Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Opwekking hier, opwekking daar, opwekking… (33 reacties)

Geplaatst op donderdag 7 juli 2016, 20:03 door Dirk A A

‘Deze week is de opwekking begonnen in Frankrijk,’ las ik een paar dagen geleden in een nieuwsbericht, waarin ook nog werd gemeld: ‘Een paar honderd doven kunnen nu weer horen.’ En vorige week in een ander bericht: ‘De opwekking in het westen van Amerika duurt nu al twee maanden. Vele honderden mensen zijn al tot geloof gekomen.’ En een paar maanden geleden: ‘Bijna alle aanwezigen, zo’n duizend Joodse mensen, kwamen in deze bijeenkomst tot geloof.’

Wekelijks krijg ik zulke berichten toegestuurd. In allerlei nieuwsbrieven. En begrijp me goed: Ik ben zeer dankbaar over elke zondaar die tot geloof in de Heere Jezus komt. Evenals wanneer zieken worden genezen en Joodse mensen tot geloof in de Messias komen.
Maar de vraag is wel: Hoe betrouwbaar zijn deze berichten, wat wordt er bedoeld met het woord ‘opwekking’ en wat met ‘tot geloof komen’?

Wanneer ik alle berichten over opwekkingen van de afgelopen twintig, dertig jaar in gedachten neem – wat trouwens onmogelijk is – zou heel de wereldbevolking al tot geloof zijn gekomen. Sommige organisaties spreken zelfs over tientallen, ja honderden miljoenen bekeerlingen door de ‘gezegende bedieningen’ van hun zendelingen – grote namen. En veel mensen horen zulke berichten graag. Maar wat zou de Heere God van zulke berichten vinden?

In alle enthousiasme worden gemakkelijk veel te hoge aantallen genoemd. En wie worden er allemaal bij opgeteld? Aanwezigen, mensen die naar voren komen, mensen die hun hand opsteken? Of kunnen mensen misschien simpelweg niet meer tellen…

Ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat soms veel hogere aantallen bekeerlingen worden genoemd om meer geld uit de achterban los te krijgen. Als de Heere immers zo’n geweldige zegen geeft, willen we daar graag deel van uitmaken, al is het maar door het geven van een – aanzienlijke – gift. Dan is het ook een beetje onze opwekking.
Laten we als gelovigen, als christenen, alleen de waarheid doorgeven, zeker als het gaat over aantallen mensen die tot geloof komen.

En wat betekent tot geloof komen? Ik heb de indruk dat soms te snel wordt gezegd dat mensen tot geloof in de Heere Jezus zijn gekomen. Iemand kan door het bidden van het zogenaamde zondaarsgebed werkelijk tot geloof komen, maar velen bidden dit gebed zonder dat er iets in hun leven verandert. Het gebeurde in een opwelling, in een emotioneel moment, zonder dat men werkelijk besefte wat het betekende. En men leeft weer door zoals voorheen…

Het is onmogelijk om direct na een bijeenkomst te zeggen hoeveel mensen er tot geloof zijn gekomen. Dat zal pas na verloop van tijd zichtbaar worden.
Tot geloof komen, houdt in: wederom geboren worden, tot bekering komen. Breken met de zonde, voor de Heere gaan leven. Het is een werk van God zelf, van boven geboren worden. Geen mensenwerk, maar door de Heilige Geest. Van dood levend worden. Uit het duister in het licht komen. Het licht van de Heere Jezus, Die zelf het Licht is.

Toch kom je ook in de Bijbel tegen dat er soms aantallen worden genoemd wanneer er (grote groepen) mensen tot geloof komen. Dat mag ook, en dat geeft aan hoe machtig de Heere werkt.
In Handelingen 2:41 lezen we dat ongeveer 3000 zielen op die dag werden toegevoegd aan de jonge gemeente. En in vers 47 staat nog dat de Heere dagelijks mensen die zalig werden toevoegde.

Wanneer er ook maar één persoon tot geloof in de Heere Jezus komt, is er blijdschap in de hemel bij de engelen van God, zegt Lucas 15:10. Laten ook wij de Heere danken voor die éne persoon die tot geloof komt. En als het er door Gods genade meer zijn, prijs Hem!

En als er nu niemand tot geloof komt… Dat komt ook voor in ons land. In tal van gemeenten is er sprake van achteruitgang, leegloop, mensen die het christelijk geloof vaarwel zeggen… Dan komt het erop aan trouw te blijven, de Heere te zoeken, Hem te dienen en uit te zien naar wat Hij gaat doen.
Laten we nooit bij de pakken neer gaan zitten, maar het van de Heere blijven verwachten.

De achteruitgang kan ook worden veroorzaakt doordat het Evangelie niet langer wordt verkondigd, maar een eigen boodschap. Dan is er ook geen zegen meer te verwachten en helaas is dit nogal eens de oorzaak van de leegloop.

Predikers, voorgangers, breng geen eigen boodschap, maar predik Gods Woord. Alleen dat is levend en krachtig.
Ook ik zie ernaar uit dat er in deze eindtijd, nu de wederkomst van de Heere Jezus dichterbij komt, in ons land nog velen tot geloof in de Heere Jezus zullen komen. De ongerechtigheid grijpt om zich heen en de zonden van ons land en van ons volk – ook van onszelf – roepen tot de Heere in de hemel.

O, ik smeek ik: Belijd de zonden van ons land en van ons volk en smeek de Heere ons genadig te zijn, en in te grijpen in ons volksleven en Zijn Geest in grote kracht en volheid uit te storten. Zodat niet langer er hier één, daar twee en elders tien mensen tot geloof komen, maar werkelijk duizenden, tienduizenden tot geloof in Hem zullen komen.

Als dat gebeurt, hoeven we er geen reclame voor te maken. Dan is het niet nodig persberichten de wereld in te sturen met de aantallen mensen die tot geloof zijn gekomen. Dan komen de mensen zelf.
De één zal uitroepen: ‘Ik heb gezondigd, ik ga voor eeuwig verloren, is er voor mij nog redding?‘
En weer een ander zal de Heere loven en prijzen om Zijn geweldige daden.

Dirk van Genderen

33 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 juli 2016 om 20:42

  Beste Dirk,

  Ik ben ook wat voorzichtig in het noemen van grote aantallen, want velen zullen het niet zijn. Zie Lucas 18:8 “…..Doch,als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?” Velen denken wel erg makkelijk over wat een bekeerling is.
  Inderdaad denk ik meer in enkelingen die tot geloof komen. In dat opzicht is het heel moeilijk om gelovigen te vinden die wérkelijk wedergeboren zijn en die volharden tot aan het einde. Als lijden op hun weg komt, moet nog maar eens bewezen worden dat ze werkelijk wedergeboren zijn en aan God vasthouden. Zie het verhaal van Job hoe diep God het lijden soms toelaat. Wie zou dat volhouden als hij/zij met een dergelijk lijden geconfronteerd wordt? Of als je in moslimlanden als Christen net zo wordt gekruisigd als de Here Jezus? Dat soort verhalen hoor je haast nooit maar toch vinden dergelijke praktijken plaats. De afschuwelijkste martelingen vinden plaats die wij niet eens kunnen bedenken, zoals het in brand steken van Christenen. Ik houd maar op, want velen worden misleid met zoetekoekverhalen, omdat zij iets anders niet verdragen.

  San

 2. Joke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 juli 2016 om 11:12

  Beste Dirk,
  Wanneer het wordt doorgetrokken naar genezingscampagnes zien we dat het enorme schade kan aanrichten die doorgaat tot in de “geslachten”. Ik geloof absoluut dat God kan genezen. Echter in de jaren 50 vond een genezingscampagne plaats op het Malieveld in Den Haag door ev. Osborn. De moeder van een vriendin zou genezen zijn van kanker, waarna zij alle verdere medische behandelingen stopte. Echter niet veel later is zij toch aan deze ziekte overleden. Gevolg: De echtgenoot van deze vriendin keerde God de rug toe; zij bleef geloven, waarna een scheiding volgde. Ook hun kinderen zegden God vaarwel en hebben zich begeven op allerlei duistere terreinen. Deze situatie is na zo’n 70 jaar nog steeds onveranderd. Daarom zou ik ernstig willen waarschuwen tegen deze zaken. De gevolgen van een zgn. genezing kunnen desastreus zijn.

 3. waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 juli 2016 om 13:13

  Dirk, ik ben het helemaal eens met je overdenking van deze week.
  Als het waar zou zijn dat alom velen tot bekering komen en alom opwekking na opwekking plaats vindt, dan zou dat te zien moeten zijn alom in de wereld en een positieve opwaartse wending moeten geven in het wereld gebeuren.

  Het tegendeel is te zien. De wereld glijdt alom af naar de afgrond/oordeel.

  Zittend aan de voeten van Jezus. Zoals Martha en Maria en hun broer Lazarus rustig en afgezonderd van de buitenwereld zaten aan de voeten van Christus Jezus. Dáár komt men tot wedergeboorte/bekering. Dáár wordt de honger gestild.

  Zonder aanbiddingsleiders die voorzeggen wat je moet zingen en zangers die bepalen hoe en wat er gezongen moet worden.

  Persoonlijk geef ik de voorkeur om te getuigen van Hem in een rustige omgeving. Geen harde muziek. Geen heen en weer geloop over het podium zodat je ogen steeds van links naar rechts moeten draaien.
  Geen velerlei stemmen om je heen.

  Rustig zittend aan Jezus voet. Luisterend alleen naar Zijn Stem. Dat is het beste deel.!!

 4. Cees van Beek zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 juli 2016 om 13:41

  Hallo Dirk.

  Wat zijn je motieven nu om er zo over te schrijven? Ik weet van een afstand ook niet of dit een werk van God is maar verheug mij wel als er zondaren hun hart aan Jezus geven, tot geloof in Hem komen, net als de engelen in de hemel. Als jongeren en ouderen dat oprecht doen, is dat onherroepelijk en niemand zal hen daarna uit Jezus’ en de hand van de God de Vader rukken. En natuurlijk ken je de boom aan de vruchten.

  Dus waarom dan dit presenteren als mogelijk een vorm van een misleiding, althans zo komt het op mij over. Ook over eerdere opwekkingen wordt verslag gedaan te beginnen bij Handelingen dat een Bijbelboek is vol van opwekkingen door de kracht van de Heilige Geest. Zo ben ik een boekje aan het lezen over de opwekking in Kentucky van rond 1800 waar in zogenaande ‘camp-meetings’ bij honderden en duizenden als door een kogel getroffen dor de kracht van de Geest ter aarde storten en daarna soms na uren en dagen opstonden en God verheerlijken.

  Het is nu eenmaal zo dat in deze tijd dat mensen geen boeken meer nodig hebben en schrijven maar de sociale media daarvoor gebruiken die realtime en online verslag doen. Dus daar hoeft toch niets mis mee zal zijn.

  Als je dan vindt dat er voorgangers een verkeerde boodschap brengen dan moet je concreet zijn en aanwijzen waar zij dan dwalen en mensen op het verkeerde been zetten.

  Ben dus gewoon benieuwd wat je nu gedreven hebt om zo hier over te schrijven. Ook mis ik de concreetheid een beetje. Enne… ik kan mij volledig aansluiten bij je gebed aan het einde van je betoog.

 5. coby zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 juli 2016 om 14:43

  Er komen gelukkig nog heel veel mensen tot geloof, vooral veel moslims. Ik zie dat toch wel als een opwekking, maar dan vooral op die plaatsen waar het evangelie nog niet eerder was gebracht.
  En zoals Joke zei op reactie nummer 2: ik heb ook veel moeite met genezingscampagnes zoals Jan Zijlstra enz: en vele anderen, deze link waarschuwt ook voor veel misleiders. https:\/\/www.toetsalles.nl/genezing.index.htm . Al dat massale van tegenwoordig in evangeliecampagnes
  zie ik veel gevaren liggen, het is vaak zo dweperig en opzwepend. Gebedsgenezing, dat gebeurt ook nu nog gelukkig! Maar niet door af te dwingen, maar op Gods tijd en wijze. Daarom is de voorbede van de gemeente van zo’n groot belang. Het gaat bovenal om Zijn eer. Ik heb mensen gekend die in het lijden de Heere zo groot konden maken in volledige overgave aan Hem.

 6. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 juli 2016 om 23:04

  Beste Dirk,
  Ik geloof ook niet in massale opwekkingen en dan tot geloof komen. Persoonlijk noem ik de dag dat ik tot geloof ben gekomen en Jezus in mijn hart heb gesloten: 31 Oktober 1999, Reformatiedag:
  Mijn Bevrijdingsdag. En tot heden probeer ik mijn Christen-zijn nog altijd, daadwerkelijk te laten zien, horen en in praktijk te brengen, b.v. De boodschap: De oecumenische gedachten: Dat alle Christenen, van welke Christelijke kerken dan ook, in ÉÉNHEID, de bijbel, Jezus leer, in praktijk te brengen, ook in de Christelijke politiek, (zelf ben ik in het CDA) maar het is steeds meer: Vechten tegen de bierkaai. Maar dit is ook een teken, dat wij in de eindtijd leven. En laten wij vooral niet vergeten, de missionaire Christelijke organisaties, die wereldwijd de blijde boodschap verkondigen, moreel en financieel te steunen, naar gegeven mogelijkheden en gaven Gods. Hub.

 7. Roelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2016 om 13:21

  Beste Dirk
  Hartelijk bedankt voor deze boodschap, hier kan ik volledig achter staan.
  De redenen/motieven waarom je deze column geschreven hebt, heb je (voor mij) heel duidelijk in je boodschap weergegeven. Goed lezen en misschien nog eens herlezen is ook hierin belangrijk!
  Gods zegen toegebeden.

 8. Toon Maartense zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2016 om 14:54

  Voor Joke
  triest voor de moeder van je vriendin dat ze op deze wijze heeft gereageerd op Osborn en het leven daarbij heeft gelaten. Nog triester is het besluit van de echtgenoot om God vaarwel te zeggen.
  Anderzijds heeft de campagne van Osborn inmiddels 14 evangelische en pinkstergemeenten Morgenstond opgeleverd in Den Haag en omgeving, waarin mensen echt tot bekering zijn gekomen die nu trouw God volgen.
  God kan schijnbaar “negatieve” zaken positief uitwerken.

 9. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2016 om 15:36

  Beste Dirk,

  Als het mag, geef ik graag even een reactie op iets uit je Nieuwsbrief.
  Het gaat in de verzen van Ezechiël 38:10-13 over “het huis van Israël”. Dat zijn de 10 verloren gewaande stammen, die na hun ballingschap vooral zijn gaan wonen in Noord-West Europa en landen waar veel Europeanen in later eeuwen naar toe zijn geëmigreerd, zoals Australië, Canada, Amerika etc.
  Er staat in Ezechiël 38:11 dat Israël in die tijd niet ommuurd is en dat het volk rustig en onbezorgd woont. Dat geldt inderdaad niet voor de huidige staat Israël, maar wel voor hen die behoren tot “het huis van Israël”, en die in eerdergenoemde niet-ommuurde steden of dorpen – en zonder bewaakte landsgrenzen -(nog redelijk) onbezorgd wonen.
  Ik heb een gratis artikel c.q. studie over dit onderwerp, getiteld:
  “De Russische opmars. De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezechiël 38 en 39).
  Men hoeft het er niet (of niet geheel) mee eens te zijn, maar misschien kan de inhoud verhelderend werken. Het kan in elk geval vast geen kwaad om het in ieder geval eens biddend te lezen.

 10. Gijs van Schaik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2016 om 15:42

  Beste Dirk,
  Ik ben het helemaal eens met je gedachten over “massa-bekeringen”. Ook al zou ik graag willen dat het zo was. Maar het doet mij denken aan wat er jaren geleden gebeurde tussen Hutu’s en Tutsi’s
  in Ruanda-Urundi. Daarvan werd gezegd dat 85% van de bevolking bestond uit Christenen. En toch een geweldige slachtpartij. “Toon me uw geloof uit uw werken”. Wel denk ik dat de vele bekeringen onder moslims laten zien dat satan het tegenovergestelde bereikt van wat hij wil zien.
  Overigens is “de blijdschap bij engelen” een plaatsbepaling. Er is vreugde in de hemel, bij God Zelf!

 11. Jochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2016 om 15:47

  beste Dirk, het is me al eerder opgevallen dat je oproept tot het belijden van zonden van anderen. Je smeekt nu zelfs dat we de zonden van ons land en ons volk moeten belijden. Daarover heen de smeekbede of de Heere ons genadig wil zijn. Ik vraag me ernstig af of dit Bijbels is. Is het belijden en vergeven van zonde in deze tijd niet puur persoonlijk? En is het niet zo dat God meer dan overvloedig is in Zijn genade aan hen die tot geloof gekomen zijn. Sla Efeze 1:7-8 er eens op na, deze teksten staan in de voltooid tegenwoordige tijd.

 12. Rinske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2016 om 17:26

  Beste Dirk,

  Eerlijk gezegd neem ik al die opwekkingsberichten argwanend tot mij. Als ik in de Bijbel lees over het laatst der dagen dan komen er zware tijden en hebben de mensen meer liefde voor genot dan voor God. Maar ik kan niet in de harten kijken en dat laat ik maar aan God over. Vaak wordt er inderdaad hoog opgegeven van een opwekking, maar over de terugval nadien horen we niets. Het zijn zo. Er is een lied en dat zegt: “Wandel maar stillekens achter Hem aan. Hij (Christus) gaat vooraan”. Dat is wat ik poog te doen.
  Ik zie wel duidelijk een grote opwekking voor Israël in de Gods Woord. Israël zal, misschien heel spoedig al, als koningen en priesters de wereld intrekken om te spreken over de grote daden van God. Dat zullen zij doen met wonderen die niet falen. Dat zullen zij doen in allerlei talen. In die opwekking geloof ik en dat verwacht ik. Dan zullen de mensen Christus als de Grote Koning erkennen. Dat lijkt mij de opwekking waar jij het aan het einde van je bericht ook over hebt. Dat is waar wij naar uit mogen kijken. En nu mogen we dankbaar zijn voor elke zondaar die tot geloof komt en Christus offer aanvaardt in zijn leven.

 13. tvdhave zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2016 om 17:54

  Beste Dirk,
  Ook dat is mijn smeekgebed, de zonde te belijden van ons land en volk, mijzelf daarbij in te sluiten, om te smeken om een terugkeer. O Herder Israels, neem ter ore, Die Jozef als schapen leidt; Die tussen de cherubs zit, verschijn toch blinkende.

 14. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2016 om 19:12

  Dirk, ik ben het helemaal met je eens. Een hele poos geleden is dit ook wel eens ter sprake gekomen en toen heb ik gereageerd zoals jij dit nu beschrijft. Ik ben HSP en voel dan dat er iets niet klopt. Ik ben het er ook mee eens dat we de zonden van ons land en volk, inclusief jezelf moet belijden bij God. Het is volgens mij wel Bijbels. Mozes deed dat toch ook? Dirk gezegende zondag met je gezin en alle lezers van deze Nieuwsbrief.

 15. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2016 om 19:17

  Beste Dirk en medegelovigen.
  Een opwekking begint altijd onder het volk van God en niet onder de heidenen. Het begint waar de Geest, Gods volk kan overtuigen van zonde, wat meestal begint bij het veronachtzamen van Zijn Woord en eindigt met losbandigheid. Op een bepaalde opwekking wil ik graag de aandacht vestigen en dat was in de tijd nadat het tienstammenrijk al lang geoordeeld was en het tweestammenrijk onder Manasse de meest vreselijke afgoderij had beleefd. En onder die omstandigheden begon er een laatste opwekking onder Josia die fundamenteler was dan alle voorgaande. 2Kron.34-35. De Wet, het Woord van God werd herontdekt en na het voorlezen ervan was er een zodanig besef van hoe diep men God had gegriefd, dat Josia zijn kleding scheurde van schaamte. Tot de Wet en de profeten was zijn motto en dat was uiteraard in de context van wat aan de Joden was toevertrouwd in het Woord van God. Tot de leer van Christus en die van de apostelen zou ik nu kunnen zeggen in het besef van dezelfde schaamte over wat wij de Heer hebben aangedaan door ongeloof, welvaartsdenken en
  kruisverloochening. Daar moet het beginnen, besef van zonden in het verachten van het Woord. Ik heb al eens eerder gezegd dat men in plaats van een paar stichtelijke teksten, op grond waarvan men altijd om de volle waarheid heen kan blijven draaien, eens een hele brief van een apostel moet voorlezen en dan aan de gemeente vragen: Wat stoort u hierin?
  Ik hoop het eens mee te maken en om een aanzet te geven wil ik graag gratis mijn uittreksel uit de bijbel aanbieden voor elke geïnteresseerde lezer. U kunt die bestellen op duinsnip@casema.nl mits Dirk daar toestemming voor geeft!
  De Maranatha Code. Het is slechts een heenwijzing, voor kritiek sta ik open.

 16. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2016 om 19:57

  Beste Dirk, ik ben het volkomen met je eens als het gaat om massaal en massa’s. Er zijn bij Osborn ook geestelijke genezingen geweest en dat heeft voor mij persoonlijk later ook weer een goed gevolg gehad. Ik blijf er wel bij: Aan alle opwekkingen zal een schuldbelijden vooraf moeten gaan, dan komt er bevrijding en kan de Geest Zijn werk gaan doen. Het oordeel begint bij het huis Gods, dus zal de schuldbelijdenis ook bij het huis Gods beginnen

 17. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2016 om 20:00

  @Waterlelie nr. 3 / Mooi gezegd. Stil zijn aan de voeten bij Jezus, luisteren. Stil worden is in deze wereld niet zo gemakkelijk.

  Bij genezingen heeft men het vaker over mensen met lichamelijke ziekten dan over mensen met een psychiatrische ziekte en/of beperking.

  ‘De mens wikt, God beschikt.’ is een oud (katholiek?) spreekwoord.

 18. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2016 om 20:02

  Evangeliesatie campagnes zijn belangrijk voor een opwekking en daarna een doopdienst. Voortdurend gebed om de kracht v/d Heilige Geest, die ons hart reinigt elke dag weer opnieuw en beschermt

 19. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2016 om 20:58

  10
  1 Johannes 1: 9:
  “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”

  De tekst maakt duidelijk dat het gaat over : wij en ons.
  En Hij is een verzoening voor …onze..zonden en niet alleen voor de …onze… maar ook voor die der gehele wereld.(1Joh 2:2)

  Als dat zo is dan mogen we ook de zonden belijden van de wereld of ons eigen land. Want we behoren bij de ..wij.. en de ..ons.. en de gehele wereld waar de Here een verzoening voor is.

 20. xandra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2016 om 21:14

  Het stukje lijkt een negatieve ondertoon te hebben, en sommige dingen zijn echt suggestief:
  “In alle enthousiasme worden gemakkelijk veel te hoge aantallen genoemd. En wie worden er allemaal bij opgeteld? Aanwezigen, mensen die naar voren komen, mensen die hun hand opsteken? Of kunnen mensen misschien simpelweg niet meer tellen…”

  “Ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat soms veel hogere aantallen bekeerlingen worden genoemd om meer geld uit de achterban los te krijgen.”

  Dat weten we helemaal niet. Toets alles.
  Volgens sommigen deugt nergens wat van. Ook dat moet en mag getoetst worden.

 21. Daan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2016 om 22:52

  Ik geloof in opwekking, eens was ik dood en nu leef ik!
  Jezus bracht een boodschap van overvloedige blijdschap; opwekking, voor alle volken. En ik geloof ook in genezing. Als je kerkgeschiedenis leest of studeert, komt dat in alle tijden voor. Volgend jaar is het 500 jaar geleden, dat een groot opwekker, geschiedenismaker, zijn 95 stellingen aan de poort hamerde, ook hij, Maarten Luther genas de zieken! Halleluja! Gods Koninkrijk komt, in de hemel, zo ook hier op aard! Wat betekent het als je dat bidt, maar het niet gelooft?

 22. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2016 om 23:53

  Jezus is als zondoffer gestorven, en wij die dit offer hebben aangenomen, werden uit Zijn zijde geboren. in 1Johannes 5:7 staat dat er Drie zijn Die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn een, vers 8. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een. Daarom mogen wij die dit getuigenis aannemen, en in de Zoon van God geloven, een getuigenis in onszelven hebben. Toen een speer Jezus zijde doorboorde kwam daar water en bloed uit. Dat noem ik dus dat we uit Jezus zijde geboren zijn. Tomas kreeg geloofszekerheid, en noemde de opgestane en verheerlijkte Jezus: ”Mijn HERE en mijn God”.

  Dat er zo nog maar velen mogen worden toegevoegd aan de Gemeente die behouden wordt. Wanneer dat getal vol wordt/is, gaat God de vervallen hut van David wederom oprichten, en wat daarvan is ingestort. En bij Jezus terugkomst op de Olijfberg, zullen zij door het zien aan de tekenen, Zijn wonden, een bittere rouwklacht aanheffen. Zodat op een dag een geheel volk wordt geboren. Dat wordt me toch een opwekking… Laten wij nu in deze genade tijd maar biddend getuigen en getuigend bidden. Wetende dat al wat wij de Vader bidden ‘Hij zal het ons geven’. Want Zijn huis moet immers vol worden.

 23. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 10 juli 2016 om 8:14

  Beste Dirk,

  Ik ben erg blij met je uiteenzetting in je nieuwsbrief van de bewegingen die nu gaande zijn in de wereld. En de Bijbelse onderbouwing daarvan. We komen steeds uit bij wat in de Bijbel staat, dat we in de eindtijd leven en dat we waakzaam moeten zijn omdat de Here spoedig komt. Zijn wij gereed? Zijn onze klederen wit? Verwachten wij Hem met volharding? Desalniettemin geeft het wereldrumoer ook hoop. De Here is bezig alles klaar te maken voor de laatste gebeurtenissen die moeten plaatsvinden alvorens Jezus komt. En het goede nieuws is, dat de Bijbel ons belooft dat het plan van God zeker volvoerd zal worden. God zelf staat daar garant voor. Als wij liefde hebben voor de waarheid en de Here Jezus liefhebben en Zijn woord, dan zullen wij erbij zijn. Daar hoeven wij niet aan te twijfelen. Toch in sommige gemeentes wordt geleerd dat je het niet kan weten. Maar door geloof kunnen wij het wel weten. Met je verstand weet je het inderdaad niet. Maar door geloof weet je het wel! Luister daarom niet naar het ongeloof van mensen maar laat je hart vullen met de woorden van de Bijbel, zodat je geloofsleven sterk zal zijn gefundeerd in Christus. Dat laatste is het enige belangrijke dat telt, als Hij komt op de wolken!

  San

 24. Maartje zegt:
  Geplaatst op zondag 10 juli 2016 om 16:34

  Wij hoorden vanmorgen in een dienst dat jonge mensen hun vakantiewerk doen op een camping. En daar met kinderen en ouderen omgaan. Met spelen en bezoeken in de tent of caravan. Om daar ook het evangelie te vertellen, de jeugd heeft de toekomst.

 25. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op zondag 10 juli 2016 om 22:02

  Lieve mensen,

  Laten we toch blij zijn met de verkondiging van het Woord van God. Of er dan 1 of 1000 bekeerlingen zijn is niet aan ons, maar aan onze Heer Jezus. Hij kijkt naar het hart van ieder mens. Wij worden geroepen om te zaaien en hoe groot de opbrengst is heeft te maken met de grond die het ontvangt. Wanneer de opbrengst 100% is zullen er grote aantallen mensen bij betrokken zijn, Halleluja!!

 26. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op maandag 11 juli 2016 om 20:06

  Lucas 7:9-10 (De Romeinse hoofdman van Kapernaüm):

  “Toen Jezus dit hoorde verwonderde Hij zich over hem, en Zich
  kerende tot de schare, die Hem volgde, sprak Hij: Ik zeg u,
  zelfs in Israël heb Ik een zó groot geloof niet gevonden!”
  En toen zij, die gezonden waren, terugkwamen in het huis,
  vonden zij de slaaf gezond.”

 27. Roelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 juli 2016 om 9:03

  Vanmorgen las ik in het dagboek ‘Geheel voor Hem’ van Oswald Chambers (11 juli):
  Als wij vervuld zijn van onszelf, zullen wij ons werk op de troon plaatsen, terwijl de heilige in zijn werk Jezus Christus op de troon plaatst.
  Dit sluit heel mooi aan bij wat, volgens mij, de intentie is van wat Dirk met deze column wil zeggen.
  De Bijbel zegt dat ons hart arglistig/onbetrouwbaar is, laten we ieder ons eigen hart hierop biddend onderzoeken.

 28. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 juli 2016 om 15:25

  Een opwekking waarbij veel chronisch zieken en gehandicapten worden genezen. Dat zou een flinke bezuiniging op de zorgkosten kunnen betekenen, maar dan in positieve zin!

 29. marion mccrea zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 juli 2016 om 13:31

  Bedankt voor dit artikel. Er komt een ‘Reset togheter 2016’ in USA 16 July, “opwekking”, waar allen samenkomen om te bidden voor een reset. Het is een groot gebeuren, waar de Paus ook deel aan heeft. Mensen onderzoeken niet, en geloven dat dit van de Here is. Zou het kunnen zijn de voorbereiding voor een “one world reglion”. Immers allen die op hun facebook vragen om dit te onderzoeken met het woord, worden geblokkeerd en de comments weggenomen. Vreemd, sinds wanneer mag je geen comment meer geven of vragen stellen? We mogen immers het leiderschap niet aanspreken of dit wel klopt met het Woord, kritiek wordt niet geduld: Velen zullen misleid worden, het staat in het Woord, een ware opwekking gaat altijd gepaard met “bekeer je van je zonde” en heiligheid. Mensen huilden en baden voor dagen, want ze zagen hoe ver ze hier nog vanaf waren. Je kunt dit allemaal terugvinden in de kerk geschiedenis met de opwekkingen die zijn geweest, begin 1900 en eerder. Ik verlang naar een oprechte opwekking zonder valse manifestaties, goudstof, engelen zien, diamanten, en woorden van profeten die niet uitkomen en mensen misleiden. We hebben een opwekking van de waarheid Gods woord en Geest nodig, in ons hart en zoals dirk het zegt: het prediken van Gods woord dat verandering brengt. Bedankt Dirk

 30. Ali Asreco zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 juli 2016 om 14:49

  Opwekking, ik werd er wel verdrietig van afgelopen zondag. Het zou in heel Frankrijk doorwerken, en….het zou HIER beginnen bij ONS in de kerk! Nu herinner ik me dat ik dat wel eerder heb gehoord, het zou beginnen in ONZE kerk. Maar we zijn nu dik 30 jaar verder en van die kerk is niet veel meer over gebleven, de meeste mensen zijn vertrokken. Ruzie, onenigheid en zonde. We waren nog wel zo trots dat het bij ONS zou beginnen. Tragisch zulke predikingen. Ik ga iets nuttigs doen; evangelie verspreiden, maar niet in hoogmoed mezelf en mijn kerk aanprijzen.

 31. connie Voorhoeve zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2016 om 11:12

  Beste Dirk,

  Ik heb alleen een vraag: Is jouw rondzendbrief ook in Frankrijk te ontvangen?
  Ik wil jouw adres graag aan een neef doorgeven.

  hartelijke groeten, Conny Voorhoeve

 32. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2016 om 12:34

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Conny,
  De Nieuwsbrief is wereldwijd te ontvangen, als je maar een internetverbinding hebt. Nederlanders in tal van landen ontvangen ‘m al wekelijks.

 33. jan de Boer zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 augustus 2016 om 19:23

  Beste Dirk en lezers m/v,

  Volgens mijn bijbel lees ik niets over opwekking hier en opwekking daar in de eindtijd. Is het wel belangrijk om te kunnen constateren dat we in de eindtijd leven.

  Wat ik wel lees is dat er een wereldwijde geloofsafval plaatsvindt voordat de Messias komt, dat staat haaks op deze berichten en kan dus volgens de schrift niet. Er wordt wel gewaarschuwd dat we hier de messias kunnen vinden en daar de messias maar dat dat misleiders zijn. Als er iets wat er ergens op moet lijken m.b.t. die “opwekkingen” dan lijkt mij dit verband eerder voor de hand te liggen.

  Neemt niet weg dat mensen tot geloof kunnen komen, maar opwekkingen in de eindtijd daar spreekt de schrift niet over, integendeel zelfs.

  ter info: In Marcus 13 vers 24 kunnen we goed lezen dat Yeshua pas terugkomt na de die (grote) verdrukking.

  Jan

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden