Red onze planeet!

De afgelopen dagen was de wereld bijeen in Parijs voor de klimaattop. ‘We moeten onze planeet redden. De aarde wordt bedreigd. We moeten nu ingrijpen om de aarde leefbaar te houden voor ons nageslacht.’ Soortgelijke woorden klonken er in Parijs. En het mag wat kosten. Er wordt niet op 100 miljard gekeken om de CO2-uitstoot terug te dringen, waardoor, zo hoopt men, de temperatuur op aarde minder snel zal stijgen.

Heel duidelijk wil ik stellen dat het onze, door God gegeven opdracht is, om zo goed en verantwoord mogelijk met Zijn schepping om te gaan. Dat hebben we in het verleden vaak niet (goed) gedaan en het kan zeker nog veel beter.
Maar laten we nooit denken dat wij de aarde kunnen redden. Dat is mijn punt. Het lijkt een soort nieuwe religie te zijn, om de aarde optimaal te verzorgen. Soms raakt het aan aanbidding van de aarde.

Wetenschappers die er anders over denken, worden geweerd door de media
Wetenschappers die er anders over denken, die niet uitgaan van een onafwendbare temperatuurstijging door het handelen van de mens, worden in de media zelden of nooit meer aan het woord gelaten. Dat is kwalijk, omdat één van de kernwaarden van goede journalistiek ‘hoor en wederhoor’ is.

Een belangrijke vraag is of de Bijbel iets zegt over de natuur, het milieu en het klimaat. Jazeker. God heeft de aarde zeer goed geschapen. Perfect, lees Genesis 1 en 2 maar. Door de zondeval van de mens is de dood en het lijden, ook in de natuur, in de wereld gekomen. Daar ligt de diepste oorzaak van alle problemen met het milieu.
Maar hier mogen we ons niet bij neerleggen. De opdracht die Adam en Eva in het paradijs al kregen om de aarde te bebouwen en te bewaren, is ook onze opdracht.

De boodschap vanuit Parijs is dat ‘global warming’ (= opwarming van de aarde) de grootste bedreiging voor de mensheid is. Voor velen is dit het nieuwe ‘evangelie’. De wereld, de mensheid kan worden gered als we deze opwarming een halt kunnen toeroepen.

Zeker, we zullen op een zeer verantwoorde wijze om moeten gaan met Gods schepping, maar de boodschap van de Bijbel is toch totaal anders. Zelfs al gaan we optimaal om met de schepping, dan nog zijn we niet in staat de aarde en de mensheid te redden. De Enige Die dat kan en ook zal doen, is God zelf.

‘De aarde zal verslijten…’
In het Bijbelboek Jesaja kom je opmerkelijke woorden tegen over het lijden van de schepping, van de aarde.
Jesaja 51:6 zegt: ‘Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden,
want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed,
evenzo zullen haar bewoners sterven.
Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.’

De klimaatwetenschappers gaan uit van de berekeningen die hun computers produceren. Het is nog maar afwachten of hun voorspellingen/berekeningen ook werkelijkheid zullen worden. Het blijven verwachtingen.
Er zijn ook wetenschappers die binnen afzienbare tijd juist een daling van de temperatuur verwachten. Sommigen verwachten zelfs een (kleine) ijstijd, wat trouwens veel bedreigender voor de mensheid zou zijn, vanwege kelderende oogsten. Maar niemand kan bewijzen dat zijn of haar verwachting de juiste is. En niemand kent de exacte gevolgen van een verdere stijging van de temperatuur.

Ik sprak een wetenschapper die nauw betrokken was bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte, bij Rotterdam. Hij vertelde dat bij de aanleg rekening is gehouden met een aanzienlijke stijging van de zeespiegel door opwarming van de aarde. Hij had de noodzakelijke hoogte berekend, aan de hand van de computermodellen. Toen ik hem vroeg hoe snel de stijging van de zeespiegel gaat – heel concreet hoeveel de zeespiegel de afgelopen twintig jaar gestegen is – wist hij dat niet eens.

Lessen van de geschiedenis
Laten we niet vergeten dat in de geschiedenis de temperaturen op aarde ook fluctueerden. Duizend jaar geleden was het veel warmer dan nu. Ooit trokken de Vikingen naar Groenland om daar veeteelt te bedrijven. In Schotland werd wijn verbouwd. In die tijd had dat niets met meer CO2 in de lucht te maken, het zijn de natuurlijke variaties in het klimaat.

Ik kan me nog herinneren, toen ik jong was, dat verwacht werd dat de temperaturen zouden gaan dalen, met de nodige consequenties voor het leven op aarde en de opbrengsten van de oogsten. Later, een jaar of 25 geleden, was er de angst voor de zure regen. Bomen en gewassen zouden sterven, gebouwen zouden worden aangetast, kortom het voortbestaan van het leven werd bedreigd. Na een paar jaar hoorde je er niemand meer over. Nu is er angst dat de gevolgen van de opwarming van de aarde desastreus zullen zijn voor de aarde en de mensheid.

De huidige maatregelen die worden genomen tegen de opwarming van de aarde, kosten ongelooflijk veel geld. Geld waarvan ook een deel gebruikt kan worden voor extra veiligheid, extra zorg of armoedebestrijding, om maar iets te noemen.
Deze week las ik nog een bericht dat iemand tien jaar geleden een grote windmolen op zijn land had geplaatst. Deze molen kostte ruim 2 miljoen euro en in de loop van de jaren ontving hij er meer dan 3 miljoen euro aan subsidie voor. Ook kon hij daarbij nog de energie verkopen die deze windmolen leverde, ook enkele miljoenen. Als ik dit lees, denk ik: dit is waanzin, dit kan niet de bedoeling zijn.

Verband tussen zonden en slechte staat van de natuur
Ook in Jesaja 24 wordt gesproken over de ellendige toestand waarin de aarde verkeert.
Vers 4: ‘Het land treurt, verwelkt; hij verkommert, verwelkt – de wereld; zij verkommeren – de voornaamsten van de bevolking van het land.
5. Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond.
6. Daarom verteert een vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten.’

Er is kennelijk een verband tussen de toestand waarin de natuur, de schepping in het land zich bevindt en de geestelijke situatie in een land. Zonden en overtredingen hebben een negatief effect op het milieu. Daar horen we nooit over. De oproep zou moeten klinken: ‘Bekeert u en Ik, de Heere, zal uw land genezen.’
Letterlijk staat dit zo in 2 Kronieken 7:14:
‘…en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.’

Er zijn voorbeelden uit de geschiedenis dat de Heere deze woorden waar maakte, dat een opwekking ook gepaard ging met materiële zegen, dat de Heere bijvoorbeeld grotere oogsten gaf. Deze zegen was nooit wereldwijd, maar altijd lokaal, op de plaats, de omgeving waar de opwekking plaatsvond.

Ik meen dat de Bijbel ook spreekt over klimaatverandering richting de wederkomst van de Heere Jezus. Het is als een appèl: bekeer je, de wederkomst is aanstaande.
In Lucas 21, in de eindtijdrede van de Heere Jezus, voorzegt Hij in de verzen 25-28:
‘Er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee van golven.
En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
Laten we het van de Heere verwachten en tegelijk onze verantwoordelijkheid nemen. Jazeker. In het besef dat het redden van de aarde niet in onze macht ligt.
En we mogen zeker weten dat het moment komt dat de aarde nieuw wordt. Wanneer de Heere Jezus komt. Hij gaat het doen.
De aarde, de schepping lijdt vanwege onze zonden. Romeinen 8 zegt dat de schepping zucht en in barensnood is en met reikhalzend uitziet naar het openbaar worden van kinderen van God (vers 19).

Dat moment komt, wanneer Christus komt. De dag zal komen dat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken. ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’ (Openbaring 21:5).

Dirk van Genderen