Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Voortbestaan Jeruzalem bedreigd (25 reacties)

Geplaatst op donderdag 10 maart 2016, 23:31 door Dirk A A

Een nieuw uitgelekt plan van de Amerikaanse president Barack Obama bedreigt het voortbestaan van Jeruzalem als eeuwige ondeelbare hoofdstad van Jeruzalem. Laten wij in actie komen en bidden voor Jeruzalem.

De Wall Street Journal meldt dat Obama het plan heeft met een vergaand voorstel te komen om alsnog tijdens de laatste tien maanden van zijn presidentschap een twee-staten-oplossing tussen Israel en de Palestijnen te forceren. Daartoe wil hij Jeruzalem delen, zodat Oost-Jeruzalem de hoofdstad kan worden van de nieuwe staat Palestina, aldus hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionarissen, die worden geciteerd in de Wall Street Journal.

Netanyahu zegt bezoek aan Amerika af
Deze week werd bekend dat de Israëlische premier Netanyahu een voorgenomen bezoek aan Amerika heeft geannuleerd. Volgens Israëlische functionarissen omdat Obama de Israëlische premier niet wil ontvangen. Amerika ontkent dit bericht echter.

Volgens het eerder genoemde plan is Obama voornemens het Midden-Oosten-kwartet, bestaande uit Amerika, de VN, de EU en Rusland, nieuw leven in te blazen om grotere druk uit te kunnen oefenen op Israel en de Palestijnse Autoriteit.
Obama zou overwegen te via een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN Israel en de Palestijnen te dwingen tot een twee-staten-oplossing. Door dit nog te ‘regelen’ voordat zijn ambtstermijn eindigt, zou hij zijn opvolger voor een voldongen feit plaatsen.

Volgens de informatie van de hoge functionarissen moet de resolutie Israel verbieden nog langer over de wapenstilstandslijn van 1949 te bouwen en moet Israel Oost-Jeruzalem erkennen als de hoofdstad van Palestina. Tegelijk zal van de Palestijnse Autoriteit worden geëist dat ze Israel moeten erkennen als Joodse staat en zullen ze de eis tot het recht op terugkeer van Palestijnen naar Israel moeten opgeven.

Ik kan niet checken of dit bericht juist is, maar het zou mij in ieder geval niet verbazen als Obama dit inderdaad van plan is. Het is nog niet bevestigt door het Witte Huis, maar ook Israëlische nieuwssites komen met deze informatie.
Heel bewust wil ik deze informatie met u delen. Omdat het nog geen voldongen feit is. We kunnen nog in actie komen.

Bid voor Israel, voor Jeruzalem
Deze week was het de biddag voor gewas en arbeid. Honderden gemeenten, verspreid over het land, kwamen afgelopen woensdag al bijeen in gebedssamenkomsten, andere gemeenten doen het deze zondag.
Ik wil u zeer dringend verzoeken ook voor Israel te bidden, niet alleen deze week, maar de komende weken, de komende maanden. Bid om vrede voor Jeruzalem (Psalm 122:6). Nu komt het erop aan. De volken willen Israel en Jeruzalem verdelen, precies zoals de profeet Joël zegt.
In hoofdstuk 3 lezen we in de eerste twee verzen:

1. Want zie, in die dagen en in die tijd,
als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem,
2. zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israel,
dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld.

Dit is precies waar Obama op aan koerst: het verdelen van het land. Hij brengt Amerika en zichzelf daarmee een groot gevaar. En als de EU en ook Nederland zich achter zo’n plan zullen stellen, zal God het opnemen voor Zijn volk, Zijn oogappel. God zal dat niet tolereren. Hij zal een rechtszaak voeren met alle landen die zo’n plan zullen steunen.

‘Spaar Uw volk, Heere’
Laten wij ons voor de Heere verootmoedigen en Hem smeken dat het niet zover zal komen. Laten we Hem smeken te strijden voor Zijn volk, het Joodse volk, voor Zijn land, het land Israel en voor Zijn stad, de stad Jeruzalem.
Misschien wel met de woorden van Joël 2:17: ‘Ontzie (of spaar) Uw volk, Heere, geef Uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen.’

En wonderlijk, dan klinkt het in het volgende vers: ‘Toen nam de HEERE het op voor Zijn land en Hij spaarde Zijn volk.’ Hij zal voor Zijn volk strijden en de totale overwinning behalen.

De Heere belooft Jeruzalem te grondvesten en te stellen tot een lof op aarde. Jesaja 62:7 roept ons op Hem hieraan te herinneren. Dit sluit een deling van de stad beslist uit. Jeruzalem is de stad van God.
Er woedt een geestelijke strijd om Israel, om het Joodse volk, om Jeruzalem. Nog even. De tijd is aanstaande dat de Heere Jezus Jeruzalem zal stellen tot een lof op aarde. Als Hij komt, om Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Dan zal Hij regeren vanuit Jeruzalem en heel Israel zal zalig worden.

Dirk van Genderen

25 Reacties

 1. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 maart 2016 om 9:48

  Beste Dirk,

  Bedankt voor deze informatie. Als de plannen echt waar zijn en uitgevoerd gaan worden en de profetie uit Joël op de huidige situatie slaat dan staan we aan de vooravond van een groot gebeuren. Maar wat ik niet begrijp, Dirk, is dat je eensdeels zegt dat God het opnemen zal voor Zijn volk, Zijn oogappel en dat Hij het niet zal tolereren. En anderdeels dat wij God moet smeken dat het niet zover zal komen. Joël is toch een profeet. Dan profeteert hij toch wat er gaat gebeuren. Er staat: ‘zal’ Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen ‘doen’ afdalen naar het dal van Josafat. Daar ‘zal’ Ik met hen een rechtszaak voeren. Als ik Joël goed begrijp en geloof dan is dit toch een voldongen feit. God zegt dan toch dat dit gaat gebeuren. Wel is het goed om te bidden de woorden van Joël 2:17. En ik denk en geloof ook dat de uitkomst van dat gebed is: dat de Heere het voor Zijn land op zal nemen en Zijn volk zal sparen. Je zegt het zelf: “Hij zal voor Zijn volk strijden en de totale overwinning behalen”. Dat geloof ik ook op basis weer van Joël 3: 1 en 2.
  Maar ik heb het idee dat er een tegenstelling in je verhaal zit. Of heb ik het mis?

  Groetjes van Elisabeth

 2. Sjanie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 maart 2016 om 14:30

  Beste Dirk
  Ik ben het helemaal eens met Elisabeth. Het gaat toch zoals in de bijbel staat, anders zouden wij dingen in de bijbel moeten schrappen, dat ontslaat ons niet van de plicht om te blijven bidden voor Jeruzalem.
  Hartelijke Groeten van Sjanie

 3. GertSijl zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 maart 2016 om 19:00

  Sluit mij helemaal aan bij de eerste schrijfster, waarbij we niet met zekerheid kunnen zeggen of het plan van Obama aansluit met wat we in de Bijbel lezen in Joël 3. De volken van deze aarde zullen te samen trekken naar het kleine landje, waarvan God gezegd heeft, dit land is van Mij, en zullen tegelijkertijd ontdekken wie de God van Israël is.
  Natuurlijk ieder dag brengen we dit volk in gebed bij de Heere.
  Hartelijke groet,
  Gert

 4. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 maart 2016 om 19:10

  Sjalom Dirk,

  Hier zien we de wrange vruchten openbaar worden van de leugengeest die door de volkeren heen gaat. Als het aan hen lag zou iedere nakomeling van Israël vernietigd moeten worden. Demonische krachten mobiliseren “zogenaamde weldenkende mensen” die beïnvloed zijn door de leugengeest. De leider zegt en het volk volgt hem blindelings. Men is niet geïnteresseerd in de ontstaansgeschiedenis van Israël die te lezen valt in de Bijbel. En hoe paradoxaal is het om heel fijntjes op te merken dat er een Bijbels museum is waarin Bijbels ontoegankelijk staan te pronken als vergane glorie. Zo ziet en kijkt de buitenwacht naar de Bijbel. Ook voor veel christenen is de Bijbel een ontoegankelijk boek geworden als het gaat om de beloften die G’d doet aan de kinderen van Israël. Velen onder hen zullen zeggen: je moet toch delen en in vrede naast elkaar wonen. Dat is waar en met die uitspraak doe je beslist geen recht aan de context waarin deze woorden worden geciteerd. En dan het machtige America, die kundig genoeg is om telefoongesprekken, e-mailverkeer te controleren niet op de hoogte zou zijn van de haatcampagne vanuit het Palestijnse kamp. Meerdere malen heeft Bibi Netanyahu de haatcampagne op de agenda gezet. Maar ja, ook een machtige president wil de geschiedenisboekjes halen om zijn roemruchtige daden. Dictaten worden over ons uitgesproken en ik bewonder Netanyahu dat hij niet ingaat op de verlokkingen van America om gehoor te geven aan de eis van een groepering die een samenraapsel is uit alle volken rondom Israël.

  Hoe reageert de christen hierop? Vele kerken hebben geen standpunt en proberen neutraal te blijven. Zij denken dat neutraliteit vrijblijvend is. Ook zij kennen de Bijbel niet in de uitspraak: wie niet voor Mij is is tegen Mij. Dat maakt het zo triest en de klein deel in de kerken beseft heel goed dat we moeten bidden voor de Vrede van Jeruzalem. De Vrede zal uit Jeruzalem neerdalen over de gehele wereld. O, dan is de wereld afhankelijk van Jeruzalem? Nee de wereld is afhankelijk Israëls G’d.

 5. s van hoeve zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 maart 2016 om 21:49

  Gods trouw aan Zijn Woord, Zijn Volk en Zijn land zijn met een eed bezworen en met Het bloed van Christus betaald. Toch wil Hij gebeden en gedankt zijn hiervoor. Dan gaat Psalm 126 volledig in vervulling. Maar Psalm 149 zal dan ook uitgevoerd worden. Gods land verdelen is de druppel die de emmer van Gods geduld doet overlopen. O wat zal het lot zijn van deze heidenwereld, maar ook van die kerken die nu zwijgen.

 6. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 maart 2016 om 10:01

  “Voortbestaan Jeruzalem bedreigd”?
  Zacharia 12:6 Te dien dage zal Ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout, en als een vurige fakkel onder de schoven; en zij zullen ter rechter zijde en ter linkerzijde alle volken rondom verteren; en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem.
  Deuteronomium 28:13 En de HEERE zal u tot een hoofd maken, en niet tot een staart, en gij zult alleenlijk boven zijn, en niet onder zijn; wanneer gij horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, die ik u heden gebiede te houden en te doen;
  Ps. 2:1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?
  2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:
  3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.
  4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.
  5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.
  6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.

  Handelingen 15:18 Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.

  Wie of wat dan ook kan dit verhinderen.

  2 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten.

 7. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 maart 2016 om 17:17

  Het zal Obama niet lukken om tot de tweestatenoplossing te komen waarbij Jeruzalem opgedeeld wordt. Dit zal de antichrist namelijk wel voor elkaar krijgen wanneer hij het valse verbond met Israël sluit. En de antichrist zal vanuit de E.U., het Herstelde Romeinse Rijk, aan de macht komen. Wellicht dat de oplossing van het vluchtelingenprobleem dat Europa teistert, ook deel uitmaakt van het valse verbond met Israël en de omringende landen. Ik sluit niet uit dat wanneer Israël 70 jaar bestaat, hij dat verbond met Israël tekent, of dat de Opname van de Gemeente plaatsvindt, omdat 70 het getal van de voltooiing is.

 8. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 maart 2016 om 18:09

  Voortbestaan Jeruzalem bedreigd? De brief van Paulus (Galaten 4 de verzen 21 t/m 27 vertelt ons er alles van. (21) Zegt mij, gij, die onder de wet wilt staan , luistert gij niet naar de wet?
  (22)Er staat immers geschreven, dat Abraham twee zonen had, één bij de slavin en één bij de vrije. (23)Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt, doch die van de vrije door de belofte.
  (24)Dit is iets waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn twee bedelingen: de ene van de berg Sinaï, die slaven baart, dit is Hagar.(25) Het woord Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië Het staat op één lijn met het tegenwoordige JERUZALEM, want dat is met zijn kinderen in slavernij. (26) Maar het HEMELSE JERUZALEM is vrij; en dat is onze moeder.
  (27) Want er staat geschreven (lees verder de verzen 27 t/m 31)

 9. Martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 maart 2016 om 18:53

  Wij zitten op ons balkon in Eilat te genieten van een fantastische zwoele avond. Volgende week zijn we een week in Jeruzalem. Deze hele week hebben wij al zo gebeden voor Gods volk, Gods Land en Gods stad Jeruzalem. De verdeling van die stad door zogenaamde (mis)leiders van deze wereld zal ons allen diep treffen en pijnlijk verwonden. Heeft Obama dan niets beters te doen voor de wereld dan steeds maar te drammen over de Arabieren? We zien al in Amerika zoveel rampen plaatshebben. Wij hopen zo dat veel Nederlanders zullen opstaan en hun stem zullen laten klinken tegen dit dwaze plan.
  Wij loven en prijzen onze God om Zijn grote daden.

 10. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 maart 2016 om 19:19

  Voor zover mijn kennis reikt komt er een nieuwe hemel en nieuwe aarde, maar ook een NIEUW Jeruzalem.
  En als er een nieuw Jeruzalem komt, wil dat zeggen dat het Jeruzalem van nu er niet meer zal zijn.
  Nu zijn er vele uitleggers die zeggen dat het Nieuwe Hemels Jeruzalem zal neer dalen na het 1000 jaar millennium op aarde.

  Ik weet dat nog niet zo zeker. IK heb meer de gedachte dat het Nieuwe Jeruzalem ten tijde van het 1000 jaar millennium als een satelliet boven de aarde zal vertoeven en verbinding zal hebben met het aardse Jeruzalem waar de offers worden gedaan en waar men het Loofhuttenfeest moet gaan vieren en waar al de schatten van de koningen der aarde ingebracht moeten worden. Vanuit het Hemelse Jeruzalem wordt er dan geregeerd door Christus Jezus en Zijn Vrouw met Hem. Zijn voeten zullen dan staan in het aardse Jeruzalem.
  En op aarde zullen de Israëlieten regeren “over” de aarde.

  Na het 1000 jaar millennium zal de satan met een groot legermacht de HEILIGE stad (is het Hemels Jeruzalem) willen omsingelen en dan wel via en door het aardse Jeruzalem. Maar door hemels vuur zal dan dat leger verslonden worden en dan zal er een nieuwe hemel en nieuwe aarde komen en het Hemelse Jeruzalem zal dan neerdalen op de aarde.
  De oude, aardse Jeruzalem is dan niet meer aanwezig.

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 maart 2016 om 20:59

  Zodra Gods volk geheel Jeruzalem weer bezit, zal het einde komen en Gods Koninkrijk beginnen. Lucas 21: 24 “en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.” Er is een duidelijk “TOTDAT”!
  De eerste helft van deze profetie van Jezus vond reeds plaats in het jaar 70. Het tweede deel van deze tekst zal spoedig in vervulling gaan.
  Zacharia 8 is er duidelijk over:
  “7 Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, Ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit dat van de ondergang der zon; 8 Ik breng hen terug en zij zullen binnen Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn, in trouw en in gerechtigheid.
  9 Zo zegt de Here der heerscharen: Laten uw handen sterk zijn, gij, die in deze dagen uit de mond der profeten deze woorden hoort, uit de tijd toen het huis van de Here der heerscharen, de tempel, gegrondvest werd, om te worden gebouwd”
  Verder vanaf vers 11:
  “11 Maar nu ben Ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zoals in de vorige dagen, luidt het woord van de Here der heerscharen. 12 Want het zaad gedijt, de wijnstok geeft zijn vrucht, het land geeft zijn opbrengst en de hemel geeft zijn dauw; en Ik doe het overblijfsel van dit volk dit alles beërven. 13 Gelijk gij onder de volken een vervloeking geweest zijt, o huis van Juda en huis van Israël, zo zult gij, doordat Ik u heil schenk, een zegen worden; vreest niet, laten uw handen sterk zijn.
  14 Want zo zegt de Here der heerscharen: Zoals Ik Mij voorgenomen had u kwaad te doen, toen uw vaderen Mij vertoornden, zegt de Here der heerscharen, en het Mij niet berouwde, 15 zo heb Ik in deze dagen Mij weer voorgenomen Jeruzalem en het huis van Juda wèl te doen; vreest niet!”

 12. Menno zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 maart 2016 om 21:08

  Er zijn mensen die Obama als de antichrist beschouwen.
  Ik zelf weet het niet, in ieder geval is Obama voor mij een antichrist: hij is bijvoorbeeld een groot sympathisant van vrije abortus.

  Jeruzalem zal in de laatste dagen een schaal van bedwelming voor alle volken zijn. Als ‘t Obama lukt om deze verordening voor een opdeling van Jeruzalem voor elkaar te krijgen zal Israel dat nooit toestaan. In dat geval kan je een hoop trammelant verwachten: de hele wereld kan zich dan op Israel gaan richten, met VN-sancties en als het echt uit de hand loopt met militaire interventie. Bij dat laatste staat Gog Magog – Armageddon voor de deur.
  Zo ver is het echter nog niet.

  Laten we bidden voor Israel en voor Jeruzalem!

 13. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 maart 2016 om 22:08

  God wil gebeden zijn.
  Ik houd me daarom maar vast aan: Wie Israël zegent wordt gezegend en wie Israël vervloekt wordt vervloekt. Amerika, de kerken, de christenen, de moslims enz. Ze zullen dit aan de lijve ondervinden. Ook lees ik in de Bijbel dat God zich laat verbidden (Nineve) dus onze opdracht is:
  GEBED.

 14. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 maart 2016 om 22:14

  De Heere heeft een oog over de mens, en ook over al de stammen Israels. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, en niets ontgaat Hem.
  De wereld is in barensnood, alles kreunt en zucht, want alles roept hier om verandering. Laten we daarom niet in de dommel komen, en in slaap gaan vallen, maar waken en bidden, Hem blijven verwachten.
  Jeruzalem is altijd de plaats geweest die de Heere God zich verkozen heeft om daar te wonen. Ook stelt Hij, Jeruzalem de stad van de ‘komende’ grote Koning, tot een lastige steen der volkeren (Zach. 12:2-3), en een schaal der bedwelming.
  Er komen zware tijden voor ons aan. We mogen de Heere zoeken maar ook elkaar; Christenen voor Israel (CvI) te Nijkerk organiseert daarom 4 Family dagen in ons Nederland. Kijk voor meer informatie op: cvi.nl/familiedagen
  Als we het Woord van God lezen en alle gebeurtenissen tot ons door laten dringen, dan weten we dat de wereld geschud wordt. Gods besluiten worden volledig uitgevoerd. Laten we vooral niet bevreesd of angstig worden/zijn, want in Zijn hand zijn we veilig en wel geborgen voor tijd en eeuwigheid.

 15. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zondag 13 maart 2016 om 3:15

  Ja, opwekking, waarover u in de Nieuwsbrief schreef, is ruim aanwezig op dit moment in Roemenie bij de arme zigeuners (3 milj. totaal). en nieuwe kerkbouw ook. Per 1 mei 2016 (de Paasdagen in Roemenie) weer 2 kerken. Een in Paulis voor 35 pers. en een in Manastur voor 50 pers. en ook nog een half mei in Buteni voor 120 pers (alles in de buurt van Arad). We hebben net 3 dagen evangelisatie achter de rug. 29 mei worden er zeker 12 mensen gedoopt, is dit geen goed nieuws! We hebben ook een asiel-centrum met 130 mensen uit Syria. Wilt u voor ons op 24 mrt. van 10 t/m 12 u. bidden, want dan mogen wij daar van de politie evangeliseren en misschien kunt U ons helpen met 200 Bijbels (N.T.), half in Engels en half in Syrische taal. Tel. reactie: Henk de Roo, 040-743829926. Groetjes Dirk en Gods Zegen aan iedereen toegewenst. (e-mail adres: hdroo98@gmail.com voor reacties)

 16. wim J zegt:
  Geplaatst op zondag 13 maart 2016 om 10:07

  Vanwege Gods belofte, door het geloof, kunnen we Ps. 122:6 ook als volgt verstaan:
  “Vraag naar shalom [vrede] van Jeruzalem, welgemoed moeten zij zijn, die U liefhebben.”
  Zoals de heilige Schriften getuigen, Schrift met Schrift vergelijkend. [Hebr11:9-10; Openb21:14]

  Vrede met en verzoening van God ontvangen, beseffend dat die vrede niet ontvangen wordt, zoals de wereld [media] deze wil geven, of denkt te kunnen ontvangen, zoals de god van deze eeuw velen bezig houdt, ook die zichzelf ‘Christen’ noemen MET allerlei mooie en hoogdravende menselijke beweringen, die Gods Woord niet geboden heeft. [Joh14:27]

  Bedreigingen vanwege wereldmachten in de Bijbelse geschiedschrijving werden voorzegd door Mozes, bijv. Deut28:13-68; 30:1-5 [SVV] en Jesaja als wel Jeremia en anderen en tenslotte ten tijde van Jeshua en Zijn apostelen, zoals Dan 9:24-27 voorzegt [SVV].

  Jeshua was duidelijk tegenover de leraren in Zijn dagen: Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven;.. [Joh5:46] en waarschuwt hen nog steeds, die zeggen Hem te volgen, maar dat Hij gekomen zou zijn, om de Wet [Onderwijzing] en de Profeten te ontbinden [Matt5:17].

  Deut29:29 maakte pas op de plaats: De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze Thorah[Onderwijzing] te doen.
  Wat Gods Woord [nog] verborgen houdt, mogen we vol vertrouwen aan God overlaten, maar sjoemelen met uitleg of vertaling[veronderstellingen], is dodelijker dan kanker.

  Obama’s agenda rekent met eeuwenoud ‘zogenaamd christelijk’ kerkvaderlijke vooringenomenheid, overwoekerend, vervreemd van haar wortels.

  En klein beetje vervangingsleer [zuurdeeg], of daar huizenhoog bovenop, maakt niet uit, dit ligt onder Gods toorn, met fatale gevolgen; Rom1:..19-21..

  Welvarende omstandigheden meer of minder, als wel m.b.t. vrijheden; lees: Jes24:..14-23..

  Steeds meer herkenbaar wat hier of in het MO gebeurt, zo ook onder hen die zich daar christen noemen.

  Zoals ik reeds eerder vermelde [7dec2015], onder ‘solidair met Israël’ , Mitri Raheb medeopsteller van het boosaardige Kaïrosdocument uit 2009, schreef een antibijbel, wat onverhuld propageert, wie het land toebehoren.

 17. Esther V zegt:
  Geplaatst op zondag 13 maart 2016 om 12:09

  Hallo Dirk en allen… dit is een onderwerp wat vaak een heet hangijzer is onder elkaar.
  Ik zal eerlijk bekennen… ik bid nooit voor de stad Jeruzalem, wél wordt er met regelmaat gebeden voor het Joodse/Israëlische volk. Vooral dat zij de Heere Jezus mogen aannemen in geloof.

  Ik geloof in een hemels Jeruzalem, waar ieder deel van gaat uitmaken, door geloof in Christus, zowel voor de Jood als de Griek.
  Jeruzalem was in Bijbelse tijden een héél belangrijke stad, daar stond de tempel, het centrum van aanbidding, dat was het centrum van de offers die gegeven werden…
  Het was door de eeuwen heen geprofeteerd dat het grootse offer, het Lam Gods, Jezus Christus dáár zou sterven. Daarom was die stad zó belangrijk voor God. En die profetie is vervuld op Golgotha.

  Het gaat niet meer om de stad of de tempel, het diepst belangrijkste is Jezus de Christus. Hij is de Tempel. Hij is waar God steeds naar wees in het oude testament.
  Waarom heeft God nadat al die profetieën vervuld zijn… Jeruzalem en de tempel overgegeven aan de Romeinen om te verwoesten. Die profetie is ook vervuld. In Lucas 21 : 22 lezen we waarom. “Want dit zijn de dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt”. Gods wraak over die stad en inwoners. Het kleine gelovige deel in Christus, werden niet mee verwoest…

  Maar… als mensen willen bidden voor Jeruzalem, respecteer ik dat.
  En wat de Amerikaanse president ook wil doen… God en Christus zijn zoveel groter.
  Het volk Israël heeft het evangelie nodig.
  Of zoals Jezus zegt tegen de Joden, “Ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand (ook een Jood niet) komt tot de Vader als door mij”.
  Het Joodse/Israëlische volk heeft Christus nodig, net zo als elk mens.
  Zoals veel Joodse broeders en zusters zeggen, heul niet met het volk… maar breng het evangelie van Jezus Christus.

  Christus is de enigste weg tot behoud, zowel voor Jood als heiden.

  Hartelijke groeten, Esther.

 18. rite d zegt:
  Geplaatst op zondag 13 maart 2016 om 13:41

  Shalom Dirk. Ja, laten wij met alles wat we kunnen Israel helpen en bidden, maar vertrouw op het woord van God en Gods wil zal geschiedens en daar is niets tegen bestand. Laten we ook bidden dat Nederland zich niet tegen Israel keert en dat ze in Den Haag een goede beslissing nemen. Vertrouw de Here God en die wint toch. Blijf wakker, laat je niet misleiden door de antichrist. God zij met jullie allen.

 19. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 13 maart 2016 om 16:39

  Obama is niet te vertrouwen en spreekt met gespleten tong. Dan zegt hij weer Israel te steunen en dan wil hij juist het tegenovergestelde.

 20. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zondag 13 maart 2016 om 16:51

  O, ja, laten wij zeker bidden tot de Here God dat Zijn Woord in vervulling mag gaan en ook de ogen in heel Israël open zal gaan voor Zijn Woord en zij tot de Here roepen om hulp en redding. En wij mogen niet vergeten om voor hen tot de Heer te gaan.
  Uiteindelijk zal Zijn wil worden gedaan.
  Wij weten ook vanuit Zacharia 12 en 14 en vele andere profeten dat er nog heel veel ellende zal komen en wie weet maken wij dat wel mee. Maar wij mogen ook weten dat de Vrede in Jeruzalem zal komen en alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem niet om hen dan te vernietigen -dat kunnen ze niet- maar om te leren o.a. Jes.2 en 11.

 21. Berend zegt:
  Geplaatst op zondag 13 maart 2016 om 19:10

  Misschien een klein beetje off-topic: jaren geleden hoorde ik op een bijeenkomst van Freedom-ministries dat de Israelische vlag die je bij je artikel laat zien niet zo goed is. Een beter idee was geweest een menorah (of was het een chanoeka?) te kiezen als vlag van Israel.
  De huidige vlag heeft met een heidense godsdienst te maken.

 22. Willem zegt:
  Geplaatst op maandag 14 maart 2016 om 13:56

  Berend zegt:
  Geplaatst op zondag 13 maart 2016 om 19:10. Berend, leg eens verder uit?.

 23. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 14 maart 2016 om 18:16

  Willem:
  Dit bedoelt Berend wellicht? Gelezen.

  David, Salomo, Astharoth, Melech en Remfan

  De eerste keer dat dit symbool in de geschiedenis genoemd wordt is in 922 v. Chr., de tijd waarin Salomo zich keerde tot hekserij en magie. Hij bouwde een altaar voor de heidense god Astharoth (= ster) en voor Melech, alhoewel God hem tweemaal verschenen is, en hem verteld heeft deze dingen niet te doen (1 Kon. 11 : 9 – 10). De verering van Astharoth/Astarte (= ster) en van Kijûn en Remfan (= ster; betekent ook wel ‘ster Saturnus’) is terug te leiden tot de Egyptenaars voor Salomo’s tijd en tot de Kanaänieten (2 Kon. 23 : 13, Sidon is van Kanaän). Daarna is de Davidster gebruikt in Arabische magie en hekserij in de Middeleeuwen, het werd gebruikt door de Druïden gedurende de hoge Sabbat van de heksen, ook wel Halloween (= hallowed evening) genoemd. De familie Rothschild, de Zionisten en Hitler hebben het gebruikt, net zoals de Knesset. Uiteindelijk vinden we de Davidster op de Israëlische vlag.

  Even een tekst uit Amos 5: 26 :
  Hebt gij Mij slachtoffewrs en spijsoffers gebracht in de woestijn, 40 jaar, huis Israëls en tevens gedragen Sikkut, uw koning, en Kewan, uw…STER god, uw beelden die gij gemaakt hebt?

 24. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 maart 2016 om 20:29

  Geleerd tijdens een Bijbelstudie over Israël: Israël heeft een blinde vlek voor de Messias, de christenen hebben een blinde vlek voor Israël.
  Ik raak, mede door bovenstaande reacties, er van overtuigd hoe waar deze uitspraak is.

 25. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 maart 2016 om 0:01

  Lenie:
  Dit is wel wat kort door de bocht.
  Jesaja 6 vers 10 zegt: maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en mijn zijn oren niet hore en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekere en genezen worde. Handelingen 28 : 26/27 herhaalt Paulus dit schrift woord.
  Het is geen blinde vlek. Het is zelfs zo dat het voor een tijdlang zo is vastgesteld door de Here God. Het zal duren tot de steden verwoest zodat er geen inwoner meer is en de huizen zodat er geen mens meer in is en het bouwland verwoest is tot een wildernis. En de Here de mensen verwijderd heeft en het verlaten gebied in land groot is.
  Er zal een tronk overblijven en zo zal zijn tronk een heiligzaad zijn!!( Jesaja 6: 8-13.)

  Christenen moeten Christus Jezus de Gekruisigde en wat meer is de Opgestane Heer centraal stellen.
  En aangaande Israël onderzoeken wat Gods Plan met Israël is en er geen eigen machtige uitleg aan geven.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden