Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Waarom horen wij dit nooit? (37 reacties)

Geplaatst op donderdag 17 maart 2016, 23:55 door Dirk A A

‘Dit is nieuw voor ons. Hier horen wij bijna nooit iets over in onze kerk. Waarom niet? We willen dit zo graag weten. Er gaat echt een nieuwe wereld voor ons open.’
Bijna altijd zijn er soortgelijke reacties na een spreekbeurt over de eindtijd of over Israel. De profeten spreken toch geen geheimtaal… Velen weten er geen raad mee, ook veel predikanten en voorgangers niet. En dan zwijgen we maar…

Ja, we halen wel de teksten uit de profeten die ons aanspreken, waardoor we bemoedigd worden. Uit Jesaja, Daniël, Hosea, Zacharia… En dat mag, zeker. Er staan zulke schitterende teksten in!
We geloven toch nog wel dat heel de Bijbel het Woord van God is, van het eerste vers van Genesis, tot het laatste vers van Openbaring, inclusief de profetische boeken? Ook die boeken, van Jesaja tot en met Zacharia en nog vele andere plaatsen, ook in het Nieuwe Testament, maken deel uit van Gods Woord.

Lees de profeten
Ik wil u uitdagen de profetische boeken eens open en onbevangen te gaan lezen. En er dan op te letten wat er wordt gezegd over Israel en over de eindtijd. Vult u dan niet direct de gemeente in als er over Israel of over het Joodse volk wordt gesproken.
En let ook op wat er over de eindtijd wordt gezegd, over de dag van de Heere. Dat is de dag van Zijn wederkomst.

Predikanten, voorgangers, ouderlingen en oudsten, spreek hierover. Of nodig iemand uit om hierover te spreken. Stel dit aan de orde in de gemeente. We leven in een tijd waarin we de vervulling van profetieën voor onze ogen zien plaatsvinden.
Gods Woord wordt zoveel rijker als we hier meer oog voor krijgen. Ook zal ons geestelijk leven erdoor verrijkt worden, als we meer oog krijgen voor Gods hand in de geschiedenis. Hij stuwt heel de geschiedenis naar die dag dat de hemel open zal gaan en de Heere Jezus terug zal komen.

Toekomst van Israel
De profeten spreken heel duidelijk over de toekomst van Israel, van Jeruzalem en van het Joodse volk. Wanneer het over Israel gaat, wordt niet de gemeente bedoeld, zoals lange tijd wel is gedacht en sommigen denken dat helaas nog steeds.
Israel = Israel. En zeker, als gemeente mogen we ons ook laten leiden en troosten door de beloften gegeven aan Israel, maar laat ze wel staan voor Israel. Dat is het eerste adres. En samen, gelovigen uit de Joden en uit de heidenen, mogen één zijn in Christus.

Sommigen vrezen voor de eindtijd. ‘Wees liever actueel en spreek niet over de toekomst. Dat is allemaal speculatie. En we houden er ook niet van om over het oordeel te horen,’ zeggen sommigen.
De Heere spreekt zelf uitgebreid over de toekomst. Hij wil ons uitzien naar de Zijn wederkomst aanwakkeren.

Wakker en waakzaam
Veel christenen leven rustig voort. Of moet ik zeggen: slapen rustig voort. Wanneer we niet in de verwachting van de spoedige wederkomst van de Heere Jezus leven, slapen we, zijn we als die meisjes in Mattheus 25, die in slaap zijn gevallen. Terwijl de bruidegom, de Heere Jezus, in aantocht is.
Word wakker! ‘Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal,’ zegt de Heere Jezus Zelf in Mattheus 24:42.

Daar komt nog iets bij. Als we beseffen dat de wederkomst van de Heere Jezus aanstaande is – ‘Zie, Ik kom spoedig’ (Openbaring 22:12) – dan is dat een aansporing om heilig en rein te leven. Je wilt toch niet dat je in zonden leeft wanneer Hij komt… ‘Wees heilig, want Ik ben heilig’ (1 Petrus 1:16).

Het wordt alleen maar beter
Als Hij komt, dan wordt het alleen maar beter voor allen die Hem kennen en liefhebben. Hij zal dan Zijn rijk van vrede en gerechtigheid oprichten en vanuit Jeruzalem regeren. En de Zijnen zullen als koningen met Hem regeren. Wat een heerlijk vooruitzicht!

En daarna wordt alles nieuw, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem. ‘De troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zij zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.
En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid’ (Openbaring 22:3-5).

Dirk van Genderen

37 Reacties

 1. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 maart 2016 om 16:36

  Een prachtige ware column, Dirk!
  En het is inderdaad zo jammer dat er jaren voorbij zijn gegaan dat er geen aandacht in de Kerk/Gemeente werd gegeven omtrent de Beloften van God aan Zijn volk Israel. Wat hebben de gelovigen hierin veel gemist!
  Gelukkig zijn er altijd Stichtingen met gelovigen in ons land geweest, zoals de Nem, Chr.voor Israel e.a., die dit wel deden!
  Heb veel van hen mogen leren, maar het was buiten de Kerk dus om.

  ‘En als die nieuwe hemel en nieuwe aarde geschapen wordt, dan zal aan wat vroeger was, niet meer gedacht worden, het zal zelfs niemand in de zin komen’…vrij vertaald…Jesaja 65:17….heel bijzonder!

 2. Esther V zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 maart 2016 om 18:43

  Hallo Dirk en lezers. Bij ons wordt er wel veel aandacht aan het volk Israël gegeven, ook met betrekking de eindtijd.
  Ik persoonlijk heb met bepaalde punten een andere mening. Het ergste vind ik dat er vaak verdeeldheid ontstaat als het over Israël gaat.
  De Heere Jezus moet de mensen binden, niet het volk Israël. Wij behoren bij het Lichaam van Christus, zowel Jood als heiden.

  Er is één punt waar ik ook absoluut niet in geloof, de vervangingsleer. De kerk heeft de plaats van Israël niet ingenomen.
  Dat zou een rare boel zijn… de eerste gemeente bestond juist alleen uit wedergeboren Joden/Israëlieten, Handelingen, door hun geloof in Christus. De gemeente van Christus was er al.
  Gelovigen uit de ‘heidenen’, zijn pas later toegevoegd, dat is totaal iets anders. De vergelijking van de boom die Paulus gebruikt in Romeinen. Wij zijn dan wel wilde takken… maar het is wél één en dezelfde boom.
  Omdat Jezus, die de wortel is, ons beide draagt, eerst de Jood en later ook de heiden… gaat die vervangingsleer niet op.
  Door Christus is juist die scheidsmuur weggetrokken, zegt Paulus niet in Galaten dat een heiden door geloof in Christus… nageslacht van Abraham is.
  Dirk, jij en ik en vele met ons, zijn in Gods ogen nageslacht van Abraham. Niet letterlijk, maar in Gods ogen zijn we dat wel. En dat is het belangrijkste.

  Beseffen wij wel samen hoe rijk wij zijn in Christus. Wij behoren bij het Israël van God. Niet van ons zelf, maar alleen door de Heere Jezus.

  Daarom is de vervangingsleer een dwaling. Men wil de mensen de verkeerde kant op laten kijken.
  Zowel Jood als heiden zijn door geloof in Christus één.

  1 Korinthiërs 1 :22-24, “Immers, de Joden vragen een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voorde Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God”.

  Hartelijke groeten, Esther

 3. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 maart 2016 om 19:52

  Shalom Dirk,
  Als het mag voor ons allemaal dit mooie Lied!?

  https://www.youtube.com/watch?v=lsq3aDNhZIQ

 4. Menno zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 maart 2016 om 12:56

  Dank voor dit artikel, Dirk.

  Er zou inderdaad meer aandacht aan de profeten mogen worden gegeven. De hele Bijbel is God’s woord.

  Wat keer op keer terugkomt in de boeken van de grote profeten (Jesaja, Jeremia, Ezechiel) is: oproep tot berouw, het herstel van Israel en de komst van de Messias. Na elke paar hoofdstukken komt dit als in cirkels weer terug en terug.
  Het fysieke herstel van Israel (de terugkeer van de Joden naar hun land) is bijna voltooid. De tijd van het geestelijke herstel is ook begonnen: langzaam nemen meer Joden de Here Jezus als hun Messias aan.

  In de boeken van de profeten in het oude testament worden nabije profetieen (bestemd voor die tijd) vaak pal naast profetieen voor de laatste dagen (onze tijd) gezet. Dit deed Jezus ook toen hij de verwoesting van de tempel voorzegde en tevens over de laatste dagen sprak. Soms gaan profetieen ook meerdere keren in vervulling of zijn gedeeltelijk vervuld.
  De boeken van de profeten zijn niet heel makkelijk te verstaan , al vind ik deze meestal beter te begrijpen dan Openbaring. Over Openbaring zijn zulke diverse uitleggingen in omloop, dat er vaak geen touw meer aan vast te knopen is. Alleen door de Heilige Geest zijn deze te begrijpen.

  Politici hoor je nog al eens de term apocalyps noemen, als ze het hebben over dreigende escalaties (in het Midden-Oosten, vluchtelingencrisis maar ook over bv probleemwijken…..). Apocalyps betekent een openbaring van verborgen dingen door God aan een gekozen profeet. Het is een joodse literatuurvorm. Zouden deze politici dat weten?

 5. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 maart 2016 om 16:34

  Beste Dirk.
  Een krachtige uiteenzetting van de eindtijd en Israël vanuit de bijbel. Wat ik wil samenvatten met de volgende zinnen :
  Leer uit de geschriften (De bijbel) van het VERLEDEN,
  Leef volgens de Christelijke leer in het HEDEN,
  en laat de toekomst dan over aan de HEERE.
  Hub.

 6. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 maart 2016 om 19:01

  Bij ons wordt ook veel aandacht gegeven aan Israél. IK heb juist de gedachte dat er veel aandacht aan Israël wordt besteed in groepen en gemeenten.

  Het onderwerp Israël is interessant om onderling in gespreksgroepen te onderzoeken. Maar in de samenkomst wil ik toch het liefst aan de voeten van Christus Jezus zitten. Ik wil van HEM horen en Hij moet centraal staan.

  Ik ben het met Esther (2) eens. Christus Jezus bindt de gelovigen samen. Ben het ook eens met Hub Eussen (5).
  We leven in het heden. En we moeten spijze ontvangen ter rechter tijd. We kunnen precies weten hoe het met Israèl zit, maar als we Christus Jezus de Gekruisigde en wat meer is de Opgestane Heer niet kennen en centraal stellen in ons leven dan heeft ons kennen aangaande de toekomst van Israél geen nut.

  We leven in de tijd dat we weten dat Jezus spoedig komt. Als we dat weten dan is het zaak dat we ons daarop gaan voorbereiden. En onze spijze moet dan ook zijn: Maak je klaar om Hem te ontmoeten.
  Er moet de mens verteld worden wie Christus Jezus is en dat Hj wil dat de gelovige zich klaar maakt om Hem te kunnen ontmoeten.
  Laat het verleden achter je en maak je reisvaardig om de Weg te gaan Hem tegemoet.
  Wat Israèl aangaat: De Here laat niet varen wat Zijn Hand met Israèl is begonnen. Wat er geschreven staat, staat geschreven en zo zal het geschieden.

  Spreek mij van Jezus Mijn Heiland.
  Ik hoor toch zo gaarne Zijn Woord
  Nimmer heeft iets op deez´aarde
  Ooit zo mij t´harte bekoord

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 maart 2016 om 19:33

  Bedankt, Dirk, want tijdens het lezen van je column, besloot ik in deze lijdensweek elke dag op mijn Facebookpagina een stukje uit Jesaja 53 te citeren! Velen weten niet dat het lijden van Jezus nauwkeurig door Jesaja werd geprofeteerd. Sommigen noemen het: “het voor de Joden verboden hoofdstuk”…. Op Facebook werd ik niet lang geleden van een Joodse site verwijderd, omdat ik daarover begon.
  Frappant vond ik ook dat je heel terecht wees op “werken aan de wederkomst”. Dat houdt mij al heel veel jaren bezig omdat ik de goede vertaling van 2 Petrus 3: 12 in een Engelse vertaling tegenkwam: “work to hasten its coming”. Alleen de Willibrord vertaling komt daar het dichtste bij: “Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst.”
  Ik vergelijk dat vaak met het bestijgen van de troon door David, waarin hij “zijn vrienden” bedankt met: “dat heb ik aan jullie te danken”. Die vrienden wezen dat af met: “het zou evengoed zijn gebeurd”, maar zij “bespoedigden” Davids troonsbestijging” (Engels/Frans “Ascension”). Zal Jezus dat tegen ons zeggen, als Hij Davids troon bestijgt?

 8. Frans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 maart 2016 om 19:46

  Sjalom allemaal

  Esther V, ik sta volledig achter je uitleg, maar om het scherper te stellen lees maar verder.

  De positie van Israël lijkt me in het eerste testament zeer duidelijk Gods uitverkoren volk, geen spelt tussen te krijgen. Maar de gemeente, wie zijn dat, waar wordt voor het eerst over de gemeente geschreven in de bijbel? Nu verschilt dat ook per vertaling, vertaling is verschraling is een gezegde maar er zijn ook goede vertalingen zoals de Naardense bijbel. Deze vertaling zit zeer dicht tegen de Hebreeuwse grondtekst aan, maar het bijzondere is dat deze vertaling Israël als de gemeente vertaalt van Genesis tot aan het boek Openbaring, zie link https:\/\/www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&cs-booknr-1&cs-bijbelhoofdstuk-2&cs-versnummer-3&cs-bijbelvers_v2-4=gemeente&search=Zoeken

  God heeft geen twee volken, Hij heeft 1 volk Israël en wij heidenen zijn daar bij gekomen. Wij zijn niet DE gemeente, we zijn aan de gemeente toegevoegd, zie ook Efeze 2, Romeinen 9 over de beloften en zegeningen en hoofdstuk 11 natuurlijk. Als je dit gaat ontdekken, dat is zo GEWELDIG.

 9. Jeannette zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 maart 2016 om 21:29

  Wanneer ik aan Israël denk spreek ik dikwijls de tekst uit Psalm 129 uit:
  BESCHAAMD ZULLEN STAAN EN TERUG DEINZEN ALLEN DIE SION HATEN,
  ZIJ ZULLEN ZIJN ALS GRAS OP DAKEN DAT VERDORT EER MEN HET UITTREKT.
  God is trouw, ook aan het volk van zijn verbond, hoewel ik geloof dat iedereen de verlossing van de Heer Jezus nodig heeft.
  Maar ik heb echt liefde gekregen voor Zijn verbondsvolk.

 10. willem jansen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 maart 2016 om 21:55

  Ja Dirk, het is fijn dat je daar op wijst. De tijd is zeer nabij dat Hij komt. We zijn begenadigd dat we zien met onze eigen ogen hoe de profetieën in vervulling gaan, en we moeten zeker zorgen dat onze kaarsjes niet uitgaan, want Hij zal als een dief in de nacht komen, wees nuchter en waakzaam.

 11. Stadina zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 maart 2016 om 23:00

  Dank je wel Christi voor het prachtige lied! Het heeft me diep ontroerd!

 12. Jochanan zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2016 om 8:36

  @ Frans; m.b.t. je opmerking over Ef2, dit ‘toevoegen’ ligt toch net even wat anders als je goed (zeker met de grondtekst ernaast) zou lezen, het betreft in Ef2 een geheel NIEUWE belofte; De nieuwe Mens. Het is dus niet dat de volken tot Israël zijn toegevoegd, maar de volken en Israël hebben deel aan een geheel nieuwe belofte! Het Ene Lichaam waarvan Christus Zelf het Hoofd is.

  Hoe dan ook heel fijn dat in deze column door dhr. van Genderen (hetzij enigszins voorzichtig en schoorvoetend) aandacht wordt geschonken aan de verschillen die er in de Bijbel zijn. De verschillen waartoe Paulus ons dan ook de opdracht geeft om die te beproeven / te onderzoeken (Fil1:10). Het volk Israël en Het Lichaam is een (groot) voorbeeld hiervan. Op dit moment bouwt Christus aan Zijn Lichaam door individuele mensen toe te voegen. In de (wellicht nabije) toekomst pakt God de draad weer op met Zijn Volk Israël; niet meer en minder dan de 12 stammen.

 13. s van hoeve zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2016 om 12:03

  N.a.v. nr 9: Beschaamd zullen staan en terugdeinzen allen die Sion haten – zou dit ook gelden voor al die kerken die blijven leren dat zij nu Israel of Sion of Jeruzalem zijn en nog steeds niet beseffen dat bij de wederkomst hun genadetijd definitief en voorgoed voorbij is en de Here Jezus verder gaat als Koning der Joden en alle beloften die dekerken zich toegeeigend hebben letterlijk aan Israel zal vervullen?
  Simon

 14. john hanegraaf zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2016 om 13:30

  Goeden middag, heb 8 bijbelvertalingen opgezocht. Doch gemeente staat overal als volk
  beschreven. Heden ten dage is gemeente goed te gebruiken.
  Maar ik verneem dat de Naardense uit het Hebreeuws vertaald is, en dat zou inhouden dat de
  andere vertalingen niet zuiver zijn… ( Grieks ? Armeens ? )

 15. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2016 om 13:32

  Het verbond dat God met Abram sloot, is een onvoorwaardelijk verbond. Terwijl Abram in diepe slaap was ging er een vurige fakkel tussen de stukken door. Gen. 15:17 En het geschiedde, dat de zon onderging en het duister werd, en ziet, daar was een rokende oven en vurige fakkel, die tussen die stukken doorging.18 Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath:19 Den Keniet, en den Keniziet, en den Kadmoniet,20 En den Hethiet, en den Fereziet, en de Refaieten,21 En den Amoriet, en den Kanaäniet, en den Girgaziet, en den Jebusiet. Normaal werd het verbond gesloten door samen tussen de stukken door te gaan, maar hier ging God alleen tussen de stukken door. God is getrouw aan Zijn Woord. Hoewel Israel meer afhoereerde dan God dienende zal God zijn verbond met Abram heerlijk vervullen.
  2 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten. Dat profetische woord spreekt over opname van de Gemeente, de vervulling van de 70 ste week van Dan. 9 de grote verdrukking, herstel van beide huizen t.w. Juda en Efraim, de 2 en 10 stammen, binding van satan voor duizend jaren waarin Christus met Zijn Gemeente zal regeren, loslating van satan om de volken te verleiden uitlopend in zijn vernietiging, het oordeel voor de grote witte troon en daarna het koninkrijk nederdalend uit de hemel op aarde, uitgebeeld in de stad van de grote Koning, het nieuwe Jeruzalem, de Bruid, herkenbaar in het herstelde volk Israel.

  Dan is verhoord “Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde.”

  Jes.48: 9 Om Mijns Naams wil zal Ik Mijn toorn langer uitstellen, en om Mijns roems wil zal Ik, u ten goede, Mij bedwingen, opdat Ik u niet afhouwe.
  10 Ziet, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver, Ik heb u gekeurd in den smeltkroes der ellende.
  11 Om Mijnentwil, om Mijnentwil zal Ik het doen, want hoe zou Hij ontheiligd worden? en Ik zal Mijn eer aan geen ander geven.
  12 Hoor naar Mij, o Jakob! en gij Israël, Mijn geroepene! Ik ben Dezelfde; Ik ben de Eerste, ook ben Ik de Laatste.

  God is getrouw, Zijn plannen falen niet,
  Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
  Die ‘t heden kent, de toekomst overziet,
  laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen;
  en ‘t werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,
  volvoert Zijn hand.

 16. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2016 om 13:32

  Vervolg: Dan is verhoord “Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde.”

  Jes.48: 9 Om Mijns Naams wil zal Ik Mijn toorn langer uitstellen, en om Mijns roems wil zal Ik, u ten goede, Mij bedwingen, opdat Ik u niet afhouwe.
  10 Ziet, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver, Ik heb u gekeurd in den smeltkroes der ellende.
  11 Om Mijnentwil, om Mijnentwil zal Ik het doen, want hoe zou Hij ontheiligd worden? en Ik zal Mijn eer aan geen ander geven.
  12 Hoor naar Mij, o Jakob! en gij Israël, Mijn geroepene! Ik ben Dezelfde; Ik ben de Eerste, ook ben Ik de Laatste.

  God is getrouw, Zijn plannen falen niet,
  Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
  Die ‘t heden kent, de toekomst overziet,
  laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen;
  en ‘t werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,
  volvoert Zijn hand.

 17. Pierre zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2016 om 13:36

  Beste broeders en zusters. Ook ik vind dat er veel te weinig wordt gepreekt over de komst van onze HERE Jezus Christus, dat geldt ook voor onze kerk. Het is zo’n beladen onderwerp, dat ik denk dat men zich daar niet aan durft te wagen. Dus ben ik zelf al heel lang bezig met studeren in Gods Woord, waarbij ik gebruik maak van diverse schrijvers, die ik u beslist wil aanraden, o.m de bijbelverklaringen van Gert A Van der Weert die de profeten vanuit de grondtekst vertaalt, de bijbel aan het woord, van J. Kruisman, en Vergeten rijkdom van Dirk Schurman/Stephan Isenberg, deze broeders hebben mijn kennis om Gods Woord te begrijpen zeer geholpen. Met vriendelijke groet en Gods zegen, uw broeder in onze HERE Jezus Christus Pierre Vonk

 18. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2016 om 14:14

  Frans , wat jij schrijft over de Naardense vertaling klopt. Maar…gemeente betekent letterlijk: vergadering.
  De gelovigen na de opstanding van Christus Jezus de gekruisigde en wat meer is de Opgestane Heer wordt het Lichaam van Christus genoemd en zij zijn het Lichaam van Christus. Dus Israël is het volk/natie van de Here God en wordt in het OT regelmatig “gemeente=vergadering” genoemd. Maar nooit het Lichaam van God/Christus Jezus.
  De NT-gemeente = vergadering = Het Lichaam van Christus en daarin is noch jood/israëliet nog Griek/heiden. OOk is het geen volk/natie in de betekenis zoals Israël een volk/natie was in het OT.
  De gelovigen worden dan ook toegevoegd aan…de Here. Lees Handelingen 11:25 waarin staat: En een brede schare werd de Here…toegevoegd!
  Daarom werden zij ook “Christenen” genoemd. Dus ze droegen de naam van Christus/Messias= Gezalfde.
  En geen Israëliet of joden.

 19. leonie zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2016 om 14:29

  Beste Dirk
  Bedankt voor je mooie uitleg, al hoor ik dit niet in onze gemeente, heb ik er toch al veel over gehoord en studies van gedaan. Het is een grote troost om het weer te horen vanwege de wereld om ons heen, waar het al duisterder wordt en zondiger. Zelfs gelovigen vinden dat bepaalde dingen gewoon moeten kunnen, zoals homofilie, samen wonen en kinderen te krijgen zonder getrouwd te zijn enz. Hoe zal het gaan Dirk met de kinderen van de gelovigen, die God en gebod verlaten hebben en er ook niet door veranderen als je met ze spreekt? Daar maken veel gelovige ouders die met de Here leven zich erg veel zorgen om. Nogmaals dank voor Uw duidelijke columns elke week weer.

 20. coby wijnsma zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2016 om 17:35

  Het spannende scharnier- en keerpunt in de tijd

  TOTDAT…

  Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!
  Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.
  Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, TOTDAT u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere. Mattheus 23:37-39 , Jezus zal spoedig komen en zich net als Jozef zich bekend maken aan de joden en dan zullen ze Hem herkennen aan Zijn wonden en een rouwklacht aanrichten .
  Jezus zegt in Zijn woord dat wij moeten bidden ”Uw Koninkrijk kome!!”
  Ik bid tot God de Heere dat deze tijd spoedig mag aanbreken.

 21. lydiaswitters zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2016 om 18:29

  Ja, Heer Jezus, dat U spoedig mag komen
  voor Israel en de volkeren.
  Lees Zacharia 12 en Romeinen 9:28.
  Daar staat wat Hij gesproken heeft,
  de Here zal het doen op de aarde, volledig en snel.

 22. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2016 om 21:07

  Frans:
  In Handelingen 15: 13 staat geschreven: dat Jacobus nam het woord en zei: Mannen broeders, hoort naar mij! Simeon heeft uiteengezet, hoe God van meet aan er op bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen en vers 17: Opdat het overige deel der mensen den Heere zoeken, en alle heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere, die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn. (Vertaling: Nederlands Bijbel Genootschap)

  Ook in de naardensebijbel.nl kun je in hoofdstuk 15 vers 13, 14 en 17 lezen:
  Hoe in het eerst God heeft gezien en uit volkeren een gemeente heeft genomen voor zijn naam.
  In Amos 9: 11 en 12 is geschreven: opdat zij beërven de rest van Edom en van alle volkeren waarover mijn naam is uitgeroepen, is de tijding van de Ene die dit doet!

  Er zijn dus wel degelijk twee volken waarover God zijn naam is uitgeroepen: Israël en het volk uit de heidenen, maar het is door Jezus Christus één volk geworden, de tussenmuur is weggenomen, de gelovigen uit de heidenen zijn geënt op de stam van Israël.

  Als een ander hier nog een aanvulling/opmerking op wil geven, graag.

  Lies

 23. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2016 om 22:36

  Zoals ik het lees… wellicht een aanvulling op lies. Het joodse volk is het uitverkoren volk. Dit is en zal zo blijven, ook naar de wederkomst van de Here Jezus. Eerst de jood dan de griek. Wij zijn het heidense volk die door het bloed van de Here Jezus door genade van onze Vader in het hiernamaals mogen deelnemen tot zijn Hemels Koninkrijk. Tot die tijd, in ons aards bestaan. Onze Vader stuurde zijn Zoon… zijn dienend voorbeeld… zijn lijden maakte de weg vrij voor ons. Wij uit heidense volk, nu wedergeboren christenen door genade van de Here. Zijn barmhartigheid maakte het mogelijk. Zoals de Here Jezus hebben wij een dienende taak naar het joodse volk toe, zijn oogappel. Wij, de gemeente van wedergeboren christenen zijn geënt op de wortels van het joodse volk. Nederigheid en dienend, ten opzichte van joodse volk.

  Vr gr rene postma

 24. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op maandag 21 maart 2016 om 8:56

  Helemaal mee eens Dirk en dat lied is ook heel mooi, perfect en nu samen verder met de Heer elke dag. Amen!

 25. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 21 maart 2016 om 10:30

  Frans, u Schrijft: “Wij zijn niet DE gemeente, we zijn aan de gemeente toegevoegd,”
  De Schrift leert: Handelingen 15:14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor Zijn Naam.
  Wij zijn aan de Heer toegevoegd: Handelingen 11:24 Want hij was een goed man, en vol des Heiligen Geestes en des geloofs; en er werd een grote schare den Heere toegevoegd.
  Handelingen 2:47 En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden. De Gemeente, het Lichaam van Christus is pas ontstaan na de opstanding van de Heer, Hij als eerste het Hoofd. Alleen de Gemeente , Zijn Lichaam, heeft een hemelse roeping: Hebreeën 3:1 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus;
  Heeft hemels burgerschap: Filippenzen 3:20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, Daarom wordt de Gemeente opgenomen de Heer tegemoet in de lucht om voor altijd bij Hem te zijn, wij zijn immers Zijn Lichaam. 1 Thessalonicen 4:17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. Het herstelde overblijfsel van Israel erft de aardse beloften die de Heer Abra(ha)m gedaan heeft.

 26. Harry van Bemmel zegt:
  Geplaatst op maandag 21 maart 2016 om 10:50

  Waarom horen wij dit nooit?… Ga er zelf van…lezen…. in het BOEK van DE VADER. Dan zal je met hulp van De Heilige Geest verlangen krijgen in de Wederkomst van De Heere Jezus. Je zal er zelfs van gaan spreken, mensen uit je omgeving zullen het van je horen!
  Broederlijke Groet, Harry

 27. s van hoeve zegt:
  Geplaatst op maandag 21 maart 2016 om 11:53

  Gaarne naar aanleiding van Zacharia 12 uit reactie 22; mag ik ieder eens adviseren, zoek Zacharia 12 eens op in onze zo geroemde statenvertaling een lees dan eens de toelichtingen van de eerste 3 verzen en bedenk dat dit op bijna elke preekstoel hun richtlijn is.

 28. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 21 maart 2016 om 15:56

  S van hoeve (27)
  Ik heb Zach. 12 de eerste drie verzen en de toelichting volgens Kanttekeningen op de Statenvertaling gelezen.
  Dit is de toelichting: 1) last van het woord des HEEREN Dat is, de profetie.

  2) over Israël. Of, belangende Israël, of voor, of aan Israël. Zie {#Zac 9:1 }. Versta hier door Israël de Christelijke kerk of gemeente uit Joden en heidenen bestaande, welke de apostel noemt het Israël Gods, {#Ga 6:16 }; denwelke hier de overwinning over hun vijanden beloofd wordt.

  3) spreekt, Te weten, gelijk hier straks volgt, zie {#Zac 12:2 }.

  Zach.12:1 De last van het woord des HEEREN over Israël. De HEERE spreekt, Die den hemel uitbreidt, en de aarde grondvest, en des mensen geest in zijn binnenste formeert.
  2 Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem.
  3 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

  Dit betreft duidelijk het aardse Jeruzalem en Juda en niet de Christelijke kerk. De kerk verkondigt de Verbondstheologie met daarin de vervangingsleer dat de kerk in de plaats van Israel gekomen is en dat er voor het aardse volk Israel geen toekomst meer is. Daarom hoort het kerkvolk niet de dingen waarover Dirk hier schrijft.

 29. angela zegt:
  Geplaatst op maandag 21 maart 2016 om 16:42

  Dirk we gaan weer op elkaar reageren. Ik hoop dat je op tijd ingrijpt.
  Iedereen heeft een visie mening over een onderwerp, als we biddend andere meningen of visies bij de Heer brengen kunnen we allemaal groeien in geloof, daar is geen bevestiging of bemoediging van een ander voor nodig.

 30. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 21 maart 2016 om 16:59

  Reactie Dirk van Genderen:

  Heel terecht dat je dit opmerkt, Angela. Het is kennelijk heel verleidelijk om op elkaar te reageren. Ik zal er weer meer op toezien dat dit niet gebeurt. Alle reacties stel ik op prijs, maar houd het bij een reactie op wat ik heb geschreven en reageer niet op iemand anders. Als het nodig is, reageer ik zelf.

 31. avda zegt:
  Geplaatst op maandag 21 maart 2016 om 19:01

  Veel van wat jullie hier uitleggen is voor mij te moeilijk. Ik lees de Bijbel (O. en N. Testament als zijnde: Zijn Woord voor MIJ op het moment dat ik hem open. Zo vond ik ooit Zacharia 8:23 en
  zag mijzelf dan als die Judese man: nu – in mijn omgeving- voor de mensen die de Heer mij geeft; en bij Psalm 24:6 ben ik Jacob, het geslacht dat naar Hem vraagt en Zijn aanschijn zoekt. Ik geloof dat Jezus weerkomt, dat is zeker, maar het kan even goed nog eens 2000 jaar duren voor het zover is, dat geloof ik ook. Ondertussen wil ik doen wat Jezus zei: al wandelend met Hem, de mensen vertellen over alles wat Hij mij leerde én over Zijn heil. Psalm 144: 15 = Welzalig het volk welks God de Here is.
  En voor Leonie ( nr 19) wij hebben 5 kinderen die mee naar de gemeente gingen in hun jeugd, nu gaan ze niet meer! Maar ik bid voor hen en vertrouw dat de Heer doet wat Hij bij alle mensen doet: wegen zoeken om hen te doen omkeren naar Hem.
  Voor iedereen: een gezegende paastijd.

 32. Esther V zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 maart 2016 om 14:14

  Goedendag allemaal…
  We mogen vertrouwen op onze grote God de Vader en de Heere Jezus, zowel nu in dit leven als ook in de toekomst. Zowel voor ons persoonlijk, als voor Israël en alle mensen op de aarde.
  De visie over Israël, daar zitten nu eenmaal verschillende meningen in. Als we maar beseffen dat God Zijn Zoon zond voor ieder mens. Johannes 3:16-17.

  En wij als ‘heidenen’, zijn door ons geloof in Christus, als het ware de Ruthen en Tamars en Titussen, en ga zo maar door, en al die namen van mensen die eerst ‘heidenen waren, en bij de God van Israël toegevoegd werden. Door geloof.

  Ik heb nog een link van allerlei getuigenissen van Joden/Israëlieten wereldwijd die tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen. Zó geweldig, je leest hun strijd en moeite, heel aangrijpend, en heel bemoedigend. Zowel geschreven als ook met video’s. Misschien dat sommigen het al kennen.

  Getuigenissen vind ik altijd mooi, zowel van moslims, als allerlei mensen, maar ook van Joodse/Israëlitische mensen.

  Dan wordt ons hart dankbaar dat velen de weg van de Heere Jezus vinden. Lees, en zie dat God het volk Israël niet vergeten is. https:\/\/www.jewishtestimonies.com/nl/

  Laten we blijven vertrouwen, op de dingen die nog gaan gebeuren. Zelfs als sommige visies niet gedeeld worden… mogen we weten dat het gaat om de gekruisigde en opgestane Heere Jezus Christus. Daar ligt ons heil en redding.

  Hartelijke groeten aan allen, Esther.

 33. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 maart 2016 om 12:38

  Ik snap eigenlijk niet waarom we niet mogen reageren op elkaars reacties. Als het uit liefde gebeurd is er toch niets mis mee? Zo kunnen we toch ook van elkaar leren. In de Bijbel staat toch ook dat we elkaar moeten opscherpen.

 34. Dirk zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 maart 2016 om 13:29

  Reactie Dirk van Genderen

  Beste Florianne,

  Uit liefde op elkaar reageren, dat mag wel, maar ik bedoel het negatief reageren op elkaar, wat soms gebeurt, dat wil ik niet meer. We kunnen inderdaad van elkaar leren.

 35. Ellen zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 maart 2016 om 14:10

  Florianne is me net voor. Ik wilde precies hetzelfde schrijven.
  Fijne paasdagen gewenst!!

 36. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2016 om 7:23

  Beste Dirk. Ja dat begrijp ik volkomen. Negatief reageren hoort ook niet bij Christenen. Ik wens jou en je gezin en alle lezers van je Nieuwsbrief een Gezegend Paasfeest toe.

 37. douwe zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 oktober 2016 om 20:42

  Lieve lezers en schrijfers

  U weet natuurlijk allen dat Jezus alles in onze plaats op het kruis heeft volbracht. Door onze geloof dat Jezus dit in mijn plaats heeft gedaan, zegt God, “op grond van jouw geloof in het werk van Jezus verklaar ik je voor rechtvaardig”. Wij, U en ik die in dat werk van Jezus geloven zijn voor eeuwig rechtvaardig verklaard en kunnen ingaan in zijn rust. Nu wij in Christus geplaatst zijn hoeven we niet te werken aan onze heiligheid of onze reinheid, wij zij heilig en rein en rechtvaardig door het werk van Jezus, let wel: wij zijn niet rechtvaardig van onszelf, maar in Hem zijn wij als Hem (Joh. 4). Laat je niet bang maken door de naderende eindtijd, geloof echter alleen in Zijn volbrachte werk voor jou, nooit zal er nog een veroordeling voor jou zijn, omdat Jezus in jouw plaats is veroordeeld.
  Bedenk, wie zich aan de wet wil houden, zal door de wet geoordeeld worden, maar wie zich richt op het volbrachte werk van Jezus die dit alles in jouw plaats deed, heeft deel aan zijn heerlijkheid.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden