Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Met ontferming bewogen (29 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 februari 2016, 10:08 door Dirk A A

Wat oordelen christenen soms onbarmhartig over hun broeders en -zusters. Ze weten vaak precies hoe men behoort te denken, te geloven en doen, en o wee, als iemand iets doet, zegt of gelooft wat daarbuiten valt. Dan is het soms direct over en uit. Veroordeeld. Afgeschreven.

ontferming
(Illustratie: Zuster Marianne)

Is dit een houding die gelovigen past? We zijn geroepen te strijden voor de waarheid, ja zelfs te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd (Judas:3). Wat de leer betreft, moeten we waakzaam en alert zijn en zijn we geroepen de werken van de duisternis te ontmaskeren.

Naar onze medemens toe past ons echter grote bescheidenheid. Als we beseffen dat de Heere Jezus ons genadig is geweest, dan laten we het wel uit ons hoofd onszelf boven anderen te verheffen.
Durven mensen met hun noden bij ons te komen, omdat ze weten dat wij met ontferming over hen bewogen zijn en niet direct klaarstaan om hen te veroordelen? Durven mensen die gestruikeld zijn, bij ons aan te kloppen, omdat ze weten dat wij zullen helpen hen weer op te richten?

Liefde en heiligheid
Het risico van zo’n open houding naar struikelende en gestruikelde medegelovigen is wel dat we hun zonden goed gaan praten. We kunnen zo begaan zijn met hun lot, dat het ons niet meer lukt onderscheid te blijven maken tussen zonde en zondaar. God is immers liefde, houden we onszelf en hen voor. Dat is ook zo – gelukkig wel – maar laten we Zijn liefde niet uitspelen tegen Zijn rechtvaardigheid en heiligheid. Hij kan de zonde niet gedogen.

Denk eens aan de Heere Jezus. Juist Hij trok Zich het lot aan van mensen die door de samenleving met de nek werden aangekeken vanwege hun daden. Een ontmoeting met Hem veranderde hun levens. Hij accepteerde hen voor honderd procent als mens, maar ze wisten absoluut zeker dat ze radicaal moesten breken met hun zondige leven.

Drama
De een is misschien gestruikeld op seksueel gebied, een ander op religieus terrein, weer een ander in materieel opzicht.
Vorige week verscheen in de christelijke media alweer een bericht over een voorganger, een getrouwde man, die naast zijn eigen vrouw een relatie met een andere vrouw heeft. Overspel. Helaas gebeurt dat vaker. Vaak ontstaat zo’n relatie in een pastoraal contact van de predikant met een vrouw in de gemeente. Als dit bekend wordt, betekent dit op dat moment vrijwel altijd het einde van zijn voorgangerschap. Terecht, want de gemeente behoort zuiver te blijven.
Wat een drama, voor de man zelf, voor zijn vrouw en gezin en ook voor de gemeente. Wat een anti-getuigenis ook voor het christelijke geloof.

Hoe terecht was de regel die de bekende Amerikaanse evangelist Billy Graham voor zijn medewerkers had dat getrouwde mannen nooit alleen met een andere vrouw zouden optrekken, en getrouwde vrouwen nooit met een andere man, niet in pastorale situaties, maar ook niet in andere situaties. Hij begreep het belang van (seksuele) zuiverheid in onderlinge relaties en hij wilde voorkomen dat getrouwde mannen een relatie begonnen met een andere vrouw of omgekeerd.

Hoe gaan we vervolgens om met degenen die in deze of andere zonden zijn gevallen? Hun daad, hun zonde, moet radicaal worden veroordeeld, in de hoop dat ze tot inkeer zullen komen. Maar dat betekent niet dat we hen dan voorgoed moeten afschrijven. Ik hoop en bid dat er mensen zijn die zich om hen ontfermen. Die met hen meelijden en meestrijden in de gebeden en zich inzetten om hen terug bij de Heere Jezus te brengen en als het kan ook terug bij hun vrouw en gezin. Maar dat kan alleen maar in de weg van berouw, schuldbelijdenis, bekering en verzoening. God is bij machte om gebroken relaties te herstellen.

1 Korinthe 6:10 spreekt over ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers. En het kost niet veel moeite om deze lijst nog langer te maken. Zij zullen het Koninkrijk van God niet beërven, waarschuwt Paulus.

Schoongewassen
Maar daar stopt het niet. De Heere wil hen redden. Of wij dat nu leuk vinden of niet. Lees maar: ‘Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.’
Wat een genade! Wat een wonder! Daarom roept God ons op met ontferming bewogen te zijn over mensen, medegelovigen wellicht, die gestruikeld zijn. Wie volhardt in zijn zonden, zal het Koninkrijk niet beërven, maar wie zich laat schoonwassen, heiligen en rechtvaardigen door de Heere Jezus Christus, is gered.

Wie deze genade van God in zijn of haar eigen leven ervaren heeft, zal milder worden. Schieten wij niet vaak te kort in het betonen van genade aan anderen, of ze nu gelovig zijn of niet? Veroordelen wij niet te snel?
Zijn wij meer dan struikelende pelgrims, op weg naar de eeuwigheid? Laten degenen die niet gestruikeld zijn, daar allereerst de Heere voor danken en daarna om zich heen zien om anderen bij de hand te nemen, zodat ook zij weer verder kunnen lopen.

Zeker, de Heere is zeer barmhartig en zeer genadig. Dat is heel goed nieuws voor ons allemaal. Misschien kijkt u neer op een medebroeder of –zuster die in uw ogen een zeer grote zondaar is. Laten we ons niet verheffen boven anderen en luisteren naar wat Paulus zegt: ‘Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen’ (Efeze 3:8).
Het spreekt mij altijd weer aan om in Mattheus 9 te lezen dat er van de Heere Jezus staat dat Hij met ontferming bewogen was over de schare die Hem volgde. Mensen die op zoek waren naar tekenen en wonderen, die gebukt gingen onder alle regels die de religieuze leiders hun hadden opgelegd.
Het was Zijn verlangen dat ze Hem zouden leren kennen als hun Heiland, hun Verlosser. Het is mijn gebed: ‘Heere, schenk ons Uw ontferming, Uw bewogenheid, voor de mensen om ons heen.’

Dirk van Genderen

29 Reacties

 1. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 februari 2016 om 12:11

  Dirk, een heel leerzame les. Het belangrijkste gebod van Jezus uit de bijbel is: Heb u naaste LIEF gelijk u zelf.
  Op mijn dagkalender staat vandaag: LIEFDE betekent: begrijpen dat de ander anders is.
  Een tekst om eens over na te denken. Hub.

 2. Roelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 februari 2016 om 13:46

  Hier ben ik heel blij mee Dirk. Bijbels en mooi in balans. Geen bijbelse ‘waarheid’ ten koste van de liefde, maar ook geen liefde ten koste van de bijbelse ‘waarheid’.
  De Here Jezus is ons hierin zó tot voorbeeld geweest. En in Hem ligt ook de kracht om zo te kunnen reageren, want dat hebben we niet van onszelf.

 3. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 februari 2016 om 14:59

  Dirk, je zegt: Als dit bekend wordt, betekent dit vrijwel altijd het einde van zijn voorgangerschap. Terecht, want de gemeente behoort zuiver te blijven.

  Mijn vraag is : is het waar dat dit het einde van zijn voorgangerschap betekent?

  Koning David bleef koning. De gevolgen van zijn overspel werden niet weg genomen, maar hij bleef koning.
  Abraham en Jacob hadden ieder een vrouw. Toch sliepen ze ook bij de bijvrouwen met alle gevolgen van dien. Maar ze bleven wel de vaderen van Israël. Geloofshelden worden ze zelfs genoemd in de bijbel.

  Petrus verloochende Jezus tot drie maal toe. Toch werd Petrus (na oprechte berouw)door Jezus in Ere hersteld en kreeg zelfs een hogere positie/bediening. Hij zou visser van ..mensen..worden.

  De voorganger kan oprechte berouw hebben. En na een genezingsperiode kan en mag naar mijn mening hij dan weer zijn bediening op pakken.

  De overspelige vrouw werd voor de voeten van Jezus gegooid. Met de bedoeling dat Jezus haar zou veroordelen.
  Maar Jezus liet zien dat allen die daar aanwezig waren zondaars waren. De vrouw niet erger dan de mannen. En tegen de mannen werd niet gezegd: ik veroordeel u niet ga heen en zondig niet weer.
  De mannen moesten over zich zelf gaan nadenken…..
  De vrouw werd genade betoond: ik veroordeel u niet, ga heen en zondig niet weer.

  Ik zou zo zeggen: laten we de voorganger die overspel heeft gepleegd maar bij Jezus brengen. Laten we hem maar voor Zijn voeten neer leggen.
  HIj weet er wel raad mee….
  Ook weet Jezus wel raad met hen die de overspelige neer leggen voor Zijn voeten…
  1e Zij die het met de harts gesteldheid doen als de farizieeërs….
  2e En zij die het doen op de wijze zoals de Here God het van de gelovigen vraagt. In oprechte LIefde.

 4. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 februari 2016 om 16:23

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Waterlelie,

  Ik bedoelde: Het betekent vrijwel altijd het einde van zijn voorgangerschap, waar ik aan had moeten toevoegen: op dat moment. Ik voeg dat alsnog toe. Ik ben het helemaal met je eens dat er bij de Heere totale vergeving en herstel mogelijk is, na oprecht berouw, schuldbelijdenis en bekering. Dat staat trouwens ook in mijn commentaar.

 5. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 februari 2016 om 17:00

  DirK;
  Bedankt voor je toelichting. Ben het daar helemaal mee eens.

 6. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 februari 2016 om 17:40

  Beste dirk, het lijkt mij dat wij de Wedergeboren christenen de gemeente vormen.
  Het lijkt mij dat over uw bovenstaande schrijven, wij het nieuwe testament aan moeten houden.
  Apostel Paulus gaf aan, dat als er in de gemeente zonden werden begaan, …altijd ruimte moest zijn om de zonde te belijden en weer onderdeel uit te maken van de gemeente.
  Ook al ben ik een Wedergeboren christen, de zonde blijft op de loer. Al sta ik sterk in mijn schoenen, ook ik heb mijn zwakheden.
  Denk maar aan de reclameborden langs de weg, ongemerkt komt er heel veel informatie binnen. Bewust of onbewust, het vlees is zwak.
  Wij zijn in principe niet anders als de ongelovigen, en wij mogen ook niet op ze neerkijken. Het onderscheid is, dat wij de heilige geest bezitten, en bewust zijn van de zonde.
  En dan de verschillen onder christenen, die wellicht op je neerkijken, of wellicht doe ik het zelf.
  Bidden, en met elkaar in gesprek gaan. In dialoog gaan en je durven kwetsbaar op te stellen.
  Wij zijn te angstig als het gaat om ons te uiten, over onze menselijke onzekerheden te hebben, en daardoor ons zelf blokkeren onder broeders en zusters.
  Er bestaat nog steeds een beeld/cultuur om vroom over te komen, en al je onzekerheden die je hebt,..niet met elkaar kunt uiten en delen. Bang voor uitsluiting, wellicht door kerkelijke leiding of groepsvorming van gemeenteleden.
  Is de Here ermee gediend…DIENEN, als wij onze broeders en zusters laten vallen, uitsluiten of vernederen door woorden.
  De Here Jezus kwam om ons te dienen, en wij dienen de Here Jezus nu, en zijn gemeente.

  Vr gr rene postma.

 7. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 februari 2016 om 18:08

  Ja, een goede column!
  Toch blijf ik met een vraag zitten!
  Hoe te denken over 1 Timotheus 3:1-16
  Volgens mij wordt er voor een voorganger, oudste of diaken in de Bijbel gevraagd dat je van onbesproken gedrag moet zijn!
  Iemand die ‘de mist’ is ingegaan, kan toch ook een ander beroep kiezen….is veiliger voor hemzelf en voor de gemeente. Vergeving is er altijd!
  Een koning, aartsvader is van een andere orde dunkt mij dan een voorganger of oudste en Petrus verloochende de Here voor Zijn Opstanding!

 8. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 februari 2016 om 20:33

  Christi:
  Maar Petrus werd “na” Christus opstanding in Ere hersteld. Ja kreeg zelfs een zeer verantwoordelijke bediening. Visser van mensen.

 9. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 februari 2016 om 21:56

  Waterlelie,
  Ook geen probleem met Petrus!
  Het gaat om 1 Timotheus 3!
  Hoe leg je deze passage in de Bijbel dan uit?
  Vlgs. mij is dat heel duidelijk en zuiver.
  Voorgangers hebben een voortrekkersrol te vervullen en moeten van ‘onbesproken gedrag’ zijn.
  Ook logisch toch!?
  Vergeving is er voor een ieder, daar gaat het niet om.

 10. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 februari 2016 om 12:59

  Dirk: sta mij toe even op Christi haar vraag antwoord te geven.
  Christi:
  Helemaal met je eens dat een voorganger van onbesproken gedrag moet zijn. Als hij aangesteld wordt!!
  Maar dat was de voorganger toch ook.
  Hij is tijdens zijn bediening gestruikeld. En dan wordt het wat anders.

  Wat zegt Gods Woord daarover?
  Antw. volgens mij: dat er dan onder 4 ogen met hem gesproken moet worden.(door oprechte liefdevolle gelovigen) Luistert hij dan is daar direct de vergeving en schoon wassen door het bloed van het Lam. En hij belijdt zijn zonde/struikeling openlijk aan zijn gemeente. Hij kan zijn bediening weer op nemen.
  Want we moeten elkaar immers 70 maal vergeven. (Matt. 18:21-22) God vergeeft !!ALLE!! zonde. En ja Hij vergeet het dan zelfs. (Jeremia 31:34. Hebr 8:10-12)
  Luistert hij niet dan gaan er 2 of 3 getuigen mee en spreken weer met hem. Luistert hij dan geldt het zelfde als bij de eerste bespreking.
  Luistert hij alsnog niet dan moet de gemeente ingelicht worden. En kan hij zijn bediening niet meer uitoefenen. Totdat hij alsnog tot inzicht komt en tot berouw komt.
  En een ieder die tot berouw komt en vergeving vraagt, mag weer IN de vergeving gaan staan.

  Voor mij zijn de volgende teksten van groot belang wat dit onderwerp aangaat
  1e. 1 Johannes 2:1-2: En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze maar ook voor de gehele wereld.
  2e 1 Johannes 1:9: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en Rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van ALLE ongerechtigheden.

 11. Eddy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 februari 2016 om 13:18

  De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. ‘Mensen hebben mensen nodig’, zei iemand eens, en het is vooral ‘de nabijheid’ tussen twee mensen die bepaalde innerlijke processen op gang kan brengen, BIJ EENIEDER VAN ONS! Niemand die zijn ogen in de zak heeft en als kluizenaar leeft, zal ontkennen ooit die verleiding gevoeld te hebben. Eenieder van ons kan daarin ook vallen, en het hart is zo arglistig, dat er altijd wel een goedkeurende reden voor gevonden kan worden. Het eerste punt is dus het besef dat wij allemaal in hetzelfde schuitje zitten, en alleen vanuit dat besef, mag men in een geest van nederigheid daarover oordelen, niet om de ander in de grond te trappen, maar met het oog op herstel. De Farizeeër zit helaas in een ieder van ons, en die kan alleen overwonnen of afgelegd worden in de eenheid met Christus door de kracht van Gods Geest. Ook van belang hierbij is het gebed en de geestelijke strijd, het besef dat de vijand van God en mensen er ook opuit is om mensen in allerlei situaties te brengen die het makkelijker maken om te zondigen. Daarom is er ook volhardend gebed nodig die op dit punt alle ‘netten’ die het rijk der duisternis voor ons spant, te herkennen en weg te nemen.

 12. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 februari 2016 om 14:25

  Beste Dirk

  Het is inderdaad enkel GENADE dat we Hem mogen toebehoren want uit ons zelf hadden we dat nooit voor elkaar gekregen. We mogen daarom een ander niet veroordelen. Je hebt gelijk dat we ook niet onder het mom van ‘Jezus is louter liefde’ de zonde maar moeten goedpraten. Wel is het zaak de broeder of zuster die zonde heeft begaan bij te staan in raad en daad en met gebed.

 13. A. Hartholt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 februari 2016 om 15:33

  Wat een ware woorden. Dankuwel. Ook wij hebben deze veroordelingen in onze omgeving gezien naar mensen die wij lief hebben…
  Wat betreft hetgeen Br. Graham zegt is ook helemaal waar. Het scheelt een heleboel moeite en zal de relaties zeker zuiver houden als een man en vrouw niet 1 op 1 zijn in verschillende situaties.

 14. Wout zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 februari 2016 om 17:23

  Dag Dirk, dit hele onderwerp, met al die reacties daarop geeft aan dat het een ‘hot item’ is. Ik heb net de geschiedenis van David gelezen m.b.t. Batseba en in de affaire Amnon – Tamar – Absalom. wat een intrieste geschiedenis en wat een slecht vaderbeeld. Wat is het vaderschap toch enorm belangrijk en wat maken ik/we toch gemakkelijk ernstige fouten. Moge de Here ons als vaders genadig zijn en dat we van Hem en van onze kinderen vergeving mogen ontvangen. Laten we ook bidden dat God het juiste vaderschap wil herstellen ten gunste van ons nageslacht en tot eer van Zijn naam. zodat overspel (hoererij) leugen en bedrog, echtscheiding en abortus uit Gods gemeente zal worden verbannen.
  Want het zijn rechtstreekse aanvallen van de satan, die gebruik maakt van onze vleselijke begeerte, maar waar wij weerstand aan kunnen en moeten bieden. En als mannen en vaders moeten wij vrienden hebben, broeders in het geloof, die we over onze schouders laten meekijken. Die ons rechtstreekse vragen stellen en er niet omheen draaien. Als we een glimlach op het gezicht van die aardige zuster kunnen brengen, maar niet op het gezicht van onze eigen vrouw en onze eigen kinderen, dan zit er iets goed fout, dan moeten we terug naar de binnenkamer. God zegt; “mannen hebt uw vrouw lief”. Dat vraagt om gehoorzaamheid en wel in het bijzonder als onze eigen natuurlijke liefde niet meer wordt beantwoord, juist dan moeten we in de binnenkamer op de knieën en Gods aangezicht zoeken, want God vraagt ons niet het onmogelijke, maar we moeten hem toestaan het door ons heen te doen. En wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Heb je na een tijdje nog geen doorbraak, kies dan een gebedspartner uit om daar samen voor te bidden, tot dat je hart weer gevuld wordt met liefde voor God en voor je eigen gezin. Want dat is een geweldig getuigenis wat we aan onze kinderen meegeven.
  Neem tijd met God en met het Woord, neem tijd met je gezin en laat daar niemand en niets tussen komen.

 15. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 februari 2016 om 17:35

  Beste Dirk,

  Fijn om weer een commentaar van jou te lezen. Het ademt rust, ontspanning en stabiliteit uit.
  Ja, de Here Jezus veroordeelt de zondaar niet. Neen Hij laat ruimte voor berouw en vergeving over. Hij wil dat ze bij Hem terugkomen. Maar het lijkt mij wel juist dat de voorganger die gevallen is, niet meer het voorgangerschap kan voortzetten. Dat is een zware taak en kan hij dan de gemeenteleden recht in de ogen kijken? De boze zal hem dag en nacht aanklagen als hij de kans krijgt. Dus hij is extra kwetsbaar geworden. Daarom moet een voorganger een onbesproken staat van dienst hebben.1 Timotheüs 3:7 HSV. Een voorganger heeft grote verantwoordelijkheden. En hij heeft rekenschap af te leggen voor het leiden van de kudde, waarover hij gesteld is. 1 Petrus 5:2-4 HSV. Dus het is een zeer serieuze zaak. En we mogen hopen dat het een waarschuwingssignaal heeft afgegeven voor anderen die ouderling of vóorganger zijn, dat de geestelijke strijd heel hevig is.

  San

 16. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 februari 2016 om 18:41

  Sorry Dirk, als het kan nog een antwoord op Waterlelie’s reactie.
  Waterlelie,
  De teksten, die jij aanhaalt gelden voor een ieder, die in zonde valt m.i.!
  Er is vergeving, als je je zonden belijdt, dat is duidelijk.
  En oordelen, dat hoeven wij niet (wij zijn zelf immers allemaal zondaren, ik ken mezelf ook) maar Gods Woord moet wel gehoorzaamd worden in de Gemeente, anders raakt die in de war.
  Bovendien heeft de jeugd goede voorbeelden nodig.
  En denk je dat hij onbesproken zal blijven in de Gemeente?
  Er zal geroddeld worden, Waterlelie.
  M.i. geldt 1 Timotheus 3 nog altijd voor elke voorganger, oudste en diaken.
  In het O.T. staat duidelijk: ‘Gij zult niet begeren uws naasten huis….etc.
  Een voorganger of oudste spreekt uit Gods Woord en hij kent Gods Woord, dus dan niet begeren en Gods woord gehoorzamen.
  Jammer dat in de Evang. Gemeenten de Wet niet meer voorgelezen wordt want daarin wordt gewaarschuwd tegen begeerten en dan werkt Gods Woord levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door zo diep dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten… Hebr. 4:12.
  Bovendien is het toch niet zo erg om de consequenties van je gedrag te dragen en een ander beroep te kiezen, dat heb je bij andere beroepen soms toch ook.

 17. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 februari 2016 om 19:07

  Wat ik een beetje begrepen heb uit het artikel is, dat het niet in de eerste plaats gaat om een predikant, die ontspoort, maar om het feit – ik word er op facebook bijna dagelijks mee geconfronteerd – dat “christenen” heel snel zijn in het veroordelen langzaam in het “getuigen”….als het überhaupt tot een getuigenis komt…. Wat moet onze instelling zijn ten opzichte van een christen, die er anders over denkt dan ik?
  Filippenzen 2:3
  …”zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.”
  Ik was vroeger in die dingen tegenover andersdenkenden veel feller dan nu, omdat elke discussie alleen twee verliezers oplevert. In 1959 kreeg ik een hele mooie belijdenistekst mee. Handelingen 1: 8. Dat waren de laatste woorden van Jezus op onze aarde; een belofte en een opdracht:
  “gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.”
  Het vervelende is, dat veel mensen, die een “valse leer” aanhangen, dat aan anderen willen opdringen en dan moet ik heel erg oppassen om geen discussie te beginnen. In een dergelijk geval geef ik mijn persoonlijk getuigenis met “wie” Jezus voor mij is en geef aan,dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor wat hij gelooft of niet gelooft. Vaak kan ik genieten van het “getuigen”, want op een persoonlijk getuigenis is geen discussie mogelijk! Komt er een “Jehova getuige” bij mij aan de deur dan ga ik nooit met hem in discussie, maar geef ik heel kort mijn persoonlijke getuigenis, einde discussie… Per ongeluk kwam iemand een tweede keer bij mij aan de deur en toen hij mij zag, was hij gelijk weer vertrokken…..
  2 Timoteüs 2:14
  De houding tegenover de dwaalleraars
  “Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God, dat men geen woordenstrijd moet voeren, die tot niets nut is, (ja) verderf brengt aan wie ernaar horen.”

 18. Cees van Herpen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 februari 2016 om 19:31

  Hoi Dirk,

  De afgelopen maanden kwam 4 keer de tekst op mijn pad: “weest zachtmoedig en nederig van hart” Voor mij betekent dit dat ik hier ernst mee moet maken, en ik moet belijden, dat vind ik er moeilijk. Zachtmoedigheid gaat nog wel, maar echte nederigheid vind ik heel erg moeilijk, en daarin heb ik nog een lange weg te gaan. Maar het Goede Voorbeeld zie ik elke dag als ik mijn Bijbel lees. Kan dus heel goed vinden in jouw meditatie en overdenking. Zeker in het pastoraat zijn dit twee eigenschappen die hard nodig zijn. We leven in een harde wereld, waarin iedereen deuken in zijn ziel geslagen krijgt. Als wij als kerk, als gemeente, een plaats kunnen worden, waarin mensen tot rust komen en “uitgedeukt” kunnen worden, wil ik daar mijn best voor doen. Maar alleen met “Auxilium ab alto” (Hulp van Boven).

 19. Loes zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 februari 2016 om 20:14

  Ik hoor veel over degene die in overspel gaat leven, onder christenen is er wel een reden waarom dit zou kunnen,
  maar degene die achterblijft en achtergelaten is zijn wel bijbelteksten waardoor diegene geen andere partner later mag ontvangen.
  Wat mij door de jaren opvalt is dat de tegenstander er alles voor uit de kast trekt om van een leugen een waarheid te maken, en dat gelovigen daar zo makkelijk in mee bewegen, vooral via social media iedereen liked openlijk terwijl wij uit het woord heel andere waarheid krijgen. Dat is pas liefde, de waarheid durven spreken, dat is wat Jezus en de discipelen in liefde deden opdat er redding en herstel kon komen.
  Ik ben niet boos of bitter maar mis zo de waarheid, veel jongeren snappen er niets meer van als ze dit zo rond hen in de gemeenten zien, ze raken verward hierdoor, en wie wil verwarring juist bewerken. Juist in deze tijd loopt dit op alle terreinen uit de hand, de leugen wordt als waarheid geaccepteerd, niemand durft echt te spreken.

 20. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 februari 2016 om 20:53

  Een heel belangrijk onderwerp voor velen, bedankt Dirk.

 21. Heidi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 februari 2016 om 22:35

  Ook ik wil mijn dank ‘uitspreken’ voor jouw woorden, Dirk, maar ook voor die van jou, Cees (van nummer 18). Inderdaad is het niet altijd makkelijk om zachtmoedig en nederig van hart te zijn, maar, Cees, je bent niet de enige die daarmee worstelt; daar heeft een ieder van ons in dit aardse leven nl mee te maken. Wij allen leven momenteel nog in een gebroken wereld, maar wees dankbaar en verheugd, dat wij altijd naar Jezus kunnen gaan. Hij, die voor ons het grootste offer volbracht heeft en wij, door dit offer, altijd vrij tot God mogen gaan. In de keuken heb ik een klein postkaartje met een afbeelding van een smartphone, met daarop de tekst: “Jezus, Hij is dag en nacht bereikbaar”. Vergeet dit niet, lieve broers en zussen; Hij is inderdaad dag en nacht bereikbaar … Een gezegende zondag gewenst en Zijn zegen voor de komende week. Groetjes van Heidi.

 22. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 14 februari 2016 om 12:09

  Ik ben het met San Tjoa eens, dat de voorganger die gevallen is, niet meer het voorgangersschap kan voortzetten. Dit geldt natuurlijk ook voor de gevallen priesters van de R.K. Kerk. Helaas is dit in het verleden steeds onder het tapijt geveegd, met de uitspraak: Wij hadden het niet “gewust”. Met alle gevolgen van dien. Zo heb ik zelf ook nog een vraag en voorbeeld over gevallen Christelijke politici uit de politiek. Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 kregen 2 getrouwde CDA-wethouders een verhouding met elkaar, ieder had 2 kinderen, ze zijn beide gescheiden en afgetreden als wethouders. Bij de kandidatenlijst voor 2002 stond de mannelijke ex-wethouder weer als lijsttrekker op de CDA-Lijst, met instemming van het gehele bestuur. Ben jaren altijd CDA-kiezer geweest, maar toen ben ik lid geworden van het CDA en samen met meerdere leden, een actie-comite gevormd voor een andere lijsttrekker. Op de algemene vergadering was ook de stemming voor de nieuwe lijsttrekker. Uitslag: Van de 33!!! stemmen gingen 16 stemmen naar de ex-wethouder maar 17 naar onze kandidaat. 1 Stem verschil en die reken ik mij toe.
  Gevolg: het hele CDA bestuur en uiteraard de niet gekozen ex-wethouder traden af en enkel leden bedankten ook. De ex-wethouder richte een nieuwe Lokale partij op en won met zijn lokale partij de gemeenteraads verkiezingen 2002 met 7 zetels van de 15. Het CDA, waar ik inmiddels bestuurslid van was geworden behaalde maar 2 stemmen. Terwijl het CDA 10-tallen jaren de grootste is geweest en ook al die tijd in het gemeentebestuur gezeten heeft. Nu is het wel zo, dat in de gemeentepoliek (vooral in de kleine gemeentes) de populairste personen de meeste stemmen binnenhalen en de gemeenteraad niet veel te maken heeft met de landelijke, morele en ethische wetten.
  Tot slot ben ik benieuwd naar uw reacties op mijn vraag: Mogen gevallen (via echtscheiding) Christelijke politici, die een verantwoordelijke functie hebben, binnen de Christelijke partijen, hun functie blijven uitoefenen? Ik heb vaak te horen gekregen: Jij bent nog Roomser als de Paus! Hub.

 23. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 14 februari 2016 om 16:24

  Hub:
  In twee gevallen mag je volgens de Bijbel scheiden. In geval van overspel, Mattheus 5:32 en Mattheus 19:9, daar staat: Een ieder, die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt, dat er echtbreuk met haar wordt gepleegd. In 1 Cor. 7: 10 t/m 16 de andere reden.
  Het gaat dus om welke reden men wil gaan scheiden.

  Lies

 24. Nienke de Boer zegt:
  Geplaatst op maandag 15 februari 2016 om 9:01

  De liefde van God is niet het belangrijkste maar de waarheid van de bijbel, en zo de bijbel zegt, dan moeten we de zondaar liefhebben en de zonde haten
  En Billy Graham heeft gelijk,want wie meent te staan pas op dat u niet valt.
  Mooie boodschap Dirk.

 25. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 februari 2016 om 18:43

  Lies, bedankt voor de 2 bijbelse citaten en normen, wanneer men mag scheiden. Maar mijn vraag is: Hoe moeten wij reageren op “gevallen” (echtbreuk) Christelijke politici met een verantwoordelijke bestuurlijke functie, in mijn voorbeeld, wethouders. Er zijn maar weinig mensen geweest, na deze gemeenteraads-verkiezingen in 2002, die mij dat in dank hebben afgenomen, integendeel: Waar ben jij mee bezig. Daarom nogmaals mijn vraag: Wat is uw mening over mijn actie in 2002? Hub.

 26. Lies zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 februari 2016 om 20:47

  Hub:
  Ik weet hier geen voorbeeld vanuit de Bijbel hoe je met politici (christelijk) moet omgaan die zoals je schrijft gevallen (echtbreuk) zijn en of ze nog hun functie in de maatschappij kunnen uitoefenen. Het gaat om hun geweten tegenover God.
  Het lijkt mij het beste om het aan God over te laten en de desbetreffende politici te vergeven. Natuurlijk mogen wij deze dingen naar voren brengen en of ze het zich wel of niet aantrekken, is volgens mij niet onze zaak. Ik vind het belangrijk om te bidden voor deze mensen dat de Heilige Geest hun harten zal aanraken.

  Gods zegen toegewenst.

  Lies

 27. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 februari 2016 om 13:50

  Dirk, Ik weet dat ik maar 3 reacties per commentaar mag plaatsen, maar met jouw toestemming wil ik nog een 4e reactie plaatsen, op de reactie No. 26. van Lies.

  Lies, ik ben het volledig met jou eens: Oordelen over deze politici moeten wij aan God overlaten en ook hun te vergeven. Maar wij hebben het in dit commentaar ook gehad over gevallen voorgangers, priesters en bestuurlijke politici, dat die hun voorbeeld-functie (voorlopig) niet meer kunnen uitoefenen na echtbreuk, overspel en seksueel misbruik. Maar in onze CDA afdeling werd deze gevallen wethouder binnen het jaar weer voorgesteld door het volledige CDA-bestuur als lijsttrekker. Hij was inmiddels wettelijk getrouwd met deze nieuwe relatie. Maar mijn actie was ook niet gericht tegen deze ex-wethouder, maar tegen het CDA-bestuur. Hub

 28. Lies zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 februari 2016 om 21:36

  Hub:
  Ik begrijp je vraag wel of deze mensen nog wel kunnen functioneren in een partij/organisatie omdat ze een voorbeeld functie in de maatschappij hebben. Dat hangt er helemaal vanaf wat er voorgevallen is bij deze mensen.
  Als mensen zeggen dat ze een christen zijn, maar Gods Woord negeren, dan zou ik me in zo’n omgeving niet meer thuis voelen, ieder christen maakt hierin een persoonlijke keuze.
  Als een meerderheid toch weer voor zo’n persoon kiest, dan kun je er als minderheid niets aan veranderen. Dan is het accepteren of vaarwel zeggen.

  Lies

 29. Gerrie van de Maat zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 februari 2016 om 14:24

  Wat een prachtige meditatie/uitleg. Met ontferming bewogen dat we dat allen mogen zijn in Jezus Naam. Amen

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden