Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

25 orthodoxe rabbijnen spreken over Jezus (31 reacties)

Geplaatst op zaterdag 2 januari 2016, 12:45 door Dirk A A

Enkele weken geleden verscheen er een opzienbarende verklaring van 25 vooraanstaande rabbijnen. Zij prijzen Jezus en dringen aan op meer samenwerking – een partnerschap zoals zij het noemen – tussen Joden en christenen, wat volgens hen de wil van ‘onze Vader in de hemel is’.

Wat moeten we denken van dit schrijven van deze rabbijnen? Betekent dit een doorbraak, zoals sommigen mij schreven?
Deze verklaring komt voort uit een initiatief enkele jaren geleden van een aantal orthodoxe rabbijnen uit Israel, Europa en Amerika, die zich verenigden in het Centrum voor Joods-christelijk begrip en samenwerking (CJCUC). Ze streven naar een betere samenwerking tussen Joden en christenen.

De rabbijnen verwijzen onder meer naar de stellingname door de Rooms-Katholieke Kerk de afgelopen decennia, dat God Zijn verbond met het Joodse volk nooit heeft verbroken.
Ondanks de vervangingsleer, die zegt dat de kerk in plaats van Israel is gekomen, geloven ook veel protestanten dat het Joodse volk Gods volk is. Gelukkig zijn er ook tal van protestantse kerken die dit erkennen, hoewel helaas lang niet alle kerken hiermee instemmen.

Opmerkelijke uitspraken
In hun verklaring citeren de rabbijnen de 18e eeuwse rabbi Jacob Emden: ‘Jezus bracht een dubbele weldaad aan de wereld. Aan de ene kant heeft Hij de Torah van Mozes majestueus bekrachtigd – niet één van onze geleerden sprak nadrukkelijker over de onveranderlijkheid van de Torah – aan de andere kant verwijderde Hij de afgoden van de volken en leerde hun de zeven geboden van Noach.’

Dit zijn opmerkelijke uitspraken voor orthodoxe rabbijnen. Voorheen – en nog steeds – wezen veel religieuze Joden Jezus af met de beschuldiging dat Hij de Torah niet hield. Daarom kon Hij de Messias niet zijn. Lees maar in het Nieuwe Testament, in de Evangeliën waarvan de Farizeeën en de Schriftgeleerden Hem beschuldigden.

Met deze verklaring lijkt het erop dat een aantal orthodoxe rabbijnen Jezus niet langer volstrekt afwijst. Kan dit het begin zijn van meer, een geestelijke herleving van het Joodse volk? Dat is mijn verlangen… Dat is ook wat de Bijbel voorzegt…

Een eerste stap?
Let wel: Deze rabbijnen zien Jezus als een bijzondere profeet, een bijzondere leraar, maar (nog) niet de Messias, als de Zoon van God. Ze accepteren Hem, maar houden Hem tegelijk op afstand.
Ik hoop zo dat deze verklaring een ‘eerste’ stap zal zijn op weg naar het omarmen van Hem als hun Redder. De afgelopen jaren heb ik al van diverse rabbijnen gehoord dat ze de Heere Jezus hebben ontmoet – soms in een droom of een visioen – en tot geloof in Hem zijn gekomen, in Jesjoea, de Messias.

In de verklaring van de 25 rabbijnen lees ik verder: ‘Na bijna twee millennia van wederzijdse vijandigheid en vervreemding proberen wij, orthodoxe rabbijnen, die gemeenten, instituten en seminaries in Israel, de Verenigde Staten en Europa leiden (…) de wil van onze Vader in de hemel te doen, door de hand die onze christelijke broeders en zusters ons hebben aangeboden, te accepteren.’

We kunnen gemakkelijk invullen waarnaar de rabbijnen hier refereren: het christelijke antisemitisme, de vervangingsleer, de kruistochten, de inquisitie, de Holocaust… Het is afschuwelijk wat er in de afgelopen tweeduizend jaar de Joden in naam van het christendom is aangedaan.

Nu accepteren deze rabbijnen de hand die christelijke broeders en zusters hen aanbieden. De Heere zegent de inzet tot boete en verzoening door gelovigen uit de volken. Verzoening brengt genezing, ook van wederzijdse relaties. En hopelijk niet alleen bij deze groep van orthodoxe rabbijnen, maar breder in het Joodse volk. Inmiddels hebben tientallen andere rabbijnen zich aangesloten bij deze verklaring.

Je wordt echter niet gered door God ‘onze Vader in de hemel’ te noemen, zoals deze rabbijnen doen, maar door je vertrouwen te stellen op de Heere Jezus en te geloven dat Hij ook voor mij Zijn leven gaf, om mij te redden. Honderd procent genade.

De rabbijnen schrijven verder: ‘Evenals Maimonides en Yehoeda Halevi erkennen wij dat het christendom geen ongeval of fout is, maar het gewilde Goddelijke resultaat en een geschenk aan de volken. Bij het scheiden van het Jodendom en het christendom, wilde God een scheiding tussen partners met belangrijke theologische verschillen, niet een scheiding tussen vijanden,’ aldus de verklaring.

De verklaring doet ernstig tekort aan Jezus’ verlossingswerk
Het grootste verschil betreft toch Jezus. Wie is Hij? Een groot profeet, een belangrijke geleerde, of de Messias, Die al gekomen is en spoedig opnieuw zal komen?
Deze rabbijnen lijken te erkennen dat God Jezus heeft gegeven aan de volken. Niet als Verlosser en Messias, maar als rabbi, die de volken een hoogstaande moraal heeft gegeven.

Deze verklaring doet echter ernstig tekort aan het alles omvattende verlossingswerk van de Heere Jezus. De rabbi’s erkennen dat Jezus ook voor hen belangrijk is – Hij sprak immers over de onveranderlijkheid van de Torah – maar ze zien Hem (nog) niet als de Messias.
Deze verklaring zou een stap voorwaarts kunnen zijn, in de richting van Jezus. Hopelijk ontstaat er interesse in Jezus… Wie is Hij werkelijk. En omdat er veel informatie over Hem op Israëlische websites beschikbaar is, hoop en bid ik dat er velen naar Hem op zoek zullen gaan en Hem zullen vinden.

Wees alert
Er is nog een andere gedachte die ik met u wil delen. Het is opmerkelijk dat in de verklaring zeer positief wordt geschreven voor de Rooms-Katholieke Kerk. Deze paus streeft naar intensievere samenwerking met andere religies, zoals het Jodendom, de protestanten en de gematigde islam. De verklaring van deze rabbijnen zou wel eens in dit kader kunnen passen en een stimulans kunnen zijn voor de eenwording van de wereldreligies, waarvan ik geloof dat zo’n ontwikkeling past in wat de Bijbel zegt over de eindtijd. Ook dit is een aanval op het verlossingswerk van de Heere Jezus, omdat er alleen door geloof in Hem redding en behoud mogelijk is. De weg via alle andere religies is een doodlopende weg.

Daarom is het voor ons zaak om alert te zijn. Over God zeggen alle religies mooie dingen, maar hoe zien ze Jezus? Dat is de kernvraag. Jezus, de Zoon van God, God Zelf, gekomen in het vlees, Die verlossing teweeg gebracht heeft door Zijn lijden, sterven en opstanding. Jezus, Die nu met God de Vader plaats heeft in de troon in de hemel en klaar staat om terug te komen naar deze aarde om als Koning te heersen in Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid.
Ieder die niet belijdt dat Jezus Christus God is, en in het vlees is gekomen (1 Johannes 4:1-3) is niet uit God, maar verkondigt een dwaalleer en hoort bij de antichrist.

Jezus is de Messias, ook voor Israel
De waarheid is dat Hij, Jezus, ook voor Israel, het Joodse volk, is gekomen. Deze waarheid mogen we in liefde aan hen laten zien en hun doorgeven.
Ik ontmoette eens een Joodse man die uit Algerije naar Nederland was geëmigreerd. Hij vertelde mij dat hij vroeger een grote hekel had aan christenen en hij wist toen zeker dat Jezus beslist niet de Messias kon zijn.

In Nederland leerde hij christenen kennen. Hij ontdekte dat ze grote liefde voor Israel en voor het Joodse volk hadden en dat ze de Heere Jezus liefhadden en Hem kenden als de Messias.
Weet u wat hij tegen mij zei? ‘Ik hou nu van de christenen en het zou best kunnen zijn dat Jezus inderdaad de Messias is.’

Het is mijn verlangen, mijn gebed dat de afwijzing uit orthodox Joodse kring richting Jezus minder wordt en dat er door betere contacten tussen Joden en christenen meer openheid ontstaat om over Hem te spreken.
Een paar maanden geleden schreef ik in mijn Nieuwsbrief over een Joodse rabbi, die in Tiberias een foldertje van een Messiasbelijdende gemeente vond. Iets – ik geloof dat het Gods Geest was – bracht hem in die gemeente, waar hij tot geloof in de Heere Jezus – Jesjoea – kwam. Nu is hij zelf een evangelist voor zijn eigen volk geworden.

Duizenden, tienduizenden Joodse mensen hebben inmiddels Jesjoea leren kennen als de Messias. De Bijbel, het Profetische Woord, laat duidelijk zien, op tal van plaatsen, dat de tijd aanstaande is dat zeer grote aantallen Joodse mensen tot geloof in de Messias zullen komen. ‘Heel Israel zal zalig worden,’ zegt Romeinen 11:26.

Ik bid dat de Heilige Geest deze verklaring van de rabbijnen gebruikt om interesse te wekken onder Joden naar wie Jezus echt is. ‘Heere, open hun ogen voor U, openbaar Uzelf aan hen.’

Dirk van Genderen

31 Reacties

 1. Gijs van Schaik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 januari 2016 om 15:08

  Geheel mee eens. Het lijkt mooi, is misschien de eerste stap, maar de essentie ontbreekt. Overigens is de term antisemitisme feitelijk onjuist. Ook de islamieten stammen af van Sem!

 2. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 januari 2016 om 15:48

  Wat is het toch een voorrecht de Heer Jezus te mogen kennen als je Redder en Verlosser.
  Te mogen weten dat Hij ook voor jou de dood heeft overwonnen. Dat je straks door Hem rechtvaardig mag staan voor God, die heilig is. Ik ben zo dankbaar.

 3. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 januari 2016 om 16:32

  De meerderheid van de leiders van het volk wilden de Here Jezus ook niet aanvaarden. Dat was niet omdat ze niet konden, maar omdat ze niet wilden. Ze waren bezig met andere praktijken en die waren voor hen het belangrijkst. Talmoed en Kabbala is niet de Thora. De Here Jezus wees hen op hun onoprechtheid, maar de leiders verachtten Hem. Zijn de geestelijke leiders van Israel nu alleen met Thora bezig? Hebben zij Talmoed en Kabbala verworpen?
  De holocaust is geen christelijke uitvinding. De kruistochten ook niet.

 4. Frans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 januari 2016 om 16:33

  Shalom Dirk

  Allereerst wil ik je veel wijsheid en inzicht toewensen voor het schrijven van de nieuwsbrieven, en natuurlijk Zijn shalom/zegen voor 2016. Bedankt dat je alert ben op de onwikkeling in samenwerking tussen het christendom, jodendom en islam de tegenstander zit niet stil en hellaas tapen veel gelovigen hier in.

  De groeten van uit Jeruzalem

 5. Arnold Dorrestein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 januari 2016 om 17:34

  Prachtig een begin, waar geen ingang was… dat is het verschil! Ik bid voor mijzelf en alle Christenen, dat wij een levend getuigenis van Jezus in deze wereld mogen zijn!
  Een gezegend 2016!

 6. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 januari 2016 om 18:08

  Toen ik bovenstaande las moest ik direct denken aan Nicodemus. Hij noemde Jezus: Rabbi en wist dat Jezus gekomen was van God als…leraar.
  Zelf was Nicodemus ook een en vooraanstaande leraar/rabbi. Maar hij wist, ja verstond, niets van de dingen van het Koninkrijk Gods.
  Wat ontbreekt er? De “Wedergeboorte”.
  25 vooraanstaande rabbi’s kunnen bij Jezus komen en zeggen dat Hij een leraar van God is, maar als ze niet wederom geboren worden kunnen ook zij het Koninkrijk Gods niet zien.
  Dat is de essentie die ontbreekt.
  Het gaat niet om toenadering maar om… GELOOF! De toenadering naar elkaar toe is ..aards. En gaat gepaard zonder ..GELOOF!!
  Wie in Hem GELOOFT, wordt niet veroordeeld, wie niet GELOOFT, is reeds veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de Eniggeboren Zoon van God/JHWH!!

  Als er gesproken zou worden over het Hemelse, hoe zouden ze dan geloven?( Johannes 3:13)
  Het gaat om de VERHOOGDE Zoon des mensen, opdat een ieder (dus ook de joden/rabbijnen) die GELOOFT, eeuwig leven hebbe.

  Hoe mooi de toenadering ook klinkt….het is inderdaad zaak om niet in en valstrik te vallen. Want het gaat om het GELOOF in de Eniggeboren Zoon van God. Dus…wedergeboorte.

 7. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 januari 2016 om 18:58

  Helemaal mee eens Waterlelie. Alle lezers een gezegend 2016 toegewenst.

 8. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 januari 2016 om 20:14

  Ook Jan van Barneveld waarschuwt in zijn nieuwste artikel op zijn website voor de gevaren van de zogenaamde gematigde islam. Mogelijk dat de antichrist vanuit deze stroming komt en zijn valse religie bestaat wellicht uit een mengelmoes van het Jodendom, Christendom en de gematigde islam.

  Bij alle heidense religies is het de mens zelf die het goddelijke en het eeuwig leven meent te bereiken door goede werken en allerlei rituelen (bottom-up). Bij het christendom is het de Heere God zelf die in Zijn Zoon Jezus Christus als mens naar ons toekomt (top-down) om ons te redden van het eeuwige oordeel in de hel door Zijn lijden en sterven aan het Kruis van Golgotha voor al onze zonden en door ten derden dage uit de dood op te staan.

 9. Bert van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 januari 2016 om 21:10

  Dirk bedankt
  Allemaal Sjalom voor 2016

 10. Louise zegt:
  Geplaatst op zondag 3 januari 2016 om 0:11

  – Dat zijn opmerkelijke ontwikkelingen. Tot enkele tientallen jaren geleden werd Jezus door joden alleen gekend als iemand in wiens naam joden eeuwenlang vervolgd en gedood zijn.(!)
  Een rabbijn zei eens, nadat hij het Tweede Testament had gelezen: “als je tot je laat doordringen wat voor een bijzonder mens Jezus was, dan val je van je stoel van verbazing. Maar de Messias kan hij niet zijn, want als de Messias is gekomen is het Vrederijk aangebroken. Zet de televisie maar aan, zover is het nog niet.”

  – om de God van Israel beter te leren kennen is het goed om de joodse Schriftuitleg te lezen. Israel heeft al eeuwenlang ervaring in omgang met de Tora. Wat vraagt de Eeuwige van ons? Dat wij Zijn medewerkers zijn op weg naar een wereld van vrede en gerechtigheid. Dit is ook wat Jezus zegt, bijvoorbeeld in de Bergrede.

  – Een joodse geleerde zei tegen christenen: alle jullie Jezus ” Heer” noemen, waarom doen jullie dan niet wat hij gezegd heeft?
  Christenen hebben een belangrijke taak, om geloofwaardig te zijn.

 11. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 3 januari 2016 om 13:37

  Aan 10: Dan heeft deze joodse geleerde nog niet goed begrepen waarom Jezus wel de Messias is. Want voordat het vrederijk zou aanbreken, moest toch eerst het zonde probleem worden opgelost. En dat is gebeurd 2000 jaar geleden op Golgotha’s Kruis. Eerst moest het WARE offer Lam worden geslacht.
  En de vraag is of het waar is dat als alle Christenen deden wat Jezus zeiden, de joden (en heidenen) WEL tot het geloof zouden komen in Hem.
  Zolang men niet het Ware Offer Lam erkent en aanvaart, kunnen Christenen precies doen wat Jezus zegt, maar dat is geen garantie dat anderen daardoor tot het geloof komen.
  (ik zeg hiermee niet dat Christenen niet geloofwaardig moeten overkomen. Zij moeten terdege wel een voorbeeld zijn)

  Het Ware Offer Lam, de Messias heeft onder het volk geleefd en gewerkt en precies gedaan wat de Wil van God was. Hij leefde naar de Wil van God en wet. Hij was alleen maar goed doende en Barmhartig jegens allen. Hij was en is HET voorbeeld! Maar men nam Hem niet aan als de Messias. Het Ware Offer Lam. Dat wil zeggen, ook al ben je een goed voorbeeld, dat dat niet een garantie is voor het tot het geloof komen van de ander.

  En het moet ook gezegd: er zijn door alle eeuwen heen toch ook geloofwaardige Christenen geweest. Goede voorbeelden en getuigen.
  Moeten wij niet OPZIEN naar Hem!!de Verhoogde Mensenzoon/ Zoon van de Here God/JHWH. En daarom zien naar hen die wel als Christen geloofwaardig overkomen. Zij zijn immers Zijn handen en voeten/Lichaam.
  In plaats van kijken naar de aards gerichte mensen?
  Zoals het volk moest Opzien in de woestijn, naar de Ene opgerichte koperen slang, om niet gebeten te worden door de vele woestijn/aardse slangen.

  Ik hoop dat in dit jaar vele mensen zowel joden als niet joden tot het geloof komen in de Messias. Christus Jezus de Gekruisigde en Opgestane Heer = Het Lam. Dat velen hun handen gaan leggen op Hem.
  En daardoor gereinigd worden door Zijn Bloed van alle zonden. EN toegevoegd worden aan Zijn Lichaam.

 12. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 3 januari 2016 om 13:47

  Sjalom Dirk,

  Een aanvulling op een reactie: mijn Joodse voorouders mochten niet van de Grieken en de Romeinen in de Tora lezen. Maar wij waren niet voor een gat te vangen: er waren ook profeten die heel treffend in een passage zeer nauw aansloot met de voorgeschreven Sjabatlezing. Slechts een zeer klein deel hield zich bezig met de Kabbala. De Talmoed is een samenvatting van de mondelinge leer én uitspraken. In de dagen dat Yeshua op aarde wandelde onder mijn volksgenoten was de stemmingsverhouding in de Hoge Raad in het voordeel van de Sadduceeën. Zij die de opstanding verloochenden maakten de dienst uit. Een bescheiden deel Farizeeën wilde net als Yeshua handelen naar de geest van de wet. Zij waren de meest serieuze groep die sterk beïnvloed waren door de Sadduceeën. En nu in deze dagen zien we opnieuw een macht opkomen die een mix is van beide groepen. Zij bijten zich vast in de Talmoed, waar in heel veel gevallen niets mis mee is. De kabbala is wat anders en stoelt min of meer op de leer van de Sadduceeën.

  Heel veel volksgenoten weten heel goed wie Yeshua is, dat is een van hen. Maar wie is voor hen die Jezus van de kerk die totaal ontjoodsd is? Een minieme overeenkomst is er wel, de kerk leest als herkenning in het Joodse volk wel in het eerste deel van de Bijbel maar handelt er totaal niet naar. In het tweede deel van de Bijbel hebben overijverige monniken hun creativiteit en inlegkunde daarop losgelaten. Sommige gebeurtenissen zijn zodanig vervoegd dat die gewoon niet aansluiten bij de Joodse traditie. De christelijke kerken laten nu volop alle heidense gebruiken toe in hun kerken en propageren dat zeker ook met de kerstdagen.

  Dat is niet het deel waarop iedere Jood jaloers op zal gaan worden. Orthodoxe Rabbijnen kennen heel goed de christelijke dwalingen en gebruiken. Daar willen zij zich niet aan confirmeren. Messiasbelijdende Joden doorzien de dwalingen in de kerken en wijzen naar de Bijbelse normen en waarden. Niet uit hoogmoed maar uit liefde naar de kerken

 13. Geert zegt:
  Geplaatst op zondag 3 januari 2016 om 14:34

  Bedankt Dirk
  Voor de mooie brieven die wij mochten ontvangen, daar ik veel steun voor mijn geloof kan vinden.
  nogmaals bedankt.
  ik wens u Gods zegen toe voor jou en je familie.

 14. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zondag 3 januari 2016 om 14:43

  Helemal mee eens en allen nog een gezegend 2016 toegewenst.

 15. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zondag 3 januari 2016 om 17:00

  Begrijp ik het verkeerd als nu weer wordt geprobeerd mensen onder de wet te brengen (nr. 10)? Excuus als ik het verkeerd interpreteer. Ik las onlangs nog een prachtig stukje. Kan het vanwege de lengte helaas niet in z’n geheel plaatsen. Juist voor degenen die denken zichzelf en anderen nog onder de wet te moeten stellen wil ik het aanbevelen, maar ook aan ieder ander om opgebouwd te worden in het kostbare geloof. Daarom een citaat eruit:

  “(…) Hij droeg in Zijn eigen lichaam op het kruis de hele bestraffing voor mijn zonden (1 Petrus 2:24). Hij stierf opdat ik zou leven. Hij leed – de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen – opdat Hij mij tot God zou brengen (1 Petrus 3:18). Toen beleed ik mijn zonden aan Christus en vertrouwde mijn ziel aan Hem toe voor mijn verlossing (Romeinen 10:9). Hij verloste mij van de vloek van de wet (Galaten 3:13). Ik had gezondigd en was veroordeeld tot eeuwige bestraffing. Hij droeg de bestraffing en ik kwam vrij.

  De nooit veranderende wet van God vereist een volmaakte rechtvaardigheid die ik nooit door mezelf kon bereiken. Opnieuw keek ik op naar Hem en vond dat “het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een ieder, die gelooft” (Romeinen 10:4). De wet eist smetteloze zuiverheid, en ik was besmet met zonde. Opnieuw keek ik op naar “Hem Die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed” (Openbaring 1:5). (…)”

  Het hele stuk is via google vast wel te vinden voor wie verder wil lezen. Dat het tot opbouw mag dienen!

 16. Louise zegt:
  Geplaatst op zondag 3 januari 2016 om 21:06

  Met wat wij met een ongunstige vertaling “wet” noemen, wordt bedoeld de Tora, de Leer ten leven.
  Levensonderricht.
  Jezus heeft de Tora uitgelegd en voorgeleefd. Hij zegt dat de Tora van kracht blijft, dat geen tittel of jota van de Tora verloren zal gaan.
  Leven naar die woorden valt voor christenen onder de “vruchten van dankbaarheid”.
  Vraagt Jezus dat niet van ons?
  In de voorgaande eeuwen werd dit door velen vaak niet opgemerkt, (de goeden niet te na gesproken.)
  De juiste wijze van geloven werd dikwijls van meer belang geacht dan het juiste handelen.
  In Europa kon de holocaust plaats vinden!
  Na wat er in de oorlog is gebeurd, is het goed dit te erkennen en ons opnieuw te bezinnen op Jezus’ woorden. Tikoen Olam, herstel van de schepping. Wij mogen onze (bescheiden) bijdrage leveren.

 17. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 3 januari 2016 om 21:22

  Bedankt Dirk voor dit artikel.

  Al lezende gingen mijn gedachten richting de voorbereiding van van de komst van de antichrist. Maar daar zinspeelde je zelf ook al op. Ik ben de laatste tijd bezig met het bestuderen van Mattheüs 24. Er zal veel misleiding zijn. Dus inderdaad moeten wij alert zijn. Deze rabbijnen lijken meer uit te zijn op een valse eenheid. Mattheüs 24: 14 zegt dat het Evangelie van het Koninkrijk gepredikt moet worden. Van dit Koninkrijk zal Christus de Koning worden. Dat is iets anders, meen ik, dan samengaan met andere religies. Het volk Israël zal alleen behouden kunnen worden als zij hun Messias zullen erkennen als Verlosser. Eens zullen zij Hem zien en rouw bedrijven over Degene die zij doorstoken hebben, Openb. 1: 7. Israël heeft Gods Geest nodig om dit te kunnen zien. Zij zullen wederom geboren moeten worden.

 18. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 3 januari 2016 om 21:34

  Sjalom Dirk,

  Als Messiasbelijdende Jood handel ik naar de wet en onderwerp ik mij daar ook aan. De wetten zijn geen Joodse uitvinding maar een instructie van G’d aan de gehele mensheid. Via het Joodse volk is deze, zeker door de leer van de discipelen van Yeshua in de wereld verkondigd. Daarom is het ook niet juist om het Joodse volk neer te zetten als wettisch en onder de wet gebleven. Men doet het Joodse volk een zeer groot onrecht aan. Kunnen wij er iets aan doen om naar de door G’d gegeven instelling te leven. Zijn de christenen vrijgevochten en behoeven zij zich niet te houden aan de 10 geboden en alle daaraan verbonden wetten. Natuurlijk kunnen zij een aantal wetten niet eens houden, dat kunnen wij Joden ook niet. De heilzame leefregels van G’d zijn tot eer van G’d en bescherming van de naaste. Is dat soms onder de wet brengen? Of is dat een kerkelijke uitvinding vastgelegd in kerkelijke leerregels. Een beetje rare spagaathouding die, als je het goed bekijkt, pijnlijk moet zijn.

  Waarom zetten de christenen zich iedere keer zich zo af tegenover de Joden? Wij Joden hebben verschillende stromingen en kunnen met een uiteenlopende mening wel een volk zijn. Wat zou die kracht dan toch zijn? Christenen zetten zich tegenover elkaar af en zijn tot op het bot toe verdeeld en kerkelijk totaal versplinterd. De christen die maar wat roept en meent de Bijbel uit te moeten leggen aan Joden is en blijft ongeloofwaardig in Joodse kringen. Uit beleefdheid luisteren wij maar effect heeft het niet. Het kerkelijke belerende vingertje richting de Joden is een gotspe. Waar we ook beslist niet van houden is het hoge knuffelgehalte van christenen die ons daarmee dooddrukken.

  Natuurlijk is er een dialoog, maar dan op een zeer hoogstaand niveau, waarin met wederzijds respect Bijbelse zaken aan de orde komen. Onder de wet leven betekent ook dat je die door en door kent. Onder de wet leven betekent: dat je de alle pagina’s van het oude testament kent.

 19. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 3 januari 2016 om 21:53

  Wij,
  als niet Joden, mochten behouden/gered worden door op de verhoogde (Jezus op het kruishout) te zien. Dus door dit offer-bloed te aanvaarden, en dit is voor 100% genade.
  Ook staan we hierdoor niet meer onder de heerschappij van de boze die ons als slaaf der zonde in zijn greep hield. De keus is door de mens zelf te bepalen.
  Omdat God Jezus geeft, mogen wij Hem aannemen.
  Wat geweldig dat deze wereld niet aan zijn lot wordt overgelaten. Het loopt Hem niet uit de hand.
  We mogen daarom ons leven elke dag persoonlijk aan Hem toevertrouwen. Hij is de Heer van ons leven.
  Dus zijn we dienaren, een ander woord is, slaven geworden van onze Meester.
  Ik ben daar dankbaar voor deze Meester. Onze toekomst zal HEERLIJK zijn!

 20. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zondag 3 januari 2016 om 22:16

  Toch nog even in reactie op wat Louise nu ook bij 16 heeft geschreven en ook uit algemene bezorgdheid op dit vlak:

  Galaten 3: 19: “Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het Nageslacht zou gekomen zijn aan Wie het beloofd was; en zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt”

  “De wet vergaat niet, maar aan de eis van de wet werd voldaan door het kruisoffer”, zoals ik het door iemand omschreven zag worden. “De wet als zodanig getuigt
  nog steeds van Gods rechtvaardigheid en waarheid, maar ze kan Christusgelovigen, zij
  die de waarde van het verzoenende kruisoffer aannemen, niet aanklagen. Toen deze aanklacht verdween werd ze vervangen door het genadebeginsel”. (Eveneens geciteerd).

  Efeze 2: 15: “Hij heeft de vijandschap in Zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden,die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, 16 en opdat Hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood”.

  “Dienen in vrijheid, gedreven door liefde” (uit hetzelfde artikel)

 21. Reino Stolte zegt:
  Geplaatst op zondag 3 januari 2016 om 22:35

  Ik vind dat nogal wat om te zeggen dat een ieder die Jezus Christus niet als God belijdt niet uit God is en een dwaalleer aanhangt. We hebben het hier over het volk van God, Israel, die OM ONS verblind is tijdelijk. Dan worden even alle niet Messiasbelijdende Joden even veroordeeld tot ongelovigen. Zij geloven oprecht in God, de God van Israel, maar zijn nog verblind en dan worden ze even tot aannhangers van de anti-christ geplaatst. We zien nu het wonder gebeuren dat er Joden ontdekken dat Jezus de verwachte Messias was. Maar oordeel alsjeblieft niet over hen die dat nog niet kunnen zien. Dat oordeel is niet aan ons als christenen. Gelukkig is het niet aan ons om te weten wie wel of niet uit God is. Deze rabbijnen en andere Joodse gelovigen zoeken ook oprecht God die om ons hen verblind heeft opdat er nog vele gelovigen uit de volkeren Hem zullen aannemen. De tijd komt dat heel Israel Jezus aanneemt en het zendingsvolk weer wordt. Laten we ondertussen blij zijn dat hun terechte afkeer van het christendom minder is geworden en ze hen steeds meer kunnen zien als vrienden.

 22. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 3 januari 2016 om 23:39

  Beste dirk, en de lezers, gezegend nieuwjaar.

  Na mijn inzien kunnen wij christenen, het joodse volk niet tot jaloersheid leiden.
  Het ontbreekt ons aan christelijk gedrag en voorbeeld.
  Wij zijn teveel door Rome en wereldgelijkvormigheid beïnvloed en besmet.
  Het onbreekt ons aan eenheid, en de levenswijze die is omschreven in Handelingen. De enige echte gemeente. Alles wat later is toegevoegd, is niet van de Here Jezus.
  Het lijkt mij dan ook dat wij moeten oppassen, om niet te snel over het joodse volk te oordelen, waarvan vele joden wellicht vromer leven als wij.
  Wellicht is het beter om een dienende houding aan te nemen, ten opzichte van joodse volk.
  Dirk, dit is niet gericht ten aanzien van uw schrijven,…want ik weet uw begaanheid met het joodse volk.
  Ook zou het fijn zijn dat het joodse volk meer begrip toont voor ons christenen, die nog zoveel moeten leren over het joodse volk. Voelt u zich niet aangevallen, het is vaak onwetendheid. Velen christenen zijn met u begaan, maar zijn te hoogmoedig. Denken de waarheid te bezitten, en te uiten, ten opzichte tot het joodse volk.
  Mijn excuses voor het verleden, het leed dat het joodse volk moest ondervinden door onze christelijke cultuur, dat niet werd gedragen door de Heilige Geest.
  Velen van ons christenen zijn vertroebeld door de geest van gezagdragers, aangewakkerd door kwade machten, die in het hedendaagse nog zullen versnellen en verergeren.
  Dienen en beschermen, hulp in wat van vorm aan het joodse volk, door ons christenen, lijkt mij een plicht. Maar in de ogen van Here wellicht een vanzelfsprekendheid. Het is Gods oogappel. Zij zijn het uitverkoren volk.

  Vr gr rene postma.

 23. Louise zegt:
  Geplaatst op maandag 4 januari 2016 om 11:47

  Met wat René schrijft ben ik het eens, ook met wat “Troost Mijn volk” schrijft.
  Wie Romeinen 11 leest, ziet dat als christenen hoogmoedig zijn, dit niet terecht is. Wij, uit de volkeren, zijn geënt op de joodse stam, op Israel. Wij hebben de joodse Schriftuitleg nodig om te begrijpen waar het om te doen is.
  De haat van de kerk tegen joden is al heel oud, zelfs kerkvaders hebben naast mooie dingen, ook vreselijke dingen gezegd over joden. Alsof de kerk zich moest afzetten tegen het jodendom! Alsof men vergeten was dat Jezus een vrome Jood is, zeer vertrouwd met de Tora en de Profeten. Alsof men vergeten was dat de eerste christenen in de synagoge de
  Schriftuitleg beluisterden. Alsof men vergeten is dat de Bijbel door Joden is geschreven.

  Wie geïnteresseerd is zou ik het eind vorig jaar verschenen boek van Ds. Bart Gijsbertsen willen aanraden, getiteld: “Een heidense uitdaging, leven met de God van Israel”. Zeer deskundig geschreven, en zeer leesbaar.
  Een ander helder geschreven boek is:” Wandelen in het stof van Rabbi Jezus,” geschreven door Lois Tverberg. Uitgever Toetssteen

  Het is prachtig, zoals Dirk signaleert, dat er van joodse zijde belangstelling is voor de persoon van Jezus. Dirk houdt ons goed op de hoogte. En geeft steeds goed nieuws mee.
  Inderdaad, de Noachitische geboden, die voor de hele mensheid gelden, zijn:

  De Naam niet misbruiken
  Geen afgoden dienen
  Niet stelen
  Niet moorden
  Geen dieren kwellen
  Zuiver zijn in sexueel verkeer,
  Instellen van integere rechtspraak.

 24. Willy zegt:
  Geplaatst op maandag 4 januari 2016 om 12:25

  ‘Reino Stolte’ Ik ben het van harte met u eens: het is niet aan ons om te weten wie wel of niet uit God is…….

 25. Joop zegt:
  Geplaatst op maandag 4 januari 2016 om 21:16

  Reactie op #18
  “De wetten zijn geen Joodse uitvinding maar een instructie van G’d aan de gehele mensheid”
  Maar dit klopt niet. De wet was er voor OT – Israël.

  “Waarom zetten de christenen zich iedere keer zich zo af tegenover de Joden?”
  Ofwel je hebt het hier niet over christenen, ofwel jouw aanname: Christenen zetten zich iedere keer af tegenover Joden” deugt niet. Me dunkt dat jij je hier afzet tegenover christenen!

 26. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 4 januari 2016 om 23:14

  Mijn oecumenische visie in deze : Wij leven in de eindtijd en moeten nu, met alle Christelijke kerken samen en ook met onze geestverwante broeders en zusters van het Jodendom, onze bijbelse leer en wetten daadwerkelijk in praktijk brengen Denk aan de 10 geboden en Jezus belangrijkste gebod: Heb elkander lief, gelijk u zelf. En al die verschillende ceremonies, gebruiken enz. hebben niets te maken met het daadwerkelijk in praktijk brengen van ons Christen-zijn c.q. het Joden-zijn. Hier in het open-veld moeten wij samenwerken, want wij aanbidden dezelfde God.

  Dirk, bedankt voor alle energie en tijd die je op VRIJWILLIGE basis al vele jaren steekt in jouw wekelijkse, geloofsverdiepende commentaren.
  Vrijwilligers worden niet betaald.
  Niet omdat ze waardeloos zijn.
  Maar omdat ze Onbetaalbaar zijn.

 27. Lies zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 januari 2016 om 11:43

  Joop, ik ben het met je eens. Het gaat hier om verschillende inzichten, niet tegen Joodse mensen of niet-Joodse mensen.
  Ik wil iedereen op deze site een gezegend nieuwjaar wensen.

 28. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 januari 2016 om 10:01

  Laten wij ons niet al te diep met het Jodendom bezighouden, dit kan er toe leiden dat sommigen de Heere Jezus gaan verloochenen en denken door de Joodse wet behouden te zijn!

 29. Jannie B. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 januari 2016 om 13:44

  Dirk,

  Nog van harte God’s Zegen toegewenst in 2016 voor jou en je gezin. Ook alle lezers van deze site. Ik ben erg blij met je nieuwsbrieven Dirk. Heel veel dank daarvoor. Ik wens jou inspiratie, wijsheid, fitheid en God’s nabijheid toe bij het schrijven van de nieuwsbrieven en dat vele mensen deze site mogen vinden en lezen en mogen worden bemoedigd. Dat hebben wij/ik heel hard nodig in deze harde, egoïstische en ontwrichte wereld. Wat gaat het snel wat de ontwikkelingen betreft en wat slaat me soms de schrik om het hart als ik denk aan mijn familie aan mijn gemeente en dorpelingen.
  Maar in Lukas 21 staat: Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.
  Ik hoop en bid dat nog vele mensen tot geloof mogen komen.

  Vriendelijke groeten,
  Jannie.

 30. s van hoeve zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 februari 2016 om 17:25

  De uitverkiezing van Israel was en is onvoorwaardelijk en voor eeuwig
  en gegrond op het Bloed van Christus en zomin de hemel ooit uit zijne
  stand zal wijken zomin zal Gods trouw [ondanks Israels ontrouw] ooit wankelen.
  De genade voor de heidenwereld duurt vanaf Jezus hemel vaart tot zijn wederkomst
  en wordt alleen toegerekend op grond van geloof en is eveneens gegrond op het Bloed
  van Jezus.
  Als morgen Jezus terugkomt zal er voor de wereld geen genade meer zijn. Wel mag een
  ieder de Naam van de Koning der Joden aanroepen, en ook hij zal behouden worden.
  eenvoudig bijbellezer uit Z

 31. christientje zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 juni 2016 om 15:44

  Rabijnen ????? mattheus 23.7. Alleen Jezus is een rabijn.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden