25 orthodoxe rabbijnen spreken over Jezus

Enkele weken geleden verscheen er een opzienbarende verklaring van 25 vooraanstaande rabbijnen. Zij prijzen Jezus en dringen aan op meer samenwerking – een partnerschap zoals zij het noemen – tussen Joden en christenen, wat volgens hen de wil van ‘onze Vader in de hemel is’.

Wat moeten we denken van dit schrijven van deze rabbijnen? Betekent dit een doorbraak, zoals sommigen mij schreven?
Deze verklaring komt voort uit een initiatief enkele jaren geleden van een aantal orthodoxe rabbijnen uit Israel, Europa en Amerika, die zich verenigden in het Centrum voor Joods-christelijk begrip en samenwerking (CJCUC). Ze streven naar een betere samenwerking tussen Joden en christenen.

De rabbijnen verwijzen onder meer naar de stellingname door de Rooms-Katholieke Kerk de afgelopen decennia, dat God Zijn verbond met het Joodse volk nooit heeft verbroken.
Ondanks de vervangingsleer, die zegt dat de kerk in plaats van Israel is gekomen, geloven ook veel protestanten dat het Joodse volk Gods volk is. Gelukkig zijn er ook tal van protestantse kerken die dit erkennen, hoewel helaas lang niet alle kerken hiermee instemmen.

Opmerkelijke uitspraken
In hun verklaring citeren de rabbijnen de 18e eeuwse rabbi Jacob Emden: ‘Jezus bracht een dubbele weldaad aan de wereld. Aan de ene kant heeft Hij de Torah van Mozes majestueus bekrachtigd – niet één van onze geleerden sprak nadrukkelijker over de onveranderlijkheid van de Torah – aan de andere kant verwijderde Hij de afgoden van de volken en leerde hun de zeven geboden van Noach.’

Dit zijn opmerkelijke uitspraken voor orthodoxe rabbijnen. Voorheen – en nog steeds – wezen veel religieuze Joden Jezus af met de beschuldiging dat Hij de Torah niet hield. Daarom kon Hij de Messias niet zijn. Lees maar in het Nieuwe Testament, in de Evangeliën waarvan de Farizeeën en de Schriftgeleerden Hem beschuldigden.

Met deze verklaring lijkt het erop dat een aantal orthodoxe rabbijnen Jezus niet langer volstrekt afwijst. Kan dit het begin zijn van meer, een geestelijke herleving van het Joodse volk? Dat is mijn verlangen… Dat is ook wat de Bijbel voorzegt…

Een eerste stap?
Let wel: Deze rabbijnen zien Jezus als een bijzondere profeet, een bijzondere leraar, maar (nog) niet de Messias, als de Zoon van God. Ze accepteren Hem, maar houden Hem tegelijk op afstand.
Ik hoop zo dat deze verklaring een ‘eerste’ stap zal zijn op weg naar het omarmen van Hem als hun Redder. De afgelopen jaren heb ik al van diverse rabbijnen gehoord dat ze de Heere Jezus hebben ontmoet – soms in een droom of een visioen – en tot geloof in Hem zijn gekomen, in Jesjoea, de Messias.

In de verklaring van de 25 rabbijnen lees ik verder: ‘Na bijna twee millennia van wederzijdse vijandigheid en vervreemding proberen wij, orthodoxe rabbijnen, die gemeenten, instituten en seminaries in Israel, de Verenigde Staten en Europa leiden (…) de wil van onze Vader in de hemel te doen, door de hand die onze christelijke broeders en zusters ons hebben aangeboden, te accepteren.’

We kunnen gemakkelijk invullen waarnaar de rabbijnen hier refereren: het christelijke antisemitisme, de vervangingsleer, de kruistochten, de inquisitie, de Holocaust… Het is afschuwelijk wat er in de afgelopen tweeduizend jaar de Joden in naam van het christendom is aangedaan.

Nu accepteren deze rabbijnen de hand die christelijke broeders en zusters hen aanbieden. De Heere zegent de inzet tot boete en verzoening door gelovigen uit de volken. Verzoening brengt genezing, ook van wederzijdse relaties. En hopelijk niet alleen bij deze groep van orthodoxe rabbijnen, maar breder in het Joodse volk. Inmiddels hebben tientallen andere rabbijnen zich aangesloten bij deze verklaring.

Je wordt echter niet gered door God ‘onze Vader in de hemel’ te noemen, zoals deze rabbijnen doen, maar door je vertrouwen te stellen op de Heere Jezus en te geloven dat Hij ook voor mij Zijn leven gaf, om mij te redden. Honderd procent genade.

De rabbijnen schrijven verder: ‘Evenals Maimonides en Yehoeda Halevi erkennen wij dat het christendom geen ongeval of fout is, maar het gewilde Goddelijke resultaat en een geschenk aan de volken. Bij het scheiden van het Jodendom en het christendom, wilde God een scheiding tussen partners met belangrijke theologische verschillen, niet een scheiding tussen vijanden,’ aldus de verklaring.

De verklaring doet ernstig tekort aan Jezus’ verlossingswerk
Het grootste verschil betreft toch Jezus. Wie is Hij? Een groot profeet, een belangrijke geleerde, of de Messias, Die al gekomen is en spoedig opnieuw zal komen?
Deze rabbijnen lijken te erkennen dat God Jezus heeft gegeven aan de volken. Niet als Verlosser en Messias, maar als rabbi, die de volken een hoogstaande moraal heeft gegeven.

Deze verklaring doet echter ernstig tekort aan het alles omvattende verlossingswerk van de Heere Jezus. De rabbi’s erkennen dat Jezus ook voor hen belangrijk is – Hij sprak immers over de onveranderlijkheid van de Torah – maar ze zien Hem (nog) niet als de Messias.
Deze verklaring zou een stap voorwaarts kunnen zijn, in de richting van Jezus. Hopelijk ontstaat er interesse in Jezus… Wie is Hij werkelijk. En omdat er veel informatie over Hem op Israëlische websites beschikbaar is, hoop en bid ik dat er velen naar Hem op zoek zullen gaan en Hem zullen vinden.

Wees alert
Er is nog een andere gedachte die ik met u wil delen. Het is opmerkelijk dat in de verklaring zeer positief wordt geschreven voor de Rooms-Katholieke Kerk. Deze paus streeft naar intensievere samenwerking met andere religies, zoals het Jodendom, de protestanten en de gematigde islam. De verklaring van deze rabbijnen zou wel eens in dit kader kunnen passen en een stimulans kunnen zijn voor de eenwording van de wereldreligies, waarvan ik geloof dat zo’n ontwikkeling past in wat de Bijbel zegt over de eindtijd. Ook dit is een aanval op het verlossingswerk van de Heere Jezus, omdat er alleen door geloof in Hem redding en behoud mogelijk is. De weg via alle andere religies is een doodlopende weg.

Daarom is het voor ons zaak om alert te zijn. Over God zeggen alle religies mooie dingen, maar hoe zien ze Jezus? Dat is de kernvraag. Jezus, de Zoon van God, God Zelf, gekomen in het vlees, Die verlossing teweeg gebracht heeft door Zijn lijden, sterven en opstanding. Jezus, Die nu met God de Vader plaats heeft in de troon in de hemel en klaar staat om terug te komen naar deze aarde om als Koning te heersen in Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid.
Ieder die niet belijdt dat Jezus Christus God is, en in het vlees is gekomen (1 Johannes 4:1-3) is niet uit God, maar verkondigt een dwaalleer en hoort bij de antichrist.

Jezus is de Messias, ook voor Israel
De waarheid is dat Hij, Jezus, ook voor Israel, het Joodse volk, is gekomen. Deze waarheid mogen we in liefde aan hen laten zien en hun doorgeven.
Ik ontmoette eens een Joodse man die uit Algerije naar Nederland was geëmigreerd. Hij vertelde mij dat hij vroeger een grote hekel had aan christenen en hij wist toen zeker dat Jezus beslist niet de Messias kon zijn.

In Nederland leerde hij christenen kennen. Hij ontdekte dat ze grote liefde voor Israel en voor het Joodse volk hadden en dat ze de Heere Jezus liefhadden en Hem kenden als de Messias.
Weet u wat hij tegen mij zei? ‘Ik hou nu van de christenen en het zou best kunnen zijn dat Jezus inderdaad de Messias is.’

Het is mijn verlangen, mijn gebed dat de afwijzing uit orthodox Joodse kring richting Jezus minder wordt en dat er door betere contacten tussen Joden en christenen meer openheid ontstaat om over Hem te spreken.
Een paar maanden geleden schreef ik in mijn Nieuwsbrief over een Joodse rabbi, die in Tiberias een foldertje van een Messiasbelijdende gemeente vond. Iets – ik geloof dat het Gods Geest was – bracht hem in die gemeente, waar hij tot geloof in de Heere Jezus – Jesjoea – kwam. Nu is hij zelf een evangelist voor zijn eigen volk geworden.

Duizenden, tienduizenden Joodse mensen hebben inmiddels Jesjoea leren kennen als de Messias. De Bijbel, het Profetische Woord, laat duidelijk zien, op tal van plaatsen, dat de tijd aanstaande is dat zeer grote aantallen Joodse mensen tot geloof in de Messias zullen komen. ‘Heel Israel zal zalig worden,’ zegt Romeinen 11:26.

Ik bid dat de Heilige Geest deze verklaring van de rabbijnen gebruikt om interesse te wekken onder Joden naar wie Jezus echt is. ‘Heere, open hun ogen voor U, openbaar Uzelf aan hen.’

Dirk van Genderen