Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De Laatste Reformatie? (159 reacties)

Geplaatst op donderdag 26 mei 2016, 8:46 door Dirk A A

Enkele weken geleden schreef ik over ‘Verlangen naar opwekking’. Diverse mensen stuurden mij vervolgens de film ‘The Last Reformation’ toe, van de Deen Torben Søndergaard. Informatie over hem was ik al eerder tegengekomen. De vraag werd gesteld: Is dit de verwachte wereldwijde opwekking? En velen zetten al een uitroepteken achter deze vraag, in plaats van een vraagteken. Dit is het! Maar is dat wel zo?

torbensondergaar
Torben Søndergaard in gevecht met dopeling om demonen uit te drijven.

Deze week heb ik de ruim anderhalf uur durende film ‘The Last Reformation’ (in het Nederlands: De Laatste Reformatie) bekeken. Voortdurend worden straatbeelden getoond waarbij aan mensen wordt gevraagd of ze lichamelijke klachten hebben. Vaak zijn dat klachten aan armen, benen, nek of rug. Vervolgens wordt er voor hen gebeden, met woorden als: ‘pijn, verdwijn, word vrij, wees genezen’, waarna – in de film – altijd genezing plaatsvindt. Of dat in de praktijk ook zo is, blijft natuurlijk wel de vraag. Medici ontbreken helemaal in de film, om te beoordelen of er sprake is van werkelijke genezing.
Als echt iedereen geneest, begrijp ik niet dat Torben Søndergaard niet de ziekenhuizen binnengaat, om daar ernstig zieke mensen te genezen. Waarom bidt hij niet met mensen die kanker hebben? Is hij misschien bang dat er dan geen genezing plaatsvindt?

De Deen Torben Søndergaard is de stuwende kracht achter de beweging ‘The Last Reformation’. De start van deze beweging was in 2011. Torben heeft verschillende boeken geschreven. Hij beschrijft dat hij eens in de hel is geweest en daar Adam zag drijven in een stroom lava. Of het echt Adam was, weet hij niet zeker. De persoon Adam zou volgens hem ook symbool kunnen staan voor de gevallen mensheid.
Ook schrijft hij over zijn bezoek aan de hemel, of, zo vraagt hij zich af, ‘was het misschien de nieuwe aarde waar ik was’. Hoe anders schrijft Paulus over de momenten dat hij in de hemel was: ‘…hij werd opgenomen in het paradijs en heeft er onuitsprekelijke woorden gehoord, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken’ (2 Korinthe 12:4)

Hij noemt zijn beweging ‘The Last Reformation’. Dit zou De Laatste Reformatie zijn, voordat het Koninkrijk van God op aarde wordt gesticht, mede vormgegeven door – inderdaad – Torben Søndergaard. Door zijn beweging zo neer te zetten, maakt hij zichzelf onfeilbaar. Want wie tegen hem ingaat, gaat in feite tegen God in. Nooit zal een mens zoiets mogen zeggen.
Het is God Zelf Zijn Koninkrijk op zal richten op deze aarde en dat moment zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan velen denken.

Kernideeën
Torben Søndergaard heeft een aantal kernideeën: Terug naar het Bijbelboek Handelingen, genees de mensen op straat, doop ze zo mogelijk nog dezelfde dag, bevrijd ze door de doop van zonden en van demonen, leg ze de handen op en stop niet met het doopgebeuren voordat ze de doop met de Heilige Geest hebben ontvangen en in tongen spreken. Ook toont de film iemand die op de grond valt wanneer Torben in tongen tegen haar begint te spreken.

Schokkend is het filmfragment waar er een worsteling plaatsvindt van Torben met een dopeling, in het water. Na de doop, die gepaard gaat met de woorden ‘sterf met Christus, sta op met Christus’, gaat Torben een heftig gevecht aan met de demonen in de man. Onophoudelijk beveelt hij de demonen om de man te verlaten, en spreekt hij in tongen, tot de man stil wordt en ook in tongen begint te spreken.

Geen kerken en gemeenten meer voor Torben Søndergaard
Van kerken en gemeenten moeten de mensen van ‘The Last Reformation’ weinig hebben. Daar werkt volgens hen Gods Geest niet meer. Dat is een instituut geworden, cultuur, een business.
Daarmee doen ze het werk van de Heere in onze kerken en gemeenten zeer tekort. Hij leeft en Hij werkt. Er komen door Gods genade mensen tot geloof, jongeren en ouderen. En zeker, we verlangen er allemaal naar dat er meer mensen tot geloof in de Heere Jezus komen.

Hoe moeten we deze beweging die zich snel uitbreidt, wereldwijd, beoordelen? Zeker, ik kan alleen maar stimuleren dat mensen de straat opgaan om het Evangelie door te geven en zo nodig met mensen te bidden. Toch kan ik niet anders dan u voor deze beweging waarschuwen. Wat in deze film gebeurt, staat haaks op de boodschap van de Bijbel.
Uit reacties die ik heb ontvangen, weet ik dat er ook lezers van de Nieuwsbrief enthousiast zijn over ‘The Last Reformation’. Ik hoop dat u bereid bent mijn argumenten te overdenken en ik sta ervoor open hierover met u in gesprek te gaan.

Zeker, ik geloof dat God vandaag nog altijd mensen geneest. Maar het feit dat mensen genezen, is nog geen bewijs dat de genezing van God afkomstig is. Ook de tovenaars van de Farao konden de wonderen na-apen, die Mozes in Gods kracht deed.
En het feit dat iemand geneest, is nog geen garantie dat iemand ook gered is voor de eeuwigheid. Denk eens aan de tien melaatsen (Lukas 17), die alle tien werden genezen. Eén van hen keerde terug naar de Heere Jezus om God te verheerlijken, waarna Hij tegen hem zegt: ‘Uw geloof heeft u behouden.’

Tekenen en wonderen
Veel mensen zijn op zoek naar tekenen en wonderen. Dat is ook de aantrekkingskracht van ‘The Last Reformation’. Toch waarschuwt de Heere Jezus in Mattheus 7:22-23:
22. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
23. Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt.

‘Op die dag…’ is de dag van het oordeel. Het is dus mogelijk dat iemand in de Naam van Jezus profeteert, demonen uitwerpt en krachten doet, terwijl de Heere Jezus hem of haar niet kent. Dat moet ons voorzichtig maken.

In 2 Thessalonicenzen 2 wordt gesproken over de wetteloze die zal worden geopenbaard. Zijn komst zal zijn met allerlei kracht, tekenen, wonderen en leugen, en met allerlei misleiding (vers 9 en 10).
Er staat zelfs in vers 11 dat God een krachtige dwaling zal zenden, zodat zij de leugen zullen geloven.

Het spreken in tongen na de doop is volgens Torben Søndergaard het bewijs dat iemand christen is geworden. Dat vind ik helemaal nergens in de Bijbel.
In 1 Korinthe 14 gaat het over het spreken in tongen – juister vertaald: het spreken in talen. Daar staat nadrukkelijk dat wanneer er wordt gesproken in talen (of tongen), het moet worden vertaald. Dat gebeurt in deze film nergens.
Ook zegt Paulus in 1 Korinthe 14 dat de talen (tongen) een teken zijn voor de ongelovigen en niet voor de gelovigen (vers 22).

Wondermiddel
Mijn hoofdbezwaar is wel de plaats die de doop inneemt in ‘The Last Reformation’. De doop is een soort wondermiddel, dat zo snel mogelijk plaats moet vinden nadat mensen zijn genezen na gebed op straat. Door de doop zullen hun zonden vergeven worden, zullen de demonen worden uitgedreven en zullen ze de Heilige Geest ontvangen, met de gave van tongentaal.

Ik kom dit echter nergens tegen in de Bijbel. Het is niet zo dat iemand redding, bevrijding, verlossing en de Heilige Geest ontvangt door de doop. Een gelovige ontvangt de Heilige Geest direct na de wedergeboorte. Efeze 1:13 zegt hierover: ‘In Hem bent u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.’

Handelingen 10:43 zegt: ‘Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam’
Vergeving van zonden ontvang je niet door de doop, maar door geloof in de Heere Jezus.

In Lucas 18 lezen we over de Farizeeër en de tollenaar. De tollenaar bidt eenvoudig: ‘O God, wees mij de zondaar genadig.’
En wat zegt de Heere Jezus dan over hem? ‘Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere’ (vers 14)
Het was echt niet zo dat hij eerst gedoopt moest worden om gerechtvaardigd te zijn.

Gerechtvaardigd door het geloof
Denk ook aan de woorden in Romeinen 4:5: ‘Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.’
Opnieuw: geloof! En niet: de doop!

En de doop dan? Die is zeker belangrijk. In 1 Korinthe 1:17 zegt Paulus dat God hem niet zond om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen. Hoe anders is dat bij Torben Søndergaard. Hij wil iedereen zo snel mogelijk dopen, bij voorkeur nog op dezelfde dag, zonder dat iemand op de hoogte is van de betekenis van het Evangelie, van de Heere Jezus en van de doop.

Paulus geeft aan: ‘Ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd’.
Paulus stapte niet op iemand af, vroeg of hij/zij een kwaaltje had en ging er dan voor bidden en direct daarna dopen. Paulus predikte Christus. Alleen door geloof in Zijn Naam is er redding en behoud.
En voor wie tot geloof is gekomen, is er de doop. Als zichtbaar teken van Gods genade, van het met Christus gestorven en begraven zijn, en weer opgestaan tot een nieuw leven. Zoals het water het lichaam schoon wast, zo is ook ons leven schoon en nieuw geworden – wederom geboren, van boven geboren, uit God geboren.

Beste mensen, het is uit bewogenheid dat ik dit schrijf, niet om met de vinger naar wie dan ook te wijzen. Bid voor Torben Søndergaard, dat de Heere Jezus hem de Waarheid openbaart.
Open de Bijbel en ga na wat de Bijbel hierover schrijft. En bovenal: Blijf in alles gericht op de Heere Jezus. Hij moet centraal staan, en niet genezingen, wonderen, het uitwerpen van demonen en het spreken in tongen.

Dirk van Genderen

159 Reacties

 1. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 mei 2016 om 12:55

  Dirk:
  Dit schrijven is mij uit het hart gegrepen. Daar komt bij dat Christus Jezus de Gekruisigde en wat meer is de Opgestane Heer altijd een verbod uitsprak om niet de genezing/wonder te vertellen aan de mensen.
  Hij wilde niet dat mensen Hem gingen volgen om de genezingen/wonderen. Hij wilde dat ze tot Hem kwamen door het geloof in Hem als de Messias/Christus. De Zoon van God/JHWH. Als Het Ware Offer Lam.
  Ook op verschillend forums is het de laatste jaren mode om de Christenen/kerken/gemeenten en daarbij dus Het Lichaam van Christus aan te vallen. Er zou niets meer deugen. Al de eeuwen zou het fout zijn gegaan. En dat wordt dan gezegd door “gelovigen”
  Daarmee zeggen ze dat de Here God NIET heeft gewaakt over Zijn gemeente/Lichaam.

  Terwijl we weten dat Christus Zijn gemeente/Lichaam ..bouwt. (zekerheid) En klaar maakt voor de ontmoeting in de lucht. Hij bidt en pleit voor Haar.

  Dank voor je eerlijk schrijven wat dit onderwerp betreft.
  Ik geloof dan ook dat het beter is om te zeggen, en te constateren dat we leven in de tijd van: de laatste aanval/poging van satan om de gemeente/Lichaam van Christus te misleiden.
  Het zal niet gelukken.

 2. Christi zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 mei 2016 om 12:59

  Een goede waarschuwende column, Dirk en ik ben het helemaal met je eens.
  Fijn, dat je hierover schrijft en dat we met elkaar hierover van gedachten wisselen.
  Het valt mij ook op dat sommige predikers zichzelf wel erg op de voorgrond plaatsen!

 3. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 mei 2016 om 13:16

  De Pinkstergemeenten doen in wezen precies hetzelfde, daarom sta ik er niet van te kijken.
  Het geloof gaat vooraf aan de doop met de Heilige Geest. Daarom is ook het dopen van babies on-Schriftuurlijk en is niet anders dan het zo vlug mogelijk een stempel opdrukken.

 4. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 mei 2016 om 16:02

  Beste Dirk,

  Ik ben het met je eens wat je schrijven over “de Laatste Reformatie” betreft. Maar ik was in het verleden ook bang voor genezing uit een verkeerde bron. Maar dat ben ik nu alleen nog maar als iemand mij de handen op gaat leggen. Maar als er genezing optreedt doordat elders iemand eenvoudig zijn handen vouwt, en bidt voor mijn genezing, dan ontvang ik het heel graag als een genezing die God nog mij wil schenken. De man bij de zuilengang van Bethesda werd zelfs nog genezen door Jezus na 38 jaar! Zie het verhaal in Johannes 5. Dus Jezus kan genezen en in mijn optiek wil Hij dat ook. Anders had hij dat bij die man na 38 jaar niet gedaan! Sommigen zeggen dat het was om Zijn Godheid te tonen, maar ik ga ervan uit dat het hart van Jezus bewogen was over die man. Want Hij is een ontfermer over de zwakken en zieken. In geestelijk en natuurlijk opzicht.
  Verder zou ik iedereen aanraden van elke nieuwe beweging als “de Laatste Reformatie” afstand te nemen en te vertrouwen op het oude en vertrouwde evangelie van de liefde van God. Zie Johannes 3:16, Jeremia 6:16. Je kan verwachten dat in de eindtijd waarin wij nu leven, de demonenwereld de mensen wil verleiden met “nieuwe” uitingen van de geestenwereld. Houd daar afstand van en lees je Bijbel, bid iedere dag en getuig van de Here Jezus. En blijf in de vrede van God. Wij hebben in deze eindtijd elkaar hard nodig om elkaar te vermanen, te corrigeren en op te bouwen. Daarom dat het goed is als gelovigen met elkaar verbonden kunnen zijn. Op Facebook proberen wij dat ook te doen. Misschien iets om te overwegen.

  San

 5. Menno zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 mei 2016 om 21:46

  Dit vind ik toch moeilijk hoor. In de Bijbel staat ook een voorbeeld waarin de dicipelen tegen Jezus zeggen dat er iemand was die demonen uitdreef in de naam van Jezus, maar die niet bij hen hoorde. Hierop antwoordde Jezus dit niet te verbieden, want er is niemand die een kracht kan doen in Zijn Naam om kort daarna kwaad van Hem te spreken. Want wie niet tegen ons is, die is voor ons. Je kan dit vinden in Markus 9.
  Maar of je dit bovenstaande hier op kan toepassen?

 6. Astrid zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2016 om 13:50

  Hmmm dank voor kritisch nadenken. Benieuwd hoe je tot deze inzichten bent gekomen? Heb je bijvoorbeeld het onderwijs van tlr gevolgd? De film of filmpjes op youtube geven alleen het topje aan, de uiting zeg maar. De visie is een brede, zeer onderbouwde. In alles wordt Jezus verhoogd. Veel van wat je schrijft herken ik dan ook niet…..behalve inderdaad het: Blijf kritisch onderzoeken! Daarop volmondig Amen!

 7. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2016 om 14:36

  Beste Dirk,
  Heel goed Dirk, hoe je deze ” De laatste reformatie” weerlegt met jouw bijbelvaste uitspraken over de laatste reformatie uit de bijbel.
  Zelf ben ik ervan overtuigd, dat de laatste reformatie, niet een wonderlijke lichamelijke genezende opwekking zal zijn, maar een wonderbaarlijke genezende Geestelijke opwekking. Die hoeft niet altijd in een Christelijke gemeenschap plaatst te vinden. Zelf heb ik deze persoonlijk mogen ervaren op:
  31 Oktober 1999; Mijn bevrijdingsdag. En de toen ingegeven boodschap over de laatste reformatie was:
  De oecumenische boodschap; Opdat zij allen ÉÉN mogen zijn in de praktijkuitvoering van ons Christen-zijn. Dirk, ik geloof dat ik bij iedere reactie op jouw commentaren hierop benadruk. Maar dit is ook de enigste gemeenschappelijke praktijk-opdracht voor alle christelijke gemeenschappen.
  Verscheidenheid in de theorie, maar éénheid in de praktijk. Hub.

 8. Ingrid zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2016 om 18:10

  Ik ben blij dat er een commentaar aan is besteed. Omdat ik gewezen werd op deze beweging heb ik verschillende filmpjes van de Last Reformation bekeken. Ik heb zelf de gave van het spreken in tongen/talen ontvangen en ben bekend met het bidden voor genezing. Ik geloof dat God ook vandaag wonderen kan doen. Echter zie ik in de Last Reformation zorgelijke dingen. Er wordt in de bijbel voor gewaarschuwd om niet zomaar iets te doen. En ook alles te beproeven. Het bidden voor wonderen is iets wat de discipelen volgde. Ik kan nergens in de bijbel het principe vinden dat Paulus of Petrus of Jezus zei: ga heen verkondig het evangelie en doe dat al genezend (even zwart wit gezegd). Wonderen volgen als je Het Licht brengt waar duister heerst. Het verlossende werk (goed nieuws) staat boven genezing (lichamelijke heling) in de bijbel. Vandaar ook dat Jezus tegen de verlamde zei: “uw zonden zijn u vergeven”, en tegen anderen: “uw geloof heeft u behouden”.

  Dat wil niet zeggen dat ik niet geloof in bidden voor zieken. Ik denk alleen dat het goede nieuws geen billboard van genezing nodig heeft om “goed nieuws te zijn”. Zelf heb ik ooit een keer meegemaakt dat een kindje in elkaar zakte en blauwig werd om de mond. Mijn collega stond in paniek erbij en ik ben bij het kind gaan bidden (zacht in mijzelf) vervolgens kreeg het kind weer kleur en kwam weer bij. Overigens heb ik daar verder nooit over gesproken omdat dat niet te pas kwam.

  Tongentaal is iets prive of er moet vertaling bij inderdaad. Het in tongen spreken is een vloeiende taal waarbij je soms een paar woorden uitspreekt en andere momenten hele zinnen. Ik kan het ook zingen (op melodie uitspreken). Wat ik bij deze tongen zie is geen taal maar vaak een soort stotterende letter of letters tussen een paar woorden. Ik heb navraag gedaan bij een voormalig evangelische voorgangersvrouw op leeftijd en die zei dat ze nog nooit zoiets als tongen gehoord had. Het komt mij zelf ook niet bijbels voor. Ik vind het zorgelijk.

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2016 om 20:17

  Helaas was je mail dit keer niet bij mij aangekomen, Dirk. Daarom ging ik op zoek!! Op facebook loop ik regelmatig tegen Torben Sondergaard aan. Ik kom dan herhaaldelijk in discussie over de “gebedsgenezing” in het algemeen, want Torben is hierin geen uitzondering. In de eerste plaats kan iemand onmogelijk een gave van de Heilige Geest ontvangen als hij in zijn leven niet voldoet aan de vruchten van de Geest, die we lezen in Galaten 5. Op dat moment breken dan al felle discussies los van “waar staat dat”….. Gelukkig waarschuwt Jezus Zelf in Mattheus 7 voor het feit, dat je de boom herkent aan de vruchten. Er lopen namelijk (en hebben gelopen) heel wat gebedsgenezers rond, die niet voldoen aan de “vruchten van de Heilige Geest”. Dan wordt het voor mij heel simpel om de weten of dit van God komt! Mattheus 7
  “15 Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. 16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? 17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. 18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. 19 Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. 20 Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.
  21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.”

 10. Lida Vlot zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2016 om 20:38

  Ontzettend bedankt voor dit schrijven. Wij hebben een flink aantal lessen van Torben gevolgd en hebben ook een paar kickstarts bezocht, dus ik weet waar ik over praat… Uiteindelijk geeft deze beweging denk ik veel verwarring over onze redding maar ook over de weg die God soms met ons gaat in dit nog onvolmaakte leven. Die weg gaat nl. soms dwars door ziekten heen zodat wij meer op de Messias gaan lijken.
  Natuurlijk geneest God. En de doop? Ja, die hoort er zeker bij. Maar mogen wij (ten alle tijden) genezing claimen? Dat denk ik niet. Worden wij gered door GELOOF + DOOP? Ook dat denk ik niet. De laatste tijd las ik telkens bijbelteksten die zeggen dat we alleen gerechtvaardigd worden door het geloof. Iedereen ook bedankt voor de wijze reacties. Goed om te lezen. Shalom!

 11. Bram zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2016 om 21:10

  Ik sluit mij aan bij de reactie van Astrid. Ik herken TLR niet in de uitleg en kan Torben al helemaal niet betrappen op zelfverheerlijking of iets waaruit blijkt dat het om hem gaat. In tegendeel zelfs. Ook is het mijns inziens niet zo dat TLR geen kerken meer wil. Ze wil graag dat de kerk een plek wordt waar Christenen worden toegerust en niet een plek is waarvan men denkt dat de ongelovige er wel vanzelf een keer zal binnenlopen. Om het evangelie te brengen moeten we de kerk uit ipv er in blijven. De doop wordt ook duidelijk gekoppeld aan bekering en de doop is dan ook een handeling die ontstaat uit het verlangen van een bekeerde en dat is doorgaans niet een impulsieve actie. Wat een duidelijk punt is dat een dopeling zich laat dopen op basis van zijn of haar eigen geloof en de gedachte dat TLR preekt dat een gedoopt iemand automatisch behouden is klopt ook niet. Zo kan ik nog enkele punten noemen.

  Ik ben het er helemaal mee eens dat we kritisch moeten zijn in de diverse leringen die worden verkondigd maar wat mij betreft zijn de kritische noten in de column niet gebaseerd op een echte grondige verdieping in de gedachtegang van TLR.

 12. Peter Feddema zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2016 om 21:30

  Ik moet niets meer van deze Deen hebben, dank zij uw heldere uitleg. Ik ben wel 1981 wonderbaarlijk genezen door Jezus van een zeer ernstige rugklacht. Maar ik weet drommels goed,dat nooit iedereen wordt genezen.

  Peter

 13. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2016 om 22:10

  In deze eindtijd zullen we waakzaam moeten zijn, om niet verleid of misleid te worden. Dus toetsen wat Gods naam verheerlijkt. Bij God behoeven wij niet’onze spierballen’ te tonen. Waar ik al lezende bij bepaald werd staat in Hand. 8:4-25. Hier komen zowel evangelieverkondiging met de daaropvolgende tekenen en wonderen voor, alsook toverij, doop(en) in voor.

  Vers. 26-40 Op aanwijzing v/d engel des Heren moest Filippus afdalen naar Gaza een weg die eenzaam was. Op ‘Zijn’ aanwijzing stond hij op en ging. Zodat de kamerling uit Morenland op tijd onderricht kreeg, gedoopt werd en zijn weg daarna met blijdschap verder ging.

  Iedereen die tot geloof is gekomen, zal in eerste instantie een persoonlijke afstemming op God moeten hebben en onderhouden. Daarna kun je je pas ook aan elkander geven.

 14. Roosje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2016 om 22:13

  Ook ik heb de dvd bekeken. Het heeft voor mij twee kanten. Als we Marcus 16 lezen komt het niet raar over wat er op de film is te zien. Wat betreft het uitdrijven van demonen, dat zou meer moeten gebeuren denk ik. Het is iets wat in de bijbel ook gebeurt. Dat het in tongen spreken het bewijs van de Heilige Geest levert geloof ik niet omdat er ook mensen zijn die de HG niet hebben en toch in tongen kunnen spreken. Toch zet Torben iets in beweging. Ik ben van mening dat veel denominaties God buiten laten staan, zoals het in het tijdperk van Laodicea staat beschreven. Maar ik zou graag de mensen spreken hoe ze bijv. na een jaar, nadat ze in aanraking zijn gekomen met deze beweging, in het geloof staan.

  Toen de Here Jezus op aarde kwam trok hij wel degelijk veel mensen door de wonderen en tekenen die Hij deed. MAAR, toen hij het Woord begon te prediken liepen veel mensen bij hem weg, zoals de rijke jongeling en ook toen Hij zei; Tenzij gij mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heb gij geen deel aan mij.

  Het blijft belangrijk om alles te toetsen aan de bijbel en om te bidden voor de gave van onderscheiding.

 15. Ros zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2016 om 22:23

  Wat mij opviel waren drie dingen.
  De doop, die in de hele Kerk gedaan wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, wordt hier anders gedaan. Wel met onderdompeling/gebruik van water, niet met de woorden die de Heer Jezus ons Zelf heeft meegegeven in Matth. 28:19.
  Het spreken in talen klinkt niet als een taal. De vreemde talen die de apostelen tijdens de Pinksterdag gebruikten konden verstaan worden door de omstanders die uit vreemde landen kwamen omdat het hun taal was! De ‘talen’ die ik hier hoor zijn een herhaling van twee of drie klanken, niet een complete taal. Bovendien ben ik het met Dirk eens dat vreemde talen vertaald horen te worden anders is het niet stichtelijk, niet nuttig (Paulus).
  Jezus houdt van zijn Bruid, zijn Kerk. Hoe zou het ooit goed kunnen zijn daaruit te stappen, de Kerk en Gods herders daarin de rug toe te keren, hoe zondig en vervallen ze ook zijn? God wil nooit verdeeldheid en wanorde, Hij wil eenheid en genezing in Christus, in het bestaande Lichaam.

  Het feit dat er waarheden in de leer van Torben zitten, betekent niet dat hij het bij het juiste eind heeft. De beste leugens bevatten waarheid omdat we ze dan zonder argwaan aannemen.
  Laten we doen wat de Bijbel ons leert over nieuwe dingen: onderzoeken, tegen het licht van de Bijbel houden en het dan behouden of verwerpen. Ondanks de delen waarheid die in Torbens boodschap zitten, kan een leer die Jezus Eigen doopopdracht negeert, ertoe aanzet zijn Kerk te verlaten, niet iets zijn wat we moeten volgen.
  God heeft overigens nooit zijn gaven weggenomen, de Geest is eenmaal uitgestort voor altijd en zijn gaven kunnen verkregen worden. Onze eigen fouten en onze verdeeldheid en strijd hebben de Geest uitgedoofd. God wacht op ons, op onze spijt en onze vraag om vergeving. Dat vergt eerst inzicht, dan berouw. Daarna zal Hij de rest doen en zijn Geest over ons uitstorten. Hij heeft het beloofd, Hij zal het doen, maar wel – een vaak terugkerend patroon! – pas na schuldbelijdenis en vergeving.

 16. José van Merrebach zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2016 om 22:45

  Dank je wel Dirk voor dit duidelijke en eerlijke schrijven.
  Iedere keer maakt het me verdrietig als ik lees over dit soort misleidingen.
  Laten we inderdaad bidden voor Soren dat hij de échte Waarheid zal ontdekken en laten we ook bidden dat mensen beschermd zullen worden en niet mee zullen gaan in de denkbeelden van deze man.
  Laten we dicht bij de Heer en Zijn Woord blijven, zodat we weten wat God zegt over dit soort dingen en de misleiding zullen herkennen.

 17. coby zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2016 om 23:52

  Ben het helemaal eens met Bram. Heb daarop nog een aanvulling: de mensen van TLR gaan wel degelijk ziekenhuizen en psychiatrische inrichtingen binnen. TLR zegt nergens dat God/Jezus altijd geneest.Maar altijd doet het gebed en de aanraking iets met mensen. Het gebeurt ook vaak dat gebed niet direct genezing geeft, maar wel een dag of soms een week later. En als dat niet gebeurt wil dat nog niet zeggen dat er daarom niets gebeurd is. Het is mij opgevallen dat niemand van de mensen met wie gebeden is en er geen genezing plaatsvond boos of teleurgesteld is…ze waren blij en bedankten voor het gebed. Daarbij hebben wij God te gehoorzamen Die vroeger, vandaag en morgen Dezelfde is. Hij draagt ons op dit te doen. En het draait zeker bij TRL niet alleen om genezingen, uitdrijving van demonen en doop. Na lichamelijke genezing van klachten vertel je dat Jezus genezen heeft en wij niet. Het draait allemaal om het evangelie, het brengen van het Goede Nieuws. Voor de doop plaatsvindt horen zonden beleden te worden en mensen spreken uit dat ze zich willen bekeren en verder dat ze verlangen een discipel van Hem te worden en Hem willen volgen, uit te stappen in geloof en totale overgave aan Jezus. TRL is Bijbels! Dirk, lees Handelingen nog es en volg de lessen van de pioneersschool voor je kritiek geeft!

 18. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2016 om 23:52

  Beste Dirk

  Zeer goed dat je waarschuwt. Het spreekwoord zegt niet voor niets een gewaarschuwde mens telt voor twee.

 19. coby zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 0:15

  Nog even verder: wat houdt volgens jou Dirk de wedergeboorte in? Ik kan dat niet anders zien dan sterven met Jezus en opstaan in een nieuw leven. De volgorde is: bekering, doop door onderdompeling, doop met H.G. en vernieuwing van denken. Wat predikte Johannes de Doper? bekering en laat u dopen! Tongentaal: als je zo gevuld wordt met de H.G. dat het overborrelt uit zich dit vaak in tongentaal. Moet dit perse ter plekke gebeuren na doop? Nee, dat wil niet zeggen dat je daarom niet wedergeboren bent of niet vervuld bent met Gods Geest. Het spreken in tongen is een diepe verbondenheid met God als drie-eenheid. God verstaat het, satan niet en dit houdt in dat hij er niet tussen kan komen. Het is een gave, die God ons gegeven heeft. De tekst die Dirk aanhaalt wat gaat over: heb ik niet in Uw naam zieken genezen, demonen uitgedreven en wonderen gedaan, is van toepassing op mensen die alleen dit deden zonder het evangelie te verkondigen. Bij TRL staat het evangelie centraal en het maken van nieuwe discipelen, net zoals in Handelingen. Het stopt niet bij genezingen, doop. Verbreiding van het evangelie en discipelschap staat centraal!

 20. Nutte zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 1:05

  Zozo, wat een directe woorden hierboven..
  Ik neem aan dat u allen minstens de filmpjes van de 20 uur durende pioneer-school aandachtig bestudeerd heeft alvorens uw broeders en zusters in het geloof neer te zetten als valse profeten en dergelijke.

  Menig hierboven gaat voorbij aan het feit dat Torben HET punt aankaart waardoor de kerk wederom zou kunnen gaan functioneren zoals ze dat hoort te doen. Discipelschap..

 21. Dathenum zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 7:13

  Ik volg deze beweging al een tijdje.

  Ik heb persoonlijk geen ervaring met deze zaken. Vanuit mijn achtergrond heb ik meegekregen dat de bijzondere gaven van de Heilige Geest verleden tijd zijn. Door bijbelstudie ben ik tot de overtuiging gekomen dat dit onbijbels is. Als ik het boek Handelingen lees, dan vraag ik me af waarom mijn en onze levens als christenen zo veel anders is dan het leven van de eerste christenen. Terwijl Jezus Christus dezelfde. Terwijl de HEilige Geest dezelfde is.

  Als je vanuit je ervaring in ons eigen (kerkelijke) leven kijkt naar deze filmpjes is het contrast zeer groot, en ik begrijp dat het een tegenreactie uitlokt.

  Ik ben het er ook mee eens dat we moeten toesten aan de vruchten. Alleen trek ik dan niet dezelfde conclusie als jij, Dirk. In tegenstelling tot moderne charismatische gebedsgenezers met prive jets, grote villa’s, tonnen salaris per jaar en het prediken van het welvaartsevangelie, kom ik deze dingen bij Torben niet tegen.
  * Hij practiseerd wat hij preekt
  * Hij preekt een heilige levenswandel (lees ook zijn boeken)
  * Hij is ook duidelijk over de toorn van God
  * Het genezen staat niet op zichzelf, maar ten dienste van de verkondigen van het evangelie
  * Hij leeft eenvoudig
  * enz

  Het is waar dat hij op bepaalde punten ongebalanceerd is in zijn theologie. Hij slaat inderdaad door in zijn mening over traditionele kerken.

  Marcus 16:17 – En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

  We moeten bij ons eerlijk nagaan of onze aversie tegen dit fenomeen voortkomt uit een echte toetsing (en dat kan niet na 1 filmpje kijken), of tegen wat we gewend zijn. En ons leven naast het nieuwe testament leggen. Dan zie ik in min eigen leven veel geestelijke armoede, en zijn de dingen die Torben doet meer in lijn met het NT dan ik zou willen.

 22. Christine de Gier zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 8:34

  Ik begrijp dat zich een demon manifesteerde tijdens een doop. Die werd dus uitgedreven. Dat is een strijd, geen fraai gezicht, nee.
  Tongentaal bestaat soms uit enkele woorden die herhaald worden. Ook de serafs in Jesaja 6 herhaalden steeds hetzelfde zinnetje. Kunnen we niet beter bidden voor broeders waar we ons zorgen over maken dan een oordeel vellen? En geven we alleen onze meningen door aan elkaar of heeft God Zelf tot ons gesproken zodat we weten wat de mening van de Heilige Geest is? Maar zelfs dan moet dat getoetst worden.

 23. connie zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 8:46

  Jammer deze verdeeldheid, ben de film gaan kijken en ben het met Bram en Coby eens,
  Zie niets verkeerd, wie niet tegen Mij is, is voor Mij.
  Inderdaad handelingen komt tot leven zoals de Heer bedoelt.
  Het verwondert mij deze aanstoot aan al het goede wat deze man doet, hij wandelt zoals Jezus wil
  dat we gaan wandelen met liefde en bewogenheid en elkaar helpen JEZUS DE WEG DE WAARHEID EN HET EEUWIGE LEVEN TE WIJZEN, VOEG DE DAAD BIJ HET WOORD. dat is handelen in Handelingen.
  Gods zegen en wijsheid toegewenst

 24. marten zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 10:37

  Ik heb de Dvd niet bekeken dus kan ik niet een gefundeerde mening geven. Wat ik wel kan zeggen is dat de valse leren waar wij mee bestookt worden heel dicht bij de juiste leer kunnen staan. Zal ook wel moeten anders kan satan christenen niet misleiden. Christenen moeten misleid worden zodat ze niet in hun werkelijke bestemming komen.Soms kan 95% van een leer kloppen maar gaat toch in een aantal procenten een geheel andere richting op. Deze anderen kant wordt dan vaak geaccepteerd onder het mom van “behoud het goede. Dit is nu naar mijn mening juist de misleiding want je wordt er wel mee besmet. Ik heb vaak gedacht, wat bereikt satan hier mee, want 95% wordt toch Jezus op de juiste manier verheerlijkt . Mijn mening is dat die 5 % gigantische teleurstelling brengt als je daar in mee gaat. Ik ben niet blijvend genezen, ik blijf schulden houden, ik kan niet in tongen spreken, niemand komt op mijn gebed tot genezing, ik versta God nog steeds niet, ik kan geen wonderen en tekens laten zien etc.. Vele christen zullen teleurgesteld in God worden. Laat ons scherp blijven en niet ieder geloven die Here roept.
  Satan is een listige misleider vooral voor christenen die niet zelf onderzoeken. Toets je hart en gevoelens aan de bijbel want het hart is arglistig.

 25. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 10:56

  Gods Heilige Geest geeft gaven aan wie HIJ wil, staat er in 1 Cor. 12:11

  In het boek: Het domein van de slang, staat een interessant stuk over tongentaal:
  Een vrouw werd tot een pinksterbijeenkomst uitgenodigd, waar zij tongentaal hoorde in een welluidende, vreemde taal. Uit interesse schreef ze enkele zinnen fonetisch op. Enkele maanden later sprak ze daarover met een zendeling, die haar verbaasd meedeelde dat hij in een gebied werkte waar die taal gesproken werd; hij vertelde haar dat het in de zinnen om zware godslasteringen en obscene taal ging.
  Ook was er een broeder die samen met een kennis in een pinkstersamenkomst verzeild raakte in Parijs. Plotseling veerde zijn metgezel verschrikt op en fluisterde: “Ze spreken in een chinees dialect dat ik ken; maar het zijn afschuwelijke godslasteringen en vloeken die ze uitbrengen!”

  Deze mensen spraken in onwetendheid een (tongen)taal waarvan ze de uitleg niet kenden.
  Laten we voorzichtig zijn met het willen bezitten van tongentaal.

  De satan wordt ook wel de aap van God genoemd, omdat hij alles na-aapt!
  Hij imiteert alle tekenen en wonderen van God.

  Ook Torben spreekt in tongen.
  Uit welke bron ?

  Laten we God vragen of HIJ door Zijn Heilige Geest ons het onderscheid wil geven tussen Zijn waarheid en satans leugen.

 26. Paula Hoekstra zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 11:52

  In de jaren 60 was Hal Lindsey ” de profeet ” en miljonair geworden door zijn boeken. De mensheid wil bedrogen worden door dergelijke ” profeten “, omdat ze in feite de bijbel te saai en te moeilijk vinden. Eenmaal wedergeboren krijgt men honger en dorst naar het Woord van God en krijg je naarmate je meer de bijbel bestudeert antwoord op je vragen. Mensen hebben de neiging alles (!) te willen doorgronden ( zie de wetenschap ) gelukkig houdt God nog veel verborgen tot Zijn Dag zal aanbreken.

 27. Simone Hopman zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 12:06

  We leven in de laatste dagen en het zou ons niet moeten verbazen dat er steeds weer mensen opstaan die leringen verkondigen die misschien juist lijken maar het niet zijn . En dat heeft Dirk hier op Bijbelse gronden aangetoond.
  Ik hoop dat iedereen die verward zit in welke dwaalleer dan ook de weg naar Yeshua zal terugvinden.
  Dat is uiteindelijk waar het omgaat.

 28. Dick zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 13:00

  Beste Dirk,

  Hoe komt het toch dat er telkens kritiek komt als er mensen zijn die uitstappen in geloof. Ik geloof dat de tegenstander dit graag ziet. Elkaar eronder houden als de genade van God zichtbaar wordt.
  Ook ik heb de film gezien, en deze ontroerde mij. Laten we ernaar kijken en verlangen krijgen hetzelfde te gaan doen. Voor mij is precies hetzelfde als we de wonderen van Petrus en Johannes lezen. Maak het zichtbaar in je Geest en je ziet hetzelfde. De vraag is alleen; geloven we dat.
  Ik wel.

 29. Albert zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 13:39

  Beste Dirk, bedankt voor je heldere uitleg, goed om hiervoor te waarschuwen. Het Woord van God leert ons dat we de geesten moeten onderscheiden,of ze uit God zijn. Daar is in deze eindtijd veel gebed voor nodig.
  Laten we waakzaam zijn!

 30. Marinus en Mirjam zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 14:55

  Er staat geschreven in Lukas 9:49-50 En Johannes antwoordde en zeide: Meester, wij hebben een gezien, die in Uw Naam de duivelen uitwierp, en wij hebben het hem veboden, omdat hij U met ons niet volgt.
  En Jezus zeide tot hem: Verbiedt het niet. Want wie tegen ons niet is, die is voor ons.

  Er staat geschreven in Markus 16:16-18 Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet geloofd, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen (grondtekst nieuwe talen, ongewone talen) zullen zij spreken: Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

  Alles zal ooit vergaan, maar Gods Woord blijft altijd bestaan. Laten we handelen en wandelen naar Zijn Woord. Ook als dat betekent buiten onze comfortzone te stappen. De Heer vraagt van ons om er op uit te gaan. De wereld in die gebukt gaat onder zonden en pijn en die de boodschap van redding en verlossing moet horen! Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig zal leven. Jezus heeft er immers dik voor betaald op Golgotha. Hij hing daar uit liefde voor de mensen. Wij die de straf hadden verdiend, maar door Zijn geweldige genade zijn vrijgekocht van zonde en schuld. Laten we onszelf eerlijk afvragen of wij compassie hebben voor de verlorene en het niet alleen bij woorden te houden. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb.

  We bidden en hopen dat een ieder die dit leest tot de Heere zal naderen, Hem in alle ernst zal zoeken en zich zal laten leiden door de Heilige Geest. Dat Heere Jezus door jullie levens zal worden verhoogd. Hem komt toe alle lof en eer tot in alle eeuwigheid! Amen.

 31. Astrid zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 15:45

  Beste Dirk,
  Ik proef enige onbekendheid bij jou met het gebruik van de gaven van de heilige Geest. Zelf ben ik als christen hiermee opgevoed in mijn eerste gemeente. Onbekend maakt onbemind (en angstig). Kijk ervoor uit om het kind met het badwater weg te gooien. Je zou eens tegen de Geest kunnen strijden. Ik zie niets verkeerds in deze film. Maar zie een hoop niet. Want wat gebeurt er nadien met deze mensen? Worden zij opgevoed tot discipels? Daar heb je een gemeenschap voor nodig, het lichaam van Christus. Wordt dat ook geboden? Zo ja, dan ben ik alleen maar blij met deze beweging. Al weet ik niet of de naam ervan klopt, maar dat zou zomaar kunnen. Dus laat dit geworden en kijk of de mensen een echt overwinnend leven in Christus gaan leven. Overigens is de tongentaal die ik hoor niet afwijkend of uitzonderlijk. Het kunnen inderdaad stotende klanken zijn, en als je die net hebt ontvangen, hoef je die in het doopbad niet gelijk uit te leggen. Geen regeltjes en wetten nastreven alsjeblieft. Daar zit alleen maar angst achter.

 32. Yolanda zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 16:10

  Hallo,
  Ik ben zelf bezig met de Pioneer School van Torben Sondergaard en het ligt genuanceerder dan dat er in het stuk geschreven wordt. Torben legt dingen zwart wit uit om het duidelijk neer te zetten, maar nuanceert het dan ook weer.

  Tip ga de 20 lessen van de Pioneer School volgen en kijk dan of het Bijbels is of niet. Het zijn anderhalf uur durende onderwijzingen over: – de kerkelijke geschiedenis… ontstaan van de Katholieke staatskerk door Constantijn, de Reformatie door Maarten Luther enz. – Religie versus Jezus Christus – Kennis of Gehoorzaamheid en Discipelschap – Opdracht van Jezus in Matheus 28: 19 en 20 – Wat is het Evangelie – Hoe kun je het evangelie uitleggen – De betekenis van de Doop enz.

  Ben het zelf gaan volgen, ook na aanleiding van de film The Last Reformation, omdat ik meer wilde weten over van waaruit het kwam en ik vind het praktisch en goed onderbouwd. Natuurlijk zijn er dingen die ik anders zou zeggen of doen… maar heb je dat niet bij elke prediker/ dominee/ leraar.

  Gods zegen toegewenst.

 33. Hans Dam zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 17:15

  Dirk.

  Wat de Laatste Reformatie nastreeft is niet meer en minder dan dat mensen zich bekeren tot de levende God. Het is in opvolging van wat Jezus heeft opgedragen in Lucas 24:47 “Dat in zijn naam gepredikt moet worden bekering tot vergeving van zonden!” Of Matth. 28:19 en 20 “Ga dan heen en maak alle volkeren tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hun te onderhouden al wat ik jullie geboden heb. En zie ik ben met jullie tot aan de voleinding der wereld”. Dus te onderhouden al wat ik jullie geboden, bevolen, geleerd heb. Daarbij is dus ook ingesloten wat staat in Lukas hoofdstuk 10. Hoe kun je een discipel zijn van iemand, zonder te doen wat je meester je heeft geleerd? Verder noem je dat iedereen genezen wordt. Inderdaad geeft de film dat weer. Het is gewoon om te laten zien wat er zoal wel niet gebeurd. Dit zou mijns inziens inderdaad benadrukt moeten worden dat dat niet altijd het geval is. In de lessen van de Pioneer School komt dat wel duidelijk naar voren! Je vraagt je af waarom ze dan niet naar de ziekenhuizen gaan. Dit hebben ze inderdaad gedaan en de meest grote wonderen gezien, tot ze op een gegeven moment werden geweerd uit het ziekenhuis in Aalborg! De tekst die je aanhaalt in Matth. 7:22 en 23. Je doet voorkomen dat mensen die voor zieken bidden en demonen uitdrijven voor de dichte deur komen te staan. Graag wil ik je er op wijzen dat dit toch in de context gelezen moet worden!De inhoud van de hele bergrede gaat over een heilige levenswandel. Jezus en de wet.(Matth.5) “Ziet toe dat gij uw gerechtigheid niet doet voor mensen!”(6:1) Het Onze Vader. “Zoekt eerst het koninkrijk God en zijn gerechtigheid!” Matt.5:6 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Het gaat hier om mensen die in zonde leven en dit als excuus gebruiken!

 34. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 19:06

  Beste Dirk, ook ik heb even wat beelden bekeken. Het is fascinerend om te zien al die genezingen. Dit zou ik ook wel willen om in Jezus naam te genezen. Een ieder die ik tegenkom, die ziek is te genezen. En dan mijzelf elke keer laten filmen, als ik degene genees in Jezus naam.
  Dit kan tegenwoordig ook, met alle nieuwe media technieken. Dat velen, de kerk of de gemeente niet meer van deze tijd vinden. Twee uur luisteren naar een preek en liederen. Wij wensen tegenwoordig, toch om alles snel te zien en te horen. Het is toch onzin om te geloven, bij het niet zien of te horen …Toch. Dit is toch verleden tijd. Eindelijk is de opwekking begonnen, mijn ziekte en geest gesteldheid wordt geheeld. Hier heb ik naar verlangd. Eindelijk is de verlossing begonnen. Het lijden is voorbij,
  En apostel Paulus lijden in de gevangenis dan. Zijn vragen aan de Here God, zijn vragen over het lijden werden beantwoord. Het is allemaal genade. Niks meer en niks minder.
  Ik hou mij er zelf niet mee bezig. Want de genade voor mij is genoeg. En alle lof komt de Here God toe.
  Mijn opa was een strijker. In de provincie Groningen. Hij genas zogenaamd met handoplegging. Klanten kwamen overal vandaan, zelfs uit Duitsland. De genezing was van korte duur, tja dan moesten ze weer naar mijn opa. Zo doet de duivel dat ook. Geneest je voor een tijdje, en dan moet je weer terug en kom je steeds meer in zijn macht.
  Beste mensen, pas op. Onze genezing is niet van deze wereld, en het is allemaal genade. En als u iemand geneest in de naam van de Here Jezus. Hou het dan tussen u en de Here. De Here geeft het wel aan als het gebruikt mag worden voor evangelisatie of anderzijds. Zijns wegen zijn ondoorgrondelijk.
  Verbaasd mij wel over de vele reacties die ik las. De zorgen die Dirk hier over uit, kan ik mij nu ook wel voorstellen, als je ziet hoe deze beweging groeit onder christenen en de lezers.

  Vr gr rene postma.

 35. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 19:19

  Dirk, dank voor je onderzoek naar deze “school”. Heb een en ander ook onderzocht en komt tot de conclusie, geen school voor mij…. alleen Gods Woord!

 36. Zwanette Mulder zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 19:21

  Graag wil ik mijn persoonlijke ervaring delen als reactie op dit artikel.
  Opgegroeid in de traditionele kerk en de laatste jaren steeds zoekende naar wat nu echt kerk is zoals Jezus het heeft bedoeld, kwam ik ‘per toeval’ bij The Last Reformation en de Pioneerschool terecht. In de bijbel staat onderzoek alles en behoudt het goede. Dan leg je het bij God neer voor een antwoord. En die kwam duidelijk en helder.
  Ben bij een kickstart geweest van Torben en na uitgebreid met hem gesproken te hebben heb ik besloten dat ik gedoopt wilde worden op mijn eigen getuigenis voor de bekering van mijn zonden. Ik ben 50 jaar, ben gedoopt en vrijgezet van mijn verleden, demonen, demonische bindingen. Eindelijk weet ik dat ik vergeven ben, geen schuldgevoel, wedergeboren en ik mocht de Heilige Geest ontvangen. Een nieuw leven.
  Nog nooit heb ik me zo nieuw en schoon gevoeld. En ja, ook ik ben de straat opgegaan en mocht voor mensen bidden en Jezus wilde ook door mij heenwerken. Aan Hem alle eer en Glorie.
  Ik volg geen Torben of wie dan ook, ik volg Jezus en wil Hem uitstralen naar anderen. Het heeft mijn leven op de kop gezet in positieve zin. Torben is geen valse profeet, hij brengt heel duidelijke en bijbelse uitleg. De geest van religie is zo sterk, ik hoop en bid dat velen nog geraakt en vrijgezet mogen worden. Ik bid ook voor Torben, dat zijn werk nog tot zegen mag zijn voor velen.

 37. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 19:23

  Dirk,

  Als ik de reacties hierboven lees dan zijn de meningen over dit door jou geschreven stuk verdeeld. En dat is altijd zo. Het verbaast mij niets. Dit is ook een heel lastig onderwerp, omdat het enerzijds zeker in de Bijbel staat. Maar anderzijds staan deze tekenen in de context van het komende Koninkrijk wat aan Israël zal worden opgericht. Dat Koninkrijk was in Handelingen 2 dicht bij gekomen, maar helaas in Handelingen 28 weer naar achteren geschoven door ongeloof van het Joodse volk. En daarmee zijn ook de verschijnselen, waar wij tegenwoordig zo verdeeld over zijn, naar achteren geschoven. Die verdeeldheid komt doordat wij niet begrijpen hoe God handelt met Zijn volk en met De Gemeente, Het Lichaam van Christus. Daar zit een verschil in wat wij zouden moeten zien, Fil.1: 10. Terecht waarschuw je dus voor deze verschijnselen van Torben Søndergaard. Ik heb de film niet gezien, maar hetgeen jij erover schrijft doet mij denken aan andere gebedsgenezers. Ik ben bezig met een studie over de misleidingen in de laatste dagen van De Gemeente, het Lichaam van Christus. Ik geloof dat deze gebedsgenezingsdiensten en deze opwekkingsverwachting een misleiding is. Ik weet dat dit in vele oren cru zal klinken maar ook ik meen hiervoor te moeten waarschuwen. Deze studie hoop ik komende week op mijn blog te zetten. Verder ben ik het eens met de opmerking van San Tjoa. Om alleen voor je te laten bidden zonder handoplegging. Komt er dan genezing dan is het oké en kan er geen overdracht van zonde plaatsvinden 1Tim. 5: 22.

 38. Berend zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 19:57

  De schrijver van Het domein van de slang, Willem Ouweneel, heeft later toegegeven dat hij de Pinksterbroeders tekort heeft gedaan.
  Maar de vraag blijft altijd of met de tongentaal positieve dingen gezegd worden.

 39. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 20:23

  Beste Dirk, ik weet niets van deze beweging, dus wil ik daarop niet reageren. Wat ik wel wil: waarschuwen voor valse profeten in de eindtijd. En die zijn er heel veel.
  In Friesland werkt al meer jaar 24 jaar een zekere Sonja de Vries of zoals ze inmiddels heet Lhyza.
  Ze heeft een”stichting: “uit de bron van Christus”. Ze wordt ingesproken door engelen. Als je haar brieven leest, niet te geloven. Jezus wordt er in genoemd enz. Kijk maar eens op haar site.
  Wie niet al te vast in zijn geloofsschoenen staat trapt er in. Zo gevaarlijk is het om achter al die nieuwe rages te lopen. Toetsen en nog eens toetsen en bidden om de gave van onderscheiding van geesten.

 40. diana vd burg zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 21:38

  Dag Dirk,
  Onderzoekt alle dingen en houdt vast aan het goede. Ik daag je uit om aankomend weekend, vanaf vrijdag t/m zondagochtend naar de Betteld in Zelhem te gaan. Daar komt Torben en zijn studenten. Ook zullen studenten van het Jezushuis uit Voorthuizen komen. Dan kan je zelf kijken en het meemaken en op basis daarvan een mening baseren.
  Ook ik was sceptisch maar heb gezien hoe Jezus centraal staat bij TLR.
  Niet de tekenen van genezing en uitdrijving van demonen staat centraal maar het verlossend werk van de HEERE Jezus.

  Mocht je contact met mij op willen nemen, voel je vrij!

 41. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 22:17

  Beste broeder Dirk, even een reactie op het stukje van Bram hierboven, die zegt dat hij Torben niet kan betrappen op zelf verheerlijking. Op de meeste filmpjes mag hij graag met zijn hoofd in beeld komen. Wat mij betreft ruikt dit naar zelf verheerlijking.
  Als de Heer Jezus mensen genas, dan wilde hij nooit dat het verder verteld werd, omdat ze Hem niet zouden volgen om de wonderen. Het gaat bij de Heer om je innerlijke genezing. De behoudenis van je ziel.

 42. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 23:08

  Beste Dirk,

  Het geloofsleven is niet iets uiterlijks.Jezus heeft in het verleden wonderen en tekenen gedaan. Nu wij Zijn woord hebben, moet dat genoeg zijn. Zie Lucas 16:31. Demonische activiteiten evenals ongeestelijke mensen zoeken alijd de sensatie op.
  Dat soort verschijnselen is zoals de wereld doet. Het gaat altijd om uiterlijke en ijdele zaken. Ik durf te stellen dat het grenst aan bedrog als je jezelf zo duidelijke en openlijk wil manifesteren en profileren als zijnde de waarheid.Tekenen zeggen niets.
  Waar het om gaat is de liefde en waarheid. Als dat ontbreekt, dan weet je dat het niets voorstelt. Jezus kwam ook niet in pracht en praal, maar in zwakheid kwam Hij en Hij moest een zeer vernederende dood sterven. Dat heeft niets te maken met al dat vertoon van zichzelf in de openbaarheid te brengen. Aan al dat soort zaken hebben wij geen behoefte. Wij hebben praktische naastenliefde nodig naast de gezonde leer. Als je de Bijbel kent, dan heb dat door, tenminste als het ALLEEN je om de waarheid te doen is. Anders zul je misleid worden. Zie 2 Thessalonicenzen 2:10-12. Waarom beginnen wij niet eenvoudigweg gewoon de Bijbel te lezen, zonder meteen naslagwerken en opleidingen erbij te betrekken? Laat de Heilige Geest de Leraar zijn, als je de Bijbel leest en openbaren wat je nodig hebt. Je zult niet alles kunnen begrijpen, als je maar toepast wat je wel begrepen hebt. Weest een zoeker van de waarheid met heel je hart. Dan zul je niet beschaamd uitkomen. En durf eenvoudig te zijn. Zie Psalm 116:6, Jeremia 29:13, 1 Johannes 3:18. Want de weg tot het vinden van God is smal. Zie Johannes 14:6, Mattheüs 7:13,14. En pas op voor de misleidingen in de huidige tijd. 1 Koningen 22:21-23, 2 Kronieken 18:20-22.

  San

 43. coby zegt:
  Geplaatst op maandag 30 mei 2016 om 3:41

  Na al deze reacties: laat ik het simpel stellen: wie moeten wij volgen en naar wie moeten we luisteren, naar Torben Sondergaard of naar Dirk van Genderen? Antwoord: naar geen van beide! Luister naar de stem van God en volg Hem! Ik gun iedereen dat ze in vrijheid gesteld worden en eigen keuzes mogen maken. Bid tot God om wijsheid, inzicht, onderscheidingsvermogen en Hij zal je de weg wijzen die je moet gaan!

 44. Wilbert zegt:
  Geplaatst op maandag 30 mei 2016 om 10:08

  Ik vind je commentaar erg gekleurd. In die zin dat je claims over Sondergard en de organisatie neerlegt die niet volledig, uit verband getrokken of sterk gekleurd zijn. De uitdrijving die je beschrijft klopt, maar je zegt niets over de reactie van de persoon zelf die later ook getoond wordt. Deze persoon heeft wel degelijk bevrijding ervaren. Hoe kun je dit nu schokkend noemen (als zijnde negatief) als in Bijbel deze tafrelen ook voorkwamen als Jezus demonen uitdreef. Lees ook de getuigenissen van de mensen hier in de reacties.

  Omdat zijn ervaring met de hemel niet overeenkomt met die van Paulus zou het niet waar zijn? Zo staat je verhaal vol met heel zwakke en vaak onjuiste aannames en beweringen. Niet sterk. Als je stelling wilt nemen ergens tegen zul je m.i. echt wel met beter onderbouwde argumenten moeten komen dan deze. Op deze manier verlies je je eigen geloofwaardigheid.

  Aan de vruchten herkent men de boom. Wees voorzichtig met je oordeel!

 45. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 30 mei 2016 om 14:29

  Reactie Dirk van Genderen:

  Iedereen bedankt die al heeft gereageerd. Ik hoop me de komende tijd verder te verdiepen in The Last Reformation en ben van plan over enige tijd met een vervolg te komen op dit commentaar. Uw reacties, inhoudelijk, blijf ik op prijs stellen. Laten we bidden dat de Heere door Zijn Woord en Geest ons hierin de weg wijst.

 46. Sjouke zegt:
  Geplaatst op maandag 30 mei 2016 om 14:52

  Geachte broeder Dirk,
  het is bijzonder opmerkelijk, dat u het Woord van God aan het woord laat.
  U hebt alleen maar Zijn Woord geciteerd. Vorige week had ik het voorrecht om met een groepje te lezen uit De Bergrede. Matth. 7:7-23. Opgemerkt werd: zullen we eerst nagaan door wie deze woorden zijn uitgesproken? Door niemand anders dan door de Heere Jezus Zelf. Voor dat de Heere sprak over dié dag, en wat u ook al noemde, (vs 22 en 23) velen zullen zeggen op die dag tegen Mij: Heere, Heere, hebben we niet in Uw Naam geprofiteerd … Dan zal IK hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij…! We hebben tegen elkaar gezegd: hoe zal dié dag voor ieder van ons persoonlijk zijn? Ook werd er opgemerkt: Waarom heeft de Heere Jezus vóór die ernstige woorden eerst gesproken over gebedsverhoring (vs 7-12) en het ingaan door de nauwe poort (vs 13 en 14) en dán vs. 15 -23?
  Dank u Dirk, dat u alleen Het Woord hebt laten spreken. U reageerde met Gods Woord.
  Voor ons allen een oproep, lees dagelijks Gods Woord. En spreek er over met God Zelf, om Zijn Woord te verstaan. Daarom is Mt. 7 : 7 zó n heerlijke belofte!

 47. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 30 mei 2016 om 15:48

  Ik geloof niet dat de apostolische gaven nu nog functioneren. Handelingen 2:43 Vrees beving iedereen en er gebeurden vele wonderen en tekenen door toedoen van de apostelen.
  Handelingen 5:12 Door de handen van de apostelen gebeurden er vele tekenen en wonderen onder het volk. 2 Corinthiërs 12:12 De kenmerken van de apostelen hebben zich onder u vertoond in alles wat ik heb verduurd, en door wondertekenen en machtige daden.

  Paulus had de gave van gezondmaking, zelfs zijn zweetdoek op een zieke leggen was voldoende om de zieke te genezen. Toch lezen we dat hij Trofimus ziek achter heeft gelaten te Milete.
  2 Timotheüs 4:20 Erastus is te Korinthe gebleven; en Trófimus heb ik te Miléte krank gelaten.
  Paulus kreeg te verstaan na zijn gebed en schrijft daarna: 2 Cor.:9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.
  10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Wij leven nu in in de bedeling van het evangelie der genade Gods, dat is een andere bedeling: Efeziërs 3:2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;
  Bij God is geen aanneming des persoons, toch zijn vele, vele gebeden voor zieken niet verhoord.

 48. duinsnip zegt:
  Geplaatst op maandag 30 mei 2016 om 20:53

  We hebben in Leiden ook zo’n geestelijke goochemerd gehad en die heeft vele volgelingen geestelijk en financieel totaal geruïneerd achtergelaten maar leeft zelf nu als god in Kenia. En de duizenden blijven er maar instinken omdat de tijdelijke beloften hen meer aanspreken dan het Woord van God. En dat zie je ook in de reacties. Men heeft geen flauw benul waar men mee te maken heeft, en hebben niet door, dat Satan zich kan voordoen als een apostel en dienaar van het licht. Treurig

 49. Berend zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 mei 2016 om 16:45

  We leven niet meer in de Handelingentijd maar in de Genadebedeling. Natuurlijk kan God nog genezen, maar wil God nog genezen in deze bedeling? Paulus zegt niet voor niets “gij hebt de krachten geproefd van de toekomende eeuw”. Niet voor niets moest hij op een gegeven moment zieke medewerkers achterlaten. De waarheid en de leugen liggen dicht tegen elkaar aan, satan is een grote na-aper.

 50. Stadina zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 mei 2016 om 17:10

  Op de laatste reacties kan ik volmondig “AMEN” zeggen!!

 51. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 mei 2016 om 19:33

  Dirk, ik ben het volkomen met Duinsnip eens en alle anderen die er ook zo over denken. Idd kan en doet de duivel zich voor als een dienaar van God en een engel des licht. Mensen trap er toch niet in. Als je alleen al dat gezicht op de foto van die Torben ziet kan je al genoeg weten. De Heere Jezus heeft de duivelen niet ZO uitgedreven, maar met gezag en met liefde bewogen. Ik zie trouwens een tegenstrijdigheid bij Ingrid (nr8). Tongentaal is niet Bijbels zegt ze en maakt zich er zorgen over, maar ze zegt zelf ook in tongentaal te spreken. Hoe kan ze dit rijmen? En ze had ook beter dat kindje hulp kunnen bieden en TEGELIJK bidden, maar niet ALLEEN bidden. Ik kan reanimeren en als het nodig is om dat te doen zal ik dat dan ook direct gaan doen en niet naast diegene alleen maar bidden. Dit is niet kwaad bedoeld aan Ingrid, maar een tip dat bij zoiets allereerst hulp geboden moet worden.

 52. Tonia kuijper zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 juni 2016 om 8:41

  Goed dat je dit plaatst Samantha Nog een probleem is met deze man aan de orde. Hij gaat naar de zieke toe om ze te genezen. Als je de verhalen in de Bijbel leest dan zie je dat mensen naar Jezus toe gebracht werden en omdat ze…. geloofden….. dat Jezus hen kon genezen. Met nadruk vertelde Jezus dat ze het niet tegen iedereen moesten vertellen.

  Deze man spreekt iedereen op straat aan en geeft genezingen weg als sinterklaas cadeautjes. Hij wurgt mensen bij in het doop bad om dat ze in tongen moeten spreken. Zegt dat je met je handen op het computerscherm op afstand kan genezen en laat kinderen demonen uitdrijven…brrr. Pas op voor deze wolf die de schaapskooi binnen wil komen.

 53. Gerard zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 juni 2016 om 13:18

  Inderdaad Tonia brrrr. Maar dan anders. Oordeel niet opdat jou geen oordeel zal overkomen. Het oordeel is aan God. En wie Gods volk aanraakt die raakt Zijn oogappel aan. En dat doet pijn, bij Hem welteverstaan. Mensen stop met je kritiek op anderen en ga zelf doen wat Jezus heeft gezegd. Dat is Gods opdracht. Ga de wereld in en verkondig het evangelie, maak discipelen en doop ze. En deze dingen zullen de gelovigen volgen… demonen uitwerpen, zieken de handen opleggen en genezen.. waar heb ik dat toch eerder gehoord. O ja, ene Torben doet dat ook. Toch maar eens zoals Torben dat zegt een andere bril opzetten. God bless you!

 54. bibi zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 juni 2016 om 13:51

  Wij moeten inderdaad alles toetsen aan de bijbel. Maar wat ik bij Torben zie is absoluut geen zelfverheerlijking of wat dan ook. Hij is radicaal en doet wat in de bijbel staat. Wat ik hier lees en daar schrik ik echt van dat er over de duivel wordt gepraat, maar ja, dat zeiden ze tegen Jezus ook nietwaar?
  God zegt ook: raak mijn gezalfden niet aan.
  Wat hebben wij voor wonderen gezien in ons eigen leven?
  Er is vaak zoveel discussie en negativiteit; juist door mensen die zelf niet kunnen getuigen van
  wonderen en tekenen, of straatevangelisatie e.d in hun eigen leven. Dus wees voorzichtig wat je hierover zegt en schrijft.
  Bidt voor elkaar en als wij om de Heilige Geest vragen, krijgen wij ook de Heilige Geest!

 55. Julian Brasser zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 juni 2016 om 14:05

  Ik denk niet dat Torben de boosdoener is (in tegenstelling tot wat het artikel beweert), maar dat er mensen deze praktijk zullen kapen om hun eigen valse leerstellingen te zullen gaan roeptoeteren. Als je onder de indruk bent van de kracht die er is in Jezus’ Naam, hoef je nog niet alles aan te nemen wat men daarbij zegt, want er kunnen ook wolven in schaapskleren tussenlopen.

 56. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 juni 2016 om 14:36

  Tonia Kuijper: Jezus nam soms ook zelf initiatief, zoals bij de jongeling van Nain, die werd opgewekt. Ook zijn discipelen stuurde hij erop uit naar de “omringende dorpen en steden” (Lukas 10) om onder andere zieken te genezen. Probeer je eens voor te stellen dat jij een van de discipelen was in die tijd die zo’n dorp of stad binnenliep. Hoe zou je het aanpakken?

 57. Tina zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 juni 2016 om 14:41

  Beste Dirk,

  Dit artikel staat vol verkeerde aannames, zogenaamde quotes van Torben die hij nooit gezegd heeft en stemmingmakerij.

  Om een paar voorbeelden te geven:

  – Torben zou niet bidden in ziekenhuizen of voor kanker. Hoe kom je daarbij?

  – Het stukje ‘Hij noemt zijn beweging…’ staat vol met stemmingmakerij. Het woordje ‘inderdaad’ doet vermoeden dat Torben dit zelf gezegd zou hebben en dat hij zichzelf graag als leider van een beweging zou zien. Vervolgens zeg jij, en niet Torben: ‘Want wie tegen hem ingaat, gaat in feite tegen God in.’ Volledig zelfbedacht, maar je doet het voorkomen of je Torben quote. Torben zegt dit niet en denkt dit ook niet. Heel misplaatst!! Eenieder die dit leest zal het met je eens zijn dat ‘Nooit zal een mens zoiets mogen zeggen.’

  – ‘doop ze zo mogelijk nog dezelfde dag’ Hier is bijbels gezien weinig mis mee: Hand. 8, kamerling uit Morenland of de gevangenbewaarder die zelfs snachts werd gedoopt! Hand 16:33

  – ‘Het feit dat iemand geneest is geen garantie dat iemand ook gered is voor de eeuwigheid’ Nee, dat is duidelijk. Denk jij dat Torben dat denkt? Vervolgens haal je bijbelteksten aan om zogenaamd Torben te bestrijden…

  – Wat ons ‘voorzichtig moet maken’ is de wetteloosheid waar Jezus over spreekt in Matt. 7. En niet de krachten die er gebeurden! Jezus had hun nooit gekend, niet vanwege de krachten die ze deden, maar vanwege het niet doen van de wil van zijn Vader!

  – De tollenaar uit Luc. 18 kon nog niet gedoopt worden in Jezus naam omdat Jezus nog niet was gekruisigd en opgestaan.

  – Torben zou mensen willen dopen ‘zonder dat iemand op de hoogte is van de betekenis van het evangelie’. Hoe kom je daarbij? (Toevallig weet ik dat het evangelie bij De Laatste Reformatie in korte tijd helderder wordt uitgelegd dan in de meeste 6/8/10? weekse doopvoorbereidingscursussen)
  En daarnaast…wat zou jij doen in het geval van de kamerling uit Morenland?

  Laten we allemaal de bijbel lezen! En Jezus volgen in de opdracht die Hij ons heeft gegeven!

 58. Mirjam zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 juni 2016 om 14:49

  Jezus zei in Matteus 12: Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij bijeenbrengt, verstrooit.
  [32] En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem worden vergeven; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet worden vergeven, niet in deze eeuw en niet in de toekomstige.
  [33] stel: de boom is goed, en dan ook zijn vrucht goed; of stel: de boom is bedorven, en dan ook zijn vrucht bedorven. Want aan de vrucht wordt de boom gekend.
  [35] De goede mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en de boze mens brengt uit zijn boze schat boze dingen voort.
  [36] Ik zeg u echter, dat van elk zinloos woord dat de mensen zullen spreken, zij rekenschap zullen geven in de dag van het oordeel.
  Torben Sondergaard van de Laatste reformatie heb ik leren kennen als een zeer oprecht christen.
  Hij leeft het evangelie en voert de bijbelse opdracht uit: (Lucas 10, Marcus 16) Ga uit verkondigd het evangelie, legt zieken de handen op en ze zullen genezen, doop in water en Geest maak alle volken tot mijn discipelen….
  Dit is wat hij doet en wat Torben onderwijst en hij draagt daar zichtbaar heel veel vrucht mee…..
  Daarbij doet hij dit alles tot eer en glorie van onze Here Jezus Christus en nooit ter ere van zichzelf…..
  U zegt waarom gaan ze niet de ziekenhuizen in? Dat doen ze wel maar door de ziekenhuizen wordt het verboden…. kunnen de doctoren niet meer verdienen he
  Het waren de Farizeeers die Jezus uiteindelijk kruisigden ze kenden de schriften maar herkenden hun messias niet…. Volgt u eens de pioneerschool dan zult u zien dat dit onderwijs wel degelijk volkomen bijbels is het gaat niet over een Deen het gaat over Jezus onze redder en het verspreiden van Zijn licht en Zijn liefde.
  Als u het moeilijk vind zie dan dat deze man bijeenbrengt voor Jezus respecteer dat want dat is toch wel waar ook u achter kunt staan? Ik zegen u met de wijsheid en liefde in Jezus Christus

 59. Robbert Dam zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 juni 2016 om 15:32

  @Dirk: Je schrijft: “Dit zou De Laatste Reformatie zijn, voordat het Koninkrijk van God op aarde wordt gesticht, mede vormgegeven door – inderdaad – Torben Søndergaard. Door zijn beweging zo neer te zetten, maakt hij zichzelf onfeilbaar. Want wie tegen hem ingaat, gaat in feite tegen God in.”

  Dit vind ik nogal een uitspraak. Ik ken Torben goed, ik woon in Denemarken en werk al een tijd met hem samen en we drinken vaak samen koffie 🙂 Torben wordt er blij van als mensen gewoon z’n onderwijs oppakken en ermee aan de slag gaan en mensen gered worden – zich afkeren van hun zonden en Jezus gaan volgen. Dat hoeft niet onder de vlag ‘The Last Reformation’ te gebeuren, of de naam ‘Torben’, want daar gaat het helemaal niet om. Het is niet de beweging met de naam ‘The Last Reformation’ dat hét is: het is simpelweg het onderwijs dat mensen probeert weer terug te brengen naar hoe het allemaal begonnen is in Handelingen. En het geloof dat als we dat gaan doen we een reformatie gaan zien van de kerk, terug naar zoals de gemeente ooit was. De kern is: het evangelie, redding van zonden door het offer van Jezus. En mensen bereiken op dezelfde manier als de eerste discipelen dat deden, dus waarbij tekenen en wonderen hen volgden.

  Natuurlijk is het wel een opvallende naam “The Last Reformation”, maar er zijn meer mensen die grote dingen beweren: “Jezus komt in onze generatie terug!”, etc. etc. Is het verboden om een overtuiging of hoop te hebben? Maak je jezelf gelijk aan God als je dat doet? En waarom de conclusie dat je dan geen tegenspraak duld? Zo ken ik Torben absoluut niet, hij is juist een nederig persoon, zeker niet onfeilbaar – en dat weet hij – en iemand die open staat voor een andere mening. We hebben ook wel wat verschillen van mening op sommige punten.

  Maar als ik jouw verhaal lees, zou ik er bang van worden.. 😉
  Verder: Ik hoop dat je in het vervolgstuk iets grondiger onderzoek wilt doen 🙂

 60. Jeannette zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 juni 2016 om 19:24

  Compleet verbijsterd ben ik. Niet alleen door alle reacties die hier worden geschreven, maar ook door de vele, vele you-tube filmpjes die ik inmiddels heb bekeken over dit onderwerp.
  Het voortdurende geprevel in tongentaal, het geschreeuw na de doop van mensen die daarna hysterisch worden en dan bij het hoofd worden vast gehouden terwijl er voortdurend wordt gepraat en gepreveld en soms met stemverheffing woorden worden herhaald, zodat je het idee inderdaad krijgt dat zo’n beetje iedereen vol zit met demonen; het show-gebeuren van “het midden in New York stoere jongens op straat even afraffelend genezen”……
  Is dit het Koninkrijk van God waar ik zo naar verlang? Is dit de manier van leven die van ons wordt gevraagd in Gods Woord?
  Hoe zwaar ik het leven ook vaak vind, ik heb mij altijd enorm bevoorrecht gevoeld dat ik in God mag geloven, mij enorm rijk en gezegend gevoeld met Zijn Heilige Woord, onze Bijbel.
  Maar nu denk ik: als dít is wat Hij van mij vraagt, dan wil ik er niet meer bij horen. Want ik kan gewoon niet geloven, dat dit de bedoeling is.
  Dirk, ik kijk elke week weer uit naar de mooie, goede Bijbels-onderbouwde stukken die je schrijft. Deze bouwen mij vaak enorm op! En als het gaat over de Heilige Geest, dan geloof ik één ding zeker: dat deze in jouw werk volop aanwezig is.
  Dankjewel voor dit artikel, hoe verdrietig ik ook word van het onderwerp.

 61. Henk Huisman zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 juni 2016 om 20:20

  U maakt mij blij met uw waarschuwing voor dergelijke zogenaamde opwekking, ik zelf geloof zo als Paulus waarschuwde dat er vele zullen afvallen van het Geloof, en achter verkeerde geesten aan zullen lopen de mens is nu eenmaal gevoelig voor het zich barre het geen tijdelijk is, doch het onzichtbare is eeuwig. God doet in het verborgene zijn werk en maakt zijn gemeente klaar voor de opname niet met veel tam tam maar door zijn Geest zal het geschieden. Ik denk dat wij eerder staan voor verdrukking dan voor opwekking maar door druk komt er boter, en is onze verlossing nabij. Geloof ik dan niet en opwekking? Zeker wel, straks als hij terug keert en het evangelie weer naar Israël zal gaan, dan zullen heidense mannen grijpen naar een slip van een joodse man om dat erbij hun genezing zal zijn, dat zegt Gods woord, dan komt de tijd van Handelingen terug met wonderen en tekenen. Voor ons nu is geloof een zekerheid van de dingen die we niet zien, maar die ons Hoop geeft op de toekomst en volle verzekering. Glorie zij zijn naam.

 62. Riemke zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 juni 2016 om 20:23

  Beste Dirk en iedereen die dit leest.
  Wat mij opvalt is dat mensen tegenwoordig zo snel een oordeel klaar hebben zonder bijvoorbeeld alle lessen te hebben gezien van TLR
  Ook dat er dan meteen op de man gespeeld wordt, die je niet eens kent. Of anderen die meteen keihard oordelen.
  Ik vraag mij dan ook af waarom veel mensen z’n keihard oordeel klaar hebben zonder dat ze het ook echt onderzocht hebben. Waar is iedereen zo bang voor?
  Ik juich het dan ook toe dat je zelf tot de conclusie gekomen bent om eerst eens alle 20 lessen te zien.
  Wij hebben nu bijna alle lessen gezien en ook zaken die wij niet konden plaatsen onderzocht. De lessen zijn integer en de waarheid mag wel eens keihard neergezet worden. We moeten wakker worden. Onze religieuze bril afzetten en de Bijbel eens echt gaan lezen. We hebben inmiddels ook met een aantal mensen van de TLR gesproken. Die mensen hebben allemaal 1 ding gemeen. Ze willen heen gaan en alle volken tot discipelen maken.
  Gods zegen

 63. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 juni 2016 om 20:28

  Beste Dirk,

  Dit is mijn derde reactie, maar ik wil je bemoedigen dat ik achter je mening sta. Houd stand, want de demonen zijn zeer actief om de mensen te misleiden en wij hebben een geestelijke strijd te voeren.
  Waar het hier om gaat, is welke visie of leer is juist? Dat vergt diep geestelijk inzicht en een stuk lijden. Wie niet heeft geleden, heeft geen recht van spreken want Jezus zegt dat wij zullen lijden om Zijn Naams wil in deze eindtijd vlak voor de komst van de Here Jezus. En zomaar kreten slaken uit de Bijbel is een halve waarheid.

  San

 64. Rudolf Bergsma zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 juni 2016 om 20:46

  Torben wil terug naar de gemeente van Handelingen, hij legt uit hoe er van alles is misgegaan in de kerkgeschiedenis: maar 1 belangrijk ding vergeet hij: de eerste gemeente in Handelingen was een Messiaanse gemeente. Sinds Constantijn de Grote hebben we een ontworteld evangelie. Torben wil terug naar de kracht en flexibiliteit van de eerste gemeente, maar dan moet er ook nog een andere correctie plaatsvinden: het evangelie is Joods. Hoe dit er uit ziet in de praktijk is nog een puzzel, maar het onderwerp moet wel ter sprake komen als je het hebt over “De laatste Reformatie”. De Laatste Reformatie zal zeker moeten gaan over het herstel van de relatie Joden en christenen.

 65. Arie zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 juni 2016 om 20:46

  Helemaal met Robbert Dam eens. Het gaat Torben niet om hem, maar om de Heere Jezus. Dat mensen Hem zullen vinden als hun Heiland en Verlosser en dat er discipelen worden gemaakt, door ze te dopen, zoals de grondtekst luidt. Onze ervaring mag niet leidend zijn voor ons oordeel, dat is alleen het Woord. En dat is precies wat Torben doet, in tegenstelling tot vele andere reacties die ik heb gelezen. Overigens, iemand refereert aan het domein van de slang van ouweneel. Hij heeft dit stuk al jaren geleden herroepen en beleden dat het door de Geest was geïnspireerd

 66. Jelle de Jong zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 juni 2016 om 21:20

  Ook ik ken Torben vanuit ervaring en weet zeker dat hij absoluut geen aandacht naar zichzelf wil trekken. Maar mensen om hem heen die gezegend worden door zijn onderwijs (of de media er omheen), doen dat vaak wel. Het zijn vaak de volgelingen die de onderwijzer op een voetstuk plaatsen. Ik hoop echter dat deze beweging daarvan verschoont blijft. Het “onderzoek alle dingen en behoud het goede”, gaat over profetie. Ik zie steeds dat christenen dat overal opplakken. Wat belangrijk is is dat we elke leerstelling toetsen aan de bijbel, maar dan wel de hele bijbel en niet aan simpel gevonden tegenstellingen. Het feit dat Jezus zegt dat er velen zullen zijn die in zijn naam wonderen doen terwijl Hij ze niet kent wil natuurlijk niet zeggen dat dat voor allen geld. Dat is in regelrechte tegenstelling met de grote opdracht zelf. Ik ben zelf heel blij met wat Torben in gang heeft weten te brengen: passieve christenen in akte laten komen – buiten de veilige muren van hun kerkgebouw. Laat ze maar doen wat ze geloven. En God is echt zelf wel in staat hen bij te sturen als het mis zou gaan. Daar hebben we Dirk niet voor nodig. Sorry Dirk, maar wat zijn Gods vruchten in jouw leven dan? En dan bedoel ik in het licht van de grote opdracht. Ik wens dat je zelf tot het besef zult komen dat God ook jou uit je confortzone wil halen en dezelfde dingen wil laten doen als zijn Zoon Jezus! Gods zegen daarvoor gewenst – Jelle de Jong uit Emmen.

 67. duinsnip zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 juni 2016 om 21:44

  20 Broeders, wordt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid, en wordt in het verstand volwassen.
  21 In de wet is geschreven: Ik zal door lieden van andere talen, en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook alzo zullen zij Mij niet horen, zegt de Heere.
  22 Zo dan, de [vreemde] talen zijn tot een teken niet dengenen, die geloven, maar den ongelovigen; en de profetie niet den ongelovigen, maar dengenen, die geloven.

  Hoeveel van die zichzelf tot apostel benoemde charlatans zijn er inmiddels niet geweest? En waarom? Men laat zich door de wolf imponeren inplaats van zich bezig te houden met alle geestelijke zegeningen die een schaap heeft ontvangen in de hemelse gewesten, in Jezus Christus onze Heer. In Hem is ons leven.

 68. rene postma zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 juni 2016 om 22:16

  Wellicht weer een splijtzwam tussen christenen, die de eenheid niet dient. Als je de brieven van Apostel Paules leest in korinthiers 12 en 13, dan lees je dat een ieder van ons verschillende gaven en taken heeft. En in 13 lees je over geloof, hoop en liefde. Waarvan de liefde de belangrijkste is. Als je alle brieven van corinthiers leest, en wij zijn met ons allen zijn gemeente. Zouden wij dat helemaal in het hedendaagse perspectief kunnen zien. Mijn advies zou zijn om deze brieven te bestuderen.
  Als ik bovenstaande reacties lees, .. ik heb daar pijn en verdriet van. Ik niet alleen, maar het lijkt mij Dirk ook, en vele anderen.
  Laten wij christen waardig met elkaar omgaan, anders zijn wij niet anders als een ongelovige. En onderscheiden wij ons niet van een ander, niet om meer te zijn of om het beter te weten, maar om de liefde van de Here Jezus uit te dragen.
  Ook apostel Paulus had voortdurend te maken met bovenstaande reacties en verdeeldheid. Net zoals Dirk bleef hij uitdragen wat de Here van hem verlangde. Bedenk ook dat Dirk van Genderen een taak te vervullen heeft, niet voor hem zelf maar om de Here Jezus te dienen. Het is allemaal genade, en genezing van ons aardse lichaam is alleen maar van deze wereld. Daarin moeten wij het lijden niet vergeten, die wij met ons allen ondergaan, zoals Christus ons is voorgegaan.
  ik kan u alleen maar vragen, in de hoop om de eenheid te bewaren, zorgvuldig de bijbel te lezen. Om te bidden voor wijsheid.
  Bid ook dat de heilige Geest u mag bijstaan.

  Vr rene postma

 69. Kors Fontijn zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 juni 2016 om 0:40

  Het lijkt mij ook verstandig eerst de 20 lessen te bekijken en in praktijk te toetsen.

 70. TVB zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 juni 2016 om 9:15

  Ik wil mij helemaal niet mengen in wat voor discussie dan ook. Zoals San ook aangeeft is de strijd geestelijk. Het is zo belangrijk alle zaken aan Gods Woord te toetsen. Van verschillende kanten heb ik bijvoorbeeld begrepen dat deze meneer de (water)doop reddend acht. Dan ben ik al helemaal niet geneigd nog twintig lessen te gaan bekijken, maar hou ik afstand. Want mijn Redding is in niemand en niets anders dan de Heer Jezus zelf. Op Rejoicenow staat ook een artikel.

 71. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 juni 2016 om 9:19

  Beste Dirk,

  Ik wil net als San Tjoa je bemoedigen en zeggen dat ik achter je mening sta.
  Houd stand!

  Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.

  Zacharia 4 : 6b

  Hartelijke groet,
  Elisabeth

 72. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 juni 2016 om 10:56

  Jezus waarschuwt de discipelen en daarmede ook ons: Matt 24:23
  “Er komt een tijd dat men zegt: ZIE! hier is de Christus of hier. Gelooft het …niet!!”

  Valse christussen en valse profeten zullen komen en wonderen doen en tekenen zullen zij doen.
  Ware het mogelijk om de …uitverkorenen… te verleiden.

  De bijbel heeft het niet over een eerste of laatste reformatie. De geschiedenis is de voort schrijdende Gods geschiedenis.
  De mannen , die wij reformatoren noemen, waren instrumenten in Gods Hand. Op de juiste tijd en op het juiste moment openbaarde De Here God hen Zijn Woord..
  Maar wij weten ook, weliswaar achteraf, dat zij ook werken uit het vlees deden en uitspraken.

  Ook nu gaat de voorschrijdende Gods geschiedenis door. Maar we zullen ook nu, de mannen , die zich zelf scharen in de rij van de reformatoren, moeten toetsen.

  Wij leven in de tijd dat we direct alles kunnen toetsen. Ieder heeft de Bijbel, Gods Woord in huis. Allerlei communicatie middelen hebben we ter beschikking.
  We behoeven niet, zoals eeuwen terug, achteraf de dingen ontdekken.

  Daarom volg ik de raad van Christus Jezus maar op: Als men zegt: zie hier is de Christus of Hier….
  Ik geloof het maar niet.
  Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zó zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
  Dát is voor mij de beste en Enige juiste Reformatie.

  Waar het aas (= dode lichaam) is dáár zullen de gieren zich verzamelen.( matt 24:27-28)

 73. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 juni 2016 om 12:24

  Beste Dirk,

  Wat mij als gelovige niet als eerste aanspreekt, zijn de wonderen die gedaan worden in het nieuwe testament, maar wel de innerlijke, geestelijke gestalte van de Heere Jezus. Dus als wij het hebben over discipelschap dan citeer ik de Bijbel en daar staat in Math. 16:24: “Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.

  Teksten uit het oude testament die mij aanspreken zijn bijv. Jesaja 66: 2b: “maar op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest, en die voor Mijn woord beeft”. En in Psalm 51:19 staat: “De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten”.
  En in diezelfde psalm 51:8 staat: “Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend”.

  Hartelijke groet,
  Elisabeth

 74. Ros zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 juni 2016 om 13:23

  Beste Dirk,

  Je hebt deze beweging bekeken, is het nodig en verstandig verder te kijken?
  Jezus zegt dat we alleen naar de vruchten van de boom hoeven te kijken, niet de hele boom. Ik denk niet dat je de persoon Torben en zijn 20 lessen met alles erop en eraan hoeft te onderzoeken voor je weet waar je aan toe bent.
  Het feit dat hij aanzet tot het verlaten van je kerkgemeenschap en het heil daarbuiten te zoeken, het feit dat hij de gave van het spreken van talen zo verheft boven de andere gaven – waarvan Paulus zegt dat de liefde de grootste is! – is voor mij genoeg aanleiding hem niet te willen volgen in de rest van zijn aannames. Een groot deel van zijn boodschap is bijbels, deze zaken niet.

  Met het verwerpen van een deel van zijn leer verwerp je niet de persoon. Wij volgen Christus in zijn leer, van elk ander – inclusief destijds de apostelen – moeten we toetsen of ze door en door te vertrouwen zijn in hun boodschap. Dat is hier niet het geval. Het is ook niet dramatisch, je zegt niet dat hij een slechterik is of een anti-christ. Alleen dat hij, net als zoveel andere leiders (ook bv Luther en de Paus naar mijn mening), het slechts gedeeltelijk bij het juiste eind heeft. Dat mag, dat is een goed onderbouwde mening en niet een oordeel.

 75. Rinske zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 juni 2016 om 15:18

  Beste Dirk,

  De hele week ben ik al met dit onderwerp bezig. Ik heb filmpjes gezien en ben met de grote film bezig. Ik moet heel eerlijk bekennen dat deze man indruk op mij maakt. Ik vind hem sympathiek. De film is mooi opgezet. Maar dat is niet doorslaggevend. Ik heb een pinksterverleden. Ik ben daar weggegaan omdat de uitleg niet klopte, niet werkte ook. Waarom dat spreken in tongen? Ja, ik weet wat er over geleerd wordt. Ik ken de uitleg en zo brengt Torben het ook. Niets nieuws. Maar hij brengt alles op een verleidelijke manier en ik zie dat hij overtuigd is. Ik denk niet dat ik ook maar iemand, die dit voor waar aanneemt, kan overtuigen van het tegendeel. Zelf ben ik wel tot deze conclusie gekomen.

  Twee teksten wil ik aanhalen en wel die uit 1 Korinthe 14: 21, 22. Daar gaat het over het belang van het in talen spreken. Vreemde talen zijn een teken voor ONGELOVIGEN, en wel voor de ongelovigen van dit volk. Welk volk? Het Joodse volk. Gods volk. Waar Gods hart nog steeds naar uitgaat. Let wel, het waren bestaanbare talen, voor Joden die in dat land van de taal woonden, zo weet ik uit Handelingen. Wij, heidenen uit de Gemeente hebben Gods geschreven Woord. Ik geloof dat Torben de boodschap brengt die het volk Israël als koningen en priesters in de toekomst opnieuw zal brengen. Zo geloof ik dat Torben Søndergaard, en velen met hem, vooruitlopen op de feiten in het plan van God met Israël. En de wonderen die hij doet? Daar ben ik niet van onder de indruk. Ik vraag mij wel af hoe het komt dat veel mensen in de film geduldig luisteren naar deze man. Mogelijk zijn ze, net als ik, gevoelig voor zijn charisma. (Voor Jan Zijlstra en T.B. Joshua ben ik niet gevoelig)

 76. Marian zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 juni 2016 om 17:22

  Gaan die wonderen zo te zien op de trailer niet iets te gemakkelijk? De film ga ik t.z.t nog helemaal bekijken.
  Een vijftiental jaren geleden ( kwam ik (als katholiek gelovige) in aanraking met iemand van de Pinkstergemeente. Ik zat destijds bij een katholieke gebedsgroep waar wij de rozenkrans baden en een paar (Maria)liederen zongen. Er werd ook uit de Bijbel gelezen. Er was geen begeleiding van een RK priester. Degene van de Pinkstergemeente kwam erbij en op een gegeven moment veranderde veel. Deze vrouw kon in tongen bidden, maar het viel mij op dat het altijd dezelfde klanken had en het op dezelfde manier ging. Toen ik de deur (bewust) open en dicht deed, zei ze dat ze uit haar concentratie was. Iemand die echt in tongen bid gaat gewoon door en wordt lijkt mij door niets afgeleid, dus ik was voorzichtig hiermee. Zij beweerde op een gegeven moment dat God aan mij ook tongentaal wilde geven. Dat geloofde ik eigenlijk niet, want ik wist van de woorden van 1. Korintiërs 13:1. Zij zei als ik het niet zou willen aannemen dat God dan beledigd zou zijn. Maar hoe kan zij zoiets voor God bepalen. Dat ik later na de gebedsavond naar huis liep, heb ik God wel om vergeving gevraagd, voor het geval Hij daar echt beledigd om zou zijn. Tegelijkertijd begreep ik het allemaal niet en was ik verdrietig hierover.
  Enerzijds staat er wel in de Bijbel dat mannen en vrouwen zouden profeteren, maar of ze ook zieken zouden genezen is een ander verhaal. De Bijbel waarschuwt ons inderdaad voor wonderdoeners (vaak spectaculaire wijze). Sommigen aanvaarden hun ziekte en zijn sceptisch onder genezingsverhalen zoals bij die vrouw met de ziekte van Parkinson die op voorspraak van Paus Johannes Paulus II zou zijn genezen. Ds. Zijlstra houdt genezingsdiensten, maar daar is veel kritiek op geweest later.
  Wat kun je ervan geloven en wat niet? De claims die kerken en kerkgenootschappen hebben, om gered te worden, zou men los moeten laten. De enige claim die kan blijven bestaan is Jezus Christus.

 77. Marian zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 juni 2016 om 17:36

  vervolg:
  Johannes 3:16.
  In verband met de Eindtijd is het misschien goed om deze website te bezoeken: EIW – Eindtijd Informatie Web. / o.a. een ‘Overzicht van de Tekenen der Tijden’ (De grote verscheidenheid van tekenen die wijzen op de spoedige wederkomst van de Heer) door Dr. David R. Reagan.
  Oorspronkelijk artikel: bij Lamb and Lion Ministries (Engels)en een link wordt daarbij vermeld.
  Hoe dicht we misschien al zitten bij de Wederkomst van Christus. Er zijn veel tekenen te zien. Wat mij opviel in dit stuk is dat er niet op een speculatieve manier bij de antichrist + valse profeet namen worden ingevuld. Dat blijft een riskante onderneming want het kan toch altijd heel anders zijn dan mensen geneigd zijn te denken. En niet alles klakkeloos geloven.
  “Tob niet, het loopt toch anders.” Is een spreuk bij een huis vlak bij mij in de buurt.

 78. duinsnip zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 juni 2016 om 19:03

  Misschien nog iets ter overweging voor de laatste maal.
  Toen Simon de tovenaar een apostel wilde imiteren, uiteraard om indruk mee te maken op medegelovigen was het antwoord van Petrus in Handelingen 8:

  18 En als Simon zag, dat, door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, 19 Zeggende: Geeft ook mij deze macht, opdat, zo wien ik de handen opleg, hij den Heiligen Geest ontvange. 20 Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt, dat de gave Gods door geld verkregen wordt!
  21 Gij hebt geen deel noch lot in dit woord: want uw hart is niet recht voor God.
  22 Bekeer u dan van deze uw boosheid, en bid God, of misschien u deze overlegging uws harten vergeven wierd. 23 Want ik zie, dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid.

  Van Paulus heb ik al vermeld dat hij aangaf dat er nepapostelen zouden en hij zegt in 2 Kor. 11:

  3 Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, [om] [af] [te] [wijken] van de eenvoudigheid, die in Christus is.
  4 Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of [indien] gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij [hem] met recht.

  Maar heeft iemand ook al eens gelezen wat er gebeurde in een gemeente die nog onder de bediening van een apostel was, en de merktekenen (authorisatie) van een apostelbediening kende, 1 Kor. 11

  30 Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen (ont)slapen.
  (En dat in een apostolische gemeente waar de gave van in tongen spreken nog bestond?)

  31 Want indien wij onszelven oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden.
  32 Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden.

  Hierbij laat ik het.

 79. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 juni 2016 om 19:05

  Beste mensen,
  Zoveel reacties op één commentaar van DirksVisie, heb ik nog niet meegemaakt. Dat moet een teken zijn hoe belangrijk dit thema is. Zelf ben ik ervan overtuigd dat de laatste Reformatie niet door een mens wordt bedacht en verkondigd, maar door ingegeven boodschappen van de Heilige Geest.
  Na mijn 60-jarige R.k.Kerk gelovige, ben ik in een geloofscrisis geraakt. Daarna ben ik bij een bijbelstudie groep geweest, waar mensen van divcerse hristelijke kerken bij waren. Hier is mij het oecumenisch denken en handelen bijgebracht en op: 31 Oktober 1999 (toevallig ook Reformatie dag) is mijn geestelijke bevrijdingsdag geworden en een ingegeven boodschap ontvangen van de Heilige Geest:
  Dirk misschien heb ik deze boodschap al 100 keer geplaatst in mijn reacties:
  Wij Christenen moeten ons Christen-zijn, in ÉÉNHEID, meer in praktijk gaan brengen, buiten de kerkmuren in het open-veld. Laat zien en horen dat je een Christus-volgeling zijt door je naaste lief te hebben en ook je vijanden. Laten wij eens beginnen door onze broeders en zusters van de verschillende christelijke kerken lief te hebben, want wij aanbidden dezelfde God, hebben hetzelfde leerboek, de bijbel, dezelfde geboden etc. De oecumenische gedachte is dan ook in mijn visie:
  Verscheidenheid in de onbelangrijke zaken, maar ÉÉNHEID in de Praktijk-uitvoering van de
  hoofdzaken. Hub.

 80. Annelies Meder zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juni 2016 om 1:33

  Wat een ongeloof en wat een angst. En wat een kritiek op deze lieve godvrezende man. (torben Sondergaard)
  Kreeg Jezus ook niet de meeste kritiek van de farizeeen en schriftgeleerden?
  Ik ken heel veel christenen die in Jezus naam demonen uitwerpen en zieken de handen opleggen.
  We hebben als christenen verantwoording voor elkaar gekregen en we behoren elkaar lief te hebben.
  Hoeveel mensen lopen er nog buiten op de straat, gebonden, en gaan gebukt onder lasten.
  Laten we met zijn allen Jezus volgen en doen wat Hij, de Meester, ons opdraagt!

 81. Eliab zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juni 2016 om 8:50

  Met andere woorden, al degene die tegen deze leer spreken zijn farizeeërs en schriftgeleerden ???
  Wat een oordeel!!

 82. Nienke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juni 2016 om 9:25

  Jammer Dirk dat je eerst een heel stuk hebt geschreven (vol met onwaarheden en aannames over
  de persoon van Torben en over zijn onderwijs) zonder dat je zelf in contact bent geweest met hem en zonder dat je ook maar iets hebt gevolgd van dat onderwijs. Een gemiste kans!
  Ik zou zeggen: nodig hem eens uit of zoek hem op. Dan leer je hem kennen, dan is het daarna ook eerlijker om iets over hem te schrijven.
  Verder is het me opgevallen dat je hele stukken tekst overgenomen lijkt te hebben van anderen of andere sites.
  Mooi dat je Gods Woord erbij aan haalt, maar jammer dat die woorden soms ook zo weer uit z’n verband zijn gehaald. Ik waardeer je enorm, maar niet de manier waarop je dit stuk hebt geschreven!
  Zelf neem ik liever een voorbeeld aan een evangelist hier uit Nederland die hem persoonlijk heeft uitgenodigd thuis en daarna pas zijn mening heeft gevormd.

 83. TVB zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juni 2016 om 10:18

  Farizeïsme is voor mij iets totaal anders dan het diepe verlangen om eenvoudig Gods Woord te willen gehoorzamen en de ijver, de bewogenheid die daarvan het gevolg kan zijn. Het Woord van de Waarheid recht snijden, dwaalleer ontmaskeren,ook de vermenging van Waarheid en leugen, ik vind het in de Bijbel terug als opdrachten. Ook uit Handelingen kunnen we opmaken dat het om “de hele raad Gods” moet gaan.

 84. Marian zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juni 2016 om 13:15

  Net heb ik een eerste introductiefilmpje gezien van ‘De Laatste Reformatie’. Deze meneer zegt dat het de doop is die ons bevrijd van zonden, maar dat is het lijden en sterven van Jezus Christus heb ik altijd geleerd. Verder beweert hij dat we als christenen niet zondigen, omdat de Heilige Geest ons helpt. De zonde is hoe dan ook in mindere of in meerdere mate aanwezig bij alle mensen in de wereld en christenen vormen daar geen uitzondering op.
  Mijn eigen ervaring is dat de zonde, of we willen of niet, aan ons blijft kleven sinds de eerste zondeval van Adam en Eva. Hoe je er ook tegen vecht en vandaag de dag is het ook moeilijk er tegen te vechten, omdat de zonde alom wordt gepromoot, uitzonderingen daargelaten. De zonde wordt gepromoot en zelfs bijna verheerlijkt in de media (Second Love en talloze seksadvertenties), televisie (denk aan bepaalde films en Dr. Corrie in het Jeugdjournaal, denk aan de Gay-pride in Amsterdam, massale jongerenfeesten met zeer veel herrie).
  We zouden hier tegen moeten opstaan uit onze luie stoel en als een zwijgende meerderheid (hoop ik) gaan staan in Den Haag dat we dit niet meer willen. Ik ben het vechten alleen hier moe, want iedereen lacht mij uit. We zouden alle onverschilligheid die er is achter ons moeten laten en opstaan tegen het kwaad wat ons land al jarenlang overspoelt. Maar ik ben niet iemand die het voortouw kan nemen. Ik ben moe van alles, omdat de boze machten en krachten blijven doorgaan en er lijkt geen kruid tegen gewassen, hoe we ook ons best doen. En dan ook nog dat het internet e.d. ons gewoon wordt opgedrongen en we worden steeds gezogen ernaar toe, want alles moet digitaal. Maar leuk is het niet. In plaats van hier te reageren, zou ik veel liever mensen ontmoeten, die echt willen bidden met en voor elkaar, naar elkaar omzien. Zou dat ook niet veel beter werken? Christenvervolging hier in Nederland is niet ondenkbaar en ligt op de loer.

 85. Roeland Lammers te Emmeloord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juni 2016 om 17:39

  Broer Dirk,
  Je hebt met jouw schrijven absoluut geen recht gedaan aan het fenomeen The Last Reformation. Ook niet aan Torben. Je hebt de film van hem bekeken. Echter pijnlijk duidelijk heb je de Pionierschool en de lessen daar niet gezien.
  Duidelijk heb je je er te weinig in verdiept en maakt dan ook de ene onjuiste opmerking na de andere.
  Hiermee doe je een werking van God ernstig te kort.
  En mensen die jou of een ander vragen om wat nu wel of niet goed is, verwijs hen naar Jacobus 1, naar Johannes 14:26 en I Johannes 2:26,27 en 2 Timoteus 3:16,17. ZOdat zij volwassen worden, en het kennen van Vader, Zoon en Heilige Geest, en Woord, van Hart tot hart, naar de kracht en bedoeling van het Nieuwe Verbond: ieder zal de HERE kennen, van klein tot groot, dat is in Jeremia aangezegd en in Hebreen 8 en 9 nog es uitgelegd.

  Het gaat Torben niet om tekenen en wonderen, maar om Gods Aanwezigheid en Liefde voor de mens te laten zien daardoor, waardoor mensen tot geloof komen, tot wedergeboorte komen. En dat ze verder discipelen door Gods Geest en Woord, en door aansluiting bij een kerk. Dat mensen heiligen en Jezus volgen in eerbied en gehoorzaamheid en in bewogenheid voor medemens, dat is wat Torben voordoet en uitdraagt!!En hij zegt er meerdere keren zo duidelijk bij: ik ben een leerling, volg mij niet in waar ik anders ben dan Jezus, volg mij wel waar Jezus in te herkennen is, want Jezus, om Hem gaat het, Hem te eren met heel je leven, en Hem te gehoorzamen!. Zoals Markus 16, Matteus 28 en Hadeling2:36,37 :de zendingsopdrachten aan de kerk. IN Matteus 10, Lucas 10 en Markus 6 worden discipelen op stage gestuurd: Genees de zieken die daar zijn en als mensen vragen stellen, vertel hen van Gods Koninkrijk! Dirk, Torben, Roeland en elke lezer, doe dit!
  hartelijke groet, Roeland Lammers

 86. Dina zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juni 2016 om 18:45

  Helemaal mee eens. God geneest!!! Maar niet op onze tijd maar op ZIJN tijd! Ik vind die beweging een griezelige ontwikkeling. Ook bij mij zijn ze geweest om te genezen. Wat mij het meest tegen de borst stuitte waren de woorden : Jezus ik gebied u. Wie zijn zij om Jezus te kunnen gebieden? Als mensen er in willen geloven is dat hun goed recht, maar respect ook mensen die niet geloven in gebedsgenezing. Zoals ik al zei het gebeurt op Zijn tijd, niet omdat wij dat op dat moment graag willen.

 87. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juni 2016 om 19:50

  Dirk, ik sluit me ook helemaal bij Marian aan. En ik schrok ook van de woorden die ze bij Dina spraken: “Jezus ik gebied U”. Er is er maar 1 die gebied en dat is de Heere Jezus zelf. Wij zondaren hebben niets te gebieden aan Jezus. Wij behoren geheel terneer gebogen voor die Heilige God onze zonden te beleiden en Hem te SMEKEN om vergeving en om uitstorting van de Heilige Geest in onze harten. Ik bid dat jullie ogen geopend mogen worden voor de praktijken van de duivel. Hij is zo geslepen. Dirk, jij met je gezin en alle lezers een gezegende zondag toegewenst.

 88. Jen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juni 2016 om 20:21

  Thank you for not remaining silent Dirk: your humility, passion and concern for the Word of God has been personally encouraging to me. The “strange fire” phenomena may be part of the Laodicean experience world wide… Bless you for your faitfulness in discerning and sharing. Jen

 89. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juni 2016 om 17:01

  Wat zich in 1905 in negen maanden tijd voltrok in Wales, United Kingdom onder leiding van de 26 jarige halfwas-mijnwerker Evan Roberts, gesteund door een groep tieners(!!!), gaat zich herhalen, maar deze keer niet alleen in het kleine Wales, maar Wereldwijd!! Wales stond toen 9 maanden lang op zijn kop.

 90. Hilbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juni 2016 om 17:23

  Dirk,
  De gelovige in J.X. ontvangt niet zomaar de doop in de H. Geest. Er zal net als in Hand.
  voor gebeden moeten worden. Het is verkeerd te zeggen dat je na tot geloof te zijn gekomen je dan als gelovige meteen ook de H. Geest ontvangt.
  De kinderdoop is een dwaling en komt voort uit de R.K.K.

 91. Astrid zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juni 2016 om 23:11

  Hallo Dirk,

  Het lijkt me prima als je deze zaak verder gaat onderzoeken. Er zijn voors en tegens, de reacties lezende. Ik ben van jou goede commentaren gewend, maar deze vond ik zwak en niet onderbouwd. Er is behoefte aan duidelijkheid. Helaas is er misschien weinig onderscheid des geestes bij veel christenen. Dan wordt er in paniek een hoop geoordeeld en afgewezen. Aan de vruchten kent men de boom, is al genoemd. Maar ik kan die vruchten op grond van de film niet beoordelen. N.l. worden de gedoopte mensen stabiele christenen? Ik hoop dat oprecht. En ga er niet meteen vanuit dat dat niet zo is. Maar dat is een onderzoekje van jou waard.

 92. Marion zegt:
  Geplaatst op zondag 5 juni 2016 om 5:41

  Wat een hetze is dit weer tegen een persoon. Wanneer is er eens eenheid en onderlinge liefde. Ik word zo moe van jullie met die misselijkmakende eeuwige betweterige wettische over woorden struikelende kritiek!!! Gaan jullie zelf de straat op, leggen jullie zelf de zieken de handen op in de naam van Jezus, drijven jullie demonen uit als iemand bezeten is hierdoor? Wel een het verhaal van de kamerling gelezen in Nieuwe Testament? Jullie moeten je werkelijk de ogen uit het hoofd schamen en God om vergeving vragen, nooit gehoord van de splinter en de balk zeker!!!!

 93. jedeha zegt:
  Geplaatst op zondag 5 juni 2016 om 15:56

  Zoals het a l t i j d uitgelegd werd, waren tekenen en wonderen in het Bijbelboek Handelingen nodig om het Woord van God te bevestigen. Naarmate het Woord bekend werd, namen de tekenen en wonderen af, die overigens a l l e e n door de Apostelen verricht werden, mannen die Christus op aarde gezien hadden, de apostel Paulus de Verheerlijkte Heiland. Naar Hebreeën 6:5 waren het de krachten van de toekomende eeuw, dwz de regering van De Heere der Heerscharen vanuit Jerusalem, straks, als De Koning der Joden.

  Hebr. 6:5 En gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten der toekomende eeuw…

  https:\/\/bijbel.opurk.nl/LeesVergelijk.php?Vertaling%5B%5D=Staten+vertaling+&BijbelBoek=Hebreen&Hoofdstuk=6

  P.S. …dat er op het zendingsveld (waar dan ook) nog vele wonderen gebeuren, dat geloof ik zéker, maar betwijfel het wanneer er op elke hoek van de straat een Bijbel gekocht kan worden, maar, hoewel, de Heere God is soeverein.

 94. Alle Hiemstra zegt:
  Geplaatst op zondag 5 juni 2016 om 22:42

  Beste Dirk,

  Ik heb veel respect voor jou en je bediening, het is ook goed om te waarschuwen voor de vele dwalingen we moeten waakzaam zijn. Maar ik vind je in dit artikel wel heel kort door de bocht want er staat een reeks aan argumenten die niet naar mijns inziens niet op waarheid berusten. (deze argumenten zijn al meerdere malen genoemd door anderen ik zal ze niet herhalen) Als je iemand of een beweging publiekelijk veroordeelt en er voor waarschuwt lijkt het mij belangrijk om eerst gedegen onderzoek te doen.
  Je geeft ook al aan dat je dat wilt gaan doen, bedankt daar voor.

  Veel wijsheid gewenst

 95. Marleen Vos zegt:
  Geplaatst op maandag 6 juni 2016 om 12:51

  Beste Dirk,
  Wat ik proef in je column, is angst. Angst voor dingen die je vanuit jouw achtergrond waarschijnlijk niet gewend bent. En bovendien staan er, al vele malen door anderen genoemd, aannames en conclusies in, die je niet kunt baseren op feiten. “Onderzoek alle dingen, en behoud het goede”, staat er in de Bijbel. God geneest, ook vandaag! Wie zijn wij om Hem hierin te kort te doen? Wie zijn wij, om te denken dat God zuinig is in genade? (jouw columns lezend, weet ik dat je niet denkt dat God zuinig is, maar ik bedoel te zeggen dat we moeten oppassen God in ons eigen vertrouwde hokje te willen plaatsen. Hij kan meer dan wij bidden of beseffen!). Beste Dirk, ik hoop dat je hier biddend mee verder gaat (en ik denk ook dat je dat doet). Ik wens je dat God je verder inzicht zal geven in Zijn grote plan met ons.

 96. Michel zegt:
  Geplaatst op maandag 6 juni 2016 om 16:01

  Beste Dirk,

  Ik ben afgelopen weekend in Zelhem geweest en heb gehoord wat hij leert. Een aantal stevige beweringen in dit stuk kloppen gewoonweg niet (dat hij belangrijk zou zijn bijvoorbeeld, ontkracht hij zelf regelmatig). Ook ben ik bezig in één van zijn boeken, en de eerste hoofdstukken zijn goed om te lezen. Ik heb zeker vragen, maar hij heeft afgelopen weekend ook zoveel goede lessen meegegeven die velen ter harte mogen nemen. Ik heb niet al zijn boeken gelezen, dus ik weet niet alles, maar uw stuk komt op mij over alsof u zich er (nog) niet goed in verdiept heeft. Momenteel verdiep ik me er zelf ook in.

  De film is inderdaad selectief, laat allerlei ‘successen’ zien, wat hij ook heeft aangegeven tijdens de conferentie. Hij geeft zelf aan dat het niet altijd gebeurt, en dat de boodschap van de film(pjes) is: het kan, ook nu.

  Verder vind ik het ook wel wat makkelijk om meteen ‘een grote dwaling’ enz. erbij te halen. Het zou ook kunnen dat ‘evolutie’ of ‘materialisme’ een grote dwaling kan zijn die vele mensen aftrekt van het geloof (‘zou kunnen’ zeg ik). Het interessante is dat hij dezelfde teksten als u aanhaalt om mensen te waarschuwen: zijn tweede hoofdstuk in het boek wat ik aan het lezen ben gaat over de tekst “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.”

  Hij waarschuwt ook tegen oppervlakkigheid, dat God heilig is, dat wij zondig zijn en ons moeten bekeren enz. enz. Zelf kom ik uit een orthodox reformatorisch kerkverband (zit ik nog), en veel zaken komen overeen (uiteraard niet: geloofsdoop, gaven van (en doop met) de Heilige Geest, uitdrijven van demonen en genezingen). Wat ik zelf (al langer) een lastig punt vindt, aangezien het wel in de Bijbel voorkomt.

  Goed, benieuwd waar u mee komt na vervolgonderzoek.

 97. Marinus de Jong zegt:
  Geplaatst op maandag 6 juni 2016 om 22:54

  Op de conferentie te Zelhem was ook een Dominee aanwezig van de Vrijgemaakte kerk.
  Deze was erg onder de indruk van Torben en zijn verkondiging.
  Hij deelde mee dat zondag de mensen naar de kerk moesten komen, want er zou gebeden worden voor de doop in de Heilige Geest.
  Hij was overtuigd dat we de Geest nodig hebben om tot een levend geloof te komen in Jezus Christus.
  En verder laat Torben iederéén vrij om te geloven op ieders eigen wijze, en in de kerk waar hij of zij zich thuis voelt. Torben haalt niemand de kerk uit, wel heeft hij een aantal vraagtekens bij de kerk als instituut en het instant houden daarvan. Dat is op zich ook gezond, om kritisch jezelf onder de loep te leggen en te bezien waar je mee bezig bent en dat naast je roeping te leggen.
  Maar velen voelen zich aangevallen als iemand kritisch is en het op een andere wijze in praktijk brengt. De opmerking over na een jaar weer bezien hoeveel er nog gelovig zijn, kan ik ook vragen hoe staat het met de kerk sinds 1960, zijn er gelovigen bijgekomen in NL die de kerk bezoeken? Graag een eerlijk antwoord. Hoeveel ongelovige mensen heeft u al bereikt die hun zonden beleden en hun leven aan Jezus toevertrouwden? Zijn zo maar een paar vragen die bij me opkomen. Ik denk dat we voor elkaar moeten bidden en dan zal de Here wel voor ieder zorgen. Want of iemand valt of staat, dat gaat alleen zijn eigen Heer aan. Maar door dit schrijven wordt er alleen maar verdeeldheid gebracht en harten verontrust.

 98. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 juni 2016 om 0:46

  Ik kreeg de volgende reactie van Louisa via de e-mail toegestuurd, met het verzoek deze hier te plaatsen.

  Beste Dirk,

  Ik vind het heel goed dat je er voor waarschuwt, want er zijn heel veel dwalingen en je moet echt bidden voor onderscheiding van geesten.Hier wil ik een goede link sturen die goed onderbouwd is.

  https:\/\/www.rejoicenow.nl/page/the-last-reformation

  Gods zegen toegewenst!

 99. Berend zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 juni 2016 om 10:19

  Persoonlijk ben ik niet met de laatste link eens, dat de gaven in tongen zouden zijn verdwenen. Er bestaan verschillende opvattingen over.

 100. Helma zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 juni 2016 om 16:22

  Handelingen 5: 38 en 39
  … Daarom raad ik u aan u niet met deze mannen (vul in TLR) te bemoeien. Laat hen met rust. Want als hun ideeen en a tiviteiten mensenwerk zijn, komt er vanzelf een einde aan. Maar als ze van God komen, zult u er niets tegen kunnen beginnen. Dan loopt u gevaar tegen God zelf te strijden.

 101. Joop zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 juni 2016 om 19:39

  1 Johannes 4:1
  Geliefden, vertrouwt niet iedere geest (ook bij TLR), maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

  Matteus 24:4
  Ziet toe, dat niemand u verleide!

 102. Margriet zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 juni 2016 om 11:43

  Het boekje `De latente kracht van de ziel` door Watchman Nee is verrassend herkenbaar als het gaat over dit onderwerp. Ik raad aan om dit te lezen tijdens ieders zoektocht!

  Dank ook voor de site genoemd in nr.98.

 103. adrie zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 juni 2016 om 17:05

  Mijn hart huilt als ik dit allemaal lees…….
  Religieuze geesten zijn idd niet blij met Jezus, zoals we heel veel lezen in de bijbel.
  De wetgeleerden en de farizeeërs waren ziedend op Jezus en zochten naar fouten om Hem te kunnen vervolgen. Hij deed alles zo anders…. niet volgens hun werkwijze.
  “De ijver voor uw huis heeft Mij verteerd” is wat de discipelen zich herinnerden toen Jezus de tempel schoonveegde.
  Let wel, er staat : “voor uw huis” heeft Mij verteerd. Hij zei niet: “voor Mijn huis”.
  “Jezus is gekomen om de gevangenen vrij te maken” Dit hoorde ik pas in een droom, heel bijzonder.
  Met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God.
  Zien we de nood wel in de wereld, ipv te bekritiseren en discussieren?
  Gods Geest woont in ons en wij zijn Zijn Tempel!
  God woont niet in een huis met handen gemaakt.
  Hoe kijken wij om ons heen naar mensen?
  Kijken we met veroordelende ogen of met de ogen van ontferming van de Here Jezus?
  Bid en stap uit en beweeg onder de Heilige Geest, want de wind blaast waarheen hij wilt, en je hoort zijn geluid, maar je weet niet vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is!
  En dat is een verrassend leven en aan de vruchten zal je de boom herkennen.

  Gods zegen Adrie

 104. Johannes zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 juni 2016 om 17:06

  Ik ken Torben inmiddels 4 jaar en ik ken hem redelijk goed. Hij heeft diverse keren bij ons gelogeerd met zijn familie. Ik heb geen sterke mening voor of tegen The Last Reformation, maar ik wil toch wel iets delen over Torben, omdat ik zijn achtergrond ken.

  Toen hij tot geloof is gekomen heeft hij al zijn aardse bezittingen weg gedaan en is hij met zijn gezin in een goedkoop huurhuis gaan wonen, ergens in een kelder. Met een oude krakkemikkige auto reed (of rijdt) hij op eigen kosten naar Nederland en terug. Hij besteedt al zijn tijd aan zijn gezin en aan Jezus. Hij is enorm gepassioneerd om zoveel mogelijk mensen te behouden voor de eeuwigheid en ze Jezus te laten leren kennen. Je hoeft het niet eens te zijn met zijn prediking, maar deze man heeft letterlijk alles opgegeven voor Jezus. Hier kunnen velen van ons, inclusief mijzelf nog een voorbeeld aan nemen.

  Pas op voor dwaalleraren, maar pas ook op om iemand te snel een dwaalleraar te noemen. Het enige advies wat ik zou willen geven is: bid in liefde voor Torben dat hij God’s woorden spreekt en dat hij nog veel mensen to de Heer mag brengen. Bidt ook voor uzelf dat de Geest van God u mag leiden in uw geloof en u mag beschermen tegen dwalingen.

  Dirk,

  Goed dat je jouw mening geeft en de discussie aan wilt gaan! Hulde hiervoor! Er zitten overigens een aantal feitelijke onjuistheden in het gedeelte over TLR, waar je wat gehaast conclusies heb getrokken. Het lijkt me inderdaad raadzaam om hier nog wat meer tijd aan te besteden.

  God’s zegen toegewenst!

 105. Arjan zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juni 2016 om 15:20

  Op de reactie van Johannes hierboven zeg ik volmondig Amen.
  Verder wil ik zeggen, lees de Bijbel en haal daar je wijsheid en conclusies uit.
  Laten we God bidden om ons de ogen te openen voor Zijn werk in deze wereld.
  We hebben als kerk en gelovigen veel werk laten liggen, er moet nog veel gedaan worden.
  Ga de wereld in en verkondig de blijde boodschap van het evangelie van Jezus Christus, en gebruik alles wat Jezus ons door Zijn Geest geeft om dat kracht bij te zetten. Volg Jezus in zijn voetsporen en hou je blik gericht op Hem. Kijk uit met oordelen, dat is niet aan ons maar alleen aan God.

 106. Mandy zegt:
  Geplaatst op donderdag 30 juni 2016 om 22:20

  Jezus gebood: Ga uit in de gehele wereld en predik het Evangelie. Het Evangelie:

  In Joh. 1:12 staat dat degenen die Jezus aangenomen hebben – d.w.z. die Hem niet geweigerd of afgewezen hebben – die heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, dus diegenen die in Zijn naam geloven. Hoe word je een kind van God? Door wederom geboren te worden uit water en Geest:

  Jezus zei in Joh. 3 tot 3x toe: “Word wederom geboren uit water en Geest en je zult het Koninkrijk van God kunnen zien, begrijpen en ingaan.”

  Hand. 2:38 Bekeert u en een ieder van u word gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

  Bekeren is anders gaan denken, draai je om en wees bereid om je oude paden achter je te laten en het op God’s manier te willen doen. (Een baby kan zich nog niet bekeren, kinderdoop staat dan ook niet in de Bijbel)

  Dopen (originele tekst: baptizo) is volledig onderdompelen in water. Dopen staat voor het begraven van het oude leven en opstaan in een nieuw leven met Jezus. Dat nieuwe leven ontvang je van God in de vorm van Zijn Heilige Geest. Wanneer een babietje wordt geboren gaat het huilen, het geeft een geluid, een teken van leven.

  Joh. 3:8 YLT ‘The Spirit where He willeth doth blow, and His voice thou dost hear, but thou hast not known whence He cometh, and whither He goeth; thus is every one who has been born of the Spirit.’

  NL SV ‘De GEEST blaast waarheen Hij wil en gij hoort Zijn STEM, maar gij weet niet vanwaar Hij komt en waar Hij heengaat. ZO IS HET BIJ EEN IEDER DIE UIT DE GEEST GEBOREN IS.’

  Het ontvangen van de Heilige Geest gaat gepaard met een persoonlijk bewijs dat God aan een ieder geeft, niemand uitgezonderd; het ontvangen van een taal om tot God te kunnen bidden, oftewel het spreken in tongen. In deze taal kun je 1 op 1 met God communiceren.

 107. Mandy zegt:
  Geplaatst op donderdag 30 juni 2016 om 22:21

  Het is een pure, reine spraak zegt de Bijbel, waarin je God aanbidt in Geest en hem tevens de diepten van je hart kenbaar maakt, doordat de Heilige Geest voor jou bidt. Als resultaat hiervan krijg je een heldere visie, de visie van Christus, je wordt opgebouwd en groeit in je geloof en je krijgt allerlei inzichten van God die je helpen om meer te gaan lijken op Zijn Zoon Jezus Christus.

  Efeze 6:10-18 ‘Doet aan de gehele wapenuitrusting van God….
  Met alle bidding en smeking, BIDDENDE TE ALLEN TIJDE IN DE GEEST, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen (wederom geboren Christenen).’

  Wanneer je wederom geboren bent uit water en Geest ben je pas echt een kind van God en begint je nieuwe leven met Hem, vol van tekenen en wonderen:

  Mark. 16:15-20
  15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.
  16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.
  17 En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken.
  18 Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.
  19 De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods.
  20 En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen.

  Het ware Evangelie, zoals hierboven in de geschriften te lezen is, wordt door Torben gepredikt. Het resultaat hiervan is dat er een grote opwekking aan het gebeuren is. Er worden vele mensen wederom geboren, waarom? Omdat God’s kracht aan hen wordt geopenbaard, door tekenen en wonderen. In Handelingen lezen we over enorme opwekkingen, nadat God’s kracht werd gedemonstreerd aan de mensen. Verder wil ik je meegeven dat de vele geschriften die je aanhaalt uit het NT (na Handelingen), zijn geschreven aan Geestvervulde mensen, dwz aan de wederom geboren kinderen van God. Deze mensen zijn allen gedoopt en hebben de Heilige Geest ontvangen met het spreken in tongen als Bijbels bewijs daarvan.

 108. Anja zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 juli 2016 om 20:19

  Beste mensen, wat jammer dat je wel wijst Dirk en ook nog een oordeel velt over Torben! Laten we bidden dat hij de waarheid leert kennen! Hij predikt niets anders dan Jezus en die gekruisigd! Geen stoel voor hem op de eerste rij met een flesje water voor hem. Wat ik zo vaak heb gezien op conferenties, alsof de een belangrijker zijn dan de ander. Geen hoog verheven alleen door hem gedoopt! Juist niet! Ik heb nog nooit zo’n prediker eerder ontmoet die niet zelf in de belangstelling wil staan. Iedereen bidt voor anderen! Iedereen doopt anderen! En wat is hij vastberaden om Jezus en die gekruisigd te prediken!
  Wat je als waarschuwing had geschreven Dirk heb ik me ter harte genomen voor ik hem meemaakte! Wat heb ik me geschaamd toen ik zijn hart proefde! Diep respect voor zijn manier van onderwijs en het aanmoedigen niet langer in de kerk te zitten maar naar de mensen te gaan! De velden zijn wit om te oogsten! Ik zou je adviseren eens te gaan meemaken Dirk !

 109. Ria Horst zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2016 om 15:24

  Ik heb alle reacties gelezen. Ik wil nog even iets zeggen over de manier van bidden voor genezing of bevrijding. Er werd hierboven gezegd dat er gebeden wordt : ik gebied Jezus om… enz. Dit is niet waar. Dat zou idd een slecht gebed zijn. Er wordt gebeden : ik gebied genezing in de naam van Jezus.Dank u Heer voor genezing, voor heling. Dat is Bijbels. En vaak zijn de gebeden ook uitgebreider en vragend . Dat ligt ook aan de persoon die bidt.
  Ik ben blij met de positieve reacties over TLR. En hoop dat Dirk van Genderen die zoveel authoriteit heeft in Nederland zich oprecht nog weer verdiept in deze materie.
  Gods zegen daarbij toegebeden.

 110. Arno zegt:
  Geplaatst op maandag 11 juli 2016 om 23:55

  Torben raakt een gevoelige snaar, een latent aanwezig gevoel bij zovele mensen die ‘iets met Jezus’ hebben; van gereformeerden en evangelisten tot aan katholieken, van protestanten tot aan kerkverlaters. Ik ben ook geraakt. Met een dubbel gevoel zie ik Torben een streep door een katholieke kerk zetten. Pijn en bewondering. Pijn omdat deze kerk in mijn ziel verankerd zit maar ook bewondering voor de manier waarop Torben de Christelijke kern op mij over weet te brengen. Na veel lezen in de Bijbel en beschouwende boeken gelezen te hebben komt dit toch wel heel dicht bij ‘een kinderlijk geloof in God’, zoals het ooit bedoelt was?

 111. Johan Brouwer zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juli 2016 om 20:29

  Beste Dick,
  Tijdens mijn onderzoek naar ‘de laatste reformatie’ kwam ik ook jouw naam tegen. Eerlijk gezegd wist ik niet eens wie je was. Dat dus maar eens gedaan.

  Nu begrijp ik het vak van columnist, publicist en/of spreker maar al te goed. Jouw passie is oa het plaatsen (iedere week!) van een nieuw commentaar; zo ook over ‘de laatste reformatie’.

  Prima ook goed dat je het doet. Je zet nl. mensen aan tot nadenken. Maar ik wil je uitdagen om het schrijven tijdelijk naast je neer te leggen en de tijd te nemen om de YouTube lessen te volgen, of ga eens langs in Voorthuizen tijdens de kickstart-weken. Volgens mij ben je van harte welkom. En dan opnieuw de ‘pen’ te pakken en je vervolg commentaar te plaatsen.

  En ook vanuit mij is het bewogenheid dat ik hierop reageer en niet om met de vinger naar wie dan ook te wijzen. Persoonlijk ben ik van mening om eerst iets te onderzoeken voordat je gaat reageren. En ja jammer voor de vluchtige onder ons; dat het 20 lessen zijn. Dat kost effe tijd. Maar in het perspectief tot…een fractie :). Een liefdevolle groet.

 112. douwe zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 juli 2016 om 21:41

  Beste Dick en anderen

  Ik doe een oproep “stop met het leveren van kritiek op Gods kinderen”, Stop met het geven van kritiek op de discipelen van Jezus. Kritiek is zo gemakkelijk, maar om gehoorzaam aan Jezus te zijn, die aan de gelovigen in Markus 16 opdraagt om het evangelie te verkondigen en zieken te genezen. Doet u dat meneer van Genderen?

  Weet u, het zijn net supporters die naar een voetbalwedstrijd kijken en kritiek hebben op een speler die wel voetbalt, oh wat is het gemakkelijk om kritiek te hebben op een voetballer, je voetbalt gelukkig niet zelf anders zou je misschien ook kritiek krijgen.

  En jij meneer van Genderen wanneer gaat u mensen genezen in Jezus naam, dat is gehoorzaam zijn aan Jezus die ons de gelovigen opdroeg om het evangelie te verkondigen en zieken te genezen.(deze twee kun je niet los koppelen)

  De wereld is in barendsnood wachtend op de openbaring van de Zonen Gods om de werken te doen die Jezus deed, en die zoon/dochter ben jij de wedergeborene. Ga en gehoorzaam Jezus en ga de straat op en verkondig het evangelie, en genees de mensen, en ze zullen genezen, dat is een belofte.

  Mensen die de ander niet de handen op durven leggen en genezing uit te spreken over deze verdrietige zieke kinderen en volwassenen, zijn vaak bang dat deze mensen niet genezen, maar Jezus zegt toch “en zij zullen genezen”. Hoe lang moeten zij nog lijden. Doe het, want Hij is met je

  Ik heb respect voor die mensen die aan Jezus oproep gehoorzaam zijn en wel de straat op gaan.

  Meneer van Genderen en u, Jezus vraagt u te stoppen met het geven van kritiek op Gods kinderen die wel gehoorzaam zijn

 113. Rigo Kneefel zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 juli 2016 om 23:55

  Beste Dick en overige ‘tegenstanders’ van Torben,

  Ook ik heb met gepaste afstandelijkheid kennis genomen van het werk van Torben en zijn Pioneer School via internet. Persoonlijk geen nieuws onder de zon behalve dat hij de straatevangelisatie weer in beeld brengt, echter met daadwerkelijke tekenen en wonderen die bij hem te zien zijn en bij de meeste christenen sprake is van latent aanwezig zijn. Onwetendheid en ongehoorzaamheid blijken de boosdoeners.
  Om nu meteen tussen de beste stuurlui aan wal te gaan staan en met de bekende tekst Mattheüs 7:21-23 te zwaaien, maar ook de tekst:
  “Wie gelooft (hetgeen Jezus heeft gezegd en opgedragen) en gedoopt is (in water en in de Heilige Geest) zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in Mijn Naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.” in ogenschouw te nemen, wordt het toch oppassen waarmee je iemand iets toedicht.
  Op dit moment heb ik 14 van de 20 lessen via Youtube gevolgd en kan ik tot nu toe geen tegenstrijdige opvattingen aantreffen. Torben raakt wel de gevoelige snaar door de kerken op hun nummer te zetten door aan te geven dat zij diverse zaken hebben gearchiveerd.
  Torben predikt Jezus, geeft de eer aan Jezus en zet woorden om in daden. Gaan we voor hem bidden of gaan we hem torpederen?
  ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

 114. Dhr. P. Pieper zegt:
  Geplaatst op maandag 25 juli 2016 om 21:21

  Het doet mij pijn om dit te lezen. Voor mij is het onderwijs van TLR een feest van herkenning. Op mijn 23ste radicaal tot inkeer gekomen door een teken. Van het roken af, van de drugs af, diep zondebesef, relatie met ouders hersteld, niet meer kunnen liegen, van rugklachten genezen, enzovoorts.Het gros van de mensen die tot bekering komt door hun evangelisatiestijl zoals beschreven in o.a. Lucas 10 en Marcus 16 maken hetzelfde mee. Ze laten hun zondige levensstijl achter zich, Prijs GOD!

 115. c de Jager zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 juli 2016 om 16:45

  ONGELOOF is de kern van dit alles
  Mensen zitten vast in Dogma’s en eigen interpretaties die door de eeuwen zijn gevormd tot een “vroom” leven.
  Radicaliteit vraag moed net zoals bij Jezus voorleefde!.

 116. Hans Hofman zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2016 om 21:04

  in ieder geval mooi dat iemand de moed heeft het dood verklaarde kind “straatevangelisatie” weer heeft durven opgraven! Wij doen dat al zo’n 36 jaar met regelmatig tegen wind, leugencampagnes en boycots… En dat is heel verdrietig! gelukkig is dat de laatste jaren wat minder alhoewel negeren ook zo iets is. Ik heb bovenstaand artikel gelezen en zal zelf verder met open ogen en zonder vooroordeel onderzoek doen (de momenten dat ik er tijd voor vind). Laten we in ieder geval allemaal dat doen wat God door Zijn Geest aan ons persoonlijk vraagt, waakzaam zijn en alles toetsen wat op onze weg komt. Zelf trouw bij het woord en de zendingsopdracht blijven. Meer vraagt de Heer niet van ons. Hans Hofman

 117. Jos Brakels zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2016 om 10:05

  Dag Dirk, ik heb het filmpje gezien en was ontzettend ontroerd en ook in mijn hart kwam dat verlangen om voor mensen die lijden te bidden. Ik doe dat trouwens al een beetje,zie niet altijd resultaat maar soms ook wel.Nu dacht ik , ik moet ook wat kritiek erover lezen of het wel in orde is, en ik kwam bij jou terecht.
  Mijn vreugde verdween snel en voelde me een beetje terneergeslagen.
  Ik dacht wat zegt Jezus hierover en in mij kwam de gedachte dat Jezus tegen Zijn leerlingen zegt: laat die mensen hun gang gaan als zij wonderen doen in mijn naam, want wie niet tegen Mij is ,is voor Mij.
  En ook: waarom zou de duivel zichzelf uitdrijven.
  Wil je mij proberen een antwoordt te geven AUB. Een hartelijke groet Jos

 118. Job van Neijenhof zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 augustus 2016 om 12:52

  Ik vind het jammer dat christenen vandaag de dag alleen maar uit zijn op wonderen en tekenen in plaats van de leer te brengen die de Here Jezus ons als opdracht hebt meegegeven te getuigen van Zijn grote liefde en redding voor de mensen, wat heb je aan genezing als het niet leidt tot je redding.
  Bid en laat je leiden door de Heilige Geest en als God je inzicht geeft wie weet genees Hij iemand door jouw gebed maar laten deze dingen niet jouw prioriteiten zijn maar laat God door jou heen werken.
  Dan werkt het tot Zijn eer.

 119. Rigo Kneefel zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 augustus 2016 om 14:16

  Mijn vervolgvisie na de eerste 14 lessen is enigszins gewijzigd (nr.113 dd. 20 juli 2016). Bij de (soms wel zeer heftige) uitdrijvingen van demonen had ik mijn bedenkingen, terwijl ik genezingswonderen en een teken van heel dichtbij heb mogen meemaken (en dat sinds 1954). De lessen van meer dan een uur per aflevering zou door de constante herhalingen met ca 50% ingekort kunnen worden. Maar repetitie is vaak de beste leermeester. Voor de rest is het heel ‘real’, ineens was het in de lucht te lezen (door een ingehuurd vliegtuig?). Het blijvende advies om altijd waakzaam te blijven, blijft van kracht. Het volgende artikel geeft goede richtlijnen:

  https:\/\/www.refoweb.nl/vragenrubriek/23949/laatste-reformatie-torben-sondergaard/

 120. ralph zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 augustus 2016 om 1:25

  Coby Coby Coby (29 mei) toch, je praat echt als een kip zonder kop. Sorry dat ik het zeg, je kent duidelijk het evangelie niet. Dirk, ik vind je stuk tekst trouwens top. Ik wil even dit kwijt. Als de Heer zegt “Mijn schapen kennen Mijn stem”, bedoelt God niets anders dan dat wij Zijn Woord de bijbel kennen. Als wij 1 korinthiers 12 vanaf vers 4 lezen worden de tekengaven opgetekend. Daar komt geen brabbeltaal in voor. Op elke plek in het nieuwe testament waar er gesproken wordt over taal (tong, oud nederlands) is de betekenis hetzelfde. Glossa. Tongentaal is een leugen van de duivel en is verzonnen door demonisch bezeten mensen ontstaan rond 1901 bij de charismatisch kerk 1906 bij de pinkstersekte. Alleen door deze toetsing aan het woord weet de christen al meteen dat deze beweging ‘de last reformation’ niet van God is! Op dit moment hebben wij het gecoplementeerde Woord van God (Door Paulus, zie Kollosensen 1 vers 25) en dat woord is ons genoeg. Zie 2 Timotheus 3 vers 16. Lees deze tekst eens gigaaaaa goed en je zal moeten erkennen de Torben Sondergaard van de duivel predikt en niet vanuit het Woord. Voor de duidelijkheid: de tekengaven uit 1 korinthiers 12 bestaan niet meer sinds 70 na Christus. Ook nadat de oude profeten en de apostelen waren gestorven zijn er nooit meer van deze Godsmannen opgestaan. Die bedieningen bestaan alleen nog via het Woord. Torben Sondergaard praat niet namens God. Hij vertelt een vals evangelie en Coby: de tekst over valse leraar is wel degelijk voor lui zoals hij. Het is beter te bidden voor zulke misleiders dan ze te volgen. Want door hen te volgen dan kom je uit bij de dood. Iedereen die een beetje het woord kent, ziet meteen dat deze beweging een sekte is die 0,0 met de God van de bijbel te maken heeft. Bid voor die Torben en bid ook dat hij niet zoveel slachtoffers maakt. Gbu u all, Ralph Kraus.

 121. ralph zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 augustus 2016 om 1:56

  Dathenum (29 mei). Men kan wel degelijk zien na 1 filmpje van Torben Sondergaard dat dat niet uit en van God is. Bijbel toetsing dat doorstaat de last reformation niet! 1 naar christelijke samenkomsten (kerk) moeten we gaan. We moeten het niet verzaken. 2 glossolalie (tongentaal) komt nergens voor in de bijbel dus ook niet van God. 3 Sondergaard voegt openbaringen toe aan de bijbel en overtreedt daar Openbaring 22 vers 18 en valt ook door de mand bij 2 Timotheus 3 vers 16. De bijbel is ons genoeg en niet buiten de bijbel om, profetie van valse leraren. 4 de doop in de Heilige Geest is niets anders dan dat iemand zich bekeert door hulp van diezelfde Heilige Geest. Kinderen van God zijn Geestvervuld voor de waterdoop. (En dan bedoel ik niet het huis van Cornelius, toen het nog de doop van Johannes heten. Als je trouwens leest over Cornelius zie je dat nadat de apostel de hand op had gelegd de mensen profeteerden en in andere talen spraken. Merk op dat als je verder leest de apostel zegt in Handelingen 10: “net als ons”, en daar verwijst hij naar Handelingen 2 waar het spreken in talen haarfijn uitgelegd wordt), dus er is geen tweeede doop in de Heilige Geest en ook geen brabbeltaal. 5 God geneest nog steeds maar niet meer door mensen die zeggen een genezingsbediening te hebben. Deze bediening hield ook op 70 na Christus. 6 Nergens in de bijbel worden wij christenen opgeroepen om duivelen of demonen te bestraffen en uit te werpen. 7 Markus 16 vers 17 was bedoeld voor de apostelen en degene op wie zij de handen legde, het werd vervuld in Handelingen 2.

  Toets alles en iedereen aan het Woord, want de bijbel is ons genoeg!!!!

  Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.
  2 Timotheüs 3:16‭-‬17 SV1750

  Gbu Ralph Kraus

 122. ralph zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 augustus 2016 om 2:19

  Beste Dirk, de mensen die voor mr Torben zijn en tegen jouw schrijven, kunnen daar niks aan doen. Ze zijn blind en hebben de Geest van God niet maar lezen de bijbel met wereldse ogen. Deze Torben valt op alle punten onderuit als je hem toetst aan de bijbel. Goed werk Dirk. In dit stuk zijn al verschillende mensen die het pakken en nu zien dat die Deen een sekte heeft opgezet. En ik vind dat totaal niet dat je oordeelt. Dat doet God straks. Dus laten we bidden voor die Deen en al de mensen die hij misleid.

  Gbu bro

 123. Roy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 september 2016 om 20:24

  Het is september en toch wil ik nog even reageren. Om eerlijk te zijn word ik een beetje moe, moe van dit soort stukjes, hoe goed het ook bedoeld is. Ik heb me ook verdiept in The Last Reformation en ik denk wel dat ik mag zeggen dat broeder Dik zich niet goed verdiept heeft in The Last Reformation. Doe het nog eens Dik! De film is niet representatief voor het geheel, dus kijk verder dan dat, bekijk de 20 pionier lessen op Youtube en lees de boeken. Dat is iets daadwerkelijk onderzoeken.

  En voor al de mensen die zich enorm druk maken in hun reacties, lees handelingen eens Gamalïël heeft daar iets moois gezegd. “of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden.”

  Het is aan God niet aan u. Maak u drukker om uzelf, ben u al een kind van God? En uw buurman?

 124. C.v.h. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 september 2016 om 12:53

  Beste Dirk,

  Spijtig vallen veel mensen in deze val. De mensen lijken geïndoctrineerd te raken, waardoor zij niet met open ogen de waarheid wat in de bijbel staat te willen lezen en deze dan te vergelijken met wat Sondergaard probeert te verkondigen. Zeker voor wat betreft mensen met een minder goed denkvermogen, dit zie ik recht voor mijn ogen gebeuren dat mijn broer door deze beweging zich volledig tegenover mij heeft gezet. Men kan mij niet wijs maken dat dit de bedoeling is van Onze Lieve Heer. Het woord van God is Liefde. En geen haatzaaierij over dat andere geloven niet goed zijn of wat dan ook. Ik hoop dat ik mijn broer kan helpen met steun van Onze Lieve Heer, om hem weer op het rechte pad te kunnen zetten.

 125. Roelof Kingma zegt:
  Geplaatst op zondag 13 november 2016 om 0:48

  Beste Dirk,

  Ten aanzien van de doop wil ik een aanvulling geven, omdat kennelijk er een onderschatting is van de waarde van de doop. In Matthéüs 16:13-20 is het de Here Jezus die aan Petrus(!) de sleutels geeft van het Koninkrijk der hemelen. Mijn vraag aan vele leraars,voorgangers en dominees hebben nimmer een antwoord opgeleverd op de vraag: Wat zijn die sleutels?

  Echter, als je Handelingen 2 goed leest, is er één specifieke apostel die reageert na de uitstorting van de Heilige Geest, als er iemand roept dat ze waarschijnlijk dronken zijn: Petrus! Toen aan het eind van het betoog de mensen radeloos riepen wat ze moesten doen, antwoordde Petrus in vers 38 met de 3 sleutels (en niet 2 zoals te zien is in het Vaticaan):
  1. Bekeer je
  2. Laat je dopen in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van je zonden
  3. Je zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen (waaronder spreken in ‘nieuwe tongen’)
  In de bekering zit ‘het sterven’, het afsterven aan de wereld

  In de doop zit de begrafenis van dat oude leven
  In de doop zit de opstanding in een nieuw leven, maar er is nog iets wezenlijks aan de doop!
  De doper doopt in Jezus’ Naam, dus namens Jezus, in opdracht van en in Zijn autoriteit. De dopeling krijgt een hemelse familienaam (i.t.t. Matthéüs 28:19). Die nieuwe familienaam is van wezenlijk belang om mede-erfgenamen te worden. Op dezelfde wijze gebeurde dat met de geboorte van mijn kinderen: Ik heb ze aangegeven bij de Burgerlijke Stand en heb ze mijn naam gegeven. En omdat ze mijn naamdragers zijn, zijn ze mijn rechtmatige erfgenamen.

  Ik geloof in de handelingen van Handelingen. Vergeet niet dat de Here Jezus zijn discipelen berispte toen zij mensen die wonderen verrichtten in de Naam van Jezus dat hadden verboden. De Here Jezus zei dat wie tegen Hem niet was, voor Hem was. Torben c.s. leggen handen op en genezen in de Naam van Jezus. En dat is volgens mij naar de letter van het Woord.

  Shalom, Roelof

 126. marga Keurhorst zegt:
  Geplaatst op woensdag 14 december 2016 om 12:58

  Wel 125 berichten/reacties en dan niet waar???

 127. Frans zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017 om 18:55

  Tegen mensen die hier Torben Sondergaard afwijzen en the last reformation kan ik het volgende zeggen omdat ik zelf theologie studeer, niet verbonden ben aan een traditie en zelf bij conferenties en kickstarts geweest van The last reformation:

  Het onderwijs van Sondergaard is Bijbels en deze man is een Gods man die zelf recentelijk bereid was om zijn bediening weg te geven en afstand hiervan te nemen (Abraham en zijn zoon), het onderwijs
  wat Sondergaard geeft is Bijbels en zijn vruchten ook. Zijn onderwijs is zo Bijbels dat het juist weerstand oplevert: want wie vast er nog structureel? Evangeliseert er dagelijks? Drijft demonen uit? En predikt bekering van zonde aan de mensen die verloren zijn? Spreekt in tongen en geeft mensen het onderwijs wat Jezus ons gaf? Bij elke evangelist kun je punten noemen die misschien beter kunnen, maar je kan niet van evangelisten verwachten dat zij een perfecte follow up heb@ nazorg. Denk je dat bij de apostelen wel zo was? Daarnaast zijn er genoeg gemeentes en kerken in nederland waar mensen zich kunnen planten in gemeentes, het gaat er om dat we het evangelie delen en discipelen maken. En als er 1 ding is waar het merendeel kerken enorm veel moeite mee hebben dan is het dat wel. Ik roep u op om voorzichtig te zijn met u oordeel, want ik als discipel van Jezus heb onderzoek gedaan en de man ook zelf ontmoet en ik kan mij niet vinden in u woorden.
  Onderzoek en behoudt het goede. Wanneer is de laatste keer dat u aan een vreemde over Jezus hebt verteld?

  Wees gezegend in de Naam van Jezus,
  warme groet,
  Frans

 128. R.trommelen zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 februari 2017 om 15:02

  Er zijn nog weinig kerken die de vijfvoudige bediening hanteren, dat is waarom in die kerken genezing vaak uitblijven. Helaas.
  De Opdracht van de Here Jezus in Marcus 16 wordt half of helemaal niet uitgevoerd

  Broederlijke groet
  R.Trommelen

 129. Roel van Grafhorst zegt:
  Geplaatst op maandag 6 februari 2017 om 6:22

  Geachte heer van Genderen (beste Dirk)
  Ik kwam pas eergisteren 2 februari 2017 de film de laatste reformatie tegen en heb hem in bed gekeken, nadien heb ik de handen op mijn knie gelegd welke behoorlijk was geblesseerd (collaterale banden gescheurd of ernstig verrekt) en mijn knie is tot nu toe blijvend genezen.DANK U JEZUS VOOR ZOVEEL GENADE
  Ik ben het eens met de gedachte rondom genezing in ziekenhuizen maar zag daar ook enkele zaken van voorbij komen.
  Ik krijg ook de indruk dat het niet specifiek om genezing gaat maar om bekering en toewijding aan God. Ook is hier geen sprake van mannetjesmakerij omdat de dopeling gelijk zelf weer gaat dopen etcetera! Wel een punt is het filmen van bevrijding dat is mi niet verstandig ook uit bescherming van degene die bevrijd wordt, niemand wil zich zelf in zo’n kwetsbare positie op de film zien en het geeft de tegenstander te veel eer!
  Ook wat betreft de kerk als instituut is hier sprake van recht van spreken, ik ben ook lid van een goede en zorgvuldig opererende PKN gemeente bijbelgetrouw en dienend niets dan lof hierover maar er ontbreken ook zaken die ik in alle nederigheid ga proberen toe te voegen als de mogelijkheid daartoe geboden wordt, ik weet niet goed waarom dat elkaar zou afstoten als dit de liefde van God is waarmee hij Zijn mensen wil bekijken?
  Waarom niet een kick start gaan onderzoeken en daarna de gedachten daarover te delen. Ik maak deze reactie uit respect voor ieders mening in alle nederigheid over mijn “eigen wijsheid”! Roel van Grafhorst

 130. Fredrik zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 februari 2017 om 20:48

  Mijn vraag is, uit het boek van deze Sondergaard, toen hij van de ene lokaal naar het andere rende, vertelde hij dat hij sneller rende dan de Heilige Geest. Niemand heeft ooit de Heilige Geest gezien, hoe weet deze Sondergaard dat, dit is zuiver occult. En hij zag in een visioen dat iemand een zere schouder had en dat deze Sondergaard met zijn schouder een draai maakte en de man in zijn visioen is van die zere schouder genezen???? Dit is niet Bijbels maar zwarte kunst.

 131. Gijsbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 februari 2017 om 6:54

  De meeste niet christenen hebben een hekel aan de kerk niet aan Jezus. Ze zijn veroordeeld door de kerk of zijn grond personeel. Dit is zo, omdat veel christenen snel en makkelijk oordelen als het buiten hun (wettelijke) comfort zone komt. Jezus is gekomen om te redden niet om te veroordelen. Ik zou jullie willen aanmoedigen met Jezus mee te werken. Zelfs als het niet past in je huidige dogma’s. Dat is eng, maar we leven in een wereld van mensen die er naar hongeren gered te worden. Maak niet de fout van de schriftgeleerden. Ze kruisigden de gezalfde van God omdat het niet paste in hun kerkmodel. Ik probeer een levende relatie met Jezus op te bouwen en dat gaat over de kerkmuren heen.
  Gods zegen in je zoektocht.

 132. Jelle zegt:
  Geplaatst op woensdag 29 maart 2017 om 15:05

  Ik ben nu ook via via in aanraking gekomen met TLR. Ik ben het nu aan het onderzoeken en vooral aan het kijken naar de voors en de tegens…
  In dat kader ben ik ook benieuwd naar de onderbouwing van Ralph dat de tekengaven na 70 na Christus niet meer voorkomen… Al de dingen die Ralph zegt geeft hij aan te onderbouwen met bijbelteksten (en vooralsnog krijg ik daar nog niet zo veel tussen) maar de bewering dat de tekengaven uit 1 korintiers 12 na 70 na Christus niet meer voorkomen wordt niet onderbouwd…

  Ik ben absoluut niet overtuigd dat wat TLR betreft de juiste weg is, maar wat ik wel bemerk is dat het goed is om kritisch te kijken naar de huidige gang van zaken in de kerk(-en). Dus meer onderzoek in de bijbel is sowieso goed…

 133. roos groenen zegt:
  Geplaatst op maandag 8 mei 2017 om 14:40

  Bedankt voor je waarschuwing Dirk. Ik heb een stukje film van you tube bekeken. Wat mij opvalt dat bij bekering ook een zondaarsgebed zou moeten plaats vinden. Ik weet van iemand dat deze Torben Sonderhart deze zondaarsgebed niet bijbels vond. Wat is er mis, dat je aan God toegeeft dat je fout zat en daarvoor vergeving vraagt en daarbij de Heilige Geest uitnodigt om je te helpen. En dat je God bedankt voor zijn offer van zijn zoon Jezus Christus. Dit is toch het begin van onze relatie met God. Ik heb zelf ook gebrokenheden en ben vaak genoeg bij de bevrijdingspastoraat geweest voor gebed. Binnenkort laat ik uitgebreid bidden voor mij bidden tijdens dieptegebed. Ik denkt dat dat de doop pas na je bekering plaats moet hebben. Als je zeker weet dat je een relatie aangaat met God. Ten eerste omdat je gehoorzaam aan Hem bent (watergraf) en dat je sterft met Christus. Daarnaast laat je de geestelijke wereld zien dat je voor God kiest. En dat je de satan verwerpt. Maar de doop is niet voldoende. Er moet eerst vergeving van de zonde gevraagd worden aan God. Verder moet iedereen er zelf achterkomen of TLR tegen of voor God is. Vraag God om een onderscheiding van geest te krijgen. Dat is zeer belangrijk omdat er genoeg valse leraren zijn via word of faith en kingdom now theologie die geen echte relatie met God prefereren boven hun eeuwige geclaim van gezondheid, rijkdom en een zogenaamde belangrijke bediening die meer de functie heeft om hun bevestiging te halen. Ik wens jullie verder Gods zegen toe.

 134. Rebecca zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 augustus 2017 om 9:51

  Ik heb de film deels gezien, maar ik ben afgehaakt. Vrij aan het begin heeft Søndergaard dat wij, als wij maar geloven en gedoopt zijn etc., hetzelfde kunnen doen als Jezus. Wij zouden zelfs grotere dingen kunnen doen. Naar mijn mening is dit jezelf boven Jezus, en daarmee boven God, plaatsen. Dat is gewoon zo fout, dat ik er geen woorden voor heb. Om die reden zou ik willen waarschuwen voor deze leer.

 135. Kecy salakory zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 oktober 2017 om 15:23

  Zoveel reacties, voor en tegen. Ik kan goed begrijpen dat atheïsten en andere ongelovigen die dit zouden lezen ervan overtuigd raken dat hun visie de juiste is en dat “Gelovigen”” het er na 2000 jaar nog steeds niet over uit zijn wat hun Waarheid is en hoe die in de praktijk te brengen. Hoeveel strijd heeft de eerste reformatie niet opgeleverd? De beelden storm Katholieken, Protestanten 80 jarige oorlog. Laat iedereen zijn hand in eigen boezem steken. Onderzoekt alles en behoudt het goede

 136. Deborah zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 januari 2018 om 12:33

  Eet niet van de boom van kennis van goed en kwaad maar eet van de boom die leven geeft.

  Met de maat waarmee je meet zal je zelf gemeten worden.

 137. Alfons zegt:
  Geplaatst op maandag 22 januari 2018 om 8:41

  Het is net een film bespreking van Lord of the Rings, wat een onzin.

 138. Christelle zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 februari 2018 om 18:44

  Beste Dirk,
  Aan het bijbelgedeelte dat je aanhaalt over mattheüs 7:22,23 wil ik reageren. Context is king!!! Jij trekt helaas de verzen uit zijn verband. In de teksten ervoor staat dat een goede boom geen slechte vruchten kan voortbrengen en een slechte boom geen goede vrucht. Aan de vruchten kent men de boom. Sinds ik actief bezig ben met the last reformation is er vrucht. Zichtbare vrucht. Mag ik je vragen Dirk hoeveel mensen jij tot dicipelen hebt gemaakt door al je kritieken? Hoeveel mensen heb je hier al door tot Jezus gebracht? Hoeveel gedoopt door onderdompeling? Hoeveel vrucht heb jij op je kritieken? Jezus is onze “leermeester”. Hij begint het hoofdstuk wat jij aanhaalt matt.7 met: oordeelt niet…….. en wat schetst mjin verbazing dat mensen heel veel oordelen plaatsen hierboven. Dat is dus jouw vrucht. Ongehoorzaamheid! Jezus zegt niet te oordelen en vervolgens een hele reeks oordelen op Torben van mensen die hem helemaal niet ontmoet hebben zelfs. Slechte vrucht Dirk. Erg jammer. Pas maar op dat jij degen niet bent die Here Here zegt en afgewezen wordt. Het gaat hier over mensen die geen recht doen. En dat kom ik vaak tegen in jouw stukjes en jouw dicipelen. Heel triest. Bekeer je Dirk, voor het telaat is.

 139. Ronald zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 maart 2018 om 10:19

  De last reformation is geen leer en Torben Sondergaard verkondigt ook geen leer. Hij helpt alleen christenen hun vrucht in overeenstemming te brengen aan de bijbelse norm. Daar heeft hij wat handvatten voor en verwijst naar wat de bijbel er over zegt. En dan voel je je of 1. aangevallen of 2. bemoedigd. Meer dan dit is er eigenlijk niet over te zeggen.

 140. Ingrid zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 april 2018 om 16:47

  Als er genezingen gebeuren in de Machtige Naam van de Heere Jezus, en je zegt dat dat van de duivel is….. Mattheus 12 en Marcus 3 legt Jezus heel goed uit dat dit lastering van de Heilige Geest is.

  Thessalonicenzen… ja.. reiki…magnetiseren enz. enz. hun denken dat dit van god is.. de duivel doet zich voor als een engel van het licht..

  als je het filmpje helemaal gekeken hebt, dan heb je ook gezien dat ze verteld hebben dat niet iedereen geneest.

  Marcus 16 is heel duidelijk toch…

  Efeze 1:13 als je tot geloof komt wordt je verzegeld met de Heilige Geest.

  Ze zijn volkomen bijbels bezig en gaan nergens tegen Gods Woord in.

 141. Kees zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 april 2018 om 19:13

  Beste Dirk… Kom tot God…Heb je naaste lief als jezelf…. Dat ik reageer weet niet of dit juist is, wil hier niet aan mee doen. Zo wil God dat niet dat we zo met onze broeders en zusters omgaan. Verwijder deze commentaren alsjeblieft en kom tot God.. Oordeel elkaar niet, prijs het goede

 142. Hadass zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 juni 2018 om 11:57

  In de eerste plaats zie ik een mens die Jezus lief heeft met heel zijn hart. Die bewogen is met een wereld in nood. Zoals Jezus ook met ontferming bewogen was. Ik zie een man die de opdracht van Jezus serieus neemt en evenals de discipelen besluit Jezus te volgen en te doen al wat Jezus hen geleerd heeft. Niks geen maren of bezwaren, volgen! Denk dat velen daarvan kunnen leren. En natuurlijk is ook hij een mens net als de discipelen destijds, die ook niet alles goed deden. Ik denk dat de kerk als samenkomst zeker nodig is voor de gelovigen. Het geloof is immers door het Woord. En we moeten dat wel horen. Goede bijbeluitleg is belangrijk. Daarnaast kan heel goed wat Torben doet, juist omdat de kerk hier (te)veel achterwege laat. Neem alleen de ziekenzalving, het handen opleggen en de geloofsdoop en. Allemaal ondergeschoven kindjes die deze man wel in praktijk brengt. Paulus en Apollos gingen ook ieder een andere richting, waarvan ik nergens lees dat God voor één van hen waarschuwde als soort van dwaalleer. Ik vind de meningen over deze man zeer zorgwekkend. Ik denk dat Jezus van ons vraagt het evangelie te verkondigen en mee te bouwen aan Zijn koninkrijk en het niet af te breken. Met dit soort discussies is het evangelie zeker niet iets om jaloers op te worden voor de ongelovige wereld. De meeste is de Liefde.

 143. Ronald zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 juni 2018 om 22:02

  @Hadass Natuurlijk heb je gelijk. Maar het heeft helemaal geen zin om op mensen zoals Ralph te reageren. Op zijn opmerking dat nergens in de bijbel staat dat Christenen demonen behoren uit te drijven…. dan ben je toch helemaal uitgepraat? Dat is als iemand die zegt dat niemand heeft gezegd dat de kleuren van de Nederlandse vlag rood,wit en blauw zijn. Als je wil begrijpen wat in deze discussie gebeurt raad ik je het boek van Jessie Penn-Lewis aan getiteld De Oorlog Tegen De Heiligen te lezen. Het is een oud boek dat uitgekomen is vlak na de opwekking in Wales. Algemene conclusie: gelovigen zijn massaal misleid. Er is veel kennis maar veel gelovigen doen niet wat de Heer zegt. Ze hebben hun theologie maar hebben geen vertrouwelijke omgang met Jezus. Hij is niet op alle terreinen de Heer van hun leven.

 144. Rianne zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 juni 2018 om 22:39

  Heb beide films gezien (The beginning 2016 en The life 2018) en ondanks dat ik nog niet goed weet wat ik er echt van vind (het lijkt in ieder geval fantastisch!) maar ben nog onderzoekende, heb ik deze vraag: Als, zoals sommigen beweren op deze site, satan hierachter zou zitten, waarom zou hij dan alles in Jezus’ naam en tot Zijn eer doen? Door TLR zijn er veel christenen bij gekomen. Dat lijkt me niet satans bedoeling. Bovendien, als dat wel zo was, zou God dat dan toestaan? Dat satan zoveel oprechte mensen misleidt die enkel en alleen Jezus willen volgen? Laten wij als christenen juist samen sterk staan en niet elkaar (voor- en tegenhangers van TLR) veroordelen. Want de enige die daar baat bij heeft, een verdeling tussen christenen, is satan zelf. Oordelen/verwijten is sowieso niet aan ons. En in deze wereld met zoveel tegenstanders tegen christenen, laten wij dan vooral elkaar respecteren en waarderen, of je nu voor of tegen TLR bent, het gaan in beide gevallen om Jezus liefhebben. En het belangrijkste is liefde!!!

 145. Simone zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juni 2018 om 21:27

  Het genezen van TLR is prachtig. Hetzelfde gebeurt ook in Warmond waar mijn moeder is genezen. Ze leed helse pijnen en is in naam van Jezus genezen. Het heeft een keerpunt aangeduid voor haar en mijn vader. Diep geloof is gekomen in hen. Laten we geen farizeeers worden en Torsten veroordelen die in naam van de hoogste namelijk Jezus geneest. Het mag, het kan en het is goed! HalleluYah

 146. Tobias zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 juni 2018 om 13:47

  Torben sondergaard staat op beeld hoe hij ‘Fraudeert’ met genezingen m.b.t. lengteverschillen in benen.

  https://www.youtube.com/watch?v=Zu_waMdSrKI

 147. jakobus 3 zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 juni 2018 om 11:45

  5 Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Ziet, een klein vuur, hoe groten hoop houts het aansteekt.
  6 De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid; alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt ontstoken van de hel.
  7 Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur.
  8 Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn.
  9 Door haar loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn.
  10 Uit denzelfden mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden.
  11 Welt ook een fontein uit een zelfde ader het zoet en het bitter?
  12 Kan ook, mijn broeders, een vijgeboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen.
  13 Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijze uit zijn goeden wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid.
  14 Maar indien gij bitteren nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid.
  15 Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels.
  16 Want waar nijd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle boze handel.
  17 Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd.
  18 En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen, die vrede maken.

 148. A zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 juli 2018 om 17:35

  Je kan je afvragen: als de genezingen en uitdrijvingen echt zijn, wiens kracht heeft er dan gewerkt?
  Men neemt wel eens aan dat de genadegaven of Geestesgaven niet meer aan het lichaam van Christus uitgedeeld worden.
  Maar als je kijkt naar de opsomming van de genadegaven, dan zie je ook gaven die wel als hedendaagse gave geaccepteerd worden, alleen de gaven met kracht worden ontkend, en daar wordt voor gewaarschuwd ‘blijf verre van hen’

  1Co 12:7-11 7 Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. 8 Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; 9 en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; 10 en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. 11 Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.

  1Co 12:28 God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen.

  Rom 12:6-8

  Eph 4:11-12 11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,

  Als apostelschap nog uitgedeeld wordt, dan ook de bijbehorende gaven??

  Een leugenachtig wonder is nep wonder.

  Test deze woorden ivm demonische invloeden bij mij, ik kom er maar niet van af. (stemmen dromen beelden muziek).

  En als het van de duivel komt, wat is dan de misleiding als men zo tot geloof in Jezus komt?
  Veel evangelisten in india en Israel doen aan de krachten die hun beloofd zijn.

 149. Maria zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 juli 2018 om 12:00

  Beste Dirk,

  Je schrijft: “Hij wil iedereen zo snel mogelijk dopen, bij voorkeur nog op dezelfde dag, zonder dat iemand op de hoogte is van de betekenis van het Evangelie, van de Heere Jezus en van de doop.”
  Dat heb je echt verkeerd begrepen. Meneer Sondergaard ziet nergens in de Bijbel het zondaarsgebed. In plaats daarvan worden mensen gedoopt. Maar pas NADAT ze het evangelie hebben begrepen en zich bekeren tot Jezus Christus. Hij is ervoor om deze Bijbelse handeling weer op Bijbelse manier toe te passen. Daar is niets mis mee.
  Ik vind het jammer, dat je dit zo verdraaid weergeeft en mensen op het foute spoor zet hierover.
  Is dan ‘de laatste reformatie’ foutloos? Nee, natuurlijk niet. Mensen blijven mensen, en dus feilbaar. Feit is, dat er wel meer mensen met het evangelie bereikt worden dan voorheen. En dat is prima. Bovendien ligt de nadruk op discipelen maken en niet enkel bekeerlingen. Dus mensen actief helpen te groeien in hun geloof.
  Nog iets, wat ik zeer kan waarderen in deze beweging, is dat het priesterschap van alle gelovigen wordt benadrukt. Niet alleen een geselecteerd groepje kan en mag door God gebruikt worden, terwijl de rest tot stoel-warmer benoemd wordt. Nee, iedereen kan door God gebruikt worden. En dat is gaaf!

 150. louis zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 oktober 2018 om 8:32

  Dirk, je zou er goed aan doen om de text van internet te halen. Je misleidt mensen en maakt ze onzeker. Niet 1 gemeente is perfect. The last reformation is gewoon een enthousiaste actieve groep mensen die Jezus willen volgen. Door zelf de Bijbel te lezen zonder religieuze bril. Als je dat belemmert is dat niet goed. Sterker nog, ik geloof dat je je verantwoordelijkheid hier voor zult moeten nemen.

  Aan de vrucht herkent men de boom.

 151. Caroline zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 november 2018 om 14:19

  De kerk is dood, maar Jezus brengt leven.
  We zijn uitgezonden om het evangelie te brengen in kracht van Zijn Naam. Hij zond ons uit twee aan twee en gaf ons macht over boze geesten en genezing van zieken. Matt 10 1-4, Mar 6:7 Luk 9 : 1,2 De kerk is in slaap gesukkeld en heeft zijn kracht verloren. Het evangelie / de eerste kerk heeft door de tijd heen zijn kracht verloren. Dat is het werk van de tegenstander: ons krachteloos maken, het geloof in ons laten uitdoven of verflauwen, lauw maken, maar vooral het evangelie afzwakken.

  Whaw ik heb net de film de laatste reformatie gezien (wist van deze film niet af, maar dankzij jullie hier ontdekt).
  Super, zo heb ik het ook geleerd vroeger van mijn bijbelleraar. We staan als christen niet in ons hemd, Jezus/God liet zijn Geest achter ; de Heilige Geest. En in Zijn kracht kunnen we ongelooflijke dingen doen.
  Maar eerst moeten alle kanalen zuiver zijn, een zuiver hart gericht op Jezus, dat er geen bewuste zonde tussen Hem en ons zit. De rank (wij) moet zonder verstoppingen aan de wijnstok (Jezus) zitten. Dan kan het sap (Jezus) rijkelijk door ons heen vloeien en kunnen wij in zijn Naam grote dingen doen.

  Dat is wat Jezus bedoelde: ik ben de ware wijnstok en jullie de ranken en jullie zullen veel vrucht dragen.

  Ps Ikzelf schiet hier ook in tekort hoor, maar ik probeer mijn best te doen.

  Laten we in geloof staan: Jezus is overwinnaar en wij met Hem! Amen!

 152. Marlies zegt:
  Geplaatst op maandag 21 januari 2019 om 15:49

  Dirk, je bent de theoloog in de ivoren toren die over de leer roept. Het is juist de discussie over de leer die het leven van zoveel christenen dor en droog maakt. Dirk, hoeveel mensen heb je met je stukjes al niet weggezet. Ik kan heel goed begrijpen dat sommige filmpjes onorthodox aandoen en dat niet alle leerregels er in zijn verwerkt, of dat je er cultureel aan moet wennen. Maar als iemand in deze tijd zou toestaan dat een stel boze geesten in een kudde varkens zou varen en deze varkens zich in het water zouden storten, dan zou je daar waarschijnlijk ook een heel betoog over hebben geschreven omdat je het niet vind kunnen. Dat doe je niet, omdat je weet dat dit voorbeeld in de Bijbel staat, maar je behandelt the last reformation ook zo. Ik vraag me af wat God na de opname zal zeggen over de foutjes die TLR heeft gemaakt (maar waar velen bevrijding hebben gevonden) en dan tegen die menigte die vooral op de kansel bleef staan en de leerregels bediscussieerde.

 153. Ineke zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 mei 2019 om 10:39

  Fijn om te zien dat er mensen zijn die tegen Dirk’s visie in durven te gaan. Ik denk dat jij Dirk, jezelf veel harder profileert dan Torben. Je artikelen komen soort van” einde van alle tegenspraak” over. Onderzoek zelf alle dingen en zie of ze zo zijn. Jezus had in Zijn tijd op aarde ook alleen maar strijd met de gevestigde kerk! Het blijft religie tegenover relatie. God zegen ons allen met Zijn waarheid en vrede.

 154. Andy zegt:
  Geplaatst op zondag 26 mei 2019 om 16:11

  Here Jezus, nadat ik dit alles gelezen heb bid ik tot U dat U dicht bij mij wilt zijn, en bij de broeders en de zusters, dat we van ieder mogen leren, dat ijzer, ijzer scherpt. Ik weet Heer dat ik een zondaar ben, en gekomen ben in Uw licht, Heer, schepper van Hemel en Aarde. Ons strijden is niet tegen vlees en bloed maar tegen de wereldbeheersers dezer tijd, de verdorven machten in de lucht, ik bid dat ze mogen gebroken zijn. Er zijn zovelen nog verblind en misschien ben ik hier en daar ook nog verblind Herder, U zegt: volg mij, maak discipelen, en onderwijs ze in de volmaakte liefde, Uw liefde, in alles wat U gebiedt, Heer.

  Dank U Jeshua Ha Messiah; geloof, hoop en vooral liefde; HOUD VAST MIJN BRUID de rots. Ik ben met jullie

 155. Tiny Bos zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 september 2019 om 0:01

  Ik sta ook beslist niet achter Torben Søndergaard, maar ik vind sommige argumenten van jou wel gezocht hoor. Waarom gaat hij bv. niet de ziekenhuizen in om ernstig zieken te genezen? Wel, omdat je niet zomaar een ziekenhuis kunt binnenwandelen om dat te doen. Ik zie Torben er wel voor aan om dat te doen, maar hij komt er niet eens in. Kijk, als je dit soort argumenten er bij sleept wordt je verhaal ongeloofwaardig. Je hebt genoeg geloofwaardige argumenten en die rare argumenten heb je nergens voor nodig.

 156. Cornaard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 februari 2020 om 9:03

  Hoe kun je zien dat dit een sekte is?

  Doordat Jezus Christus en dien gekruisigd niet in het middelpunt staat. En voor de mensen die gelijk zeggen dat het wel zo is, het is en blijft nee.

  Kijk naar de filmpjes: Waar draait het om in hun boodschap? Allemaal om wonderen. Zeg ik dat een christen geen wonderen in zijn of haar leven kan ervaren? Natuurlijk wel.

  Het draait om geloof…

  Waar in de Bijbel staat dat wonderen het fundament is?

  En dan praten we nog niet eens over de doopvisie

 157. Jan Prins zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 juli 2020 om 17:01

  Ik waarschuw heel veel mensen, maar dat schijn ik niet meer te mogen, omdat ze hiermee naar de politie en justitie zijn gegaan daarmee. Ik waarschuw je ook, maar dan als een vriend. Wij mogen dus ook niet meer de mensen waarschuwen, want het schijnt dat we iedereen in hun waarde dienen te laten. Ja, ik weet wat voor onzin dat is, maar goed het is niet anders. Ik ben er voor Justitie op gewezen dat niet te mogen doen. Ik ga gewoon door.

 158. Justin zegt:
  Geplaatst op zondag 7 februari 2021 om 20:52

  Het verbaast me elke keer weer hoe dingen uitgelegd worden zodat ze in onze werkelijkheid passen.
  In de evangeliën deed de Here Jezus bijna niets anders dan mensen genezen. Hij gaf ons de opdracht dat zelf ook te doen.
  Zou het kunnen zijn dat we dit afdoen als onbelangrijk, omdat we het zelf niet meer zien gebeuren? Hoe kun je als voorganger over deze dingen spreken als je ze zelf niet doet?

  Matt 10:7En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
  8Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

  Marcus 16:15En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.
  16Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.
  17En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken;
  18slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

  Ruim twee jaar geleden ben ik uit het instituut kerk gestapt, omdat ik veel dingen zag die ik niet met de bijbel kan rijmen. In deze twee jaar heb ik zoveel mooie dingen ontdekt in Gods woord. Meer dan 43 jaar in de kerk. Ik heb ervaren wat het is om werkelijk vrij te zijn.

  Ik ben ooit bij een bijeenkomst met Torben geweest en dat was een weekend waar ik de bevestiging kreeg van wat ik zelf ervaren had. Ik ben geen volgeling van Torben, maar van Jezus.

  De kerk is een ‘gebouw’ van levende stenen. Wij zijn Gods kerk.
  Het wordt tijd dat we onze menselijke tradities overboord gooien en weer gaan wandelen uit geloof en niet bij wat we zien….

  Doorpraten? Kom gerust een kop koffie drinken!

 159. Hans Troost zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 februari 2022 om 22:50

  Deze vond ik vanavond: https://www.gotquestions.org/Last-Reformation.html. Vond ik omdat ik geschokt ben over de aantrekkingskracht van deze beweging op veel christenen, ook in mijn omgeving. Vandaar.

  Geeft ook jou argumenten en benoemt nog wat aspecten..

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden