Waarom horen wij dit nooit?

‘Dit is nieuw voor ons. Hier horen wij bijna nooit iets over in onze kerk. Waarom niet? We willen dit zo graag weten. Er gaat echt een nieuwe wereld voor ons open.’
Bijna altijd zijn er soortgelijke reacties na een spreekbeurt over de eindtijd of over Israel. De profeten spreken toch geen geheimtaal… Velen weten er geen raad mee, ook veel predikanten en voorgangers niet. En dan zwijgen we maar…

Ja, we halen wel de teksten uit de profeten die ons aanspreken, waardoor we bemoedigd worden. Uit Jesaja, Daniël, Hosea, Zacharia… En dat mag, zeker. Er staan zulke schitterende teksten in!
We geloven toch nog wel dat heel de Bijbel het Woord van God is, van het eerste vers van Genesis, tot het laatste vers van Openbaring, inclusief de profetische boeken? Ook die boeken, van Jesaja tot en met Zacharia en nog vele andere plaatsen, ook in het Nieuwe Testament, maken deel uit van Gods Woord.

Lees de profeten
Ik wil u uitdagen de profetische boeken eens open en onbevangen te gaan lezen. En er dan op te letten wat er wordt gezegd over Israel en over de eindtijd. Vult u dan niet direct de gemeente in als er over Israel of over het Joodse volk wordt gesproken.
En let ook op wat er over de eindtijd wordt gezegd, over de dag van de Heere. Dat is de dag van Zijn wederkomst.

Predikanten, voorgangers, ouderlingen en oudsten, spreek hierover. Of nodig iemand uit om hierover te spreken. Stel dit aan de orde in de gemeente. We leven in een tijd waarin we de vervulling van profetieën voor onze ogen zien plaatsvinden.
Gods Woord wordt zoveel rijker als we hier meer oog voor krijgen. Ook zal ons geestelijk leven erdoor verrijkt worden, als we meer oog krijgen voor Gods hand in de geschiedenis. Hij stuwt heel de geschiedenis naar die dag dat de hemel open zal gaan en de Heere Jezus terug zal komen.

Toekomst van Israel
De profeten spreken heel duidelijk over de toekomst van Israel, van Jeruzalem en van het Joodse volk. Wanneer het over Israel gaat, wordt niet de gemeente bedoeld, zoals lange tijd wel is gedacht en sommigen denken dat helaas nog steeds.
Israel = Israel. En zeker, als gemeente mogen we ons ook laten leiden en troosten door de beloften gegeven aan Israel, maar laat ze wel staan voor Israel. Dat is het eerste adres. En samen, gelovigen uit de Joden en uit de heidenen, mogen één zijn in Christus.

Sommigen vrezen voor de eindtijd. ‘Wees liever actueel en spreek niet over de toekomst. Dat is allemaal speculatie. En we houden er ook niet van om over het oordeel te horen,’ zeggen sommigen.
De Heere spreekt zelf uitgebreid over de toekomst. Hij wil ons uitzien naar de Zijn wederkomst aanwakkeren.

Wakker en waakzaam
Veel christenen leven rustig voort. Of moet ik zeggen: slapen rustig voort. Wanneer we niet in de verwachting van de spoedige wederkomst van de Heere Jezus leven, slapen we, zijn we als die meisjes in Mattheus 25, die in slaap zijn gevallen. Terwijl de bruidegom, de Heere Jezus, in aantocht is.
Word wakker! ‘Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal,’ zegt de Heere Jezus Zelf in Mattheus 24:42.

Daar komt nog iets bij. Als we beseffen dat de wederkomst van de Heere Jezus aanstaande is – ‘Zie, Ik kom spoedig’ (Openbaring 22:12) – dan is dat een aansporing om heilig en rein te leven. Je wilt toch niet dat je in zonden leeft wanneer Hij komt… ‘Wees heilig, want Ik ben heilig’ (1 Petrus 1:16).

Het wordt alleen maar beter
Als Hij komt, dan wordt het alleen maar beter voor allen die Hem kennen en liefhebben. Hij zal dan Zijn rijk van vrede en gerechtigheid oprichten en vanuit Jeruzalem regeren. En de Zijnen zullen als koningen met Hem regeren. Wat een heerlijk vooruitzicht!

En daarna wordt alles nieuw, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem. ‘De troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zij zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.
En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid’ (Openbaring 22:3-5).

Dirk van Genderen