Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Confrontatie tussen God en de afgoden (30 reacties)

Geplaatst op donderdag 7 januari 2016, 19:50 door Dirk A A

Daar staat Elia, op de berg Karmel. Tegenover 450 priester van de Baäl. Een confrontatie tussen God en de afgoden. Elia twijfelt geen moment. Hij staat daar in de Naam van de Heere van de legermachten, de God van Israel. Het volk kijkt toe. Kiest niet. Wacht af. Eerst zien, en dan geloven.

Achab is koning van Israel geworden. Hij doet, zegt 1 Koningen 16, wat slecht is in de ogen van de Heere, meer dan allen die vóór hem waren geweest. Hij trouwt met Izebel en gaat haar god dienen, de Baäl. Hij richt voor de Baäl zelfs een altaar op, in het huis van Baäl, dat hij in Samaria heeft gebouwd.
Ook maakt hij een gewijde paal, zodat Achab nog meer doet om de Heere, de God van Israel tot toorn te verwekken. En die toorn komt. De HEERE stuurt Zijn profeet Elia naar Achab, met de boodschap: ‘Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord!’

Dan volgt 1 Koningen 18. Na vele dagen komt het woord van de Heere tot Elia, in het derde jaar: ‘Ga, vertoon u aan Achab, want Ik zal regen geven op de aardbodem.’ Als Achab Elia ziet, roept hij hem toe: ‘Bent u diegene die Israël in het ongeluk stort?’
‘Ík heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar ú en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de HEERE verliet en achter de Baäls aan gegaan bent,’ reageert Elia.

‘Hoelang hinkt u nog op twee gedachten?’
Elia geeft Achab de opdracht heel Israel bijeen te brengen op de berg Karmel, met de 450 profeten van de Baäl en de 400 profeten van Asjera, die aan de tafel van Izebel eten.
Als allen vergaderd zijn, komt Elia naar voren en houdt het volk voor: ‘Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE God is, volg Hem, maar als het de Baäl is, volg hem!’
Het volk kijkt toe en reageert niet. Verbijsterend. Elia spreekt verder: ‘Alleen ík ben overgebleven als profeet van de HEERE, maar de profeten van de Baäl zijn met 450 man.’

Dit is heel herkenbaar. Als je op zondag (en voor sommigen zaterdag) eens om je heen kijkt als je naar de samenkomst van je gemeente gaat, dan kun je dat gevoel ook hebben: ‘Ik ben bijna de enige die nog gaat.’

Nu komt het erop aan. Daar staat Elia in z’n eentje, tegenover honderden valse profeten. Maar hij weet dat de Heere van de legermachten met hem is. Elia houdt de leiding en vraagt om twee jonge stieren. De Baälpriesters mogen er één kiezen om te offeren, de andere is voor hem.
Dan zegt Elia: ‘Roept u de naam van uw god aan, dan zal ík de Naam van de HEERE aanroepen. En de God Die door vuur antwoordt, Die is God.’ En het hele volk antwoordt en zegt: ‘Dat is goed.’

Als de Baälpriesters hun offer gereed hebben, roepen ze hun god, de Baäl aan, van de morgen tot de middag: ‘O Baäl, antwoord ons!’ Maar er komt geen stem en er is niemand die antwoordt. Zij springen zelfs tegen hun altaar aan.
Elia spot met hen en zegt: ‘Roep met luide stem! Hij is immers een god. Hij is vast in gedachten! Of hij heeft zich vast afgezonderd! Of hij is vast op reis! Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden!’
Dan schreeuwen ze nog harder en snijden in hun lichamen, zodat het bloed eruit stroomt. Ze raken zelfs in geestvervoering, maar er gebeurt niets.

Water over het altaar
Dan is het de beurt aan Elia. Hij roept het volk om zich heen. Hij herstelt eerst het altaar van de Heere, dat verwoest was. Dan neemt hij twaalf stenen, overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jakob, tot wie het woord van de Heere was gekomen: Israel zal uw naam zijn.
Met die stenen bouwt hij het altaar in de Naam van de Heere. Dan maakt hij een geul rondom het altaar. Hij schikt het hout, verdeelt de stier in stukken en legt die op het hout.
Vervolgens geeft Elia opdracht vier kruiken met water te vullen en over het brandoffer en het hout te gieten. Tot drie keer toe wordt dat gedaan, zodat ook de geul rondom het altaar vol water staat. Niemand zal meer kunnen zeggen dat het altaar door de hitte of door iets anders spontaan in brand is gevlogen. De Baälpriester kijken angstig toe. Hun reputatie staat op het spel….

Dan, op het moment dat het graanoffer wordt gebracht, komt Elia naar voren. Dat hij dat juist op dit moment doet, is een verwijzing naar het avondoffer dat op dat moment in de tempel wordt gebracht, maar waar het Tienstammenrijk al sinds 50 jaar verstoken is. Dat gebeurde onder koning Jerobeam.

Elia zegt: ‘HEERE, God van Abraham, Izak en Israël, laat het heden bekend worden dat U God bent in Israël, en ik Uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig Uw woord heb gedaan. Antwoord mij, HEERE, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, HEERE, de ware God bent, en dat U hun hart tot inkeer gebracht hebt.’
Plotseling valt er vuur van de Heere neer uit de hemel en verteert het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul verdampt door de hitte.

Het volk is geschokt. Ze werpen zich met hun gezicht ter aarde en zeggen: ‘De HEERE is God, de HEERE is God!’
De Heere toont Zijn almacht op een ongekende wijze. Als u nog eens in Israel bent en op de Karmel staat, denk er dan eens aan dat hier vuur van God uit hemel kwam. Zo machtig is Hij.
Dan zegt Elia: ‘Grijp de profeten van de Baäl! Laat niemand van hen ontkomen.’ Zij grijpen hen, en Elia voert hen af naar de beek Kison en slacht hen daar af.

Zeven keer naar de top van de berg
Elia waarschuwt Achab: ‘Ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen.’ Er zal een einde aan de droogte komen.
Elia klimt naar de top van de Karmel, buigt zich voorover ter aarde en legt zijn gezicht tussen zijn knieën. Hij zal de Heere gedankt hebben voor het vuur dat Hij zond, Hij zal tot de Heere geroepen hebben om regen. Maar ik kan me ook voorstellen dat Elia de Heere al heeft gedankt voor de regen die Hij zou zenden.

Hij stuurt zijn knecht eropuit naar de top van de berg om te zien of de regen al zichtbaar is, maar de lucht is nog strakblauw, zo ver je kunt kijken.
Korte tijd later stuurt Elia hem weer naar boven, en nog een keer, en weer opnieuw…
Ook na de zesde keer is er nog niets te zien. Het gebed van Elia zal intenser zijn geworden. ‘Heere, U moet het nu wel doen, anders zal de koning U bespotten en mij doden…’

En dan, wanneer de knecht voor de zevende (= getal van de volheid) keer naar de top van de Karmel klimt, ziet hij boven de zee een klein wolkje, zo groot als de man van een hand.
Elia weet het zeker, zijn gebed om regen is verhoord. In korte tijd is de hemel zwart van wolken en wind, en komt er een hevige regen.

‘De hand van de Heere was op Elia’
Dan staat er nog iets heel moois in vers 46: ‘En de hand van de HEERE was op Elia.’ Waar Elia was, was de Heere. Hij ging met Hem mee, Hij leidde hem, Hij gaf hem de moed om daar op de Karmel in z’n eentje te staan tegenover de Baäl-priesters, het volk en de koning, Hij gaf hem het geloof om te bidden om regen.
De ‘hand van de Heere’ maakte hem sterk. Zo sterk, dat hij Achab kon begeleiden tot aan zijn vesting bij Jizreël.

Jakobus 5:16-18 zegt over deze geschiedenis: ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort.’

Elia was een mens zoals wij. In de grondtekst zit bij de woorden ‘…een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand…’ de gedachte dat het werkzame gebed van een rechtvaardige veel kracht heeft, veel tot stand brengt.
Een rechtvaardige is iemand die de wil van God doet (Jakobus 1:25 en 27).
God, op Wie in het gebed een beroep wordt gedaan, maakt het gebed werkzaam. Door het gebed te verhoren. Zo’n gebed brengt veel tot stand.

Kennen wij hier iets van, om net als Elia zo aan te houden in het gebed, in het geloof en het vertrouwen dat de Heere zal horen en verhoren?
Wij ontkrachten onze gebeden zo vaak, door er heel snel aan toe te voegen, dat God verhoort op Zijn tijd en naar Zijn wil. En natuurlijk is dit waar, maar Elia heeft echt niet gebeden: ‘Heere, wilt U vuur geven, als het Uw wil is’, of: ‘Heere, wilt U regen geven als het Uw wil is.’

De God van Elia is ook onze God, de Levende, de Almachtige. Het is mijn gebed: ‘Heere, laat mij als ooit Elia zo ook in alles op U vertrouwen.’
Door het geloof in de Heere Jezus mogen wij deze God onze Vader noemen. Wat een voorrecht, wat een genade!
We lazen dat de ‘hand van de Heere’ op Elia was. Zo is, als we de Heere Jezus mogen kennen, de Heilige Geest voortdurend in en op ons. We zijn zo rijk gezegend, door Hem, Die we liefhebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Gods almacht
Wat een bewijs van Gods almacht klinkt in deze geschiedenis! De Heere is groot en zeer te prijzen. Hij laat niet met Zich spotten. Dat denken wij misschien wel eens, maar de Heere ziet het. Hij ziet ons land, ons volk, onze gemeente, ons eigen leven.
‘Als de Heere God is, volg Hem, als de Baäl god is, volg hem…’ Die woorden klinken ook nu.
Bij de hedendaagse Baäls denken we aan geld, carrière, seks, voetbal, geld, het occulte, aan Allah, de god van de islam en aan vele andere afgoden.
Maar het kan ook zo zijn dat het lijkt alsof we de Heere dienen, maar toch onze eigen weg gaan. Dat was bij het volk Israel ook zo. Aan de buitenkant leek het alsof ze de Heere dienden, maar ze volgden de Baäl.

Wie is uw God? ‘De God Die door vuur antwoordt, Die is God,’ sprak Elia tot het volk. Volg Hem! Breek met uw afgoden, verbrandt ze, vernietig ze, radicaal. Anders kost het u uw leven, niet alleen dit korte poosje op aarde, maar de eeuwigheid.

Met vuur
Ook vandaag kan de Heere met vuur antwoorden. Daarbij denk ik niet allereerst aan letterlijk vuur, zoals hier, hoewel voor Hem niets te wonderlijk is. Hij kan het vuur van Zijn Geest uitstorten over volken, gemeenten, mensen, ook in uw hart. Dan weet je het ineens: Dit is God. Zoals de mensen op de eerste pinksterdag werden geraakt in hun hart door de preek van Petrus, waarop ze het uitriepen: ‘Wat moeten wij doen?’ (Handelingen 2:37).
Daarop antwoordde Petrus: ‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’

Ik bid de Heere dat Hij ook vandaag mensen als Elia geeft. Die zo in Zijn dienst staan, dat ze weten wat van God is en wat van de Baäl is. Die geen angst voor mensen hebben, maar alleen de Heere vrezen.
Mensen, die met de Heere wandelen, met Hem leven, Zijn aangezicht zoeken en zich door Hem laten leiden, door Zijn Geest. Wat het hen ook kost: hun baan, hun reputatie, hun vrienden of zelfs hun leven.

Het zijn wellicht de éénlingen, mensen als Elia, Mozes, Johannes de Doper, Daniël, Petrus… Gods vertegenwoordigers op aarde. Door Hem gezonden, om Zijn woorden te spreken.
Woorden die mensen raken tot in het diepst van hun hart. Omdat het Gods woorden zijn. Woorden die hen die ze horen, op de knieën brengen, bij de Heere Jezus.

Dirk van Genderen

30 Reacties

 1. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 januari 2016 om 21:48

  Mooi verwoord Dirk, daarom acht ik mijzelf ook om de minste te zijn, niet mij meer of beter voelen als een ander. Hoe groot is mijn balk in mijn oog. En dan glij ik weer af, maak mij weer ergens menselijk druk om. Hoe meer je met de Here verbonden bent in relatie, hoe groter je eigen zondebesef. Konden wij maar net zo zijn als profeet Elia. Menigmaal voel ik mijn tekortkomingen naar de Here Jezus. Zwaar teleurgesteld in mijzelf. Ik maak dit ook kenbaar tegenover de Here. Ook ben ik soms zwaar teleurgesteld in christenen om mij heen. Zo verschillend. Geen eenheid. En dan denk ik, Rene, je bent geen haar beter. Wat doe jij nou? Maak jij het verschil? Sta jij op? Draag jij je kruis? Of wacht je af? Hoeveel kansen heb ik al gehad? Hoe vaak heeft Hij mij gespaard en behoed? Gezegend moet ik mij voelen.
  Ook denk ik vaak: Heer wat voor plannen heeft U met mij?
  Onrust in mij, moet ik het van de daken schreeuwen: bekeer u, nu het nog kan. De Here Jezus is uw redder en verlosser.
  Of wilt u dat ik het klein hou, goed doen in mijn eigen omgeving met de dierbaren om mij heen, dan kun je ook een Elia zijn.
  Het is niet makkelijk om een christen te zijn. Maar wij weten dat wij gedragen worden. En een ieder moet zijn weg van de waarheid vinden en bewandelen.

  Vr gr rene postma

 2. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 januari 2016 om 15:13

  Goed verwoord Dirk. Er zouden in onze tijd vele Elia’s moeten zijn. Want in onze tijd is er niet één afgod die ergens op een berg staat of op een grote plein, en waar op gezette tijden massa’s heen gaan om het te aanbidden.
  De vele afgoden vertoeven alom in de huizen en hebben bezit van de mens genomen. En ter plekke worden ze aanbeden en verafgood.
  Onze regering/koningshuis verplicht de mens niet om een gewijde paal of afgodsbeeld te aanbidden. De mens maakt zelf deze keuze.
  En daarom zouden alle oprechte gelovigen op hun eigen plaats waar ze gesteld zijn, een Elia moeten zijn.
  In huis, in de familie kring, op het werk, in de straat, in de politiek enz enz.
  Ja alom Gods vertegenwoordigers zijn op aarde.
  En de vraag komt dan: hoe doe je dat?
  Ben zelf begonnen om tijdens de feestdagen geen karren vol boodschappen te kopen. En de kerstpakket die ik gekregen heb verdeeld onder de familie.
  Doe alles lopend of op de fiets.
  De TV staat meer uit dan aan.
  Door gaan met vrijwilligers werk.
  Geen (boeddha of andere oosterse) beeldjes in huis. Nooit ook gehad.
  Daar waar het kan getuigen van de Redder, Christus Jezus de Gekruisigde en Opgestane Heer.
  God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Daar is best inspanning voor nodig.
  En zo zullen er andere lezers/schrijvers zijn die dat kunnen aanvullen..

 3. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2016 om 11:09

  Beste Dirk,

  Bedankt voor dit stuk. Ik ben het ook helemaal eens met wat Waterlelie schrijft. Maar wat jij schrijft over “Wat het hen ook kost: hun baan, hun reputatie, hun vrienden of zelfs hun leven”, dat is een hard gelag, hoor Dirk. Ik ondervind het nu zelf in familiekring: de vijandschap tegen het ware geloof, het met rust gelaten willen worden, ook al zijn ze christen en gaan ze keurig naar de kerk en aan het avondmaal. Nergens op aangesproken willen worden. Ze gaan je mijden. Je bent negatief of gevoelig of godsdienstig. De Heere Jezus zegt in Joh. 15:18 “Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft”. Maar om dat te ondervinden, dat is hard en een moeilijke weg om te gaan. Dan heb je andere gelovigen, predikaties en boeken (de Bijbel) nodig die je ondersteunen door dit tranendal. In Handelingen 14:22 staat: “….en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods.” En de Heere Jezus zegt tegen zijn discipelen: “Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.” Hier spreekt de Heere Jezus over een kruis. En Paulus spreekt over verdrukkingen. Ja, ik vind het moeilijk om Jezus te volgen en verdrukkingen te lijden, want het is niet aangenaam voor je eigenwaarde. Maar ik probeer me dan te concentreren op wat Paulus in Timotheüs 4:8 zegt: “Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben”.

  Groetjes van Elisabeth

 4. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2016 om 15:54

  Allereerst Dirk en ‘de zijnen’ van deze website een Gezegend 2016 toegewenst!
  Prachtige column om 2016 mee te beginnen.
  Zo spreekt de Here Jezus/Jeshoea ook tegen ons in Marcus 8:34
  “En Hij riep de schare, met Zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.”
  En rene, ik herken in je reactie veel van mezelf!
  Eind vorig jaar las ik iets moois in het dagboek ‘Geheel voor Hem’ van Oswald Chambers:
  ‘Het afgelopen jaar hebben we onherstelbare dingen gedaan. Het is waar dat wij gelegenheden voorbij hebben laten gaan, die nooit terug zullen komen, maar God kan deze afbrekende bezorgdheid omzetten in opbouwende bedachtzaamheid voor de toekomst. Laat het verleden rusten, maar laat het rusten in de schoot van Christus. Leg het onherstelbare verleden (zonden) in Zijn Handen, en treedt de onweerstaanbare toekomst binnen met Hem. “De Here immers gaat voor u heen.” Dit is een genadevolle openbaring dat God zal voorzien, waar wij hebben gefaald. Hij zal ervoor waken, dat wij niet in dezelfde fouten zullen vervallen, wat zeker zou gebeuren als Hij niet onze ‘achterhoede’ was. Gods Hand reikt terug naar het verleden en maakt schoon schip voor ons geweten. God herinnert ons aan het verleden, opdat wij in het heden niet in oppervlakkige verzekerdheid zullen vallen.’
  Wat toch een Genade Hem te kennen en Hem te willen volgen!

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2016 om 18:20

  Wat mij elke dag opnieuw verbaasd is het aanhoudende zwijgen van de christenen in ons land. Zelfs nu een beroep wordt gedaan op onze naastenliefde (vluchtelingen) en christenen eindelijk de gelegenheid krijgen om een geweldig getuigenis van hun geloof af te leggen tegenover moslims, BLIJFT men zwijgen. Mattheus 25: “Ik ben vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet….. Ik had honger en gij hebt Mij niet… Ik was naakt en gij hebt Mij niet…. ” Zouden er in Geldermalsen soms geen christenen bij betrokken zijn geweest?? Christenen voharden in zwijgen, terwijl wij allen in groot gevaar zijn…. of zitten zij alleen maar bang te zijn? Ik moest hierbij denken aan Ezechiël 22:
  “……28 En zijn profeten bepleisteren voor hen met kalk: zij schouwen bedrieglijke dingen en voorspellen leugen; zij zeggen: Zo zegt de Here Here – terwijl de Here niet gesproken heeft. 29 Het volk des lands maakt zich schuldig aan afpersing en pleegt roof; het onderdrukt de arme en behoeftige, en de vreemdeling doet het tegen alle recht geweld aan. 30 Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden. 31 Daarom heb Ik mijn gramschap over hen uitgestort; met het vuur van mijn verbolgenheid heb Ik hen verteerd; hun wandel heb Ik op hun hoofd doen neerkomen – luidt het woord van de Here Here.”
  WIE staat op de bres?? Iedereen lijkt alleen geïnteresseerd in zijn eigen behoud, maar de arme en behoeftige moet het zelf uitzoeken….. Hoeveel tijd verspillen christenen onderuit liggend in een luie stoel? Terwijl Jezus “buiten staat” en klopt? Christenen zeggen dat ze Jezus verwachten, maar “zitten” of “liggen” in hun stoel te wachten….. (“Stil maar wacht maar….”). Zelfs geen getuigenis hoor ik… (Hand. 1: 8)… WIE doet er wat? WIE laat zich vinden? Als er een ramp komt roepen we: “Waar was God?”… Mag God dan nooit zeggen: “Waar was jij?”

 6. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2016 om 20:02

  Ik wil even reageren op 5:
  Ik ken Christenen die juist wel naasten liefde betonen. Ja ook en wel met name aan de vluchtelingen.
  Zo veel zelfs dat er christenen zijn die daarover vallen, omdat zij (christenen ) die aandacht niet of nooit kregen. Menen zij.

  Bij ons wordt er volop aandacht besteed aan de asiel zoekers. En ik weet ook in den lande wordt er door Christenen veel gedaan voor hen die hier binnen komen.
  Nee, zo zwart wit als jij Ernst het schildert zie ik niet om mij heen.

  De teksten die genoemd worden (ezech)gaan dan ook over het volk Israël van toen (OT. Laten we oppassen om niet alles van het O.T over te hevelen naar het Lichaam van Christus (de gemeente) Want Als je dat doet dan zeg je het van Christus. Hij is immers het Hoofd van Zijn Lichaam/gemeente.
  Ik ben er van overtuigd dat ook jij Ernst wel Christenen kent die hulp bieden en op de bres staan.
  Ga daar eens voor danken..

 7. Willy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2016 om 20:25

  Ernst van Olffen, de vluchtelingen worden anders keurig verzorgd in dit land, zelfs zo goed dat de eigen inwoners van dit land soms ondergesneeuwd dreigen te raken. De vluchteling heeft in dit land bij de regering, de allereerste prioriteit, alles wordt hun dan ook geschonken. In Geldermalsen was er het geval, dat het bestuur de bevolking de asielzoekers door de strot wilde duwen, zonder inspraak vooraf. Dit is pure minachting van het volk. Uiteraard is geweld nooit gerechtvaardigd. Bij ons Christelijk geloof zullen ze naar mijn idee niet veel belang hebben, misschien een enkeling. Als ze zich bekeren, wil hun hele familie niets meer met hun van doen hebben. Enige tijd geleden op een van de verschrikkelijke bootreizen van de vluchtelingen, werd tijdens de vaart een aantal Christenen overboord gekieperd. Islam heeft namelijk de intentie om heel de wereld tot Islam te bekeren. Wij zijn in hun ogen ‘ongelovige honden’. Islam past gewoon niet bij het westen, ze hebben een totaal andere cultuur en de meesten vinden dat wij ons aan hen dienen aan te passen i.p.v. andersom.
  Neemt niet weg dat we onze naaste lief moeten hebben gelijk ons zelve…….

 8. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2016 om 21:07

  Ter aanvulling Elisabeth: in 2 Tim.4:8 staat deze tekst, verder ben ik het helemaal eens met Dirk. Morgen hebben we een evang.dienst In Soimos in Roemenie van 17 u. t/m 21. u. Incl. afsluitend met een etentje. Willen jullie voor ons bidden!

 9. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2016 om 21:50

  Asielzoekers? Heel het Midden-Oosten staat in brand. En Gods eigen uitverkoren volk bevindt zich midden in deze vurige oven, en onze kerken weigeren om zelfs maar voor Israel te bidden, maar laten we God danken voor zijn trouw aan zijn volk en zijn land en zijn Woord, wat Hij met een dure eed heeft gezworen, en wat we in de kerken zo mooi zingen: Zo min de hemel ooit uit zijne stand zal wijken, enz.
  Zelf dank ik God met Psalm 85: 1 berijmd en bid: verlaat niet wat uw hand begon enz

 10. A Verhagen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2016 om 23:53

  Waarom of waarvoor die overdreven aandacht van christenen voor vluchtelingen? Waarom hoor ik niets over mensen (Nederlanders)die op straat terecht komen en geen onderdak krijgen van de gemeente? De gemeente als antwoord heeft, klop maar aan bij het leger des heils.Dit overkwam een plaatsgenoot van mij.Wij volgens mij niet weten hoeveel mensen nu in deze tijd door problemen op straat terecht komen.
  Dan is er ook nog het gegeven dat de vluchtelingen hun godsdienst mee brengen wat hier op neer komt God heeft geen zoon,dus we hebben hier te maken met afgodendienst.Ook wordt de tekst uit Mat.25 aangehaald omtrent naasteliefde naar (vluchtelingen) maar als u goed in Mat.25 leest, gaat het daar om onze broeders/zusters in het geloof. Is de Bijbel niet duidelijk dat Israël ons ten voorbeeld is gesteld?!Lees Num.25 er vielen 24.000 door vermenging en afgoderij en de Heer prees Pinehas omdat hij ingreep!Als de overheid God verlaat is dit wat we oogsten, laten wij waakzaam zijn en bidden!
  Ook duidelijk is Jer.7:16-26 dan zie je wat afgoderij teweeg brengt en wat een pijn ook Jeremia gehad zal hebben als de Heer in Vs.16 zegt tegen hem, gij dan, bidt niet voor dit volk. Afgoderij vermenging, persoonlijk denk ik dat dit wel eens één van de grootste zonde tegen God kan zijn.
  Wat we als christenen hard nodig hebben is onderscheidings vermogen vanuit God, om te weten wie onze broeders en zusters echt zijn tussen de vluchtelingen, die geholpen dienen te worden.
  Maar dat is net zo goed heel hard nodig onder onze eigen broeders/zusters landgenoten die het moeilijk hebben. Mijn gebed is dat wij als christenen bidden voor leiding door Zijn Geest en zodoende vanuit Hem waakzaam mogen zijn in de tijd die ons nog rest voor Zijn wederkomst.

 11. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 10 januari 2016 om 9:03

  Beste Dirk,
  Nederland is zwaar afgegleden. Ook wat het Christelijk Nederland betreft. Waar zijn de voorgangers die nog de zuivere waarheid willen prediken van heiliging, gehoorzaamheid aan God, en de toorn van God die komt over alle ongerechtigheid.
  Neen, belangrijker is dat de mensen een goed gevoel krijgen, niet vergeten de collectezak te spekken en daarna gaan zij verder met hun werelds leven met de afgoden van deze tijd, zoals de TV. We kennen niet meer het genot van het lezen van het woord van God en in gebed in de aanwezigheid van God te verkeren. Neen, wij kiezen voor de makkelijkste en meest oppervlakkige manier van leven, zoals het ons allen goeddunkt. Als wij in ons geloof niet bereid zijn offers te brengen voor de zaak van Christus (zie Mattheüs 16:24), waarin verschillen wij dan van de ongelovigen? Neen, wij zijn bezig het evangelie te ontkrachten. Er schuilt grote kracht in eenvoud en het te verwachten van de kracht van het woord van God. Dat kan (geestelijke) genezing teweeg brengen, als wij geloven wat de Bijbel zegt. De Here wil ons reinigen van alle afgoden opdat wij de levende God zullen dienen. De weg is smal. De enige manier om het leven als Christen te leiden, is door gehoorzaam te zijn aan God. Daarin zit de kracht van het Evangelie. Namelijk dat wij een intieme band hebben met God en in Zijn wil blijven. Dan kan Hij ons als instrumenten van de gerechtigheid gebruiken om het ware Evangelie te kunnen verkondigen. Helaas zijn er heleboel verschillende leringen in omloop. Gisteren zag ik met droefheid een heleboel posters op het station met “reclame” voor de vrijzinnige Remonstrantse leer. Als je een gedegen leer hebt die nog gelooft in eeuwige zaken en je houdt aan het navolgen van wat er in de Bijbel geschreven staat, mag je jezelf gelukkig prijzen, en weten dat je zeer bevoorrecht bent.
  San

 12. ad zegt:
  Geplaatst op zondag 10 januari 2016 om 12:15

  Broeder Dirk! Prachtige column!! Bedankt voor dit eerste bericht van 2016! Voor mij is dit geluid weer heel bemoedigend!

 13. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 10 januari 2016 om 14:29

  Bedankt Dirk ook voor deze actuele bijdrage.
  Wie is God in onze dagen? antw: Hij is de God boven alle goden! Voor wie geen probleem ONOPLOSBAAR is.
  En Zich graag laat raadplegen door jong of oud, en uit welk geslacht dan ook. Hij gaf Zijn geliefde Zoon als rantsoen voor de gehele wereld. Welk een Liefde. Deze Zoon is de Weg de Waarheid en het Leven.
  Niemand komt tot de Vader dan door Hem.
  Wanneer wij tot geloof gekomen zijn mogen we bidden in Zijn Naam, en ontvangen; rust en vrede in het hart, het Licht breekt door, omdat Hij ons verlichtte ogen des geestes geeft. Dit licht gaat via Zijn kinderen als een reflector werken.
  We worden nuttig en bruikbaar gemaakt om getrouwe getuigen te zijn van de hemelse Meester.
  Een ieder zal ook met VUUR GEZOUTEN worden staat er in Mark. 9:49. Dit benauwt ons wel! Het vraagt offers, welke geen mens, naar Zijn eis, kan volbrengen. Vandaar dat Jezus kwam in de volheid der tijden, Zijn geliefde Zoon werd het geslachte Lam van God voor onze zonden. In eigen kracht KUNNEN WIJ NIETS!
  Laten we een zoutend zout mogen blijven, dat verderf werend is.

 14. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 10 januari 2016 om 17:20

  In het Oude Testament heb ik maar weinig gelezen, in mijn jeugdjaren mocht dat zelf niet binnen de R.K.Kerk. Dirk, je haalt hier mooie, heldere en godvruchtige verhalen aan in de bijbel, over de Gods-vertegenwoordigers op deze aarde, zoals Elia, Mozes, Daniel, Johannes de doper, Petrus etc.
  Toch zie ik ook nu, wereldwijd steeds meer Gods-vertegenwoordigers in actie komen. Denk aan b.v.:
  Moeder Theresia (nu wel nog haar organisatie)
  Pater Frans van der Lugt. In Syrie
  Paus Fransiscus (Hij leeft het Christen-zijn voor en is oecumenisch denkend)
  De vele Christenen die gedood worden voor hun geloof.
  De vrijwilligers van voedselbanken. Mantelzorgers, vluchtelingen-helpers enz
  Niet te vergeten de vele wereldwijde, missionairende Christelijke organisaties. Die moeten wij steunen in alle opzichten, ook financieel naar gegeven talenten en mogelijkheden.
  Voor de rest ben ik het met (No.1) Rene Postma’s nederige getuigenis verhaal volledig eens en vraag ook vaak: Heer wat voor plannen heeft U met mij?

  Mijn eerste ingegeven boodschap in deze is: De ÉÉNHEID onder alle Christenen, vanuit welke Christelijke kerk-gemeenschap dan ook, moeten hun Christen-zijn, in de praktijk uitvoering, meer laten zien, horen en samenwerken in het Open-Veld. Laten wij gezamenlijk als frontsoldaten samenwerken voor Gods-vredesrijk dat weldra komende is. Er zijn vele Gods-vertegenwoorders die woordelijks mensen kunnen bekeren en er zijn Gods-vertegenwoorders, die door hun Christen-zijn in praktijk te brengen en voor te leven, mensen kunnen bekeren. Beide groepen zijn praktijk-Christenen en naar gegeven capaciteiten, mogelijkheden en gaven Gods kunnen wij allen meewerken aan Gods-vredesrijk dat weldra komende is. Hub.

 15. Thea zegt:
  Geplaatst op maandag 11 januari 2016 om 9:20

  Men leeft deze dagen meer tot eer van de mens dan tot eer van God. Soms zelfs ook in de kerk. Als in de dagen van Noach.

 16. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op maandag 11 januari 2016 om 11:00

  Ik heb op mijn hart te reageren, speciaal waar het de oecomenische gedachte en nog specifieker de katholieke kerk aangaat. Het hoofd van deze kerk denkt zeker oecomenisch. Zelfs heeft hij opgeroepen tot dialoog tussen verschillende godsdiensten en daarbij gesteld dat allen kinderen van God zouden zijn. Allen zouden in liefde geloven. Dialoog tussen de verschillende geloven zou vrede en gerechtigheid voortbrengen. Een wellicht mensstrelende boodschap die totaal voorbijgaat aan wat God mij leert in Zijn Woord, aan de Redder en Zaligmaker die al die mensen van al die andere geloven, hoe goed ze het verder misschien ook bedoelen, ook zo hard nodig hebben. Want zonder Hem zullen ze nooit rechtvaardig voor God kunnen staan. Iets anders moet er niet van worden gemaakt. Al lijkt dat best wel erg liefdevol en is het zelfs heel verleidelijk in mijn ogen, maar het blijft een keiharde leugen waarvan ik me afkeer. En wat daarentegen keihard lijkt voor menigeen,zo vaak liefdeloos en onvoldoende ruimdenkend wordt genoemd, wellicht omdat het het ego van de mens niet streelt, maar de mens afpelt, aanspoort minder te worden en meer en meer op Hem te gaan zien, is juist zo’n diepe liefde. Mijn gebed is dat nog velen die diepe liefde zullen leren kennen in deze kostbare genadetijd. En mijn hart gaat daarin zeker wel uit naar alle mensen. Vanuit de liefde van de Heer Jezus. Ik weet nog goed waaruit ikzelf kwam, de ellende waaruit mijn Heer mij heeft getrokken en blijf graag over Hem vertellen in de hoop dat nog velen die diepe vreugde mogen leren kennen die alleen bij Hem te vinden is.
  Een eenzijdige nadruk op de praktijk kan te makkelijk ontaarden in het zien op mensen en misleiding ligt dan al snel op de loer. “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”. Het is van belang de dingen te blijven toetsen aan dat kostbare Woord van God. Het hoofd van de katholieke kerk is een van de voorbeelden die die toets niet doorstaan.

  Toevallige voorbijganger

 17. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 11 januari 2016 om 19:49

  Ik ben het helemaal eens met je San Tjoa. Gelukkig hebben wij nog predikanten die de zuivere waarheid prediken. Daarin mag ons Kerkverband nog dankbaar voor zijn. Ik zou iedereen willen aanraden zowel het Oude als het Nieuwe Testament te lezen. Paus Franciscus werd genoemd, als iemand die oecumenisch denkt, maar de RK kerk en de Protestantse kerk zal nooit samen kunnen gaan. Er zit veel te veel verschil in. Denk maar aan de Maria verheerlijking. Bij de Protestanten is de Heere Jezus de voorspraak bij God. Alleen door Hem kunnen wij tot God komen. En dat is Bijbels. Denk maar aan de bruiloft te Kana. Daar zegt de Heere Jezus tot Zijn moeder: “vrouw, wat heb ik met U te doen?” nadat zij Hem gezegd had dat de wijn op was. Maar ik ben het geheel met de opmerking van Hub eens dat we alle mensen die in de wereld het Evangelie brengen moeten steunen met gebed en financieël. Vriendelijke groeten.

 18. denker zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 januari 2016 om 14:57

  Ernst van Olffen, ik vind het aanhoudende zwijgen ook vreemd. Waarom nemen de onze leiders het voor ons op i. p. v. de vluchtelingen die onze broeders en zusters overbord gooien?! Waarom verdedigen ze ons niet voor deze vermenging, verkrachting en godeloosheid? Waarom zwijgt de kerk als de christelijke Nederlandse dakloze niets heeft en waarom zwijgt ze als de vertegenwoordiger van de vervolgers van ons geloof onderdak, eten, kleren, ziekteverzekering, en alles cadeau krijgt? Waarom zwijgt de kerk als er niets meer over is voor de Nederlandse ouderen en gehandicapten, en alles naar de vluchtelingen gaat? Waarom zwijgt de kerk als de arme Nederlander geen goedkope levensmiddelen meer kan kopen met korting vlak voor de datum want alles gaat naar de vluchtlingen – die dan vervolgens steen en been klagen dat het eten niet goed genoeg is? Als er genoeg was voor iedereen was anders, maar de regerint bezuinigt aan ons en alles gaat naar hen.
  Waarom zwijgt de kerk als de Bijbel citeren een misdaad is in Nederland? Is het soms geen discriminatie als ik vertel dat we alleen door de Heer Jezus Christus zalig worden?

  Terwijl wij het steeds moeijliker krijgen, hoezo is er opeens wel geld? Maar niet voor ons, nee, het gaat naar de vluchtelingen.
  Waar staat een voorbeeld in de Bijbel dat je de vijanden van ons geloof binnen moeten halen en ze levenslang moeten onderhouden terwijl we niet naar onze broeders en zusters omkijken omdat de sociale zekerheden vanaf 2008 wegbezuiningd worden?
  Iemand citeerde Matth. 25. Iedereen die het leest kan duidelijk zien dat het om gelovigen onder ons gaat.
  In welk verhaal in de Bijbel staat dat je je vijand binnen moet halen en hen toe moet laten hun eigen valse goden te mogen eren en langzamerhand moet je jezelf aan hun aanpassen? Ik ken wel verhalen dat de vreemdeling zich aan moet passen en God eren – dan wordt hij/zij pas een van ons.
  Als we iedereen als broeder, zuster en naaste zien wie zijn dan onze vijanden?

 19. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 januari 2016 om 18:13

  Toevallige voorbijganger. Ik ben het roerend met je eens. Ik durfde het alleen niet zo uitgebreid op te schrijven.

 20. Willy zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 januari 2016 om 18:16

  Nr. 15, Thea, kunt u uw stelling ook onderbouwen? Mij lijkt dit generaliseren…….

 21. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 januari 2016 om 19:42

  @18, bij een nieuwe bezuinigingsronden op de sociale zekerheid zullen vluchtelingen daar ook mee te maken krijgen. Wees dus erg voorzichtig met je stigmatiserende uitspraken!

 22. sandifort zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 januari 2016 om 20:28

  Shalom allen.
  Door ziekte en operatie was ik niet in staat om te reageren op deze site.
  Allereerst dirk en allen een hoopvol en gezegend 2016.
  Wat ons nu overkomt in Europa is ook naar de boodschappen gegeven via lance lambert uit israel.
  Onze gebeden moeten zijn voor onze oudste broeder Israel, het is met hem dat wij ons moeten verzoenen.
  DE VADER hoort niet naar gebeden van ongebroken harten.
  Er komt een duistere tijd over Europa, omdat de geestelijke leiders alleen zichzelf weiden en niet omzien naar de kudde… mijn hart huilt om dit alles, want wij zijn medeschuldig.
  NOG IS ER GENADE TIJD, MAAR VOOR HOELANG. Allen sterkte en geloof toegebeden.
  Islam is goddeloos, maar HIJ heeft de moslims lief en wil hun bekering en redding.
  Kies heden wie je dienen wil.
  Shalom. lou.

 23. rene postma zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 januari 2016 om 21:52

  Beste dirk
  Nu schrijft u zo’n mooi stuk over de profeet Elia.
  Wat zou hèt toch fijn zijn als medechristenen hun hart laten spreken, zonder te oordelen en te veroordelen.
  Wij zijn allemaal christenen, en dat begint met begrip voor een ieder mens, welke achtergrond hij of zij ook heeft.
  Het is ook maar waar je wieg heeft gestaan, je draagt dat toch mee. Welke kerkelijke gezindte je ook komt. Of zo als bij mij helemaal niet. Voor ons is toch…. de Here Jezus de weg en de waarheid. Hub laat zijn hart spreken, welgemeend. Hoe denkt u hoe Hub zich voelt nu. Hoe denkt u hoe een vluchteling zich voelt, nu. Het is toch niet aan ons. Lees je bijbel. Heb een ieder lief.
  Het is heel makkelijk zegt de Here Jezus om liefde te geven, en je geld aan je naasten of de degene die je goed kent. Maar liefde en geld geven geven aan een vreemde zonder daar iets terug voor te ontvangen. Lees je bijbel en lees wat je dan ontvangt….
  Lees nogmaals het schrijven van Dirk over profeet Elia.
  Laten wij elkaar eerst eens leren kennen.
  Als je graag wilt vermelden wat de waarheid inhoudt, en je wilt dat graag delen. Schrijf het dan zonder toenaam, zo geschreven dat je de ander in waarde laat. Hij of zij voelt zich dan niet gekwetst, en wellicht kan er dan door overdenking, en vaak is dat een proces van tijd,…tot andere inzichten komen.
  Juist het delen van elkaars gevoel, je durven kwetsbaar op te stellen, die waarde moeten wij koesteren.

  Rene postma

 24. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 januari 2016 om 22:13

  Beste mensen,

  Tussendoor plaats ik een algemene opmerking:
  Ik wil u allen dringend vragen elkaar in waarde te laten. Op deze site past het niet om direct negatief op elkaar te reageren. Voor de personen die het betreft, kan dat pijnlijk zijn. Ik wil ieder vragen dit niet meer te doen. Ik zal enkele reacties waarin dit is gebeurd, aanpassen. Vanaf heden ga ik hier strikter op letten.
  Probeer uw reacties te beperken tot een reactie op mijn commentaar. Zie het als een uitdaging om daar uw reactie op een andere reactie in te verwerken, zonder de naam van die ander direct te vermelden.

 25. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 januari 2016 om 11:42

  De vermaning niet te oordelen en te veroordelen draagt voor mij ook een oordeel in zich. Zelf laat ik me graag corrigeren waar nodig. Alles wat nu nog ten goede gekeerd kan worden voor Hem behoudt zijn waarde. Ik wil daarbij steeds uitgaan van de goede gezindheid van de ander, al vind ik de situatie op een forum als dit wel gecompliceerd in die zin, met zulke verschillende achtergronden, de onbekendheid met elkaar en het ook meer openbaar worden van zaken die in het gewone leven wellicht eerder onder vier ogen besproken zouden worden.
  Ook ik heb mijn hart laten spreken.Een hart dat hard klopt voor de Waarheid die in Christus is.
  Uit diep verlangen naar opbouw.Jammer waar dit niet werd herkend en verkeerd overkwam. Ik lees in de Bijbel dat het van belang is afstand te nemen van verkeerde leer. De tweede Johannesbrief vind ik in dit kader ook erg duidelijk. Wat betreft Mattheüs 7: 1-5 geloof ik niet dat dit betrekking heeft op het onderscheiden van die verkeerde leer, maar dat het ook van belang is te kijken tegen wie daar wordt gesproken. De liefde van de Heer Jezus moet altijd de grote drijfveer zijn. Dat is geen mensgemaakte liefde en ik kan het gevoel van mensen dan ook zeker niet als graadmeter zien, eerder als valkuil. Al mag dat natuurlijk nooit een excuus worden over mensen heen te gaan walsen.Ik ben een vrouw en wil hier, deels ook tegenover mannen, niet in de rol van leraar kruipen. Ook in dat opzicht vind ik de situatie op zo’n forum best lastig.
  Hier laat ik het nu maar bij, in de hoop dat het nog iets mag verduidelijken.

 26. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 januari 2016 om 15:43

  Beste Dirk,

  Ik herken mij in de bijdragen van toevallige voorbijganger en is op mij zeker niet verkeerd overgekomen. Ik ben het er mee eens dat het van belang is afstand te nemen van een verkeerde leer en dat ze daar voor waarschuwt is alleen maar aan te prijzen. Wij worden niet zalig door onze goede werken, alleen door het bloed van onze Heere Jezus Christus. Frontsoldaten hebben dagelijks een kruis te dragen en moeten door velerlei verdrukkingen het Koninkrijk Gods binnen gaan. Dat is andere taal, dat is bijbelse taal. Hij moet groeien, ik minder worden.

  Groetjes van Elisabeth

 27. Beren zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 januari 2016 om 17:25

  Het belangrijkste is in Jezus te geloven, laat een leer van een kerk niet in de weg zitten.
  Zelf heb ik 1 keer in een “gewone” kerk gezeten een beetje armoedig gekleed maar ik verwachtte niet dat iemand naar met toe zou komen en me welkom zou heten.
  Bij Maasbach geweest en bij de Jesus people, ook baptistenkerk bezocht en pinkstergemmeentes,
  ook een tijdje nergens heen gegaan.
  Goed met medegelovigen om te gaan, maar ze moeten hetzelfde geloven.
  Uiteraard probeer ik ook met mensen die niet of iets anders geloven goed om te gaan en zo mogelijk te spreken over wat/Wie ik zelf geloof..

 28. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 januari 2016 om 18:33

  Ik herken mij ook in de bijdrage van toevallige voorbijganger. ( reactie 25 ). En ook wat Elisabeth schrijft. (Nr. 26 ) Wat ik schrijf is nooit kritiek op mensen. Dat zou niet in de lijn van de Heere Jezus zijn. Ook ik word graag op dingen gewezen die ik zelf niet gezien heb of die ik verkeerd heb geïntepreteerd. En er staat toch ook in de Bijbel dat je elkaar moet opscherpen in de gezonde leer? Ik heb zelf ook al veel geleerd uit jouw stukken, maar ook van de reactie’s van andere schrijvers. En ik weet zeker dat de andere commentaren ook niet verkeerd zijn bedoeld.

 29. Chanissa zegt:
  Geplaatst op zondag 17 januari 2016 om 0:10

  Beste Dirk en iedereen van deze site, Ik ben als vrijwilligster werkzaam bij vluchtelingen werk. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik ten eerste de minderen wilde helpen, “Heb u naaste lief als u zelf”. “Alles wat u voor uw mindere doet hebt u voor Mij gedaan”. “Bid voor uw vijand en geef hem te eten”. ect. Ik probeer mijn geloof op de één of andere manier op de moslimse vluchtelingen over te dragen door te laten zien hoe wij hier met mensen omgaan. Maar ik begin eigenlijk hoe langer hoe meer te twijfelen of ik hier wel goed aan doe. Bij lange na niet allemaal maar er zijn vluchtelingen bij waar ik zo mijn vraagtekens bij zet. Je helpt ze met alles, je doet wat je kan, je regelt van alles, pleegt telefoontjes, gaat met hen mee, begeleidt ze als ze voor ‘t eerst ergens naar toe moeten. Ze willen van alles, voedselbank, kledingbank, ze kunnen de huur niet betalen dus regel je een betalingsregeling, ze krijgen leningen, kortingen, heel veel van de overheid, ik kan nog wel even doorgaan. Maar als het eventjes niet lukt of ze krijgen net iets minder dan hun neef die hier al een half jaar woont, dan krijg je stank voor dank. Echt, ik heb het nu al een paar keer meegemaakt, en denk dan, waar doe ik het eigenlijk voor? Zouden wij in hun land ook zo opgevangen worden? Laatst was er een Palestijn die ik heb geholpen. Hij vertelde dat hij uit het vervloekte Israël was gevlucht. Tja, wat zeg je dan? Alleen de Heere weet waar het met de wereld naar toe gaat. Het zal wel zo zijn redenen hebben. Ik blijf dit werk doen zolang ik kan en vertrouw op Hem. De Heere regeert. Maranata, komt spoedig Heere, ja kom…

 30. Willy zegt:
  Geplaatst op maandag 18 januari 2016 om 12:29

  Ik meen dat ook ergens in de Bijbel staat; het is paarlen voor de zwijnen gooien……. (i.v.m. reactie nr. 29)

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden