Opwekking hier, opwekking daar, opwekking…

‘Deze week is de opwekking begonnen in Frankrijk,’ las ik een paar dagen geleden in een nieuwsbericht, waarin ook nog werd gemeld: ‘Een paar honderd doven kunnen nu weer horen.’ En vorige week in een ander bericht: ‘De opwekking in het westen van Amerika duurt nu al twee maanden. Vele honderden mensen zijn al tot geloof gekomen.’ En een paar maanden geleden: ‘Bijna alle aanwezigen, zo’n duizend Joodse mensen, kwamen in deze bijeenkomst tot geloof.’

Wekelijks krijg ik zulke berichten toegestuurd. In allerlei nieuwsbrieven. En begrijp me goed: Ik ben zeer dankbaar over elke zondaar die tot geloof in de Heere Jezus komt. Evenals wanneer zieken worden genezen en Joodse mensen tot geloof in de Messias komen.
Maar de vraag is wel: Hoe betrouwbaar zijn deze berichten, wat wordt er bedoeld met het woord ‘opwekking’ en wat met ‘tot geloof komen’?

Wanneer ik alle berichten over opwekkingen van de afgelopen twintig, dertig jaar in gedachten neem – wat trouwens onmogelijk is – zou heel de wereldbevolking al tot geloof zijn gekomen. Sommige organisaties spreken zelfs over tientallen, ja honderden miljoenen bekeerlingen door de ‘gezegende bedieningen’ van hun zendelingen – grote namen. En veel mensen horen zulke berichten graag. Maar wat zou de Heere God van zulke berichten vinden?

In alle enthousiasme worden gemakkelijk veel te hoge aantallen genoemd. En wie worden er allemaal bij opgeteld? Aanwezigen, mensen die naar voren komen, mensen die hun hand opsteken? Of kunnen mensen misschien simpelweg niet meer tellen…

Ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat soms veel hogere aantallen bekeerlingen worden genoemd om meer geld uit de achterban los te krijgen. Als de Heere immers zo’n geweldige zegen geeft, willen we daar graag deel van uitmaken, al is het maar door het geven van een – aanzienlijke – gift. Dan is het ook een beetje onze opwekking.
Laten we als gelovigen, als christenen, alleen de waarheid doorgeven, zeker als het gaat over aantallen mensen die tot geloof komen.

En wat betekent tot geloof komen? Ik heb de indruk dat soms te snel wordt gezegd dat mensen tot geloof in de Heere Jezus zijn gekomen. Iemand kan door het bidden van het zogenaamde zondaarsgebed werkelijk tot geloof komen, maar velen bidden dit gebed zonder dat er iets in hun leven verandert. Het gebeurde in een opwelling, in een emotioneel moment, zonder dat men werkelijk besefte wat het betekende. En men leeft weer door zoals voorheen…

Het is onmogelijk om direct na een bijeenkomst te zeggen hoeveel mensen er tot geloof zijn gekomen. Dat zal pas na verloop van tijd zichtbaar worden.
Tot geloof komen, houdt in: wederom geboren worden, tot bekering komen. Breken met de zonde, voor de Heere gaan leven. Het is een werk van God zelf, van boven geboren worden. Geen mensenwerk, maar door de Heilige Geest. Van dood levend worden. Uit het duister in het licht komen. Het licht van de Heere Jezus, Die zelf het Licht is.

Toch kom je ook in de Bijbel tegen dat er soms aantallen worden genoemd wanneer er (grote groepen) mensen tot geloof komen. Dat mag ook, en dat geeft aan hoe machtig de Heere werkt.
In Handelingen 2:41 lezen we dat ongeveer 3000 zielen op die dag werden toegevoegd aan de jonge gemeente. En in vers 47 staat nog dat de Heere dagelijks mensen die zalig werden toevoegde.

Wanneer er ook maar één persoon tot geloof in de Heere Jezus komt, is er blijdschap in de hemel bij de engelen van God, zegt Lucas 15:10. Laten ook wij de Heere danken voor die éne persoon die tot geloof komt. En als het er door Gods genade meer zijn, prijs Hem!

En als er nu niemand tot geloof komt… Dat komt ook voor in ons land. In tal van gemeenten is er sprake van achteruitgang, leegloop, mensen die het christelijk geloof vaarwel zeggen… Dan komt het erop aan trouw te blijven, de Heere te zoeken, Hem te dienen en uit te zien naar wat Hij gaat doen.
Laten we nooit bij de pakken neer gaan zitten, maar het van de Heere blijven verwachten.

De achteruitgang kan ook worden veroorzaakt doordat het Evangelie niet langer wordt verkondigd, maar een eigen boodschap. Dan is er ook geen zegen meer te verwachten en helaas is dit nogal eens de oorzaak van de leegloop.

Predikers, voorgangers, breng geen eigen boodschap, maar predik Gods Woord. Alleen dat is levend en krachtig.
Ook ik zie ernaar uit dat er in deze eindtijd, nu de wederkomst van de Heere Jezus dichterbij komt, in ons land nog velen tot geloof in de Heere Jezus zullen komen. De ongerechtigheid grijpt om zich heen en de zonden van ons land en van ons volk – ook van onszelf – roepen tot de Heere in de hemel.

O, ik smeek ik: Belijd de zonden van ons land en van ons volk en smeek de Heere ons genadig te zijn, en in te grijpen in ons volksleven en Zijn Geest in grote kracht en volheid uit te storten. Zodat niet langer er hier één, daar twee en elders tien mensen tot geloof komen, maar werkelijk duizenden, tienduizenden tot geloof in Hem zullen komen.

Als dat gebeurt, hoeven we er geen reclame voor te maken. Dan is het niet nodig persberichten de wereld in te sturen met de aantallen mensen die tot geloof zijn gekomen. Dan komen de mensen zelf.
De één zal uitroepen: ‘Ik heb gezondigd, ik ga voor eeuwig verloren, is er voor mij nog redding?‘
En weer een ander zal de Heere loven en prijzen om Zijn geweldige daden.

Dirk van Genderen