Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Eigen visie dominee staat haaks op de Bijbel (64 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 april 2016, 10:21 door Dirk A A

Afgelopen maandag stond er een opmerkelijk artikel over de toekomstvisie van Christenen voor Israel in het RD. Geschreven door Wim de Bruin, predikant van de christelijke gereformeerde kerk van Zutphen. Een artikel dat – mijns inziens – op meerdere punten haaks staat op wat de Bijbel over de toekomst van Israel zegt. Vandaar dat ik erop reageer.

De EO-documentaire ‘Breng de Joden thuis’ was voor dominee De Bruin de aanleiding voor het schrijven van het artikel met de kop ‘Toekomstvisie Christenen voor Israel niet altijd Bijbels’. In dat programma werd Koen Carlier – verbonden aan Christenen voor Israel – gevolgd, die Joodse mensen in Oekraïne opzoekt en aanspoort om met spoed naar Israel te vertrekken. Volgens dominee De Bruin gebruikt hij daarbij hele en halve waarheden en hele leugens.
Concreet noemt hij: ‘de slechte situatie in Oekraïne (hele waarheid), in Israel is het veel beter (halve waarheid) en: in Duitsland worden de Joden vervolgd (leugen).’

Apocalyptisch scenario
De predikant verbaast zich over het apocalyptische scenario, dat Koen Carlier schetst: ‘In 1948 heeft God de staat Israel gesticht. Nu is de tijd gekomen dat God Zijn volk opnieuw zal verzamelen in Israel. Als dat gebeurd is, zal de Messias komen en zal heel Israel in Hem geloven. Als dat gebeurt, breekt de heilstijd aan.’
‘Zo’n apocalyptisch script leidt tot enorm veel dadendrang,’ aldus de Zutphense predikant. ‘Er is een duidelijk einddoel (een heilsstaat) en een duidelijke weg daarnaartoe (breng de Joden thuis), dat zorgt voor een effectieve manier om die energie bij mensen los te maken.‘

Het is wel een erg simplistisch beeld wat dominee De Bruin schetst. Hij vergeet voor het gemak maar even te wijzen op het Woord en op het gebed, wat voor Carlier essentieel is. Bij zijn bezoeken aan de Joodse mensen leest hij altijd met hen de Bijbelse profetieën en bidt hij met hen. Ook vergeet hij te vermelden dat Carlier zich door de Heere geroepen weet om zich in te zetten om de Joodse mensen terug te laten gaan naar Israel.
En tegelijk is het de vraag of het wel terecht is om de theologische visie van Carlier te bestempelen als de theologische visie van Christenen voor Israel.

God brengt Zijn volk thuis
Wat betreft mijn visie hierop: Vele tientallen keren wordt in de Profeten voorzegd dat de Heere het Joodse volk, dat over de hele aarde verstrooid is, terug zal brengen naar hun aloude land. Sinds 1948 hebben ze weer hun eigen land en al meer dan een eeuw keren Joodse mensen van over de hele wereld terug naar huis. Voor mij is dat zeker vervulling van Bijbelse profetie.

God brengt Zijn volk thuis. Hij doet het. ‘Ik zal…’ lezen we in tal van profetieën. Dat moet ons bescheiden maken. Het hangt niet van ons af, hoewel die indruk soms wel wordt gewekt.
Tegelijk geloof ik zeker dat Hij mensen inschakelt om dat te doen. Carlier ziet zichzelf als visser, met de roeping zoveel mogelijk Joodse mensen te ‘vangen’ (vis-terminologie) en in Israel te brengen.

Je moet altijd voorzichtig zijn met een oordeel over een documentaire, waar je in een beperkte tijd een impressie ziet van vele uren opnamen. Ik zou graag willen zien wat de programmamakers hebben weggelaten. Toen ik naar het programma keek, vond ik dat Carlier, mede door zijn grote gedrevenheid, soms wel heel sterke druk uitoefent op de mensen die hij ontmoet. Maar ik zeg er direct bij dat het maar de vraag ik of er in de documentaire een correct beeld wordt geschetst van het werk van Carlier.

Bent u bereid?
Tegelijk is het onzeker wat de toekomst zal brengen. We moeten er, op grond van de Bijbel, rekening mee houden dat de wereld zich steeds meer tegen Israel en tegen het Joodse volk zal keren. Dat is ook één van de drijfveren van Carlier, om voordat de situatie voor Joodse mensen nog slechter wordt, zoveel mogelijk van Israel naar Israel te brengen. Dat gebeurt ook letterlijk, want de achterban van ‘Christenen voor Israel’ betaalt ook de reiskosten met het vliegtuig voor hen.

En ik stel u toch ook de vraag: Bent u bereid om Joodse mensen te helpen of tijdelijk op te vangen als het zover komt dat ze moeten vluchten naar Israel? Dat klinkt misschien vreemd, maar de geschiedenis leert dat er telkens weer tijden geweest zijn dat Joodse mensen moesten vluchten.

Ik kan niet meegaan in de stelling van Koen Carlier dat de Heere Jezus pas terug zal komen wanneer alle Joden terug zijn in Israel. Dat vind ik nergens in de Bijbel. Dat zou betekenen dat het nog een hele poos zal duren voordat het zover is, omdat nog miljoenen Joden buiten Israel wonen. Ik acht het heel goed mogelijk dat de laatste grote menigte Joden pas naar Israel komt wanneer de Messias in aantocht is of er misschien al is. En zeker, ze zullen allemaal komen, niemand zal elders achterblijven.

Theologische aspecten
Vervolgens gaat dominee De Bruin in op theologische aspecten. Hij stelt dat nergens in het Nieuwe Testament wordt gesproken over een tweede terugkeer uit de ballingschap. Ook betoogt hij ‘dat het Nieuwe Testament de gebeurtenissen rondom Jezus ziet als de voltooiing van die terugkeer (denk alleen aan de nieuwe intocht van Gods volk in Kanaän bij de doop in de Jordaan)’.
Ook meent hij dat ‘alle details van Jezus’ eschatologische rede in Mattheus 24 betrekking hebben op Jezus’ dood en opstanding en de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 en dat we volgens die hoofdstukken allen nog de komst van de Heere in heerlijkheid hebben te verwachten.’

Ook stelt hij dat het in Romeinen 11, ‘waar Paulus spreekt over de strategie om zijn volksgenoten bij de Messias te brengen, nergens gaat over het weer thuisbrengen van de Joden uit de verstrooiing.’
Verder beweert hij dat de ‘stukken uit het Oude Testament die volgens velen nog onvervuld zijn, al wel vervuld zijn, maar alleen op een ander manier dan je op het eerste gezicht zou zeggen (bijv. Mattheus 2:15).’

Tegenover het script van Christenen van Israel stelt dominee De Bruin ‘zijn’ script van Jezus, met de oproep om waakzaam te zijn en trouw, in het besef dat ‘niemand de dag en het uur weet, zelfs de Zoon niet, dan alleen de Vader (Mattheus 24:36).’ Tot zover dominee De Bruin.

Geschokt
Ik ben werkelijk geschokt door wat deze predikant allemaal beweert. Dit staat zo haaks op de boodschap van de Bijbel. De Bruin doet alsof het Oude Testament afgedaan heeft, alsof de profetieën betreffende de terugkeer van het Joodse volk van over de hele wereld naar hun eigen land, in het laatste van de dagen, geen enkele betekenis meer heeft. Terwijl de Heere Jezus, Zijn discipelen en de eerste gemeenten alleen het Oude Testament hadden, waarin al zoveel stond over gebeurtenissen in de laatste dagen voor de wederkomst van de Heere Jezus. Het is werkelijk onmogelijk dat al die beloften vervuld zijn in de eerste komst van de Messias.

De Bruin wijst op Mattheus 2:15: ‘Uit Egypte heb ik Mijn Zoon geroepen’. Het gaat daar – in dat kader staan die woorden er ook – over de vlucht van Jozef en Maria met Jezus naar Egypte en over zijn terugkeer naar Israel. In Hem werden die woorden vervuld.
Ik vind het ongepast om deze woorden te koppelen aan de tientallen profetieën over de terugkeer van het totale Joodse volk naar Israel.

Romeinen 11
Volgens de predikant is er in Romeinen 11 niets te vinden over het ‘thuisbrengen van de Joden uit de verstrooiing’. Dit hele hoofdstuk gaat over het zalig worden van het Joodse volk. En waar gebeurt dat? Juist, in Israel. Op het moment dat ze de Heere Jezus zullen zien, bij Zijn wederkomst. Lees Zacharia 12:9 – Zacharia 13:1 maar.
Lees ook wat Ezechiël daarover zegt. Het dal vol dorre doodsbeenderen, die bijeengebracht zijn uit de hele wereld, als beeld van alle teruggekeerde Joodse mensen in Israel, komt tot leven, doordat de Geest hen levend maakt. En heel nadrukkelijk wordt erbij vermeld dat het daar gaat over heel het huis van Israel.

Als ik het artikel van dominee De Bruin goed lees, vermoed ik dat hij geen speciale toekomst meer ziet voor Israel. Alle beloften voor het Joodse volk zijn immers vervuld in de Heere Jezus. Het volk Israel heeft dan afgedaan, het is dan een volk als alle andere volken.

Zulke gedachten gaan lijnrecht in tegen de Schrift. Luister maar naar Romeinen 11:1: ‘Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet!’ En vers 2 zegt: ‘God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten.’ Hier staat het onomwonden: Israel is en blijft Gods volk. Zeker, de gemeente is erbij gekomen, maar de gemeente is niet in de plaats van Israel gekomen.

De Bijbel spreekt duidelijke taal
Ter verduidelijking nog enkele teksten uit de profeten.
Jeremia 16:14-16:
14 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft,
15 maar: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.
16 Zie, Ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de HEERE, dat zij hen moeten opvissen. En daarna zend Ik boden tot vele jagers, dat die hen moeten opjagen van elke berg en van elke heuvel, en uit de kloven van de rotsen.

Nog nooit is deze profetie volledig vervuld en ik ben ervan overtuigd dat we ons nu middenin de vervulling van deze profetie bevinden. God schakelt vissers in om Zijn volk thuis te brengen. En de tijd zal aanbreken en is wellicht aangebroken, in de vorm van toenemend antisemitisme, dat God jagers zal zenden om Zijn volk naar huis te jagen.

Luister ook naar Amos 9:14 en 15:
14 Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israel.
Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen,
zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken,
zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan drinken.
15 Ik zal hen in hun land planten,
en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land,
dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.

God zal Zijn volk Israel in hun land planten en nooit zullen ze meer uit hun land, dat de Heere hun gegeven heeft, weggerukt worden.
Wie zegt, zoals dominee De Bruin, dat al die profetieën uit het Oude Testament zijn vervuld in de Heere Jezus, komt grandioos in de knoop met de verwoesting van Jeruzalem in de eerste eeuw van onze jaartelling. Daarna, ook de eeuw erna, zijn de Joden weggerukt uit hun land. Dat botst keihard met de geciteerde verzen uit Amos 9.
Het is mijn hoop, mijn verlangen en mijn gebed dat de ogen van deze predikant open zullen gaan voor het bijzondere plan dat God nog met Zijn volk Israel heeft.

Het belangrijkste teken van de eindtijd
Deze genoemde Bijbelverzen zouden met tientallen andere kunnen worden aangevuld, die allemaal op hetzelfde neerkomen. Er komt een tijd dat God Zijn volk vanuit de hele wereld terug te brengen in hun eigen land. In 1948 heeft het volk hun eigen land weer terug ontvangen van de Heere, want het land is van Hem.

Israel is wellicht het belangrijkste teken van de eindtijd. Op de Olijfberg zal de Heere Jezus terugkomen. God zal Hem de troon van Zijn vader David geven. En als Hij komt, zal heel het volk zalig worden. Romeinen 11 zegt dat dat tot een geweldige zegen voor de hele wereld zal zijn. En tot eer van de Heere Jezus. Daar gaat het ten diepste om: de eer en de glorie van Zijn grote Naam.

Dirk van Genderen

64 Reacties

 1. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 april 2016 om 12:41

  Ds. De Bruin verkondigt de kerkelijke Vervangingsleer, dat de kerk in de plaats van Israel gekomen is en geen toekomst meer heeft. Daarom worden alle profetieën geestelijk verklaard als reeds vervuld en de kerk betreffende. Daarbij de vloek op Israel en de zegeningen op de kerk toepast.
  Christenen voor Israel lopen op de vervulling van de profetie vooruit door profetieën die handelen over na de bekering van het gelovige overblijfsel van Israel toe te passen op de huidige terugkeer van de Joden naar Israel in ongeloof. De Joden, Juda, de twee stammen keren in ongeloof terug omdat de verharding nog steeds van kracht is. Dat is ook in de praktijk duidelijk door de toestand waarin het huidige Israel verkeert.
  De terugkeer van het volk Israel naar het beloofde land zoals de Schrift leert zal gepaard gaan met oprechte bekering tot God en pas na de opname van de Gemeente. Het Joodse volk in het huidige Israel is niet in oprechte bekering tot God teruggekeerd, maar leeft nog steeds in ongeloof onder de verharding en de gemeente is nog niet opgenomen. De huidige staat Israel is het gevolg van politieke beslissingen na de tweede wereldoorlog. Daarom geloof ik dat de oprichting van de staat Israel en terugkeer van de Joden in ongeloof niet de vervulling is van Gods beloften maar wel de noodzakelijke voorwaarde voor die vervulling en ook duidelijk een vervulling van profetieën. Deut. 30:1 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft;
  2 En gij zult u bekeren tot den HEERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
  3 En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had.

 2. Jean Bos zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 april 2016 om 14:46

  Beste Dirk,
  Ik geloof ook dat het juist is om uit te gaan van de veronderstelling dat de terugkeer van het Joodse volk naar zijn eigen land pas voltooid zal worden als de Here Jezus is teruggekomen. Een aanwijzing hiervoor vind ik terug in Ezechiël 20:34-38. Het principe van de herdersstaf vind ik erg treffend. Er zit bovendien nog een andere bijzondere nuancering in: de weerspannigen en afkerigen zullen wel uit het land van hun vreemdelingschap worden gevoerd, maar in het land Israël zullen zij niet komen. Als ik het goed lees zal de wedergekomen Heiland dat hoogst persoonlijk bewerkstelligen.
  Jean Bos.

 3. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 april 2016 om 17:12

  Er zijn nogal wat uitleggingen aangaande dit onderwerp. Ik ben van mening dat God niets ontgaat.
  Maar…
  Door heel de voortschrijdende Godsgeschiedenis zie je dat de misleider = vijand van de Here God/ JHWH, Hem altijd een stapje voor wil zijn. Hij weet veel van het Woord, en hoort ook wat de Here God uitspreekt tegen Zijn geroepenen. Hij staat altijd achter de coulissen/deur te luisteren en te bespionneren.

  Zoals bij Eva in de Hof in Eden, en Sara die haar slavin aanbood aan Abraham voor het verwekken van een kind, en net deed alsof hij haar zoon was, en David met zijn 8 vrouwen en Salomo die zijn 1000 vrouwen behaagde en hun afgoden ging dienen. Zo heeft satan door de eeuwen heen, altijd geprobeerd, mensen die toch door de Here God geroepen waren, misleid door..NET…even anders Zijn Woord te verkondigen en ten uitvoer te laten brengen.
  Met alle gevolgen van dien.
  Gelukkig is er ook altijd een …MAAR… geweest..

  Er ontgaat de Here God niets. Satan kan door (ook gelovige) mensen heen zijn misleidende werk gaan doen, en daarbij speelt “geld” vaak een grote rol mee, maar… het zal blijken dat hij ook altijd een stap achter loopt in plaats van vóór aan lopen, en de nederlaag zal ondergaan.

  Uiteindelijk zal blijken dat de Here God nooit laat varen het werk wat Hij éénmaal is begonnen te doen met Zijn aards volk Israël.
  Israëls ongeloof maakt dat ze misleid worden en zich laten misleiden.

  Ik ben het dan tot nu toe eens met hen die zeggen dat na de ontmoeting in de lucht van de Gemeente met Christus Jezus de Here God daadwerkelijk Zelf Israël zal brengen op de plaats van bestemming. Hij Zelf zal hen dan LOKKEN in de woestijn en tot hun hart spreken…
  En zij zullen tot Hem zeggen: Niet Mijn Baäl maar…!!MIJN MAN!!

 4. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 april 2016 om 19:55

  Shalom Dirk,
  Jouw visie en Bijbeluitleg omtrent Israel is ook de mijne.
  En ja deze chr. geref. predikant laat gewoon het O.T. in een hoekje liggen, vermoed ik.
  Kennis daaromtrent is ook schaars in de kerken en weinig predikanten durven erover te (s)preken, want waarschijnlijk zijn ze bang voor verdeeldheid en scheuring in hun gemeenten.
  Ook mijn gebed is dat ‘de Algemene Kerk’ in Nederland en Europa wakker gaat worden t.o.v. Israel.
  Het is toch zo duidelijk Jeremia 16:16 spreekt over vissers en jagers, dus Hij haalt Zijn volk terug en is daar NU mee bezig. Als dat pas zou gebeuren na de Wederkomst van Jeshua zouden er geen vissers en jagers ingeschakeld hoeven te worden toch!?
  Toch kun je bepaalde Schriftwoorden op tweeërlei manieren blijven uitleggen en zo blijft de discussie gaande…… soms om moe van te worden onderling.
  En het is triest dat er door bepaalde visies er weinig voor het Joodse volk en de Staat Israel gebeden wordt in onze kerken en vele gelovigen er daardoor ook niet mee bezig zijn.
  De documentaire vond ik niet fijngevoelig gedocumenteerd; zelf werd ik er wat ‘kriegelig’ van terwijl ik deze visie wel aanhang.
  Koen Carlier is een echte visser en probeert ze uit ‘het water van de Oekraïne’ te vissen met Gods Woord en gebed.

  ‘k Las net een artikel van Henk Poot in Israel Aktueel van ‘Breng de Joden thuis’ over Matth. 24:30+31 en Marcus 13:26+27 waar staat:
  “En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid. En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels.”
  En wie zijn die ‘uitverkorenen’, natuurlijk Gods volk die nog in de diaspora leeft…..ze gaan NU al terug door ‘vissers en jagers’, maar bij de wederkomst van de Messias wordt er ook nog een deel “verzameld”.
  Dus staat er ook in het N.T. wel degelijk dat Zijn volk Israel teruggebracht wordt naar Zijn Land Israel.

 5. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 april 2016 om 16:17

  Er zijn inderdaad veel meningen over dit onderwerp. Ook het NT zegt mooie dingen over de joden: Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen (Hebreeën 8:8). Het nieuwe verbond is gesloten met Israël en Juda en niet met ons de Christenen uit de heidenen. De meeste Joden hebben dit verbond tot nu toe nog niet geaccepteerd maar de beloften aan hen staan nog steeds: En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. 12 Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken (Hebreeën 8:11, 12) en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. 27 En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem (Romeinen 11:26, 27). Persoonlijk geloof ik dat alle Joden die ooit geleefd hebben zalig zullen worden! Voor al de joden die ooit hebben geleefd en Jezus niet hebben geaccepteerd: God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren (van het begin) gekend (gekozen) heeft (Romeinen 11:2) en dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem (Romeinen 11:27). Hartelijke groet, Kees

 6. Aad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 april 2016 om 17:31

  Beste Dirk,

  Het was te verwachten dat je het niet eens zou zijn met de visie van ds. de Bruin over Israel.
  Dat mag ook uiteraard. Alleen dan in je commentaar wel goed weergeven wat hij eigenlijk heeft gezegd.

  “Het apocalyptisch scenario waarvan Christenen voor Israël zich bedient, botst nogal eens met het Bijbelse spreken over de eindtijd, stelt ds. Wim de Bruin.”

  Hij heeft het over “nogal eens”. En werkt dit nader uit. Om nu gelijk in een kramp te schieten bij elke kritiek op Israel, is ook niet netjes. Sympathie voor Israel is mooi en moet ook. Maar daarbij wel graag enige nuance. En dat CVI dit nogal eens vergeet, moge duidelijk zijn.

 7. Jelly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 april 2016 om 18:29

  Kennelijk is ds. de Bruin beïnvloed door de profetieën van David Sorensen, die ook beschrijft dat de eindtijd al rond het jaar 70 heeft plaatsgevonden.

 8. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 april 2016 om 19:07

  Kan iemand mij vertellen waar het woord “vervangings-theologie in de BIJBEL voorkomt???
  Wat ik wel kan vinden in de BIJBEL is het volgende: Galaten 3:15-29 waarvan ik de verzen
  24t/m 29 wil citeren:
  24)De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Jezus Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden.25) Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder
  de tuchtmeester.26)Want jullie zijn allen zonen van God,door het geloof, in Christus Jezus.
  27)Want jullie allen, die in Jezus Christus gedoopt zijn, hebt u met Jezus Christus bekleed.
  28)Hierbij is geen sprake van JOOD of GRIEK=heiden, van SLAAF of VRIJE, van MANNELIJK of
  VROUWELIJK: jullie allen zij immers EEN in CHRISTUS JEZUS.29) In dien jullie nu van CHRISTUS
  JEZUS zijn, dan zijn jullie ZAAD van ABRAHAM, en naar de BELOFTE ERFGENAMEN.

 9. coby wijnsma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 april 2016 om 19:07

  Ik heb altijd veel aan de studies van jan van barneveld https:\/\/janvanbarneveld.nl/, en ook op family 7 komt hij geregeld met studies. Hij schrijft ook in het blad Christenen voor Israel en het Zoeklicht. Wij hebben veel geleerd over het zicht op Israel van hem en jou, Dirk! Het is zo jammer dat je daar in de kerken zo weinig of niks over hoort. Een prachtig stuk Dirk!! Veel zegen toegewenst.

 10. Jan-Anne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 april 2016 om 19:16

  Beste Dirk,

  Je wordt er doodmoe van! Al die verschillende meningen over Israël en de profetie! Persoonlijk geloof ik, diep uit mijn hart, dat Israël nog altijd Gods volk is en zal zijn! De Kerk is niet Israël en de vervangingstheorie vind ik ronduit afschuwelijk!
  Onbegrijpelijk dat deze leer nog in sommige kerken leeft! Predikanten hebben toch jarenlang theologie gestudeerd?
  Of geldt het ook voor hen, zoals in de tijd van de Heere Jezus betreffende de Farizeeër en de Schriftgeleerden dat Jezus tegen hen moest zeggen: “en Gij bestudeert wel de Schriften?”.
  Hopelijk zal de vervangingstheorie zijn langste tijd gehad hebben!
  Ook geloof ik in het letterlijke Duizendjarige Vredesrijk. Shalom, Hartelijke groet, Jan-Anne

 11. Dre zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 april 2016 om 19:51

  Shalom allen,
  Ben nooit zo van de reageer op wat er in het algemeen geschreven wordt op vele sites.
  Maar wat mijn opvalt, dat er bijna nooit wordt gesproken over dat ook een Jood wederomgeboren moet worden om voor Eeuwig met de Heiland te zijn….
  Volgens mij spreekt de Bijbel daarover…..laten we dit ook meenemen in ons gebed en werk naar het Joodse volk toe…..Voor een ieder die de Heiland aanvaart is Eeuwig leven…. laten we dit blijven vasthouden. Laten we alles in het bijbels perspectief blijven zien…. En zalig zijn zij…. die het verlangen aan de Bijbelse opdracht…..breng de Joden thuis…..het is toch geweldig om dit te zien…en laten we broeders en zusters niet vangen met woorden….Je kan pas wat zeggen als je het hele verhaal kent. Shalom vanuit een warm Jeruzale, Dre

 12. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 april 2016 om 20:10

  Beste Dirk, ik heb het commentaar van ds. de Bruin en van jou gelezen en van Koen Carlier persoonlijk gehoord. Het blijkt dat de EO een zeer eenzijdig verslag gemaakt heeft van de hele opname in de Oekraïne. Koen is een zeer vredelievend man. Zijn vrouw heeft slapeloze nachten gehad van het commentaar van ds. de Bruin. Laten we maar voor deze ds. bidden dat zijn ogen geopend worden, hij heeft een forse bedekking op zich. Bedankt Dirk voor je duidelijke commentaar waar ik volkomen achter sta. Groeten van Lenie van Schuijlenburg.

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 april 2016 om 20:15

  Beste Dirk, je haalt – overigens heel terecht – profetieën uit de Tenach (Oude Testament) aan, maar we kunnen de profetie ook nog veel dichterbij zoeken en vinden!! Lucas 21: 24 “…en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, TOTDAT de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.” De eerste helft van deze profetie werd inderdaad in het jaar 70 vervuld. De tweede helft van deze profetie wordt “vandaag” vervuld!! Tijdens de zes-daagse oorlog werd de hele Tempelberg op Jordanië (de Arabieren) veroverd. Om de een of andere – voor mij “duistere” – reden, gaf Moshe Dayan de tempelberg terug aan Jordanië!! Hiermee werd wel de profetie vervuld, dat 1967 nog niet “de tijd” was, dat de tempelberg niet meer door de heidenen vertrapt zou worden. Dat “door de heidenen vertrapt” geeft heeft duidelijk aan, dat de profetie alles met de terugkeer van de Joden naar Israël te maken heeft. Deze hele profetie van Lucas 21, dus inclusief de tweede helft, is vandaag bezig in vervulling te gaan en is zeer zeker NOG NIET vervuld! Ik weet niet wat voor vertaling van de Bijbel de Christelijk Gereformeerden gebruiken, maar overduidelijk is deze tekst in de NBG51, alsmede in de HSV, wel! Ik ben uit deze tekst volkomen gefascineerd door dat woordje TOTDAT!! Het moet voor iedereen die dit leest een geweldige troost zijn, dat er een “TOTDAT” is! Ik kijk er naar uit! Dat de tempelberg de “sleutel” is van de wederkomst, is voor mij duidelijk! De “Heilige plaats” wordt in meer profetieën genoemd.

 14. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 april 2016 om 20:29

  Het vernieuwde verbond wordt vaak weggelaten/vergeten, daar staat in dat de Here Jezus de weg de waarheid en het leven is, dat geldt voor de Jood zowel als voor de Griek.
  U heeft gelijk, Dre.

 15. s van hoeve zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 april 2016 om 22:23

  Psalm 85:1 berijmd is van en voor Israel, lees dit eens rustig. God gaat met Israel een heel andere weg dan met de kerk. De uitverkiezing van Abrahams nageslacht is onvoorwaardelijk gegrond op het bloed van Christus en voor alle geslachten en voor eeuwig, terwijl het bloed van Christus alleen aan hen wordt toegerekend die erin geloven en dan zolang deze genadetijd duurt en de deur van genade wordt voorgoed gesloten. En de kerk slaat als het schip van Paulus te pletter op de rotsen; wat een voorrecht allen komen behouden aan’. Het einde van de genadetijd en de wederkomst des Heeren vallen in tijd tezamen. Mag ik nog toevoegen dat de Heer terug komt als Koning der Joden en gaat zitten op de troon van Zijn vader David en de kerk en heidenwereld dan gaat vragen: Wat hebben jullie met mijn volk gedaan?

 16. Nicole zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 april 2016 om 23:00

  Zo jammer dat deze reportage uitgezonden werd. Vandaag had ik daarover een gesprek met de directeur Pieter van Oordt. CVI wilde dit helemaal niet uitgezonden hebben maar de EO/IKON heeft dit bezwaar naast zich neergelegd. Er zijn stukjes uitspraken van Koen Carlier aan elkaar geplakt alsof hij alleen maar dwingend bezig was tegen de Joden aldaar. Het heeft een heel verkeerd beeld gegeven van het prachtige werk wat CVI doet voor de Joden in Oekraïne. Een teruggekeerde dame met haar kind van 6 vertelde dat ze nu ze (alweer 4 jaar) in Israel woont eindelijk thuis en gelukkig is, weg uit de oorlog daar. Koen heeft al ruim 20 jaar een grote liefde voor het Joodse volk en met veel respect gaat hij daar te werk om ze te helpen, niets dwingend zoals het leek. De hele reportage is door foute montage uit zijn verband gerukt en dat was nooit en te nimmer de bedoeling van CVI.

 17. Coby Verbruggen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 april 2016 om 23:02

  reactie op Ernst van Olffen :

  In de Chr. Ger. Kerken worden verschillende vertalingen gelezen en bestaan er verschillende visies op “Israël “. Helaas is er ook sprake van de “vervangingsleer”. Laatst las ik over de bekende christelijke gereformeerde ds. J.H. Velema, dat toen hij op een gegeven moment een duidelijke visie op Israël kreeg, hij ook anders ging preken.
  Jammer dat er veel vergeestelijkt wordt als het woord “Israël ” gelezen wordt in de Bijbel. Jammer ook dat het Oude Testament minder aandacht krijgt en de profetie verwaarloosd wordt.
  Wie van mening is dat het O.T. niet meer voor onze tijd is, zaagt de tak waarop hij zit, die in de boom Israël is geënt), af.
  Mijn advies is om gewoon de hele Bijbel, vers voor vers, boek voor boek te lezen en je ontdekt zo veel meer, dan wanneer je hier een versje en daar een stukje leest.

  Laten wij voortdurend bidden om de vrede van Jeruzalem en om bekering voor ALLE nakomelingen van Abraham.

 18. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 april 2016 om 23:39

  De engel Gabriel sprak tot Daniël: Negenenzestig weken zijn bepaald over uw volk en over uw heilige stad, daarna >2000 jaar, waarna de laatste 70e jaarweek ingaat? Echt waar? Dat is dan iets om verdrietig van te worden.

 19. Johanna zegt:
  Geplaatst op zondag 10 april 2016 om 3:19

  Ik ben het oneens met diegenen die de Bijbel alleen vergeestelijken. Door de jaren heb ik de Bijbel als een diamant bevonden, nl. de vele kanten die het bevat: geschiedenis, letterlijk, figuurlijk, symbolisch en een rijke geestelijk inhoud hierin. Met alleem de vergeestelijking kan je alle kanten op. De profetieen worden slordig gelezen in de bevindelijk/geestelijke leer, het is al gauw bekeken. Dominees geven hun eigen inzichten. Als men Gods Woord leest zonder de verankering van het waarlijk gebeurde verhaal in letterlijk/figuurlijke zin, dan gaat men zwemmen op geestelijke vlak. Zo wordt er vaak aan Openb:20 gerefereerd om te bewijzen dat er geen 1000-jarig rijk zal komen. Andere teksten worden niet aangehaald. Andere meningen worden (hoogmoedig) belachelijk gemaakt door te stellen dat met het getal 1000 “10”tot de derde macht wordt bedoeld. Veel gereformeerde kerken hebben zich Israel’s Verbonden toe-geeigend. De profetieen worden verdraaid/vergeestelijkt uitgelegd in bevindelijke zin. Geen wonder dat men de Bijbel moeilijk vindt en liever naar preken luistert.
  Na zo’n hersenspoeling kan je de Bijbel niet meer begrijpen; individuele teksten tellen dan meer, teksten die men zich vergeestelijkt toe-eigent. Begrijp me goed, men kan hierin grote troost vinden en de Heere kan het gebruiken. Maar om God’s grote Plan te zien/begrijpen moet het letterlijke met het geestelijke verbonden worden om duidelijker beeld te krijgen van wat de Heere leert omtrent zijn Plan met de mens en Zijn Schepping, die onder de vloek der zonden ligt.
  Als voorbeeld van eerder genoemde slordigheid noem ik: Abraham en Jacob worden op een lijn gesteld, maar alleen in Abraham zijn alle volken besloten. In Jacob ligt Israel besloten als Gods uitverkoren volk. Jacob kreeg de naam ISRAEL van de Heere. Elke tekst die op Israel’s toekomst slaat wordt met Jacob verbonden, en als je dat gaat zien, dan weet je zeker dat de volkeren hier niet bedoeld worden. “Jacobs trouble = Israels trouble”. Dus niet Abraham’s trouble. Een deel van Israel ligt opgesloten in de Kerk maar die Kerk is bij Isreal/Jacob ingelijfd en niet andersom.

 20. Joan zegt:
  Geplaatst op zondag 10 april 2016 om 3:26

  Shalom Dirk,
  De liefde van Christus zal altijd zegevieren als wij ons hart daarvoor waarachtig openstellen, dan pas gaan onze ogen open voor de waarheid.
  Degenen die door deze liefde gedreven volhardend door blijven bidden, voor Israël en de vervolgde christenen, die hebben begrepen wat de Heer in deze tijd van ons vraagt..

  Heel goed artikel!!
  Groeten uit Suriname!!

 21. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 10 april 2016 om 8:02

  Beste Dirk,

  Ik zie dit als een aanval van de boze die deze dominee geïnspireerd heeft om leugens over Israël te schrijven. Er zijn meerdere aanvallen geweest in de vorm van het een of ander. Maar wat wil je, als deze dominee zijn inspiratie ergens anders vandaan haalt? Het is een hevige strijd om tot het uiterste te strijden voor de gezonde leer, zoals dat ook in de brief van Judas wordt beschreven. Dat komt blijkbaar niet zomaar aanwaaien en het is zeer goed dat je dit aan de kaak stelt bij deze dominee.
  De waarheid is niet geliefd in deze tijd. En liefde voor het volk Israël is tanende. Op den duur zal de hele wereld zich tegen Israël keren. Zacharia 12:3. We zien nu al dat het wereldgebeuren die kant opgaat. En het begint met onjuiste berichtgeving over Israël. Desondanks als wij oprecht met God leven en de Bijbel kennen, dan hoeven wij niet misleid te worden. Het is juist het niet of verkeerd kennen van de Bijbel dat zulk een onwetendheid en strijd geeft. Ons verstand is ziek, voordat wij de Bijbel beginnen te lezen. Want in de Bijbel alleen staan de gezonde woorden van de Here Jezus. 1 Timotheüs 6:3. En wij worden gezond in onze oordelen en denken over mensen en volken, als wij de gezonde woorden van de Here Jezus ter harte willen nemen. Want het is heel donker om in de leugen te blijven leven. Vergeet niet dat de waarheid vrij maakt. Ieder die een liefhebber is van de waarheid, zou de Bijbel moeten lezen en kennen. Het geeft zo’n zegen om de wereld vanuit een Bijbelse invalshoek tegemoet te treden. En al die ballast van een theologische opleiding om dominee te kunnen worden, hoeven wij niet op ons te nemen, alvorens wijzelf een gezond oordeel kunnen vellen over Israël. Leert om in de genade te gaan staan en ken de Schriften en laat je leiden door de Geest in alle dingen!!

  San

 22. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 10 april 2016 om 8:22

  Beste Dirk,

  Ik heb de artikelen die je aanhaalt niet gelezen en de uitzending van de EO niet gezien. En het heeft ook niet zoveel zin, want zoals in de commentaren blijkt is het niet zo gezegd en bedoeld als dat het uitgezonden werd. Wel heb ik een mening over het land Israël. Velen geloven dat God het volk Israël dit land in 1948 aan de Joden gegeven heeft. Maar ik vraag mij af of dit het beloofde land al is. Er is geen vrede en Christus is er nog geen zichtbare Koning. Maar eens zal God wel het land aan Israël geven en zal Christus er Koning zijn. In Mattheüs 24: 30 en 31 lees ik dat Christus terug zal komen en dat de engelen de verstrooide Joden uit alle windstreken zullen verzamelen en hen in het beloofde land zullen brengen. Veel profetieën uit het OT zullen nog vervuld gaan worden.
  Ik besef dat er vele meningen zijn over de toekomst van Israël, net zoals een schrijver hierboven vermeldde, en dat ik daar mogelijk nog een mening aan toe voeg. Maar in mijn optiek is het eenvoudig. We kunnen Israël de vrede toewensen/bidden, want zij zullen nog door zware tijden heen moeten. Maar God zal hen op Zijn tijd vrede geven in het beloofde land. En ze zullen een zegen mogen zijn voor de wereld.

 23. Maaike zegt:
  Geplaatst op zondag 10 april 2016 om 8:56

  Gister op de familiedag in Katwijk geweest, waar ds. Kant heel duidelijk ons door de Bijbel leidde inzake Gods verbond met Israel wat eeuwig is. Getuigenissen van medewerkers daar gehoord. Heel goede dag gehad, inclusief Koen Carlier.
  Alleen een praktische aantekening nl. althans in de Oekraïne, helpen Christenen voor Israel financieel met alle voorbereidingen van het vertrek in samenwerking met het Joods agentschap tot aan de luchthaven en vandaar neem het agentschap de kosten voor hun rekening, zoals ticket, huisvesting in Israel e.d.
  Sjalom!

 24. Herman Drost zegt:
  Geplaatst op zondag 10 april 2016 om 12:53

  Beste Dirk, ik ben het helemaal met je eens. Jesaja heeft ook nog vele teksten die over dit onderwerp gaan. Ik heb alle respect voor theologen die een Bijbelse waarheid verkondigen, maar er zijn ook theologen die een ‘waarheid’ verkondigen die binnen hun kerk is opgelegd. Weinigen weten dat de predikanten binnen de Chr. Gereformeerde Kerk NIET mogen preken over het Vrederijk dat na de grote verdrukking en de verschijning van Koning Jezus zal ingaan. De pas afgestudeerde predikanten moeten daar zelfs een handtekening voor zetten. In 1930 moest er zelf een predikant voor aftreden.
  Dan is het toch ook niet vreemd dat hun predikanten vreemde gedachten er op na houden. Laten we bidden voor deze kerk dat God hun de ogen mag openen.

 25. Joke Roelofsen zegt:
  Geplaatst op zondag 10 april 2016 om 13:47

  Toch is het jammer dat in veel hierboven beschreven reacties (ook die van Johanna) de indruk wordt gewekt dat wij als het gewone kerkvolk, (reformatorisch/evangelisch) geïndoctrineerd worden door al die dominees die eenzijdig opgeleid zijn, zomaar iets zeggen en ook niet beter weten….enz. Dit doet mij pijn omdat ik de ervaring heb dat over de gehele breedte van BIJBELGETROUWE kerken juist een evenwichtige boodschap wordt verkondigd aangaande de toekomst van Israël en de Gemeente.
  Velen lezen “Het Zoeklicht”, “Amen” volgen verdiepingscursussen van Het Morgenrood, bezoeken Maranatha-bijeenkomsten en reizen onder leiding van bijbelgetrouwe reisleiders naar Israël of doen daar vrijwilligerswerk om hierin Israël uit liefde te dienen, in biddende en verwachtende betrokkenheid, uitziende naar Gods handelen met Zijn volk. Veel voorgangers, van Smytegeld tot Binnendijk verkondigden ons dat al Gods beloften voor Israël en de volken deels vervuld zijn en nog zullen worden.BEMOEDIG ELKAAR MET DEZE WOORDEN. MAAR GIJ, WEEST WAAKZAAM! VAN DIE DAG EN DAT UUR WEET NIEMAND.MARANATHA!

  Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ook in deze reacties ieder probeert “zijn visie” te proclameren

 26. Gert Sijl zegt:
  Geplaatst op zondag 10 april 2016 om 14:33

  Beste Dirk,
  Goed dat je gereageerd hebt op het artikel van ds. de Bruin. Vele predikanten van onze kerk (Chr. Ger.) onderschrijven min of meer deze mening. Dit doet pijn en verdriet. Ik ben in ieder geval nog nooit een predikant tegen gekomen die het Bijbelse standpunt wat Israël betreft onderschrijft. Sterker nog, in diverse gesprekken is mij verteld dat die er ook niet zijn.
  Waarom eigenlijk?
  Wel, in 1872 heeft de synode besloten gevat in Art 52 2a:

  2a. De synode spreekt uit, dat de drie formulieren van enigheid zich duidelijk uitdrukken inzake de persoonlijke wederkomst van Christus en dat het niet gereformeerd is te leren, dat Christus duizend jaar zichtbaar en lichamelijk op aarde zal regeren, aangezien dit strijdt tegen Gods Woord, zodat het niemand geoorloofd is, dit gevoelen te leren of te verbreiden.

  Wij zijn gelukkig en dankbaar dat zelfs het N.T. andere taal spreekt,
  Lukas 1:32 ….en God de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven.
  En Hij zal over het huis van Jacob Koning zijn in de eeuwigheid, en Zijn Koninkrijk zal geen einde zijn.
  Matt. 5: 35 Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings.

  Er is maar één oplossing, en dat is dat art. 52 op de helling moet, en dat wij als Chr. Ger. Kerken, terugkeren naar 2 Timotheüs 3: 16.

  Hartelijke groet,
  Gert Sijl

 27. Johanna zegt:
  Geplaatst op zondag 10 april 2016 om 19:15

  Aan Joke Roelofsen: Jammer dat ik die indruk heb gewekt. Je kan ook betrekkelijk weinig zeggen in 350 woorden. Ik heb het erg moeten inkorten, waardoor het wellicht eenzijdig werd. Ik ben heel blij met de goede berichten die ik van jou hoor over de breedte van het geref/evangelisch circuit. Doordat ik al jaren in het buitenland woon, heb ik wellicht teveel eenzijdigheid vanuit mijn eigen hoek (CGK). In de meest rechterflank (zoals de GerGem) van de kerken wordt dit onderwerp naar mijn ervaring afgekeurd, omdat men daar een visie aanhangt: Als de Verbonden niet aan Israel toebehoren, dan moet er veel veranderd worden in Gods Woord, en wordt er vaak ipv de “wereld” en “allen” en “een ieder” alleen aan de “uitverkorenen” gedacht, en ipv Israel wordt “de Kerk” ingevuld. De uitdrukking “Tijd van de Heidenen” als bedeling wordt dan niet genoemd en over het hoofd gezien. Als deze visie op alle toekomst-teksten wordt toegepast, dan krijgt men gegarandeerd een heel ander beeld. Ik ken o.a. een aantal mensen die wel voor de Joden bidden (en steunen), maar niet voor het Land Israel, en zij hebben vraagtekens of de huidige Staat Israel wel bestaansrechten heeft en ook of er werkelijk een aardse toekomst voor Israel is. Men denkt alleen aan de Hemelse toekomst. Hierdoor komen zij in hun (politieke) ondersteuning er toe om BDS en “Christ at the Check-point” te ondersteunen, en wordt (in mijn mening) hiermee de vijand gesteund. Zij leven nog in ongeloof, maar er staat duidelijk in Gods Woord dat Israel Hem pas zal (h)erkennen als zij Hem zien verschijnen op de Olijfberg. Dan pas wordt “heel Israel” zalig volgens Romeinen 11, dus tot die tijd leven zij nog in zonden en ongeloof. Verblijdend in onze dagen is dat men al veel “eerstelingen” in Israel mag zien als voorteken van die Dag. Jou en je familie Gods zegen toewensend, Johanna

 28. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 10 april 2016 om 19:53

  Sjalom Dirk,
  Wim de Bruin verkondigt de officiële leer van de CGK zoals Gert Sijl deze benoemd. En natuurlijk zijn predikanten “deskundigen” voor wat Israël betreft. Hier slaat Wim de Bruin er volledig naast en begrijpt, met heel veel collegae van hem niet de intentie van de woorden die er staan over de terugkeer van mijn volksgenoten.

  Als Messiasbelijdende Jood heb ik met kromme tenen gekeken naar de uitzending. Ik ben geschrokken van de impact die het heeft gemaakt op hen die amper worden bijgepraat en met teksten worden bestookt om maar terug te keren naar Erets Israël. Ik ben van mening dat heel veel teksten uit hun verband worden gerukt en daardoor een eigen leven gaan leiden. Ik ben er beslist niet op tegen dat al mijn volksgenoten naar Israël gaan. De wijze waarop is beslist niet de Koninklijke weg.

  Coen Carlier haalt te pas en onpas teksten aan en natuurlijk probeer ik ook door het camerawerk heen te kijken. Wat ik gemist heb en wat mij zeer diep krenkt is het feit dat de teksten uit hun verband worden gerukt. Ik denk dat het ook niet de taak van christenen is om te pushen met de tekst “Breng Mijn zonen van verre”. Daar heb ik een heel ander gevoel bij. Waarom werden mijn Joodse broertjes en zusjes in de verstrooiing gebracht? Dat was omdat zij de leer van de vaderen niet volgden. Dat is een heel ander standpunt die op alle fronten geen schoonheidsprijs verdient. En natuurlijk zijn er gelukkig ook velen onder hen die wel de Thora bestuderen en die op hun wijze uitleggen en er naar leven.

  Wat is er wezenlijk aan de hand? Breng Mijn zonen van verre heeft ook een geestelijke betekenis, dat wil zeggen: zij zijn afgedwaald van de leer en zelfs niet eens aan gedacht dat dit wel eens de intentie is van de Bijbeltekst. Menig predikant bedoelt het goed en kan de Joden niet begrijpen door hun leer.

 29. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 10 april 2016 om 20:01

  Vervolg:
  Om de diepgang van de Bijbel te begrijpen moet je bij degene zijn waarover het gaat. Niet beschouwend en vanuit een leerstelling die nu eenmaal dogmatisch is verankerd in de leer van de CGK. Ik begrijp die jongens wel hoor, ook zij wonen in een pastorie en kunnen daar zomaar uitgegooid worden en staan dan brodeloos op straat en kunnen geen aanspraak maken om uit de emeritikas een toelage te ontvangen.
  Ik noem dit niet om tegen de CGK aan te schoppen om hun beknotte leer over Israël. Gelukkig zijn er genoeg predikanten die dit bemerken en vast gaan lopen in hun theologie. Om het te verbloemen als er expliciet naar gevraagd wordt moet je het geestelijk zien.

  Maar terug naar het onderwerp waarop ik nader in wil gaan. Wat is de intentie van de christen? Is dat werkelijk om mijn volksgenoten thuis te brengen of is er meer. Laat ik voorop stellen dat ik hen zeer dankbaar ben dat zij dit werk doen. Waar ik wel bang en zeer huiverig voor ben is om zomaar te propageren dat de Messias pas terug kan keren als al mijn volksgenoten thuis komen. Het lijkt wel een spoorboekje met dienstregels! En de kerk die zomaar roept ”en de opname dan?” Zou de Eeuwige dat niet kunnen gebruiken om al de Joden thuis te brengen in het Beloofde land. Zij komen dan ook van verre en zullen hun eigen Messias herkennen en in Hem geloven. Ook dan gaat het profetische woord in vervulling en blijft er geen enkele Jood meer achter onder de volkeren.

  Begint dan het feestje? Voor ons Joden in ieder geval wel, het herontdekken van de Messias en door Hem onderwezen te worden, krijgen zij massaal de opdracht om onder alle heidenen in deze wereld inclusief de kerken de leer van de Messias uit te dragen. Kerkelijke dwalingen en dogma’s, vooronderstellingen, meningen zullen vanuit Jeruzalem worden gedicteerd. Oeps, dan krijgt iedere Joodse man een gemeente van 2800 man om hen te onderwijzen. Wat zegt Yeshua ook alweer? Ja, ja, de kleinste van de geboden houden.

  Joodse vreugde en huiswerk!

 30. s van hoeve zegt:
  Geplaatst op zondag 10 april 2016 om 20:39

  Zoals Adam de doodstraf kreeg voor het eten van Gods boom, zo zal de kerk straks hun vonnis krijgen voor hun hoogmoed en het gaan zitten op de stoel van Israel. Wist gij niet dat Ik gezegd heb: Raakt mijn gezalfden niet aan?

 31. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 10 april 2016 om 21:14

  Reactie Dirk van Genderen:

  Er is veel gezegd over christelijke gereformeeerde predikanten. Gelukkig ken ik ook christelijke gereformeerde predikanten die wel liefde, oog en hart hebben voor het Joodse volk en die wel degelijk zicht hebben op het aanstaande geestelijke herstel van Israel, in hun eigen land.

 32. Margreet. zegt:
  Geplaatst op zondag 10 april 2016 om 21:24

  IK denk dat die dominee de Bruin nooit zelf een week met Koen een “werkvakantie” heeft meegemaakt. Dat zou hij dan eerst maar eens moeten doen, voordat hij commentaar geeft over Koen.
  Koen is een geweldig Christen die zich 100 % inzet voor God en de mensen, in de Oekraine voor de Joden. Ik heb 2 x een werkweek met Koen mogen meemaken en dat is heerlijk!!!!!!Koen is geweldig!!!!!
  Gister was Koen in Katwijk om over zijn werk te vertellen.Wat een gedreven christen, die leeft met de Bijbel, Gods woord, waarin staat dat God de Joden weer terug zal brengen naar het land Israel. Van het noorden, zuiden, oosten en westen. Het is heerlijk om dat te lezen en dan te zien dat Gods plan werkelijkheid wordt. Koen die de mensen niet dwingt om te gaan, maar vertelt dat ze mogen gaan. Door de oorlog in de Krim, waar de Joden weer vervolgd werden, zijn veel Joden naar Israel gegaan. Gods plan heeft Koen niet nodig , maar gebruikt een oorlog om de Joden terug te brengen. Ik ben dankbaar dat ik Koen heb leren kennen. Ik zou niet graag met de Bruin in gesprek gaan. Lelijke en verkeerde berichtgeving over Koen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Die Ds. de Bruin heeft een “arme visie” over de Bijbel en Gods plan met het volk Israel.
  De Bijbel waarschuwt ons voor “valse profeten”.

 33. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 10 april 2016 om 21:50

  De apostel Paulus geeft aan, de uitnemendheid van het Nieuwe Testament boven het het Oude in: 2 Kor.3:1-18 – tezamen mogen wij als gelovigen zowel de L x Br x H x de Diepte vatten. Alle kennis welke een mens mag hebben van het Woord Gods (al lag ook de gehele Bijbel in z’n hoofd/verstand opgeslagen). Toch blijft die kennis BEPERKT en altijd ONTOEREIKEND. In het leven van iedere dag met God mogen we in moeilijke situaties onszelf de vraag gaan stellen: wat zou Jezus gedaan hebben? Dan verlicht/opent Hij zeker ons verstand. Geeft aanwijzingen als wonderbare Raadsman, sterke God, Vredevorst. Een van te voren reeds uitgestippelde weg krijgen we niet. Het blijft tot de ‘dood’: strijdt om in te gaan. Dus strijden wij de goede strijd des GELOOFS. En volle afhankelijkheid, met 100 % overgave aan onze Schepper.

 34. coby wijnsma zegt:
  Geplaatst op zondag 10 april 2016 om 22:44

  Prachtig Dirk, dat er wel dominees zijn, reactie op nr 31, maar wel jammer en beschamend dat die predikanten er niet mee naar buiten treden. Het kan mede doordat over Israel niet wordt gepreekt zoals de Heere het wil. Er ligt een bedekking over de kerken aangaande het doorbreken van de Heilige Geest in veler zondaars harten door opwekkingen. Het wordt Israel verweten dat ze Jezus niet aannemen, maar Jezus zegt wel: Ik zal zegenen wie u zegenen.

 35. Stadina zegt:
  Geplaatst op zondag 10 april 2016 om 23:32

  Even een vraag over het bidden voor vrede voor Jeruzalem. Ps.122:6 Bidt Jeruzalem vrede toe:mogen wie u liefhebben rust genieten. Dat staat maar 1x in het oude testament. Dirk, jij schrijft in je brief: Wie niet bidt om vrede voor Jeruzalem, wie Jeruzalem niet liefheeft, mist die speciale zegen. Ik vind dat nogal wat! Hoe kan ik liefhebben, wat ik niet ken? Ik ken Jeruzalem niet . Natuurlijk bid ik voor het Joodse volk,dat ze Heer Jezus mogen kennen, want daar gaat het toch om? Ik weet ook niet goed, wat ik aan moet met Jeremia 7:16 – 20. Zou je daar iets over kunnen zeggen?
  Vast hartelijk dank en Gods rijke Zegen toegewenst.

 36. JokeRoelofsen zegt:
  Geplaatst op maandag 11 april 2016 om 2:08

  Aan Johanna. Het deed me goed te lezen vanuit welke achtergrond en met welke intentie je hebt gereageerd. Ik heb in dezelfde kringen die jij benoemde, en waar Dirk nog aan refereerde, in persoonlijke gesprekken, vaak heldere inzichten en oprechte betrokkenheid ontdekt, vooral wanneer wij door ons werken in Israël konden getuigen van “Nicodemus-ervaringen”. Wanneer de uitverkiezing en de vervangingstheologie het uitgangspunt van een leer is, is de verwarring rond Gods Heilsplan met Israël al een feit.. Het “niet naar buiten durven treden” speelt aan twee kanten: In Israël durven Joden er soms niet voor uit te komen dat ze Jezus als Messias belijden en in Nederland durven velen in hun kerkgemeenschap geen eigen mening uit te dragen: soms door onkunde (weinig Bijbelkennis) soms uit vrees voor de omgeving. Voor hén bid ik dat ze vrijmoedig en standvastig zullen getuigen op de plaats waar ze gesteld zijn. Daar rust zegen op. Wat is het inspirerend om hierover van gedachten te wisselen en naar elkaar te luisteren. Nu spreek ik graag ook nog naar Margreet de hoop uit dat ze misschien haar geweldige ervaringen met Koen in een open gesprek met Ds. de Bruin zal delen in plaats van hem als persoon geheel af te wijzen. Je zult maar een valse profeet genoemd worden als je niet in alle zaken de juiste visie hebt. Meelopen met Koen biedt geen oplossing voor het veranderen van de “kerkorde”: wél om beter inzicht te krijgen in zijn zware werk, in koude, hitte en armoede gedaan voor joodse mensen in de Oekraïne die zelf geen keuze hebben om al of niet naar Israël alya te maken. Gegoede joden in Amerika hebben hiertoe meer mogelijkheden. Als het antisemitisme toeneemt in de wereld, en daar lijkt het op, zullen ze komen waar God hen hebben wil.

 37. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 11 april 2016 om 10:16

  Het valt mij op dat er alleen over Joden (Aholiba)en niet over Israëlieten (Ohola) gesproken wordt.
  Ohola is Efraïm, de 10 stammen, en die zal de Heer toch ook terug verzamelen. Als men het hoereren van beide huizen leest beseft men pas goed hoe God denkt over zijn volk Israel. Lees slechts het volgende om dat te verstaan: Ezechiël 23:4 Haar namen nu waren: Ohola, de grootste, en Oholiba, haar zuster; en zij werden de Mijne, en baarden zonen en dochteren; dit waren haar namen: Samaria is Ohola, en Jeruzalem Oholiba.
  Ezechiël 23:5 Ohola nu hoereerde, zijnde onder Mij; en zij werd verliefd op haar boelen, op de Assyriers, die nabij waren;
  Ezechiël 23:36 En de HEERE zeide tot mij: Mensenkind! zoudt gij Ohola en Oholiba recht geven? Ja, vertoon haar haar gruwelen.
  Ezechiël 23:44 En men ging tot haar in, gelijk men ingaat tot een vrouw, die een hoer is; alzo gingen zij in tot Ohola en tot Oholiba, die schandelijke vrouwen.
  Velen verheerlijken het Joodse volk, maar uit de Schrift blijkt dat het een hardnekkig volk is dat niet anders gedaan heeft dan hoereren. Daarom zegt de Heer: Ezechiël 36:22 Daarom zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls! maar om Mijn heiligen Naam, dien gijlieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarhenen gij gekomen zijt.

  Ezechiël 36:32 Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere HEERE, het zij u bekend! Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls! Daarom is ook het heil de heidenen gezonden en die hebben gehoord en vormen de Gemeente, het Lichaam van Christus en wordt opgenomen alvorens de Heer de draad met Israel weer op zal nemen en slechts het overblijfsel heerlijk zal herstellen.

  Wie zijn deze?: Jes. 66:18 Het komt, dat Ik vergaderen zal alle heidenen en tongen, en zij zullen komen, en zij zullen Mijn heerlijkheid zien. 19 En Ik zal een teken aan hen zetten, en uit hen, die het ontkomen zullen zijn, zal Ik zenden tot de heidenen naar Tarsis, Pul, en Lud, de boogschutters, naar Tubal en Javan, tot de ver gelegen eilanden, die Mijn gerucht niet gehoord, noch Mijn heerlijkheid gezien hebben; en zij zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. 20 En zij zullen al uw broeders uit alle heidenen den HEERE ten spijsoffer brengen, op paarden, en op wagenen, en op rosbaren, en op muildieren, en op snelle lopers, naar Mijn heiligen berg toe, naar Jeruzalem, zegt de HEERE, gelijk als de kinderen Israëls het spijsoffer in een rein vat brengen ten huize des HEEREN. 21 En ook zal Ik uit dezelve enigen tot priesters en tot Levieten nemen, zegt de HEERE.

  Lees Jes.66:18-21 eens heel goed, wie zijn deze?

 38. Derk zegt:
  Geplaatst op maandag 11 april 2016 om 14:22

  De engel Gabriël sprak tot Daniël:”Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en over uw heilige stad, enz. Is dat niemand opgevallen? Dat is dan iets om verdrietig van te worden.

 39. angela zegt:
  Geplaatst op maandag 11 april 2016 om 17:00

  Het zijn niet alleen christenen die Joden terug brengen naar het land.
  Ook Joden werken hier hard aan
  https:\/\/www.breakingisraelnews.com/64273/purim-warning-its-time-jews-get-out-america-jewish-world/?utm_source=Breaking+Israel+News&utm_cam

  https:\/\/www.jpost.com/Author/Michael-Freund

 40. Dirkje Zijlstra zegt:
  Geplaatst op maandag 11 april 2016 om 21:18

  Beste Dirk,

  Wat ik zo jammer vind in al deze voor en tegens, en jouw woorden over “geschokt” zijn, is net zo “uitgesproken” als al die andere meningen. En wat ik ook jammer vind, is dat jij woordvoorvoeder en verdediger wordt voor christenen voor Israël. Het was hun programma bij de EO, laat hen aan het woord en duidelijkheid geven, mening en visie verdedigen tegenover dominee De Bruin. Jouw verdere verslagen en info lees ik altijd met veel plezier, maar duidelijke stellingen, laten we die zeker achterwege laten. Het maakt meer verdeeld dan dat we voor eenheid en eer en respect voor elkaar gaan. Al ben ik echt voor rechtlijnig zijn. vriendelijke groet

 41. s van hoeve zegt:
  Geplaatst op maandag 11 april 2016 om 22:42

  n.a.v. reac.37: waarom wordt Israel hersteld en waarom wordt de kerk veroordeeld? Reeds in Genesis vindt men de droom van de bakker en schenker; beiden worden op de derde dag verhoogd maar hoe en waarom? Van Israel lezen we o.a. in Ezechiel 36 en de kerk en heidenwereld worden veroordeeld omdat ze Gods land hebben verdeeld. Schijnbaar is dat de druppel die Gods geduld beeindigt, maar o wat een gena, we lezen ook van volken die nog overblijven en hun hulde mogen brengen aan de Koning der Joden.

 42. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op maandag 11 april 2016 om 23:42

  De ongeletterde apostel Petrus draagt ons op, in: 1Petr. 2:5 om ons persoonlijk als levende steen te laten gebruiken. Voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. En wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen (vers.6b). Naar het zich nu laat aanzien, zijn er meer dode stenen dan levende stenen. Men denkt zelf hun eigen plekje wel in de muur te kunnen bepalen. Totale overgave in ‘s Bouwmeesters hand is moeilijk te hanteren/accepteren. Ongeschokt blijft het fundament staan, en ieder zie toe hoe hij hierop bouwe. Bouwen met De Specie Liefde hecht ons goed aan elkaar.

  Gods beloften ook aan Israel en het Joodse volk toegezegd, komen altijd uit. Bij Hem is geen plan b. In Jesaja 60 gaat het over de uittocht uit de heidenlanden naar ‘huis’. We mogen bidden voor de bevrijding van Israel, voor volk en hun staat. En dat ze er bij aankomst goed opgevangen mogen worden. Wij gaan uitzien hoe hun God, die ook de onze werd, hen (geestelijk gezien) gaat ‘bevrijden’. Brussel en de groten der aarde geven een vertekend beeld v/d situatie aldaar! Ook stond er bij de reactie’s (J.v B) dat er moedige mensen nodig zijn. In een gevaarlijk E.U.kent de Islam geen papa omdat Ismael weggestuurd werd door Abraham. Die geest zit er nog achter: geen zoon enz. misleid!

 43. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 april 2016 om 14:07

  Beste mensen.
  Wij kunnen nog zoveel verschillende meningen en stellige uitleg over het oude testament hebben, maar wij zullen toch in éénheid, Jezus leer,vooral de bergrede, Zijn begrijpelijke vergelijkenissen, Zijn belangrijkste gebod : Heb u naaste lief gelijk u zelf, daadwerkelijk in praktijk moeten brengen.
  Ja wij leven in de eindtijd, dat ervaren wij wel, maar Jezus wederkomst, dat weet geen mens, Hij zelfs niet. Laten wij daarom, ons Christen-zijn , iedere dag laten zien, horen en in praktijk brengen.
  Beleef je Christen-zijn in het heden, dan kun je met een gerust hart wachten op de Heere. Hub.

 44. Adri de Ruiter zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 april 2016 om 15:40

  Vanmorgen op het journaal gehoord dat de Protestantse kerken de leer van Luther hebben verworpen of afstand van gedaan. Hij had zo’n Jodenhaat , dat hij alle Synagogen wilde laten verbranden.
  Goed nieuws voor de kerken, toch.

 45. Jan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 april 2016 om 21:39

  Na bijna 2000 jaar zijn wij weer terug bij de Emmaüsgangers…Luc 24:12- En wij hoopten, dat Hij was degene, die Israel verlossen zou. Zij verwachten een aards vorst. En ook nu zien velen Christus als een Koning die hier op aarde de zaken wel eens even recht zal komen zetten.

  Zij hadden geen kennis aan het priester ambt van Christus.Vers 26- moest de Christus niet deze dingen lijden….. Hij verlost ons van al onze zonden en er is bij niemand anders enig behoud te zoeken en te vinden. Voor Jood en Griek, heiden en Jood.

  Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.
  Dit is het nieuwe verbond
  Het is volbracht.

  En maar bezig zijn met eindtijd berekeningen, fantasieën, elkaar de tent uitvechten over de opname van de gemeente, internet vol schrijven over allerlei speculaties aangaande de eindtijd. Als je dat allemaal wilt lezen en uitpluizen dan kom je uit bij de woorden van Christus…..Luc 24:25 o onverstandigen en tragen van hart….

  Vers 27 Beginnende bij Mozes……Schepping – pardijs – zondeval – gen 3:15 – De Engel met een vlammend zwaard voor de ingang van de Hof van Eden….tot Maleachi…deze Deur heeft Christus met Zijn Offer weer geopend voor de Zijnen….voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt…Joh 17:9

  De eeuwige dood verdiend en het eeuwige leven verkrijgen door het Werk van Christus, het Lam Gods
  Een wonder niet te bevatten.

 46. Anneke zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 april 2016 om 9:22

  Hier is een dominee een ander evangelie aan het verkondigen. En Jezus zegt: Al kwam er een engel uit de hemel met een ander evangelie die zij vervloekt..

 47. H. de Graaf zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 april 2016 om 13:32

  Israël is Gods oogappel.
  Laten we alleen daarom al met liefde en respect over hen denken, praten en handelen.
  Wie hen vloekt (lees benadeelt) zal worden vervloekt en wie hen zegent, wordt gezegend.
  Als wij zuinig zijn op Gods oogappel zal God ons goed doen.
  Er is dus werk aan de winkel omdat bij ieder christen helder te krijgen!

 48. avda zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 april 2016 om 18:29

  aan reactie 44: AMEN !

 49. Johan van den Berg zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 april 2016 om 22:12

  Het lijkt mij allereerst zinvol om een duidelijk onderscheid te maken tussen “het volk Israël” (het Joodse volk) en “de staat Israël” (de Joodse staat). Alle profetieën in het Oude en Nieuwe Testament gaan over het volk en niet over de/een staat. Nergens wordt er met één woord gerept over een president of een premier, alleen over een Koning. Dat zou ons heel erg voorzichtig moeten maken om ook maar in de buurt te komen van een gelijkstelling/vergelijking/associatie van Bijbelse profetieën met de huidige republiek Israël. Voor je het weet wordt daarmee Gods Woord voor het karretje van eigentijdse politieke belangen gespannen. En hoe je de profetieën ook wilt uitleggen, dát kan nooit de bedoeling zijn.
  Tegelijk is duidelijk dat met de stichting van de staat Israël er op geen enkele manier een “vrederijk” is aangebroken. Als er één land ter wereld is waar Joden sinds 1948 continu hebben geleefd onder bedreiging, dan is dat in de staat Israël. Als er één land is waar Joden sinds 1948 (en al jaren eerder) leven op voet van oorlog met anderen, dan is dat Israël/Palestina. Voor je ook maar over één profetie met elkaar in discussie gaat, lijkt het mij noodzakelijker ons in te spannen voor een rechtvaardige vrede in Israël en de Palestijnse gebieden. Daarvoor verwijs ik voor één keer graag naar een Bijbeltekst: Mat. 23:23.

 50. rene postma zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 april 2016 om 22:44

  Het lijkt mij dat Dirk hier goed aan doet. Ons informeert over(dwaal) leraars die de waarheid verdraaien.
  Wij moeten oppassen voor menselijke interpretaties. Die meer verdeeldheid teweeg brengt dan eenheid.
  Het is een goddelijke gave van Dirk, en daarin soms een roepende in de woestijn.
  Moge de Here, Dirk zegenen, en de kracht geven om te getuigen over de waarheid.
  Bedenk, dat er een tijd komt van verdrukking. Wij zijn daarin allemaal getuigen van de waarheid, en vormen gezamenlijk de gemeente van de hereJezus. Hierin schuilt een verantwoordelijkheid voor een ieder van ons.
  Doen wij mee met de wereldgelijkvormigheid, die ook de waarheid vertroebeld onder Christenen en de Bijbel.
  Of luisteren wij naar de heilige geest, die ons vormt en leid.
  Bezit u de heilige geest die het verschil kan maken tussen goed en kwaad. Die inzicht kan geven over de waarheid die in de Bijbel staat beschreven. Laat u de heilige geest toe, of vertroebelt uw geest door menselijk denken, in plaats van Goddelijke.
  De heilige geest is essentieel voor ons geloof. En wellicht ook in vele gemeenten en onder gelovigen niet genoeg aanwezig.
  Hier begint het mee om inzicht te krijgen tussen goed en kwaad, inzicht in zonde, inzicht in het dienen naar de mens, inzicht tot de hemelse vader, de zoon, en natuurlijk inzicht over Israël en het Joodse volk, zijn oogappel.

  Vr gr rene postma.

 51. Wim de Bruin zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 april 2016 om 9:16

  Dag Dirk,

  Dat u en ik de Schriften anders lezen, dat is wel duidelijk. Wat ik jammer vind is dat u niet echt inhoudelijk op mijn punten ingaat, maar slechts mijn visie weergeeft en dan zegt: “dat staat haaks op de Bijbel”. Ook is het onterecht om te stellen dat ik het OT negeer. Ik negeer het OT niet, en ik vergeestelijk het zelfs niet. Ik probeer de tekst grondig te lezen en recht te doen aan wat er staat. Ik ben benieuwd wat u van deze vingeroefening vindt: https:\/\/wimdebruin.blogspot.nl/2016/04/het-dal-met-de-doodsbeenderen-en-het.html.

  Groet!
  Wim

 52. wim J zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 april 2016 om 10:32

  Wanneer we alle reacties lezen over wat de media melden over een documentaire die gemaakt is door filmmaker Arnold van Bruggen: ‘Breng de Joden thuis’, dan ontkomen we niet aan de indruk, hoe we met z’n allen verdwaald zijn.

  28 maart de dag vóór de uitzending: https:\/\/www.radio1.nl/popup/terugluisteren-programma/13/2016-03-28
  Door de EO 29 maart: https:\/\/www.eo.nl/tv/eo-documentaires/aflevering-detail/aflevering/2doc-breng-de-joden-thuis-20160329t225500/

  Allerlei berichten volgden: Trouw, RD, CvI, en een dominee, die het kerkelijke standpunt meende te moeten toelichten enz..

  Actueel voor de Joodse bevolking?
  Voor restanten, van families, die eens hun achtervolgers onderschatten…., overlevenden tussen allerlei meningen heen en weer geslingerd.
  Hoe werd omgegaan met deze informatie door de door welvaart gepokte en gemazelde gelovigen?

  Lezen en gebruiken wij Gods Naam, de Naam boven alle naam uit liefde en eerbied, voor Hem en Zijn volk, of rommelen we maar aan.

  Toen was dit zo.
  In deze dagen niet minder: Zelfrechtvaardiging[$] is één van die valkuilen, waarin een mens in al diens systemen gevangen wordt, die meent, hoe Gods levende woorden niet meer van deze tijd zijn. Hand7:38

  Vele eigen uitleggingen[$] zijn vrucht van de natuurlijke mens, tegengesteld aan wat onze Schepper en hemelse Vader geboden heeft.
  Luk6:46 Jeshua zei [Gods Geest onderwijst dit ook en waarschuwt de zichzelf rechtvaardigende mens]: “Waarom noemt u Mij: HERE, HERE, en doet niet wat Ik zeg?”

  Wanneer Jeshua Zijn leerlingen antwoordde, dat het hun niet gegeven was tijden en gelegenheden te kennen, die God Zijn Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft [Hand1:7-8], bedoelde Hij NIET!!, dat alles wat God voorheen gesproken en geopenbaard heeft, afgeschaft of veranderd zal worden.

  God bleef onveranderd en trouw, in alles[waarheid] wat Jeshua, Zijn Vader beloofd heeft en laat niet varen wat Zijn hand begon, in die dag van verlossing geopenbaard en gefundeerd en wat in die dagen na ca 40 jaren vervuld werd; Dan9:27a.
  Lezen: Jer17:9-10; Jes49:7-8; 2Cor6:2; Hebr7:24; Luk21:20-24; Deut18:18-22; Zach14.

 53. marianne stel zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 april 2016 om 10:51

  Ik ben het helemaal eens met nr.28 en 29 waar een Messiasbelijdende Jood schrijft. Wat kunnen wij de Here God zo voor de voeten lopen. Nu zijn er vele Joden over de hele wereld die de Messias hebben leren zien die voor hun volksgenoten tot zegen kunnen zijn. Overal komen Joden tot geloof in hun en onze Messias door het lezen van de Tenach en het N.T wereldwijd gegeven door st. ‘Israël en de Bijbel’. Geweldig en gezegend werk. De Joden lezen meestal alleen de Talmoed en dat is zeker niet het O.T. maar eigen gedachten en preken van zoveel rabijnen, de eeuwen door. De Here Jezus zelf waarschuwde toen al voor al die overleveringen.
  Israël blijft bestaan, de Here Jezus zal zijn voeten zetten op de Olijfberg (Hand.1). Maar het is het overblijfsel dat behouden zal worden (ROM.11:5 + 22,23). Zoals bovenstaande Joodse man al zei: wegens hun ongeloof en dwalen van God stierven zij in de woestijn en werden ze het land uitgezet door God.
  Ook in Joh.3 spreekt de Here Jezus tegen het Joodse volk in de eerste plaats in vs 16 ‘een ieder die gelooft..’. Daarom veel blijdschap in de hemel en ook onder elke gelovige als één uit het volk van Gods belofte tot geloof komt.

 54. N.Sp zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 april 2016 om 16:21

  2 Petrus 1: 19 En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wél, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

 55. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 om 4:00

  Hallo Dirk en lezers.
  Een gevoelig onderwerp, Israël.
  Voor mij persoonlijk geloof ik dat alleen de mens gered wordt door het kostbare bloed van Jezus.

  Voor ieder mens, ongeacht welke nationale identiteit iemand heeft, géén onderscheid.
  Johannes 3:16
  Gods geliefde volk bestaat alleen uit mensen die door geloof bij Zijn geliefde Zoon Jezus horen. Zowel uit het volk Israël als ook mensen uit de volken. Jezus heeft aan het kruis die vijandschap teniet gedaan in ZIJN eigen lichaam. Hij heeft die twee, één gemaakt. Efeziërs 2:11-22.

  In de vele reacties, zie je toch ergens verdeeldheid als het gaat over Israël.
  De Heere Jezus wil alleen eenheid, ook Paulus schrijft daar veel over. Eenheid in Christus, dat is het allerbelangrijkste.

  Wij hoeven met elkaar geen gelijk te hebben, als God maar weet wat HIJ doet. En daar mogen we allemaal volledig op vertrouwen.

  Al Gods beloften zijn alleen in Christus Jezus en in Hem alleen vervuld. 2 Korinthiërs 1:20

  Hebreeën 13: 15, “Laten wij dan altijd door Hem een lof-offer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden”.

  Laten we bidden, en uitdelen de rijkdom van de genade die alleen is in Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Heer . Dat velen mensen wereldwijd nog tot bekering mogen komen in Jezus Christus.

  Vaders zegen aan allen en hartelijke groet van mij, Esther.

 56. wim J zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 om 8:33

  Marianne Stel
  U bedoelde: Zoals bovenstaande Joodse man al zei: wegens hun ongeloof en AFdwalen van God stierven zij in de woestijn en werden ze het land uitgezet door God.

  God kan niet dwalen, want dat zou iemand er van kunnen maken, die niet begreep wat in Hebr4 bedoeld wordt.
  [Oecumenische vertalingen hebben het woordje NOOIT tussengevoegd, wat niet in de grondtekst staat, de SVV en de HSV deden dit gelukkig niet.]

  Want aan het begrip rusten [ נוח ], gaat de daad / handeling van stoppen [ שׁבת ] vooraf, dat betekent de mogelijkheid ruimte te verwachten, onderscheiden, om apart te zetten [heiligen], te luisteren, zich te wenden tot, zich te bekeren, zich te verheugen, zich te wenden tot de andere!!, dat wil zeggen weldadigheid te ervaren, niet meer gefocust worden op de zichtbare dingen, maar de onzienlijke.., dankbaarheid te voeden, bij wat God door Jeshua voor mij en ons betekende en zal betekenen.

  lezen: Rom1:20-21 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.
  21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.

  de wereld om ons heen, komt nog niet tot rust.

  Natuurlijke mensen zoeken het en verwachtten het van de ‘doe-mens’ een soort ‘supervoorbeeld’, iemand die macht [invloed] ‘uitstraalt’ en niet van wat de Joodse man uit Tarsen bedoelde:
  Verder lezen:
  2Cor4:1-2 ….. :17-18; Ps56:4-6; Rom6:1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde [lett. doelmissen] blijven, opdat de genade toeneemt? Gods genade leert ons structuur [geestelijk] te onderscheiden: Efez1:..8- 8 Want uit genade bent u zalig [verlost] geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken “[te doen], die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

 57. L.R. Tromp zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 om 22:14

  Citaat uit Geschiedenis der Joden, IJsbrand van Hamelsveld 1808 Blz. 377 Doch, nu nog iets uit den Bijbel. Ik ben voor mij zelven overreed, dat er in het Oude en in het Nieuwe Testament voorzeggingen en verzekeringen voorkomen dat de Joden, als volk, niet ondergaan noch verdwijnen, maar altijd afgezonderd bewaard zullen blijven; maar ook er zijn, en dit merkt ook aan, plaatsen in de Profeten, en bij Mozes zelven, en het Nieuwe Testament strijdt hier niet tegen, maar bevestigt het veel meer, welke aan de Joden eens eene wederkeering naar Palestina schijnen te beloven, wanneer zij den MESSIAS, bij zijne komst in heerlijkheid zullen erkennen; de Joden, ik spreek in het algemeen, hebben dat in alle eeuwen verwacht, hunne beste uitleggers van den Bijbel, die, omdat zij zuiver zijn van fabelen, achting verdienen. RASCHI, ABENEZRA en DAVID KIMCHI hebben de bedoelde plaatsen zo verstaan en uitgelegd; zelfs ook onder de Christenen, niet aleen kundige uitleggers van den Bijbel, maar ook Wijsgeeren van den eersten rang NEWTON, LOCKE, enz. Van hier, dat de Joden hunne inwoning in andere landen alleen als eene vreemdelingschap aanzien, die zij eens verlaten, bijna even eens als hunne voorvaders in Egypte. Welke gewigtige gebeurtenissen zullen er nog voorvallen, die ons de Profeten, die Jezus zelve ons voorzegd heeft, wat zien wij nog tegemoet tot dat die gelukkige tijden zullen daar zijn, dat de Heere één zal zijn en zijn naam één over de gehele aarde, tot dat de volheid der Heidenen, ingaan en gansch Israël zalig zal worden.

 58. Derk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 om 23:53

  Beste reageerders. Is het u niet opgevallen dat reactie nr 18 en reactie nr 38 niet hetzelfde zeggen? Het verbaast mij dat niemand reageert. Of bent u zo overtuigd dat u de andere reacties niet eens meer leest! Dat is dan iets om verdrietig van te worden. Dan heeft hr Scofield toch succes gehad.

 59. avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 9:41

  Even rechtzetten: mijn AMEN gold voor reaktie 44 maar dat is nu 45 geworden! Ik beaamde het schrijven van Jan.

 60. wim J zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 20:59

  Geachte Derk
  Mij viel op, wat ik gisteren zag, nadat uw reactie 38 er tussen gezet was.
  Wanneer U reactie 52 nauwkeurig naleest, kunt u een aanwijzing vinden, wat ik verder wil toelichten.

  Ik had uw reactie eerder ook gelezen en overwogen, dit moet belicht worden. Daarom Dan9:27b [zie vertaling van de SVV 9:27a, is correct!! lees ook Hebreeuwse tekst, wanneer u dit kunt] Hand3:25.

  Volgens Flavius Jesephus duurde de belegering 3 1/2 jaar, in die periode werd Rome verscheurd door machtsstrijd er waren 5 verschillende Romeinse vorsten. Vespasianus was in die laatste dagen de nieuwe ster aan de Romeinse hemel, onder wiens heerschappij de vernoemde verwoestingen plaats vonden.

  Zie Luk21:20-24; vers22 “Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt” en wat volgt maakt e.e.a. nog duidelijker.
  Lukas heeft zijn getuigenis van Jeshua [het Evangelie en de Handelingen] allereerst gericht aan Theophylus, die gezien zijn manier van beschrijven, niet in het land woonde, mogelijk in Italië, het land waar de Romeinse machthebbers van die dagen hun domicilie hadden.

  In Mark13:14-32 en Matt24:15-31 wordt e.e.a. voorzegd, wat nog verder vervuld zal worden, zoals voorzegd in Zach14:2B “ ..De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad.”
  Zoals ook voorzegd in Markus en Mattheus, zal er ook een vlucht zijn, Zach14:5.

  Wanneer die laatste 3 1/2 jaar aan zullen breken, blijkt in handen van Degene Die genoemd wordt, [zie ook Hand1:7] a.h.w. door die sterke engel vragenderwijs opgeroepen, n.a.v. het gezicht dat Johannes ontvangt in Openb5:1.
  De Apostel barst in tranen uit, wanneer er niemand in de hemelen en ook niet op de aarde of onder de aarde gevonden kon worden, die de boekrol kon openen of hem inzien.
  Hij wordt daarop getroost met volgende beschrijvingen.

  Het volgende hoofdstuk beschrijft de aankondiging van het gericht, dat de HERE met Zijn komst gaat uitvoeren: Johannes wordt aangesproken, opgeroepen: Kom en ZIE!!
  Joh21:21-24

 61. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 21:45

  Beste wim J. In reactie 58 zeg ik dat hr Scofield kennelijk succes heeft gehad. Het is bekend met wiens steun hr Scofield een “verklarende” bijbel heeft geschreven. In het boek van Larkin schrijft deze Larkin dat er een Jezuïtenleer bestaat, en vervolgens brengt hij deze leer verderop in zijn boek als waarheid!! Dat is iets om verdrietig van te worden.

 62. wim J zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 10:45

  Geachte Derk
  Mij is die leer van die Jezuïet bekend, ook ‘het succes’ van hen die daarna valse hoop konden gaan koesteren, en van Larkin; ook mede vanwege allerlei leringen, werken en geboden van mensen, die evenals de schriftgeleerden van 2000 jaar geleden, meenden dat Jeshua kwam om Thorah en profeten te ontbinden, zoals ook reeds in beeld kwam in de dagen van de apostelen.
  Matt5:17-20; 24:5; Col2:8-9; 2Cor10:17-11:4; 3Joh1:9-11; 1Tim1:19-20 en 2Tim2:15-21; 3:1-5; 4 :1-5; Openb2:6,1-7; 2:15,12-17; Openb3:17,14-22 enz. enz.

  De brief aan de Hebreeën geeft duidelijk aan, dat de verandering van voorschriften [wet 7:12], m.b.t. het priesterschap, wijst naar het openbaar worden van Messias’ persoon [1:1] en optreden t.b.v. Zijn volk, zoals Hebr10:5-18 op eenvoudige wijze beschrijft.
  De wegname [wegrukking] van de gelovigen, [het voorgaan, veranderd worden, tegemoet gaan, wederkeren met Hem], wordt op diverse plaatsen benoemd; ik zie dan ook niet in, waarom de laatste bazuin, niet dezelfde zal zijn, dan de 7de waarover Openb10:6-7 en Openb11:15 , 14-19 spreken.

  Wanneer deze dingen duidelijk worden, dan zal er ook geen behoefte aan andere inzichten [strijdvragen] zijn, wanneer de 7de zal klinken tijdens een tijdsbestek of chronologie [of andere tijden] die mensen bedacht hebben, [vereren]
  De wijze zoals Paulus dit begon en verder uitlegde in de 1ste brief aan de Thessalonicenzen [5:1…] getuigde hiervan. [Hand1]

  Ik wilde wijzen op wat Johannes duidelijk gemaakt werd, toen hij huilde vanwege herkenning, pijn* waarna blijdschap, waardoor hij overweldigd moet zijn volgens Openb5.

  Ook Paulus sprak over die *pijn, maar ook over onuitsprekelijke vreugde [Rom9:1 en 11:33-39].

  Met betrekking tot Openb6, werd hem duidelijk wat Jeshua bedoeld heeft, met “Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” Matt10:34. Kom en zie alléén de HERE, de weg van de HERE is recht.

 63. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 april 2016 om 15:12

  Dirk bedankt voor je schrijven.

  Dag Wim de Bruin

  Wim de discipelen hadden de Heilige Geest nodig om de Here Jezus te begrijpen. Die hebben we allen nodig dat zul je beamen. De discipel Johannes schreef: Het Woord is Levend geworden en heeft onder ons gewoond. Het Woord staat synoniem voor Oude Testament is Levend synoniem voor de Here Jezus. Dus Here Jezus en de Oude Testament zijn één. De Here Jezus was voor wetenschappers dood. Maar onze blijde boodschap is Jezus leeft. Zo ook de Oude Testament hij leek dood maar leeft ook in eeuwigheid En in die oude Olijfboom mogen wij geënt worden. Zonder die Oude OLijfboom kunnen we niet geënt worden. Gezamenlijk het Lichaam van Christus. En dit alles alleen en dan ook alleen door genade. Groetjes Dineke.

 64. Jelmer zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 juni 2016 om 14:11

  Zolang wij niet doorhebben dat HEEL DE BIJBEL spreekt over het ontstaan, de teloorgang en de redding van Gods Volk Israel, blijft ons heidens geleuter alleen maar gebaseerd op menselijke aannames.
  De ruime meerderheid van de tegenwoordige ‘Joden’ zijn niet eens Isarelieten en zullen dat ook nooit worden. In de oorspronkelijke bijbel gaat het helemaal niet over Joden maar over Judeers! De overige stammen van Israel worden vaak ‘heidenen’ genoemd maar in werkelijkheid zijn het ethnische groeperingen (stammen) welke verwant zijn aan het volk Israel. Paulus noemt hen gans Israel, en zegt dat Israel pas zalig zal worden als deze ‘heidenen’ het land binnen zullen trekken.
  Over kerken en de werkelijke heidenen wordt niet gesproken in de bijbel omdat zij van ondergeschikt belang zijn. De heidense kerken zijn instellingen van mensen welke zich zaken proberen toe te eigenen welke helemaal niet voor hen bestemd zijn.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden