Voortbestaan Jeruzalem bedreigd

Een nieuw uitgelekt plan van de Amerikaanse president Barack Obama bedreigt het voortbestaan van Jeruzalem als eeuwige ondeelbare hoofdstad van Jeruzalem. Laten wij in actie komen en bidden voor Jeruzalem.

De Wall Street Journal meldt dat Obama het plan heeft met een vergaand voorstel te komen om alsnog tijdens de laatste tien maanden van zijn presidentschap een twee-staten-oplossing tussen Israel en de Palestijnen te forceren. Daartoe wil hij Jeruzalem delen, zodat Oost-Jeruzalem de hoofdstad kan worden van de nieuwe staat Palestina, aldus hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionarissen, die worden geciteerd in de Wall Street Journal.

Netanyahu zegt bezoek aan Amerika af
Deze week werd bekend dat de Israëlische premier Netanyahu een voorgenomen bezoek aan Amerika heeft geannuleerd. Volgens Israëlische functionarissen omdat Obama de Israëlische premier niet wil ontvangen. Amerika ontkent dit bericht echter.

Volgens het eerder genoemde plan is Obama voornemens het Midden-Oosten-kwartet, bestaande uit Amerika, de VN, de EU en Rusland, nieuw leven in te blazen om grotere druk uit te kunnen oefenen op Israel en de Palestijnse Autoriteit.
Obama zou overwegen te via een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN Israel en de Palestijnen te dwingen tot een twee-staten-oplossing. Door dit nog te ‘regelen’ voordat zijn ambtstermijn eindigt, zou hij zijn opvolger voor een voldongen feit plaatsen.

Volgens de informatie van de hoge functionarissen moet de resolutie Israel verbieden nog langer over de wapenstilstandslijn van 1949 te bouwen en moet Israel Oost-Jeruzalem erkennen als de hoofdstad van Palestina. Tegelijk zal van de Palestijnse Autoriteit worden geëist dat ze Israel moeten erkennen als Joodse staat en zullen ze de eis tot het recht op terugkeer van Palestijnen naar Israel moeten opgeven.

Ik kan niet checken of dit bericht juist is, maar het zou mij in ieder geval niet verbazen als Obama dit inderdaad van plan is. Het is nog niet bevestigt door het Witte Huis, maar ook Israëlische nieuwssites komen met deze informatie.
Heel bewust wil ik deze informatie met u delen. Omdat het nog geen voldongen feit is. We kunnen nog in actie komen.

Bid voor Israel, voor Jeruzalem
Deze week was het de biddag voor gewas en arbeid. Honderden gemeenten, verspreid over het land, kwamen afgelopen woensdag al bijeen in gebedssamenkomsten, andere gemeenten doen het deze zondag.
Ik wil u zeer dringend verzoeken ook voor Israel te bidden, niet alleen deze week, maar de komende weken, de komende maanden. Bid om vrede voor Jeruzalem (Psalm 122:6). Nu komt het erop aan. De volken willen Israel en Jeruzalem verdelen, precies zoals de profeet Joël zegt.
In hoofdstuk 3 lezen we in de eerste twee verzen:

1. Want zie, in die dagen en in die tijd,
als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem,
2. zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israel,
dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld.

Dit is precies waar Obama op aan koerst: het verdelen van het land. Hij brengt Amerika en zichzelf daarmee een groot gevaar. En als de EU en ook Nederland zich achter zo’n plan zullen stellen, zal God het opnemen voor Zijn volk, Zijn oogappel. God zal dat niet tolereren. Hij zal een rechtszaak voeren met alle landen die zo’n plan zullen steunen.

‘Spaar Uw volk, Heere’
Laten wij ons voor de Heere verootmoedigen en Hem smeken dat het niet zover zal komen. Laten we Hem smeken te strijden voor Zijn volk, het Joodse volk, voor Zijn land, het land Israel en voor Zijn stad, de stad Jeruzalem.
Misschien wel met de woorden van Joël 2:17: ‘Ontzie (of spaar) Uw volk, Heere, geef Uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen.’

En wonderlijk, dan klinkt het in het volgende vers: ‘Toen nam de HEERE het op voor Zijn land en Hij spaarde Zijn volk.’ Hij zal voor Zijn volk strijden en de totale overwinning behalen.

De Heere belooft Jeruzalem te grondvesten en te stellen tot een lof op aarde. Jesaja 62:7 roept ons op Hem hieraan te herinneren. Dit sluit een deling van de stad beslist uit. Jeruzalem is de stad van God.
Er woedt een geestelijke strijd om Israel, om het Joodse volk, om Jeruzalem. Nog even. De tijd is aanstaande dat de Heere Jezus Jeruzalem zal stellen tot een lof op aarde. Als Hij komt, om Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Dan zal Hij regeren vanuit Jeruzalem en heel Israel zal zalig worden.

Dirk van Genderen