Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

15 vragen en antwoorden (34 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 juli 2016, 8:32 door Dirk A A

Er is veel verwarring in de christelijke wereld. Veel christenen worden onzeker door wat ze horen, lezen en zien. Regelmatig ontvang ik vragen van mensen die niet meer weten of iets van God is of niet van God. Het is hun verlangen om alleen de weg van de Heere te gaan, maar ze zijn onzeker geworden. De oplossing: wees gericht op de Heere Jezus, ga terug naar de Bijbel en toets alles aan het Woord van God.

Het gaat dan om tal van vragen, zoals:
1. Is het Bijbels dat mensen in de samenkomst zomaar achterover vallen en dan ongecontroleerde vreemde bewegingen en geluiden gaan maken?
2. Is het Bijbels dat er in de gemeente in tongen wordt gesproken, zonder dat er vertaling van die tongen is?
3. Is het Bijbels als er af en toe profetieën worden doorgegeven, die of heel algemeen zijn of nooit uitkomen?
4. Is het Bijbels dat onze voorganger aangeeft dat niet alles wat de Bijbel zegt, nu nog geldt, bijvoorbeeld als het over homoseksualiteit gaat?
5. Bij ons in de gemeente wordt geleerd dat de gelovigen bij de wederkomst van Heere Jezus Hem tegemoet zullen gaan in de lucht. Klopt dat wel?
6. Is het waar dat God evolutie heeft gebruikt om de schepping tot stand te brengen?

Ook schrijven mensen over eenzijdigheden in de prediking in hun gemeente. Enkele voorbeelden:
7. Onze predikant preekt heel veel over de zonde, maar vrijwel nooit over de genade en over de Heere Jezus Christus.
8. Onze voorgangers hebben het heel vaak over emotionele en pastorale onderwerpen, maar ik mis de Bijbelstudie zo.
8. Bij ons in de gemeente wordt zelden over Israel gesproken of voor Israel gebeden.
10. In onze gemeente klinkt wel de oproep tot bekering, maar nooit wordt gezegd hoe je tot geloof kunt komen.

Weer anderen hebben moeite met de invulling van de diensten:
11. In onze diensten wordt ruim een uur gezongen en dan blijft er maar twintig minuten over voor de preek; dat is toch een scheve verhouding.
12. In onze gemeente is de muziek zo hard, dat ik maar niet meer naar de diensten ga; dat doet me pijn aan m’n oren, maar ook pijn in m’n hart.
13. In onze gemeente proef ik weinig ontzag meer voor de heiligheid van de Here.
14. We voelen ons niet echt thuis meer in de gemeente. We zien zo weinig geestelijk leven in de gemeente. Moeten we blijven, mogen we andere gemeente zoeken?
15. Het is in de diensten altijd zo op onszelf gericht. We hebben toch ook een taak in de wereld…

Moeiteloos zou ik deze lijst verder aan kunnen vullen. Heel in het kort wil ik op bovenstaande opmerkingen reageren. Wellicht hebt u daar wat aan.

1. Als de Heere werkt, kan er van alles gebeuren. Zeker. Toch zie je nergens in de Bijbel dat in de tegenwoordigheid van de Heere mensen achterover vallen en hun zelfbeheersing verliezen. Integendeel, de vrucht van de Geest is zelfbeheersing (Galaten 5:22).

2. De Bijbel stelt duidelijk dat er in de samenkomst alleen in tongen (wellicht beter: talen) gesproken mag worden wanneer ze worden vertaald. 1 Korinthe 14:27 en 28 zegt immers: ‘En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat één het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God.’

3. Bij profetieën denken wij snel aan toekomstprofetieën. Dat kan, maar profeteren is veel meer het doorgeven van Gods woorden. ‘Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost’ (1 Korinthe 14:3), ‘opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt’ (vers 5b).
Toets profetieën altijd aan het Woord van God en let erop dat de Heere Jezus centraal staat.

4. Wees zeer alert wanneer uw voorganger of predikant aangeeft dat wat de Bijbel zegt niet serieus genomen hoeft te worden of dat duidelijke uitspraken in de Bijbel tijdgebonden zijn. God waakt over Zijn eigen Woord (Jeremia 1:12). De Bijbel is Gods Woord.
Een voorbeeld: Het praktiseren van homoseksualiteit wijst de Bijbel overduidelijk af. Voor wie na wil lezen wat de Bijbel daarover zegt: Leviticus 18:22 en 20:13, 1 Korinthe 6:9 en 10, 1 Timotheüs 1:10 en Romeinen 1:26 en 27. Dan past het niet om te zeggen dat die teksten vandaag niet meer voor ons zouden gelden.

5. Dat klopt zeker, dat de gelovigen de Heere Jezus tegemoet zullen gaan in de lucht, bij Zijn wederkomst. Het staat letterlijk in 1 Thessalonicenzen 4:16 en 17.
‘Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.’

6. Het getuigenis van de Bijbel is helder. ‘In zes dagen heeft de HEERE de hemel en de arde gemaakt, de zee, en al wat erin is’ (Exodus 20:11). Dit zijn woorden van God Zelf, gesproken toen het volk Israel bij de berg Sinaï de wet van Hem ontving. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze zes dagen lange tijdperioden zijn geweest. Ook de boodschap van Genesis 1 is helder: God sprak en het was er, in zes dagen.

7. Wanneer uw predikant zelden of nooit over de genade en over de Here Jezus spreekt, brengt hij een buitengewoon eenzijdige boodschap. Dan verzwijgt hij het belangrijkste. Denk eens aan de woorden van Paulus in 1 Korinthe 2:2: ‘…want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.’

8. Het is nogal populair in bepaalde kringen om te spreken over pastorale en emotionele thema’s. Ik wil voorgangers en predikanten aansporen de Bijbel te openen in de samenkomsten.

9. Ga op de knieën en vraag de Here of Hij verandering wil geven. Ik hoorde van een gemeente waar de voorganger ook vrijwel nooit over Israel sprak of voor Israel bad. In die gemeente is men met een Israëlbidstond begonnen, waar ook voor deze voorganger werd gebeden. Na enige tijd gebeurde het dat de predikant preekte over Israel. ‘Ik kon niet anders,’ vertelde hij op een zondagmorgen vanaf de kansel.

10. Het is belangrijk dat de oproep tot bekering klinkt. Dan is het ook belangrijk dat de weg wordt gewezen naar de Heere Jezus. Als mensen het uitroepen – hardop of in stilte – ‘Wat moet ik doen om behouden, gered te worden?’, dan is het antwoord van Petrus op de Pinksterdag, direct na de uitstorting van de Heilige Geest: ‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen’ (Handelingen 2:38).

11. Zeker, er zijn prachtige psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Maar een uur lang zingen en dan een preek van twintig minuten lijkt mij inderdaad een scheve verhouding. Het Woord zal centraal moeten staan. Hebreeën 4:12 zegt: ‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.’

12. Het mag nooit zo zijn dat de muziek zo hard is, dat de (oudere) aanwezigen er hinder van hebben. Laten we rekening met elkaar houden.

13. De Bijbel zegt in Mattheus 18:20: ‘Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’ En Hij is heilig, 1 Petrus 1:15 en 16: ‘Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.’

14. Loop niet te snel weg uit je eigen gemeente. De Heere geeft ons ook aan elkaar. En als het moeilijk is om te blijven: lig je op je knieën voor je gemeente, voor de raad, voor de voorganger? Blijf met elkaar in gesprek. En soms is het niet de gemeente die moet veranderen, maar ben je het zelf die moet veranderen.
Er kan een moment komen dat je beter kunt gaan. Maar doe dat niet lichtvaardig. Doe het biddend en zoek de weg van de Heere.

15. Zeker, het is niet de bedoeling dat we alleen binnen de muren van ons kerkgebouw blijven, maar ook naar buiten toe gaan, het open veld in, om daar ons christen-zijn zichtbaar te laten worden, in woorden en met daden.

Ik denk hierbij aan twee Bijbelteksten. Handelingen 1:8: ‘…u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’
Als tweede tekst denk ik aan Galaten 6:10: ‘Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.’

Blijf dicht bij de Heere, wandel met Hem. Laat u leiden door Zijn Woord en door Zijn Geest. ‘Beproef de geesten of ze uit God zijn’ (1 Johannes 4:1).
‘En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus’ (1 Thessalonicenzen 5:23).

Dirk van Genderen

(Deze tekst is een bewerking en actualisering van een commentaar dat ik eerder schreef.)

34 Reacties

 1. waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 juli 2016 om 17:05

  Helemaal mee eens.

  Maar het is zeker zorgelijk dat veel Christenen in de war en onzeker zijn en zich zoveel (af) vragen.
  Als de prediking in de samenkomsten niet volledig is, dan vraag ik mij af: De Christen kan toch ook de Bijbel=Gods Woord zelf lezen en zich laten onderwijzen door de Heilige Geest?

  Als Christus belooft dat wij de Heilige Geest…ZULLEN…ontvangen en wij Zijn getuigen…ZULLEN…zijn, dan mogen we toch zeker weten dat de Heilige Geest ons ook persoonlijk zal leren en onderwijzen in Gods Woord.
  En als we vragen hebben zouden we toch niet afhankelijk moeten zijn van predikers?
  De antwoorden staan immers in de Bijbel.

  Ben daarom ook blij dat de volgende tekst geciteerd wordt: “Blijf dicht bij de Heere, wandel met Hem. Laat u leiden door Zijn Woord en door Zijn Geest. En… beproef de geesten of ze wel uit God zijn.

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 juli 2016 om 18:28

  “We voelen ons niet echt thuis meer in de gemeente. We zien zo weinig geestelijk leven in de gemeente. Moeten we blijven, mogen we andere gemeente zoeken?”

  Om bij problemen in een bepaalde gemeente maar naar een andere gemeente gaan, is niet goed. Want je loopt dan weg voor problemen en in de andere gemeente zul je ook dingen tegenkomen waar je niet gelukkig mee bent, overal is er wel wat. Lees de zeven brieven van de Heere Jezus aan de zeven gemeenten in Openbaringen maar, daaruit kun je concluderen dat er in iedere gemeente wel wat speelt waar je niet gelukkig mee bent.

  Je kunt veel beter bidden voor de gemeente waar je naar toe gaat dan voor problemen weg te lopen.

 3. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 juli 2016 om 20:10

  Beste Dirk,

  Ja vaak is het zoeken naar leiding van God welke gemeente de juiste is. Ik ben nu op de juiste plaats omdat er veel genezing ontvangen wordt door mij van de diensten die iedere zaterdag gehouden worden in een huisgemeente. Een van de belangrijkste elementen van een goede gemeente is liefde van God en het vertrouwen dat wij in elkaar kunnen hebben. Dat wij onszelf durven te zijn en ons opgenomen voelen in een warm nest van geborgenheid. Zie Psalm 68:7 “……een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst, Die gevangenen uitleidt in voorspoed; maar de opstandigen wonen in een dor land…..”.
  En ik heb het gevoel dat wij worden klaargemaakt voor de komst van de Here Jezus. Wij ontvangen wat wij nodig hebben, zodat wij tot Gods eer kunnen leven. Ik heb geleerd om het lijden te aanvaarden en niet ertegenaan te gaan schoppen. Gods hand kon soms best zwaar zijn in het verleden maar nu breken er betere tijden aan (voor mij). Zie Psalm 90:15 “…..Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt hebt, overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben….”.
  En deze dingen zijn genade en alleen maar genade. Daarom moeten wij het altijd van God verwachten in welke gemeente wij ons ook mogen zijn en weten dat Hij ons wil leiden naar dat wij eraan toe zijn om geleid te worden aan grazige weiden. Psalm 23.

  San

 4. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juli 2016 om 14:46

  Beste Dirk,
  Dit vind ik een heel goede oplossing, om de veel gestelde vragen van reactie schrijvers over de bijbel, deze met bijbelvaste citaten en verhalen uit de bijbel proberen te beantwoorden. Wat mij betreft mag dit vaker gebeuren.
  De belangrijkste vraag is en blijft voor mij natuurlijk: De laatste vraag No. 15:
  Het is in de diensten altijd zo op ons zelf gericht. Wij hebben toch ook een taak in de wereld (in de Praktijk).
  Mijn visie en ingegeven boodschap in deze ken je wel: De kerken moeten zorgen voor de bijbeluitleg en missionair werk; de Theorie dus. En de (bekeerde) Christenen moeten de Christelijke leer in Éénheid, daadwerkelijk in Praktijk brengen buiten de kerkmuren, naar gegeven talenten, capaciteiten en gaven Gods. Hub.

 5. engel landman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juli 2016 om 19:25

  Het is vanzelfsprekend dat men een goede Christen erkent aan zijn daden, en doen.
  Ze zouden bij wijze van spreken aan je gezicht moeten kunnen zien dat je een Christen bent.
  En zeker, mijn enige hoop is de wederkomst van onze Heer, en het liefst spoedig,
  zodat alle ellende en lijden zal worden weggenomen, en wij voor altijd bij de Heer mogen zijn met allen die zijn heengegaan, en nu rusten in Zijn vrede, tot de dag van Zijn verschijnen.
  Kom Heer Jezus, ja kom haastig.

 6. wim verwoerd zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juli 2016 om 19:43

  Beste Dirk,

  We zijn heel dankbaar dat jij de vragen beantwoordt vanuit Gods Woord en dat je daaraan trouw wilt blijven.
  Op vraag 5 geef je echter m.i. niet het juiste antwoord, hoewel je wel twee Bijbelteksten citeert. Jij gaat er vanuit dat het woord ‘komst’ in het voorafgaande vers (1 Thess. 4:15) betekent: ‘Het komen van Jezus naar de aarde’ Maar het woord dat daar in het Grieks staat, is ‘Parousia’ en dat betekent ‘Aanwezigheid’ (het tegenovergestelde woord is ‘Arousia’ en dat betekent ‘Afwezigheid’. De teksten die jij citeert gaan er dus over wat er gebeurt wanneer Jezus hier op aarde regeert, tijdens Zijn aanwezigheid, zeg maar ‘tijdens Zijn Koninkrijk’. Ga voor jezelf alle teksten in het Oude en Nieuwe Testament na en je zult ontdekken dat de opstanding in ‘de toekomende eeuw’, in het Koninkrijk, plaats vindt en NIET er aan vooraf in een soort geheime missie. De Heere Jezus waarschuwt Zijn volgelingen (ook jou en de vragensteller) niet met het voorbeeld van Henoch, maar met Noach en Lot, die beiden een oordeel moesten ONTVLUCHTEN. Zij gingen niet de lucht in.
  Meer hierover kun je lezen in de brochure die we enige tijd geleden naar je hebben opgestuurd. Zou je deze zaken ook heel serieus willen onderzoeken a.d.h.v. Gods Woord. De leer van een ‘voor’opname is een gevaarlijke leer, die de gelovigen niet waakzaam maakt en klaar voor wat komen gaat. Gods zegen en een goede week, Wim Verwoerd.

 7. adrie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juli 2016 om 22:08

  Wanneer al deze vragen gesteld worden vanuit een oprecht hart en verlangen naar de Heilige Geest, dan zal de Heer geven naar het verlangen van je hart. Hij gaat je antwoorden geven.
  Vragen kunnen ook gesteld worden van uit een religieuze geest, daar kan de Heer alleen in komen als je je eigen wijsheid onderwerpt aan die van Hem.
  God is zo’n ontzagwekkende, creatieve, almachtige God, we zullen ons nog verbazen hoe groot Hij is.
  Zijn wegen zijn oneindig veel groter dan de onze!
  De Heer wilt werkers in de oogst, zodat Hij velen kan redden, geen critici.
  Wat betreft tongentaal: Ik ontving het in een dienst onder handoplegging door een prediker: direct sprak ik in tongen, en dit tijdens een aanbidding naar de Heer, die misschien 2 uur duurde (oeps). Het was zoals in de bijbel staat : het zal in hem (haar)worden als een fontein! Overweldigende blijdschap! Het bouwt enorm op! Het geeft me openbaringen voor gebed enz.
  Daarna heb ik 2 nachten hardop, in mijn slaap, in tongen GESPROKEN. Mijn man had er geen uitleg bij. Hij vond het fijn voor me. De fontein werd in werking gezet! Er kwam een Vuur in mij dat ook nooit meer weggegaan is. Er staat dus in de bijbel: Laat hij tot zichzelf en tot God SPREKEN, (dus niet fluisteren of eraan denken). Je hoeft je er ook niet voor te schamen. We mogen zelfs lofzingen in de Geest, de engelen doen mee!
  Bid en je zal ontvangen, zoekt en je zult vinden, klopt en de deur zal open gedaan worden. Een goede vader geeft toch ook geen slang voor een vis, of een schorpioen voor een ei en een steen voor brood? Hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?
  De Heer kan in een dorstig hart Zijn werk doen!

  Gods zegen en dorst naar Hem bid ik een ieder toe, Adrie

 8. Geert zegt:
  Geplaatst op zondag 24 juli 2016 om 0:00

  Beste Dirk

  De Bijbel en dus ook het Nieuwe Testament is immers een door en door Joods boek. Het mag dan van zelf spreken dat heidenen tot geloof een wonder mag heten. Door 2000 jaar anti Joods gevoelens is er een verwijdering gekomen tussen de Joodse gelovigen en de gelovigen uit de volken, en wat men noemt vervangingstheologie. Als een Jood tot geloof in Yeshua (Jezus) komt blijft hij Jood. Jesaja 49:6 Zegt dat het gering is dat Yeshua Mij tot een knecht zal zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen. Het is de God JHWH niet te doen om alleen Israël, maar geheel de aarde. Nee Hij zegt Ik stel u tot een licht der volken, opdat Mijn heil reike tot het einde der aarde. De Joodse Messias Yeshua en Israël behoren bij elkaar, en Yeshua is niet los verkrijgbaar. Romeinen 12:2 spreekt over wordt vernieuwd in uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het nieuw denken van Paulus is omgedraaid naar werelds denken. Ezechiel 36:5 Spreekt een waarschuwing uit aan de kerken dat zegt, Mijn land aan zich zelven ten erve gegeven. Dat is nog al wat de beloften aan het Joodse volk zijn door de kerken toegeëigend. De Bijbel spreekt van ruim de stenen en de blokkades op voor Mijn volk. Dat noemen we teruggeven, inleveren, dat is ook: “verzoenen”! Efeziërs 2:12-13 Heeft het over burgerrecht van Israël nu dicht bij gekomen (ingeënt), dus wie Israël afwijst wijst God af. Het woordje “ook” van eerst de Jood en ook de Griek betekent dat er sprake is van een toevoeging en geen vervanging. In Gods heilsplan wordt de juiste volgorde aangegeven, “Eerst de Jood en Ook de Griek”. Dit principe gaat als een rode draad door heel de Bijbel heen. Zoals ook Romeinen 2:9-10 aangeeft… Want er is geen aanzien des persoon bij God. Geloof in Yeshua geloven en gehoor geven betekent Zijn geboden onderhouden en instellingen!

 9. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 24 juli 2016 om 0:34

  @Dirk, Tja, hoe krijg ik de katholieken alhier zover dat ze ook de Bijbel eens pakken en er vooral in gaan lezen. De Bijbelteksten spreken immers voor zich. Er zit geen woord Spaans bij. Zolang de mensen lauw en ongeïnteresseerd zijn/blijven, begin ik zelf niet echt veel. Ik weet ook niet hoe ik dat zou moeten aanpakken. Komt tijd, komt raad, misschien. Er moet toch een tijd komen dat mensen vragen gaan stellen over de gebeurtenissen in de wereld, die steeds grimmiger vormen krijgen. Het is nergens echt rustig meer te noemen. Oorlog hebben we hier [vooralsnog] niet, maar de sluier die over onze Europese landen hangt is nog lang niet opgetrokken. De publieke (niet op geloof gebouwde) opinie is zo sterk, dat er zeer moeilijk doorheen te komen is. Let maar op, het is eigenlijk wel heidens te noemen dat alles zo op de mens is gericht en dat het occulte, zoals magie en paranormale beurzen heel gewoon geworden zijn in dorpen en steden. De nieuwe Pokémonrage, virtueel spel op de smartphone is er een goed voorbeeld van. Het lijkt onschuldig, maar dat is het niet, het is heidens en schijnt ontworpen te zijn door de Illuminatie (…), die banden heeft met het occulte en heidense symbolen. Of dat waar is, weet ik niet, maar het zou me niet verbazen. Het is zo’n rare wereld geworden.

  Gingen we maar als gelovigen alhier en met elkaar in gebed en en in de Bijbel lezen, om zo met Gods hulp en genade elkaar te bemoedigen in het geloof en er ook voor elkaar te zijn. Dat alleen al zou een verandering ten goede zijn. Er zal niets veranderen als dit niet wordt opgepakt in onze (RK)parochie.

 10. Herman Drost zegt:
  Geplaatst op zondag 24 juli 2016 om 12:56

  Beste Dirk, geweldig dat je deze antwoorden geeft op veel vragen die levenin de diverse kerken. Graag wil ik één opmerking maken. In punt 5 worden zaken door elkaar gehaald. Er is een opname van de gemeente, die als een dief in de nacht zal plaats vinden en in alle stilte gebeurt. De gemeente gaat de Heer tegemoet in de wolken. Dat vindt plaats in het tekstgedeelte dat je noemt. Maar de wederkomst van Christus is glorieus. Allen op deze aarde zullen hem zien en dan zal Hij zijn voeten op de Olijfberg zetten. Hij komt dan samen met alle heiligen, d.w.z. de engelen en zijn (reeds opgenomen) gemeente. Misschien is het goed daar nog een keer op terug te komen.

 11. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zondag 24 juli 2016 om 14:48

  Onlangs las ik een goed advies om dagelijks heel dicht bij God onze Vader en bij Jezus Christus onze Heer en Heiland te vertoeven:
  Met DANKZEGGING vanwege ZIJN GOEDHEID
  Met LOFPRIJZING vanwege ZIJN GROOTHEID
  Met AANBIDDING vanwege ZIJN GODDELIJKHEID en HEILIGHEID.

  Er wordt veel gezongen met de mond, maar weinig lof gezongen met het hart.

 12. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 24 juli 2016 om 19:55

  De beloften voor Israel heefd de kerk zich toe geeigend en nog veel erger; alle kerken hebben een heiligdom in Gods eigen land gebouwd al sinds de kruistochten; Ja de verenigde naties hebben een eigen kerk in Gods stad waarvan Hij gezegd heefd Hier wil Ik wonen te midden van Mijn Volk om van mohammed nog maar te zwijgen en nu wil men Gods land ook nog verdelen of nog liever jodenrein voor zich zelf opeisen. Het koopt niet bij joden is weer helemaal in ook in de kerken en elke kerkdienst hoor ik weer wij zijn voortaan de schapen zijner weide. Dus kan men rustig spreken van door Israel bezette gebieden; althans zolang Gods genade duurt maar Gods trouw aan zijn volk en land zal nooit wijken. Maar dat heb ik nog nooit in onze kerken gehoord.
  Kerkganger uit Zaamslag

 13. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 24 juli 2016 om 20:08

  Dagelijks mogen wij van Jezus leren om ook ons juk op ons te nemen. En nederig van hart te zijn. Boetvaardig en vergevingsgezind te zijn. Wanneer we in Hem zijn kunnen wij het tot een goed einde brengen. Omdat Zijn juk zacht is. En Zijn last ligt.

  Het waarom wordt te zijner tijd waartoe. Dat verborgen is, zal eenmaal openbaar worden. In onze zwakheid, werkt Zijn Goddelijke kracht. Voor wijzen en verstandigen blijft het verborgen, maar aan kinderkens maakt Hij het bekend.

  Jezus bracht onvernietigbaar leven aan het licht, omdat Hij Zijn leven aflegde tot in de dood, ja tot de dood des kruises. Hij vernietigde Zijn leven staat er in een oude vertaling.

 14. Stadina zegt:
  Geplaatst op maandag 25 juli 2016 om 8:59

  Even een reactie op no.7 van Adrie.

  Beetje vreemd verhaal. Wat heeft het voor zin om 2 uur lang in je slaap in tongen te spreken en je man wakker te houden? Ik heb mijn vragen daarbij. West nuchter en waakzaam!

  Verder fijne en leerzame reacties.

  Veel Zegen toegewenst.

 15. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 25 juli 2016 om 11:21

  Dirk ben het van harte met je antwoorden eens. Staat zo allemaal in Gods woord. En Wim, Dirk heeft vraag 5 juist heel correct beantwoord. Zo staat het in Gods woord en het betekent dat dat gebeurt als de Heere Jezus wederkomt op de aarde. Op de oordeelsdag. Op de dag dat de genadetijd voorbij is.

 16. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op maandag 25 juli 2016 om 13:40

  Wat is het Nieuwe Testament (Kolossenzen 3:9-11) en (Galaten 35:28) toch duidelijk in het vaststellen van het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament:

  a)Liegt niet tegen elkander, daar jullie de OUDE mens met zijn praktijken afgelegd hebt, en de NIEUWE mens aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot VOLLE kennis naar het beeld van zijn SCHEPPER, waarbij geen ONDERSCHEID is tussen GRIEK en JOOD, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije maar alles en in ALLEN is Jezus Christus.
  b) En gij, broeders, zijt, evenals Isaak, kinderen der belofte. Maar zoals destijds hij, die naar het VLEES verwekt was, HEM, die naar de GEEST verwekt was, vervolgde, zo ook nu.

  Tot slot dit: In 1 Korintiërs 4:19-20 schrijft de apostel Paulus het volgende:
  “maar spoedig zal ik tot u komen, zo de Heere wil. Dan zal ik mij vergewissen, niet van het WOORD van die opgeblazenen, maar van hun kracht. Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden maar in kracht”

 17. Heidi zegt:
  Geplaatst op maandag 25 juli 2016 om 17:44

  @14 Stadina, ik voel met je mee; ook ik zie het nut hier niet van in. Wanneer namelijk tongentaal door een derde aanwezige niet vertaald kan worden, mist het zijn primaire doel. Daar komt m.i. het gevaar bij om de hoek kijken dat degene, die in tongentaal spreekt, wel eens iets kan uitspreken dat zeer tegen de wil van de Heer kan zijn. Uit welke bron komen de woorden? Wat wordt er precies gezegd? Oppassen, mensen; alert blijven …
  Nog een mooie en gezegende avond gewenst,

  Heidi

 18. xandra zegt:
  Geplaatst op maandag 25 juli 2016 om 19:56

  Aan Adrie, reactie nr. 7.
  Fijn dat dat gebeurde. Als dat zo gebeurt,zoals u beschrijft, dan ben je gewoon vol van de Heilige Geest.

  Zeker in deze tijd, waarin de afgevuurde pijlen en aanvallen in een hoog tempo komen, is tongentaal zeer waardevol. Het sticht je en laat je de dingen zien, zoals Hij ze ziet. Het brengt je in waarheid. Ook heel goed wanneer je zelf het juiste zicht even niet meer hebt, omdat je door de war gebracht bent door aanvallen, bijvoorbeeld. Kostbaar!!

  Dat het u vaak tot zegen mag zijn!

 19. xandra zegt:
  Geplaatst op maandag 25 juli 2016 om 21:02

  17. en 14.
  Ik dacht dat Adrie vertelde dat ze dit voor/in haarzelf deed plus in de privé sfeer.

  Gelukkig hoeven we niet overal een vertaler bij, soms zijn 2 mensen in 1 bed wel voldoende en hoeft er geen derde bij. 🙂

  Adrie, ik was nog vergeten te zeggen: ik zat eens in een penibele angstige situatie, ik heb toen in mezelf in tongen gebeden, heel fervent. Ik deed het nl zowat in mijn broek van doodsangst. Ik was ze zowat vergeten, gebruikte het niet meer zo vaak. Toen verdween de angst en zag ik alles helder en was heel rustig. Vasthouden dus, tongen stichten jezelf, zo staat geschreven. Daar is niks mis mee, dat doe je lekker in je privé en moet je kijken wat er gebeurt. Sindsdien heb ik me voorgenomen om ze noooit meer te veronachtzamen. En ach, wat een ander daar verder van vindt, dat doet er ook eigenlijk niet toe. Wees er blij mee Adrie en hou de zegen vast.

 20. Joop zegt:
  Geplaatst op maandag 25 juli 2016 om 21:58

  Mijn reactie op Dirks punt 2, en op enkele anderen hier:
  Ik ben het eens met Dirk’s standpunt dat er vertaling moet zijn, anders is het of je in de lucht spreekt (1 Kor 14:9-10). In feite was Paulus schrijven aan de gemeente te Korinthe een verwijt en een correctie. Dit geldt ook voor 1 Kor 12-14.
  Onderzoekt de schriften en laat God’s Woord jouw leidraad zijn, en niet persoonlijke ervaringen.

 21. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 25 juli 2016 om 22:00

  Beste Dirk,
  Jouw bijbelvaste antwoord op vraag 5:
  1 Thessalonicenzen 4:16 en 17: Want de Heere …………………………………. de levende die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar de ontmoeting met de Heere in de lucht.
  Dit is een profetie, waar ook niemand van weet wanneer deze zal plaatsvinden . Wel een reden om hier op voorbereid te zijn, door ons Christen-zijn daadwerkelijk te laten zien, horen en in praktijk te brengen. Hub.

 22. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 25 juli 2016 om 23:35

  De verwarring word alleen maar groter.
  Het lijkt mij ook voor u, beste Dirk, en voor vele medechristenen.
  Ik bemerk dat velen met vragen zitten, en wie kunnen zij nu geloven.
  Ook onder christenen brengt het veel verwarring onder elkaar.
  De tijdgeest geeft aan dat wij beproeft worden. Onder ons zullen wellicht velen op een dwaalspoor komen.
  Net zoals de wereld in verwarring lijkt te zijn. Lijkt ook de zekerheden van het christelijk geloof, ontbrekend door de aanwezigheid van de heilige geest te vervallen in duisternis.
  Leven in het licht, leven in liefde met je medebroeders en zusters, leven met de liefde tot de Here, onze Vader.
  De angst, verdeeldheid, goddeloosheid, wereldgelijkvormigheid, onder (wedergeboren) christenen, baard mij zorgen.
  Ook op uw site zie je de verdeeldheid, en de reacties van medechristenen, waar weinig liefde van uitstraalt,…toenemen.

  Ik vraag mij af of dit de juiste weg is. Apostel Paulus kreeg ook met dit verval onder meedegelovigen te maken, waar de liefde ontbrak.
  Het word tijd om gezamenlijk te bidden in eenheid. Het is tijd om met liefde elkaar te benaderen. Niet om ons gelijk te krijgen, maar om ons in de heilige geest te verbinden.

  Vr gr rene postma

 23. Shalom zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 juli 2016 om 0:13

  Beste Dirk, bedankt voor het bijbelse antwoord op de vele terugkomende vragen, ik heb er veel aan. Wat betreft de tongentaal, de Bijbel leert helemaal niets over twee soorten tongen! In tongen spreken betekent een taal spreken. Bij de gemeente van Korinthe was er een uitleg nodig omdat er alleen maar korinthiers aanwezig waren. Op pinksterdag waren er vele volken aanwezig en de HG voorzag erin dat er op dat moment in de talen van de aanwezige volken gesproken werd.
  Is het mogelijk om hier eens aandacht aan te besteden?
  God zegene je Dirk.

 24. Cor Barten zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 juli 2016 om 8:40

  Broeder Dirk,

  Dank voor deze Bijbelse beantwoording. De antwoorden zijn me uit het hart gegrepen!
  Laten we altijd en overal vasthouden aan het volledige Woord van God.

 25. Marian zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 juli 2016 om 10:24

  @Stadina -14- en @Heide -17- / Als men niet in de liefde is wanneer er in tongen wordt gesproken heeft tongentaal geen zin. Als het wel in de liefde is kunnen we er niet over oordelen. En wat de een niet verstaat verstaat, verstaat de ander voor wie het is bedoeld, wel. Voor mijzelf is tongentaal geen optie. Het kan ook ‘alsof’ zijn, wat ikzelf wel eens bij iemand heb meegemaakt. Ik ben er zelf wel huiverig voor. Het is voor mijzelf beter om nuchterheid te betrachten. Iedereen is verschillend. Daarentegen blijft tongentaal wel een gave van God, daar wil ik niet aankomen.

 26. adrie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 juli 2016 om 12:20

  Dankjewel Xandra!

  Je bemoedigt me heel erg en begrijpt waar ik het over heb….
  Stromen van Levend Water zullen uit je binnenste vloeien, ook voor jou bid ik Gods rijke zegen!!

  Liefdevolle groet Adrie

 27. Stadina zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 juli 2016 om 14:33

  Aan Xandra , reactie nr. 18

  Waar kan ik in Gods Woord vinden, dat tongentaal je in waarheid brengt?
  Waar, dat het goed zou zijn, als je zelf het juiste zicht niet meer hebt en door de war bent gebracht door aanvallen?
  Arme mensen, die niet in tongen spreken ( Spreken soms allen in tongen? zegt Paulus)

  Jezus Christus is de Waarheid en bij Hem kunnen we ten allen tijde terecht! Aan Hem alle eer!

 28. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 juli 2016 om 17:33

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste mensen,
  Er komt een hele discussie op gang over tongentaal. Ik stel voor dat we hiermee stoppen. Ik zal overwegen of ik hier binnen afzienbare tijd een keer een commentaar over zal schrijven.

  Groet en zegen,
  Dirk van Genderen

 29. A. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 juli 2016 om 19:49

  Bedankt br. Dirk, voor je nuchtere reactie, de verwarring moet niet nog groter worden. Heb er erg in beste mensen, dat er ook ongelovigen zijn die dit kunnen lezen.

 30. waterlelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 juli 2016 om 20:48

  Het zou goed zijn als Christenen in de Rust komen in deze verwarrende en onrustige en ja zelfs angstige tijd. En dat het geloof in God/JHWH en Zijn Woord ..!Stabiel” is. Dus niet hinken op twee gedachten of mank gaan aan twee zijden.
  Rusten in Christus Jezus de Gekruisigde en wat meer is de Opgestane Heer.
  Het komt er nu op aan dat de gelovigen gaan..WETEN en BESEFFEN.. waar ze voor staan.
  En geen allerlei wind van leer achterna lopen.

  De vijand is alom chaos aan het schoppen en dood en verderf aan het zaaien, met het doel dat de mens en met name de gelovigen verward en angstig worden.
  Het is niet goed dat we gaan bakkeleien over tongentaal of complottheorieën of anderzijds.
  Het is zaak om te gaan staan op de Rots. Zodat de gelovigen /Christenen vast verankerd zijn.
  Hoe de storm dan ook tekeer gaat en hoe de vijand ook probeert de Christen los te slagen van de Rots.
  Het zal dan niet gelukken. Want Christus is de Rots en het Anker is Hij ook.
  En Hij zal de gelovige NOOIT los maken van Hem Zelf!

  Hou deze zekerheid vast. En de vragen die opkomen gewoon laten rusten.
  Want we zijn verzekerd dat niets of niemand ons kan scheiden van de Liefde van Christus Jezus.
  Dus de vragen , die meestal door de vijand aangewakkerd worden, hebben geen meerwaarde om daar je hoofd over te breken.
  Ik hoor Jezus/Yeshua in gedachten zeggen tegen ons de Christenen/gelovigen: “Rust nu maar uit. Mijn ure komt spoedig”

 31. Dick zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 juli 2016 om 16:29

  Beste Dirk,

  We moeten begrijpen dat bidden in tongen onszelf individueel zegent. Het bouwt onszelf geestelijk op. Het sticht onszelf, het bemoedigt onszelf. Het stimuleert ons geloof persoonlijk.
  Het is gewoon dat jij en God die van geest tot Geest communiceert.

  Laten we dit eens vereenvoudigen;

  Paulus schrijft en zegt dat als wij in tongen bidden wij met God communiceren.
  Dan staat er vervolgens, dat ons verstand er niet van profiteert, omdat je verstand niet weet wat er gaande is.
  EN DAT IS BELANGRIJK!!!
  Een van de grootste belemmeringen om God te volgen is ons verstand.
  Ons hoofd zit in de weg.
  Daarom moeten we blij zijn dat God een manier heeft ontworpen om ons verstand te omzeilen om met God te communiceren.
  Als het gaat om gewoon te communiceren met God, dan kan dat, wanneer je dat maar wil.
  Iedere keer als je met God wil spreken kan dat!! Want God is altijd beschikbaar.

  Als er een samenkomst is moet er altijd iemand de leiding hebben. En waarom is dat?
  Om te zorgen dat alles fatsoenlijk blijft en in goede orde. En dus begint Paulus ons hier wat richtlijnen te geven.
  Dus als er iemand in een samenkomst opstaat en hardop een boodschap in tongen geeft, dan moet dit worden gevolgd door een vertolking.

  Het doel van gave van tongen;
  1. Voor jou, als aanbiddende gebedstaal 1 Korinthe 14;2
  a. jij spreekt bovennatuurlijk tot God
  b. je spreekt geheimenissen
  c. je ontvangt rust en verfrissing Jesaja 28;11 en 12
  d. het is aanbidding 1 Korinthe 14; 14 en 15
  e. je sticht jezelf 1 korinthe 14;4 en Judas 20 en 21
  f. je dankt op de goede manier ! Korinthe 14;17

  2. Voor het Lichaam: als de gave van verschillende tongen
  a. 1 Korinthe 12; 8-10; 14:26-28
  b. 1 Korinthe 14;5

  3. Voor de ongelovigen: als een teken
  a. Handelingen 2: 6-12
  b. 1 Korinthe 14:22

  Vertolking van tongen
  a. Doel – 1 Korinthe 14: 5, 26
  b. Hoe vaak – 1 Korinthe 14 : 27

 32. duinsnip zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 juli 2016 om 21:00

  Zo moeilijk is het niet.
  Hand.2:42 En zij waren volhardende
  1. in de leer der apostelen,
  2. en in de gemeenschap,
  3. en in de breking des broods,
  4. en in de gebeden.
  En we vinden ook drie beschrijvingen van de gemeente
  1. Het koninkrijk der hemelen
  2. Het huis van God
  3. Het lichaam van Christus
  En nog een voor de toekomst
  4. De bruid van het Lam
  Elk van deze onderwerpen beschrijven een positie en een verantwoordelijkheid
  Dus genoeg stof om aan de gang te gaan.
  En aangezien er geen apostelen meer zijn is elke aanspraak op
  de merktekenen van een apostel toverij. 2Kor12:12

 33. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 juli 2016 om 22:40

  Met de realistische reactie van Waterlelie, ben ik het helemaal mee eens. Wij moeten nu geen allerlei wind van de bijbel-leer achterna lopen, want vele vragen hebben geen meerwaarde, om daar je hoofd over te breken. Vooral de vragen over profetische bijbelverhalen, zijn in mijn visie niet belangrijk, omdat zij niet te voorspellen zijn en hoe ze zich zullen voltrekken en hier staat wel wat van in de bijbel, maar om hierover te discussieren, daar heb ik geen mening over. Wij zullen moeten afwachten. Wij kunnen ons alleen maar voorbereiden op de wederkomst van de Heere, door ons Christen-zijn te blijven laten zien en horen en de missionairende Christelijke organisaties, wereld-wijd moreel en financieel te helpen en te ondersteunen. Hier in eigen land, in de Christelijke politiek, word ik niet “voor vol” aangehoord. Hub.

 34. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 juli 2016 om 16:45

  Sjalom Dirk,

  Jouw punt 7 die je in je stelling naar voren brengt prikkelt mij en ik wil dat vanuit de Messiasbelijdende Joodse visie wat aanscherpen. De woorden van Paulus moeten vanuit de juiste context worden gelezen. Waar doelt Paulus op moeten we ons altijd afvragen. Wat was de kerntaak van Messias hier op aarde, want daar zal niemand over twijfelen, dat was immers de verzoening tot stand brengen tussen G’d en mensen. Natuurlijk zijn er ook genezingen en wonderen te noemen die Yeshua tijdens Zijn rondwandeling op aarde deed.

  Maar wat verkondigde Yeshua dan en waar wees hij mijn volksgenoten op? Was dat niet het zo nauwkeurig mogelijk houden aan de inzettingen die G’d ons heeft gegeven. Ook daar zit zeer veel genade in opgesloten. De heilzame wetten, die velen nu niets meer zeggen, zorgden voor een goed sociaal stelsel en een hoge moraal. Yeshua gaf corrigerend onderwijs, want velen waren afgedwaald van de inzettingen die G’d door Mozes had gegeven. Dat onderwijs was eeuwenproef.

  Hier en daar sleet er wat van af en iedere correctie door Yeshua en de profeten was een stuk genade van G’d. Zou dat principe nu niet meer gelden en mogen we er dan maar als de mondige mens zelf een invulling aan geven? Paulus schrijft een corrigerende brief aan de gemeente in Korinthe. Hij wijst op misstanden die hem ter ore zijn gekomen door partijschap.

  Geen snel internet was er maar de oppositie en partijschap kan verrassend snel door de wereld gaan. Paulus reageert daarop in zijn brief die we na kunnen lezen. Hij had ook zijn schouders er over op kunnen halen het is ver van mijn bed. Nee, hier zien we een bewogen man die met zijn corrigerende woorden de genade van G’d op het oog heeft. Dat is niet nieuw, maar door alle eeuwen zo geweest. Alleen hier wordt het expliciet beschreven. Dus als een predikant niet expliciet over Yeshua preekt maar wel de genade van G’d laat uitkomen uit de tekst dan neemt hij je mee in de context van de gebeurtenis.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden