Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gezegende Paasdagen gewenst (35 reacties)

Geplaatst op woensdag 23 maart 2016, 22:48 door Dirk A A

‘De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.’ Woorden vol van troost en bemoediging uit 1 Korinthe 15:54-57. Woorden die gezegd kunnen worden omdat de Heere Jezus dood en graf heeft overwonnen. Hij leeft!

Gelovigen kunnen opzien tegen de dood. Dat is heel begrijpelijk. De dood hoort niet bij het leven. Maar het is de enige mogelijkheid om voor altijd bij de Heere Jezus te komen, tenzij we Zijn wederkomst meemaken. In Psalm 73:24 lezen we: ‘U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.’

Goed nieuws
Er is goed nieuws. De Heere wil ons verlossen van de angst voor dood. Dat zegt immers in Hebreeën 2:13b-15: ‘Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.’

Direct na ons sterven zullen we, als we de Heere Jezus mogen kennen, voor altijd bij Hem zijn. Terwijl onze nabestaanden treuren en huilen, zijn we al ingegaan in Zijn heiligdom. Denk maar aan de woorden die de Heere Jezus sprak tegen de misdadiger die met Hem gekruisigd was en die aan Hem vroeg of Hij hem wilde gedenken als Hij in Zijn Koninkrijk gekomen zou zijn: ‘Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn’ (Lucas 23:43). Heden, vandaag, direct.

Als u de Heere Jezus nog niet kent en liefhebt, wil ik u nadrukkelijk aansporen uw zonden te belijden en uw vertrouwen op Hem te stellen. Dat zult u van Hem vergeving van zonden ontvangen en het eeuwige leven. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt.
Toch moet ik u, in gehoorzaamheid aan Gods Woord, waarschuwen: Wie ongelovig blijft en Hem blijft afwijzen, zal eeuwig van Hem gescheiden zijn, na dit leven eerst in het dodenrijk en uiteindelijk in de hel. Maar nog biedt de Heere Jezus u Zijn heil aan, maak het in orde met Hem.

Christus is ons voorgegaan
De Heere Jezus is ons voorgegaan. ‘Door Zijn eigen bloed is Hij voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht’ (Hebreeën 9:12).
‘Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons,’ klinkt het in Hebreeën 9:24. ‘Hij is bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door Zijn offer’ (vers 26).

Paulus spreekt in 2 Korinthe 5:1 over de dood als het afbreken van onze aardse tent. ‘Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.’ Wij verlangen er vurig naar om met deze woning die uit de hemel is, overkleed te worden, zegt het volgende vers. De hemel is ons ware thuis.
Paulus verlangde ernaar om zijn intrek te nemen in zijn hemelse woning. Hij wist dat het daar oneindig veel beter zou zijn dan op aarde, maar hij wist tegelijk dat hij nog een taak had op aarde. We zijn immers pelgrims, vreemdelingen en bijwoners op deze aarde.

Goede moed
Het is mooi wat we daarover lezen in Johannes 14:2 en 3, woorden van de Heere Jezus Zelf: ‘In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.’
Kent u iets van wat Paulus zegt in 2 Korinthe 5:8: ‘Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen.’

Wellicht zal direct na onze dood onze ziel door engelen naar onze plaats van bestemming worden gebracht, waar we bij Christus zullen zijn. Onze ziel zal dan in de hemel overkleed worden met witte klederen (zie de brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3).
Ik geloof dat er in de hemel herkenning zal zijn. Onze geliefden, die de Heere Jezus kenden en lief hadden, zijn er al, ze zijn ons voorgegaan. Ik hoorde een moeder een keer zeggen: ‘We hebben zeven kinderen, zes op aarde en één in de hemel’. Wat mooi, om dat te kunnen zeggen en dat te weten. De scheiding is slechts tijdelijk.

Met Pasen vieren we de opstanding van de Heere Jezus. Dood en graf overwon Hij. Eenmaal – wie weet hoe spoedig al – breekt het moment aan dat allen die in de Heere ontslapen zijn, zullen opstaan uit de dood, wanneer Hij terugkeert naar deze aarde. Daarover lezen we in 1 Thessalonicenzen 4:13-18:

Hoop
‘Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.’

Ook 1 Korinthe 15 spreekt heel rijk over de opstanding. Leest u maar wat vers 50-53 zegt:

‘Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.
Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.’

Absolute garantie
Ons dode lichaam wordt gezaaid in oneer, in vergankelijkheid en opgewekt in heerlijkheid. De opstanding van de Heere Jezus is de absolute garantie voor onze opstanding. Nogmaals 1 Korinthe 15, nu de verzen 20 en 21: ‘Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens.’

Ons toekomstig lichaam zal hetzelfde zijn als het lichaam van de Heere Jezus na Zijn opstanding. Afstanden zijn dan geen probleem meer, muren en deuren ook. Na Zijn opstanding verscheen de Here en verdween Hij. Hij kwam zo door de dichte deur naar binnen. 1 Johannes 3:2b zegt immers: ‘Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn.’

Het gaat in de hemel om de schoonheid en de heerlijkheid van Christus. Ons nieuwe thuis is het hemelse Jeruzalem. Openbaring 21:1 en 2 zegt: ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.’

De afmetingen van dit nieuwe Jeruzalem zijn onvoorstelbaar groot. Wanneer je de maten omrekent, kom je op 2500 kilometer lang, 2500 kilometer breed en 2500 kilometer hoog (vers 16 van Openbaring 21). De stad is gemaakt van zeer kostbaar gesteente. Openbaring 21:11: ‘Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis.’

Uitzicht
We zullen er de Heere loven, prijzen en aanbidden (Openbaring 22:3 en 4). We zullen als koningen met Christus regeren, duizend jaar lang, zegt Openbaring 20:4. Openbaring 21 spreekt vervolgens over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. ‘De tent van God is dan bij de mensen, Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn’ (Openbaring 21:3).
De dood zal er niet meer zijn, geen ziekte, geen verdriet, geen tranen, geen pijn, meldt Openbaring 21, en ook geen zon, geen maan, geen leugen, geen gruwel, geen honger en ook geen tempel, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel en het Lam. Het zal er volmaakt zijn! ‘En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid’ (Openbaring 22:5).

O, welk een uitzicht, welk een verwachting voor ieder die de Heere Jezus mag kennen en liefhebben. Dit leven op deze aarde duurt maar een ogenblik. Hoe heerlijk zal het zijn om de eeuwigheid door te brengen in de tegenwoordigheid van de Heere Jezus, in Zijn heerlijkheid!

Iedereen van harte rijk gezegende paasdagen toegewenst!

Dirk van Genderen

35 Reacties

 1. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 maart 2016 om 10:12

  De Heer is waarlijk opgestaan dus zijn wij niet meer in onze zonden als wij één plant met Zijn dood en opstanding zijn geworden. Voor de dood hoeven wij ook niet bang te zijn want: Johannes 8:51 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand Mijn woord zal bewaard hebben, die zal den dood niet zien in der eeuwigheid. Wij sterven niet maar worden ontbonden: Johannes 11:26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Filippenzen 1:23 Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste.
  Er is verschil tussen opstanding der doden en opstanding uit de doden. Die tot de Gemeente behoren hebben deel aan de opstanding uit de doden, dat is met achterlating van de overige doden. Lukas 20:35 Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden, zullen noch trouwen, noch ten huwelijk uitgegeven worden;
  Handelingen 4:2 Zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden, en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. Dirk, wij zullen eeuwig met Christus regeren.

  Pasen: Ef.2:6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
  7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
  Uit die uitnemende rijkdom mogen wij nu leven in nieuwheid des levens: Romeinen 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

 2. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 maart 2016 om 12:25

  Wonder geheim

  Wonder geheim, des Heilands Bloed
  Werd mij tot winst. Van al mijn nood
  Was ik de schuld. O, was´t voor mij
  Die Hem vervolgde tot de dood?
  Wie zal ´t geheim verstaan, dat Gij
  Mijn God, Uw leven gaaft voor mij?

  Hij daalde neer van ´s Vaders Troon
  Gena zo grenzeloos! o troost
  Hield niets voor zich dan liefde alleen
  En stierf voor Adams hulploos kroost.
  O, liefde groot gena is ´t al
  Die redt uit onze diepste val.

  O, vreemd geheim, het Leven …sterft
  Wie vorst dit diepste raadsel na?
  Zelfs peilt de hoogste serafs niet
  Die wondere diepte van gena
  Gena alleen, gena steeds weer
  Zwijgt, engelen, buigt eerbiedig neer

  Lang smachtte mijn gebonden geest
  In nacht van zonde en macht van ´t vlees
  Gij zondt Uw levenswekkend Licht,
  De kerker straald´en ik verrees
  Mijn keten brak, ik was bevrijd
  En volgde U Heer, voor altijd.

  Geen vrees voor´t oordeel nu want Hij
  Met al zijn volheid, is nu mijn
  Levend in Hem, mijn Levend Hoofd
  In Zijn gerechtigheid nu rein
  Vrijmoedig ga ik tot de Troon
  Ontvang door Hem als recht mijn kroon.

  Glorie klokken Lied 220

 3. Ros zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 maart 2016 om 13:12

  Weer een mooi en blij stuk, Dirk. Echt Pasen!
  Met uitzondering van één stelling, nl: ‘Wie ongelovig blijft en Hem afwijst, zal eeuwig van Hem gescheiden zijn, na dit leven eerst in het dodenrijk en uiteindelijk in de hel.’
  Ik denk niet dat je dit vanuit de bijbel kan onderbouwen. Tenminste, dat je naar het dodenrijk gaat na de dood ben ik met je eens, maar de hel is bedoeld voor de duivel en zijn engelen (Matth. 25:41). De enige mensen waarvan met zekerheid (Openbaring) wordt gezegd dat ze daar ook zullen belanden, zijn de anti-christ en de valse profeet.
  Ik wil niets afdoen aan je waarschuwing dat we ernst moeten maken met ons geestelijk leven. Maar laten we niet die grote groep mensen vergeten die in het laatste oordeel genoemd worden. Voor dat oordeel zullen alle doden opstaan, allen die nog niet door Jezus weer tot leven zijn geroepen of zijn veranderd bij zijn komst. In dat oordeel gaat het over mensen die zeggen Jezus niet ‘gekend’ te hebben, zowel de goede schapen als de slechte bokken. Waarop ze afgerekend worden is hun houding naar hun medemens. De schapen mogen ingaan in het koninkrijk omdat ze barmhartig en vriendelijk waren. Ook een merendeel van de Joden valt onder dezelfde omschrijving. Ze hebben veelal van Jezus gehoord en Hem niet aangenomen. Ze gaan niet naar de hel voor dat feit.
  Veel christenen vergeten dat er behalve een nieuwe hemel ook een nieuwe aarde zal zijn. Die zal bewoond worden door het Joodse volk, en door de mensen die weliswaar niet voor Jezus hebben gekozen om wat voor reden dan ook, maar die wel met enig mededogen voor hun medemens hebben geleefd.
  Bovendien hebben we het mooie visioen van de eeuwigheid waar de hemel uiteindelijk óp de aarde neer zal dalen en God onder de mensen zal wonen. Hij heeft ons allemaal gemaakt om gemeenschap met Hem te hebben, zonder uitzondering. Alleen degenen die Hem haten en tegenwerken, die niet in zijn nabijheid kunnen zijn, die gaan naar de hel. Ze kiezen dat feitelijk zelf.
  Een gezegend Pasen gewenst!

 4. Dirk zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 maart 2016 om 14:05

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Ros,

  Dank voor je reactie. Je schrijft dat in de hel alleen de antichrist, de valse profeet, de duivel en de demonen zullen zijn. Toch zegt Openbaring 20:15 iets anders: ‘Als iemand niet bleek ingeschreven in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.’

 5. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 maart 2016 om 18:06

  Voor ons Wedergeboren christenen is er de taak om nog meer het licht in de wereld te zijn. Wij zijn van ons geloof doordrongen en vol van de Heilige Geest.
  Het is nog steeds tijd om te zaaien en om te oogsten. Het is aan ons om aan de ongelovige het evangelie te verkondigen.
  Zoals apostel Paulus ons is voorgegaan door het stichten van de eerste christen gemeentes. Een ieder van ons moet zich verantwoorden tegen over de Here. De Here Jezus gaf aan op zoek te gaan naar dat ene verdwaalde schaap.
  De Here wil dat er niemand verloren gaat.
  Het dienen aan de mens, de Here Jezus deed niet anders.
  Zijn lijden, blijft onze zegen.

  Vr gr rene postma

 6. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 maart 2016 om 20:26

  En niet te vergeten het grote leger dat zo veel is als het zand der zee, zij die zich na het 1000 jaar millennium scharen achter de satan die voor een moment uit de put wordt gehaald, zullen verslonden worden door… hemels vuur, Openbaring 20:9.
  Zij komen uit het 1000 jaar millennium.

  Dezen zullen niet eens sterven of dood gaan. Dus zij behoren niet bij de groep doden die voor de witte troon komen te staan, want zij zijn nooit dood geweest of zijn ooit eens gestorven. Maar levend worden zij door hemels vuur…!!!verslonden.!!!

  Onbegrijpelijk dat deze ontelbare schare, die 1000 jaar in vrede hebben geleefd, na die 1000 jaar zich alsnog scharen achter de satan om te proberen de Heilige stad te omsingelen….
  Begrijpelijk daarom des te meer, dat de Here God/JHWH ze verslindt met Zijn Hemels vuur.

 7. Frans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2016 om 15:12

  Sjalom

  Gisteren was het Goede Vrijdag, wij christen herdenken dan dat Jezus is gekruisigd en daarna drie dagen in het graf heeft gelegen. Na drie dagen is Hij op de zondag, de eerste dag van de week opgestaan. Oké, een mooie theorie, klinkt goed zou je zeggen.

  Maar wat ik niet snap is het volgende: op vrijdag is Hij dus gekruisigd en voor de sabbat zonsondergang in het graf gelegd en dan drie dagen tellen, maar dan kom ik niet op die zondag morgen uit, wie kan mij dit uitleggen???

 8. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2016 om 16:08

  @Ros,

  In dat stukje lees ik dat mensen die de Heere Jezus niet hebben aangenomen, maar wel met mededogen zijn naar de medemensen, toch behouden zouden worden. Dat klopt niet, want de Heere Jezus zegt zelf dat Hij de Weg tot de Vader is en dat niemand buiten Hem om behouden kan worden. Je wordt pas in het Boek des Levens ingeschreven wanneer je de Heere Jezus als je Redder en Heer aanneemt. Je wordt niet behouden door goede werken te doen voor je medemens.

 9. engel landman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2016 om 16:50

  Dit is onze lofzang voor Pasen uit onze liturgie.
  De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja, Christus is opgestaan uit de doden, en sterft voortaan
  niet meer, halleluja. Ziet, Hij is levend in alle eeuwigheid, en heeft de sleutels der helle en des doods, halleluja, halleluja, halleluja. En om dit op paasmorgen te zingen, dan ben ik tot tranen
  toe geroerd, zo mooi, om daarin te geloven, en dan mag er van alles om ons heen gebeuren, wij hebben een Heiland die voor ons leeft en bidt, halleluja.

 10. Johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2016 om 16:50

  Aan Frans: Sjalom Frans,
  Dat probleem is mij niet onbekend, want er staat geschreven, dat hij net als Jona, die drie dagen en drie nachten in de buik van de vis verbleef, zo drie dagen en drie nachten dus in het graf zou zijn. En aangezien ik de Bijbel als de absolute waarheid zie, wilde ik die onbevredigende uitleg niet zomaar aannemen. Hier is mee gesjoemeld door de uitleggers. Nu we in de Laatste Dagen leven, en volgens de profetieen alle dingen die verborgen waren, openbaar zullen worden, is dit wel verder uitgezocht door anderen die hier ook mee zaten, en de uitleg hiervan is dit: In plaats van Goede Vrijdag, zou het op donderdag gebeurd zijn. Ik heb hier een uitgebreide verklaring voor die ik niet bij de hand heb, maar ik ben het volkomen eens geworden met de donderdag kruisiging. Er was in het jaar van Zijn kruisiging nl. een dubbele feestdag die op donderdag aansluitend op vrijdag en zaterdag plaatsvond.

 11. Jan-Anne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2016 om 18:16

  Beste Dirk,

  Grote twijfels heb ik over de letterlijke interpretatie van Openbaring 21 vers 16 over het Nieuwe Jeruzalem. Als dit letterlijk wordt opgevat, dan zou het onmogelijk zijn dat de kubus of piramide op de aardbol zal kunnen komen!
  Ik denk dat we de afmetingen figuurlijk of geestelijk moeten opvatten. De gouden straten staan voor: nauwe verbindingen tussen gelovigen onderling. De afmetingen staan voor: ruimte voor iedereen. De hemel zal nooit te vol worden. De woningen staan voor: plaats voor ieder. Immers er wordt gesproken over het Huis van Vader in plaats van stad. In het Vaderhuis is plaats voor iedereen.
  Ook begin ik te twijfelen aan de letterlijke opvatting van 1000 jaar. In de profetieën wordt het getal 1000 nergens genoemd, ook niet in Jesaja waar gesproken wordt over de leeuw en het lam enz.
  In de Reformatorische kringen wijst men ook het duizendjarig Vrederijk af! Hoewel ik geneigd ben te geloven dat er een letterlijke duizendjarig rijk zal komen.
  De Bijbel is al met al niet erg duidelijk over de eeuwigheid. Graag jullie reacties.

 12. Ali Asreco zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2016 om 18:16

  3 dagen en 3 nachten in het graf, net als Jona 3 dagen in de vis zat. Jezus liegt niet. Hij stierf tijdens Pesach.. en heel toevalligviel de 14e van die aangeduide maand op een woensdag. Kerst is altijd op zondag, maar de 14e van de maand niet. Dus was Hij donderdag, vrijdag, zaterdag in het graf. Alleen die drie nachten….zondag ochtend heeeeel vroeg opgestaan .
  Je kan dit op internet nakijken. Maar veel kerken houden het liever bij Goede Vrijdag. Het zou dus goede Woendag moeten zijn. Of houd je gewoon aan de joodse feesttijden….

 13. Arnold Dorrestein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2016 om 18:33

  Dirk , ik heb dat een maand terug helemaal zitten narekenen: ik kwam op 2200 km dacht eerst dat ik een komma fout gemaakt had!
  Echt onvoorstelbaar groot, en een kubus!!
  Kan me dat nog niet voorstellen, en geen zon en maan, dat licht zou toch niet in het binnenste doordringen! Maar God Zelf zal daar ook zijn en bij ons wonen en ons Licht zijn, en Zijn Licht kent geen nacht!
  Wat een machtige beloften!

 14. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2016 om 18:51

  Bij de joden begint de dag om 6 uur in de middag.
  Toen Christus Jezus stierf en in het graf werd gelegd was het nog de 6e dag (zeg maar vrijdag)

  Dus dat is de dag die begon op donderdagmiddag direct na 6 uur= 6e dag. Dus dat is de eerste dag en nacht.
  Van de 6e op de 7e dag ( zeg maar zaterdag ) is de 2e nacht en dag.
  Van de 7e op de 8e of 1e dag der week (zeg maar zondag) was de 3e nacht en dag.

  En OP de 3e dag = de 1e dag der week is Hij Opgestaan.

  Jezus 1e nacht was dus reeds begonnen op donderdag middag direct na 6 uur. Toen hij overgeleverd was aan de overheden der wereld en machten der duisternis=duivel.

  Zijn Tempel/Lichaam begon af te breken op het moment dat hij dus overgeleverd was aan de overheden en machten der duisternis en binnen 3 dagen is Hij weer opgebouwd= opgestaan!

 15. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2016 om 19:45

  Het gebeuren op Goede vrijdag en de opstanding met Pasen van Jezus, is eigelijk de kern van het Christelijk geloof. Immers Zijn lijden en kruisdood is onze verlossing van de zonden. En Zijn opstanding, ons beloofde eeuwig leven na de dood. Hub.

 16. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2016 om 20:26

  Onze “bestemming is NIET de hemel. Daar vind ik in mijn Bijbel niets van terug! Zo vind in nergens, dat wij naar de hemel gaan. Wel vind ik op meer plaatsen, dat de hemel naar de aarde komt, waaronder het Nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt! Wat onze bestemming is openbaart Jezus in Openbaring 1, de verzen 5 en 6: “Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde.
  Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed 6 – en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.” Let op, dat God in dit leven iets van ons GEMAAKT heeft! Verder de troostrijke woorden uit 1 Petrus 2:9
  9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht!”
  Het gaat allemaal over Gods Koninkrijk op AARDE! In de hemel is geen duisternis! En in Colossenzen 3: 4 “Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.” De twee opstandingen worden uitvoerig beschreven in Openbaring 20.
  Zo staat ook nergens, dat Paulus verlangde naar zijn hemelse woning! Hij verlangde naar de opstanding UIT de doden! DIT was Paulus verlangen: Filippenzen 3: “10 (Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, 11 zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.” Ik ben al jaren op zoek, waar ik in de Bijbel iets vind over “naar de hemel gaan”. Buiten Jezus Christus en de opname van Henoch, Elia en waarschijnlijk Mozes vind ik niets over naar de hemel gaan, noch in het OT, noch het NT!! Onze toekomst is de opstanding en er zijn twee opstandingen, volgen het boek Openbaring. Ze staan op en komen echt niet uit de hemel!

 17. Patrick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2016 om 20:27

  Beste Frans,

  Goed dat je deze vraag stelt, echter door zelf ook eens te gaan zoeken met jouw vraagstuk als zoekterm kun je een heel eind komen. In deze (internet)tijd is het opzoeken van informatie enorm makkelijk geworden, enige wat overblijft is een “gezonde” filtering van de informatie.

 18. Elena zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2016 om 22:19

  Vrydag is de eerste dag, Zaterdag is de tweede dag en op de derde dag [Zondag] is Jesus opgestaan.

 19. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2016 om 23:09

  Reactie Dirk van Genderen,

  In veel reacties wordt verwezen naar allerlei boeken en websites over de vraag van Frans naar de ‘drie dagen en drie nachten’. Sommige van deze websites en boeken wil ik niet op deze site plaatsen, omdat ik me er niet in kan vinden, andere verwijzingen zijn prima. Vandaar dat ik besloten heb alle verwijzingen weg te laten. Wie wil, kan zelf zoeken op internet.

 20. avda zegt:
  Geplaatst op zondag 27 maart 2016 om 9:19

  Ik dacht eens over het boek Openbaring: dit allemaal letterlijk nemen? Dat doen de Jehova’s Getuigen en zij geloven dus dat er maar 144OOO mensen in de hemel binnen mogen (Openbaring 14:1). Het boek Openbaring heeft mij wel al dikwijls uitgelegd: iets wat ik niet verstond van de Evangeliën of het Oude Testament (apocalyps betekent toch: het wegnemen van de sluier?).
  Op de derde dag – ten derden dage: Matteüs 16:21 en 17:23: zie ook Hosea 6:2. Ooit las ik hierbij: Joden kennen een gezegde: ten derden dage betekent: als het werk klaar is, op de juiste tijd.

 21. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 27 maart 2016 om 10:41

  Wie deel heeft aan Pasen is in de hemel gezet: Ef.2:6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;. Daarom wordt de Gemeente opgenomen om voor altijd met de Heer te zijn en de Heer is in de hemel. Ook Paulus verlangde ontbonden te worden en met Christus te zijn, Die in de hemel woont. Wij zijn hemelburgers: Filippenzen 3:20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,
  De Gemeente is het Lichaam van Christus en waar het Hoofd is daar is ook het Lichaam en dat is in de hemel. Het is ook het verschil tussen opstanding der doden en opstanding uit de doden. De opstanding uit de doden is met achterlating van de overige doden bij de opname van de Gemeente om voor altijd met de Heer te zijn. De overige doden staan op in de opstanding ten laatsten dage (Joh. 11:24)

 22. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zondag 27 maart 2016 om 10:46

  Fantastisch, de Heer is waarlijk opgestaan.

 23. Berend zegt:
  Geplaatst op zondag 27 maart 2016 om 12:20

  Ook ik denk dat de drie dagen en drie nachten letterlijk moeten worden genomen. Er zijn ook bij eerdere reacties op boodschappen van Dirk verwijzingen opgenomen naar theorieën hoe een ander zou zijn verlopen. En wat de grootte van de kubus betreft: er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Al weten we niet alles over de toekomst: laten we ons verheugen dat de eeuwigheid HEEL MOOI zal zijn.

 24. Frans zegt:
  Geplaatst op zondag 27 maart 2016 om 22:44

  Bedankt voor jullie reacties op mijn vraag, persoonlijk kan ik me het meest vinden in de uit leg van Ali Asreco. Het is een feit dat keizer Constantein een hekel had aan de joden en alles wat bijbels joods was heeft hij afgeschaft, daarvoor in de plaats zijn de christelijke vermengt met heidense feesten in de plaats gekomen. Helaas zitten veel christen en kerken nog onder de macht van Rome, want zij zijn het die alles verandert hebben en dat heeft een grote scheiding gebracht tussen het joodse volk en de kerk. Ik noem dat dan ook kerkelijk antisemitisme zoek dat maar eens via internet op en open je ogen want de tijd is rijp voor het 1000 jarige messiaanse rijk waar alles hersteld zal worden wat zie ik daar naar uit.

 25. s van hoeve zegt:
  Geplaatst op zondag 27 maart 2016 om 22:49

  18 Helena heel eenvoudig lezen; zo is het; Vrijdag zaterdag[sabbath] en zondag is op de derde dag opgestaan. En wat de hemel betreft: Paulus heeft eens een kijkje mogen nemen evenals Johannes en die zag nog al wat groepen; de uitverkorenen Israel – de gelovigen – de kerk en wat dacht je van de schare die niemand tellen kan en nog enige andere groepen; lees toch eenvoudig wat er staat; van Israel ontbreekt niemand, van de kerk God weet hun aantal en dan de schare die niemand tellen kan komende uit de grote verdrukking dus na de kerk. Ja onze God heeft meerdere genade.

 26. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 27 maart 2016 om 23:09

  Χριστὸς ἀνέστη (Christós ánesti) De Heere is opgestaan!!!!

  Geen islam(terreur) en geen andere machten en krachten kunnen dit meer ongedaan maken.

  Halleluja!!

 27. Kees zegt:
  Geplaatst op maandag 28 maart 2016 om 10:09

  Beste Dirk, bedankt voor je mooie stukje. Jouw reactie 4 op Ros (3) sluiten elkaar mooi aan. Helemaal met je eens dat er ook mensen in de eeuwige poel van vuur zullen komen, maar Ros omschrijft wie dat dan zullen zijn: De bokken, zij krijgen in het laatste oordeel geen uitnodiging om op basis van hun werken het koninkrijk te betreden. De schapen, de andere groep, krijgen op de laatste dag wel een uitnodiging om het koninkrijk te betreden op basis van hun werken en op het nippertje voor Koning Jezus (de enige deur) te buigen. Hun werken zijn niet de grond voor hun zaligheid maar het ingaan door Jezus de deur. Pas als ze door de deur gaan (Jezus) staan ze geschreven in het boek des levens. Hartelijke groet, Kees

 28. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 28 maart 2016 om 11:46

  Veel discussie over het bijbelse theorie-verhaal of Jezus na 2 of 3 dagen is opgestaan.
  Persoonlijk vind ik dit onbelangrijk voor mijn Christelijk geloofsbeleving. Voor mij is en blijft het Paasgebeuren de kern van de Christelijke geloofsbeleving. Hub.

 29. Christi zegt:
  Geplaatst op maandag 28 maart 2016 om 14:24

  Ja ook m.i. zijn veel discussies over het begin en einde van deze wereld niet nodig.
  In Prediker 8:17 staat immers: “zo zag ik dat de mens niets kan ontdekken van het werk Gods, dat onder de zon geschiedt; want hoezeer de mens zich ook aftobt met zoeken, hij kan het niet ontdekken, en wanneer soms een wijze mocht zeggen, dat hij het weet, hij kan het niet ontdekken.”
  We zien immers nog door een spiegel in raadselen….1 Cor. 13
  Vertrouwen op Hem, Die alles volbracht en nog volbrengen zal (nieuwe hemel en nieuwe aarde) is het belangrijkste……en hoe het ook komt, Hij weet het en ALLES is veilig in Zijn Handen, daar kunnen we toch niet aan af of toe doen, geen tittel of jota.
  Groeien in Zijn Liefde hier op aarde is het allermooiste…..vergeven zijn en elkaar vergeven……groeien in Zijn Gezindheid met vallen en opstaan en dat is soms al een hele klus.

 30. Geertine Rosier zegt:
  Geplaatst op maandag 28 maart 2016 om 14:44

  Het is zo fijn dat de dood overwonnen is, dat wij dus door de Here Jezus gehaald worden, maar…..zij die Jezus niet willen, worden door de dood opgehaald. Zeg het maar tegen de mensen, die dat niet door hebben.
  Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles alles is voldaan.

 31. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 28 maart 2016 om 19:12

  Dirk, ik heb een vraag. Je schrijft dat de ongelovigen na dit leven in het dodenrijk zullen zijn en daarna in de hel. Ik heb altijd gedacht dat de ongelovigen direct naar de hel gaan. Is er dan een tussenstation? De katholieken geloven in een vagevuur, maar dat bestaat niet. Kan en wil jij mij dit uitleggen?

 32. Rinske zegt:
  Geplaatst op maandag 28 maart 2016 om 21:21

  Er is al heel veel over dit stuk gezegd. Wij mogen weten dat Christus onze zonden aan het kruis heeft gedragen. En we hebben een hoopvol fantastisch vooruitzicht dat wij door de opstanding van Christus met Hem zullen opstaan, zodra we gestorven zijn.
  Maar ik heb wel een vraag over het stuk Dirk.
  Aan de ene kant zeg je dat wij direct bij het sterven bij Christus zullen zijn en dat geloof ik ook.
  Maar aan de andere kant zeg je: “Eenmaal – wie weet hoe spoedig al – breekt het moment aan dat allen die in de Heere ontslapen zijn, zullen opstaan uit de dood, wanneer Hij terugkeert naar deze aarde. Daarover lezen we in 1 Thessalonicenzen 4:13-18:”
  Ik ken deze teksten ook, maar zijn deze twee kanten niet tegenstrijdig aan elkaar? Het direct bij Christus zijn en het opstaan uit de dood bij Zijn wederkomst?

 33. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 28 maart 2016 om 21:27

  Ik ben niet meer zo bezig, om over een detail van wat er in de bijbel staat te argumenteren. Eigenlijk is het vaak zonde van je tijd. Ik geloof gewoon wat er in de bijbel staat… 2 of 3 dagen.

  En net zoals de gedachten van de Here: …Zijn gedachten zijn niet onze gedachten.
  Waren wij maar de kinderen die de Here Jezus bij zich liet komen, zij waren vol van geloof.

  Eigenlijk zijn er voor ons christenen wel belangrijkere dingen te doen. Evangeliseren, bemoedigen, bidden, …eenheid bewaren.
  Maar een ieder van u moet doen, waar hij of zij, zich in kan vinden. Als u het gevoel heeft dat hèt ergens toe leidt, en daardoor een bijdrage kan leveren tot een diepe volle relatie met de Here Jezus….

  Vr gr rene postma

 34. Marion Dees zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 maart 2016 om 10:01

  Dirk, je schrijft onderaan de nieuwsbrief nog over delen van de baaltempel, die in 2 steden gebouwd worden.
  Als je de geschiedenis van de bouw van het Europees parlement in Brussel kent, zie je dat daar al veel eerder symbolen en tekens zijn opgenomen van deze heidense tempels.
  En in Griekenlans schijnen al jaren huwelijken gesloten te worden in zulke tempels.
  Europa is al ver heen.
  Maar daarom heerlijk om te weten dat Christus is opgestaan en dit alles allang heeft overwonnen.
  We zullen meer en meer mogen leren op HEM alleen te zien, en te bidden voor Europa.
  hartelijke groet

 35. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 maart 2016 om 12:06

  Reactie Dirk van Genderen voor Rinske,

  Beste Rinske,
  Ik begrijp je reactie. Als we sterven, gaat onze ziel naar de hemel, naar de Heere Jezus. Maar ons lichaam blijft hier, in het graf, of elders. Bij de wederkomst van de Heere Jezus wordt ons lichaam opgewekt, zal ons lichaam opstaan uit de dood en zullen we een nieuw, verheerlijkt opstandingslichaam ontvangen. Dan zullen ziel en lichaam weer verenigd worden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden