Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Beter dan God… (43 reacties)

Geplaatst op donderdag 9 juni 2016, 1:10 door Dirk A A

Tegenwoordig benadrukken veel christenen tamelijk eenzijdig de liefde van God. ‘God is immers liefde’. Maar er is ook een andere kant en daar hoor je ze niet of nauwelijks over, omdat ze daar niet goed raad mee weten, omdat het dan wel heel dichtbij komt. ‘Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft,’ zegt de Heere Jezus in Johannes 14:21. ‘Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen’ (Mattheüs 7:18). God is een heilig God. En Hij haat de zonde.

En wat gebeurt er vandaag? Veel christenen vinden dat ze tolerant moeten zijn. Dat ze niet te ‘streng’ moeten zijn in hun opvattingen, omdat ze anderen anders tegen zich in het harnas jagen. Zie maar wat er gebeurt rondom het thema homoseksualiteit. Wie zich beroept op de Bijbel en zegt dat God een relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht niet goedkeurt, krijgt steeds fellere stormen van kritiek over zich heen. Dit zou wel eens het thema kunnen worden dat christelijke organisaties en kerken in de toekomst gaat splijten.

Een treetje hoger op de geestelijke ladder
En wie zich beroept op de Bijbel, kan te horen krijgen: ‘Mozes zegt wel dit of Paulus dat, maar…’ en dan kan er van alles volgen. Alsof wij het beter zouden weten dan Mozes en Paulus, misschien meer inzicht zouden hebben dan zij. Een treetje hoger op de geestelijke ladder zouden staan. Ja, het beter zouden weten dat God Zelf. Dat zeggen we natuurlijk niet hardop, maar wie zich niet wil onderwerpen aan het Woord van God zelf, stelt zich boven God, denkt het beter te weten dan God.

Weet u wat Paulus daarover zegt – dit speelde toen namelijk ook al -: ‘Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, [zo] zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.’ (Galaten 1:6-9).

Door openbaring
En zeker, het Evangelie dat Paulus bracht – ‘…ik had mij voorgenomen niets [anders] onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd’ (1 Korinthe 2:2) – is niet naar de mens. Hij had het dan ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Het was Zijn Evangelie, niet Paulus’ Evangelie.
Het was nodig dat Paulus deze boodschap heel duidelijk neerzette, omdat aan de pasbekeerde heidenchristenen werd geleerd dat ze toch ook de Joodse wetten, zoals de besnijdenis, zouden moeten onderhouden, omdat geloof in de Heere Jezus alleen niet voldoende zou zijn om behouden te worden. Paulus zegt het met grote nadruk dat de mens uitsluitend wordt gerechtvaardigd door het geloof in Christus Jezus.

Dit is iets waar we ook in onze dagen alert op moeten zijn. We mogen de Heere wel voortdurend bidden om wijsheid en onderscheidingsvermogen. Soms wordt de boodschap zo subtiel aangepast dat we het nauwelijks in de gaten hebben. In een dwaalleer is vaak het grootste deel van de boodschap juist, misschien wel 80 procent, terwijl een klein deel afwijkt van de waarheid van de Bijbel. Daarom is het van groot belang dat we Gods Woord kennen, want dat is onze uiteindelijke toetssteen. Ook kunnen we niet zonder de Heilige Geest, omdat Hij ons in alle waarheid zal leiden (Johannes 16:13).

Toets de boodschap
Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij de verkondigers van het Evangelie. Om getrouw te zijn. Om een zuiver geluid te laten horen. Laten zij hun boodschap eens vergelijken met Paulus’ boodschap. En laten ook de hoorders alert zijn. Laten we zijn als de christenen in Berea. Zij toetsten dagelijks de boodschap van Paulus en Silas aan de Schriften (Handelingen 17:11).

Wat we vandaag nodig hebben, is mensen die als wachters op de muren van Jeruzalem staan (Jesaja 62). Letterlijk in Israël, maar ook hier in Nederland. Mensen die alarm blazen wanneer er een ander evangelie wordt verkondigd. En degenen die dat doen, hebben onze steun nodig. Heel letterlijk, maar misschien ook wel door nog meer voor hen voor God op de knieën te gaan in de geestelijke strijd die heviger wordt in deze laatste dagen voor de wederkomst van de Heere Jezus Christus.

Ik denk aan de tijd waarin Elia dacht hij alleen was overgebleven als dienaar van God. Maar de Heere bemoedigde hem door hem te vertellen dat Hij in Israël 7000 mensen zou overlaten die hun knieën niet voor Baäl zouden buigen (1 Koningen 19:18).
Ik ben ervan overtuigd dat er ook nu nog velen zijn die hun knieën niet buigen voor de hedendaagse Baäls. Wellicht breekt de tijd aan dat allen die de Heere van harte liefhebben, die beseffen dat we in profetische tijden leven en pal staan voor de waarheid van Gods Woord, een nieuw soort verbondenheid moeten aangaan. Ik verwacht dat we elkaar in de toekomst meer nodig hebben dan we nu beseffen.

Dirk van Genderen

43 Reacties

 1. wim J zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 juni 2016 om 10:19

  Daniel 12:4b geeft eigenlijk precies de opgeblazenheid van de natuurlijke mens aan, diens gedrag in de eindtijd, verharding zelfs tot het einde toe, tenzij Israëls God Zich geen rest had uitgekozen: “…. velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.”

  De eindtijd [laatste dagen] is in feite begonnen, met wat Jeshua in Zijn dagen – reeds sinds bijna 2 millennia – openbaar heeft gemaakt, zie Hebr 1:1-2 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in ‘deze laatste dagen’ tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles*, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.
  [* alles waarover Gods heilige profeten gesproken hebben: 1 Petr 1:8-12 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, 9 en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid [verlossing] van uw zielen.]
  Naar deze zaligheid.. hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd.

  Zij onderzochten op welke en wat voor tijd* de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus [zie ook 1 Petr 4:16] komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna.
  Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.
  [* kairos Strongnr. G2540 vergelijk met andere Griekse woordje voor tijd: chronos G5550 Vanuit Bijbels perspectief gezien: Het laatste kun je vergelijken met ‘kloktijd’, het eerste met Gods tijden, {vaste tijde} tijd waarin Zijn voltooiing in herinnering gebracht wordt.

  https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G5550&t=KJV
  Via dit programma kan herkend worden, waar deze woorden binnen ‘Bijbelse spreken’ gebruikt worden.
  o.a. 2 teksten, worden beide woordjes naast elkaar gebruikt: Hand 1:7 en 1 Thess 5:1

 2. Ros zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 juni 2016 om 12:44

  Dank je, Dirk! Erg mooi, heel waar en uit mijn hart gegrepen!
  Ook al moeten we stil zijn en is het Gods Geest Die het echte werk doet, we kunnen wachters zijn, we kunnen ons door Hem laten heiligen zoals Hij heilig is, we kunnen vasthouden aan echt Bijbelse standpunten en de zonden zondig noemen, we kunnen getuigen en we hebben het gebed als wapen. Samen met onze God staan we sterk! We kunnen zelfs een Elisa zijn en een dubbel deel krijgen, als we daarom tenminste durven vragen en ernaar verlangen en leven.
  Christenen zullen vast en zeker meer naar elkaar toetrekken als de verdrukking groter wordt. Als we vasthouden aan Hem en vergeving vragen – ook voor onze gezamenlijke zonden als zijn Kerk – zal uiteindelijk de hele oogst rijp worden, zal Jezus zijn hele Bruid kunnen verzamelen, zullen de Joden Hem als hun Messias aannnemen en zullen we voor altijd bij de Heer zijn. En als wachters zullen we het ochtendgloren en zijn komst als eerste mogen zien!

 3. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 juni 2016 om 14:39

  God is Liefde, ja daar horen we veel van. En inderdaad is dat een éénzijdige boodschap. Dus een halve waarheid. Want de Here God/JHWH is ook: Rechtvaardig.

  Vanmorgen tijdens het koffie drinken hadden mijn visite en ik daarover. Waar horen we nog van het oordeel Gods?
  O ja, er wordt gezegd: vroeger wist men alleen maar over hel en verdoemenis te preken.
  Ik geloof dat dat niet waar is. Er werd vroeger ook over de behoudenis en Liefde Gods gepredikt.Maar tegelijkertijd werd men ook gewaarschuwd voor het verloren gaan. En het zondaar zijn.

  Maar ook toen al wilde men dat niet horen en alleen de waarschuwing van het verloren gaan bleef in gedachten hangen. Alsof daar alleen maar over gepredikt was.
  En zo is de prediking langzamerhand verschoven naar de éenzijdige kant van De Here God. De Liefde.

  Er zijn zelfs dwaaalleringen die verkondigen dat uiteindelijk iedereen behouden wordt. Ja zelfs de satan. Want God is liefde.

  De bijbel zelf maakt heel duidelijk dat er twee groepen mensen zijn.
  1e Hen die God de Vader kennen. Zij zijn kinderen Gods.
  2e Hen die in de wereld zijn. En God de Vader en de Zoon loochenen Zij zijn de “wereld” en kennen God de Vader ….NIET! 1 Johannes 3:1 en 2)

  Een ieder die IN Hem blijft , zondigt niet; een ieder die zondigt heeft Hem NIET gezien en heeft Hem Niet gekend. Ook deze tekst in 1 JOh. 3:6 maakt duidelijk dat er twee groepen (kanten) zijn.
  1e In Hem blijven, dan zondig je niet (is dus behouden)
  2e Degene die zondigt ( en dus niet IN Hem blijft) heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend
  ( is dus verloren)

 4. xandra zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 juni 2016 om 15:28

  Homoseksualiteit, een thema dat kerken en christelijke organisaties in de toekomst kan splijten.
  Als dat zo is, dan is het zo. En misschien is dat wel goed.

  Als je niet hard wilt oordelen over een groep mensen, niet een hele groepering wilt wegzetten als ‘melaats’ is dit niet hetzelfde als tolerant zijn.

  Hier valt namelijk nog veel meer over te zeggen, maar ik laat het hierbij.

  Verder eens met het artikel. Want inderdaad: er is nog een andere kant. Dat we allemaal naar -onszelf- mogen kijken in hoe we Zijn geboden in acht nemen en Hem liefhebben en dit op onszelf zo goed mogelijk toepassen, zonder te vallen in de aloude afleidingsmanoeuvre van satan die ligt in het kijken naar de zonde van de ander.

 5. Klaas zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 juni 2016 om 18:18

  Dirk, ik lees je artikel en er komt steeds bij mij in gedachten naar boven de groep “rechtschapen” mannen die de overspelige vrouw bij de Here Jezus brachten (ze hadden andere bedoelingen). De Heer zelf was het die hier een hele andere wending aan gaf. Hij sprak het gedrag niet goed, maar sprak ook geen veroordeling uit.
  Zijn we niet allemaal gevallen?
  Omdat ik niet rook is het voor mij niet zo moeilijk om over de rokers wat te roepen.
  Omdat ik geen gevoelens heb bij andere mannen kan ik wel wat zeggen.
  Maar wat als iemand mij op bepaalde gedragingen aanspreekt?
  De liefde van God, wat zich heeft ge-uit in de genade die in Christus is geldt voor ons allen.
  Ik heb moeten ervaren dat ik met lege handen sta. Die genade is ……..pijnlijk.
  Maar uiteindelijk ook bevrijdend

 6. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 juni 2016 om 21:11

  Jawel Christus Jezus maakte de “rechtschapen” mannen op Zijn unieke wijze duidelijk dat zij zondaars waren en sprak tot de vrouw: ga heen en ..zondig.. niet weer.

 7. duinsnip zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 juni 2016 om 22:59

  Het kenmerk van de eindtijd wordt door Paulus in 2 Tim. 4 omschreven. Zij zullen de gezonde leer niet meer kunnen verdragen en weigeren om nog naar de waarheid van Gods Woord te luisteren. Dat is exact hetzelfde onder de christenen wat Paulus in de begintijd van het evangelie de Joden verweet, Hand. 28:27. Beide groepen eindigen met blind en doof te zijn voor het Woord van God. Hoe kan dat? Heeft men de Heilige Geest wellicht eerst bedroefd, en na niet te willen luisteren naar de waarschuwingen toen uitgeblust? Ja en dan staat men open voor elke wind van leer en wordt vervolgens wereldgelijkvormig.
  Als men de brieven van Paulus nu eens in zijn geheel van de kansel zou voorlezen, in plaats van enkele teksten tot stichting, zou dan niet de overgrote meerderheid zeggen, stop ermee, we wensen dat niet meer te horen? Wie wil hier eerlijk zijn? Paulus noemt zich een geroepen apostel, niet door mensen maar door de Heer Zelf, Rom. 1 en Gal. 1. Wie dus zijn evangelie niet meer van deze tijd vindt, zegt dus in feite tot de Heer, wat ook de Joden tot Pilatus spraken, we willen Hem niet! Dus is het dan vreemd, dat in de laatste brief, aan Laodicea, de Heer, buiten staat? Gelukkig klopt Hij nog. Wie doet er open?

 8. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 juni 2016 om 21:33

  Beste Dirk,

  Waar de meeste Christenen bang voor zijn, is het lijden om Zijns Naams wil. Daarom willen ze tolerant zijn onder het mom van dat God liefde is. Die laatste boodschap gaat er bij iedereen in. Maar als het gaat over de heiligheid van God, zijn ze in geen velden of wegen te bekennen. Het is de leer van Gods liefde die door de duivel verdraaid is. Je mag niet oordelen, dat is waar.
  Maar je mag niet de zonde toelaten. Dan moet je WEL een oordeel vellen. Want God haat de zonde en kan daardoor geen geestelijke gemeenschap met de mens hebben. Bovendien als je er niets van zegt en je laat de zonde op zijn beloop, zou die persoon verloren gaan. Daarom is het beter het te zeggen dan te verzwijgen, om de ander erop te wijzen dat hij een verkeerde weg inslaat naar de eeuwige dood. Zie Spreuken 27:6 “Wonden door iemand die liefheeft, zijn tekenen van trouw, maar overvloedig zijn de kussen van een hater.” Het is niet dat je de ander veroordeelt, maar je waarschuwt hem voor de eeuwige dood! Helaas wordt dat altijd verkeerd begrepen, als ik zeg dat Gods toorn op een vrije seksuele moraal rust, dan word ik meteen verketterd. De mensen verdragen de waarheid niet meer. Dat doet de zonde met een mens. Hoe eerder je uit die gevangenis van de zonde stapt, hoe beter. Als je eenmaal hebt ingezien hoe verwerpelijk het is bang voor mensen te zijn, dan ga je de woorden van de Here Jezus beter begrijpen wat een diepgang daarin zit. Hij heeft het meeste van allen geleden. Hij heeft fysiek, psychisch en geestelijk heel zwaar geleden. Daarom kan hij medevoelen met de zwakken, zieken, verworpenen en armen. Bepaald niet een schets die het voorspoedsevangelie ons voorschotelt. Daarin is geen lijden te vinden alleen maar succes en rijkdom. Er wordt een rad voor je ógen gedraaid om jou te misleiden. Er worden gevoelens opgewekt die prettig zijn. Terwijl het ware evangelie een evangelie van lijden en geestelijke diepgang is. Snappen wij dat allemaal?

  San

 9. I de Looff zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juni 2016 om 14:32

  Eens met de 3 vorige schrijvers, als ik mijn Bijbel bestudeer, denk ik wel heel erg vaak: ‘nooit een preek over gehoord, over zoiets belangrijks!’ Vaak eenzijdige preken, verdrietig!

 10. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juni 2016 om 15:22

  Beste Dirk, hartelijk dank voor je Bijbels gefundeerd schrijven. Beste lezers, waar in een kerk of gemeente niet een oproep tot een persoonlijke bekering wordt gedaan, of gepreekt, zijn veelal de gemeenten of gelovigen waar men God als liefde centraal stelt! Tevens de verkondiging van de alverzoening, iedereen wordt behouden! In gesprekken over God is liefde zeg ik, dat is waar, maar er is ook het kwaad van satan. Er zijn er die hiervan schrikken, het woord satan wordt bijna niet meer uitgesproken. Daarvoor heeft Jezus zijn leven aan het kruis gegeven, hij is opgestaan uit de dood, zeg ik dan! Deze 3 onderwerpen; God is liefde, iedereen wordt behouden hoort men meestal ook van hen die niet in Jezus als Gods Zoon geloven, noch in de opstanding! Meestal is het zinloos om verder te spreken, zij hebben hun eigen theologische visies. Wat homofilie betreft, we mogen hen nimmer veroordelen, maar liefhebben, over oordelen gesproken, God is het die oordeelt en veroordeelt, maar wij mogen, ja moeten de zondige praktijken wel veroordelen.

 11. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juni 2016 om 15:55

  Beste Dirk,
  Heel goed, dat jij eens de andere kant van Gods liefde laat lezen via de bijbel-les van Johannes 14: 21:
  Wie Mijn geboden heeft en dit in acht neemt, die is het die Mij lief heeft.
  Voor mij een bevestiging dat mijn “ingegeven boodschap” een bijbelvaste boodschap is, want de kern van deze boodschap is hetzelfde:
  Wij moeten ons christen-zijn meer laten zien, horen en daadwerkelijk in éénheid, in praktijk brengen. Want wie Gods geboden kent en deze in praktijk brengt, die is het die Hem lief heeft. Hub.

 12. Maria George-den Houdijker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juni 2016 om 16:39

  Je hebt zo gelijk, Dirk, we zullen elkaar in deze laatste dagen meer en meer nodig hebben! En het is waar dat God liefde is, maar dat woord is zo misbruikt dat het zijn ware betekenis verloren heeft! GOD IS LIEFDE, en Hij gaf… Joh. 3:16.

 13. conny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juni 2016 om 17:43

  Helemaal mee eens Dirk.

 14. Ali zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juni 2016 om 18:15

  Tolerant evangelie. Ik word er kriebelig van. Er zijn goedverkochte boekjes over onze relatie met Jezus waar het woord zonde niet meer in voorkomt. Zijn we nu zoveel geestelijker geworden als christenen in de tijd van het NT.
  We mogen geen oordeel meer hebben over de groep lhbt. Maar ik zit met nog meer mensen: de pppp… de lijst is nog veel langer; prostituees en prostitueegangers, allemaal niet ‘uit de kast’ pedofielen en kinderen die zich laten misbruiken. Is dat ook allemaal liefde?
  Ik lees iets ergs in de Bijbel: En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven.
  Is dat: God is Liefde, Liefde is God?
  Omzien naar weduwen en wezen en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren wordt mijn motto.

 15. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juni 2016 om 21:22

  God heeft ons zo “vurig” lief, dat we twee keer in de Bijbel vinden:
  Deuteronomium 4:24
  “Want de Here, uw God, is een verterend vuur, een naijverig God.”
  Hebreeën 12
  “28 Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, 29 want onze God is een verterend vuur.”
  Ontbreekt het niet aan “eerbied en ontzag”?? Ook DAT is een trend van deze tijd!! Wie heeft überhaupt nog eerbied ontzag voor “het” gezag? Weet men eigenlijk nog wat “eerbied en ontzag” is?
  Wie Jezus’ woorden niet gelooft, of Gods Woord niet gelooft, zegt diegene niet tegen God: “je bent een leugenaar?” Liefde moet – net als in een goed huwelijk, beantwoord worden!! Zo is het ook in de relatie met God. God heeft ons wel als “eerste” liefgehad, maar dan komt het beantwoorden aan die liefde. Ja, de Heer heeft ons “vurig” lief, maar bedenk ook dat Hij niets door de vingers ziet of met de “mantel der liefde” bedekt!! Daarvoor heb ik ontzag! Zo vurig lief heeft Hij ons, want wie Hij lief heeft…….
  Hebreeën 12:6
  “want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt”

 16. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juni 2016 om 8:03

  God is liefde, maar is ook streng. Neem de zondvloed. God loont het goede en straft Vroeg of laat het kwade. Dit gegeven staat zelfs in een katholiek morgengebed, die waarschijnlijk nauwelijks nog wordt gebeden door katholieken. Dit gebed is te vinden in de Katholieke Catechismus. Katholieken beginnen elk gebed met het kruisteken, als teken dat men gelooft in de H. Drie-eenheid en het H. Doopsel. Katholieken getuigen daarmee tegelijkertijd ook van hun (katholieke) geloof, zelfs in een restaurant zullen (orthodoxe) katholieken zo een kleine getuigenis geven van hun geloof. Eergisteravond zag ik een Roemeense voetballer even zo in gebed gaan. Hij liet daarmee zien dat hij gelooft in God en gelooft in de H. Drie-eenheid en door het kruisteken dat hij (rooms-)katholiek is. Hij was zich er niet van bewust dat hij werd gefilmd.

 17. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juni 2016 om 8:44

  Wat het woord ‘zonde’ betreft wordt het veel gebruikt kom je zowel tegen in de Bijbel als in de Koran. Maar veel mensen, vaak opgegroeid in een katholiek gezin kunnen en willen het woord ‘zonde’ niet meer horen. Er werd wellicht in het verleden teveel de nadruk opgelegd en velen hebben dat als beknellend ervaren. De bevrijdende boodschap van het Evangelie ging daarmee verloren. In korte tijd werden in de R.K. Kerk in de jaren zestig zoveel veranderingen doorgevoerd, dat men nu kan stellen dat al die veranderingen niet goed zijn geweest voor de Kerk. Contraproductief dus. De kerken zijn nagenoeg leeg. Men is zogenaamd tolerant, voor progressieve opvattingen ja. Maar als je daarin niet meegaat ervaren ze je als lastig en lig je er in feite uit. Onder progressief versta ik bijv. Pro vrouw in het priesterambt, het goed vinden van homoseksualiteit met daarbij het homohuwelijk. Wat God ervan zou vinden is niet belangrijk, bovendien wordt het ‘duidelijk’ anders uitgelegd dan het Woord van God ons leert. Overigens wijst de Koran bepaalde dingen eveneens af. Wat homoseksualiteit betreft is de Bijbel daar veel explicieter in.

 18. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juni 2016 om 11:04

  Dat kerken in de toekomst nog meer gaan splijten is m.i. niet te voorkomen.
  In sommige steden of plaatsen is dat al lang gebeurd vanwege de verschillende inzichten omtrent homosexualiteit en Israel en misschien nog wel om veel meer.
  En er zijn verscheidene gelovige ouders met kinderen, die homosexueel leven en die gaan samenwonen zonder te trouwen.
  Hoe is onze houding t.o.v. hen?
  Er is zoveel pijn en verdriet!
  In deze tijd geloof ik, dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn of haar keuzes!
  Je kunt je geloof en inzichten vanuit de Bijbel met elkaar delen, maar meer niet.
  Het is volgens mij bidden en het goede voor elkaar blijven zoeken.
  En dat zie ik vele ouders doen!

 19. Gossen Bos zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juni 2016 om 12:12

  Beste Dirk,

  Geweldig bedankt voor de bemoedigende woorden die je schrijft. We hebben elkaar zeker nodig in deze, en in de komende tijd. En zeer zeker broeders en zusters die nog voor de waarheid durfen uit te komen.

  Vriendelijke groeten en Gods zegen. Gossen Bos.

 20. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juni 2016 om 14:52

  Broeder Dirk! Van harte onderschrijf ik je column!! Als reactie zijn geen grote verhalen nodig!! Het geluid van je columns mis ik zo vaak in mijn omgeving! Helaas……….!!!
  Gods rijke zegen toegewenst!!

 21. Dorus zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juni 2016 om 16:17

  Ons kleinkind, jonge vrouw van 21 jaar, heeft een relatie aangeknoopt met een andere vrouw. Ze wonen samen. Natuurlijk weet zij dat wij dat niet goedkeuren. Maar je kunt 2 dingen doen: Dit alles verketteren, contact verbreken, enz. Maar dan ben je haar kwijt! Natuurlijk weet zij dat wij dat niet goedkeuren, maar we houden wel contact per mail en als we haar persoonlijk zien, dan zeggen we dat we van haar houden. Het is en blijft een probleem: hoe ga je er mee om. Wij bidden dat haar ogen geopend zullen worden. Wij bidden om wijsheid. Wie het weet mag het zeggen!

 22. Llydiaswitters@gmail.com zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juni 2016 om 16:38

  Lieve broers en zussen.
  Wij moeten allemaal op de BRESSEN gaan staan en onze HOGEPRIESTER
  eer en glorie toe roepen
  BIDT JERUZALEM de vrede toe!!
  SHALOM

 23. Ruud zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juni 2016 om 16:48

  Hallo allen,
  Allemaal eens met wat er gezegd wordt. Tenslotte zijn wij geen homofielen en bij machte iets te vinden van diegene die dat wel zijn. Uiteraard is de bijbel hierover duidelijk. Maar de bijbel is ook duidelijk over wanneer je je verlustigt aan de buurvrouw (lees bijv: porno). Echter, als je dat handig aanpakt hoeft niemand te weten dat je jezelf daarmee in laat…
  Mijn vraag is nu: Hoe ga ik om met homofielen? Of met dieven? Of pornoverslaafden? Zijn daar verschillen? Is de ene zonde groter dan de andere? Moet ik vragen wat iemands geaardheid is wanneer hij bij ons in dienst komt?
  Heb ik, zolang diegene mij niet om mijn mening vraagt, überhaupt iets te vinden?
  Kortom; blijkbaar weten we best wat goed is, en wat niet… Maar kan iemand mij nu klip en klaar uitleggen hoe ik om dien te gaan met mijn homofiele medemens en daarbij ook aangeven wat dan de verschillen in mijn houding dienen te zijn in mijn omgang met andersoortige zondaars?
  Overigens zou je wellicht kunnen denken dat ik cynisch ben als ik het zelf zo terug lees. Maar dat ben ik niet! Ik vind het oprecht een lastige discussie!
  Hartelijke groet,
  Ruud

 24. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juni 2016 om 21:23

  Ook bij mij in de baptistengemeente is er lauwheid, worden bepaalde zondes getolereerd en is er helaas bij sommigen ook geen besef meer van dat mensen zonder de Heere Jezus in hun levens aan te nemen, verloren gaan. Erg triest, wanneer ‘christenen’ niet (meer) geloven dat je zonder de Heere Jezus aan te nemen, verloren gaat, waar blijft dan de motivatie om te bidden voor hen die verloren gaan en het Evangelie van genade te verkondigen? Dit kan het gevolg zijn wanneer je je inlaat met zonden als overspel, hoererij, occulte geneeswijzes, porno,enz.

 25. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 13 juni 2016 om 0:04

  Beste Dirk, wellicht is het de zonde die tussen christelijke organisaties en de kerk in toekomst gaan splijten. Is de ene zonde groter of kleiner dan een andere zonde. Menselijk gezien wel, maar of de Here dat zo ziet. Wellicht kunnen wij diep in ons eigen leven kijken of wij gerechtvaardigd zijn. Om straks voor zijn troon te staan en daar verantwoording te moeten afleggen over ons eigen aards bestaan.
  Groeien in je geloof geeft inzicht in je eigen zonden. Een voller geloof verkleint je zonden.
  Je moet een sterk geloof hebben om de zonden te kunnen weerstaan. Ga je om met mensen die in jouw ogen openlijk zonden praktiseren, en dat je graag hebt, dat zij niet van jou vervreemden. Bedenk dan, heb ik genoeg geloof om de zonden van een ander te weerstaan, en niet te worden meegezogen in de duisternis van het aardse leven.
  Ik zelf heb er op een gegeven moment voor gekozen, om te breken met een openlijke praktiserende constante zonde in mijn gezin.
  Op een gegeven moment voel je dat zonde om zich heen grijpt, en anderen in zijn greep krijgt. Makkelijk is dat niet, want je wilt net zoals de Here Jezus, dat niemand verloren gaat. Dat ene verdwaalde schaap.
  Ik raad aan om een openlijke praktiserende zonde op een afstand te houden, want niet een ieder staat sterk genoeg in zijn geloof om de zonde te weerstaan.
  Ik kan de bovenste reacties heel goed begrijpen, je wilt zo graag voor degene waar jij om geeft, dat die behouden blijft. Het zijn menselijke reacties, geen goddelijke. Onze menselijke gedachten zijn vaak niet de gedachten van onze Vader.
  Hebben wij invloed over de zonde. Biddend blijvend volhouden. Vol geloof… hoop en de liefde. De liefde is het belangrijkste onder broeders en zusters om te laten zien en uit te dragen. Niet de liefde van wereldgelijkvormigheid.
  Wellicht wordt de zonde waar wij ons van bewust zijn, wel zwaarder beoordeeld. Wij leven niet in een eenheid, vaak ziet de ongelovigen geen christelijke uitstraling.
  Leven wij in een Sodom en Gomorra, mijn inziens is dat het geval.

 26. Willy zegt:
  Geplaatst op maandag 13 juni 2016 om 10:35

  ‘Ruud’ , het antwoord in dezen is niet zo moeilijk, zijn de woorden van Jezus Zelf niet: ‘Hebt u naaste lief gelijk u zelve’, hetgeen ook geld t.a.v. homofielen, pornoverslaafden of dieven….
  Het is niet aan ons om te oordelen. God ziet het hart van de mens aan.

 27. berwi zegt:
  Geplaatst op maandag 13 juni 2016 om 12:15

  Onderstaand vers spreekt ook duidelijke taal
  1 Sam. 2:27-31 vers 30: Daarom spreekt de HEERE, de God van Israel: Ik had wel duidelijk gezegd, dat Uw huis en het huis van uw vader voor Mijn aangezicht zouden wandelen tot in eeuwigheid; maar nu spreekt de HEERE: Dat zij verre van Mij; want die Mij eren, zal Ik eren, maar die Mij versmaden, zullen licht geacht worden.
  En ook Joh 3:36 in combinatie met het al aangehaalde Joh 14:15 en 21-24.
  Joh 3:36 Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; en die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
  Tolerant zijn is iets anders dan niet-oordelen. Wel kan ik een dief tolereren, maar niet aan zijn manier van doen inzake het mijn en dijn deelnemen.
  Ook hebben we de opdracht de boom aan de vruchten te herkennen (beoordelen)
  Tenslotte: Matt 7:6 ….werpt uw paarlen niet voor de zwijnen …..

 28. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op maandag 13 juni 2016 om 12:30

  Bedankt Dirk, zeer opbouwend en volgens de Bijbel. We hebben afgelopen zondag weer 9 zigeuners mogen dopen in Roemenie, wat een voorrecht en 28 augustus nogmaals 10 mensen. Evangelisatie elke maand, volgens het principe van Jezus (Math. 28:19 en 20) is zeer belangrijk en elke dag de Heilige Geest vragen of Hij ons hart wil reinigen en ons wil beschermen.

 29. duinsnip zegt:
  Geplaatst op maandag 13 juni 2016 om 20:43

  Hallo Dirk
  Het zou geweldig zijn als je eens iets zou willen zeggen over de fundamenten van het christelijk geloof
  1. De Verlosser, Jezus Christus Hebreen 1-2
  2. Het koninkrijk der hemelen Matt. 16:13-20 Kol.1:12-13
  3. Het huis van God Hebr.3:1-6 1Petr.2:1-10
  4. Het lichaam van Christus Rom.12 1Kor.12
  5. De bruid van het Lam Ef.5:22-33 Openb.19:1-10
  6. De afval door nepapostelen Matt. 7:15-23 2Kor.11
  7. De twee fasen in de terugkeer van Jezus Christus Zach.12-14 1Thess.4-5
  8. Kenmerken van de eindtijd Luk.17:20-37
  Wellicht iets voor de komende zondag bij het Zoeklicht.
  Zie er naar uit.
  De Heer bevolen.

 30. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 juni 2016 om 13:40

  De fundamenten van het christelijk geloof zijn in mijn visie: De liefde van God en Jezus, die de Wil van God op aarde is komen verkondigen en voorleven tot Zijn dood toe. Wie Jezus geboden en lessen naleeft en daadwerkelijk in praktijk brengt, die ervaart de warme liefde van God. Dit is wel een levenslange pelgrimstocht door diepe dalen maar ook naar hoge toppen van waaruit men Hemelse vergezichten heeft. Hub.

 31. duinsnip zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 juni 2016 om 20:11

  De liefde van God en van Zijn Zoon, Jezus Christus zijn niet los te maken van Zijn Woord. Heilig hen in de waarheid, sprak de Heer, Uw Woord is de waarheid. Wie Mij liefheeft bewaart Mijn geboden zegt de Heer en dat is heel Zijn Woord niet maar alleen wat iemand aanstaat. Paulus heeft het ook over fundamenten en hoe er op te bouwen en dat naar Zijn Woord doen getuigt van liefde, 1Kor.3. Het is belangrijk om daar het gehele spectrum van de openbaring in te betrekken. Dat men in het Woord de uitdrukkingen vind die ik eerder al opsomde geeft aan dat we moeten onderzoeken wat dit ons te zeggen heeft en wellicht onszelf in dit licht onderzoeken waar er in onze harten nog bewust of onbewust duisternis heerst.

 32. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juni 2016 om 12:31

  Ik wil allereerst zeggen dat God niet alleen liefde is, maar ook een verterend vuur. De liefde van God is alleen voor hen die Hem liefhebben en Hem gehoorzaam zijn in alles, maar voor degene die in de zonde blijven een verterend vuur.
  Wat betreft de homofiele medemens. Blijf verre van hen die praktiserende homo’s zijn. De mens zelf moet je liefhebben, maar hun werken niet. Er staat ook in het Nieuwe Testament, alleen weet ik niet meer waar het staat, dat je niet met zulke praktiserende mensen om mag gaan, want anders zul je hetzelfde oordeel ontvangen. Als je ermee omgaat ga je nl. akkoord met hun levenswijze. En Dorus, ik weet dat het erg pijnlijk zal zijn om je kleindochter te verliezen, maar dat is het risico als je de Heere Jezus wil navolgen in alles. Dan kan je heel veel kwijtraken, maar je houdt Jezus over en dat is toch het allerbelangrijkste in dit leven. Dirk en alle lezers een gezegende zondag.

 33. TVB zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juni 2016 om 22:19

  Florianne ik zou toch heel graag weten op welke Bijbeltekst je hier doelt. Kun je proberen dit te achterhalen? Dank.

 34. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juni 2016 om 23:46

  Spreuken 6:16-19 Daar kunnen we allemaal ons best meedoen zonder naar de ander te wijzen.

 35. Willy zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juni 2016 om 12:30

  Ik kan mijn ogen werkelijk niet geloven dat er hier op het forum iemand is, die als advies geeft aan een opa, om zijn kleindochter dan maar aan de kant te zetten, want lesbisch. Je houdt Jezus toch over lees ik, dat is het belangrijkste. Ik ben het hier volledig mee oneens, dit druist in tegen alle Goddelijke wetten. De liefde voor de medemens is het aller hoogste goed! En dat in deze tijd waarin zoveel grootouders er veel verdriet van hebben, dat ze hun kleinkinderen niet meer mogen zien vanwege een scheiding bijvoorbeeld…….

 36. TVB zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juni 2016 om 14:34

  Zelf twijfel ik soms juist of ik wel radicaal genoeg handel. Of ik niet teveel te makkelijk onder de mantel van de liefde/mogelijkheden tot getuigen schuif. Of ik mijn standpunten t.a.v. de zonde wel voldoende duidelijk maak in dat alles. Daarom is het denk ik goed de Bijbelteksten er op na te slaan en ernstig te overwegen. Waarbij we ook wel gecorrigeerd willen worden waar nodig. Maar aan de andere kant ook niet te krampachtig worden. Oprecht de wil van God zoeken in alle dingen.

 37. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juni 2016 om 11:46

  Dirk allereerst, als ik mag, een reactie op Willy. Ik weet heel goed wat een verdriet het is om een kleinkind niet meer te mogen zien. Nadat mijn schoondochter er met een andere man vandoor is gegaan en het dochtertje van haar en mijn zoon heeft meegenomen is het 7,5 jaar ellende geweest en vanaf die tijd mochten we haar niet meer zien, ondanks de vonissen van de rechters. Heb mijn eerste kleinkind al ruim 7 jaar niet meer gezien. En ik heb ook niet gezegd dat je de homofiele medemens niet meer moet liefhebben. Juist wel, maar er niet meer mee mag omgaan. Het enige wat we voor hen kunnen doen is hen opdragen aan God. Maar door te zeggen dat de liefde voor de medemens het allerhoogste goed is, stel je die medemens dus eigenlijk boven Jezus. Mijn inziens is Hem te kennen het allerhoogste goed.
  En TVB ik heb een tekst gevonden in Romeinen 1 vanaf vers 24, maar vers 32 zegt wat ik heb geschreven. Maar die andere tekst, waar het helemaal klaar en duidelijk staat kan ik niet zo snel vinden. Er staat wel in Efeze 5 vanaf vers 1 t/m 7 ook zonden die mensen bedrijven en waar je geen medegenoot van mag zijn.

 38. Willy zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juni 2016 om 13:13

  ‘Florianne’ Vanzelfsprekend komt Jezus op de allereerste plaats! Echter u moet wel begrijpen dat de betreffende mensen (homo’s of lesbiennes) niets aan hun geaardheid kunnen doen, ze zijn zo geboren. Ze hadden het wellicht zelf ook graag anders gehad. Dat u zelf ook veel verdriet hebt gehad betreffende uw kleinkinderen spijt me voor u. Ik vind echter dat een mens dient behandeld te worden als een mens en respect verdient, alleen al omdat hij er is. Waarom zou u met een mens die een andere geaardheid heeft, waar hij niet om heeft gevraagd, niet meer om kunnen gaan? Waarom de mens afwijzen? Omdat u zo uw eigen theorie heeft omtrent een andere geaardheid? Wat zou Jezus doen?

 39. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juni 2016 om 20:00

  Ik geef nog 1 antwoord Willy. De Heere Jezus zou hen, als ze in de zonde blijven, verwerpen. En het is niet mijn theorie, maar het is van God. God heeft in de dagen van Koning Saul de schandknapen uit het land laten verwijderen en Sodom en Gomorra omgekeerd vanwege die zonden. En God heeft man en vrouw geschapen en niet man en man en vrouw en vrouw. Het is een gruwel in Gods ogen. En als je met die mensen omgaat die het praktizeren stem je in met hun levenswijze. Daar moet je je dan verre van houden.
  Maar met hen die homo zijn en er niets mee doen en het moeilijk hebben moet je juist steunen. Ik heb er ook mee te maken. Heeft geen vriend, maar heb hem gezegd, dat als dat gebeurt ik niet meer met hem om kan gaan. En dat zal heel veel pijn en verdriet geven omdat hij mij heel na staat. En er staat ook in de Bijbel:” wie vader of moeder, broeder of zuster liefheeft boven Mij is Mijns niet waardig”. Dat is het gebod van de Heer Jezus en dat moet het belangrijkste zijn.

 40. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juni 2016 om 23:10

  Wij zijn allemaal zondig. De zonde heeft vele gedaanten. Laten wij het oordelen over aan de Here Jezus. Als wij gesterkt zijn in ons geloof, mogen wij best met de zonde in aanraking komen. Hiervoor hoeven wij niet bang te zijn. Het is geen keuze. Maar de vrijheid om het goede nieuws te vertellen en te laten zien. Geloof, hoop en liefde.
  Als u het gevoel heeft, dat zonde u in uw greep krijgt en uw leven beïnvloedt, in uw relatie met de Here Jezus. Houd het dan op een afstand. Maar mij lijkt het, dat het niet uit angst mag voorkomen, angst is een slechte raadgever.
  Als wij sterk genoeg in onze schoenen staan, in ons geloof, mag dit geen belemmering zijn om het evangelie te verkondigen en de liefde voor de zondige mens te onderhouden.
  De Here blijft op zoek naar die ene verdwaalde schaap.

  Vr gr rene postma

 41. TVB zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 juni 2016 om 10:00

  Toch ben ik dan nog steeds benieuwd naar dat andere Bijbelgedeelte, Florianne. Wat betreft Romeinen 1 hebben wij dit hier samen gelezen en maken eruit op dat dit gaat over mensen die deze zonden zelf bedrijven en daarbij ook instemmen met hen die deze zonden doen. Wat betreft Efeze 5 vragen wij ons af wat medegenoot zijn hier betekent. Met iemand omgaan betekent toch niet perse dat je instemt met zijn levenspraktijk en hier medegenoot van wordt? Ik denk in dit verband nu ook aan I Korinthe 5.En dan zeker ook aan vers 9, 10 en verder.

 42. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 juni 2016 om 13:27

  Ik lees in 1 Korinthe 5 vers 11 toch duidelijk dat je niet met hen mag vermengen die in al die zonden leven. Er staat dat je met een zodanige eenen ook niet zult eten. Dat is dus niet omgaan. En het is niet uit angst om niet met hen om te gaan, maar zelfbehoud. Ik ken genoeg mensen, die door met mensen om te gaan die niet geloven en er allerlei zondige praktijken op nahouden stap voor stap ook in dezelfde zonden vervielen. Ik zeg ook niet dat je er niet mee mag praten, want dan zou je uit de wereld moeten gaan zegt ook Paulus in 1 Korinthe 5 vers 10. Je moet juist ook elke gelegenheid aannemen om over de Heere Jezus te spreken. En juist ook al die mensen in je gebed mee te nemen. En denk niet dat ik me boven die mensen stel. O! Nee, misschien ben ik wel veel zondiger dan zij. Maar je moet de verleiding niet gaan opzoeken. En als je met een homo stel omgaat stem je met hun levenswijze in. Je moet juist een afschuw hebben van hun levenswijze niet van de mens zelf. Daar moet je juist mededogen mee hebben. Ik heb zelfs diep respect voor hen die homo zijn en er tegen vechten om niet zo te leven. Die hebben het heel moeilijk, maar met Gods hulp zullen zij het aankunnen. Vanavond zal ik verder gaan zoeken waar dat andere Bijbelgedeelte staat TVB. Kan het niet uitstaan dat ik het nog niet heb gevonden

 43. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 juni 2016 om 17:25

  Reactie Dirk van Genderen:

  Het is niet de bedoeling om hier met elkaar in gesprek te gaan. Vandaar dat ik deze discussie afsluit.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden