Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Let op deze paus (69 reacties)

Geplaatst op donderdag 19 mei 2016, 18:18 door Dirk A A

Het is een beetje een hachelijk onderwerp waarover ik deze keer schrijf, maar toch wil ik dit met u delen. Omdat ik verontrust ben over bepaalde ontwikkelingen in de Rooms-Katholieke Kerk, namelijk dat de paus steeds positiever over de islam spreekt.

Zeker, paus Franciscus is een bijzonder mens. Zijn inzet voor de armen en ontheemden is bewonderenswaardig. Daar kunnen we veel van leren.
Toch gaan bij mij alarmbellen rinkelen als ik zijn uitspraken over de islam lees. Dat is het wat ik met u wil delen. Niet om met de beschuldigende vinger te wijzen, maar om alert te zijn op actuele ontwikkelingen.

‘Eenzelfde idee van verovering’
In een interview met de Franse katholieke krant ‘La Croix’ stelt de paus dat ‘islam en christendom eenzelfde idee van verovering delen’. Vandaar dat hij vindt dat ‘de islam niet als een bedreiging moet worden gezien.
Het is waar dat het idee van verovering inherent is aan de ziel van de islam,’ aldus de paus. ‘Echter, het is ook mogelijk om de opdracht in het Mattheus Evangelie, waar Jezus Zijn discipelen naar alle naties stuurt, met de term van hetzelfde idee van verovering te interpreteren.’

Ogenschijnlijk trekt de paus dus een parallel tussen de islamitische verovering – bekend als de jihad, de heilige oorlog of strijd die wordt gevoerd tegen de ‘ongelovigen’ – en de christelijke zending.
Dit is een buitengewoon opmerkelijke stellingname van de paus. Het is toch een foute vergelijking om de christelijke zending min of meer gelijk te stellen met de jihad. Een terrorist en een zendeling hebben toch beslist niet dezelfde bedoelingen?

Het is juist andersom. Een terrorist, een jihadist wil inderdaad de wereld veroveren, voor de islam, voor Allah, maar ongelovigen moeten worden gedood. Jihadisten zaaien dood en verderf, vermoorden christenen.
Een zendeling wil het Evangelie verkondigen, voor Christus, in het verlangen en met het gebed dat ongelovigen tot geloof in Hem zullen komen. Nooit zal een ware zendeling een ongelovige doden.

En zeker, de paus keurt het terrorisme af en neemt het op voor vervolgde christenen. Maar als je de overeenkomsten tussen het christendom en de islam probeert te benadrukken, kom je klem te zitten in bizarre vergelijkingen.

Ontmoetingen met andere religieuze leiders
De afgelopen tijd heeft de paus diverse keren ontmoetingen gehad met religieuze leiders van andere godsdiensten, waaronder de islam. Verschillende keren heeft hij daarbij opgemerkt dat ‘wij allemaal kinderen van God zijn’, wellicht met de achterliggende gedachte: kinderen van dezelfde god.
Het lijkt erop dat de paus het liefst de verschillende godsdiensten wil verenigen, zoals het christendom, het jodendom, de islam, het boeddhisme en het hindoeïsme. Gelet op zijn uitspraken en ontmoetingen lijkt zijn eerste voorkeur uit te gaan naar een samengaan van christendom en islam, ook wel genoemd chrislam. Al vaker heeft hij aangegeven dat de God van de christen en Allah van de moslims dezelfde god zijn.

Ik beschouw dit als een buitengewoon gevaarlijke ontwikkeling. Je krijgt er wellicht de handen van tal van regeringsleiders en religieuze leiders voor op elkaar. Het past in een ontwikkeling naar de cruciale rol die de paus steeds meer lijkt te gaan spelen in deze eindtijd.
Wereldleiders vliegen af en aan. Ook onze koning en koningin gingen bij hem op bezoek. Waarom? Hebben ze zijn zegen nodig?
Ook geestelijke leiders gaan bij hem op bezoek? Waarom? Is hij de hoogste leider?

Geestelijke wereldleider?
Waar loopt dit op uit? Is het een vreemd idee om te veronderstellen dat de paus de geestelijke wereldleider is of wordt. Al vaker heeft hij zich positief uitgesproken over een wereldregering.
In het verleden hebben veel christenen al verwezen naar de paus als de antichrist. En nog steeds zijn er die zo naar hem kijken.
In naam van de Rooms-Katholieke Kerk zijn in de geschiedenis. afschuwelijke misdaden gepleegd tegen zeer veel christenen. Velen zijn op de brandstapels gezet omdat ze in ogen van de kerk ketters waren.

Ik schrijf dit niet om met de beschuldigende vinger naar de huidige paus of naar de Rooms-Katholieke Kerk te wijzen. Allerminst. Wel wil ik u vragen om alert te zijn. Wees zeer alert op de contacten van deze paus met andere godsdiensten. En let op zijn uitspraken over de ‘goden’ van de andere religies.

Er is maar één God, Die de ware God is: de God van de Bijbel. Hij alleen. Hij is beslist niet dezelfde als de god van de islam.
Nog niet zo lang geleden gaf deze paus aan dat atheïsten gered kunnen worden door het doen van goede werken, omdat Jezus toch voor iedereen is gestorven, zoals hij eraan toevoegde. Zo leidt de paus ongelovigen op de weg naar de hel. Met zo’n advies maakt hij zich kenbaar als een dwaalleraar.
Redding is er alleen door geloof in de Heere Jezus, door het offer dat Hij gebracht heeft. Alleen Zijn bloed reinigt van alle zonden.

En tenslotte: Laten we bidden voor de paus, dat de Heere Jezus door Zijn Woord en door de Heilige Geest, Zich aan Hem openbaart als de enige Weg, de enige Waarheid en hét Leven. Niemand kan tot God, de Vader, komen dan door Hem.

Dirk van Genderen

69 Reacties

 1. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 mei 2016 om 21:24

  De toekomst/tijd zal het leren.
  Ëén ding is zeker.
  De misleider weet heel goed te misleiden. Als we denken: het gevaar zit in die hoek, dan blijkt vaak dat het juist uit een andere hoek komt.
  Dus laten we onze blik niet op één persoon richten. De geestelijke wereldleider zal zeker iemand zijn die niet gelooft dat Christus Jezus God is en die gekomen is in het vlees en de Zoon van God/JHWH is.

 2. duinsnip zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 mei 2016 om 22:31

  Paulus maakt onomwonden duidelijk, dat als iemand een ander evangelie brengt dan hij zelf verkondigd heeft, over de redding van zondaren door het kruis van Christus, al zou dit een engel uit de hemel zijn zoals Mohammed beweert, dan is diegene vervloekt. En hij herhaalt dat tweemaal in Gal. 1:8-9. Dus dat geldt voor de islam die de maangod Allah als schepper aanbidt en Jezus slechts een profeet noemt. En dat geldt ook voor een kerk die Maria, de moeder Gods noemt en haar de titel middelares heeft gegeven. Een vervloekte afgoderij waar vele katholieken geen flauw benul van hebben. En de EO maar samenheulen met dat valse evangelie, waardoor niemand zal worden gered! Zullen we de grote afval nog meemaken dat ook de christelijke kerken de Zoon en de Vader loochenen om de islam maar naar de mond te praten?

 3. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 mei 2016 om 11:30

  Beste Dirk,

  De link die gelegd moet worden, is die met Barack Obama en de overste dezer wereld, de satan. Die drie vormen een anti-drieëenheid met de heilige Drieëenheid de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik ga niet verder in details maar we leven heel ver in de eindtijd vlak voor de komst van de Here Jezus op de wolken. De gebeurtenissen die in de Bijbel over de weeën in de eindtijd volgen elkaar in rapper tempo op. Het doel van de Paus is een wereldgodsdienst te stichten. Een namaak eenheid van het echte Bijbelse geloof door de Heilige Geest. Zie Efeze 4:4-6. De RKK heeft veel connecties met het occulte.
  Dus daarom dat de boze in de eindtijd probeert mensen te misleiden door middel van de RKK en dat zie je ook gebeuren. De Paus maakt de weg naar de hemel heel laagdrempelig, zodat mensen nauwelijks nog wat hoeven te doen om “behouden” te worden. De misleider is hier aan het werk (de satan). Helaas zijn er veel mensen die de Bijbel niet kennen en zodoende misleid kunnen worden en zullen worden als zij met geloofszaken geen ernst maken. Het geloof is geen bijkomstigheid maar het is een zaak van leven en dood. Alleen door liefde tot de waarheid kan je dit onheil nog ontlopen. Zie 2 Thessalonicenzen 2:9-12.

  San

 4. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 mei 2016 om 12:24

  Een andere eenheid dan onderstaande heeft geen enkele zin.

  Joh. 17:17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
  18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.
  19 En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
  20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
  21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
  22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;
  23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

  1 Tim. 6:3 Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is,
  4 Die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twist vragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen.
  5 Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van dezulken.

 5. Ros zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 mei 2016 om 14:23

  Ik houd het graag simpel hierbij: het lijkt me niet juist om wie dan ook voor de Anti-Christ of de Valse Profeet te houden, laat staan het zo te zeggen. Het zijn twee mensen waarvan de bijbel zegt dat ze naar de eeuwige hel zullen gaan. We kunnen beter afwachten hoe de groten dezer aarde zich ontpoppen dan alvast ernaar te raden hoe slecht ze zijn en wat hun lot zal wezen. Wij kunnen in niemands hart kijken en de buitenkant zegt niet alles.
  Dirk, je hebt niet gezegd dat de Paus de Anti-Christ is, je waarschuwt alleen hem in de gaten te houden en daar ben ik het mee eens. Toch is alert zijn het enige wat we nu kunnen doen en aan definitieve uitspraken heeft niemand iets totdat het zo ver is dat de profetieën uitkomen en we het kwaad met onze ogen zullen zien en de godslasteringen horen. We weten nog niet wie de Anti-christ zal zijn.
  Islamknuffelaars zijn niet per definitie anti-christenen en te liberale presidenten kan je naar mijn idee niet meteen een anti-christelijk stempel geven. De Roomse Kerk, hoe afgedwaald van de Bijbelse waarheid ook, is deel van de Kerk en van Christus’ Lichaam.
  Uitspraken, bepaalde leer en daden slecht noemen, onchristelijke of gevaarlijk is niet verkeerd als het waar is. Mensen zo benoemen is een glibberige weg want aan ons komt het oordeel niet toe. We kunnen beter voor al deze misleide mensen bidden dan ze een stempel geven. Onze God is machtig genoeg om de meest verstokte zondaar te redden. Hij heeft iedereen gemaakt met het doel om eeuwig met Hem te leven, Hij wil iedereen redden en sluit niemand buiten. Dat voorbeeld moeten we volgen.

 6. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2016 om 8:13

  Beste Dirk,

  De ware Gemeente bestaat uit alle wedergeboren gelovigen. Niet uit een naampje, een denominatie, een gebouw of enig uiterlijke zaak. Ik heb niet beweerd dat de Paus een valse profeet is. Die komt volgens mij uit Israël (het beest uit de aarde).
  Barack Obama is niet de Anti-Christ maar een zeker grote anti-Christ. De Anti-Christ komt uit de volkerenzee (het beest uit de zee). Desondanks kunnen zij een anti-drieëenheid vormen met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De RKK wordt in het boek Openbaring beschreven in Openbaring 17 en is zeker een werktuig van de satan. Sinds de invoering van de godsdienst als staatsgodsdienst (waaruit de RKK is ontstaan) door een ene Constantijn, is het fout gegaan omdat geloof een uiterlijke zaak geworden is waar dwang, geld enz een rol gingen spelen. En tegenstanders van de staatskerk werden vervolgd. Dat heeft de RKK ook nog volgehouden als je kijkt naar de kruisvaarttochten. En nu wordt het door de boze gebruikt als middel om de hele wéreld te misleiden op het punt van een uitwendige godsdienstbeleving en het verlagen naar de drempel naar een Alverzoening-lijkende opstelling van Paus Franciscus. Velen weten dit niet, omdat zij er niet in geïnteresseerd zijn maar het werpt wel licht hoe mensen verloren kunnen gaan door gebrek aan kennis. Zie Hosea 4:6. De belangrijkste kennis is die van de Bijbel. Als je die weet, zal God je behoeden voor dwalingen. Maar velen zien het nut van een gedegen Bijbelkennis niet in.

  San

 7. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2016 om 14:42

  Beste Ros, No.5,
  Ik ben het helemaal met jouw “simpel” maar realistisch en voor iedereen te begrijpen betoog eens. Vooral de laatste zin spreekt mij erg aan : God wil iedereen redden en sluit niemand buiten. Dat voorbeeld moeten wij volgen.
  Zelf ben ik al vele jaren bezig, via een ingegeven boodschap, om de éénheid onder de vele Christelijke kerkgemeenschappen, in de Praktijkuitvoering van ons Christen-zijn, meer te laten zien, horen en daadwerkelijk in praktijk te brengen buiten de kerkmuren in het Open-Veld, naar gegeven talenten, capaciteiten en gaven Gods. De oecumenische gedachte. Laten wij christenen ons daar het eerst op richten in eigen land en laat de Paus dit doen op wereldniveau. Wat ik van hem zie op televisie en hoor zijn interviews, dan moet ik toch zeggen, dat dit bijbelse boodschappen en lessen zijn, maar wat hij met wereldleiders en geestelijke leiders spreekt en schriftelijk afspreekt, dat kan ik niet beoordelen. Tot nu toe is hij voor mij een voorbeeld van een praktijk-christen.
  Wij moeten niet alleen onze naaste, maar ook onze vijanden lief hebben. Hub.

 8. Simone Hopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2016 om 16:01

  Ik ben hier al over aan het denken toen deze Paus aantrad, tenslotte is het hoogst opmerkelijk dat de vorige Paus nog in leven is dat is niet de normale gang van zaken binnen het Vaticaan. Iedereen inclusief vele protestantse christenen riepen we hebben een paus toen de man gekozen was, en worden misleid door zijn eenvoudige manier van doen.
  Maar ik heb er geen moment in geloofd, of hij wel of niet iets is, dat zullen we moeten afwachten. Maar zijn kerk en hijzelf staan voor geheel andere waarden dan de Bijbel ons voorhoudt. We kunnen alleen maar bidden dat mensen zien wat er aan de hand is. Niet om met een vinger te wijzen maar om anderen te helpen die wellicht verblind worden door een leer die verkeerd is. Op welke wijze dan ook. Als we zien hoeveel christenen diep en dramatisch lijden omwille van de naam van Jezus dan zijn de uitspraken van deze kerkleider zeer diep te betreuren.

 9. Jenö Sebök zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2016 om 16:19

  De paus moet wel de christelijke zending gelijkschakelen aan de islamitische jihad, want anders zou hij de katholieke kerstening van Latijns-Amerika en andere landen moeten veroordelen. Dat gebeurde namelijk op de zelfde manier als de Arabische veroveringen.

 10. rob zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2016 om 16:22

  Beste Dirk

  Allereerst wil ik opmerken dat het heel goed is dat je een duidelijk onderscheid maakt tussen de HEERE God en de afgod allah. Eigenlijk is dit ook de kern waar het allemaal om draait en waardoor er een zeer brede kloof is tussen Kinderen van God en de aanbidders van allah. Zonder het kruis van de HEERE Jezus kan niemand tot God komen, dus ook niet een moslim. Dan wat de paus betreft. Sorry ik heb niet zo’n hoge pet van hem op. De man mag dan wel zeer bewogen zijn met armen en verdrukten maar daar blijft het dan ook wel bij. Het zou mij niet verbazen dat hij aan de wieg staat van de vereniging van godsdiensten tot een geheel waarbij het kruis van verlossing overbodig is geworden. De positie van christelijke tradities en gedenkdagen zou dan overbodig worden, want door die samensmelting van religies (en wat de islam betreft de ideologie) maakt dat dan ook niet meer uit. Het is een heel gevaarlijke ontwikkeling die we goed in het oog moeten houden.

 11. Aad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2016 om 17:14

  Beste Dirk,

  Vrees helaas dat je gelijk hebt, voor wat betreft de Paus.
  En ook aangaande het bezoek van ons Koningspaar aan de Paus.
  Jammer en teleurstellend.

  Begrijp ook niet dat een vooraanstaand man uit Christelijke kring, Andries Knevel, meent een boek te moeten schrijven over deze Paus.
  Wanneer te veel eer en roem iemand naar het hoofd stijgt, gebeuren er vreemde dingen.
  Triest, zeker gezien zijn achtergrond.

 12. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2016 om 18:20

  Uit bepaalde hoek komen er geruchten dat deze paus de valse profeet zal zijn/worden

 13. Guido zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2016 om 19:03

  Hij komt als een wolf in schaapsklederen !!!!

 14. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2016 om 19:20

  Ben het helemaal met je eens Dirk wat betreft de Paus. Hij is een dwaalleraar en de hele Rooms Katholieke kerk is een dwaalleer. Die leer heeft al vele miljoenen naar de hel geleid. Hoe kan hij contact hebben met Islamitische leiders. Is hij soms blind dat hij niet ziet hoe wreed de Islam is? Ziet hij dan niet hoevele christenen er gedood zijn omdat ze in de Heer Jezus geloofden? Ik ga er maar niet verder op in. Maar we moeten met z’n allen bidden voor de Paus en de hele Rooms Katholieke kerk dat zij ook tot bekering zullen komen in de Heere Jezus en gaan zien dat Maria totaal niets voor hen kan doen. Dat ze zelfs niet eens weet wat er op de aarde gaande is. Dat er inderdaad maar 1 weg is tot God, n.l. door de Heere Jezus alleen. En Dirk, wat Hub zegt over een eenheid van de kerken zal nooit worden bereikt. Kerkgemeenschappen die de Zondagsheiliging houden zullen nooit samen kunnen gaan met kerken waar je ‘s-zondags best mag fietsen of andere dingen mag doen. Ik behoor ook bij een Kerkgemeenschap die de zondagsheiliging in ere houdt en zal dus ook nooit met een andere Kerkgemeenschap een kunnen zijn. Dirk en alle lezers, een gezegende een gezegende zondag gewenst.

 15. E de Ruiter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2016 om 19:33

  Waarom een hachelijk onderwerp? Je moet nooit de mensen veroordelen maar het vaticaan is een valse kerk van werken en die mensen vervloekt(…) die o.a. zeggen dat ze rechtvaardig zijn door Jezus Christus. etc etc etc

  In een video zegt de paus dat je geen persoonlijke relatie kunt hebben met de Here God.
  De paus buigt voor botten en schedels van heiligen en buigt voor maria (niet de Maria van de Bijbel).

  Ik ben sinds 1,5 jaar bezig met een studie naar de RKK en moest regelmatig bijkomen van wat ik gelezen had, zo erg was het.

  https://www.youtube.com/watch?v=oUFhGQ4Do9s

  katholieken zijn niet zonder meer broeders of zusters als ze ‘echt’ katholiek zijn dus zegt de Bijbel ze niet de broederhand te schudden anders heb je deel aan hun zonden. Pas als een katholiek wel belijdt alleen door Jezus Christus’ werk rechtvaardig te zijn is hij of zij een broeder/zuster maar wat doen ze dan nog in een valse kerk die wekelijks de Here Jezus diep beledigt door o.a. de eucharistie, het bloedloze offer van de Here!? Heel erg…

  Veel wijsheid bid ik een ieder toe…

 16. Sipke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2016 om 20:44

  Las onlangs dat de Paus er tot nu toe niet de minste blijk van geeft aandacht te schenken aan christenvervolging en op te komen voor vervolgde christenen.
  Wat het punt betreft dat Dirk aan de orde stelt: een aanvankelijk sympathieke man, hoewel in een verdachte context, schakelt nu over naar een hogere versnelling: maskers af …..

 17. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2016 om 20:44

  Gisteren deelde ik dit bericht al op een paar Bijbelgroepen op Facebook!! Daar bij viel mij een bekende tekst van Paulus in: 2 Korintiërs 6:14
  “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?” Islam is een religie en het christendom is een relatie! Islam verspreidt haat, christenen verspreiden liefde (als het goed is)!! Allah heeft geen “zoon”!! De God van Abraham Izaäk en Jacob heeft een Zoon!! Ik belijd tot mijn vreugde de God, Die een Zoon heeft! Daar ben ik dankbaar voor! De Islam verspreidt overduidelijk de ideologie van Gods tegenstander! Was het niet Erdogan, die kort geleden nog zei: “Gematigde Islam bestaat niet”? Franciscus is naïef en stekeblind…… Net als het overgrote deel van onze politici. De Paus is een blinde die “blinden” leidt. Ik woon in een stad met 90% katholieken. Tot een paar jaar geleden hadden we hier 5 katholieke kerken en 9 priesters. Vandaag is er nog maar één katholieke kerk en slechts 1 priester, die zelfs het vertrouwen van de katholieke gemeenschap niet meer heeft. Elke week komen steeds meer katholieken naar de protestantse kerk, waar ik ook kerk, die er zich duidelijk “thuis” voelen. In een dorp vlakbij had ik jaren terug een heel goed gesprek met een geestvervulde priester, die jarenlang missionaris in India was. Er kwamen, toen al, nog maar 5 mensen uit zijn parochie naar de mis. Hij is na korte tijd ongeveer “gillend” teruggegaan naar India. Zou dit het beeld van Laodicea (Openbaring 3) kunnen zijn? Het valt mij namelijk ook op, dat er opvallend weinig katholieken zijn, die er zich over opwinden. Vandaar dat ik aan het lauwe Laodicea denk, want wie staat er nog op de bres voor Jezus Christus (Ezechiël 22)? Zou God er nog één vinden?

 18. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2016 om 21:12

  Beste Dirk, ik ben het volkomen met je eens. De paus is totaal verblind. Hij was n.b. een van de eersten die een Palestijnse staat met als hoofdstad het oostelijke deel van Jeruzalem erkende.
  Hij kent de Bijbel niet. Hierin staat dat Jeruzalem de stad van de Grote Koning is en niet van Allah. De paus wil, denk ik, een punt scoren bij de islam, om zo de eenheid tussen christendom en islam te bevorderen. Hoe kan hij de Palestijnse staat erkennen zonder dat de palestijnen hoeven te onderhandelingen en buiten de wil van God om? Weet de paus het beter? Dat getuigt wel van geestelijke hoogmoed. We moeten inderdaad voor de paus bidden maar dan om een radicale bekering.

 19. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2016 om 21:15

  Volgens mij staat er in Openbaring, dat degenen die tegen de Here Jezus zijn, en onze Vader zijn, als antichrist betiteld worden. De antichristen zijn al onder ons.
  Wij, ware Wedergeboren christenen zijn al een gemeente. Verschillend …menselijkerwijs zal het er altijd blijven.
  DIRK is voorzichtig met zijn uitspraken. Maar zet ons tot nadenken. Juist omdat wij verschillend zijn, en een ieder van ons een andere achtergrond heeft. Het is maar waar je wieg heeft gestaan.
  Oppassen voor het wij en zij denken. Een ander niet veroordelen. Morgen kan alles anders zijn, en zal het kaf van het koren gescheiden worden. Wij zijn hier niet om te oordelen, maar om te bemoedigen, te evangeliseren …en een ieder bij te staan met ons geloof. In volle afhankelijkheid zijn met onze Vader.
  Zolang wij niet een eenheid vormen, als Wedergeboren christenen. Moeten wij ons afvragen of wij de Here niet te kort doen, en of de Here Jezus ons wel zal zegenen.
  Laat ons de minste zijn in deze wereld. Barmhartig naar een ander, die nog moet groeien in zijn geloof. Wij moeten voor onze broeders en zusters de zorgen dragen. Vaak zien we de balk in ons eigen oog niet. Het is alleen maar genade.

  Vr gr rene postma.

 20. c .wijnsma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2016 om 21:34

  Is toen de Paus tot de VN sprak Johannes 5:43 in vervulling gegaan? Bijzonder is wel dat hij de naam van Jezus Christus niet eenmaal genoemd heeft. En bizar genoeg dat hij zichzelf (de paus) plaatsvervanger van Christus vond!
  Ik vond dit stuk ook heel confronterend om te lezen.

  https:\/\/www.franklinterhorst.nl/Is%20paus%20Franciscus%20de%20valse%20profeet.htm

 21. Marcel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2016 om 21:42

  Beste Ros, no. 5,

  hierop kan ik alleen maar zeggen, Amen.
  En bij het lezen van de rest kwamen Jezus’ woorden bij mij op: ‘Laat hij die zonder zonden is de eerste steen werpen’.

  Een oprecht gezegende zondag aan allen.

  Marcel.

 22. H. Bakker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2016 om 22:51

  Dirk, ik ben het met je eens.
  Als aanvulling wil ik nog melden dat ook binnen de gospel musici (vooral die in de VS) velen samenwerken met de RKK en/of roomse gospel musici en geen bezwaren hebben tegen de roomse leer.
  Er zijn daar ook klinkende namen onder, helaas. Ook daaronder zijn wolven in schaapskleren.
  Onderzoek dit maar eens.

 23. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2016 om 10:50

  Prachtige reacties op deze column!
  O.a. met no.1 waterlelie en no. 5 Ros ben ik het hartgrondig eens!
  Tja, hoe de Paus er nu bij komt om de God van Israel en Zijn Zoon Jeshua, onze Verlosser op een lijn te stellen met Allah en zijn profeet Mohammed is mij een raadsel……hij dwaalt m.i.
  Waarschijnlijk hopen de wereldleiders op deze manier de godsdienstoorlogen uit te bannen!?
  Vrede, vrede en geen gevaar……

 24. Fred zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2016 om 12:15

  Beste Dirk,

  De rkk is nooit een bijbelse instelling geweest en zal uiteindelijk ook door de anti christ
  en zijn volgers vernietigd worden. (Openb. 17:16-18)

  Laten onze gebeden uitgaan naar de gelovigen onder de katholieken dat zij hun geloof in Jezus, als enige redder en zaligmaker, vasthouden en zich niet laten misleiden door de satan die de rkk en zijn leiders inmiddels in zijn macht heeft.

  Voor alle mensen zal uiteindelijk gelden: geen behoudenis zonder het aannemen van Jezus Christus. Als HIJ niet centraal staat in ons leven en in onze gedachten, verwacht dan ook niet dat er een hemels vervolg zal zijn na dit leven.

 25. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2016 om 12:20

  Dirk, helemaal mee eens. Een zeer gevaarlijke ontwikkeling. Wij gaan dinsdag in het asiel-centrum Horia, dicht bij Arad in Roemenie, evangeliseren bij 161 Syrische moslims. Bidt voor ons, dat er vele tot bekering mogen komen in Jezus, de Enige Reddende Zaligmaker.

 26. G Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2016 om 12:24

  Beste Dirk

  Welke keuze maken wij, voor de wereld kerk of voor Yeshua de Joodse Messias? Scheidt u af wat tot de dood leidt. De schrift zegt door 1 Johannes 2:16, 17: “Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar die de wil van God JHWH doet, blijft tot in eeuwigheid.

 27. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2016 om 12:28

  Beste Dirk, ik wil nog even terugkomen op mijn schrijven.
  Ik wil graag, u allen bemoedigen om de brieven uit de bijbel eens door te nemen… Efeziërs 1 tot en met 6 door te nemen.

  Lees het rustig door om te overdenken.

  1 LICHAAM VAN GEEST.

  Vr gr rene postma.

 28. Judith S zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2016 om 13:14

  Dirk,
  Toen deze paus Franciscus pas was gekozen, liet hij 2 vredesduiven los.
  Het moge duidelijk zijn dat G-D ook duidelijk ZIJN VINGER wijst naar deze:

  plaatsvervanger van Christus, zijn officiële titel luidt plaatsBEKLEDER van Christus, als rechtstreeks opvolger van Petrus die immers als herder door Hem werd aangesteld.

  Kijk naar de beelden… deze 2 vredesduiven worden meteen….. gedood….. nooit zoiets gezien….
  Dit is duidelijk geen vredesboodschap…. hand van de G-D van Abraham Isaac en Jacob… de G-D van Israel… en ZIJN ENIGGEBOREN ZOON YEHOSHUA-IMMANUEL IS ZIJN naam.

  https://www.youtube.com/watch?v=h2McdJVh45w

  Ook vreemd dat Op de dag dat paus Benedictus XVI aankondigde terug te zullen treden, sloeg de bliksem in in de top van de Sint-Pieter.

  https://www.youtube.com/watch?v=b3AFwlezD2c

  Wij dienen een G-D DIE ÉÉN IS… HIJ IS… en laat wereldwijd duidelijk zien door de elementen, natuur,
  dus hier kunnen we ook eens goed over na gaan denken.

  Gezegende week onder ZIJN bescherming

 29. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2016 om 14:44

  Beste br. Dirk, heel hartelijk dank voor je liefdevolle beoordelende schrijven over deze Paus. Ros schreef dat we beter voor hem kunnen bidden, maar soms zijn mensen zo gericht op zich zelf en macht, dat zij op Judas lijken. Jezus hield hem na zijn waarschuwing niet tegen, hij had al met de overpriesters afgesproken en was de grens van inkeer gepasseerd ! Beste Hub, de Paus is niet onze vijand, maar als plaats vervanger van Gods Zoon op aarde de vervuller, net als Judas, de vervuller van de profetieën. Gezien zijn leeftijd is hij een zgn. Johannes de Doper, een plaats bereider van de antichrist. Door gebrek aan profetische Bijbelkennis weet hij zeer vele miljoenen mensen te misleiden en voor zich te winnen ! Beste Dirk, Nogmaals hartelijk dank dat je het aangedurfd hebt hier over te schrijven. Lees ook Openb. 17 en !8, dan wordt alles nog duidelijker.

 30. Kees Bakker zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2016 om 14:46

  Paus Benedictus heeft een zwaar dubieus verleden. Hij is in de WO II begonnen als aalmoezenier in kamp Ravnesbrück onder de SS ! Daarna werd hij beschuldigd van het uitleveren van kinderen in Zuid-Amerika aan de orde van De Negende Cirkel . Later zou hij in die orde aan satanische rituelen hebben mee gedaan en kinderbloed hebben gedronken. Ik weet niet hoe hij ooit Paus is geworden!

 31. Anneke zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2016 om 14:48

  Op cip.nl heb ik verschillende malen gepost over deze man. Hij is gevaarlijk, een valse profeet. Maar wij hebben de plicht dat te ontmaskeren ondanks tegenstand, want die krijg je. Gezegende week.

 32. Jeanet zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2016 om 15:44

  Hallo Dirk,
  Dank je wel voor je nieuwsbrief iedere week.
  Ik ben blij dat je het onderwerp; de paus, hebt belicht. De berichtgeving over wat deze man doet en veel uitspraken van hem, zouden ons aan het denken moeten zetten. Het is niet nodig hem een label op te plakken, het is wel heel goed naar hem te kijken en je af te vragen of zijn handelen overeen komt met bijbelse principes. Het is heel fijn dat je laat zien dat hij een eigen koers is gaan varen en bijbelse normen en waarden aan het loslaten is. Tot mijn verbazing zijn er veel mensen die niet verder kijken dan de goede dingen waarmee hij begonnen is. Dank je voor het optillen van de bedekking.

 33. Geertruida zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2016 om 15:57

  Beste Dirk, Heel goed en duidelijk geschreven, de paus zegt dus ook al dat alle religies een zelfde God hebben, heel gevaarlijk! Moslims zeggen altijd [en niet alleen moslims] dat we de zelfde God dienen en dat het niet uitmaakt welke Godsdienst je aanhangt. Ik zei tegen een moslim: wij hebben niet de zelfde God, jullie god is de maangod. Hij gaf me gelijk, je kan het zien op iedere moskee staat een halve maan. Ik zei: maar wij hebben een liefhebbende Vader! Hij was sprakeloos, hij wist niets meer te zeggen.
  Gezegende week toegewenst.

 34. Co zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2016 om 19:25

  Beste Dirk en andere lezers,
  Kijk ook eens op de site “bijbelengeloof.com” en zoek met name op
  het kruis van de paus of wereldkerk en de paus.
  Ik had deze site al eerder onder de aandacht willen brengen, maar omdat er zoveel verwijzingen in staan (doolhof) twijfelde ik tot nu toe.
  Als dit geen eerlijke site is hoor ik het graag.

  Ik wens U allen Gods zegen toe.

 35. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2016 om 19:58

  Beste broeders en zusters

  Laten we uitkijken om mensen te veroordelen want waarmee je iemand veroordeelt zal jezelf ook veroordeeld worden.
  We zijn niet geroepen om te veroordelen maar om, net als Jezus, de liefde van God te verkondigen aan zondaars zoals wijzelf ook zijn. Laten we kijken naar onze broeders en zusters die vervolgd worden en hun vervolgers kunnen vergeven en daardoor vurige kolen stapelen op hun hoofden.
  Wanneer wij dicht bij de Here Jezus leven mogen wij verzekerd zijn van Zijn leiding in ons leven en blijven wij bewaard voor de boze.

 36. Wouter zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2016 om 21:13

  De Jihad volgens de Islam, doden van ongelovigen die zich niet bekeren tot de Islam.
  De ” Jihad” volgens het Woord , je vleselijke begeerten kruisingen, en dagelijks je Kruis opnemen.
  Hoe duidelijk wil je het hebben ?
  Vriendelijke groet en zegen
  Wouter

 37. coby wijnsma zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2016 om 21:23

  Steven Ben-Nun laat de connecties zien tussen Adnan Oktar, de Paus, de Joodse rabbi’s, moslims en Vrijmetselaars.Ook vertelt hij waar de Koran nu echt vandaan komt. Alles draait om Jezus en de Mahdi en de derde tempel. Ongelofelijk! https://www.youtube.com/watch?v=BrOeGumOFjs

  https:\/\/www.wimjongman.nl/nieuws/sanhedrin-mahdi.html

 38. Elena zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2016 om 21:50

  Beste Dirk en lezers,

  Nederlandse Reportage over de Verborgen macht van het Vaticaan : In de reeks ‘Brandende Kwesties’ onderzoek journalist Gideon Levy de macht van het Vaticaan. De katholiek kerk heeft als enige godsdienst de status van ‘permanent observer’ bij de Verenigde Naties. Door deze speciale positie kan het Vaticaan over heel de wereld een zeer aanzienlijke en zelfs beslissende invloed uitoefenen met betrekking tot homoseksualiteit en abortus, vaak met desastreuze gevolgen. De Katholieke kerk is de bron van de islam. Er zijn vele overeenkomsten tussen de twee “religies”.

 39. Neeltje zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2016 om 21:51

  Beste Dirk,
  Islam ontkent dat Jeshua de Zoon van de God van Abraham, de God van Izaak en de God van Jacob is en de Schrift zegt: wie de Zoon niet heeft heeft ook de Vader niet! Dus geloven we niet in dezelfde God.
  Bovendien spreekt de Bijbel over het volk van God, de Joden, Zijn volk en de goyiem, de volkeren, het woord islam of allah komt nergens in de Bijbel voor, laat staan mohammed, hij is dood en begraven, Jeshua leeft en Zijn Naam betekent: eeuwige redding en Hij zit aan de rechterhand van de Vader en Hij is komende op de wolken…….soon!
  We geven veel te veel aandacht en eer en zijn bang voor de Moslims ipv dat we opstaan.
  Veel zinvoller is om de slip van een Messiaanse Jood vast te pakken, van hen te leren, want Gods Heilsplan met de Volken gaat niet buiten het Joodse volk om. Laten ware gelovigen zich vast houden aan de Bijbelse waarheid anders krijgen we een hele dobber om niet misleid te worden in deze en toekomende tijd.

 40. hanneke zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2016 om 22:59

  Dit is allang bekend toch?
  1 grote wereldkerk, we zien ‘t onder onze ogen gebeuren, ‘t begon tientallen jaren al heel sluimerend bij de protestante kerk, de rooms-katholieke kerk moest erbij met allerlei redenen en wiens ogen zijn en waren er voor open?
  Toen hij pas zijn plek ingenomen had, zag ik, volgens mij vanuit Amerika, Kenneth Copeland, zijn vrouw’s naam, Gloria, hij had een conferentie met leiders en de paus werd op groot scherm vertoond, er was op die manier kontakt en de enorme massa die er zat, lag in zwijm voor hem en ‘t massagebeuren wat we steeds terugzien in groeperingen maakt dat we meer verblind raken.
  Hoe staat ‘t met ons persoonlijke relatie met JHWH, Zijn Zoon en door wiens geest laten wij ons leiden?

 41. Gieni zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2016 om 23:42

  Wat Ernst van Offen o.a.schreef will ik even extra duidelijk maken : Op de moskee in Jeruzalem staat met grote letters geschreven “God heeft geen Zoon”. Lieve lezers duidelijker kan niet. De Islam hoort niet bij onze God.
  Toen ik dit een jaar geleden vertelde aan een bevriende twijfelaar kwam hij spontaan tot geloof!!
  Dirk bedankt voor de grote liefde die jij voor ons allen hebt want anders zou jij deze belangrijke waarschuwing niet schrijfen.
  Ik wens je voor de komende week “heel veel Shalom” .

 42. angela zegt:
  Geplaatst op maandag 23 mei 2016 om 9:15

  Moslims zien veel beter dat zij niet dezelfde god dienen als christenen
  https:\/\/www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/3677715/2014/06/24/Hoogste-rechter-in-Maleisie-alleen-de-moslim-God-heet-Allah.dhtml

 43. Louise zegt:
  Geplaatst op maandag 23 mei 2016 om 10:01

  Het is natuurlijk heel goed om kritisch de ontwikkelingen te volgen, toch zou ik een paar dingen willen opmerken: “Zoon” is een Hebreeuwse wijze van uitdrukken. Ook Israel wordt “zoon” genoemd. .”Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen” . Hierbij wordt bedoeld een unieke, intieme relatie. Een relatie van afhankelijkheid en gehoorzaamheid.

  Als Moslims “zoon” anders interpreteren, dan zien zij dit zoonschap van Jezus waarschijnlijk als blasfemie. En dit wordt door hen afgewezen.
  We kunnen het Tweede Testament niet begrijpen zonder het Eerste Testament te kennen, met het eigen, Hebreeuwse woordgebruik.
  In Mattheus 25: 34 v.v. worden degenen gered die de wil van de Vader hebben gedaan, zoals Jezus verwoordde.
  “Aan de vruchten kent men de boom”.
  Hij legde het uit, en leefde het voor.

  Er gaat in de Joodse traditie een verhaal dat er wereldwijd altijd 36 rechtvaardigen zullen zijn, die de wil van de Heer hebben gedaan, zelfs zonder dat zij dit wisten. Zij zijn barmhartig geweest t.o.v.hun medemensen.

 44. Denis zegt:
  Geplaatst op maandag 23 mei 2016 om 12:51

  De valse profeet!
  Samen met zijn grote vriend obama!
  Wat hebben ze een lol samen!
  Demonen uit de hel!
  De oude vos dat ‘ie er is!

 45. Ria zegt:
  Geplaatst op maandag 23 mei 2016 om 15:09

  Er is een heel duidelijk boekje over waar het Rooms-Katholieke geloof vandaan komt.
  Het is echt een enorme eye-opener.

  Het boekje heet: : Babylon leeft onder ons. Het is van J.I. van Baaren uitgeverij Moria.

 46. avda zegt:
  Geplaatst op maandag 23 mei 2016 om 16:39

  Harde woorden heb ik hier gelezen… enkelen delen mijn mening dat WIJ niet moeten (niet mogen!) oordelen: de Heer zal dat zelf doen. Zijn genade is groot, dat heb ik ondervonden. Ooit vroeg ik Hem: “Wat kan ik zeggen aan degenen die mij vragen of ik denk dé waarheid in pacht te hebben? “Dus ging ik eens opzoeken wat de verschillende godsdiensten vertellen en ik kwam tot de slotsom dat elke RELIGIE een juk is (met veel do’s en don’ts om God(en) te behagen en het paradijs te verdienen…. en ALLEEN JEZUS MAAKT VRIJ! (Johannes 8:32 en 36 ) Zijn juk is zacht, Zijn last is licht! (Matteüs 11 :28). Ze moeten dus allemaal nog Jezus en Zijn volbrachte Werk leren kennen en ons enige werk is daarover vertellen! Want het is ook God zelf die hen zal trekken (Johannes 6: 44 en 65). Ik ben de Heer zeer dankbaar dat Hij mij Jezus en het kruis getoond heeft, zodat ik mee kan strijden tegen de onwetendheid die zoveel krom trekt in de wereld. Zullen we bidden voor de misleiden? Lieve broers en zusters: “wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid , zowel nu als tot de dag der eeuwigheid” (2 Petrus 3: 18).

 47. Harry Kooistra zegt:
  Geplaatst op maandag 23 mei 2016 om 17:43

  En Jezus stilt de storm.
  Is dat niet waartoe de Paus oproept. Vrede in Christus naam.
  Als je Joden liefhebt moet je eveneens Moslims liefhebben. Als je het Judaisme verwerpt, dan moet je eveneens de Islam verwerpen. Beide hebben ijver voor God, maar missen het juiste inzicht.

 48. Arida zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 mei 2016 om 13:51

  Rome de Antichrist, dat hebben onze vaderen vrijwel unaniem geleerd. Hoe schadelijk het is, dat dit is losgelaten, zal de toekomst uitwijzen. Rome, altijd hetzelfde: als zij in de minderheid is, gedraagt de pauselijke kerk zich als een lam; bij gelijkheid als een vos; en is zij in de meerderheid dan gedraagt zij zich als een tijger! Lees het boekje van Monica Farrell: Grijpende wolven over de gruwelen van Rome in de 2e wereldoorlog in Servië. Laten we bidden om de spoedige val van de Antichrist, de binding van satan en de bekering van Israel.
  Bunyan zegt hiervan: als de protestanten in de kooi van Rome kruipen is haar val nabij!
  UW KONINKRIJK KOME!!

 49. Thea zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 mei 2016 om 14:13

  Het gaat toch over de leer, getoetst aan het Woord van God, niet over het oordelen van mensen.

 50. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 mei 2016 om 15:14

  Veel stellige negatieve oordelen over de Paus lees ik, waarna ik dezelfde 1e gedachte had als
  Marcel No 21: Jezus woorden: Laat hij die zonder zonden is de eerste steen werpen!
  Beste mede-Christenen,
  Ik ben opgegroeid in de 1950’er Rijke Roomse jaren. Mijn vader overleed op jonge leeftijd en moeder bleef met 7 jonge kinderen achter. Ze moest rondkomen met een bescheiden weduwe-uitkering. Toch is ze in het begin wekelijks en naderhand maandelijks, betaalde missen gaan bestellen bij de pastoor, voor de “zielenrust” van vader. (Waarom liet dit de pastoor toe?)
  2e punt. Het celibaat. Hier heb ik e-mails naar de r.k.kerk leiding gestuurd met de volgende tekst:
  Het celibaat is een onnatuurlijke opgave, die men zeker niet dwingend kan opleggen. De gevolgen hebben wij in de afgelopen tientallen jaren gezien.
  3e punt, De heiligen verering. In mijn jeugdjaren (1950-1960) werd er meer gebeden tot de H. Maria, H. Antonius (als je wat kwijt was), H. Hubertus (patroon heilige) enz. en God was te ver weg.
  4e punt. In mijn jeugdjaren moesten wij iedere dag naar de vroegmis en ter communie gaan.
  Zo kan ik nog wel doorgaan met nog vele andere “bijzaken” van de R.K.Kerk. Maar de hoofdzaken van de Christelijke leer uit bijbel zoals: De 10 geboden, Jezus lessen, denk aan de bergrede, de goed te begrijpen vergelijkingen, enz. Jezus is Gods-wil hier op aarde komen verkondigen en voorleven tot zijn dood toe. En deze hoofdzaken van de Christelijke leer zullen wij (alle Christenen van welke Christelijke kerken dan ook) daadwerkelijk laten zien en horen en in praktijk moeten brengen en dit bedoel ik dan ook met: Ik ben nu een oecumenisch denkend en handelende Christen.
  Alle Heiligen en ook de paus zijn voor mij: Voorbeelden van praktijk-Christenen. Hub.

 51. Hanneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 mei 2016 om 21:42

  @Hub:
  Voor mij duidelijk niet. Mijn voorouders (uit Italië gevluchte joden) moesten zich gedwongen tot het roomse geloof “bekeren”, anders mochten kinderen niet naar school en was je buitengesloten van werk. De God van Abraham, Izaäk en Jacob geeft mij niet deze praktijkvoorbeelden, toen niet en nu nog steeds niet. Als je je verdiept in de kerkgeschiedenis vanaf de 1e gemeente, dan zie je al snel de dwaalleer binnengeslopen, en dit wordt steeds erger in de roomse kerk onder het mom van de brede glimlach en vredelievende woorden. Ik heb de mens lief, maar de daden rijmen niet met de houding van Yeshua.

 52. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 mei 2016 om 22:27

  Ik denk dat de Katholieke kerk gewoon en instrument is in Gods hand. Ten goede en/of ten kwade.
  Bedenk dat het joodse volk heeft geleden onder deze kerk, (het is opgeslokt met veel pijn en verdriet en verdrukking en benauwdheid) maar….het is ook bewaard door deze kerk.
  Het is de grote vis die zwemt in de stormachtige volkerenzee, maar deze grote vis werd gestuurd door de Here God en moest het joodse volk ..opslokken en 3 dagen in zijn binnenste houden.
  Denk aan Jona.
  Tegenwoordig wordt het joodse volk langzamerhand naar boven gestuwd (Weer met veel pijn en verdriet en verdrukking en benauwdheid). En het zal spoedig door de vis worden uigespuugd en komt het volk op de droge terecht. Om haar taak te volbrengen..
  Het volk Israël/joodse volk is dan weer in beeld en de vis zal verdwijnen. Net als bij Jona, toen hij uigespuugd was en op het droge was gekomen lezen we niets meer van de grote vis in het water.
  Het heeft dan zijn werk gedaan.

 53. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 mei 2016 om 12:03

  Sjalom Dirk,

  Het waren slechts 153 grote vissen die Yeshua in het net van Zijn discipelen liet zwemmen. Dit aantal stond representant voor alle toenmalig bekende bevolkingsgroepen 2.000 jaar geleden. Deze Joodse mannen kregen de taak om de volkeren te onderwijzen in de boodschap die Yeshua hen voorhield: het houden van de Thora. Binnen een eeuw kon de gehele wereld bereikt worden, zo krachtig was de boodschap en de honger van de mensen om houvast in hun leven te krijgen. Van de kerken moest men de Joodse identiteit opgeven. Onder zware druk heeft een deel dat gedaan, maar zij waren niet vrij van hun wortels. Alles ging tegen de Thora in en met kromme tenen zitten nu nog steeds Joden in de kerken. Zij voelen bij elke preek of kromme uitleg dat het niet klopt. De leer, hoe krom die ook in elkaar zit, moet worden gepraktiseerd.
  —–
  Het is waar dat een deel van mijn volksgenoten vanaf 1933 tot 1945 enigszins veilig was binnen de kerken en niet omgekomen zijn in vernietigingskampen. Daardoor is mijn familie gespaard en ben ik een dankbare overlevende. Er is ook een karaktermoord gaande, daar vloeit geen bloed bij en is ook een onderdeel van de tien woorden: een vals getuigenis afgeven. Overal ter wereld waar Joden zich moesten assimileren bracht dat geen vrede. De geschiedenis leert ons dat waar de Joden welkom waren er een ongekende welvaart ontstond. Daar waar zij verdrukt werden de economische macht van dat land werd verbroken.
  —–
  Vanuit Jeruzalem ging de blijde boodschap de wereld door, gebracht en gedragen door Joden.Geloofsgemeenschappen ontstonden en kerkleiders gedroegen zich als cultuurbarbaren naar de Joden die nota bene het goede nieuws brachten. G’d zij dank dat er nog steeds Joden zijn die zich houden aan de Thora, al is hier en daar intern enige correctie nodig aangaande het inzicht op de Messias. Die verstoring van het inzicht is ontstaan door de houding van de kerken in de loop van de eeuwen. Wie zich niet aan de regels van de kerken houdt wordt daar uitgespuugd.
  —–
  Met modder gooien? Nee! Bidden blijft over.

 54. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 mei 2016 om 16:28

  Hanneke. No.51
  U heeft volkomen gelijk, ik ben nog in mijn, 60 jarig R.K. Kerk-verleden in mijn geheugen bezig. Toen waren alle heiligen onze voorbeelden, van hoe wij ons Christen-zijn in praktijk moesten brengen. Wij leven nu in het heden en moeten Jezus leer daadwerkelijk in praktijk brengen, naar gegeven talenten, capaciteiten en gaven Gods. Hanneke, bedankt voor de correctie. Hub.

 55. Karel zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 mei 2016 om 22:03

  Barak Obama en de huidige paus zijn beiden vijanden van Israel. Vooral Obama moet in de gaten gehouden worden nu hij aan het einde van zijn machtsperiode is. Maar laat dat maar aan Nethanyahu over. Die kent zijn pappenheimers wel!!

 56. m. veldman zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 mei 2016 om 1:52

  Er staat in de Johannes brief dat de Anti Christ iemand is die loochent dat Jezus de Christus is, dat doet de Paus niet. Met het oordeel waarmee wij anderen oordelen zullen ook wij geoordeeld worden, het komt aan God toe, niet aan ons. Wij die het zo goed weten moeten ook van genade leven, en niet door onze goede visie en onze goede werken.
  Er staan in de bijbel ook teksten als, dat Hij (Christus) niet alleen een verzoener is van onze zonden maar van die van de gehele wereld. En meer van dit soort teksten zijn er te vinden.
  Alle kerken zijn voortgekomen uit de Rk kerk en daarom hoeven we als niet R. Katholiek, niet zo’n hoge toon aan te slaan en denken dat we zoveel beter zijn.

 57. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 mei 2016 om 19:54

  M. Veldman. Ik raad U aan om de link van C. Wijnsma (nr20) te lezen. Ik denk dat U er dan anders over gaat denken. Ben het met U eens om niemand te veroordelen, maar de leer van de R.K. kerk is niet de leer van Gods woord. De Heere Jezus heeft naar mijns inziens niet voor de hele wereld de zonden verzoend, maar alleen voor hen die met een waarachtig geloof in Hem geloven. Hoe denk jij hierover Dirk. Allen alvast een gezegende zondag gewenst.

 58. coby zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 mei 2016 om 9:33

  https:\/\/www.jewsnews.co.il/2015/09/10/pope-francis-to-followers-koran-and-holy-bible-are-the-same/

 59. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 mei 2016 om 14:20

  Florianne Vogels-Voskamp, mensen gaan verloren door ongeloof, niet vanwege zonden. Het zondeprobleem is opgelost: 2 Corinthiërs 5:19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.
  Mensen worden behouden door geloof in de Heere Jezus Christus.

 60. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2016 om 9:45

  Dirk. Ongeloof is toch zonde? Ik zeg toch eigenlijk precies hetzelfde als Baruch? Het is toch logisch als mensen met het waarachtige geloof in de Heere Jezus geloven hun zonden vergeven zijn en behouden worden?

 61. fokko zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 14:35

  Lieve mensen, als ex-katholiek moet mij 1 ding van het hart: Bid voor hen die de Heer als hun Persoonlijke Verlosser niet kennen. Ben totgeloof gekomen door 3 keer het Johannes evangelie te lezen. G’ds Geest getuigt van Zijn liefde en dan wordt alles anders. Amen!

 62. Marian zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 juni 2016 om 21:03

  Veel katholieken, met name orthodoxe katholieken hebben moeite met paus Franciscus, dat heb ik ook.
  Zowel 2016 als 2017 worden genoemd dat de Antichrist zich bekend zal maken. Of paus Franciscus de Valse Profeet is, ik weet het niet. Speculeren is altijd gevaarlijk en het kan toch heel anders lopen, dan we soms denken of vermoeden.
  Zelf was ik katholiek, toen ik hier nog een paar keer heb gereageerd. Nu heb ik er afstand van genomen. Vooral omdat ik de Kerk te intern verdeeld is. Ik ben opgegroeid in de jaren zestig toen de veranderingen begonnen in de R.K. Kerk. De Mariaverering was toen al op zijn retour. Thuis hebben wij bijvoorbeeld nooit samen de rozenkrans gebeden, wat in de jaren vijftig nog wel gebruikelijk was. Zelf heb ik nog wel vaak de Rozenkrans gebeden, voorgebeden zelfs. Ik vond het mooi, dat wel. Maar ik hield het niet vol.
  Toch maak ik mij wel zorgen, zo niet zelfs druk, juist omdat mensen in mijn omgeving er absoluut niet willen weten dat we in de Eindtijd leven. Maar is jullie bekend dat er een (verborgen) agenda is over de ‘Nieuwe Wereld Orde’, alles wil men onder 1 noemer hebben. Verschillende leiders in de Wereld, ook een of meerdere pausen hebben dat terloops wel eens opgenoemd. Er bestaat zelfs een videofilmpje hierover. 1. Eén Nieuwe Wereld Regering 2. één wereldreligie. 3. één wereldmunt. Dit zal niet ter ere van God zijn. En de Grote Onderdrukking is dan een feit.
  President Obama wordt genoemd als mogelijke antichrist, maar het zou best ook bijv. John Kerry kunnen zijn, de tweede man in de U.S.A.. Alle ogen zijn soms gericht op 1 persoon, en straks is het heel iemand anders. We staan aan de deur van veel veranderingen. De structuur in het dagelijks leven is zoek, mede door de computer e.d., opening winkeltijden op Zondag. Ik vind het beangstigend. Er wordt zoveel toegestaan door Regeringsleiders, terwijl Gods wetten anders zijn. Ik wil niet bang zijn, maar ik ben best wel bang.

 63. Marian zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juni 2016 om 9:33

  Persoonlijk vind ik wel dat de Islam te veel gedemoniseerd wordt. Men ziet het gevaar alleen van die kant komen. Er is naar mijn mening zoveel meer gevaren van niet-monotheïstische Godsdiensten. De Boeddhabeelden zie je tegenwoordig bij heel veel gezinnen aan de muur hangen of voor het raam of in de tuin staan. Het Hindoeïsme kent ook kwalijke kanten.
  De Islam heeft vele goede kanten, die te weinig worden belicht. Men ziet alleen het geweld van die kant komen. Maar kijk eens naar de U.S.A. met hun expansiedrift en ze sleuren de Europese landen mee. Hoe komt het dat men in die landen bommen gooit, terwijl we door die landen zelf nooit werden aangevallen. En dat noemt men dan ook nog zelfverdediging. Zelfverdediging is dat je je eigen land verdedigt als het wordt aangevallen. Dat is nu niet hier aan de orde. Bovendien is er nauwelijks geld voor, want we verspillen alles aan raketten met bommen naar de moslimlanden. Als we nu zouden worden aangevallen door moslimlanden, is het dan niet iets wat juist Amerika en Europese landen, waaronder ook helaas Nederland, zelf in de hand hebben gewerkt?
  Persoonlijk vind ik dat Europese en zeker ook Nederland teveel achter Amerika aanloopt. Rusland is misschien niet alles, maar Amerika heeft al jarenlang een verderfelijke invloed op Europese landen. De invloed van Amerika moeten we niet onderschatten. Zij dringt tot in de huiskamers door en daarmee onze maatschappij binnen. Hoe? Bijvoorbeeld door al die Amerikaanse soapseries, misdaadseries, thrillers etc. die op TV verschenen zijn. Dat begon al in de jaren zeventig vorige eeuw, zo niet nog eerder. Nederland heeft al 20 jaar haar eigen soapserie(s). Goede Tijden, Slechte Tijden. En nog is het niet afgelopen.
  Moslims zijn gastvrij, maar zij stellen wel duidelijk vanuit hun Godsdienst, hun grenzen. Tot hier en niet verder. Dat stukje mis ik hier in Nederland, alles mag, alles kan, je mag alles zeggen tot beledigen toe, althans dat denken velen, maar de wet wordt hier niet streng genoeg gehandhaafd. Vandaar dat Nederland met heel veel rottigheid zit.

 64. jedeha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juni 2016 om 22:19

  Marian, ook ik vind dat wat Amerika en de NATO doen afschuwelijk, maaar zij doen dat uit eigener (valse, expansieve, olie? dollar?) beweging, (Google maar eens Hillary Clinton/Benghazi of zo) ..
  en niet omdat dat in De Bijbel zou staan, waar het eerste Gebod is: Heb God lief bovenal en uw naaste (en uw vijanden!) als uzelf. Dat is heel iets anders dan de genocide op Joden en Christenen en anderen, die gedood worden omdat het in hun boek staat.
  Van Noord-Korea tot Nigeria en straks overal ter wereld, moeten Joden en Christenen en vele, vele anderen het ontgelden omdat het de macht van de duisternis is tegenover Het Licht (De God van Israel) i.e. Christus Jezus, onze Heer. Kort door de bocht gezegd.

 65. Marian zegt:
  Geplaatst op maandag 6 juni 2016 om 1:29

  @Kees Bakker. Ziet u paus Benedictus XVI er werkelijk voor aan dat hijzelf zulke verschrikkelijke dingen zou doen? Begint dit niet op kwaadsprekerij te lijken? Weet u trouwens wat de taak van een aalmoezenier is? Die kan overal worden ingezet, dus ook in gevangenkampen. Hij kan daar toch ook goede dingen hebben gedaan? Voor zover ik weet, stond Jozef Ratzinger niet achter de Nazi-praktijken. Hij werd later kardinaal (‘Pantzerkardinal’ genoemd, hij liet zich niet van de wijs brengen).
  Heeft u ooit in zijn predikaties iets verkeerds gehoord. Juist hij kwam op voor het huwelijk en wat kreeg hij veel kritiek te verduren. Dit vond en vind ik nog altijd ten onrechte. Hij kreeg kritiek over zijn spreken over de Islam. Ook ten onrechte, want hij legde de vinger op de wonde. Ik vind wel dat paus Franciscus er heel anders mee omgaat en soms vreemde uitspraken heeft. Paus Benedictus XVI was heel helder en duidelijk.

 66. Marian zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 juni 2016 om 8:26

  @Jedeha,(64),op dit moment zijn zowel christenen als moslims slachtoffers, waarvan in mijn beleving moslims nu het grootst aantal slachtoffers heeft. Dit is zeer dramatisch voor al die landen. Twintig jaar terug was er relatief weinig aan de hand. Amerika zoekt steeds nieuwe aanleiding om ergens een land binnen te vallen en hebben kennelijk veel eigenbelangen. We zien alleen maar dat het in al die landen nu veel slechter gaat.
  Het kan ook ons land chanteren omdat Amerika Nederland heeft meegeholpen aan onze bevrijding in W.O.-2, in feite gebeurt dat al.
  Ga maar eens na hoeveel dingen vanuit Amerika hier naar toe is overgewaaid. Neem alleen maar de Kerstman die het Sinterklaasfeest verdringt, wat men ook van Zwarte Piet mag vinden. En dat is niet het enige.

 67. jedeha zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 juni 2016 om 20:21

  De scheidingslijn loopt duidelijk tussen gelovigen in De Heere Jezus Christus en ongelovigen, ook al zijn het Amerikanen of welke andere nationaliteit ook, of welke ideologie men dan ook aanhangt.
  Op het Geloof in Hem worden we aangenomen/zijn we behouden of blijven we in de staat waarin we geboren zijn (de erfzonde).

 68. Ivon zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 augustus 2016 om 14:10

  Het feit dat o.a. het Joodse volk zwaar heeft geleden onder de RK roept vragen op.
  Doorheen de geschiedenis, liet de RK zich vaker door alles behalve het Evangelie inspireren,
  denk maar aan: Spaanse inquisitie, vervolging van bijbel onderzoekers etc.

  https://youtu.be/CWS0ePXeq24

 69. maarten van egmond zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 augustus 2016 om 21:06

  in Openbaring 6 vers 2 zien we een wit paard, Ke R.K. heeft meer christenen dood gemarteld dan de Romeinse keizers, hebben istar als afgod (moeder maria?) en bezit Goldman Sacs, en is in gesprek met de best betaalde EO’er Knevel.
  Mijn geestelijk vader was Theo Dikkes, mede oprichter van de EO en mijn buurman was Henk Binnendijk, wij gingen deur aan deur voor EO-leden.
  U begrijpt waar mijn roots zitten.
  Wel krijgt de paus een podium, maar als de Messiaans belijdende rabbijn Jonathan Kahn de bestseller schrijft over 9/11, in het boek de HARBINGER, doet de EO er niets mee.
  in Openb.19 heet Jezus het Woord van God……niet te verwisselen met het witte paard uit Openb. 6.
  Terwijl Bijbelgelovig Amerika volop de tijd in profetisch licht plaatst, zwijgt de EO, dit moeten wij verantwoorden.
  Voor mij is de keuze gemaakt, en ik zeg mijn lidmaatschap op, en deel eerlijk mijn opvatting als waarschuwing.

  p.s. Columnist Dirk van Genderen van de EO heeft een site met een helder verhaal.
  Zelf begrijp ik dat een lam met de 2 horens is de tegenstander van het Lam als geslacht………….en het witte paard uit Openb. 6 is zeker NIET die van Openb.19 genaamd: Het Woord van God.
  In Hem verbonden, Maarten.
  Dit e-mailbericht is een service van Evangelische Omroep

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden