Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Pinksteren – Opwekking (32 reacties)

Geplaatst op donderdag 12 mei 2016, 23:12 door Dirk A A

Bij het Pinksterfeest denk ik aan de uitstorting van de Heilige Geest en de grote opwekking, die op die dag plaatsvond in Jeruzalem. Weet u, dat is mijn diepste verlangen. Een herleving, een opwekking. Nu. ‘Heere, doe het, opnieuw, in ons land, in onze kerken en gemeenten…’

Als ik om me heen kijk, bespeur ik weinig verlangen naar een opwekking. We zijn al blij als we het als gemeente van de Heere Jezus volhouden in deze tijd.
En, zeggen velen, het zal in de eindtijd alleen maar minder worden, ook geestelijk. Zei de Heere Jezus het al niet: ‘Zal ik nog het geloof vinden, als Ik terugkom?’

Opwekkingen in het verleden kunnen ons bemoedigen en aansporen om intenser te gaan verlangen naar en bidden om een nieuwe opwekking.
Opwekking is mogelijk, lieve mensen, daar ben ik vast van overtuigd. Voor God is toch niets te wonderlijk. Hij wil immers niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen, zegt 2 Petrus 3.

Laten we onze ogen ook niet sluiten voor het werk van God in deze tijd. Nooit in de geschiedenis zijn er – op wereldschaal bezien – zoveel christenen geweest als nu. Het is wonderlijk wat God doet. Het is nu opwekkingstijd.
Inderdaad, niet in Nederland, niet in het Westen, afgezien van soms plaatselijke en lokale oplevingen, op vrij kleine schaal, wat je nauwelijks een opwekking kunt noemen.

Opwekking in moslimwereld
Terwijl het Westen geestelijk aan het sterven is – te cru gezegd – komen in Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika duizenden, tienduizenden mensen tot geloof. Ik geloof dat je momenteel een opwekkingsbeweging ziet in de moslimwereld.

Kenmerkend voor een opwekking is de gelijktijdige verdieping van het geloof van velen in een gemeenschap. Vaak gaat een opwekking gepaard met een zekere mate van uitbundigheid, zowel in het besef van zondigheid tegenover een heilig God als van vreugde over ontvangen vergeving.
Maar allerlei zogenaamde manifestaties van de Geest, zoals ze vaak worden genoemd, zoals schreeuwen, vallen, stuiptrekken, lachen, het maken van vreemde geluiden, hoeft nog geen bewijs te zijn van een opwekking. De duivel kan Gods werk nabootsen, na-apen.

In de Bijbel vinden we ook dat opwekking gepaard gaat met uitbundige tekenen (profeteren, spreken in vreemde talen – die trouwens wel te verstaan zijn), maar verder niet.
Denk maar aan de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag en de duizenden mensen die vervolgens tot geloof komen.

Kenmerken van opwekking
Wat zijn de kenmerken van een opwekking?
– Besef van de heiligheid van God.
– Grote liefde voor de Bijbel, Gods Woord
– Behoefte aan gebed, veel gebed
– Diepe overtuiging van zonde en besef verloren te gaan
– Openbare schuldbelijdenis
– Bekering van onbekeerden
– Toewijding aan God/Levensheiliging
– Impuls voor zending en evangelisatie.
– Impact op de samenleving voor langere tijd.

Enkele weken geleden heb ik hierover in een gemeente een lezing verzorgd, met daarin een aantal voorbeelden van opwekkingen in het verleden, zoals de opwekkingen in Nederland (Alblasserwaard en Nijkerk) in de achttiende eeuw, in Amerika en Engeland in de 19e eeuw en de opwekkingen in Wales, onder de Zoeloes en in Korea, in de twintigste eeuw.

Wanneer de opwekking komt, zie je altijd een toenemende vurigheid in het gebed, een intense overtuiging van zonde en vaak belijdenis van zonde, gevolgd door grote vreugde.
Bij het lezen van de verslagen is er telkens weer het getuigenis van de plotselinge komst van de Geest, met een geweldige kracht. De Geest schudt de mensen wakker en overtuigt hen van zonde en de noodzaak van een Redder, de Heere Jezus.

God is bij machte om ook nu een opwekking te geven. Dat geloof ik met heel mijn hart. Het zuidelijk halfrond staat geestelijk in vuur en vlam. Daar is opwekking gaande. Het gaat ook hier gebeuren. De Bijbel spreekt over een opwekking in de eindtijd.
Wordt het dan niet alleen maar zwaarder, moeilijker en zondiger, reageert u misschien? Daar spreekt de Bijbel toch over, als het over de eindtijd gaat?
Dat ook, maar toch geloof ik in grote herleving, een grote opwekking, zeker vanaf het moment dat het Joodse volk tot bekering zal komen.

Opwekking in Wales
Zoals in elke opwekking wordt ook in de opwekking van Wales Gods Geest uitgestort. De mijnwerkers komen massaal tot bekering. Jarenlang beulden ze zich af in de mijnen. Met hun gevloek joegen ze de paarden voort. Maar nu ze tot geloof waren gekomen, vloekten ze niet meer. Het gevolg was dat de paarden ook niet meer liepen.

Kroegen en voetbalstadions werden gesloten, omdat er geen mensen meer kwamen. Iedereen was met de Bijbel bezig. In de mijnen werd gepreekt, in de kroegen gebeden. Er werden overal heen bidstonden gehouden, soms nachtenlang.
Als er gepreekt werd, ging het altijd over het kruis waar de Heere Jezus stierf voor onze zonden. Spontaan werden aanbiddingsliederen ingezet. De kranten publiceerden opwekkingsberichten in plaats van voetbalverslagen.

Opwekking in Nijkerk
Halverwege de achttiende eeuw vonden op verschillende plaatsen in Nederland opwekkingen plaats, onder meer in Nijkerk en omgeving. Die gebeurtenissen staan wel bekend als de ‘Nijkerkse beroerselen’. Het is de tijd van de grote opwekkingen in Amerika, Schotland en Engeland.
Op zondag 17 november 1749 preekt dominee Kuijpers over Psalm 72. Terwijl hij Gods Woord brengt, beginnen overal in de overvolle kerk mensen te beven en te huilen. Zo groot is de verslagenheid over hun besef van zonde. Mensen roepen om Gods genade. Er woedt een geestelijke strijd om mensenzielen.

Tijdens de preek raken alle aanwezigen overtuigd van zonde. Sommigen vallen op de grond, alsof ze de last van de zonde niet langer kunnen dragen. Anderen vallen op hun knieën en huilen luid om hun zonden.
Kuijpers spreekt over de werking van Gods Geest in het hart. Als hij uit de Bijbel begint te lezen, breekt een niet te stoppen gehuil uit. ‘Kunnen deze mensen nog verlost worden van hun torenhoge zonden?’ roepen velen uit

Als Kuijpers aan het einde van de dienst de zegen meedeelt, valt een aantal van hen op de grond.
Mensen kunnen niet meer spreken vanwege hun zondebesef. Tot diep in de nacht gaat het door en de mensen gaan zien dat er verlossing en vergeving is voor zondaren. De oogsttijd is begonnen.

Nijkerk verandert. In plaats van getier en gevloek komen uit alle huizen geluiden van psalmgezang en gebed. Zelfs in de kroegen komen de mensen samen om God te zoeken. De kerken zitten overvol en het opwekkingsvuur breidt zich uit.

Opwekking in Korea
In de reeks van gebedsuren in het Koreaanse Pyongyang brak er een zekere maandag aan. De zendelingen ervaarden merkbaar Gods nabijheid. Voor de avond was er een godsdienstoefening vastgesteld. De vergaderde gemeente werd in de tegenwoordigheid van de Heere gebracht.
Na de preek nodigde dr. Lee tot gebed uit. Velen begonnen tegelijkertijd te bidden. Tot nu toe hadden de zendelingen dit nooit toegestaan. Maar nu voelden ze een bijna ondraaglijke spanning.

Dr. Lee zei: ‘Wanneer het jullie helpt dat allen gelijktijdig bidden, bidt dan op deze wijze.’
Er begon deining te komen in de kerk. Geen verwarring, maar ongeëvenaarde harmonie van gebed.
Het was alsof de stemmen van alle bidders samensmolten tot één enkele kreet tot God. De Heilige Geest smeedde allen samen, zoals op de dag van het eerste Pinksterfeest.

De één na de ander stond op, beleed zijn zonden, viel op de knieën, begon te huilen en smeekte de Heere Jezus om ontferming. Werknemers beleden hun meerderen hun misstappen en omgekeerd.
Ouderlingen vroegen predikanten om vergeving. Dominees verzoenden zich met elkaar en betuigden spijt over jaloezie.

De zendelingen in die samenkomst in Korea wisten niet meer wat ze moesten doen. Wekenlang hadden ze gebeden om een uitstorting van de Heilige Geest. Nu had God dat geschonken.
Ze gingen de rijen door, om mensen te troosten met Bijbelwoorden van vergeving. Dr. Lee zette een lied in, maar daarna ging het gewoon door. De Koreanen wilden maar één ding: hun verhouding met God moest in orde komen.

De opwekking begon in Pyongyang, het tegenwoordige centrum van het communisme. Daarvanuit spreidde de opwekking zich uit over heel Korea.
De impact was enorm. De leraren op school konden soms hun lessen niet meer geven omdat de leerlingen hun zonden beleden en om vergeving vroegen. Hele streken en dorpen, waar nooit een zendeling had gewerkt, werden aangegrepen toen zij de verslagen hoorden.
Doodsvijanden verzoenden zich met elkaar. Gestolen geld en goed werd terug gegeven. Niet alleen tegenover christenen werd oud onrecht hersteld, maar ook tegenover de ongelovigen.
Een oude Chinese zakenman was zeer verrast toen een christen hem een grote som geld terugbracht, die hij eens bij vergissing van de koopman had gekregen.

Ik hoop dat uw verlangen naar een geestelijke herleving, een opwekking is aangewakkerd. Wat kunnen we beter doen dan daarvoor op de knieën gaan? Zeker nu tijdens de Pinksterdagen, maar ook daarna.
‘Heere, ontfermt U Zich over ons land en ons volk, over onze kerken en gemeenten. Wees ons genadig, vergeef ons onze zonde en schenk een herleving, een opwekking. Tot eer van Uw grote Naam en tot zegen van velen.’

Dirk van Genderen

32 Reacties

 1. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 mei 2016 om 12:06

  Beste Dirk,
  Geweldige opwekkingsverhalen van over de hele wereld en vroegere tijden, meestal in groepsverband.
  Mijn opwekkings-verhaal (31 Oktober 1999; Mijn bevrijdingsdag) heb ik persoonlijk en alleen ervaren thuis. Ben voor een kruisbeeld op mijn knieen gegaan en heb mijn zonden beleden voor Gods aangezicht. Door de kracht van de Heilige Geest ben ik nu een praktijk-Christen geworden, door mijn Christen zijn te laten zien, horen en daadwerkelijk in praktijk te brengen in de maatschappij, naar gegeven mogelijkheden, talenten en gaven Gods, buiten de kerkmuren in het Open-Veld. De theorie van het Christelijk geloof leer je in de Kerk-gemeenschappen. De Heilige Geest leidt je verder via een rechte weg naar God toe. Hub.

 2. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 mei 2016 om 13:11

  Ik hoop niet dat u het mij kwalijk neemt br. Dirk en weigert dit te plaatsen. Het komt op mij over als wanneer de Heere Jezus Christus dit allemaal geweten had wat u schrijft,Hij nooit gevraagd zou hebben of Hij het geloof nog zou vinden bij Zijn wederkomst. Nu hecht ik geloof aan de woorden van de Heer en concludeer dat al hetgeen u schrijft daarmee in strijd is. De verhalen hebt u niet kunnen beoordelen op waarheid en praat u dus de verslagen daarover na. Zo beweerde br. W. Ouweneel eens dat er blinden ziende geworden waren. Een daar in de omgeving wonende evangelist is naar de plaats en mensen gegaan om dit op waarheid bevestigd te krijgen, maar het bleek helemaal niet waar te zijn. In pinkstergemeenten smult men van dergelijke verhalen.
  Ook dit sprak de Heer: Mattheüs 16:18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.

 3. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 mei 2016 om 16:48

  In Matt 19:30 zegt Christus Jezus dat bij het volgen van Jezus vele eersten de laatsten zullen zijn en vele laatsten de eersten.
  Het woordje “VELE” zegt heel veel.

  Op dit moment is het gewoon waar dat alom VELEN tot het geloof in Christus Jezus komen.
  Paulus werd geroepen om naar, wat nu Europa is, over te komen om daar het blijde nieuws van Christus te brengen en velen zijn tot het geloof gekomen. Door strijd en moeiten heen, maar ze waren de eerste westerlingen die toegevoegd werden aan de Here.
  Op dit moment is er de afval bezig. Afval van HET geloof.

  Maar wat zien we nu? Alom in de wereld is de Heilige Geest bezig om tot de harten te spreken en velen komen tot HET geloof. Ze zijn de laatsten maar zouden weleens de eersten kunnen zijn.
  Ze zullen wellicht niet zo lang in de wijngaard arbeiden (Mattheus 20: 1-16) maar ze zullen zeker de volle loon ontvangen.

  Laten wij niet zo doen als de eerste arbeiders en zeggen: wij zijn de eersten en moeten meer loon ontvangen. Pas op: wij kunnen wel eens de laatsten worden.

  We moeten mensen die er niet bij waren NIET op het eerste gezicht gaan geloven. Zowel degenen die het bevestigen als degenen die het nodig vinden om degene die het bevestigt nog eens na te gaan.

  Er zijn er genoeg in die landen waar hierboven over geschreven wordt die getuigen zijn dat er VELEN tot het geloof komen.

  Desondanks is de vraag van Jezus toch zeer profetisch. Want Zijn vraag is heel actueel als ieder persoonlijk leest wat Jezus zegt. Want als je persoonlijk leest wat in de Bijbel staat dan is het aan jou als persoon gericht.
  Baruch, Waterlelie, Dirk: als wij lezen: Zal Ik het geloof nog vinden?
  Dan moeten wij daar persoonlijk op antwoorden.
  En niet wijzen met de vinger naar de ander.

  Er is een opwekking gaande. Want de LAATSTEN moeten nog toegevoegd worden aan de Here. Zijn Lichaam moet vol worden. Om Hem tegemoet te kunnen gaan in de Lucht. Zonder vlek of rimpel.

 4. Theo van den Brink zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 mei 2016 om 16:49

  Wat heerlijk om de verslagen te lezen van de opwekkingen in de geschiedenis. Die God leeft nog… en het Bijbelse gegeven dat de eindtijd vreselijk moeilijk zal zijn en de vraag van de Heere Jezus of Hij nog geloof zou vinden bij Zijn wederkomst, staan het verlangen naar een opwekking en het geloof dat de Heere het kan, wil en zal doen, niet in de weg. Wel onze lauwheid, onze aardsgezindheid en wereldgelijkvormigheid. Laten we, net als de discipelen in Handelingen, eenparig en volhardend bidden om een manifestatie van de Heere Jezus, door de kracht en werking van Zijn Heilige Geest.

 5. Marcel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 mei 2016 om 16:57

  Beste Dirk,
  wanneer we verhalen en verslagen alleen als waarheid willen aanvaarden enkel nadat we zelf onderzoek hebben gedaan naar het waarheidsgehalte daarvan, blijft er niet veel meer over waarin we kunnen geloven.
  Dan kunnen we het grootste gedeelte van onze geschiedschrijving bij het oud papier zetten, ja zelfs onze Heilige Schrift verliest op die manier zijn waarde.
  Wat blijft er dan over van de betekenis van geloof?
  Is geloven juist niet datgene wat we als waarheid aanvaarden zonder dat we er zelf getuige van zijn geweest?
  Het is jammer wanneer iemand verhalen in de wereld zet die achteraf niet waar blijken te zijn.
  Dat betekent echter niet dat alles dan ook maar in twijfel getrokken moet worden, enkel en alleen omdat we er zelf niet bij zijn geweest.
  Overigens zonder te vervallen in naïviteit.
  Gr. Marcel

 6. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 mei 2016 om 17:05

  Beste Dirk,

  Een opwekking kunnen we niet afdwingen.Toch gaat mijn grootste en diepste verlangen wél uit naar een Opwekking in Nederland! Ik bid daar al geruime tijd voor. Opwekking kan bij één persoon beginnen. Daarom is mijn gebed: Schenk een herleving Heer, en begin bij mij! We mogen dit gebed allemaal bidden, en ons verootmoedigen en onze zonden belijden voor God. Dat is Zijn voorwaarde. Soms is het zo lauw en koud in onze kerken. Helaas verlangen vele mensen helemaal niet naar een Opwekking, want dat zou veranderingen met zich meebrengen. Veranderingen, waar men niet op zit te wachten. Gelukkig is God niet afhankelijk van wat wij willen. Want Handeling 2 is nog steeds van kracht! Hij wil Zijn Geest uitstorten op een ieder die daar in alle oprechtheid om vraagt. Zonder de uitstorting en werking van Gods Geest zal er weinig veranderen in de kerken, en in de harten van mensen, hoe goed we ook ons best doen.

  Heilige Geest, kom met Uw kracht
  Heilige Geest, daal neer in onze nacht
  Heilige Geest, doop ons met Uw heilig vuur
  Heilige Geest, doorbreek onze schijnheilige muur
  Laat Uw Licht weer in vele harten schijnen
  Zodat de machten der duisternis zullen verdwijnen!

  Heer, laat het Pinkstervuur opnieuw gaan branden in Nederland!

 7. ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 mei 2016 om 18:44

  Broeder Dirk! Hartelijk dank voor je column!! Ik geloof de verhalen voor 100%!! Heel bemoedigend! Als Gods geest aan het werk gaat kunnen wij, als eenvoudige kleine mensen, dat niet tegenhouden!! Gezegende Pinksterdagen toegewenst!!

 8. Harm Zijlstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 mei 2016 om 19:01

  Shalom,
  Ik zie het als mijn opdracht om te bidden voor opwekking/lees zondebesef in onze kerken en gemeenten, het moet bij ons beginnen. Waarom zouden we niet hierom bidden en smeken, zoals Abraham eens bad en smeekte om de rechtvaardige zielen in Sodom. Elk vuur begint met een vonk en die vonk kan u of ik zijn, om zo een vuur te ontsteken in onze woonplaats, ons land. Het is nu nog de gunstige tijd, of aangename tijd, de nacht komt waarin niemand werken kan. Dus, op aan de arbeid! Gods zegen voor alle arbeiders.

 9. rob zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 mei 2016 om 19:57

  Wat hebben wij toch een geweldige God die niet wil dat er ook maar één mens verloren gaat!!!!!

 10. engel landman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 mei 2016 om 20:28

  Here zend uw dienaren weder, en uw raadslieden als in de beginne, zend uw Heilige Geest opnieuw in onze harten, en kom spoedig en heers over heel uw kerk.
  Een gezegend pinksterfeest voor U allen, dat ‘s Heren zegen op u daal. Amen

 11. Nel Veerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 mei 2016 om 21:05

  Bedankt Dirk voor de geweldige verslagen van de opwekkingen uit het verleden en heden!! Het heeft me zeer bemoedigd en goed gedaan. Bij God is alles mogelijk!!!
  Gezegende Pinksterdagen!

 12. tvdhave zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 mei 2016 om 21:08

  Beste Dirk,
  Mijn hart sprong op van vreugde toen ik deze column las. Ja, wat kan ik ernaar uitzien, een opwekking, ik geloof wel in deze verhalen.
  Een gezegend pinksteren.

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 mei 2016 om 21:32

  We leven nog in een land van “hangchristenen”!! We roepen soms wel dat we verlangen naar de wederkomst, maar komen er niet voor uit onze luie stoel!! Af en toe loop ik tegen geweldige, bemoedigende Bijbelteksten aan, dat ik niet kan begrijpen, dat er christenen zijn, die daarbij stil kunnen blijven zitten! Neem eens een tekst als deze:1 Petrus 2:9 en 10
  “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u (!!!), eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.” Vele christenen “weten” het wel maar het komt niet verder dan de huid…. “Opwekking” begint bij onszelf, bij ONZE knieën!! Wij zijn zo zielig als de gemeente te Laodicea (Openbaring 3) “Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods:15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! 16 Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. 17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, ….”
  WIE is het, die Gods daden VERKONDIGT? WIE is het, die getuigt van “HET LICHT”? Hoe kunnen wij verlangen naar een opwekking als we zelf in slaap zijn gevallen? Zijn wij niet steenrijk in Jezus Christus!! Wie kan zijn mond dichthouden, als hij open valt van verbazing? Wie is werkelijk VOL van deze dingen? Ik denk dat we onszelf een moeten VULLEN door Gods Woord dagelijks tot ons te nemen! Want Lucas 6:45 “Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart VOL van is, daarvan spreekt de mond.” DAAR begint “Opwekking”!!

 14. Rinske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 mei 2016 om 22:07

  Beste Dirk,

  Ik ben het eigenlijk met de reactie van Baruch eens. Ook ik heb mijn bedenkingen over al die opwekkingen. Ik lees, bij onderzoek, vaak twee kanten van deze opwekkingen. Zo ook van de opwekking in Nijkerk. Ik ben geneigd de kant te kiezen van de voorzichtigheid, want inderdaad de Here Jezus vraagt het Zelf of Hij nog geloof zal vinden als Hij op aarde terug komt.

  Maar als Hij terug komt op aarde zal het Pinksterfeest voor het volk Israël zijn. God zal Zijn Geest op hun uitstorten. Daarvan zien wij een voor vervulling in Handelingen. Maar helaas is toen niet het gehele volk Israël tot bekering en geloof gekomen. Zij zullen tot berouw en bekering komen aan het einde van deze eeuw. Zij zullen zien Wie zij doorstoken hebben. Zij zullen als priesters en koningen de wereld intrekken om het evangelie van het Koninkrijk te verkondigen samen met het verkondigen van de grote daden van God. Wat een opwekking zal dat zijn! Ik zie daar naar uit.

 15. Christine de Gier zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 mei 2016 om 22:26

  Misschien een opmerking om Baruch een antwoord te geven: We moeten nooit naar één bijbeltekst alleen kijken maar “Schrift met Schrift” vergelijken. De Here wil een stralende bruid om op te halen, zonder vlek en rimpel. En ook wil Hij er graag zo veel mogelijk meenemen. Daarom zijn er opwekkingen, en vooral in de laatste dagen, zoals voorzegd in Joël. Als de bruid is opgehaald, wordt het wel erg donker in de wereld, want de “weerhouder” is weggenomen. Als de Here Jezus dan zichtbaar voor heel de wereld komt, klopt het denk ik wel dat Hij op dat moment niet veel geloof zal vinden. Degenen die in die grote verdrukking nog tot geloof zijn gekomen, zijn ook meteen gedood. Hierover kunt u heel veel boeken lezen, want ik kan hier nu natuurlijk maar kort op ingaan. Hopelijk heeft u hier iets aan.

 16. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 mei 2016 om 23:07

  Was ik nog maar net zoals in het begin van mijn geloof. Onbevangen stond ik erin. Mijn hart gloeide van blijdschap, en mijn lichaam was vol in rust. Ik was zo blij dat ik de Here heb leren kennen. Ik kon het wel van de daken schreeuwen. Nog nooit had ik mij zo goed gevoeld. Maanden was ik vol vreugde. Een opwekking door een gebed aan de Here God. Nooit heb ik mij daarna meer zo gevoeld. Maar ik draag het wel met mij mee. Ik kan het zo in mijn gedachten terughalen. In moeilijke momenten of tijden geeft mij dat kracht. Ook, als ik het nu schrijf…word ik er blij van. Even gloeit mijn hart weer.
  Dit is een opwekking in het klein. De Heilige Geest werkt door in gebed. De Here Jezus raakt je aan, en laat je daarna los, om te groeien in geloof. Is deze opwekking mogelijk in Nederland? Bij onze Vader is alles mogelijk.
  Beste Dirk, uw verlangen over een opwekking in Nederland en elders, is mij uit het hart gegrepen. GEBED is daarbij noodzakelijk.
  Als wij in eenheid bidden. En in eenheid handelen. In eenheid een gemeente zijn. Maar het ligt in de Here zijn handelen, zijn wegen en zijn gedachten.
  Ook ik ben bedroefd over het christen zijn in Nederland, en ook ik schiet tekort in mijn handelen als christen zijn.
  Wellicht moeten wij in Nederland tevreden zijn met enkelen die zich bekeren, en tot het volle geloof komen.
  CHRISTENEN in Nederland: doen wij genoeg … en dat geldt ook voor mij.
  Beste Dirk, een gezegende Pinksteren en aan alle lezers.

  Vr gr rene postma.

 17. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 mei 2016 om 23:35

  Weer bedankt voor deze bijdrage Dirk van Genderen. Mijn bede-wens is dat wij nu als gelovigen (uit de heidenen) ons maar mogen en zullen laten bebeitelen en bekappen door onze Hemelheer. Zodat we pasklaar gemaakt worden/zijn, wanneer Hij terug komt. Eerst op de wolken, voor Zijn gereedstaande en toebereide bruid. Daarna als Verlosser komend op de Olijfberg, en gans Israel behouden gaat worden. Het is dus bidden en waken, zodat die dag ons niet (als een dief in de nacht) zal gaan overvallen.

 18. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 15 mei 2016 om 5:41

  Beste Dirk,

  Wat op dit moment gaande is in de Christenheid, is een grote afval. Dus ik zie eigenlijk geen plaats voor een opwekking.
  Ze zeggen dat in andere landen zoals China en de moslimwereld grote opwekkingen aan de gang zijn. Ik kan dat niet zo goed verenigen met het gegeven dat in de eindtijd velen het geloof zullen loslaten. In Nederland is er een massale ontkerkelijking aan de gang, terwijl in andere delen van de wereld juist veel opwekkingen bezig zijn, zeggen zij en er worden grote aantallen genoemd. In het boek Handelingen was er ook van opwekkingen sprake en er staat in Handelingen 2:42 bijvoorbeeld dat er drieduizend zielen werden toegevoegd. Grotere aantallen dan een paar duizend zielen worden er niet genoemd. Ik geloof dat de grote opwekking waarnaar wij allen verlangen, plaatsvindt tijdens de grote Verdrukking. Zie Openbaring 7:9-17. Daar staat in vers 7:9 geschreven: “Daarna zag ik,een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen…….” Dus “een grote schare, die niemand tellen kon” zal nog tot geloof komen. En als je het gedeelte leest, zie dat het gaat om hen die uit de grote Verdrukking komen. Zie Openbaring 7:14. Ook is het zo dat bij een opwekking het werkelijke getal veel lager ligt, omdat er velen weer afvallen. Daar is een onderzoek naar geweest. Dat is de reden waarom ik dit vertel. Moeten wij dan pessimistisch kijken naar de wereld en concluderen dat er voor de meesten het einde van hun lot zeer te betreuren is? Ik vind dit een heel moeilijke zaak, maar hoe hoog leg je de lat? Ik word ertoe gedwongen mild naar deze zaak te kijken, omdat anders geen ziel behouden zal zijn. Door het offer van Jezus’ bloed heeft Hij de weg gebaand naar de Vader. Daarom moeten wij altijd positief blijven wat de dingen van God aangaan. Dat ziet God graag zo. Alles ligt in Zijn hand.

  San

 19. Chrsti zegt:
  Geplaatst op zondag 15 mei 2016 om 11:11

  https://www.youtube.com/watch?v=cGSfMgrP1cM

  Zou het zo niet kunnen zijn, dat als wij ‘en mass’ in onze kerken en gemeenten van Nederland en Europa Israel zouden gaan zegenen er pas dan een Opwekking van formaat kan komen?
  Israel is Gods oogappel! Hij houdt van Zijn land, volk en Stad Jerusalem met een Eeuwige Liefde en vraagt van ons gelovigen uit de heidenen, dat wij Zijn volk zullen zegenen en dan zullen wij pas gezegend worden in onze kerken. Ja toch!?
  Afgelopen week is Israel 68 jaar geworden.
  In dit Lied wordt het ontstaan van Israel 1948 als ‘the first flowering of our redemption’ genoemd.
  Dit ontroert me!
  Bovendien staat er in Romeinen 15:10 “verheugt u, heidenen met Zijn volk”…
  …wat een Woord is uit Deuteronium 32:43 “Jubelt, gij natien, om Zijn volk……”
  Laten wij als volk in onze kerken, in onze regering en maatschappij tot bekering komen en Israel liefhebben, steunen en zegenen in woord en daad.
  Hij vraagt dit van ons!
  Hij vraagt niet om kritiek, oordeel of beoordeling!

 20. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 15 mei 2016 om 12:09

  Tekenen van het komende Koninkrijk schreef ds. Willem Glashouwer op 25-06-2015. Een theologie van wat Abraham Kuyper leerde werd even aangehaald en iets over de Franse revolutie, het communisme ook dat Hitler een derde rijk zou oprichten. Belangrijk om te weten is dat het vrederijk van Christus komt bij Zijn wederkomst. Voorafgegaan door wereldwijde rampen en apocalyptische oordelen Gods, die de grote ziener Johannes aan zich zag voorbij trekken en die hij neerschreef in het Bijbelboek de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Wanneer de demonie welhaast haar volle omvang lijkt te kunnen krijgen en wereldwijd lijkt te zegevieren, zal Hij komen en alle dingen nieuw maken. Hij zal alle beloften aan Zijn volk Israel gedaan, ook aan Israel in vervulling doen gaan. Net zoals Hij alle beloften aan Zijn kerk in vervulling zal doen gaan.

  Het christendom in het Westen stort in, maar Israel keert terug naar huis. Paulus zegt, dat wij op de oude wortel geënt zijn, maar de kerk heeft die wortel gekapt. Een ding is zeker: de kerk zal niet het Koninkrijk brengen. Nee, nog iets is zeker; God zal het Koninkrijk brengen. Christus zal het Koninkrijk brengen. En dat misschien al spoedig. Dat zegt ons de terugkeer van het Joodse volk naar het eigen land, naar Israel, in onze dagen. Israel keert terug, omdat Jezus komende is. Wie weet hoe spoedig reeds. Maranatha!

 21. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 15 mei 2016 om 13:08

  Op dit moment leven wij nog steeds in de Genade tijd. Maar de Here God doet nooit zomaar plotseling iets..
  Zoals Hij nu met het voorbereidend werk bezig is aangaande het volk Israël, zodat dit volk straks komt op de plaats van bestemming, zo is de Here God ook voorbereidend bezig om Zijn Bruid/Lichaam klaar te maken voor de ontmoeting in de lucht.
  Vandaar dat er “VELEN’ alom door de Heilige Geest aangeraakt worden en toegevoegd worden aan de Here.

  En bedenk dit: voor de Here God is 1000 jaar maar 1 dag. En toch is dat voor de mens vele jaren.

  VELEN is voor de Here God een heel andere inhoud/betekenis als voor ons. Het getal dat in Handelingen voor komt (3000) was in die tijd…VEEL. Daarom wordt het ook specifiek genoemd.

  Zo is ook in onze tijd enkele duizenden voor de Here God VEEL. En het getal zal VOL worden.
  Ik ben er dan ook van overtuigd dat ALOM mensen in deze tijd toegevoegd worden aan de Here.
  Als er door zendelinge van getuigd wordt dan is dat waar. Ook al zijn het enkele duizenden, dan nog is dat veel. Want….De Here voegt toe en niet de mens!!

  Wij bidden toch: kom haastelijk Heer, Ja kom!!
  Dan moeten wij het ook aannemen en vast geloven, dat de Here er !!ALLES!! aan doet om Zijn Komst voor te bereiden om tot dat moment te komen en Hij de opdracht kan geven om de Bazuin te gaan blazen dat het zover is.!!

  Dus haastelijk is Hij bezig om hen die nog toegevoegd moeten worden, aan het toevoegen is aan Zijn Lichaam, de Bruid.

 22. G Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zondag 15 mei 2016 om 14:06

  Beste Dirk

  Het is goed het verlangen te hebben in Nederland een opwekking plaats zal vinden. Maar is dat een terecht verlangen die door gebed zal worden gehonoreerd, als de Bijbel spreekt over afval? Zijn we niet geroepen om wat ons geleerd wordt te toetsen aan de gehele schrift. En er is sprake van vele verleiders die het Woord niet recht snijden, en mensen op een dwaalweg leiden naar de brede weg/poort. Zo zegt de HEERE: “Neem het recht in acht en doe gerechtigheid, want Mijn heil is nabij om te komen, en Mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welzalig een sterveling die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die de sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt, en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen”. (Jesaja 56:1-2) Als we deze keuze maken, dan hoef je niet te vrezen dat je lijkt op een dwaze maagd.

 23. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 15 mei 2016 om 15:12

  Beste br. Dirk, allereerst bedankt voor je schrijven over de vele bemoedigende Opwekkingen in de wereld. Je roept ons op om te bidden voor een Opwekking in ons land, maar daar is wel Gods Zegen voor nodig ! Enkele fundamentele basis voorwaarden zijn, een oproep binnen de Kerken tot een persoonlijke bekering en schuld belijden. De afgelopen 40 jaar heb vele ingezonden stukken naar dagbladen in Friesland geschreven betreffende al de gelegaliseerde zondige wetten door verschillende regeringen, waaronder ook het C.D.A. In al die jaren was het in zeer vele Kerken over deze legalisatie oorverdovend stil, binnen de kerken hadden velen het te druk met lezen van de boeken van de vrijzinnige schrijvers Kuitert, Wiersinga en v.d Linde enz.. De leegloop van de Kerken is hiervan het gevolg ! Nederland en Europa hebben het geloof in de Evolutie theorie als het paard van Troje binnen gehaald. Is de Westerse mens nog wel Zoekende naar God, het eigen IK heeft haar miljoenen verslagen en de zelfredzaamheid viert hoogtij ! Ik wil eindigen met mijn ingezonden stukje van jl. 23 maart over “NAVELSTAREN” Ik verbaas mij er al vele jaren over hoe onbezorgd de kerkelijke leiders in ons land reageren op de leegloop. We moeten er niet al te dramatisch over doen zeggen vele. Ik mis het besef en bewogenheid dat zonder Geloof in Jezus Christus als je persoonlijke redder de mens voor eeuwig verloren gaat ! Maakt men zich dan geen zorgen over het verloren gaan van directe naasten, kinderen, kleinkinderen en de medemensen ? Een KERK DIE NIET WERFT, LOOPT DE KANS DAT ZIJ STERFT. Gezegende Pinksterdagen toegewenst.

 24. s van hoeve zegt:
  Geplaatst op zondag 15 mei 2016 om 16:55

  Romeinen 11 zegt niet zoals de kerk leert: Dan zal heel Israel behouden worden, maar er staat: Zo zal heel Israel behouden worden. Gods weg met Israel is totaal anders dan Gods genade voor de heidenwereld. Wel zijn Gods uitverkiezing van Israel en Gods genade voor deze heidenwereld beiden gegrond op het bloed van Christus. Wel is de uitverkiezing onvoorwaardelijk en eeuwig, terwijl Gods genade met deze heidenwereld slechts duurt van Chritus’ hemelvaart tot Zijn wederkomst.
  Lees eens rustig Genesis 45, maar ook de geschiedenis van de Emmausgangers en zeker van de [ongelovige
  Thomas [beeld van heel Israel]. Dus na 8 dagen opende Jezus pas zijn ogen, maar hij was reeds 2x uitverkoren.

 25. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 15 mei 2016 om 21:10

  Beste Dirk, ik ben het eens met 3 schrijvers: Ook ik verlang naar een opwekking maar kijk eens naar ons land, zowel binnen de kerk/gemeente als er buiten: mensenoffers (euthanasie), kinderoffers (abortus), moord en doodslag regelmatig op het nieuws. De god van de islam gelijkstellen aan onze God en Vader, het boycotten en ontkennen van de staat Israel (eigenlijk op de eerste plaats), ontucht, legale prostitutie. Wie hoort er door de kerk te protesteren? God trekt zich terug, dat zien we.
  Het is de allerhoogste tijd om op de knieën te gaan en diepe schuld te belijden want: Het oordeel begint bij het huis Gods. 1 Petrus 4 : 17. Alleen een massale schuldbelijdenis kan God’s hart vermurwen want God laat zich verbidden en dan kan de opwekking komen, zoals de Opwekking onder de Zoeloes, met Erlo Stegen.

 26. angela zegt:
  Geplaatst op zondag 15 mei 2016 om 22:38

  Het is misschien een vreselijk rare opmerking, maar kan deze koude temperatuur met Pinksteren verwijzen naar het koude gehalte van de kerk?

 27. Ros zegt:
  Geplaatst op zondag 15 mei 2016 om 22:46

  Daargelaten of opwekkingsverhalen waar of onwaar zijn, één ding staat als een paal boven water: de geschiedenis loopt ten einde, Jezus komt bijna terug. Israël bloeit zoals de vijgeboom, er is een groeiend zondebesef in de Kerk en een verlangen dat te belijden. In veel gemeenten wordt Christus’ terugkomst gepreekt, de hoop van de Kerk die lang verloren is geweest. We zien dingen verschuiven, mensen tot besef komen dat we in een bijzondere tijd leven en we weten dat dit het werk van de Heilige Geest is.
  Toen Daniël in de boekrol las dat na 70 jaar zijn volk verlost zou worden, ging hij op zijn knieën en herinnerde God aan zijn beloften. Wij zien wat er gebeurt in de wereld, met Israël en in de Kerk. We zien de afval, de afschuwelijkste zonden die zelfs Gods heiligdom volop binnengedrongen zijn. Nu komt het eropaan wat we daarmee doen. Gaan we op onze knieën en belijden we de zonden van de Kerk als de onze? Vragen we vurig om Jezus’ terugkomst, juist als we zien hoe de hele wereld is ‘als in barensweeën’? Onze verlossing is nabij zoals onze Heer Zelf zei, maar ook zijn vraag of Hij geloof zal vinden en zijn waarschuwing dat alle maagden in slaap vielen toen de Bruidegom kwam moeten we serieus nemen.
  “Gij die de Heer indachtig maakt, gun u geen rust!” zegt Jesaja 62. God heeft ons als wachters op de muren gesteld. Als we die taak uit liefde voor God en medemens uitvoeren, hoort ons gebed net als dat van Daniël een smeken om vergeving en tegelijkertijd het herinneren van God aan zijn beloften te zijn. Dan zal waar Joël over profeteerde gebeuren; onze kinderen zullen profeteren, onze ouden zullen dromen dromen en onze jongelui gezichten zien. Kortom, Gods Geest zal uitgestort worden OP AL WAT LEEFT! Die grote opwekking komt nog en gaat vooraf aan een grote boete zoals we kunnen lezen in Joël 2.
  Laten we ons daarom focussen op vergeving van onze zonden en op de komst van onze Verlosser!

 28. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op maandag 16 mei 2016 om 7:41

  Ja, een opwekking zie ik bij de zigeuners in Roemenie. In 2 jaar tijds hebben we nu 4 kerken, onder de naam van “barmhartige Samaritaan” gesticht met in totaal 320 zigeuners, die hun hart aan de Heer hebben gegeven. Donderdag doopdienst, 7 personen en 29 mei nog eens 20 mensen. Ook wij hebben hier een asielcentrum met 160 mensen uit Syrië ,waar we op 24 mei het Evangelie mogen brengen. Werk genoeg voor de Heer en in juni willen we 3 gaarkeukens opstarten, want de nood is zeer groot. Waar zijn de arbeiders, is de vraag van de Heer!

 29. Elena zegt:
  Geplaatst op maandag 16 mei 2016 om 13:30

  Er is niet veel tijd meer, Dirk ! Het is reeds dertig seconden vóór twaalf !!

 30. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 mei 2016 om 18:54

  Beste Dirk. Ik ben ook huiverig wat betreft die grote aantallen die tot geloof komen. Het gaat allemaal zo gemakkelijk. Ik weet dat de Heere Jezus en de Heilige Geest de macht hebben om dat te doen, maar vergeet niet dat de duivel ook mensen kan laten denken dat zij bekeerd zijn. Ik ben een HSP (een hoog gevoelig persoon) en als er iets niet klopt voel ik dat. En dat heb ik met zulke verhalen heel sterk. En ik hoop, maar geloof het niet, dat er in Nederland nog een opwekking komt. De goddeloosheid wordt steeds erger. Dat zie ik ook bij ons in de omgeving. Er zijn kerken die i.p.v. ‘s-middags een kerkdienst hebben dit naar de avond hebben verschoven. Dan kunnen de mensen in de zomer naar het strand gaan en in de winter andere dingen doen. Ook is er voorgesteld door D’66 om de Zondagsrust vrij te geven. En dan inderdaad abortussen, euthanasie, homo acceptatie en homohuwelijken. Bij de heidenen gebeuren zulke dingen niet eens. Nee, ik denk dat God de kandelaar uit Nederland weg aan het nemen is. En dan zal er totale chaos komen in ons land. Een land dat eens het Kanaän van het Westen werd genoemd. Ik hou mijn hart vast voor mijn kinderen en kleinkinderen.

 31. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 mei 2016 om 13:30

  Beste Dirk,

  Ik ben het helemaal eens met Florianne (30). Ik hoop ook dat er een opwekking zal komen, maar ik geloof het niet. De Heere heeft tegen mij gezegd: “Trek je terug in je kamers, mijn volk, en sluit de deur achter je. Nog een korte tijd, tot de woede bekoeld is. Zie hoe de Heer zijn woning verlaat en de mensen op aarde voor hun wandaden laat boeten. Het onschuldige bloed dat op haar is vergoten, wordt door de aarde aan het licht gebracht, ze zal het niet langer verbergen.”(Jes. 26:21 Nieuwe Bijbelvertaling). En Florianne, je hoeft niet bang te zijn want in “De Ark” ( Jezus Christus) ben jij en je nageslacht veilig! Noach ging ook door het oordeel maar wel in “De Ark”.

  Hartelijke groet, Elisabeth

 32. Musje zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 mei 2016 om 21:09

  Ik weet niet of er een opwekking in Nederland komt. Maar ik verlang er naar en bid er voor met heel mijn hart.
  Het verlangen naar herleving wordt in mijn kerk en in mijn omgeving weinig gedragen. Daardoor heb ik bij tijden het idee dat ik ‘een eenzame mus op het dak’ ben. Maar het gaat de Heere niet om de hoeveelheid bidders, maar wel om oprechte harten, en volhardende gebeden. Zou het niet goed zijn om ons te verenigen in gebed? Het gaat om redding van zielen en boven alles om de eer van Zijn Naam.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden