Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Strijdbare held (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 april 2016, 13:24 door Dirk A A

Vervuld door Gods Geest riep Gideon het volk Israel ten strijde tegen de Midianieten. Met een legertje van slechts 300 man ging hij de strijd aan met een groot en machtig leger. In Gods kracht. Gewapend met horens, fakkels en kruiken. ‘Voor de Heere en voor Gideon’, klonk het aan het begin van de strijd. ‘O Heere, roep en zend ook vandaag Gideons.’

gideon
Met slechts 300 mannen ging Gideon de strijd aan met een geweldige overmacht.

Het is niet zo goed gesteld met Israel, ten tijde van Gideon. Ze doen wat kwaad is in de ogen des Heren en daarom geeft Hij hen over in de macht van de Midianieten, zeven jaar lang (Richteren 6). Wanneer de nood van de Israëlieten zwaar wordt, roepen ze tot de Heere.
Wat gebeurt er dan? Eerst stuurt de Heere een profeet, die aangeeft waarom het volk in zo’n noodsituatie verkeert. Het volk heeft niet geluisterd naar de stem van de Heere.

‘De HEERE is met u
Maar daar blijft het niet bij. De Heere hoort dat het volk tot Hem roept en gaat uitkomst geven. De Engel des Heeren verschijnt aan Gideon en dan klinken de woorden: ‘De HEERE is met u, strijdbare held’ (vers 12). En in vers 14: ‘Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. (…) Maar de HEERE zei tegen hem: Omdat Ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was.’ (vers 16).

Wat een mooie woorden zijn dat, waarmee Gideon wordt aangesproken: strijdbare held. Zelf vond hij zich niet zo strijdbaar, maar zo zag de Heere hem. Wat een bemoediging voor ons. Misschien zegt de Heere het ook wel tegen jou, u, mij: ‘Strijdbare held’. Niet in eigen kracht hoor, maar in Gods kracht, om dingen te doen die we in eigen kracht nooit zouden durven.

Test voor Gideon
Vervolgens krijgt Gideon van de Heere de opdracht het altaar van Baäl omver te halen, de gewijde paal te verwijderen, een altaar te bouwen en een stier van zijn vader te offeren.
Het is een soort test voor Gideon. Is hij betrouwbaar? Vervolgens krijgt hij een grotere taak van de Heere. In Richteren 6:34 lezen we dat de Geest des HEEREN Gideon bekleedde. Hij blaast op de hoorn en zendt boden het land door om de mensen op te roepen zich bij hem aan te sluiten.

Maar liefst 32.000 mensen geven gehoor aan deze oproep. Maar de Heere laat weten dat zijn leger veel te groot is. Iedereen die bang is, mag vertrekken, waarna er nog 10.000 overblijven.
Nogmaals laat de Heere aan Gideon weten dat zijn leger nog te groot is. Iedereen moet dan naar de waterkant om water te drinken. Alleen degenen die water drinken met de hand aan de mond, mogen blijven. Zo houdt Gideon een minilegertje van 300 man over.
Horens, kruiken en fakkels
Dan klinken in Richteren 7:9 de woorden van de Heere: ‘Sta op, daal af naar het kamp, want Ik heb het in uw hand gegeven.’ In drie groepen van honderd man blazen ze op hun horens, slaan ze de kruiken stuk die ze bij zich hebben, zwaaien met hun fakkels en roepen: ‘Voor de Heere en voor Gideon’.
En terwijl ze op hun horens blazen, richt de Heere in de legerplaats van de vijand het zwaard van de één tegen de ander, terwijl het leger op de vlucht slaat. De Heere strijdt voor Gideon en voor zijn mannen.
Wat een overwinning! Omdat er een strijdbare held was, die door God kon worden ingezet om een einde te maken aan de Baäldienst en de strijd aan te gaan met de Midianieten. Niet in eigen kracht, maar in Gods kracht, vervuld, bekleed met Zijn Geest.
Als Gideon rustig thuis was blijven zitten, was dit allemaal niet gebeurd. Maar aangespoord door God zelf, kwam hij in actie.

Waar zijn de Gideons vandaag?
Ook vandaag zijn er Gideons nodig. Strijdbare helden die door de Heere kunnen worden ingeschakeld in Zijn Koninkrijk. De les van Gideon is om de strijd niet in eigen kracht te voeren, maar in Zijn kracht. En niet wie zichzelf dapper vindt, wordt door Hem ingeschakeld. Het is pure genade wanneer Hij ons roept en wil gebruiken in Zijn dienst, waar dan ook.

De één kan geroepen worden het Evangelie door te geven via de media.
Een ander kan geroepen worden voor Israel in actie te komen, zeker nu Israel en nadrukkelijk ook Jeruzalem verdeeld dreigen te worden.
Een derde kan geroepen worden actief te zijn in de politiek om daar de heilzame woorden van God te laten klinken.
Weer een ander kan zich geroepen weten werkers in Gods Koninkrijk in staat te stellen hun waardevolle werk te blijven doen.
En nog weer een ander kan door God worden geroepen de strijd aan te gaan tegen de afgodendienst en de duisternis te ontmaskeren, om net als Gideon altaren omver te halen en gewijde palen om te hakken.

Wanneer een Gideon de bazuin aan de mond zet, zijn dan onze oren open om op te staan, naar buiten te gaan, het open veld in, de straat op, om de (geestelijke) strijd aan te gaan? De Heere zal u daarin zegenen.

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 april 2016 om 19:58

  Beste Dirk,

  Het verhaal van Gideon doet mij beseffen dat de Here wil dat Hij het door ons heen zal doen. Dat zie je ook aan Paulus die een doorn in het vlees had, die hem zwakker maakte in eigen kracht bezig te zijn. De Here kreeg zo alle eer voor het werk dat Paulus gedaan had, want hij besefte terdege dat het werk door God was gedaan. Zo ook Gideon. God krijgt alle eer voor de overwinning op de tegenstander. En op dezelfde manier wil God de Naam van Jezus groot maken door ons heen. Daarom worden wij zwak gehouden. Daarom moeten wij werk doen, waarbij wij van God afhankelijk zijn. En Hij kan door ons heen werken als wij erkennen dat wijzelf het niet kunnen. Daarvoor kan de Here ons door moeilijke beproevingen heen hebben laten gaan, opdat wij beseffen dat zonder Hem alles wat wij doen zinloos is, omdat het geen eeuwigheidswaarde heeft. Alleen God kan werk voortbrengen dat tot Zijn eer is. Waartoe wij ook geroepen zijn, wij hebben een goddelijke roeping en een goddelijke taak. Misschien zijn wij niet de beste voor de taak, maar zeker wel de geschiktste. En Hij vraagt van ons dat wij trouw zijn. Niet dat wij succesvol zijn. De overwinning is zeker want die is al behaald aan het Kruis van Golgotha. Wij hoeven alleen maar stand te houden. Zie Exodus 14:14 “De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.”

  San

 2. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 april 2016 om 20:29

  Er staat: een ieder die met zijn tong het water opslurpt als een hond, die zult gij afzonderen. En allen die met de hand aan de mond slurpten, bedroeg 300 man.
  Mij heeft dit gedeelte altijd verbaasd. Het water in de hand opscheppen en dan slurpen met de tong als een hond.
  Er zijn zeker Gideons nodig. Strijdbare helden die door de Heere kunnen worden ingeschakeld in Zijn Koninkrijk.
  Maar niet alleen Gideons zijn nodig. De Gideons moeten ook een legertje hebben. EN dan lees ik in vers 7 dat de Here zegt: door de 300 mannen, die GESLURPT hebben, zal Ik u verlossen.
  Het waren dus geen mensen die een hoge “Lavel” hadden. Integendeel. Ze hadden geen fatsoensnormen geleerd. Erger nog: ze hielden de fatsoensnormen niet.
  De meeste mensen gaan van zulke mannen over hun nek.

  EN als we goed lezen, bestond hun strijd alleen uit het blazen op de horens, en kruiken stuk slaan.
  En de Heere Zelf richtte in de gehele legerplaats het zwaard van de één tegen de ander op, zodat het leger vluchtte.
  IK leer uit deze geschiedenis dat de Here God Zijn werk doet met ongeletterde en voor de mens onfatsoenlijke mensen. Ze hebben geen bijbels onderwijs gehad en hebben geen HBO niveau gehaald. Ook geen theologie gestudeerd. Ze staan niet op een hoge LAVEL, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt.
  En Gideon was de aangewezen persoon die dit legertje van slurpende mannen onder zijn hoede kreeg.

  Vandaag zijn er Gideons nodig. Ja. Maar wie zijn zij dan die de Gideons van deze tijd onder hun hoede krijgen?
  Mensen met een bijbelschool opleiding of andere speciale geestelijke of theologische opleidingen?
  Deze geschiedenis geeft mij te denken….
  De ene geestelijke cursus/opleiding na de andere moet gevolgd worden..
  Geen mannen die slurpen als een hond….???

 3. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 april 2016 om 9:56

  De opdracht voor Zijn Gemeente is het Evangelie der genade Gods verkondigen aan alle volken. Daarbij vertrouwen op: Jesaja 55:11 Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende. Nergens lees ik in de Schrift dat een gelovige deel moet nemen aan politiek van deze wereld. Onze wandel (politeuma) is immers in de hemel. Filippenzen 3:20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus; Wij zoeken en bedenken de dingen die boven zijn waar Christus is. Wij zijn uit gegaan tot Hem buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. Hebreeën 13:13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. En: 1 Tim. 2:1Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen;
  2 Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. 3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;
  4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.

 4. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 april 2016 om 15:45

  Vanuit onszelf zijn we nooit in staat om ook maar iets te kunnen overwinnen, Dirk. Het is onze Almachtige God en Vader van onze Heere Jezus Christus die ons afzonderde van deze wereld. En ons een honger en dorst geeft naar de geestelijke zaken. De levende God roept ons in de eindtijd op om (met Hem) kloeke daden te verrichten. Niet door kracht of geweld komt er iets goeds tot stand, maar door Zijn Heilige Geest zal het geschieden. De talloze vijanden, die tegen de kennis en wil van God handelen, gaan hun eigen ondergang zeker tegemoet. De Heer zal voor ons strijden en wij Zijn kinderen mogen stille zijn.

 5. ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 april 2016 om 16:40

  Prachtig commentaar!!

 6. adrie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 april 2016 om 17:03

  Hallo Dirk,

  Geen enkele vijand is te groot voor de Heer! Ook wij mogen weten dat we in Zijn kracht kunnen overwinnen, wat je vijand ook is. Zijn bescherming is om je heen, wanneer je in Zijn Naam beweegt.
  En met Hem zijn we meer dan overwinnaars! Ook door gebed mogen we strijden in de geestelijke wereld.
  God staat op, Zijn vijanden worden verstrooid, Zijn haters vluchten voor Zijn aangezicht.
  Door ons gebed kunnen we meebewegen, dat onze woorden zullen zijn als een bazuin. Hij kan oneindig veel meer doen dan wij bidden of beseffen. Wat is dat toch heerlijk te weten dat er een God is Die alles in handen heeft, en voor ons persoonlijk, voor Zijn gemeente wereldwijd en voor Israël zorgt, niets ontgaat Hem. Maar Hij wil daarin ook samenwerken met ons, zodat we mee kunnen strijden. Juist ook de ouderen die aan huis gebonden zijn, kunnen daarin een hele belangrijke schakel zijn, door mee te bidden en te strijden, waardevolle gevouwen handen.
  Gods zegen!

 7. willem jansen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 april 2016 om 18:37

  Inderdaad, wij mogen door genade ook een Gideon zijn en getuigen van Hem, niet krampachtig maar geleid door de Heilige Geest. Ik was in een historisch museum in Belgie met scholieren en toen vroeg de gids van het museum aan een groepje pubers, toen ze het over godsdienst had of er nog iemand geloofde. Iedereen zweeg, maar ik kon niet zwijgen. Ik was als enige, dus zei ik: ik geloof wel in Jezus de zoon van David. Zo mogen we toch een getuige zijn, want het is een voorrecht om van Hem te getuigen, waar we ook zijn.

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 april 2016 om 20:41

  De Heer “DOET” het, maar Hij heeft mensen nodig, die voor Hem op de bres staan!! De Heer zoekt deze “Gideons”. In Ezechiël 22 lezen we dat Hij de Gideons niet altijd vindt en dan gaat het ook goed mis: “30 Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden. 31 Daarom heb Ik mijn gramschap over hen uitgestort; met het vuur van mijn verbolgenheid heb Ik hen verteerd; hun wandel heb Ik op hun hoofd doen neerkomen – luidt het woord van de Here Here.” WIE laat zich vinden? Er zijn helaas nog heel veel christenen, die vinden dat anderen “het werk” moeten doen en kijken toe langs de kant, geven vervolgens hun commentaar, dat die anderen het allemaal verkeerd doen!! Op facebook moet ik af en toe een waar “gevecht” leveren tegen hen die het veel beter weten dan ik. Terwijl de opdracht van Jezus zo eenvoudig is in Hand. 1: 8 “Je zult van Mij GETUIGEN”….. Dan zijn er “christenen” die zeggen, dat is voor de Joden of voor de discipelen bedoeld. Ik kom dat helaas veel tegen, dat Bijbelgedeelten, die niet passen in het egoïstische denken, voor anderen bedoeld zijn, alsof er bij God “aanzien des persoons” is. Als vandaag 10% van alle christenen op de knieën gaan en gaan getuigen (niet overtuigen!!!), dan hebben we morgen een heel andere wereld.

 9. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 24 april 2016 om 15:09

  Beste Dirk, bedankt voor je leerzaam commentaar. Je schreef dat God ook vandaag nog mensen roept in de Geestelijke strijd, soms hebben we iemand nodig om ons hier op te wijzen! God gebruikte 38 jaar geleden een 82 jarige predikant om mij te roepen voor zijn evangelie. Deze zei tegen mij: Antoon, heb jij er nooit over nagedacht de kansel op te gaan? Ik zei uit het diepst van mijn hart: Nog nooit! Dan zou ik dat maar eens doen! Waarom zou ik, ik had een leidinggevende functie in het bedrijfsleven! Deze vraag heeft mij slapeloze nachten bezorgd, herinnerde mij de geschiedenis van Gideon met het schapenvachtje (vies). Deed God net als Gideon tot 2 maal toe een voorstel, wanneer dit en dat zou gebeuren, dan zou ik gaan! Nog geen jaar later bezocht ik de Zaterdagschool aan het Baptisten Seminarie te Bilthoven. Het heeft ons leven een wending gegeven waar ik geen moment spijt van heb gehad. Het was in de tijd van de legalisering van abortus, vanuit de kerken bleef het oorverdovend stil. Ben ingezonden stukken gaan schrijven naar kranten, kreeg veel negatieve reacties, rolde van het een in het ander, maar werd door Gods genade wel een gezegend en sterke held. Gods Weg is de beste, de beste altijd!

 10. s van hoeve zegt:
  Geplaatst op zondag 24 april 2016 om 16:50

  Het boek Richteren telt 14 richteren; allen waren richteren van Israel en mogen gezien worden als voorafschaduwing van de grote Richter Israels die komen zal [wie weet hoe spoedig al]. Voor Israel komt hij als richter, maar voor ons gelovigen uit de heidenwereld komt hij als rechter en Hij zal alleen maar vragen: Wat hebben jullie met Mijn volk gedaan en de genadetijd is dan voorgoed voorbij. Vandaag leert de kerk nog openlijk dat Hij komt als koning van de wereld.

 11. Ros zegt:
  Geplaatst op zondag 24 april 2016 om 18:55

  Ik heb ooit iets gelezen over de slurpers die Gideon moest afzonderen van God. Het is me bijgebleven omdat ik denk dat het een goede interpretatie is. Ik deel het met jullie.
  Deze slurpers staken niet hun hele hoofd in het water om te drinken. Ze hurkten neer en gebruikten hun handen om te drinken, zo tegelijkertijd in staat om de omgeving in de gaten te houden. Het waren voorzichtige mensen, beducht op vijandigheid. Ze keken vooruit en lieten niet hun alertheid varen, hoe erg hun dorst ook was.
  Bereidwillig om te strijden zoals Gideon, alert op Gods stem en op de vijand, klaar om de Leider te volgen als hij van zich laat horen, zo wil God ons graag vinden. Onze strijd is vaak ‘alleen’ het gebed, soms kunnen we niet meer dan dat doen. We ervaren dat vaak als frustrerend. Maar Jezus zegt dat we moeten waken en bidden, dan zullen we klaar zijn om de Bruidegom tegemoet te gaan. Biddend kunnen we op de bres staan, voor de Kerk en voor Jeruzalem. Dan zal God ons kunnen gebruiken, ook voor een groot Gideon werk, als ons hart maar eerst bereid is.
  We kunnen aan de toestand van de Kerk en Israël zien hoe dichtbij Jezus’ terugkomst is, dus zijn ‘waakt en bidt’ is zeer urgent! Hij zal het afmaken en wij mogen hopelijk meehelpen.

 12. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op maandag 25 april 2016 om 8:10

  Ja, aktief voor de Heer, dat spreekt mij geweldig aan. We hebben afgelopen dinsdag een kerk voor 40 mensen gebouwd in Pianu de Jos voor de zigeuners, de volgende dag zat de kerk al vol. Donderdag nog een kerk in Manastur voor 50 mensen en ook deze zit al vol en vrijdag een huisje voor Mlastie, een gescheiden vrouw uit een kindertehuis in Nadlac. Deze 3 plaatsen liggen in Roemenië. Vrijdagavond een evangelisatiedienst in Pincota van 19 t/m 23 uur voor 120 zigeuners. Werk genoeg voor de Heer, maar waar zijn de arbeiders!

 13. rite d zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 april 2016 om 12:01

  God kan ons allen gebruiken met gebed, media of een bijdrage of vrijwillig werk. Wij moeten Israel helpen, het is Gods volk en zijn wil zal geschieden. Geloof in God en de Here Jezus Christus, en de handen en schouders eronder zetten. Volgens mij zal het niet lang meer duren voordat de Heere Jezus terug komt. Blijf dicht bij de Here Jezus en Hij zal je beschermen en genadig zijn. gGweldig van de regering dat ze niet aan dat besluit over Israel (bericht uit de Nieuwsbrief) goedkeuring gaf. Blijf geloven in de Here. En als we bidden tot hem, zal hij ons genadig zijn en laten we elkaar helpen. Dank je wel Dirk. God zij met jullie allemaal.

 14. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 april 2016 om 18:05

  Ook de valstrik zal genoemd moeten worden in deze geschiedenis. Toen de strijd gestreden was verlangde Israël dat Gideon over hen zou heersen. Maar aan dit verzoek kon Gideon niet voldoen want hij wist en zei dat ook: de Here zal over u heersen. (Richt. 8:23)
  Maar…
  Gideon verzocht aan een ieder van hen om hem een ring uit zijn buit te geven. (het waren ringen die men had genomen van de Ismaëlieten.)
  En dan gaat Gideon de fout in. Hij maakt van de gouden ringen en de maantjes en oorhangers en kettinkjes enz. een efod en plaatste die in zijn stad Ofra. En Israël bedreef daarmee overspelige afgoderij. Deze efod werd voor Gideon en zijn huis een valstrik. Gideon had vele vrouwen en een bijvrouw.
  De geschiedenis van Gideon leert niet alleen dat God een man/vrouw roept om in Zijn dienst te gaan staan, maar ook dat het sterke benen zijn die de weelde kunnen dragen.
  Een overwinning behalen met Gods kracht en hulp is geweldig. Gideon was een held Gods. Maar…een overwinning kan ook tot een valstrik leiden. Dat leert ons ook deze geschiedenis.

  Actief zijn voor de Heer is goed. En overwinningen behalen is geweldig. Maar er moet ook opgepast
  worden dat de overwinningen voor de helden geen valstrik gaat worden.
  Geen (geestelijk) overspelig gedrag met de overwinningen aangaan. Zich dus op een hoger “lavel” gaan plaatsen om te laten zien wat voor een geweldige held of heldin je wel bent. Dat wordt dan een valstrik.

 15. Sjouke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 april 2016 om 23:16

  Geliefde broeder Dirk, jij noemt in je Nieuwsbrief in het verslag over die conferentie van christenen uit het Midden-Oosten te Jeruzalem, Jesaja 19 : 23 t/m 25.
  Wat ben ik je dankbaar! Heel vaak neem ik dat Bijbelgedeelte mee in mijn voorbede voor Israél en de omliggende volken. In alle ootmoed vraag ik dan aan de Heere of Hij wil denken aan Zijn beloften in Jesaja 19! Ik ben bang dat veel christenen niet weten van deze woorden uit Jesaja. Mag het nu een stimulans zijn dat velen Jesaja 19 eerbiedig bij de Heere in herinnering brengen.
  Van harte Gods zegen en Zijn wijsheid pesoonlijk aan je toegebeden, ook voor je gezin.
  Met hartelijke broedergroet,
  Sjouke

 16. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 april 2016 om 14:15

  Beste Dirk,
  Het laatste thema en oproep van dit commentaar: Waar zijn de Gideons vandaag? Spreekt mij het meeste aan. Dat zul je wel begrijpen Dirk. De Gideons van vandaag zijn de Praktijk-Christenen van nu, die hun Christen-zijn daadwerkelijk en dienstbaar in praktijk brengen, naar menselijke mogelijkheden, talenten en gaven Gods. Je geeft al heel goed 5 mogelijkheden aan, waar wij als praktijk-Christenen (Gideons kunnen mee werken aan Gods koninkrijk dat komende is. Hub.

 17. jedeha zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 juni 2016 om 20:53

  Heb geleerd dat de 300 Israëlieten mannen waren die Het Woord/Het Water met diep verlangen tot zich namen, daarom waren ze inzetbaar bij Gideon in Zijn Dienst.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden