Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk (29 reacties)

Geplaatst op donderdag 31 maart 2016, 18:44 door Dirk A A

Enkele uren nadat ik u in de Nieuwsbrief van vorige week had opgeroepen te bidden voor de christenen in Pakistan, vond de verschrikkelijke aanslag plaats van een islamitische zelfmoordterrorist op een grote groep christenen in een park in de stad Lahore. Daarbij kwamen minstens 72 mensen om het leven, onder wie veel christenen. Alle slachtoffers die de Heere Jezus kenden en liefhadden, juichen nu voor de troon in de hemel, in Zijn onmiddellijke nabijheid.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door Jamaat-e-Ahrar, een terreurgroep verbonden met de Taliban, waaraan werd toegevoegd dat zulke aanslagen zullen doorgaan tot de sharia is ingevoerd in Pakistan. Het doel van de aanslag was overduidelijk het doden van zoveel mogelijk christenen. Voor Pasen was daar al mee gedreigd, vandaar mijn oproep tot gebed vorige week. Iedereen was in shock.

Na de Paasdienst in de kerk waren de christenen naar het park gegaan, waar de aanslag plaatsvond. Enkele dagen eerder had het Pakistaanse parlement besloten dat Pasen en twee Hindoefeesten voortaan officiële vrije dagen zijn. Maar moslimextremisten in Pakistan zijn tegen elke vorm van religieuze vrijheid voor andere religies dan de islam.

Park veranderde in een bloedbad
Het is verder bij ons vandaan, dat begrijp ik, maar deze aanslag, waarbij ook nog eens 340 gewonden vielen, van wie velen zeer ernstig, kreeg veel minder aandacht in het nieuws dan de aanslagen in Brussel. Het park in het Pakistaanse Lahore veranderde in een bloedbad, op de dag dat de Pakistaanse gelovigen de verlossing vierden vanwege het bloed dat de Heere Jezus heeft gestort, ook voor hun redding.

Ik weet niet hoe het bij u is, maar ook ik vind dit ver weg. Toch zijn het wel onze broeders en zusters in de Heere Jezus. Als we het het lied ‘Samen in de Naam van Jezus…’ zingen, dan horen zij er ook bij. We mogen best iets meer voelen van hun pijn, hun verdriet.
Daarom roep ik u opnieuw op voor de Pakistaanse christenen te blijven bidden. Gebed geeft verbondenheid, bij de troon van God. Geestelijke verbondenheid in de Naam van de Heere Jezus.

De historie toont overduidelijk aan dat de geschiedenis van de gemeente van de Heere Jezus is geschreven in het bloed van de martelaren. Hun bloed werd als een zaad, waardoor na hun dood velen tot geloof kwamen.
Een christen uit Pakistan, die ooit zelf moslim was, meldt dat veel moslims zich distantiëren van de extremisten en hun daden veroordelen. ‘Er zijn zelfs moslims die hun bloed doneerden voor gewonde christenen, afgelopen zondag. Ze zijn de islam zat. Bid,’ vraagt hij, ‘dat miljoenen moslims de brutaliteit gaan zien van de extremistische terreurgroepen.’
God is bij machte om hen op zoek te laten gaan naar de Heere Jezus. En wie Hem zoekt, zal Hem vinden.

Laten we ook bidden dat de Pakistaanse overheid hard zal optreden tegen deze moslimterreur. De Pakistaanse premier Nawaz Sharif veroordeelde de massamoord en zei dat de moslimterreur met wortel en tak zal worden uitgeroeid uit Pakistan.

De doelen van moslimterroristen zijn helder: dood en verderf zaaien, zoveel mogelijk mensen doden, angst teweegbrengen en heel de wereld islamitisch maken. En wanneer ze zelf in de strijd, in de jihad omkomen, zullen ze beloond worden met de hemel en met zeventig maagden. Dat is hun voorgespiegeld.

Moslimextremisten geloven in leugens
Helaas geloven ze in leugens. Inderdaad, ze doden onschuldige mensen, ze jagen de wereld angst aan, maar het zal ze nooit lukken de hele wereld onder de islam te brengen. Lees maar wat Filippenzen 2:10 en 11 zegt:
‘…opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Laten we bidden dat God alle terreurgroepen ontmantelt, dat hun financiering stopt, dat hun leiders worden uitgeschakeld. Bid bovenal dat de terroristen tot geloof in de Heere Jezus komen.

God werkt machtig in geestelijk donkere moslimgebieden
Getuigenissen uit Iran, Pakistan en andere moslimlanden laten zien dat God machtig werkt in deze donkere gebieden. Veel moslims komen tot geloof in de Heere Jezus. Ook door dromen en visioenen. Hoeveel? Dat weet de Heere alleen.
Er zijn berichten over moslimvrouwen die in het geheim samenkomsten bezoeken en hun Bijbels onder hun boerka’s verbergen.
De Pakistaanse christen, die ik eerder al citeerde, merkt op: ‘Ik heb veel moslims tot Christus zien komen, omdat ze zagen dat God wonderen doet en dat Hij gebeden beantwoordt.’

Laten we ook bidden dat christenen niet geïntimideerd zullen worden door de vervolging. God kan hun hemelse moed en kracht schenken om trouw aan Hem te blijven, in het aangezicht van de dodelijke dreiging van nieuwe aanslagen.

‘Wij worden beschouwd als slachtschapen’
Denk eens aan Paulus. Elke dag was zijn leven in gevaar, evenals de levens van christenen in verscheidene moslimlanden voortdurend in gevaar zijn. Elk moment kon hij gedood worden. Zoals slachtschapen bestemd zijn voor de slacht, zo was zijn leven in de ogen van zijn tegenstanders niet kostbaar. Hij verkeerde in gevaar van verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid en het zwaard ( Romeinen 8:35). En in vers 36 lezen we: ‘Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.’

Ondanks deze gevaren en bedreigingen wist hij zich geborgen in Christus. Hij riep het uit: ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?’ (vers 35). Hij wist dat Hij Overwinnaar is, en daarom kon hij zeggen:
‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem Die ons heeft liefgehad’ (vers 37).

‘Heere, schenk mij meer van de onverschrokkenheid van Paulus,’ is mijn verlangen. Wat het hem ook kostte, hij ging door met de verkondiging van het Evangelie.
Velen schaamden zich voor hem en lieten hem in de steek. Wie wilde er nu in één adem genoemd worden met iemand die zoveel weerstand oproept? Er is er één, die Paulus apart vermeldde:
‘Moge de Heere het huis van Onesiforus barmhartigheid bewijzen, want hij heeft mij vaak bemoedigd en heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd’ (2 Timotheüs 1:16).

Een schouwspel voor de wereld
Ziet u hoe belangrijk het is dat we onze vervolgde broeders en zusters bemoedigen! Paulus had dat ook nodig. We bemoedigen hen onder andere door ons niet te schamen voor hun vervolging, voor hun gevangenschap.
Ditzelfde komen we ook tegen in het Bijbelboek Hebreeën, in hoofdstuk 10. Vrijwel zeker is ook deze brief geschreven door Paulus. We lezen in de verzen 33 en 34:

‘Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij, in mijn boeien, en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit hebt in de hemelen.’

Het moet ons niet verwonderen als gelovigen in een kwaad daglicht worden gesteld en zo tot een schouwspel voor de wereld worden gemaakt. Daar worden we in het zogenaamde vrije Westen ook al mee geconfronteerd. Het komt voor dat gelovigen publiekelijk te schande worden gemaakt. Laten we meeleven en meelijden met hen die dit wordt aangedaan. Houd er maar rekening dat dit ook ons kan overkomen en wees erop voorbereid door nu al uw vertrouwen voor 100 procent op de Heere Jezus alleen te stellen.

De zegen van gevangenschap
Ook in Filippenzen 1 vertelt Paulus over zijn lijden en over de zegen van zijn gevangenschap. We lezen in de verzen 12 tot 14:
‘En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus’ wil, en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken.’

Wat een onthulling krijgen we hier, een kijkje achter de geestelijke schermen. Wat Paulus overkomt, zijn gevangenschap, draagt bij aan de verkondiging van het Evangelie. Het loopt de Heere nooit uit handen. Zelfs gevangenschap laat Hij meewerken ten goede.
Wat zo bijzonder is: door zijn gevangenschap hebben de meeste broeders en zusters zoveel vertrouwen in de Heere gekregen, dat ze de boodschap van het Evangelie nog onbevreesder verkondigen.

De kerkvader Tertullianus (ongeveer 150-229 na Christus) schreef al in zijn bekende boek ‘Apologeticum’, over de vervolging van christenen: ‘Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk.’ De geschiedenis bewijst dat dit waar is. Overal waar de christenen vervolgd worden, groeit het aantal gelovigen.

Dirk van Genderen

29 Reacties

 1. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 31 maart 2016 om 23:46

  Het is laat op de avond als ik bovenstaande artikel lees van Dirk. Het is mij uit het hart gegrepen. En in het kort wil ik dit zeggen: het moet stoppen om tegen de Christenen aan te schoppen. Te veel wordt er door velen negatief over de gelovigen/Christenen gesproken. Ik zie dat als een aanval op het Lichaam van Christus. Zoals Christus verbrijzeld moest worden, zo worden de Christenen/Lichaam door velen in deze tijd verbrijzeld/aangevallen. Door steeds maar weer negatief over hen te spreken.
  Ja, bid voor de Christenen/ Het Lichaam van Christus Jezus de Gekruisigde en wat meer is de Opgestane Heer.
  Zijn Lichaam wordt spoedig van deze aarde weg genomen. Laten we bidden dat Zijn Lichaam spoedig Compleet wordt. Zodat het volgroeid is en klaar staat de Here tegemoet te kunnen gaan in de lucht.

 2. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 april 2016 om 10:25

  1 Pet. 4:12 Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwame;
  13 Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen.
  14 Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt.

  Ik vertrouw op Hem voor morgen

  Ik vertrouw op Hem voor morgen; leef gewoon
  van dag tot dag; weet niet of ik morgen zonlicht
  of zwaar weer verwachten mag
  ‘k Ben niet bang voor wat gaat komen
  Want ik weet wat Jezus zei.
  En vandaag blijf ik dicht bij Hem, want wat komen
  gaat weet Hij.

  Refrein:

  Weinig weet ik over morgen. Maar ‘k hoef niet
  te vrezen, want ook door wat nog is verborgen
  leidt mijn Heer mij aan Zijn hand.

  Ik vertrouw op Hem voor morgen, ook al
  moet ik door een dal Hij Die voedsel geeft
  aan vogels is het Die mij leiden zal
  Heel de weg leidt mij mijn Heiland.
  Of ‘k door vuur of water moet, Altijd zal
  Hij voor mij uitgaan, Die mij redde door Zij bloed.

  Refrein:

  Weinig weet ik over morgen. Maar ‘k hoef niet
  te vrezen, want ook door wat nog is verborgen
  leidt mijn Heer mij aan Zijn hand.

 3. angela zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 april 2016 om 16:53

  Laten we bidden dat dit lied waar wordt in ons leven
  https://www.youtube.com/watch?v=T5cO2lVsGlw

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2016 om 11:18

  Als er ook hier vervolging zal komen, zal dat zich vooral subtiel voordoen. Denk maar aan bijv. dat christelijke organisaties geen cent subsidie meer krijgen, ontslag omdat je christen bent, verbieden van christelijk onderwijs, bepaalde kerkgenootschappen die verboden worden, discriminatie, marginalisering, enz. In een beschaafd land als de onze hoef je niet direct te verwachten dat de overheid je martelt vanwege je christen-zijn.

 5. Herman Drost zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2016 om 15:27

  Jezus zelf heeft ons geleerd om je vijanden lief te hebben. Dat is heel, heel moeilijk, maar ik kan gelukkig het opbrengen elke dag te bidden voor IS e.a. die strijden o.a. tegen de christenen. Dat God hen het niet wil aan rekenen wat ze aanrichten, maar dat het kwade mag worden omgebogen naar het goede en of God ze wil vergeven, net zoals wij dat moeten doen. En daarbij vragen of deze mensen Jezus mogen zien zoals Paulus deze ook tegenkwam. Dat is de enige weg die de christen in deze moet bewandelen.
  Vrees niet, Ik ben met u.

 6. Hendrik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2016 om 16:02

  Reactie op nieuwsbrief over Oekraïne.

  Dirk, volgens mij heb je niet in de evaluatie meegenomen dat de Europese Unie met Rusland heeft overlegd dat ze Oekraïne niet zouden inpikken.
  De Europese Unie had kunnen weten dat Poetin niet zou accepteren dat de Europese Unie in hun voortuin zou komen wonen. Mijns inziens terecht.
  Het is nog maar de vraag wie de feitelijke ontsteker is van de oorlog in Oekraïne, Rusland of de Europese Unie.
  Ik gun Oekraïne geen oorlog en daarom stem ik tegen.
  Tevens hoop en bid ik dat er zo spoedig mogelijk een Nexit mag komen uit de EU.

 7. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2016 om 18:07

  Beste Herman, We moeten wel nuchter blijven !!

  God zal de IS wel degelijk aanrekenen wat zij hun medemensen aandoen, als zij zich niet bekeren zijn ze voor eeuwig verloren

  God is niet alleen liefdevol, maar aan het einde der tijden ook Rechter over alle ongelovigen

 8. May zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2016 om 19:38

  Reactie op de nieuwsbrief Oekraine,

  Wat de godsdienst vrijheid en veiligheid voor Joden en Christenen in Europa betreft, die is in een heel snel tempo aan het afnemen , onder invloed van de toenemende islam.
  Nu al worden Christenen in de AZC ‘s mishandeld en bedreigd , kunnen Joden niet meer ongestoord door sommige wijken lopen.
  De gewone bevolking van Oekraine kon wel eens beter af zijn zonder Europa.
  Hoop ook dat Nederland uit de Eu stapt.

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2016 om 19:49

  Ik heb zeker al 15 jaar heel veel contacten met christenen in Pakistan! Christenen worden er nog steeds zwaar gediscrimineerd, en krijgen er geen werk! Vrouwen en dochters van christenen worden veelvuldig verkracht, omdat het “ongelovigen” zijn. Kinderen van christenen werken dag in dag uit voor een hongerloon in de brandende zon op steenfabrieken. Geld voor een school krijgen ze niet! Helaas is er in Europa heel weinig over bekend. Kinderslaven zijn er normaal. Van Anne van der Bijl weet ik dat alle hotels waar hij geslapen heeft, door moslims zijn opgeblazen. Anne is nu 87 jaar en ik weet, dat hij tot voor kort nog elk jaar in Pakistan was. Aanslagen zoals nu in Lahore (ook in Lahore is het de eerste aanslag niet) vinden (ook in het noorden, richting Islamabad) met de regelmaat van de klok plaats. Dat in India veel christenen worden vermoord door hindoes is hier evenmin nauwelijks bekend. Uit heel veel andere gebieden in bijvoorbeeld Mali en Nigeria worden christenen door dit soort aanslagen vermoord. Wat voor mij niet te begrijpen is, dat in al die gebieden moslims het vooral op vrouwen en kinderen hebben gemunt. In Lahore waren ook weer vooral kinderen het slachtoffer. Ik leg nu steeds meer de verbinding met de “kinderoffers” door de heidense volken van vroeger. Ook in de laatste oorlog tegen Gaza werden kinderen als “levend schild” gebruikt. Dat moslims dat verband met de heidenvolken zelf niet leggen begrijp ik ook niet. Als er überhaupt wat te begrijpen valt…..
  Matteüs 24:9
  “Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil.”

 10. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2016 om 22:02

  Geen mens blijft staande door goddeloosheid, maar de wortel der rechtvaardigen is niet te verwrikken.(Spr.12:3) en vers.10b maar de barmhartigheid der goddelozen is wreed.
  Dus laten we heel dicht bij het hart van Jezus (gaan)-leven.

 11. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2016 om 22:22

  Ik denk in dit geval om juist niet te gaan stemmen. Het lijkt mij als christen juist, om je stem te onthouden. Wie en wat is het gevaar. De Europese unie, gedragen door Obama. Of Poetin, wellicht niet veel slechter is als het westen. Ons westen is tegenover de israel en het joodse volk, de christelijke waarden, en de humane waarden niet veel beter, dan het communisme. Ons Europa lijkt steeds meer in web van het kwaad te komen. Als christen kun je met je stem behoorlijk je vingers branden.
  Normaal stem je op een partij die voor jou de christelijke waarden dragen, en daarnaast israel en het joodse volk steunt. Voor mij geldt dat dan.
  De vraag kan ook zijn, waar houdt de antichrist zich mee bezig en brengt hij ons op een dwaalspoor. Wellicht kies je tussen twee kwaden, en kies je menselijk. Het lijkt mij beter om dan niet te kiezen. Om je stem te onthouden.
  Beste Dirk, hierbij reageer ik op je nieuwsbrief.

  Vr gr rene postma.

 12. Kors Fontijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2016 om 23:34

  In pakistan worden christenen nu verplicht bewaking te betalen voor hun samenkomsten las ik op Asian care.nl

 13. Pernilla zegt:
  Geplaatst op zondag 3 april 2016 om 7:52

  Wat Oekraïne betreft, dit gaat over handel en heeft dus weinig tot niets te maken met godsdienst vrijheid. Het gaat puur over geld en in een dergelijk corrupt land zullen de verkeerde mensen er van profiteren. Heeft Griekenland zijn corruptie aangepakt toen ze lid waren van de EU? Het ging onverminderd door en de EU keek de andere kant op. Zo zal het ook met Oekraïne gaan en daarom stem ik nee.

 14. Jacques zegt:
  Geplaatst op zondag 3 april 2016 om 12:18

  Dag Dirk,
  Over het naderende referendum wil ik graag wat opmerkingen plaatsen.
  Besluitvorming nationaal/internationaal door onze volksvertegenwoordigers-gelet op de problemen die zich de laatste jaren voordoen is nog maar de vraag of de huidige vertegenwoordigers nog wel het volk vertegenwoordigen….
  Wij kennen de afwegingen niet die tot ieders stemgedrag leiden.

  Toch wil ik – als nee-stemmer- ook een “tegengeluid laten horen” op nog niet genoemde motieven.

  Ik mis de aandacht van onze Joodse broeders en zusters in het geheel.
  Coen Carlier is al ruim 20 jaar bezig om Oekraïnse Joden te begeleiden naar hun thuisland. De motivatie hiertoe moge duidelijk zijn. De mensen van Gods uitverkoren volk worden in deze staat van alle kanten op verschillende manieren bejegend en bedreigd. Langer blijven wordt steeds moeilijker/gevaarlijker en op alija gaan is een goed alternatief.

  De situatie van de Joden in de Oekraïne is al jaren slecht.
  Maar..is ook bekend dat er nog veel antisemitisme en fascisme in Oekraïne wordt nagestreefd?
  1. Bogdan Chmelnytsky-staat op biljet van 5 grivna-hij is een kozakkenleider uit de 16e eeuw die nog steeds wordt vereerd vanwege zijn opstand tegen Poolse overheersers. En passant vermoordden zijn troepen meer dan 100.000 Joden. Ik Kiev staat een monument ter ere van deze aarts-antisemiet.2. Stepan Bandera-volksheld en overtuigd antisemiet; van hem staat in Lliv een standbeeld. Zijn bende vocht in WII zowel voor als tegen nazi’s. Zijn troepen hielpen als vrijwilligers bij de vernietiging van de sjtetls. 3. Demjanjuk- de veroordeelde kampbewaker van Sobibor wordt in Oekraïne vereerd als held. Tachtig procent van kampbewakers waren Oekraïners-de kampbewoners waren banger voor de Oekraïners als voor de SS.

  Een de situatie Oekraïne – Rusland kan bedreigend zijn, maar als de EU als “scheidsrechter” moet op treden (zie de resultaten bij de MH 17), dan vrees ik dat de EU bij een mogelijke escalatie alleen “foei” zal zeggen om daarna verrekijkers uit te delen zodat partijen elkaar beter kunnen zien.

  Oekraïne in EU = EU-gelden bij de corrupte Oekraïners brengen- niet aan beginnen!

 15. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 3 april 2016 om 14:07

  En ja, dan moet je maar afwachten of de bewakers “betrouwbaar ” zijn.
  Ik ben ervan overtuigd dat Gods Voortschrijdende geschiedenis door gaat. Hij laat niet varen het werk Hij begonnen is. Maar ik ben er ook van overtuigd dat wij, gelovigen, invloed kunnen uitoefenen op de “inhoud” van Gods Werk. Niet dat Hij Zijn werk laat varen. Maar we kunnen en mogen bidden om leed verzachting, om inkorting van de dagen, om bespoediging van Zijn werk. Om verbreking van de duistere machten.
  Naar de oprechte gebeden van de gelovigen luistert de Here God/JHWH naar.
  Er komt nog een tijd dat de ene Christen/gelovige een voet of hand of mond of oog zal moeten zijn voor de ander.
  “de “ik ” gedachte is dan van de baan. De gelovigen uit alle gemeenten zullen elkaar nodig hebben op alle gebied.
  Daarom is het nodig dat men elkaar niet meer afbrandt en elkaar de loef afsteekt, maar is bidden voor elkaar hoognodig.
  Wie een oor heeft die hore …

 16. hanneke zegt:
  Geplaatst op zondag 3 april 2016 om 16:34

  Er is een lezing over het associatieverdrag door David Bakker, in Enschede gehouden, aan te raden om na te lezen voor een ieder die gaat stemmen, hij is getrouwd met een russisch oekrainse.
  Hij is van beroep pensioenadviseur, ik denk dat een ieder wel twee keer zo hard na gaat denken om ja te willen stemmen. (ik was ook onwetend)

 17. Martin zegt:
  Geplaatst op zondag 3 april 2016 om 17:02

  Beste Dirk,
  Ik ben het totaal oneens met jouw stemadvies. Het associatieverdrag behelst een pre-toelating tot de EU, waarin sec de vrije handel wordt gewaarborgd. Hierbij wordt geen enkele garantie gegeven omtrent de corruptie en het anti-semitisme. Ook jouw veronderstelling dat de nee-stemmers en/of initiatiefnemers het gaat om de EU te dwarsbomen vind ik kort door de bocht. De huidige situatie in de Oekraïne staat in geen enkele verhouding tot datgene wat men verlangt van een mogelijk toetredend land. Het welzijn van de bevolking van de Oekraïne is hier al helemaal niet mee gediend, en ik dacht dat we die op het oog hadden/willen hebben ……. Ook de EU zelf is niet echt gebaat bij een vrije handel (ook personen) met Oekraïne.

 18. Hans zegt:
  Geplaatst op zondag 3 april 2016 om 18:58

  In onze jeugd stond op de rand van de gulden ” God zij met ons” en als het zo doorgaat mag Zijn naam straks zelf in ons land niet meer worden vernoemd. De goddeloze EU heeft God niet meer nodig en hebben Zijn naam uit de grondwet geschrapt. De EU heeft alleen maar expansie drift om groter en groter te worden, zij tarten Rusland keer op keer en hitsen haar bewoners op met leugen en bedrog. Het EU gebouw in Straatsburg is hier het levende bewijs van dat illustreer wat hun boosaardige plannen zijn wat onder Nimrod niet lukte omdat God ingreep,zijn ze weer aan het opzetten. Nee; deze keer kan ik beslist niet met het advies van Dirk meegaan daar de werken van onze overheid zeer goddeloos zijn.

 19. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op zondag 3 april 2016 om 23:52

  Dank je wel Dirk, voor dit indringende artikel.
  Onze vervolgde broeders en zusters hebben onze gebeden zó hard nodig. Maar ook dat het Licht van Jezus steeds meer mag gaan schijnen op plaatsen waar zulke zware duisternis heerst.
  We moeten steeds meer gaan beseffen dat de Heere Jezus de duistere machten heeft overwonnen.

  De duivel is met zijn laatste wanhoopspogingen bezig, hij weet dat het einde nabij is voor hem.
  Een hele bemoediging, Dirk wat je schreef, laten we inderdaad 100% ons vertrouwen alleen stellen op de Heere Jezus.
  Daar alleen kan onze kracht vandaan komen… en ook de kracht om voor elkaar te bidden. Eerst voor onze vervolgde broeders en zusters. Maar ook voor elkaar, in ons eigen kleine landje, en natuurlijk wereldwijd.
  Wij worden nog niet vervolgd… maar wij hebben ook te strijden tegen de duisternis, de boze laat ons echt niet met rust.

  Waterlelie, daar zeg ik AMEN op. Ons sterkste wapen is gebed, door de gebeden van vele gelovigen, beweegt de hemel. En bidden dat vele harten aangeraakt mogen worden.

  En natuurlijk ook het weldoen naar elkaar en onze broeders en zusters, zover als dat het mogelijk is. Een ding is zeker, wat bij ons onmogelijk lijkt, is bij onze God de Vader niet onmogelijk.

  Vaders zegen en kracht toegewenst, en vriendelijke groeten, Esther.

 20. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 4 april 2016 om 10:09

  Beste Dirk,

  Ik denk dat wij in Nederland in zo’n tijd leven dat wij ook daadwerkelijk rekening met heuse vervolging moeten gaan houden.
  In ieder geval de tijden worden niet beter maar het wordt steeds moeilijker om je geloof uit te leven. Doordat het steeds duisterder wordt, wordt het licht dat schijnt ook steeds feller dat af steekt tegen de duisternis, omdat wij steeds eerder gedwongen worden uit te komen voor ons geloof als wij niet met de wereld willen meegaan. Als je niet pal voor Jezus wil staan, zal je gauw lauw worden. En dan is het moeilijk om uit die greep van de lauwheid te komen. Steeds meer moeten wij alle nepgodsdienst afleggen. Niet meer leven door menselijke regels en tradities maar alleen vanuit het woord van God, de Bijbel.
  Dan kunnen wij nog getuigen zodat enigen behouden worden. In landen zoals Pakistan waar hevige vervolging is, zien wij dat de Gemeente daar levend is. Zij zijn ons tot voorbeeld. Besef goed, als je weet dat elke dag je laatste kan zijn, je heel dicht bij God gaat leven. Dat hebben wij in Nederland (nog) niet. Maar wij moeten niet wachten, maar nu reeds ons leven overgeven aan de Here Jezus dat Hij krachtig door ons heen kan werken. De vervolging komt zeker. Want IS gaat na Brussel af op Amsterdam. En een zelfbommoordenaar kan je niet tegenhouden. Het is geen toeval dat Europese hoofdsteden worden aangevallen. Europa is in de greep van angst evenals de andere landen waar er vervolging en geweld is. De enige manier om dit tegen te houden is door gebed, ernstig gebed voor ons land en volk. Want niet willen bidden, is instemmen met het geweld dat dreigt ook Nederland binnen te komen. Wij mogen niet meer lauw zijn. We moeten wakker worden en gaan bidden op de knieën om dit buiten Nederland te houden. En God ziet het hart aan en het gebed van de rechtvaardige vermag veel omdat er kracht aan verleend wordt.

  San

 21. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 4 april 2016 om 10:55

  Om duidelijk te maken dat “de letter”, waarvan sprake is in de Bijbelstudie van de brief aan de Romeinen (die in de Nieuwsbrief wordt behandeld), de wet van Mozes betreft, wil ik met onderstaande onderbouwen, uit 2 Korinthe 3:

  1 Beginnen wij onszelven wederom u aan te prijzen? Of behoeven wij ook, gelijk sommigen, brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u?
  2 Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen;
  3 Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.
  4 En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God.
  5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God;
  6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
  7 En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden.
  8 Hoe zal niet veel meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?
  9 Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid.
  10 Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in dezen dele, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid.
  11 Want indien hetgeen te niet gedaan wordt, in heerlijkheid was, veel meer is, hetgeen blijft, in heerlijkheid.
  12 Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken;
  13 En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht leide, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen te niet gedaan wordt.
  14 Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan wordt.
  15 Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.
  16 Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen.
  17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.

  Die vrijheid is er niet onder de wet van Mozes. Laten wij ons dan beijveren om aan de Joden het Evangelie der genade Gods te verkondigen. Opdat zij met ons mogen staan: Galaten 5:1 … in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.

 22. Marion zegt:
  Geplaatst op maandag 4 april 2016 om 12:34

  Helemaal eens met de nee-stemmers.
  De EU is zeer gevaarlijk bezig met deze expansiedrift, niet alleen economische betrekkingen, maar ook militaire doelen liggen erin besloten.
  De EU gaat de situatie op de spits drijven met dit akkoord.
  Bovendien leven we nog in een “democratisch”land, en mogen we blij zijn om te mogen meedenken en te stemmen.
  Ik zou zeggen, ga stemmen en maak gebruik van dit recht.

  Heerlijk om te weten, dat de Heer hierboven staat en dat hij al het kwade al heeft overwonnen.
  Jezus komt spoedig, Halleluja

 23. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 4 april 2016 om 18:11

  Stem je tegen het associatieverdrag tussen de E.U. en Oekraïne, dan speel je extreemrechts met het nationaalsocialisme in de kaart die tegen de E.U. in de huidige vorm is! Ik sluit niet uit dat extreemrechts een ander E.U. wil, namelijk een dictatuur met aan het hoofd één sterke man die de antichrist blijkt te zijn. Net als Adolf Hitler dat destijds wilde. Extreemrechts speelt in op de ontevredenheid onder de Europese bevolking over het harde sociaaleconomische bezuinigingsbeleid, de aanpak van het huidige vluchtelingenprobleem, de integratie van moslimallochtonen, de problemen met Griekenland, enz.

  Ik denk dat wij zelf persoonlijk moeten afwegen of wij voor tegen het associatieverdrag zullen stemmen.

 24. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 april 2016 om 15:19

  Reactie Dirk van Genderen:

  Verscheidene mensen hebben gereageerd op wat ik in de Nieuwsbrief schreef over het referendum.
  Bedankt voor uw reacties en voor de informatie die ik kreeg toegestuurd.
  Er wordt zoveel gezegd en geschreven over Oekraïne en over het referendum…
  Het is nauwelijks te checken welke informatie juist of onjuist is.

  Mijn excuses als wat ik schreef, is overgekomen als een stemadvies.
  Dat was zeker niet mijn bedoeling.

  En wat betreft uw reacties: Ik heb de verwijzingen naar websites weggelaten, omdat het er veel te veel werden.

  Laten we niet op de EU vertrouwen, maar op de Heere.

  Shalom,
  Dirk van Genderen

 25. lydiaswitters zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 april 2016 om 16:58

  Lieve broers en zussen
  Sta in de overwinning
  IK BEN is er dag en nacht HIJ waakt over ZIJN woord

  Proclameer het voor GODS aangezicht

  SHALOM.

 26. Jos zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 april 2016 om 7:45

  Waarom worden mensen die nee stemmen weggezet als extreem rechts, of het in de kaart spelen van extreem rechts, zoals sommigen zich uitlaten?
  Hebben wij zoveel baat gehad bij het duivelse verdrag de EU er door te drukken door meneer Balkenende, terwijl de meeste NL’ers er tegen waren.
  We worden weer bedrogen door onze Goddeloze overheid.

 27. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 april 2016 om 19:10

  Jos. Ben het volkomen met je eens.

 28. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 april 2016 om 19:08

  Als slot op deze politieke discussie wil ik nog eens de oproep doen : Wij Christenen moeten ons Christen-zijn, in eenheid, meer laten zien en horen in de maatschappij maar ook in de politiek, want daar worden de ethische en moraalistische wetten en regels bepaald. Maar laten wij eerst zorgen dat alle Christelijke kerken tot een eenheid komen dan zullen de verschillende Christelijke partijen vanzelf tot een partij komen. Hub

 29. wim J zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 april 2016 om 10:08

  Ik vraag me af, of éénheid van een systeem, zoals éénheid zonder ‘politiek’, of volgens discussie vanuit wat MEN daarover zegt, ooit in deze huidige wereld gevisualiseerd zal worden, zodat mensen overtuigd zullen worden, van zonde, gerechtigheid en oordeel; Joh16:8.

  Dit vond alléén plaats, toen Jeshua’s leerlingen kracht kregen, tijdens de gelegenheid, die God de Vader bereid had.

  Gods Woord, zoals door de grondtekst is overgeleverd, is geïnspireerd mede vanwege levende Woorden [Hand7:38, zoals Deut4:2 bevestigt en zoals ieder mens die lezen en verstaan kan, dit zal beamen].
  Daaraan iets toevoegen, d.w.z. letterlijk veranderen, betekent ongehoorzaamheid, met verstrekkende gevolgen…, zoals Jesaja en Jeremia -die actueel zullen blijven tot de laatste dag- dit mochten duidelijker maken; zie Jes8:….13-17… en Jer17:9-10

  Daarom ben ik temeer overtuigd geworden, door wat Hebr4 duidelijk verwoordt, vooral in de laatste verzen betreffende Jeshua’s hogepriesterschap[v15], dat dit nooit overgenomen kan worden, zoals in ‘het christendom’ gevisualiseerd en populair is geworden, alsof dit hogepriesterschap overgegaan zou kunnen zijn op bepaalde kervaders … over wat deze onderwezen hebben over de Bijbel.

  Alles wat Jeshua [oorspronkelijk] bedoeld en ook getuigd heeft, blijkt eeuwigheidswaarde te hebben! Ps136:4
  Zoals, zowel Petrus als Paulus op duidelijke wijze hebben overgeleverd; 2Petr2:1-7; 3:..15-18; Rom3:..8-11 ..

  15 en beschouw het geduld van onze HERE als zaligheid[verlossing]; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft,
  16 zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

  17 U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.
  18 Maar groei in de genade en kennis van onze HERE en Zaligmaker[Verlosser] Jezus Christus[Jeshua Hamashiach]. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden