Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Israel of Jezus? (62 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016, 13:55 door Dirk A A

In een poging onze liefde voor Israel een fatale klap toe te brengen, deinzen sommigen nergens voor terug. Afgelopen week gebeurde het nog. Iemand schreef, in reactie op mijn vorige commentaar: ‘De liefde van Van Genderen voor Israel en voor het Joodse volk is groter dan zijn liefde voor Jezus.’

Zo’n opmerking doet pijn, het is alsof iemand op je ziel trapt. Kom niet aan mijn dierbare Heere Jezus! Het klinkt als: ‘Je verloochent Hem.’ Wat beslist niet het geval is. Als ik ergens spreek over Israel, zeg ik bijna altijd: ‘Laat onze liefde voor de Heere Jezus altijd groter zijn dan onze liefde voor Israel en voor het Joodse volk.’ Het gaat om Hem, om de eer en de glorie van Zijn grote Naam.

Ik wil er nog wel iets bij zeggen. Laten we de Heere Jezus en Israel niet op zo’n manier tegen elkaar uitspelen. Wie houdt van de Heere Jezus en door genade mag weten een kind van Hem te zijn, verlost door de losprijs die Hij betaalde aan het kruis, zal toch ook van Israel en van het Joodse volk houden? En ernaar verlangen dat ook zij de Heere Jezus, de Messias, leren kennen. Zonder het Joodse volk was de Heere Jezus er niet geweest. Het was Gods plan. Zo komt ook de tijd dat Hij terugkeert naar Jeruzalem om vandaar uit de wereld te regeren.

De zaligheid is uit de Joden, zegt de Heere Jezus in Johannes 4:22. Het Evangelie hebben we aan dat volk te danken. Dan past het toch niet, zoals sommigen doen, ook christenen, alsof dat volk niet meer Gods volk zou zijn.

En zeker: altijd bestaat het gevaar dat we ergens in door schieten, wat voor ons belangrijker wordt dan de Heere Jezus. Dat kan Israel zijn, maar dat kan ook de eindtijd zijn, of onze hobby, ons werk, geld, de media… Wees alert.

Het klinkt natuurlijk vroom om je te beroepen op je liefde voor Jezus – uit eerbied spreek ik liever over de Heere Jezus. Het is trouwens genade van God als we de Heere Jezus lief mogen hebben. ‘We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad’ (1 Johannes 4:19).

Als je dat mag belijden, mag je weten dat je leven in Zijn hand is. Dan ben je van Hem. Gekocht en betaald met Zijn kostbaar bloed. Dan wil je er zijn voor Hem. ‘Heere, hier is mijn leven, het is van en voor U, de rest van mijn leven.’
De zullen de woorden uit 2 Petrus 3:18 jouw diepe verlangen uitdrukken om ‘te groeien in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. ‘Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.’

Dirk van Genderen

62 Reacties

 1. Thea zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 om 14:24

  Amen!

 2. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 om 16:27

  Als wij echt liefde voor het volk Israel hebben, dan dienen wij het Joodse volk in onze generatie het meest, door hen in aanraking te brengen met de boodschap van verlossing en met de enige Naam, die onder de hemel gegeven is, waardoor wij behouden moeten worden, Jood of Griek; de naam van Onze Heere Jezus Christus, de Messias, hun en onze Heiland. Zonder Hem heeft het Joodse volk geen toekomst, maar God heeft een verbond met hen en Hij zal zijn beloften waarmaken. Laten wij niet door onze liefde voor het Joodse volk in extase geraken voor hun menselijke prestaties en onze blik niet laten vertroebelen. Laten we acht geven op wat God van plan is te doen aan Israel. Het volk van Israel staat centraal in de profetieën, en de verheerlijking van de Heere Jezus Christus, hun Messias , is het doel. Alle bemoeienissen van God met Israel hebben slechts dit ene doel: Het uiteindelijk te brengen tot de belijdenis dat Jezus de Christus, de Messias, is. Al Gods handelingen leiden tot de verheerlijking van Hem, de gekruisigde en opgestane Heer, die in de toekomst in alle dingen de eerste plaats zal innemen. Handelingen 2:36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.Te herkennen aan de tekenen in Zijn handen, door hen toegebracht: Zacharia 13:6 En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen: Het zijn de wonden, waarmede ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers. Wij rekenen hen dat niet toe want zij wisten niet wat zij deden. Daarom bedenk: Romeinen 11:30 Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid;Romeinen 11:31 Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Per slot van rekening is Israel onze Bruid, daarom hebben wij Israel van harte lief.

 3. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 om 19:26

  Amen, ook van mij!
  Ja, inderdaad dit wordt vaker gezegd: ‘je liefde voor Israel is groter dan voor de Here Jezus’ en dat doet inderdaad pijn.
  ‘t Klopt ook niet!
  Hij koos dit volk uit voor Zijn Zoon Yeshua/de Here Jezus en gebruikte Zijn volk en Zijn Land om de wereld te verlossen van hun en onze zonde door Yeshua’s kruis en Opstanding.
  Is het niet zo dat onze Heere Israel liefheeft zoals wij onze zoon en dochter liefhebben?
  Staat het niet op zo’n wijze beschreven in o.a. Jeremia 3:19, Jeremia 31:3-12 en Jesaja 43:4a
  En zou onze Here God dan geen pijn hebben en boos zijn als wij Zijn volk en Zijn Land geen gebed en aandacht waardig keuren!
  Als ouder kun je ook zo’n pijn ondergaan als jouw kind van niemand aandacht of liefde krijgt of zelfs gepest wordt!?

 4. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 om 22:23

  Christus Jezus de Gekruisigde en wat meer is de Opgestane Heer is, zoals ik het zie, de “Israël.”
  Hij is de Ware en Trouwe Knecht des Heren.
  Hij is de Enige Israëliet in wie geen bedrog is gevonden.
  Hij is de zondeloze.
  Hij is De Man die in het licht van de joodse wet, een vervloekte was, maar Hij blijkt de Rechtvaardige te zijn.
  Hij heeft God en mens verzoend.
  Jezus/Yeshua is God/JHWH in de gestalte van de mens.
  En daarmee overstijgt Hij dus het jodendom uit Zijn tijd.
  Want binnen het jodendom is er geen plaats voor een mens die ook God is. Jezus zei: wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus Hij zegt: IK en de Vader zijn ÉÉN!
  Meerdere keren zegt Hij ook: IK BEN…
  Jezus was een Israëliet.
  Na Zijn opstanding zegt de Vader van Hem: Deze is Mijn geliefde Zoon, Ik heb Hem “heden” verwekt.

  Als ik deze uitspraak lees dan zegt mij dat het volgende: De Vader wil dat we Zijn Zoon Yeshua ZIEN… Naar Zijn Zoon kijken. En dan zien we de Vader = God/JHWH.

  En als wij God/JHWH zien zoals Hij is en Wie Hij is en Hoe Hij is, dan krijgen we ook inzicht in Gods voortschrijdende geschiedenis met Zijn gemeente/Lichaam en het volk Israël als natie.

  En als we niet Zien Wie en Wat en Hoe God/JHWH is, hebben we ook geen inzicht of het nu gaat om de vraag: Jezus/Yeshua of Israël….
  of
  Jezus is Israël!!

 5. avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 10:09

  Lieve Dirk, ook van mij Amen op je schrijven. Ik ben je dankbaar dat ik mag meelezen en overdenken
  en wens je veel van Gods zegen toe voor de nieuwe week.

 6. Jelte zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 15:39

  Geestelijke reactie op een zeer ongeestelijke opmerking. Tegelijk is het ook een kans om de visie over Jezus en Israël opnieuw te doordenken. Er is een tegoed voor Israel. Tegelijk weten we uit Handelingen 28 dat de apostel Paulus zich niet langer richtte op zijn joodse broeders. De niet jood (heiden) werd tot een Godlover gemaakt (betekenis van jood is Godlover). Het heil is uit de joden maar tot mijn grote verwondering heeft de Heilige Geest de sluizen opgezet naar mij als niet jood. De typologie van Jozef is hierbij uitnodigend om te doordenken. Jozef door eigen broers verkocht. Onschuldig tot slaaf en gevangene gemaakt. En toch door hem is een groot volk in leven gebleven. Leven wij in de periode dat de broers van Jozef samen hun vader Jakob langzaam honger aan het krijgen zijn? Als ze in de benauwdheid komen zullen zij zich tot de Redder (Zafnath Paaneah). Het bijzondere is dat vanuit Genesis blijkt dat Jakob in Egypte de zonen Lea en Rachel zegent. De wegen van de Heere zijn zo wonderlijk. Vandaag zien we die zegen in de zonen van Israel in het land Israël. Maar om hun Redder te zien en voor Hem te buigen zal er eerst honger moeten komen. Laten we wachten op die dag dat Jezus zich net als Jozef aan zijn eigen broers bekend gaat maken. Dat doet de Heere op zijn tijd en los van onze inspanning.

 7. Riet Snoeij zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 16:15

  Baruch schrijft dat Israel onze bruid is.
  De gemeente van de Heere Jezus is toch de Bruid?

 8. Heleen Maliepaard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 17:11

  Na een studie verlof heeft mijn man een prachtige Bijbelstudie gemaakt over de Bijbelse Feesten, n.a.v leviticus 23. Een reactie van een gemeentelid was, dat hij daar niet aan meedeed, omdat de dominee het altijd over Israël had. En terwijl hij door de Bijbelstudie juist op de Heere Jezus wijst. Door de Feesten van de Heer, wordt de Messias juist heel zichtbaar.
  We geven daar ook presentaties over door het hele land. Blijf de “Goede strijd” strijden.
  Veel zegen gewenst, Heleen Maliepaard.

 9. Johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 17:31

  Beste Dirk, mijn broeder,

  De Heere Jezus en Israel zijn niet van elkaar te scheiden. Het antwoord op deze (onzinnige) beschuldiging is dan ook: Wij hebben dezelfde dingen lief. Dit heeft de God van Israel ons geleerd. Onze liefde reflecteert God’s Liefde voor zijn Volk. God zelf heeft de naam Israel aan Jacob gegeven, die hebben wij niet verzonnen. Diegenen die niet van deze liefde begrijpen, kunnen zich afvragen waarom ze de Heere Jezus denken lief te hebben. Dat zou ik mezelf gaan afvragen denk ik. We leven in bijzondere tijden, en het doet mijn hart sneller kloppen van verwachting op de verdere vervulling van Zijn (His)story dat Hij in de Bijbel aan ons tracht te vertellen. Geef acht op alle dingen, grote en kleine, om niets te missen van de aanstaande climax. De Heere heeft haast, grote haast, om het evangelie nog ten laatste te verkondigen, met of zonder arbeiders, want de velden zijn wit om te oogsten in die landen waar het licht nu pas begint te schijnen. Bijbels voor de Islam? JA!
  Laten we allemaal dit doel hartelijk steunen, nu ons geld nog waarde heeft. Het heeft geen waarde meer in de eeuwigheid. Het zal nu zeker nog grote winst opleveren!
  Dat moest ik even kwijt want het kwam onstuitbaar opborrelen in mijn hart. Gods zegen toegebeden,
  Johanna

 10. Reino Stolte zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 17:42

  Eigenlijk zou je hier niet eens op moeten reageren Dirk. Iedereen die jouw nieuwsbrieven leest weet dat het jou gaat om de Here Jezus en dat daaruit volgend, automatisch jouw liefde er is voor zijn Volk waar God zijn eeuwig verbond mee heeft gesloten. Wij danken ons geloof en Gods woord aan het Joodse volk, wij geloven immers in de God van Israel. Deze reactie deed jou pijn maar je hoeft je helemaal niet te gaan verdedigen want nergens uit blijkt dat het klopt wat deze persoon zegt. Wij, gelovigen uit de heidenen, kunnen ons alleen maar verbonden voelen met dit volk, en dat er nog zovelen zijn die dat helemaal niet hebben, dat is alleen maar triest en onbegrijpelijk. Doorslaan is altijd verkeerd maar dat doe je helemaal niet.

 11. Fil zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 17:58

  Beste Dirk
  Ik ben steeds weer verbaasd, dat er lieden zijn, die het kennelijk heel erg nodig schijnen te vinden om hun kijk/visie op bepaalde zaken publiekelijk kenbaar te moeten maken, zo ook nu weer.
  Misschien een goede les voor velen, om er eens bij stil te staan, dat je misschien 2x zo zwaar wordt afgerekend op de uitspraken, die zo publiekelijk worden gedaan.
  Veel en soms heel veel luisteren kan vaak meer juiste inzichten geven, dan al die opgeblazen kennis te moeten spuien. Wat doet iemand, wanneer hij/zij ineens tot een ander inzicht komt, wordt dit dan publiekelijk weer rechtgezet??? Ik ben ze nog niet tegengekomen.
  Dirk… ga jij maar gewoon lekker door zo, we worden bemoedigd, en laat jij je vooral niet ontmoedigen, dit gebeurt nou eenmaal bij mensen die hun hoofd boven het maaiveld uit durven te steken.
  En dan loop jij je nog een beetje te verdedigen, weet je Dirk, zij die jou volgen weten beter.
  Doe vooral geen moeite politiek correct te zijn, blijf wie je bent en blijf bij je roeping.
  Schud de mensen maar lekker wakker hoor, en als dat sommigen pijn doet, dan zijn er voor hen wel weer andere filialen te vinden.
  Bedenk dat jouw CV wordt er alleen maar mooier van wordt.

  PS. Nog bedankt voor de fijne tijd met elkaar in de Reveil gemeente onlangs, maar jammer dat de tijd zo snel ging, had graag alles willen horen.

  Met vriendelijk groet.
  Fil

 12. Yvonne Berkemeijer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 18:15

  Het is belangrijk, dat wij in de Nederlandse Taal, de “overtreffende trap” in ons spreken leren verminderen.
  Dan doen wij veel mensen sowieso minder pijn.
  Eenvoudig ja?

 13. ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 18:29

  Broeder Dirk! Op de column van deze week past maar 1 woord: AMEN!!! Trouwens de hele nieuwsbrief heeft, zoals meestal, voor 100% mijn instemming! De inhoud is zegenrijker dan je misschien beseft! Dank!!

 14. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 18:46

  Beste Dirk,

  Laat je niet uit het veld slaan door zulke gemene opmerkingen.
  De Here Jezus heeft meer met Israël dan sommige christenen, helaas.
  Is dat ook niet het probleem in onze kerken?

  Weet dat wij zeer bemoedigd worden door je wekelijkse nieuwsbrieven!

  Shalom!
  Jan

 15. Jan van der Veen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 18:50

  Dirk,

  Wie zou die liefde in jou voor het Joodse volk toch veroorzaken? Het is Jezus Die liefde bewerkt en veroorzaakt in mensen harten! Geprezen is onze Heer, God van Abraham, Izaak en Jacob!

 16. Tjeerd zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 18:50

  Beste broeder, liever zeg ik lieve broeder Dirk,
  Laat je niet van de wijs brengen door sommige schrijvers. Gelukkig doe je dat ook niet, de Heilige Geest heeft je genoeg geestelijke ruggengraat gegeven om hier boven te staan. Natuurlijk doe het pijn als mensen je woorden zo interpreteren, maar gelukkig (jammer) genoeg weten wij dat de duisternis zich steeds meer zal openbaren, het licht kan hij niet verdragen en zal alles in het werk stellen om mensen die voor Jezus kiezen en Zijn volk en Zijn land in verlegenheid zullen worden gebracht. Maar wij mogen weten dat de Schepper van Hemel en aard alle dingen in Zijn hand heeft en voor degene die Zijn woord trouw blijven tot in eeuwigheid nooit zal loslaten. Onze namen zijn in Zijn Handpalm gegrift.

 17. Groenevelt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 18:56

  Het is een nieuwe gedachtengang, ook in evangelische kringen.
  Laten we moedig achter Israël blijven staan. Laat je niet wijsmaken, dat Israël boven Jezus staat.
  Ik waardeer je berichten. Bedankt.

 18. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 19:24

  Voor 7:
  Israël is de vrouw van JHWH. Weliswaar op dit moment nog de gewezen vrouw/weduwe. Maar in de (toekomst) zal zij weer aanvaard worden en zal zij tegen de Here JHWH zeggen: “MIJN MAN!”
  De Gemeente is het Lichaam van Christus en wordt de Bruid/Vrouw van het Lam.
  Wat is een “Man” zonder Lichaam. Christus wil gemeenschap met ons, Zijn Gemeente=Lichaam.
  Nu kun je zeggen: dan zijn er 2 vrouwen.
  Zoals De Vader en het Lam (2) ÉÉN JHWH is, zo is ook de Vrouw van God en de Bruid/Vrouw van het Lam ÉÉN Vrouw.
  Het Nieuwe Jeruzalem maakt dat heel goed zichtbaar en duidelijk.
  De Heilige stad die neerdaalt uit de hemel bestaat uit 2 !verschillende! materialen.

  1e Edelstenen = 12 fundamenten = 12 verschillende edelstenen = de 12 apostelen des Lams en de muur (diamant)= degenen die komen uit de ROTSTEEN = Christus Jezus. Zij is het Lichaam/Bruid van Christus = de gelovigen van nu.
  Iedere gelovige is een steen van de muur. Die met elkaar verbonden zijn.
  2e. 12 Parels = 12 Poorten. Komen niet uit de Rots maar uit de zee/woestijn. Zijn Opgevist. Zij is Israël. De vrouw van JHWH.

  En dus zie je uiteindelijk van deze stad het wonderlijke.

  God en Het Lam (2) zijn de ENE Man = JHWH
  De Bruid/vrouw van Het Lam en de vrouw van God/JHWH (2) is de ENE Bruid/Vrouw = Het Nieuw Jeruzalem.

  De ENE MAM = God en Het Lam = Bruidegom die wil wonen/Tarbernakelen/tempelen..IN…. de ENE Bruid= Het NIEUW Jeruzalem. (Openb 21:22)

  Zoals Sara (moeder en type van het Nieuw Jeruzalem boven) de vrouw was van Vader Abraham (type van God/JHWH) en Rebecca de Bruid/vrouw werd van Isaäk de Zoon (= type van Jezus/YESHUA)

  Ook Rebecca werd van verre gehaald en werd gebracht in de tent van Sara en Isaak vertroosting vond in haar, omdat Rebecca zowel de plaats van Sara (moeder) innam en tegelijkertijd zijn Bruid/vrouw werd.
  Sara is ook onze Moeder = Het Hemelse Nieuw Jeruzalem dat Boven is. De …vrije.( Galaten 4:21-31)

 19. auktje roffel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 20:14

  Bedankt Dirk voor je prachtige bemoedigingen. Gods zegen.

 20. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 20:42

  Er gaan mensen uit een gemeente weg om de uitleg over het nieuwe verbond, en sleuren veel mensen mee die niet sterk in het geloof staan.
  En proberen op diverse site’s hun gram te halen, door te liegen en verdraaien van wat er besproken is.

 21. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 21:05

  U weet waar u het voor doet, niet voor uzelf. Maar omdat u bent uitverkoren om ons te bemoedigen. U wordt gedragen door de Heilige Geest. De Here Jezus werkt in u, om de waarheid te verkondigen. De verharding onder de mensen zal steeds meer toe nemen. Ook in christelijke kringen.
  Ik kan mij goed voorstellen dat het pijn doet. Ook dat je bij jezelf te rade gaat, alles overwegend, doe ik daar goed aan. Kritiek van medelezers. Maar als ik dan aan apostel Paulus denk, die de eerste christen gemeenten stichtte. Hij voelde ook vaak de pijn. Dat lees je door de brieven heen. Apostel Paulus werd gedragen door de Here, maar was ook gewoon mens die zijn onzekerheden had. Ook voor hem was het niet even makkelijk, en heeft veel doorstaan.
  Maar zijn liefde voor onze Vader, …daardoor kon hij alles doorstaan. De Heilige Geest gaf hem kracht. En de Vader gaf aan dat zijn genade voor hem genoeg was.
  Beste Dirk, wees niet teveel op de mensen gericht. Maar op onze Vader, en zijn Zoon en de Heilige Geest.
  Wij zijn ten eerste dienstbaar aan de Here, en dan pas aan de mens.
  Maar dat het pijn doet, begrijp ik heel goed. Ook wellicht voor degene die de reactie schreef.
  Ook degene mag weten, dat hij of zij een kind van de Here is, en zich niet buitengesloten moet voelen. Wij zijn er ook voor u.
  Wij zijn allemaal kinderen van de Here. Ook al denken wij nog… verschillend.
  Maar je kunt niet om de waarheid heen, beste Dirk.
  Laat je door de Heilige Geest gedragen voelen. Blijf ons voorlichten en bemoedigen, en de waarheid verkondigen.

  Vr gr rene postma.

 22. Rinske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 21:22

  Beste Dirk, ik kan mij voorstellen dat die opmerking pijnlijk is. Want dat is niet wat je wilde zeggen in je vorig commentaar. Ik heb getracht die opmerking te vinden om iets te begrijpen van de reden van deze reactie. Ik kon het niet vinden. Mijn gedachten gaan uit naar de schrijver van deze reactie. Die krijgt nu ook behoorlijk wat over zich heen en dat voel ik persoonlijk. Laat ik zeggen dat het geen fijngevoelige opmerking is geweest. Maar degene kent blijkbaar de Here Jezus wel en ziet de aandacht die besteed wordt aan het volk Israël als teveel van het goede en hij/zij vindt dat Christus Jezus alle eer toekomt. Ik kan alleen maar bidden dat die persoon, ik, wij en allen het op de juiste manier zien, zoals God het bedoeld heeft. Want ik weet vanuit mijn eigen christelijke loopbaan dat ik er nog wel eens naast heb gezeten.

 23. Harry van der Velde zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 21:40

  Veel christenen houden van ‘dode’ Joden (Mozes, Jacob, Jozua, Petrus, Paulus enz.) maar wie staat er vandaag naast de Joden, wie houdt er nu van hen. God houdt van Israël en Jezus houdt van Israël. Hoe kun je zeggen dat je van God en Jezus houdt, als je niet houdt waar Hij van houdt?
  Wat voor soort God of Jezus heb je dan lief? (Een christelijke of revolutionaire Jezus??)
  Hij is geboren als Koning der Joden, gestorven als Koning der Joden (stond boven het kruis geschreven) en Hij zal terugkomen, niet als Koning van de christenen, maar als Koning der Joden.
  Alleen als christenen deze Joodse Messias erkennen, mogen wij ook Hem als onze Koning loven en prijzen!

 24. Margreeth Bos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 22:34

  Het is een misplaatste opmerking meer liefde te hebben voor Israël dan voor Jezus.
  De tekst die Dirk schreef vanuit 1 Joh. 4:19 “We hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft lief gehad”
  En….de Here Jezus was ook Joods, als we Hem lief hebben krijg je het Joodse volk ook lief.
  Vanuit Zijn liefde ga je Israël zegenen Gen. 12:3 Ik zal zegenen wie u zegenen zei God tegen Abraham.
  Matth. 1:1 Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham.
  Gezegend zij de God van Abraham, Isaak en Jakob.
  Gods zegen toe gebeden Dirk en laat je niet ontmoedigen door zulke opmerkingen.

 25. Joke Roelofsen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2016 om 22:57

  Broeder Dirk.
  Ik geniet het voorrecht dat ik al heel veel jaren gezegend word door de Goede Boodschap die je, in grote afhankelijkheid van de Heere en geleid door de Heilige Geest, proclameert/publiceert en als schriftgetrouwe voorganger in onze samenkomsten verkondigt: Jezus, de Christus, de enige Weg tot de zaligheid voor ieder die gelooft: Die was, Die is én Die wederkomen zal! Tot dié dag hebben zij die geloven de opdracht een leesbare brief van Christus te zijn, om ALLEN die Hem nog niet kennen tot jaloersheid te wekken. Laat van ons gezegd mogen worden; “Zie, hoe Lief zij elkaar hebben..,” en laten we elkaar niet (ver)oordelen want met dat oordeel zal je zelf geoordeeld worden. Het is zó onvruchtbaar en roept verdeeldheid op. Jezus Zelf liet het oordelen aan Zijn Vader over (zie de gelijkenis van de Zaaier) maar ontmaskerde de werken “der duisternis”. Gebed om onderscheiding der geesten is nodig voor ons maar de overwinning is al zeker: De Schepper komt tot Zijn doel met Zijn schepping. Hem zij alle eer! Maranatha.

 26. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 0:55

  Wij mensen hebben vaak veel met of/of!! Voor mij is het niet Israël “of” Jezus, maar Israël EN Jezus!! De hele Bijbel is niet of/of (altijd weer die discussie) maar het is en/en !! De geschiedenis heeft Jezus blonde haren gegeven……. terwijl Hij juist zo onopvallend was als een gewone Jood onder de Joden!! Hij was zo onopvallend, dat zijn discipelen Hem bij herhaling (zelfs vóór de opstanding) niet herkenden!! Ons beeld van Jezus is in die 2000 jaar helaas vertekend en geïdealiseerd. Op zich is daar ook weer niets mis mee, maar het beeld dat we van Jezus hebben blijft een vertekend beeld. Jesaja geeft een prachtige beschrijving met: (Jesaja 53) “Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. 3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.”
  Juist die onopvallendheid was zijn grote kracht!! Misschien was het opzet, dat de Joden van zijn tijd Hem niet als Messias zouden herkennen, want waarschijnlijk was anders het evangelie niet tot ons gekomen!! De wijze waarop de huidige wereld op Israël reageert, is voor mij juist het grootste bewijs en de bevestiging, dat het heil voor ons van Israël uitgaat!! Jezus zal ook terugkomen op de Olijfberg, in Israël!! En in Jesaja 2 en in Micha 4 lezen wij “de wet zal van Sion uitgaan”!! Dus waar twijfelen sommigen nog over? Van belangrijke uitspraken zijn er altijd TWEE getuigen om WAAR te zijn!! In dit geval dus Jesaja en Micha!! Wat ik minimaal twee maal in mijn Bijbel terugvind, is voor mij een vaststaande en belangrijke waarheid!!

 27. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 7:22

  Amen .

 28. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 8:02

  Als het mag wil ik nog iets toevoegen. Toen ik vanmorgen deze dingen overdacht in mijn stille tijd kwam opeens de gedachte bij mij op dat de opmerking van deze ‘kritische persoon’ eigenlijk ook een groot compliment voor je is, Dirk. Deze opmerking zegt dat je hele grote liefde hebt voor het volk Israël, Gods volk, maar ook dat je grote liefde hebt voor hun Messias, de Here Jezus Christus. Dat heeft deze persoon uit je commentaren gehaald. Ik wens je een fijne zondag toe.

 29. René zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 10:05

  De Here Jezus en Israël zijn niet los verkrijgbaar.

  Shalom.

 30. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 11:22

  Beste Dirk,

  Ik moest denken aan Johannes 15:1-8 en Romeinen 11:11-24. Het ene beeld dat wij niet zonder Jezus kunnen en een ander beeld dat de Gemeente niet zonder Israël kan. De reden moge duidelijk zijn dat Jezus en het Joodse volk met elkaar te maken hebben. Corrie ten Boom heeft gezegd dat als je Jezus leert kennen, je het Joodse volk gaat liefhebben. Wij hebben veel te danken aan het Joodse volk maar het belangrijkste is God en mens Jezus Christus door Wie en uit Wie en tot Wie alles is. Zie Romeinen 11:36. Daarom aangezien dit duidelijk is volgens de Bijbel en jij de waarheid verkondigt, krijg je aanvallen te verduren van de tegenstander, die soms door mensen heen werkt. Dit is puur een geestelijke strijd en die moeten alle Bijbelgetrouwe gelovigen zien te incasseren wanneer zij met dergelijke kritiek te maken kunnen krijgen. De waarheid wordt steeds zeldzamer en veel mensen, zelfs zij die zich Christen noemen, luisteren daar niet meer naar maar naar wat hun gehoor wil horen. Weest blij en verheug je als je zo aangevallen wordt, want je loon is groot in de hemel.
  Ga door met de waarheid te vertellen want dat hebben wij nodig! De gewone media vertrouw ik al lang niet meer.

  San

 31. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 11:36

  De vervulling van Gods beloften aan Israel zal gebeuren als de Joden in de grote verdrukking de Naam des Heeren aanroepen zullen. Dan zal de Heer horen en zijn beloften heerlijk vervullen. Dan moet eerst Zijn Gemeente opgenomen zijn. Dan kan de wetteloze zich openbaren en een verbond sluiten met het huidige ongelovige Joodse volk. Daarmee is het tevens duidelijk dat het huidige Israel niet de vervulling van Gods’ belofte is en waarom het nog heel veel ellende over zich heen zal krijgen. Als God Israel terug verzamelt zal het niet meer uitgerukt worden: Amos 9:15 En Ik zal ze in hun land planten; en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de HEERE, uw God. Dit geldt niet deze huidige ongelovige terugkeer: Zacharia 14:2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Zacharia 13:8 En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, en den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven. Daarom weende de Heer ( Luk, 19:41-44.)Daarmee is het tevens duidelijk dat het huidige Israel niet de vervulling van Gods’ belofte is en waarom het nog heel veel ellende over zich heen zal krijgen.

 32. Wim Bot zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 12:30

  Heerlijk Dirk, weer zo’n geweldig “schot in de roos” en nog wel met de welgemeende liefde tot de Heere Jezus gedaan!!

 33. Huri zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 12:55

  Beste Dirk,

  Niet vaak ontmoet je nog oprechte, zachte en invoelende mensen. Jij bent er één van Dirk en naar ik kan beoordelen aan alles wat je schrijft, ben je ook gewoon een lieve, betrouwbare man.
  Ondanks al mijn twijfels en onzekerheden, mag ik altijd een stukje rust vinden bij jouw woorden. Ben al oud en kan dat zgn. ‘wijze’ commentaar alleen maar zien als een stukje egoïsme van iemand die ‘wijs’ is in eigen ogen. Blijf maar altijd wie je bent Dirk en Gods Zegen voor jou én je werk.

 34. Herman Drost zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 12:58

  Beste Dirk, Ik kan alleen maar zeggen: AMEN. Liefde voor Israël kan alleen maar komen vanuit het geloof in Jezus Christus en dat heb je in deze brief meerdere malen uitgesproken. Wie Israël zegent, zal gezegend worden.

 35. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 13:17

  Wij als kinderen Gods kunnen ons wel eens laten ophouden; omdat er obstakels worden geplaatst op onze/ieders levenspad. Maar wij houden Jezus Christus het einddoel goed voor ‘t oog. Ondanks goed gerucht of kwaad gerucht. Voorwaarts steeds Dirk v G., velen bind jij samen door de wekelijkse nieuwsbrief.

 36. Derk zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 15:17

  Shalom broeder Dirk,
  Dank dat u reageerde op mijn reactie nr 23. Het was niet mijn intentie om een nieuw onderwerp op de agenda te zetten, dat laat ik aan u. Ik had kunnen schrijven dat ik reageerde op Heleen Maliepaard (reactie 8) Zij sprak lovend over de feesten van de Heer. Duidelijk. Maar het komt mij voor dat als er vervolgens niets mee gedaan wordt, het een lege huls is. Dat is hetzelfde als Israel zegenen met de mond, maar het mag niets kosten en er ook nooit op bezoek gaan, want later komen we er gratis.

  (Toevoeging Dirk van Genderen: Beste Derk, ik had even over het hoofd gezien dat u reageerde op een eerdere reactie. Daarom voeg ik alsnog uw eerdere reactie toe, waaraan ik toevoeg dat het niet de bedoeling is een discussie te beginnen over de feesten of de sabbat.

  Eerdere reactie Derk:
  Is een bijbelstudie over de Bijbelse feesten voldoende, of dient dit voor christenen een vervolg te krijgen? En wat te denken van de Shabbath vieren ipv de Zon(aanbiddings)dag.Weet iemand de oorsprong van de Zon(aanbiddings)dag? Dat is een reden om verdrietig van te worden.)

 37. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 16:13

  Sjalom Dirk,
  Ik ken de pijn die je voelt als je wordt aangevallen op de liefde voor mijn volk. Als Messiasbelijdende Jood deel ik die pijn met je. Onbegrijpelijk dat dit juist uit de christelijke hoek naar voren komt. Het zegt meer over degene die deze dingen beweert. Dat is geen enkeling, want ook heel veel kerkleiders beweren dat de wet niet meer van toepassing is voor de christenen. Waar staat dat in de Bijbel dat de wet is opgehouden ?

  Spreekt Yeshua niet over het houden van de kleinste geboden en is dat niet de opdracht die de discipelen ook krijgen. Heel merkwaardig dat mensen die menen geestelijk te denken zo vaak er naast zitten. Persoonlijk zal ik het hen niet aanrekenen maar wel hun leidslieden die hen vergiftigd hebben met hun eigen dogma. Het is een uitermate slap excuus als zij zich beroepen op hun kerkleiders. Daar kan én mag niemand zich achter verschuilen.

  Iedereen is verantwoordelijk voor zijn publiekelijke uitspraak en ook ik moet mij later verantwoorden naar mijn Schepper over deze reactie. Daarmee wil ik iedereen aansporen om de Bijbel goed te lezen en alle vooringenomenheid en dogma’s kritisch te bekijken. Velen vragen zich helaas nooit af waarom de wet is afgeschaft en wat de huidige rol is van het Joodse volk in deze dagen.

  Yeshua is geboren uit de stam van Juda. Daaruit kwamen de vorsten voort en niet de priesters. Dat moet velen tot nadenken zetten of vindt men dat het niet meer ter zake doet. O ja, wat zegt de boodschapper uit de hemel over Yeshua, Hij zal op de troon van zijn vader David zitten en als Koning heersen over Israël. Heeft dat al plaats gevonden, niet meteen zeggen dat het al zo is, want een koning is ook de hoogste rechter die zich houdt aan de Thora.

  Voor jou persoonlijk Dirk: ga door met je werk en straal uit wat je voor mijn volk wil zijn. De G’d van mijn voorvaderen ziet jou als een rechtvaardige onder de volkeren en Hij zal je zegenen in woord en in werk!

 38. Peter Kits zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 17:38

  Lieve broeder Dirk,

  Er spreekt zoveel jaloezie uit als ‘men zegt’ dat jij meer liefde hebt voor het volk van God dan liefde voor de Heere Jezus. Het ene sluit het andere niet uit. Ik heb de Heere Jezus van harte lief en ook Zijn volk, waar mijn Heiland uit geboren is. Je moet je niet gekwetst voelen; dat heeft Hij voor ons aan het kruis gedragen. ZOVEEL LIEFDE had Hij voor ons. Geloofd en geprezen zij Zijn heilige Naam.

 39. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 18:35

  Hallo Dirk en lezers…

  Ik zie ook dat je grote liefde voor de Heere Jezus hebt, Dirk.
  Ik wil niet jullie liefde voor Israël een knauw geven, ieder draagt zijn/haar eigen verantwoording daar in. Ook al zie ik sommige dingen anders.

  De liefde voor Israël, gaat bij mij alleen in de hoop en door gebed, dat velen gered worden, door Jezus de Heer aan te nemen, net zo als ieder mens.

  Maar als volk of staat heb ik persoonlijk niets met Israël, een volk wat de Heere Jezus op zo’n manier afwijst, heb ik niets mee. En dat heb ik met alle volken.

  Dan spreek ik over het ongelovige deel… voor mij persoonlijk is het ware Israël zij die bij God horen door middel van Jezus Christus.
  En dát trouwe deel van het volk, door de vele eeuwen heen, daar zijn wij ‘heidenen’ door geloof in de Heere Jezus, aan toegevoegd. En dankbaar dat er nog steeds mensen aan toegevoegd worden, zowel mensen uit Israël als uit de volken.
  En ieder die toegevoegd wordt door Christus, hoor bij het Israël van God, door middel van Jezus Christus.

  Net zo als Ruth, een Moabitische, een heiden, één van de voormoeders van Christus, door haar geloof werd zij ingelijfd in Israël, zo ook met ons. Dan ben je deel van Israël, het Israël Gods.

  Paulus legt het heel duidelijk uit, een Israël naar het vlees, en een Israël in de geest.
  Het Israël in de geest, door middel van Jezus Christus, dat is voor mij het ware en echte Israël.
  En daar mogen wij ook bij behoren. En zo vormen wij samen het Lichaam van Christus.

  Zo op deze wijze geloof ik en lees ik dat.
  Wij allen lopen de wedloop in Christus. HIJ alleen is het einddoel van alles, en voor allen.

  Verschillen zullen altijd wel blijven, als we elkaar maar zien in onze Heere Jezus Christus.

  Voor ieder Vaders zegen, en hartelijke groet van mij, Esther.

 40. LYDIASWITTERS zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 18:42

  Wees gezegend Broeder
  om ZIJN naam te moeten lijden
  Zalig zijt gij staat in GODS woord
  ik ben heel dankbaar voor uw goede uitleg
  ook wat betreft ISRAEL.
  de bedekking wordt eenmaal weggehaald
  Jesaja 25 :7_9 .
  SHALOM DIRK.

 41. Arien zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 20:17

  Amen!
  Ik zie elke week weer uit naar je leerzame, bemoedigde en bijbelse nieuwsbrief!
  Shalom Dirk!

  Een vraag voor Heleen Maliepaard: Ik las dat je man presentatie over de Bijbelse Feesten geeft door het land. Wil graag in contact komen en je uitnodigen om op onze wijkkring deze presentatie te geven.

  Hartelijke groet

 42. Arnold Dorrestein zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 21:15

  Dirk, ik ben het natuurlijk ook niet in alles met je eens, maar dat hoeft toch ook niet!
  Maar wat je hier in je commentaar schrijft, daar sta ik 100% achter!
  Natuurlijk valt er ook best wat negatiefs over Israël te vertellen, daar hoeven we de Bijbel niet in aan te vullen!
  God zij dank mag ik echter erkennen, dat ik zelf geen haar beter ben, maar dat door Jezus bloed mijn zonden zijn weggewassen!
  Precies zoals als jij zegt: Gods genade die via Israël en de Heere Jezus ook tot ons komt!
  Ach en zegt die Heere Jezus zelf niet: Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen!
  Heere Jezus, vergeef deze stenenwerpers, zij weten niet wat zij doen!

 43. Karel zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 21:47

  Dirk,
  Ga door met wat de HEER je ingeeft te doen.
  Ik neem aan dat je geen dingen verzind.
  Mijn vrouw en ikzelf lezen alles graag van wat je schrijft.
  Ga zo door, gekletst wordt er toch.
  Prijs de HEER en Shalom voor Israel

 44. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 21:48

  Beste Dirk, wat zou ik graag willen dat heel veel mensen de uitzending van Jan van Barneveld op Family 7 op zondag hebben gezien. Een compleet, duidelijk Bijbelse uitleg op hoe de Here God omgaat met Zijn volk, hoe hij zich houdt aan al zijn afspraken, ook al is hij verdrietig over Zijn volk. God is getrouw en laten we niet op Zijn stoel gaan zitten. Dit merk ik in heel veel reacties. Ik raad veel lezers aan om deze uitzending te bekijken bij Uitzending gemist, Fam 7, 17 april 19.30 uur. Sterkte Dirk, ik sta achter je.

 45. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 21:57

  Het is volkomen duidelijk dat zij die onder de Wet zijn onder de vloek staan, omdat de Wet alleen maar kan veroordelen. Dat geldt elke mens, Jood of niet. In Christus is die vloek opgeheven omdat in Hem die Wet aan het kruis is genageld. Zo zijn dus degenen die geloven in Christus een nieuwe schepping. En voor hen geldt dat zij het lichaam van Christus zijn en de Bruid van het Lam. Zij vormen de inwoners van het Jeruzalem dat boven is. Voor degenen die behoren tot het Jeruzalem dat beneden is geldt, dat ook zijn eenmaal verlost zullen worden door de Heer die zij verworpen hebben op basis van het geloof in Zijn offer voor de zonde van Zijn volk. En op die grondslag zal het rijk van Christus, de zoon van David op zijn troon worden gevestigd en alle beloften voor het nageslacht van Abraham gedaan in de profeten waarheid worden. Dit ontkennen is God tot een leugenaar maken en dat getuigt van het lasteren van de Heilige Geest, maar gelovigen worden door Hem geleid.

 46. s van hoeve zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 22:09

  In het paradijs lezen we reeds van een boom midden in Gods tuin [het beeld van Israel op de navel der aarde; en zoals Hij aan Adam en Eva vroeg hebben jullie van Mijn boom gegeten zo zal Hij bij zijn wederkomst aan de kerk vragen; wat hebben jullie met Mijn uitverkorenen [Mijn broeders] gedaan gedurende de genadetijd, dus de afgelopen 2000 jaar en toch kan alles nog onder Gods genade vallen. Maar het feit dat ze nu ook nog Gods land gaan verdelen zal onherroepelijk leiden tot de doodstraf voor de kerk. Het Woord is hier duidelijk genoeg over en zegt o.a. En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheid, toch lees ik nog van enigen die overblijven en in Israel gaan smeken, mogen wij ook jullie God hulde brengen.

 47. Gieni zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2016 om 23:45

  Lieve Dirk, zolang wij in deze wereld leven zullen wij als kinderen van Hem lijden aan deze wereld, zoals er geschreven staat. God geeft ons gelukkig elkaar om elkaar te troosten en te bemoedigen. De wereld is door onze geliefde Here Jezus overwonnen omdat Hij zoveel van ons hield. Daarom zijn wij, in Hem, wat de wereld ons ook aandoet, meer dan overwinnaar! Laten we dit wetende de satan geen kans geven ons, te verstoren. Doordat de Here Jezus op de 1e Paasdag triomveerde zal Hij iedere vijand van onze ziel de weg versperren. Amen. Daarom moeten we dit soort dingen niet te zwaar maken want dit blijft ons overkomen want de satan heeft nog maar weinig tijd.
  Wat jouw pijn betreft Dirk, zou ik zeggen, om het van zijn kracht te ontdoen: kusje er op?
  Ik wens je heel veel Shalom.

 48. Anne zegt:
  Geplaatst op maandag 18 april 2016 om 7:39

  Het zegt meer over degene die het commentaar leverde als over u.
  Wat u zegt kan ik helemaal beamen!

 49. Louise zegt:
  Geplaatst op maandag 18 april 2016 om 7:50

  Wie Jezus lief heeft kan hem pas begrijpen als men bedenkt dat hij staat voor Israel. Voor Israel geldt de eeuwigdurende verbondssluiting met de Eeuwige.
  Aan Israel is de Tora gegeven, Jezus beroept zich in zijn onderricht op de wet, de Tora (levensonderricht) en de Profeten.
  Hij legt de Tora uit, en leeft deze voor. Van zijn lijden en sterven gaat een grote verzoenende kracht tussen hemel en aarde uit. Voor heel de wereld.
  Verzoening dus, én onderricht.

 50. Teun zegt:
  Geplaatst op maandag 18 april 2016 om 10:01

  Geliefde broeder,
  Ook op dit commentaar kan ik alleen maar AMEN zeggen. Het is jammer dat je hier tijd en energie in moet steken om e.e.a. recht te breien. Wanneer jouw commentaren juist gelezen worden, blijkt nergens uit dat Israël voorrang krijgt boven de Heere Jezus. Helemaal eens met reactie nr.29: ‘de Heere Jezus en Israël zijn niet los verkrijgbaar’. Laten we bidden voor de lezers die jouw commentaren door een ‘stoffige’ bril willen lezen. Heere, houd onze ogen open en ons verstand helder.
  Van harte de zegen van onze Heere God toegebeden.

 51. Shalom zegt:
  Geplaatst op maandag 18 april 2016 om 14:52

  Dank voor je fijne nieuwsbrieven Dirk. Er is in de wereld geen behoefte aan christenen die op een pijnlijke manier hun mening kenbaar willen maken. Deze mensen zijn erop uit om met de Bijbel in de hand commentaar te geven op alles en iedereen en vergeten dat ze hun bestaan te danken hebben door genade alleen.Hoogmoed!

 52. Ries zegt:
  Geplaatst op maandag 18 april 2016 om 17:00

  Een opmerking als “Israel meer liefhebben dan Jezus” komt rechtstreeks uit de vervangingsleer.
  Israel is Gods EERSTGEBOREN ZOON Ex 4;14 Israel is een volk dat door God zelf geschapen is.
  Sara was immers onvruchtbaar en Abraham was al 100 jaar en ook hij was op dat moment niet meer vruchtbaar in Gen 17;7 lachte Abraham bij zichzelf en zei kan een honderd jarige een kind verwekken.
  God heeft ingegrepen in hun “onvruchtbaar ” leven om te laten zien dat hij de Almachtige is en dat deze 2 mensen hun vertrouwen op God zouden stellen.
  Kinderlijk vertrouwen wat bij de schepping van Adam en Eva immers misgegaan was.
  Uit Abraham en Sara is Izak als door een scheppingsdaad van God geboren
  Jacob kreeg de naam Israel en uit het geslacht van Juda is Gods ENIGGEBOREN zoon geboren
  Zonder Israel kan de Messias ook Zijn werk niet voltooien…
  de Messias is veel groter en heeft nog veel meer werk te doen dan onze bekering
  Zijn grote verlossingen werk van deze wereld moet nog beginnen…
  We leven nu in de tijd van het herstel van Israel en dat is opzicht al een groot wonder
  Dat dit volk nog bestaat na zoveel programs vervolging,de Shoa hier zien we duidelijk dat God doorgaat met zijn werk.
  Israel zal in het laatste der tijden CENTRAAL STAAN IN HET WERK VAN HUN MESSIAS… en niet de kerk want die laat het afweten.
  In Jeruzalem op de olijfberg zal de Messias terug komen
  Daar in Jeruzalem ZAL HIJ zitten op de troon van zijn vader David….
  Dat is een profetie die aan Zijn moeder is beloofd
  Israel en Jezus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, het is niet vreemd dat de wereld die de Bijbel niet kent alles in het werk stelt om Israël te haten en land en zelfs de stad Jeruzalem willen verdelen
  Dit is het werk van satan die hard werkt om te verhinderen dat Jezus zal wederkomen op de olijfberg.
  (Zo’n opmerking als boven blijk dat ook binnen de gemeente veel onwetendheid is over de positie van Israel)

 53. marianne stel zegt:
  Geplaatst op maandag 18 april 2016 om 17:51

  Door het geloof zijn wij kinderen van Abraham geworden en toegevoegd in de afgebroken takken van Israël en zal er bij de komst van de Here Jezus een overblijfsel zijn uit dit volk en wel zij die hun knieën niet hebben gebogen voor de baäl. We kunnen dit alles lezen in Romeinen m.n. Rom.11. In Johannes 3:14-16 zegt de Here Jezus dat een ieder die gelooft in Hem niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Zo sprak Hij tot het Joodse volk waaruit Hij geboren moest worden; dit volk, het kleinste onder de volken, een halsstarrig volk, dat steeds weer afdwaalde, maar toch Gods oogappel(Zach.@) en Zijn erfdeel(Jes.19). En dat Joh.3 zegt de Here Jezus ook vandaag nog aan ons allemaal.
  En laten wij ons maar niet beroemen als gelovigen onder de heidenvolken want wij zijn geen haar beter.
  Het zal worden één kudde en Eén Herder. Het land Israël (niet Palestina) is Gods land aan Israël gegeven en er komt een tijd dat zij daar ook weer vrij, zonder muur, zullen wonen verlost van al de vijanden. Helaas vertrouwen ze nu nog op eigen kracht en doen connecties met landen die hun uieindelijk niet zullen helpen net als in het O.T. Maar het enige wat wij mogen en kunnen doen is voor hen bidden dat zij op de knieën zullen gaan voor hun Verlosser, de Messias van hen en ook van de gelovigen wereldwijd. Zonder de Here Jezus zijn ze ook verloren, net als wij.

 54. Louise zegt:
  Geplaatst op maandag 18 april 2016 om 19:30

  Het is heel dierbaar om te lezen hoevelen proberen Dirk van Genderen te bemoedigen. Wel moest ik lachen om: kusje er op?
  Inderdaad leeft onder sommige christenen nog de vervangingstheologie: “Israel heeft afgedaan, de kerk is nu in de plaats gekomen van Israel”. Met alle gevolgen vandien. Dit staat niet in de bijbel. Is dit niet zelf bedacht?
  Ook denken sommigen dat met de komst van het Nieuwe Testament het Oude Testament verouderd is. En er niet meer toe doet.
  Maar Bijbels is, dat de volkeren nu met Israel mogen meedoen. Israel blijft de eerstgeroepen zoon.
  De Eeuwige spreekt zowel door het Eerste Testament als door het Tweede. Het verhaal loopt dóór.
  Joden hebben al eeuwenlang omgang met de Tora, van hun inzichten kunnen christenen veel leren.
  Het is hartverwarmend om te lezen hoeveel lezers dit inzicht al delen!

 55. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 18 april 2016 om 23:24

  Beste Dirk,
  Voor mij ben je een missionairende Christen-volgeling, die via de moderne mediamiddelen, zijn Christen-zijn laat zien en horen. Er zullen altijd reactie-schrijvers zijn, die over theoretische bijbelse citaten het niet eens zijn, of een andere mening hebben, maar over de hoofdzaken van de Christelijke-leer : Heb U naaste lief gelijk u zelf, daar kan toch geen discussie over zijn.
  Trouwens Dirk, alle Christen volgelingen ondervinden kritiek en weerstand, denk ook eens aan de Apostelen.
  Ga zo door en zeker door de vele positieve reacties. Wij zullen nog veel pijn in ons hart moeten verwerken, maar de beloning zal hemels zijn. Hub

 56. Heleen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 april 2016 om 11:38

  Hallo Dirk,

  Het lijkt een beetje op de Duitse predikant uit je weekbrief. Veroordeeld door mensen/wet, omdat je
  Gods Woord doorgeeft, zoals het is en niet zoals mensen het willen of denken. Ik weet niet precies hoe ik dit moet verwoorden. Aanval van buitenaf! (satan) Bedankt voor je weekbrieven en commentaren.
  Vriendelijke groet van Heleen

 57. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 april 2016 om 7:23

  Beste Dirk. Ik snap heel goed dat het pijn doet, maar aan de andere kant betekend het dat je op het goede pad loopt.Satan richt zijn pijlen alleen op mensen die de Heere Jezus van harte liefhebben.Ga door zoals je het nu doet. De mensen waarschuwen en hen de Heere Jezus aanprijzen, dan gaan ze vanzelf ook de Joden liefhebben. Bedankt voor al je mooie Nieuwsbrieven. Gods Zegen toegewenst op al je werk.
  Florianne.

 58. jedeha zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 juni 2016 om 21:31

  Gods oordeel over volkeren die zeggen dat Israel is als alle andere landen:

  Ezechiel 25 : 8…. Alzo zegt de Heere HEERE: Omdat Moab en Seir zeggen: Ziet, het huis van Juda is gelijk al de heidenen; 9 Daarom, ziet, Ik zal….(St.V.)

  https:\/\/www.verhoevenmarc.be/SV_html_1750_Jongbl/ezechiel.htm#Ez25

 59. Ivon zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 augustus 2016 om 19:44

  Helemaal eens met Dirk Van Genderen, Zegen toegewenst broeder in al je strijd.
  Ook met Foriannne 57.
  Beste mensen, we hoeven er niet aan te twijfelen,
  de wijze waarop de natiën het Joodse volk behandelen,
  zal na de Wederkomst van de Heere Jezus, uiteindelijk de maatstaf voor het oordeel over de natiën vormen.

  “Het minste wat je voor deze (Mijn broeders) hebt gedaan, heb je voor (aan) Mij gedaan.”

 60. Ivon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2016 om 10:27

  33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.
  34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.
  35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.
  36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.
  37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?
  38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?
  39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?
  40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.

  Mattheus 25:33-40

 61. Ivon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2016 om 10:28

  41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.
  42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;
  43 Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht.
  44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?
  45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.
  46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

  -Mattheus 25:41-46-

 62. Ton Nuiten zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 juni 2018 om 11:41

  Dat Israël een hogere plaats in zou nemen bij vele Christenen, hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Dat deze opvatting echter toch geopperd is, zou misschien kunnen komen dat er enkelen zouden kunnen zijn bij wie dit wél het geval is. Het is echter ook weer wél een feit dat die indruk (en dat zal met goede bedoelingen zijn gedaan)),wél wordt gewekt. Laat me dit uitleggen; uit gesprekken met vele lieve Christenen wordt (als het gesprek over Israël gaat), duidelijk dat er beweerd wordt dat we zullen worden geoordeeld naar de mate hoe we Israël behandeld hebben. Hierbij wordt o. a. Mattheüs 25:41-46 aangehaald. De Heere Jezus zegt daar o. m. dat wat we voor een van Zijn minste broders hebben gedaan, we hetzij gezegend hetzij veroordeeld zullen worden. Met die “minste broeder” wordt dan Israël bedoeld. Maar het is echter zo, dat dit eerder van toepassing is op hen die in Jezus als de Zoon van God geloven. Die “minste broeders” moeten dan ook gezien worden als zowel Joden als niet-Joden die in Hem geloven.

  Dan het tweede: Sommigen leren dat het “christelijk antisemitisme” begonnen zou zijn nadat de niet-Joodse Christenen die zich er in de vroege kerk vermenigvuldigd hadden, de Joodse Christenen er wég zouden hebben gedreven. Het gevolg is dat we ook nu nog vnl negatieve verhalen over dit verleden van de kerk en vnl. gunstige verhalen over Israël horen. Hierbij blijft de Bijbel echter een gesloten boek; had men nu Handelingen goed gelezen, zou men weten dat de vroege kerk door vnl. Joden van buitenaf vervolgd en van binnenuit ondermijnd werd. (Hand. 13:50 14:19, Filipp. 3:2 e.v., Kol. 2:16-23) En door de kerk te vervolgen vervolgden de Joden (w. o. Saulus eertijds) Jezus Zelf (Hand. 9:4-5) Als er zich weer een gelegenheid voor zou doen waarbij bijv. rabbijn Raphael Evers weer excuses van de kerk (PKN) eist, de kerk hem dan het bijbelse verslag zoals hierboven gegeven eens voor ogen zou houden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden