale media een jaar lang met rust. Wat moet je dan doen met de extra tijd die je daarvoor in de plaats krijgt? Het intermenselijke contact moet weer hervonden worden. Een open gesprek met elkaar en niet via internet, hoe doe je dat? De jeugd klikt van het ene item naar het andere item en als het fun is denkt men daarmee te kunnen communiceren. Zelfdiscipline is een ouderwets woord geworden. De mens heeft rechten, dus maakt men er ook handig gebruik én misbruik van.

  Gelovigen willen blijkbaar niet het zout van de aarde zijn en gaan maar al te graag mee in de consumptiehype. Uitvindingen zijn nuttig maar hebben ook een beperking in zich.

 6. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 december 2015 om 15:41

  Als mensen volgens het Christelijk geloof zouden leven zou er geen klimaatprobleem zijn.
  Als Christen wil je immers het goede en dan denk je ook aan de toekomst.
  milieutips:
  1. Koop eens tweedehands kleding bij een Dorcas-winkel.
  2. Ga eens op de fiets naar de kerk, ook als het regent.
  3. Zet de temperatuur in huis een graadje lager en doe een warmere trui aan.

 7. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 december 2015 om 16:18

  Shalom Dirk,
  Dank voor de mij mooie duidelijke informatieve column!

 8. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 december 2015 om 16:49

  Tweede hands kleding dragen, de temperatuur in huis een graadje lager etc. helpt niet om het klimaat te verbeteren

  Wat dacht je van de echte vervuilers, de vliegtuigen en auto’s, dit is niet meer terug te draaien, helaas !

 9. eric persoon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 december 2015 om 17:55

  Vliegtuigen en auto’s zijn inderdaad grote vervuilers, maar ook vervoer per schip.
  Maar er is wel degelijk iets aan te doen.
  In de toekomst kan alle vervoer op de weg rijden op elektriciteit of waterstof, die beiden geen vervuiling geven, daar zijn nu al oplossingen voor.
  Vliegtuigen en schepen hebben nog wel brandstof nodig, maar die kan uit biomassa en elektriciteit gemaakt worden, nu al.
  Het is een zaak van willen, niet of het mogelijk is of niet.

 10. Arnold Dorrestein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 december 2015 om 18:04

  Dirk, ik ben heel blij dat u ook direct zegt, wij kunnen de wereld niet redden !
  Kunnen wij dan niets??
  Nee niet uit onszelf!!!
  God heeft mij leren bidden , daarin ook mijn problemen voor Hem neer te leggen… de grote dingen, de opwarming van de aarde, maar veel meer nog de kleine dingen !!
  En God hoort, verhoort ook nog !
  Heb ik ook deze week weer mogen ervaren!
  God zij geloofd en geprezen!
  Halleluja!

 11. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 december 2015 om 18:16

  De aarde wordt niet opgewarmd door co2, dat is een grote leugen, en waarom? Omdat het een miljarden bedrijf is geworden, er zijn wetenschappers die blijven liegen, hetzelfde laken en pak met de VN. Alles is tegenwoordig te koop, zelfs het milieu maar met dat extra geld wordt er niets gedaan, alleen de leugenaars betalen.
  Er zijn tijden geweest dat het co2 gehalte vele malen hoger was, toen waren de temperaturen extreem laag ‘s winters, dus geen opwarming daardoor, allemaal stelen van de onwetenden, die kan je alles vertellen, omdat zij geen onderzoek naar die leugens doen.

  https:\/\/www.elsevier.nl/Kennis/achtergrond/2015/12/9-leugens-en-overdrijvingen-over-het-klimaat-2729012W/

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 december 2015 om 18:46

  Doordat ventilatie, klimaattechniek en energie mijn vak is, ben ik wel een beetje thuis in het wereldje van de zogenaamde “klimaatverandering”!! Dat CO2 en de ontbossing van onze planeet een groot gevaar is weet ik maar al te goed, maar ik hoor vrijwel niet over de ontbossing…… De enige reden voor alle paniek is, dat er in die “klimaatverandering” en duurzame energiebronnen, onvoorstelbare kapitalen worden verdiend!! Dat de activiteit van de zon de grootste invloed heeft op ons klimaat en dat de aardtemperatuur altijd al aan verandering onderhevig is en was (denk aan “de kleine ijstijd” tijdens de middeleeuwen), wordt in de discussie grotendeels vermeden. Een vulkaan uitbarsting (er waren de laatste jaren nogal wat) heeft meer invloed op het klimaat dan ons autootje! Dat te veel CO2 in de lucht zelfs onze warme golfstroom kan doen omkeren klopt! Ik woon in Oldenzaal en geen jaar was het regenwater zo vuil dan het afgelopen jaar. Oldenzaal ligt in de luchtstroom vanuit het Roergebied. Ik ben er van overtuigd, dat in het Roergebied dingen gebeuren, waar we geen weet van hebben. Ook hier kunnen we veel van Israël leren!! Ik was in 1970 en in 2011 in Israël! In 1970 (3 jaar na de zesdaagse oorlog) was het toen nog voormalige Palestijnse gebied nog woestijn en steppe-achtig gebied met enkele schaapskudden….. In 2011 was heel Israël één groene oase!! Sinds de EU hebben we in heel Europa een enorme hoeveelheid ongebruikt braak gebied gecreëerd. Mijn planten in mijn tuin groeiden groeiden nog nooit zo hard als in het afgelopen jaar, wat duidt op een overschot aan CO2 in de lucht. De enige manier om daar vanaf te komen is bomen planten, maar dan ook bossen die “onderhouden” worden….. Van dat laatste word je moe en onze overtollige energie verbruiken we liever in fitness-studio’s… Aangezien aan bossen planten weinig valt te verdienen en alleen maar geld kost, is daar helaas ook geen aandacht voor…..

 13. robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 december 2015 om 19:41

  Beste Dirk

  Het is waar dat alleen God de wereld kan redden. Wij mensen kunnen hoogstens (goed bedoelde) pogingen doen. Het milieu enz. voor de troon van de Heere brengen is zeer noodzakelijk, want Hij die immers alles geschapen heeft, wil gebeden worden.

 14. gerard zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2015 om 14:39

  Mooie uiteenzetting en zo is het !!!, God heeft de aarde in zijn beheer en de mens mag er op passen en dat is toch heel wat anders.
  Ik laat me niet gek maken door onze klimaatwetenschappers (weergoden ), ik blijf lekker in mijn autootje rijden en natuurlijk erbij blijven fietsen.

 15. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2015 om 17:07

  Bedankt Dirk voor dit stuk. Het helpt mij om al die drukte rondom de milieu problemen te relativeren.

 16. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2015 om 17:42

  Aan Adam werd gezegd na de zondeval: Om Uwentwil is de aardbodem vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft en doornen en distelen zal hij u voortbrengen.
  Ik stel mij even voor hoe Adam en Eva hebben geleefd nadat zij uit de Hof in Eden zijn verdreven. In de Hof volmaaktheid. Eten van heerlijke vruchten van alle bomen. (behalve van de boom van kennis van goed en kwaad). Buiten de Hof: Een vervloekte aarde en in het zweet des aanschijns eten van het gewas des velds en de aarde zal de mens doornen en distelen voortbrengen.

  Oorzaak? het eten van de !!BOOM!! van kennis van goed en kwaad. En Adam en Evan kenden de …OORZAAK!!

  Van het ene moment op het andere moment was het gehele volmaakte flora en fauna aangetast door onvolmaaktheid. IN plaats van prachtige reine, smetteloze flora en fauna, opeens besmette en onreine flora en fauna.

  Ik ben er van overtuigd dat wat de mens ook denkt te moeten doen om het nageslacht iets beters na te geven als wat wij er van maken, dat het niet zal gelukken.
  Want: nog steeds is de aarde vervloekt, en gaan de gevolgen van de zonde van de mens door. Doornen en distelen zal de aarde voortbrengen. Hoe we ook zwoegen om het anders te krijgen.

  Laten we met de Geest maar bidden : Kom Here Jezus Kom spoedig. En wie het hoort zegge: Kom.

  Want met de Komst van Christus Jezus de Gekruisigde en Opgestane Heer,(voor Zijn Bruid in de Lucht)zal dat een begin zijn van een kentering.
  Hoewel het volmaakte dan nog 1000 jaar in het verschiet ligt, zal toch door Zijn komst in de Lucht en daarna zijn Wederkomst voor Israël ook de flora en fauna profijt van hebben. Want de leeuw zal met het lam verkeren en een kind zal spelen in de hol van de leeuw.
  Het komt dus goed. Maar niet bewerkt door de mens. Maar door Gods ingrijpen en handelen.
  IK kijk er naar uit.

 17. T zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2015 om 19:46

  Beste Dirk,

  We kunnen ter onderstreping van jouw artikel ook Zondag 10 lezen, in veel kerken wordt dit niet meer gebruikt maar is heel actueel.
  Vraag 27: Wat verstaat u onder Gods voorzienigheid?

  Antwoord:
  De almachtige en tegenwoordige kracht van God, waardoor Hij hemel en aarde, met alle schepselen, als met zijn hand in stand houdt en zó regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij toeval, maar uit zijn vaderhand ons ten deel vallen.

 18. Roel Elsinga zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2015 om 22:10

  Vanmorgen onderweg naar de kerk hoorde ik op Groot Nieuws Radio, dat president Obama had gezegd, dat met dit klimaatakkoord de wereld gered kan worden. Althans woorden met een dergelijke strekking. Ik zei tegen mijn vrouw, dat dat niet met een klimaatakkoord kan, maar wel door op de knieën te gaan. Natuurlijk is de mensheid bezig zichzelf te vernietigen. Dit moeten we niet onderschatten en wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Ik ben het met je eens, Dirk, dat het maar zo eens zou kunnen zijn, dat natuurrampen in bepaalde landen best eens zouden kunnen samenhangen met de geestelijke gesteldheid van de mensen erin. Kijk naar de V.S., Engeland, etc. Daarom verwonder ik mij er ook wel eens over, dat wij in Nederland er altijd nog zo goed wegkomen. Aan de andere kant is het zo, dat de komst van de Here Jezus heel dichtbij is en dat de kwaliteit van het klimaat daar nauw mee samenhangt. Frappant is wel, dat toen ik in de jaren 60 van de vorige eeuw op de ULO zat, dat de biologieleraar zei, dat het tropische en subtropische klimaat langzaam naar het noorden verschuift. Ik weet niet meer waar hij dat op baseerde, maar het is wel zo, dat het huidige klimaat in Nederland veel overeenkomsten vertoont met dat in Frankrijk. Ik hoop in ieder geval, dat ik de komst van de Here Jezus in levende lijve mag meemaken.

 19. angela zegt:
  Geplaatst op maandag 14 december 2015 om 0:10

  Misschien is dit ook wel het begin van het einde van god geld en kapitalisme. Ik schat in dat het westen een lieve duit moet betalen en dat is toch echt belasting verhoging

 20. michel zegt:
  Geplaatst op maandag 14 december 2015 om 11:57

  wat mij het ergst irriteert in dit stuk is de passiviteit: Menselijke maatregelen zullen niet helpen, daarnaast worden alle wetenschappelijke ontdekkingen eenvoudig van de tafel geveegd. God heeft ons mensen een eigen wil gegeven, in de verwachting dat wij mensen onze verantwoordelijkheid zouden nemen. Dat geldt zowel voor de wetenschappers die onderzoek doen naar de invloed van menselijk handelen op onze aarde als voor ons mensen om die invloed zoveel mogelijk te beperken. En ja dat kan ons geld kosten en invloed hebben op ons leefgedrag.
  Met ons zelfde leefgedrag kunnen wij Christenen wel meewerken aan een aarde die er wat beter voorstaat dan dat ie nu doet. Dat de aarde verslijt wil niet zeggen dat wij niet kunnen en mogen ingrijpen om die slijtage tegen te gaan. Want daarmee kunnen wij het leven voor onze naaste (onze kinderen en kleinkinderen, maar ook de armere bevolking aan de andere kant van de wereld) verbeteren en misschien voorzien van een betere en meer leefbare toekomst. En daarin zit onze Christelijke plicht.
  Dat dit misschien eventueel voorzichtige tekenen kunnen zijn van de eindtijd, zou mooi zijn. Maar daar mag je nimmer en nooit van uit gaan. Want wat als het niet zo is? Verzaak je dan niet jouw taak die je hebt als christen (heb je naaste lief zoals jezelf)?
  Menselijke acties kunnen misschien dan niet het verschil maken. Maar menselijke acties met Gods hulp zeker wel. En dat lees ik nergens in dit hele bovenstaande stuk.

  Groet,
  Michel

 21. monique van den doel zegt:
  Geplaatst op maandag 14 december 2015 om 15:22

  Hallo Dirk, prachtig stuk. Geld is de wortel van alle kwaad, en hiervan dus ook. Het lijkt inderdaad wel een nieuwe religie. Terwijl God duidelijk is dat geen mens straks kan zeggen: zie, onze groepering heeft de aarde gered. Alle knie zal voor Hem buigen en weten dat Hij Heer is! Maranatha Jezus kom spoedig.

 22. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 14 december 2015 om 17:47

  Ja, het lijkt mij ook dat wij het goede moeten benoemen van de klimaattop. Anders krijg je zo’n eenzijdig beeld, dat wij christenen alles vanuit de bijbel benoemen en definiëren.
  Wij zouden ook wellicht kunnen zeggen, dat wij verheugd zijn dat er maatregelen worden genomen rondom het klimaat, vervuiling en behoud van natuur.
  Dat er hoogstwaarschijnlijk allerlei machten zijn omtrent misbruik van gelden en machten, van leiders die overgaan tot eenwording van de wereldorde, daar moeten wij bovenstaan.
  Anders wordt het wij en zij denken, en dat gaat ten koste van ons. Omtrent het evangeliseren tot de ongelovige die de Here Jezus niet kent.
  Laat ons hierin ook weer de minste zijn, en benoem het goede… Want zij weten vaak niet beter.

  Vr gr rene postma

 23. Marlies zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 december 2015 om 22:50

  Beste Dirk van Genderen,
  Ik begrijp uw punt: als mensen zijn we niet in staat de schepping te redden, dat kan God alleen. Het is goed om ons daarvan bewust te zijn en om ervan te getuigen dat alleen God ons kan redden. Tot zover ben ik het van harte met u eens.

  Echter, in bovenstaand stuk staan nogal wat zinnen die bij mij de indruk wekken dat u niet erg de moeite hebt gedaan om een en ander goed uit te zoeken.

  Enkele voorbeelden:
  -U noemt het gebrek aan ruimte voor wetenschappers die er anders over denken. Ik heb afgelopen toch met enige regelmaat wél artikelen van klimaatsceptici gezien, maargoed, dat deze veel minder aan het woord komen, daar is een simpele verklaring voor: klimaatwetenschappers die de klimaatverandering ontkennen zijn er nauwelijks, steeds minder zelfs. Er is grote consencus, zie bv. https:\/\/www.pbl.nl/…/enqu%C3%AAte-bevestigt…
  -Wat betreft de ‘ zure regen’ waar je niks meer over hoort: ook een simpele verklaring: sinds de jaren tachtig zijn de veroorzakers hiervan (uitstoot van stikstof- en zwaveloxiden) in Nederland met 40 en 89 procent gedaald. Ofwel het probleem is sterk verminderd (gelukkig!) maar dat heeft wel de nodige moeite gekost. Overigens is het nog steeds niet geheel opgelost, maar dat terzijde. Dit is echt heel erg makkelijk te vinden als je even googlet.
  -U noemt dat er erg veel geld wordt gestoken in maatregelen tegen klimaatverandering. Daar kun je van alles van vinden, maar als er niet wordt ingegrepen zouden de kosten van nóg maar mislukte oogsten door droogte, ondergelopen eilandstaten, overstromingen etc. nog wel eens vele malen hoger kunnen zijn.

 24. Marlies zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 december 2015 om 22:50

  Vervolg op vorige reactie:

  Verder lees ik door uw verhaal heen dat alle klimaatellende erbij hoort richting de wederkomst van Jezus. Dat zou ik me best voor kunnen stellen (maar ik acht mezelf nog niet genoeg theologisch onderbouwd om dit met veel stelligheid te beweren), maar dat betekent toch niet dat we ons niet in moeten spannen om de ellende te beperken? Er staat bijvoorbeeld ook in de Bijbel dat richting de wederkomst ‘de liefde zal verkillen’; dat betekent toch ook niet dat we ons daarbij neer moeten leggen?

  Verder moet me van het hart dat ik zelf vooral een groot onrecht zie in de gevolgen van klimaatverandering: droogtes en mislukte oogsten in arme landen die zelf nauwelijks aan de uitstoot van broeikasgassen hebben bijgedragen maar wél de ergste gevolgen moeten dragen. Een groot onrecht. En roept de Bijbel ons niet op om onrecht tegen te gaan?

  Ik hoop dat mij boodschap duidelijk is. En echt, ik hoop van harte dat u volgende keer de moeite neemt om zaken wat beter uit te zoeken; zie voornamelijk mijn eerste twee punten. Dat komt uw boodschap omtrent het feit dat God ons redt hopelijk ten goede, niet in de laatste plaats voor niet-christenen.

  Als allerlaatst nog een vraag: u noemt in het begin wel dat milieu en zorg voor de schepping belangrijk moet zijn voor christenen, maar ik zie u nergens vertellen hoe dat concreet vorm moet krijgen. Kunt u daar iets over zeggen?

 25. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 december 2015 om 10:06

  Beste Dirk,

  Laat je a.u.b. niet uit het veld slaan door de kritische noot die sommigen bezigen. Je hebt een gevoelige snaar geraakt met dit stuk. Wat je zegt: “Soms raakt het aan aanbidding van de aarde”, is gewoon waar. Wat de Heere vooral wil is dat wij deze tijd op aarde ons bekeren tot Hem. En met de dingen bezig zijn “die van boven zijn”, Col. 3:1-2 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.” Dat betekent geen passiviteit!! Je bent anders gericht. Als christen leef je met de gedachten dat God alles wel zal maken. In Jesaja 65:13 staat: “Want zie, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zij zullen in het hart niet opkomen” en in 2 Petrus 3:13 staat “Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.”
  God wil dat we in onze gedachten bezig zullen zijn met het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21), dat eens op de nieuwe aarde zal nederdalen, met onze woning daarboven in die stad (Joh. 14:1-3), met de vrede en de blijdschap die daar heersen, met alle engelen die daar zijn en ook al de heiligen die ons reeds naar de hemel voor gingen en met God de Vader en Jezus, Die daar ook aanwezig zijn.

 26. rene postma zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 december 2015 om 19:54

  Er zijn machten bezig om de ongelovige mens een rad voor de ogen te draaien. De ware christenen die gevoed word door de Heilige Geest, moet er voor deze mensen zijn, die door de zonde van wereldgelijkvormigheid in hun greep worden gehouden.
  Uit bijbels oogpunt weten wij hoe de verloop van de toekomst, of te wel de tijdgeest, er globaal in vervulling er zal gaan uitzien.
  Dirks waarschuwing omtrent de klimaattop is dan ook in een bijbels perspectief bekeken. Met een menselijke emotie.
  Maar voor de ongelovige mens is het schrijven van Dirk moeilijk te begrijpen, daar is geloof voor nodig.
  Mijn oproep is dan ook om begrip op te brengen voor de ongelovige, die niet de wijsheid begeert die gevoed wordt door de Here.
  Voorzichtigheid is geboden. Het zaaien mag niet verstoort worden door ons gelijk uit bijbels perspectief. De Here Jezus, zijn wil is om te oogsten. Zoveel mogelijk. Het is nog tijd om te zaaien en te oogsten. Dit moet onze eerste prioriteit zijn.
  Laat het wereldse aan de machten over, waar de zonde vrij spel heeft. Laat ons strijden met de geestelijke wapens die de Here ons verschaft.

  De Here Jezus is er voor ons, met de wetenschap, wie in hem gelooft niemand verloren gaat.

  Vr gr rene postma

 27. Menno zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 december 2015 om 22:05

  Het grootste probleem is, denk ik, dat de mens het klimaatprobleem zonder God probeert op te lossen. Dit geldt niet alleen voor het klimaatprobleem maar voor alle wereldwijde problemen. Het klimaatverdrag is het zoveelste ‘toren van Babel project’ en zal daarom ook mislukken.

  Een paar dagen terug zag ik op het journaal de band ‘angels of death metal’ (juist ja, die van de aanslag in Parijs) samen met de rockband U2 optreden. Als een soort mantra werd er gezongen: “People have the power.” Dit is precies hoe satan het wil: de mens, 666, wordt centraal gesteld. De satan doet er alles aan om mensen van God af te houden. Dit geldt dus ook voor het klimaatverdrag.

 28. angela zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 december 2015 om 10:19

  https:\/\/www.israeltrees.org/articles/miracle-shmitta-grapes/
  https:\/\/www.israeltrees.org/articles/miracle-banana-field/
  Bovenstaande linken laten zien wat gehoorzaamheid aan God geeft.

  Overstappen op andere energie bronnen verandert niet onze levensstijl, dat doet de bijbel.
  Ik blijf me afvragen: Waarom als olie zo slecht is, geeft God Israel olie- en gasvelden?

  Is het niet hoe wij er mee omgaan? Alles waar te voor staat is niet goed werd mij vroeger voorgehouden. Wij leven op te grote voet wat betreft olie.

  Maar wat doen we straks met al het afval van windmolens en zonnepanelen?

  Mag de aarde ons iets kosten? Jazeker ga bijbels leven.
  In ons land wonen veel mensen op de armoedegrens die niet op hoge kosten zitten te wachten.

 29. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 december 2015 om 16:59

  De eindtijd-profetieën, die over de hele wereld steeds zichtbaarder worden, gaan in hoofdzaak over de eindstrijd tussen:
  Geloof tegen geloof. Wij Christenen moeten nu meer gaan evangeliseren en de naaste (bijvoorbeeld de vluchtelingen) meer gaan liefhebben.
  Goed tegen kwaad. Laten wij ons tegen de duivelse krachten beschermen door zo te leven, zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft verkondigd en voorgeleefd. Uit zelfbescherming moeten wij de IS bestrijden.
  Arm tegen rijk. De afstand tussen het rijke westen en het arme oosten en Afrika wordt steeds groter. Het rijke westen produceert ook de meeste CO2 uitstoot. Wij verbruiken en consumeren ook de meeste grondstoffen en veelal voor onzinnige luxe dingen, ik denk bijvoorbeeld aan de moderne sociale communnicatie middelen waar kleine kinderen vanaf 5 jaar al steeds meer gebruik c.q misbruik van maken. Ook de overvloedige dure overheidsgebouwen, stadhuizen, stations, Museums etc. worden van vele grondstoffen gemaakt. Kortom het rijke westen is de grootste CO2 vervuiler.
  Wij kunnen onze planeet niet redden, maar wel ons eeuwig leven, door Jezus in ons hart te sluiten en Zijn Leer daadwerkelijk in praktijk te brengen, zoals Hij het ons 2000 jaar heeft voorgeleefd. Hub.

 30. Ben zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 december 2015 om 23:21

  Beste mensen,

  Kijk eens op de website van Creation Worldview Ministries.
  Dr Grady McMurtry (een christen wetenschapper) ontkracht al vele jaren allerlei leugens uit de pseudo wetenschap, in het bijzonder op het gebied van de geologie en de zogenaamde evolutie. Ook over de opwarming van de aarde. Er staan vele artikelen en korte videootjes op de site die je kunnen helpen om staande te blijven als christen.

  https:\/\/www.creationworldview.org/articles.asp

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden