Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Bidt u mee… (90 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 juli 2016, 15:18 door Dirk A A

Enkele dagen geleden vond in Jeruzalem een grote Gay Pride plaats. En nu is Amsterdam twee weken lang het homocentrum van Europa, met als afsluiting de Gay Pride op 6 augustus. Hoe zal er vanuit de hemel gekeken worden naar wat er hier gebeurt?

God schiep de mens, man en vrouw schiep Hij hen, om samen één vlees te kunnen zijn. Niet man en man, of vrouw en vrouw, maar man én vrouw. Zo heeft de Schepper het bedacht en ingesteld. Als een instelling, een ordening voor alle mensen. Man én vrouw. De vrouw genomen uit de man. God zag alles wat Hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Hij verheugde Zich in Zijn schepping.

Maar al spoedig ging het mis. De satan zaaide twijfel aan Gods woorden in het hart van Eva. Zij at van de vrucht van de boom waarvan God gezegd had dat ze er niet van mochten eten, omdat ze dan zouden sterven. En zij gaf ook Adam van de vrucht en ook hij at. Maar Gods instelling bleef overeind: man én vrouw. Eva werd zwanger. Kaïn werd geboren, Abel, Seth…

Op de Gay Pride wordt seks tussen mensen van hetzelfde geslacht gevierd. Het lijkt wel alsof er wereldwijd een explosie van seksuele onreinheid plaatsvindt. Het is een signaal dat we al ver gevorderd zijn in de laatste dagen en dat de wederkomst van de Heere Jezus aanstaande is.

Om te weten hoe de Heere God hierover denkt, moeten we op zoek gaan in de Bijbel. In Genesis 9 komen we Noach tegen, die op een dag dronken was. ‘Cham, de vader van Kanaän, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het aan zijn broers buiten’ (vers 22). Hij liet hun zelfs het kleed van zijn vader zien, als bewijs. Wat is hier gebeurd? Heeft Cham ‘alleen maar’ het blote lichaam van zijn vader gezien? Werd daarom Kanaän, zijn jongste zoon, vervloekt? (vers 25).

Robert A. J. Gagnon, universitair hoofddocent Nieuwe Testament aan het Pittsburgh Theological Seminary, schrijft in zijn boek The Bible and Homosexual Practice, Texts en Hermeneutics, dat hier sprake is van een incestueuze homoseksuele verkrachting. Hij geeft hier in zijn boek, dat in het Nederlands is vertaald (zie onder) een aantal redenen voor aan, onder andere:

– het feit dat Cham het bovenkleed van zijn vader meeneemt naar buiten de tent en aan zijn broers toont, als bewijsstuk om erover op te scheppen;
– het feit in vers 24, waar staat dat Noach te weten komt wat Cham hem heeft aangedaan;
– de betekenis van de woorden ‘ontkleden’ en ‘de naaktheid zien van’ (verzen 21 en 22) duidt op seksuele gemeenschap.

U zegt misschien: dat lees ik niet zo in mijn Bijbel. In Genesis 9:23 staat inderdaad in veel vertalingen dat Sem en Jafeth een kleed pakten en daarmee, terwijl zij achteruit liepen, de naaktheid van hun vader bedekten. Maar dit kun je ook anders lezen, namelijk dat zij ‘het bovenkleed’ pakten, in plaats van ‘het kleed’. Dat is dan het bovenkleed van Noach, dat Cham mee naar buiten heeft genomen. Als bewijs.
Vers 21 zegt dat Noach zich ontkleedde. Maar ook dat kun je ook anders lezen, namelijk: hij werd ontkleed. Door Cham.

De straf van God op de daad van Cham is zeer zwaar. Zijn zoon Kanaän wordt vervloekt. ‘Volgens Leviticus 18:24-30 en 20:22-26 had God besloten de Kanaänieten ‘uit te spuwen’ vanwege het feit dat ze meededen aan ‘gruwelen’ (gedwongen of vrijwillig), zoals incest (wat het meest genoemd wordt in Leviticus 18 en 20) en seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht (dat nog eens speciaal genoemd wordt als een ‘gruwel’), aldus Gagnon.

Verderop, in Genesis 19, lezen we over Sodom en Gomorra. Veelal wordt juist dit verhaal aangehaald als het gaat over homoseksualiteit. De mannen van Sodom willen de mannelijke gasten van Lot homoseksueel verkrachten. Het is wel van belang hier op te merken dat het niet gaat over twee partners van hetzelfde geslacht, die beiden instemmen met seks. Uit deze geschiedenis blijkt het zeer zondige karakter van de stad, wat leidt tot de totale vernietiging van Sodom en Gomorra.

Uit verschillende gedeelten in het Oude Testament is op te maken dat er homoseksuele tempelprostitutie in Israel bestond. Er wordt in 1 Koningen 14 gesproken over schandknapen die gruweldaden doen (vers 24). Bedenk dat Deuteronomium 23:17 en 18 zegt: ‘Er mag onder de dochters van Israel geen hoer zijn; en er mag geen schandknaap zijn onder de zonen van Israel. U mag geen hoerenloon of hondenloon in het huis van de HEERE, uw God, brengen ter inlossing van welke gelofte dan ook, want die zijn beide een gruwel voor de HEERE, uw God.’

‘Het scheldwoord hond werd gebruikt voor de ‘man-vrouwen’, die waren toegewijd aan Isjtar, die hun voorkomen vrouwelijk maakte. Deze ‘man-vrouwen’ ondergingen waarschijnlijk castratie en lieten het voor geld toe dat ze door andere mannen anaal gepenetreerd werden,’ aldus Gagnon.
Honderden jaren later schrijft Johannes op Patmos: ‘Buiten (Jeruzalem) zijn de ‘honden’ en de tovenaars, de hoereerders (‘pornoi’), de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet’ (Openbaring 22:15).

Inmiddels zijn we aangekomen in het Nieuwe Testament. Nog een paar opmerkingen over de brieven van Paulus. We komen direct al Romeinen 1 tegen, vers 18-32. De boodschap over het praktiseren van homoseksualiteit is helder: daar rust Gods toorn op. Voor de duidelijkheid citeer ik een aantal verzen, dan hoeft u ze niet zelf op te zoeken.

24. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren.
25. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.
26. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.
27. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.
28. En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen, die niet passen.

Paulus – en dus God, want het is Zijn Woord – draait niet met zachte, voorzichtige bewoordingen om de zonden heen, zoals wij vaak doen. Het is ook niet zo dat hij alleen homoseksueel gedrag als enige ernstige zonde noemt. Nee, er is geen mens zonder zonde, allen moeten we gered worden door de Heere Jezus om behouden te kunnen worden.

Wel noemt Paulus homoseksuele zonden heel expliciet. Hij mag er niet over zwijgen, net zomin als wij erover mogen zwijgen, opdat de ander nog gered zal worden. Net zo goed als hij andere zonden expliciet noemt, waar we ook van bevrijd, verlost moeten worden. Ga zijn brieven maar lezen.

Door seks tussen man en man of vrouw en vrouw, wordt de Schepper onteerd en onteren zij hun eigen lichaam. ‘Die zulke dingen doen, verdienen de dood’, zegt Romeinen 1:32, wat eveneens geldt voor de overige zondaren, die denken het offer van de Heere Jezus niet nodig te hebben.

Nog twee bekende teksten in het Nieuwe Testament, 1 Korinthe 6:9 en 1 Timotheüs 1:10, gaan onder meer over homoseksuele geslachtsgemeenschap, wat haaks staat op het monogame, heteroseksuele huwelijk, dat God heeft ingesteld als enige seksuele relatie tussen twee mensen.
1 Timotheüs 1:9 en 10 zeggen: ‘De wet is niet bestemd voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtigen, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is…’

En in 1 Korinthe 6:9 lezen we: ‘Dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaarts, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.’

Gedrag wat hier genoemd wordt, past niet in een gelovig christelijk leven. Het gaat hier om de betekenis van schandknapen (‘malakoi’) en mannen die met mannen slapen (‘arsenokoitai’). Wat zeggen deze woorden voor de hedendaagse discussie over homoseksuele geslachtsgemeenschap? Gagnon vertaalt het woord ‘malakoi’ met ‘verwijfde mannen die de seksuele rol van vrouwen op zich nemen’. Het woord ‘arsenokoitai’ vertaalt hij met ‘mannen die andere mannen in hun bed nemen’.

Voor God is Israël een heilig volk. Gods volk moet heilig zijn, zuiver, zoals ook Hij heilig is. Homoseksueel gedrag was niet alleen verboden, het werd gezien als een zeer zware zonde, een gruwel. In het Nieuwe Testament wordt hier niets vanaf gedaan. Nergens lees je in de evangeliën dat de Heere Jezus de verboden tegen seksuele immoraliteit heeft aangepast. Nergens lees je dat Hij ook maar enige ruimte bood voor homoseksuele relaties. Als het ging om overspel en echtscheiding scherpte Hij de wetten uit het Oude Testament nog aan.

Hij was bewogen met allen die in zonden leefden, maar praatte hun zonden niet goed. Daar kunnen wij nog veel van leren. Hij wilde hen redden. Zijn heiligheid confronteerde hen met hun eigen onheiligheid. Of wijzen wij alleen met onze veroordelende vingers? Misschien wel in onze kerk of gemeente? Laten mensen met homoseksuele gevoelens zich zo veilig bij ons voelen dat ze ermee voor de dag durven komen, om samen de weg van de Heere te zoeken. Bid voor hen dat zij, als ze de Heere Jezus nog niet kennen, tot geloof in Hem zullen komen. Hij zocht de zondaren op, was in hen geïnteresseerd, at met hen, sprak met hen en vertelde hun het goede nieuws van het evangelie.

Daarom wil ik u nog op 1 Korinthe 6:10 wijzen: ‘Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.’

U reageert misschien: ‘Dat is onmogelijk. Eens homoseksueel, altijd homoseksueel.’ Toch staat het hier wel: Eens was u een man die met andere mannen sliep (of vrouw die het met andere vrouwen deed), maar u bent schoongewassen, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd… Niet in eigen kracht, maar in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. Voor de Heere is toch niets te wonderlijk?

Wel wil ik nog wijzen op het feit dat juist door extreme en simplistische visies op dit onderwerp veel schade is en wordt aangericht onder gelovigen én ongelovigen die door christenen worden ‘geholpen’. Men zegt óf dat het alleen maar een boze geest is (en hoewel dat in sommige gevallen kan meespelen, zeker wanneer men met occulte zaken is bezig geweest, is dat in de meeste gevallen niet zo), óf dat het simpelweg een ziekte is, die door een daad van geloof en een enkel gebed plotsklaps genezen kan worden. Als het dan ‘niet werkt’, klinken al snel de verwijten over en weer, met opnieuw verscheurde relaties als gevolg.

Laten we beseffen dat het veelal een kwestie is van een verwonde ziel, die zich in de jonge jaren niet goed heeft kunnen identificeren met de ouder van de eigen sekse en met de eigen seksuele identiteit, en daardoor niet in staat is geweest gezonde relaties op te bouwen met leden van het andere geslacht. Dit is uiteraard een zeer summiere en te ongenuanceerde omschrijving, maar de ruimte ontbreekt om er uitgebreider op in te gaan.
Maar het laatste wat deze mensen in deze moeilijke fase van hun leven nodig hebben, is dat er nog meer wonden in hun ziel geslagen worden door goedbedoelende maar onbekwame zielzorgers.

Ik bid om troost en genade voor gezinnen die gebroken zijn doordat één van de ouders vertrok vanwege homoseksualiteit.
Ik bid om wijsheid en liefde voor ouders die een zoon of dochter hebben die een homoseksuele relatie is aangegaan.

Ik bid voor homoseksuelen die hun homoseksualiteit uitleven in de praktijk en geen besef hebben van God en van de Heere Jezus, dat ze tot geloof in Hem zullen komen.
Ik bid voor homoseksuele gelovigen, die een homoseksuele relatie hebben, dat de Heilige Geest hun ogen zal openen voor wat de Bijbel hierover zegt.

Ik bid om standvastigheid voor homoseksuele gelovigen die er met God en voor Zijn aangezicht voor hebben gekozen geen relatie met een ander van hetzelfde geslacht aan te gaan.
Ik bid om wijsheid voor homoseksuele gelovigen, die nog een relatie met een ander van hetzelfde geslacht hebben, maar weten dat dit niet Gods wil is.
Ik bid voor kerken en gemeenten, dat ze een bewogen hart zullen hebben met de homoseksuele medemens in hun gemeenten en om wijsheid om de weg van de Heere te gaan.
Bidt u mee…

Dirk van Genderen

Voor wie zich hier verder in wil verdiepen, is het boek De Bijbel en homoseksualiteit – een hermeneutiek van de relevante Bijbelteksten zeer geschikt. Het boek kost € 27,95 en is geschreven door Robert A. J. Gagnon. Het wordt uitgegeven door uitgeverij Maatkamp.

90 Reacties

 1. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 juli 2016 om 16:03

  Goed verwoord, beste Dirk. Ik bid met u mee. Even een opmerking…uit ervaring. Als je de zonde opzoekt, met het geloof dat je kunt helpen, in Jezus naam. Wees ervan bewust dat je als gelovige, sterk in de Heilige Geest moet zijn. En denk aan je medegelovigen. Voor je het weet zit je In het wereldse aardse zonde, en anderen met jou, waar je zo van houdt. Met de kans dat ze afglijden. Wees voorzichtig. Anders kun je beter, gepaste afstand bewaren.

  Bedankt voor de duidelijke omschrijving.

  Vr gr rene postma

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 juli 2016 om 17:13

  Beste Dirk,

  Ik bid ook voor jou, als half Nederland over dit onderwerp zal gaan vallen, want dit land is in rap tempo aan het verworden omdat zij de Bijbelse normen en waarden met voeten treden en bespotten.

  San

 3. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 juli 2016 om 17:30

  Sjalom Dirk,

  De dagen van weleer zijn opnieuw aangebroken. Je noemt het al: de tempel prostitutie in Jeruzalem is gelukkig niet meer mogelijk omdat er geen tempel meer is. Het kenbaar maken van je geaardheid is voor mij niet het probleem. Wel de wijze waarop en hoe je daar me om gaat. Was het vroeger wat minder openbaar, nu zijn velen er trots op dat zij anders zijn. En natuurlijk zoek je dan anderen op die dezelfde geaardheid hebben en daarmee hun onderlinge verbondenheid openlijk ten toon spreiden. En dan de geweldige kramp die er is bij ouders en broers en zussen waar iemand anders geaard door het leven moet gaan.

  Hoe moet je als gelovige kijken naar hen? Want ook onder hen zijn anders geaarden niet uitgesloten. De moeite die er is als we de Bijbel met hen lezen en dat zij tot de conclusie moeten komen: wij zijn zondig voor G’d vanwege onze geaardheid. De vinger van G’d wijst hen aan en een schuldgevoel kan zomaar ontstaan bij de betrokkene.

  Anekdote: X kwam een persoon tegen die er zo afzichtelijk er uit zag en hem daarover aansprak. Zijn woorden waren: ik heb nog nooit van mijn hele leven zo een lelijk mens gezien. De lelijke uitziende mens gaf hem het volgende antwoord: dat ik lelijk ben kan ik niets aan doen, daarvoor moet je bij mijn Schepper wezen die mij gemaakt heeft. X boog voor de man neer en vroeg hem om vergeving want hij zag in dat hij niet deze man beledigd heeft maar de Schepper die de lelijke man gemaakt heeft.

  De les daarin is dat wij ook de anders geaarden moeten leren zien dat zij een schepsel van G’d zijn. Natuurlijk mogen we aan de organisatoren vragen om een respectvolle houding naar de inwoners van Jeruzalem om de uitgelaten parade niet te doen plaats vinden. Het voegt immers niets toe aan de samenleving daar. Juist terughoudendheid geeft ruimte voor respect en vertrouwen in elkaar. We kunnen elkaar daarin niet negeren, maar wel aanvaarden als medeschepselen van G’d die onze Maker is.

 4. waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 juli 2016 om 20:03

  Heel goed verwoord Dirk. En ja, bidden tot Schepper is het enige waardevolle wat wij kunnen doen.
  Lot zat te midden van dit boosaardig geslacht.
  Hoewel Lot gered werd, deed hij ook een grove zonde. Hij bood zijn beide dochters aan, die nog maagd waren, aan de inwoners van Sodom. Ze mochten met hen doen wat ze wilden.

  Het is opvallend dat in de onze tijd juist deze zonden zo in opkomst zijn. Niet alleen mannen met mannen en vrouwen met vrouwen, maar ook overspel en vrije sex en de gevolgen die daaruit (kunnen) voortkomen, namelijk: abortus.

  En of het nu in de wereld gebeurt of onder kerkmensen/tempelgangers, maakt voor de Here God/JHWH niet uit.
  Zonde gepleegd in de tempel/kerk is net zo erg als zonde plegen buiten de tempel/kerk muren.

  Als de Here God in Genesis 3: 3 zegt: De mens heeft zich ..misgaan.. dan is dat nu nog zo.
  Het was in Nochach en Lot zijn tijd een ..verdorven.. mensheid.
  En datzelfde is nu ook zo.

  Ik vraag mij af of Noach en Lot ook voor de verdorven mensen van hun tijd heeft gebeden tot God/JHWH.
  We lezen het niet.

  Maar toch…
  Bidden is het enige wat we daadwerkelijk kunnen doen te midden van onze verdorven/misgaande wereld.

 5. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 juli 2016 om 20:58

  Tegenwoordig wil men graag weten WAAROM iets niet mag.
  Voor ons, christenen, is het genoeg om te weten wat God openbaart in Zijn Woord.
  Hij verbood de eerste mens om te eten van de verboden vrucht; maar de mens was eigenwijs, liet zich bedriegen door satan en at.
  De gevolgen waren verschrikkelijk.

  Daarom is er de Bijbel.
  In meer dan duizend bladzijden legt de HEER nog eens geduldig uit wat er allemaal mis is met zonde, de dood en satans macht.
  Opdat wij niet verloren gaan. Straks is de genadetijd voorbij en krijgen andere ontwikkelingen de voorrang.
  Dan is het oorlog in de hemelen en wordt het kwaad vernietigd.
  Wie zich heeft geïdentificeerd met zijn lichaam, het vlees, sterft. (Wie heeft gezaaid op de akker van zijn vlees… Galaten 6:7 Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. 8 Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien.)

  Wie zich heeft uitgestrekt naar de wil en de wetten des HEEREN, mag eeuwig leven in deze wetten en de vertrouwelijke omgang genieten met God, de Schepper. Een voorrecht dat verloren ging in de zondeval.
  In Efeziërs 5 geeft Paulus inzicht in deze hemelse ordening, wanneer hij spreekt over het huwelijk. Tussen een man en een vrouw. De man HEILIGT daar zijn vrouw, in het waterbad van de wedergeboorte.

  Hij kan dat doen als zelf een overwinnaar zijnde, wanneer hij ten slotte in de gunst van God is gekomen, door de genade die Jezus Christus wil geven.

 6. Peter van der Mey zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 9:47

  Beste Dirk,
  Je schrijft dat Cham hun zelfs het kleed van zijn vader liet zien, als bewijs. Aangezien mij dit totaal onbekend voorkwam heb ik er de bijbel even op na geslagen. Nou sorry, mijn bijbel (51er) rept daar totaal niet over. Wellicht was jij, toen jij dit schreef, onder invloed van die Robert Gagnon, die dit blijkbaar in zijn boek stelt. (alleen deze “fantasie” al, is voor mij al reden genoeg om dat boek niet serieus te nemen) Ik voor mij houd het er op dat Cham zijn vader naakt zag en hem bespottelijk wilde maken bij zijn broers, die daar echter niet op ingingen.

 7. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 9:59

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Peter,

  In Genesis 9:23 staat in veel vertalingen dat Sem en Jafeth een kleed pakten en daarmee, terwijl zij achteruit liepen, de naaktheid van hun vader bedekten. Dit kun je ook anders lezen, namelijk dat zij ‘het bovenkleed’ pakten, in plaats van ‘het kleed’. Dat is dan het bovenkleed van Noach, dat Cham mee naar buiten heeft genomen. Als bewijs.
  Vers 21 zegt dat Noach zich ontkleedde. Maar dat kun je ook anders lezen, namelijk: hij werd ontkleed. Door Cham.
  (Ik heb dit inmiddels ook toegevoegd in het commentaar.)

 8. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 12:08

  Als reactie: Leviticus 18:6,7

  Niemand mag tot welke bloedvérwant van zijn eigen familie dan ook naderen om de schaamdelen te ontbloten. Ik ben de HEERE.
  U mag de schaamte van uw vader, namelijk de schaamdelen van uw moeder, niet ontbloten. Zij is uw moeder, u mag haar schaamdelen niet ontbloten.

  Zou dit het geval kunnen zijn bij Cham en Noach in Genesis 9:21-23? Dat verklaart de zeer zware straf op het leven van Cham in Genesis 9:25.
  Dat verklaart ook hoe Robert A J Gagnon aan die gedachte komt en dat temeer als het vertaalkundig ook mogelijk is.

  San

 9. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 13:04

  Dat Cham onreine handelingen met zijn dronken vader ( zou) hebben gepleegd is bijbels gezien niet zo’n rare uitleg.
  Noach zelf ..ontblootte.. zich toen hij dronken was. Waarom doet een dronken man zulke dingen?

  Noach ontblootte zich (hij was geheel naakt) en daardoor liet hij zijn schaamdelen zien aan zijn zoon(en). Dus een “uitdagende” houding naar zijn zonen toe.
  Dat was al een zonde van Noach.
  Cham ging daar fout mee om en de andere 2 zonen deden (gelukkig) zoals het betaamde.

  Hebben de zonen gods in dezelfde tijd zich ook niet misgaan?
  En hebben de dochters van Lot ook niet hun vader dronken gevoerd en hebben gemeenschap met hem gehad?
  Als we geheel Genesis lezen dan was dat aan de orde van de dag.

  Veel, zo niet de meeste zonden uitten zich in die tijd juist in deze onreine handelingen. Dronkenschap en hoererij hoorden bij elkaar.

  Is dat in onze tijd ook niet aan de orde van de dag.
  Wat gebeurt er vandaag aan de dag op de wereldse weekend feesten?
  Drinken en dronkenschap met als gevolg hoererij en (bijna) uitgeklede mensen die zich misgaan.

  Noach vierde een feestje met zijn eigen gemaakte heerlijke wijn!
  Met alle gevolgen van dien.
  Men zondigt nu eenmaal niet goedkoop!

 10. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 14:18

  Wanneer zonden als seksuele onreinheid (ook heteroseksualiteit!) en losbandigheid hoogtij vieren, wordt de zorg voor de zwakkeren in onze samenleving verwaarloosd! En dat was bij Sodom en Gomorra ook het geval. En dat zien wij maar al te duidelijk aan het huidige neoliberale kabinetsbeleid en de verharding in onze samenleving. En seksuele onreinheid en occultisme gaan hand-in-hand samen, ook geen wonder dat de satanskerk een sekstheater is, binnen het satanisme bizarre seksuele rituelen worden uitgevoerd en satanisten zich vaak schuldig maken aan pedofilie en andere seksueel onreine zaken.

 11. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 15:07

  Er volgt vroeg of laat altijd een oordeel van God op seksuale perversiteit zoals bijvoorbeeld in
  Sodom en Gomorra.

 12. wim verwoerd zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 16:05

  Sjabbat sjalom Dirk,

  Je hebt een gedurft helder en liefdevol artikel geschreven. Wat je echter over Cham schrijft heeft geen enkele grond in de Hebreeuwse grondtekst. Jammer dat je je met de uitleg van Gagnon hebt laten meevoeren. Dat de woorden‘ontkleden’ en ‘de naaktheid zien van’ (verzen 21 en 22) zouden duiden op seksuele gemeenschap is heel makkelijk te weerleggen. Voor ontkleden staat in het Hebreeuws echt de HITPAEL-vorm, d.w.z. de wederkerende vorm, ZICH ontkleden en het kan niet betekenen dat het ontkleden door een derde persoon gebeurt. En dat ‘naaktheid zien’ NIETS met seksuele gemeenschap te maken heeft,kun je weten uit het Hebreeuws, omdat hetzelfde woord voor ‘naaktheid zien’ ook gebruikt wordt bij Sem en Jafeth die achteruitlopen om zo ‘de schaamte’ en de ‘naaktheid’ van hun vader niet te hoeven zien. Er zal toch wel niemand zeggen dat hier ook gelezen zou kunnen worden dat zij achteruitlopen om geen seksuele gemeenschap te hebben met hun vader.
  Jammer Dirk, deze uitleg is een kleine ‘wanklank’ in het geheel van zuivere klanken.
  En m.b.t. de zaak waarover je schrijft: geve de Heere nog een omkeer onder Gods volk m.b.t. het rein en zuiver denken, leren en leven volgens Gods Woord. Een gezegende week en hartelijke groet.

 13. b van duijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 16:43

  Er is bij ,,DE HEERE,, altijd een tot dat, en dat is nu niet ver meer weg, de geschiedenis bevestigt dat overduidelijk, niet alleen dit probleem, maar het lijkt wel of veel zo niet alles derailleert!!
  En zijn oordelen zijn rechtvaardig, maar de ,,GEMEENTE,, HEEFT EEN MOOIE TOEKOMST!!

 14. Rinske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 17:01

  Beste Dirk,

  Ook ik lees niets van homoseksualiteit in Genesis 9: 21 – 16. Noach gedroeg zich ook niet zo netjes door dronken te worden en zich uit te kleden. De straf was dat Kanaän vervloekt werd. Door die vervloeking werd hij een knecht van zijn broers. Dat is wat ik hieruit lees.
  Verder wil ik wijzen op 1 Korinthe 5: 12. Die buiten zijn, ik denk buiten de Gemeente, zal God oordelen. Wij mogen ons beperken tot het wegdoen van het kwade uit het midden van de Gemeente.

  Het gebed wat je hebt opgeschreven vind ik mooi. Want ik weet van kennissen hoe moeilijk deze mensen het kunnen hebben met zichzelf.

 15. Jantien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 17:43

  Beste Dirk,
  Normaal gesproken ben ik het altijd wel met uw ideeën eens en zal ik ook nooit zomaar regeren maar nu was ik toch wel wat geschokt over uw opvatting uit Genesis 9 vers 22 en 23. Moeten we de Bijbel niet gewoon letterlijk nemen en er geen verzinsels bij speculeren? In mijn Bijbel(Statenvertaling) staat: 22 En Cham, Kanaäns vader, zag zijns vader naaktheid, en hij gaf het zijn beiden broederen daar buiten te kennen. 23 Toen namen Sem en Jafeth een kleed, en zij legden het op hun beider schouderen, en gingen achterwaarts gekeerd, zodat zij de naaktheid huns vaders niet zagen. Er staat niet dat hij het kleed of bovenkleed van zijn vader nam om deze aan zijn twee broers buiten te tonen als bewijs en zeker niet om over op te scheppen. Wel namen de broers een kleed om hun vader ongezien mee te bedekken. Ook staat er niets over dat Noach zich ontkleedde, of dat hij door Cham wordt uitgekleed. Er staat:21 en hij ontblootte zich in het midden zijner tent.

 16. Herman Degenhart zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 18:09

  Wat ik in deze discussies mis, niet alleen hier, is de geweldige schade die homoseksuelen zichzelf aandoen. Homoseksualiteit is namelijk zelfdestructief. Doordat twee mannen elkaar emotioneel niet kunnen aanvullen en ondersteunen zijn ze, als compensatie, veel vaker verslaafd aan tabak, alcohol en drugs. Daardoor hebben ze een lage lichamelijke weerstand, waardoor ze veel vaker en ook veel ernstiger ziek zijn dan z.g. hetero mannen en vrouwen. Bedenk ook dat de anus, die door homoseksuelen wordt gebruikt als was het een vagina, niet bedoeld is om van buiten af te worden gepenetreerd. Indien toch gedaan, verslapt de kringspier in de anus, waardoor deze op den duur niet meer functioneert. Daarmee is de homoseksueel incontinent geworden en heeft de rest van zijn leven een luier nodig. Elke dag opnieuw, elk uur van de dag. Want ontlasting wordt de hele dag door aangemaakt en kan er dus ook op elk willekeurig moment uitlopen. Ook ‘s nachts tijdens de slaap. Bedenk dat een kringspier zich juist sluit indien van buiten benaderd, maar zich moeiteloos opent indien van binnen aangeroerd. Homoseksuelen forceren en beschadigen dus een belangrijke spier in hun lichaam. Doordat mannen, en ook vrouwen, elkaar emotioneel niet kunnen aanvullen, zijn homoseksuelen voortdurend op zoek naar emotionele ondersteuning. Daardoor hebben ze veel wisselende contacten. Een hetero heeft gemiddeld 4 verschillende seksuele partners in zijn of haar leven, een homo heeft er vele honderden. Minder dan 2% van de homoseksuelen is dan ook monogaam, tegen nog altijd 84% van de hetero’s, ondanks de ook in die kringen steeds losser wordende moraal. Voor liefde is verschil nodig. Mannen en vrouwen kunnen van elkaar houden omdat ze verschillen. In zo ongeveer alles. Homoseksuelen is tweemaal hetzelfde. Als er al sprake is van gevoelens, dan betreft dat lust, geen liefde. Homoseksuelen missen dus iets heel belangrijks in hun leven, namelijk liefde. Persoonlijke en liefdevolle aandacht van iemand die van hem/haar houdt. Dat geeft een enorme leegheid en gemis aan perspectief.

 17. Herman Degenhart zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 18:09

  Vervolg:
  Homoseksualiteit leidt namelijk tot niets. Dit gemis kan de homo zo sterk aangrijpen dat veel homoseksuelen besluiten er dan maar een eind aan te maken. Het aantal zelfmoorden onder homoseksuelen (relatief) ligt dan ook vijfmaal hoger dan het aantal zelfmoorden onder de bevolking als geheel, waar die homoseksuelen ook nog deel van uitmaken. En dan hebben we het alleen nog over mensen waarvan we weten dat ze homoseksueel zijn. Homoseksuele zelfmoordenaars waarvan we niet weten dat ze homoseksueel waren, worden dus bij de bevolking als geheel gevoegd. Dat maakt dit cijfer nog iets schrijnender. Door dit alles ligt de levensverwachting van een homoseksueel maar liefst 20% onder dat van een heteroseksueel. Dus door zich van zijn homoseksualiteit af te keren, verlengt de homo zijn levensverwachting al direct met zeker 10 jaar, zo niet meer. Daarnaast zal zijn gezondheid direct verbeteren. Ter vergelijk, de mensen die het langst leven en ook het langst gezond blijven, zijn hetero’s met een dagelijks seksueel contact met hun partner. Want er is niets gezonder dan de uitoefening van de seksualiteit die de Heer ons heeft gegeven. Vooropgesteld dat we die ook gebruiken op de wijze die de Heer heeft bedoeld. De mensen die het kortst leven zijn actieve homoseksuelen. Wie dus werkelijk begaan is met homo’s, doet er dan ook alles aan ze van hun destructieve ‘levensstijl’ af te helpen. Dat kan, want homoseksualiteit is in alle gevallen eigen keus. Nooit aangeboren. Ook de wetenschap komt hier steeds meer achter. En wat je jezelf hebt aangeleerd, kan je jezelf ook weer afleren. Als met roken gaat dit niet vanzelf. Er is veel wilskracht voor nodig. Maar degene die bereid is dat op te brengen, zal er ook vanaf komen. Voorbeelden te over.

 18. A. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 18:45

  Een reactie op Waterlelie: We lezen in Genesis, dat Abraham pleitte voor Sodom en Gomorra, hij pleitte voor De Here voor deze steden. Dat is toch bidden? En hij zal ook wel aan zijn neef Lot hebben gedacht!

 19. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 19:16

  Reactie van Dirk van Genderen:

  Beste mensen,

  Er is veel ophef over de betekenis van Genesis 9. Ik zou teveel in de tekst lezen. Mijn vraag is: Als Cham alleen maar de naaktheid van zijn vader heeft gezien, waarom wordt zijn zoon Kanaän, zijn zaad, dan zo verschrikkelijk zwaar gestraft, ja, zelfs vervloekt? Het is toch ook opmerkelijk dat er in vers 24 staat dat Noach te weten kwam wat Cham hem had aangedaan. De woorden ‘hem had aangedaan’ hebben toch een veel zwaardere lading dan alleen maar dat hij hem naakt zou hebben gezien.

 20. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 19:25

  Dirk ik ben het geheel eens met de reacties van nr 6, 12,en 14.

 21. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 19:26

  Beste Dirk,

  Het verhaal van Noach nog eens heel goed gelezen, ook in het Hebreeuws. Er is verschil. Tussen het woord kleed het normale woord voor kledingstuk is bèged, dat afgeleid is van het ww. Bagdad, dat ‘zich anders voordoen’ betekent. Op enkele plaatsen in Genesis staat het woord simla, dat ook kledingstuk betekent. Dit woord is afgeleid van het ww. samal, dat eveneens hetzelfde betekent als voorgaande woord. Het onderscheid tussen beide woorden moet men uit de context op zien te maken. Bèged wordt gebruikt als Jakob zijn vader bedriegt. Tamar die zich als hoer voordoet. Ruben die zijn kleed verscheurt, als Jozef niet in de put is.
  Bèged gaat om verandering van status.
  Simla komt 7 maal voor in Genesis. De 1e keer bij Noach, in Gen 37:34 scheurt vader Jakob zijn kleed. In Gen 41:14 trekt Jozef zijn kleed aan als hij voor Farao moet verschijnen.
  Bij simla gaat het dus over het bedekken van iets schaamtevols.
  Naaktheid met dit woord wordt vooral op de schaamdelen geduid.

  Dirk, ik begrijp nu beter dat de Eeuwige Kanaän vervloekte. Ik bid ook voor je, want je zal veel commentaar krijgen
  De Eeuwige zegene je.

 22. Eddy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 19:54

  Wim Verwoerd, het gaat niet over het ‘niet zien’ van Sem en Jafet, maar het ‘zien’ van Cham, en waarom Noach duidelijk aangaf dat hem iets ‘aangedaan’ was. Simpelweg ‘zien’ kan niet als ‘iets aandoen’ beschreven worden. Wat extra uitleg bij deze teksten:

  ‘zijns vaders naaktheid’ (specifiek de genitaliën) (wayyar’ […] ’ēt ‘erwat ’ābîw).

  Wold schrijft in ‘Out of order’ dat het gebruikelijk is dat kinderen af en toe in de tent van de ouders keken. Misschien wilde Cham alleen maar even met Noach praten, niet waar? Er is dus meer aan de hand. Toen Noach wakker werd, ‘vernam hij wat zijn jongste zoon hem aangedaan had’ – dat is niet wat je als omschrijving verwacht als iemand per ongeluk iets heeft gezien, of zelfs als er sprake is van voyeurisme. Het lijkt (Robertson) heel onwaarschijnlijk dat Noach iets zou hebben onthouden van het feit dat zijn zoon naar hem had gekeken op het moment dat hij in een staat van dronkenschap verkeerde. Wold en Nissinen geven aan dat het wellicht een homoseksuele incestueuze verkraching betrof, daarin staat Gagnon niet alleen. Als ‘wayyitgal’ wordt vertaald met ‘en hij werd ontkleed’ in plaats van ‘en hij ontkleedde zichzelf’, laat het de deur open voor de vraag: wie ontkleedde Noach? Het vervolg in 9:22 (dat wat betreft het tijdstip niet van 9:21 moet worden gescheiden) geeft te kennen dat Cham die onuitsprekelijke, afschuwelijke daad heeft begaan. De taal van ‘ontkleden’ en ‘de naaktheid zien van’ staat in verbinding met soortgelijk taalgebruik dat duidt op seksuele gemeenschap. Leviticus gebruikt ‘ontbloot de naaktheid van’ om incest aan te duiden (18:6-18; 20:11, 17-21; ook in 18:19, waar het gaat om geslachtsgemeenschap met een vrouw die menstrueert). Dezelfde woorden worden elders in de Bijbel gebruikt voor prostitutie en overspel, en voor verkrachting en/of het publiekelijk bekendmaken van overspel. Bovendien: HALOT vertaalt de frase ‘de naaktheid van iemand ontbloten’ met: ‘slapen met’.

 23. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 19:57

  Even een korte reactie op A (18)

  IK heb Abraham niet genoemd. Je hebt wel gelijk dat Abraham pleitte. Maar dan ten eerste voor de rechtvaardigen. En via de rechtvaardigen noemt hij ook de onrechtvaardigen.

  Abraham wandelde met de Here en stelde de vraag of de Here de !!rechtvaardigen!!! met de goddeloze zou verdelgen.
  We lezen dus niet dat Abraham vóór de goddelozen pleitte. Hij pleitte voor de rechtvaardigen.
  En omwille van een bepaald aantal rechtvaardigen zouden dan de onrechtvaardigen niet omkomen.
  Met andere woorden: het is heel belangrijk dat er meerdere gelovigen/rechtvaardigen zijn. En omwille van de rechtvaardigen is de Here God bij machte om ook de onrechtvaardigen te ontzien.!!

  IK leer dan uit deze geschiedenis van Abraham dat als de wereld zo verdorven is en de mindere groep gelovigen gaat pleiten en bidden (wat natuurlijk goed is) tot de Here God/JHWH voor de eigen gelovigen, dat de Here God daarnaar luistert.
  Maar ….Hij kijkt dan wel naar de toestand in de wereld en handelt daarna.
  EN dat is niet altijd hetgeen wat wij graag willen.
  Reden in deze geschiedenis van Abraham: er waren geen rechtvaardigen genoeg.
  Zou dat in onze tijd ook niet zo kunnen gaan?
  Zal HIj ..HET…geloof nog wel vinden op aarde?

 24. Eddy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 20:00

  Vervolg reactie Wim Verwoerd:

  De claim dat het in de tekst gaat over de homoseksuele verkrachting van Noach door Cham wordt gesteund door de manier waarop homoseksuele verkrachting in een omentekst uit Mesopotamië en in de Egyptische mythe van Hores en Set wordt beschreven; met andere woorden: als pogingen om de ander (psychologisch) te ontmannen, te schande te maken, en zijn eigen macht over een rivaal te tonen. Door zijn vader te verkrachten en zijn broers op die daad te wijzen, hoopte Cham de autoriteit van zijn vader en oudere broers van hen af te nemen, waardoor hij zijn recht om zijn vader als patriarch op te volgen bevestigde.

  Dat de broers ‘huns vaders naaktheid bedekten’ en grote moeite deden om niet naar hun vader te kijken, komt overeen met een interpretatie die ‘iemands naaktheid zien’ als geslachtsgemeenschap ziet. Wat de broers deden (de naaktheid van hun vader bedekken) heeft een bredere betekenis. Zij zagen niet alleen ‘huns vaders naaktheid’ niet in de zin dat zij geen geslachtsgemeenschap met hem hadden, maar zij durfden zelfs in de meest letterlijke zin van de woorden niet naar ‘huns vaders naaktheid’ te kijken. Waar Chams daad door en door slecht was, was hun gebaar uiterst vroom en nobel.

 25. Eddy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 20:05

  Vervolg reactie Wim Verwoerd: als je Chams daad interpreteert als incestueuze homoseksuele verkrachting van zijn vader, verklaart dat de zwaarte van de vloek over Kanaän. Volgens Leviticus 18:24-30 en 20:22-26 had God besloten de Kanaänieten ‘uit te spuwen’ vanwege het feit dat ze meededen aan ‘gruwelen’ (gedwongen of vrijwillig) zoals incest (wat het meest genoemd wordt in Lev. 18 en 20) en seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht (dat nog eens speciaal genoemd wordt als een ‘gruwel’). De etiologische kracht van Genesis 9:20-27 neemt daarbij een voorname plaats in: de Kanaänieten verdienen het om van hun land onteigend en tot slaven gemaakt te worden omdat ze hartstochtelijke beoefenaars van immorele activiteiten zijn (en altijd zijn geweest). In de nieuwe wereld na de zondvloed was het hun voorouder die de meest weerzinwekkende daad die er te bedenken was pleegde – niet alleen verkrachting, maar incest; niet alleen incestueuze verkrachting, maar homoseksuele geslachtsgemeenschap; niet alleen incestueuze homoseksuele verkrachting, maar verkrachting van de eigen vader, aan wie een mens juist grote eer en gehoorzaamheid verschuldigd is. En in feite is daardoor het Kanaänitische bloed onophoudelijk slecht geworden. Er wordt ook naar de Kanaänitische neiging tot homoseksuele verkrachting gewezen als Genesis 10:19 zegt dat het grondgebied van de Kanaänieten zich zo ver naar het zuiden uitstrekte als Sodom en Gomorra. Het etiologische karakter van het verhaal over Cham verklaart ook waarom de vloek over Kanaän en niet over Cham kwam. Het verhaal werd overgeleverd in een tijd waarin alleen Kanaän – niet Egypte, Cush en Put, Chams andere ‘zonen’ – onteigend was door Israël. De geschiedenis had laten zien dat de vloek over Cham in feite alleen een vloek over Kanaän was. En de straf paste uitermate goed bij de misdaad (lex talionis – oog om oog, tand om tand). Net zoals Cham een gruwelijke daad pleegde met zijn eigen ‘zaad’ (sperma) kwam ook de vloek over zijn eigen ‘zaad’ (zoon, nageslacht). Het dus aannemelijk dat de verteller Cham ervan beschuldigde de gruwelijke daad te hebben begaan.

 26. Eddy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 20:13

  Ten slotte, missschien wordt mij bij uitzondering een laatste 4e afsluitende reactie toegestaan.

  Bovenstaande interpretatie van Genesis 9:20-27 is niet uniek in de interpretatiegeschiedenis. Drie Griekse vertalingen van 9:22 (die van Aquila, Symmachus en Theodotius) gebruiken tēn aschēmosynēn (‘schaamte’) in plaats van tēn gymnōsin (‘naaktheid’) – de Griekse term die ook de LXX overal in Leviticus 18:6-19 en 20:11, 17-21 gebruikt in ‘de naaktheid ontbloten van’ (waarbij verwezen wordt naar incest). Paulus gebruikt in Romeinen 1:27 dezelfde woorden als hij verwijst naar homoseksuele geslachtsgemeenschap. ‘Wellicht wilden Aquila, Symmachus en Theodotius suggereren dat Cham een homoseksuele daad met zijn vader pleegde, maar deze implicatie is niet noodzakelijk, omdat ze wellicht voor aschēmosynēn hebben gekozen om ‘erwat te vertalen en daarmee niets anders bedoelen dan naaktheid.’ Zie: Albert I. Baumgarten, ‘Myth and Midrash: Genesis 9:20-29’, in: J. Neusner (red.), Christianity, Judaism, and Other Greco-Roman Cults (Leiden: Brill, 1975), 3.66. Vgl. Wold, Out of Order, 69-70; James. L. Kugel, Traditions of the Bible (Cambridge: Harvard University Press, 1998), 222. De targoems op Genesis 9:22 (Onkelos, Neofiti, Pseudo-Jonathan; vgl. de Peshitta) geven aan dat Cham ‘het zijn twee broers op straat vertelde’ (dat betekent dat hij op een indiscrete manier vertelde wat hij had gezien). Een andere traditie zegt: ‘terwijl hij sliep, werd zijn schaamte ontbloot. Cham lachte om de schaamte van zijn vader en bedekte het niet, maar hij lachte erom en spotte ermee’ (Cave of Treasures [E] 21:3).

  De Babylonische Talmoed (Sanhedrin 70a) geeft een debat weer tussen Rab en Samuël (begin derde eeuw n.Chr.) over de betekenis van ‘hij had hem aangedaan’ in Genesis 9:24: ‘Rab en Samuël [verschillen van mening]. De een houdt vol dat hij hem castreerde, terwijl de ander zegt dat hij een homoseksuele relatie met hem had.’

 27. xandra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 20:21

  Eens homoseksueel altijd homoseksueel, dat staat niet vast, dat klopt. Heb daar wonderlijke dingen over gezien en gehoord.
  Waarom bidden nu er de gaypride is? Dit kan toch altijd, iedereen kent toch wel een homoseksueel.
  Als we bidden, laten we dan zelf zorgen dat we ons afgekeerd hebben van onze zonden. Misschien dat we vasten, en zelf in het reine zijn gekomen. Dan pas bidden. We weten immers dat we zelf niet zonder zonde zijn. En dat er niemand goed is.
  Dat is wat ik tegen heb op de christelijke uitingen zoals deze. Want dat wordt nauwelijks gezegd. Dat kan een redelijk schijnheilige indruk wekken, eerlijk gezegd. Alsof wij zelf zo goed zijn. Wij zijn maar op 1 grond ‘goed’ en dat is door het Bloed van de Heere Jezus. Laten we dat maar gebruikt hebben, als we willen beantwoorden aan de oproep tot gebed. Soms komt het over alsof wij zo goed zijn en zij zo slecht. Ik gruw daarvan.

 28. xandra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 20:23

  Meneer nr 17.
  Nee, omdat -zonden- tot niets leiden. Welke dan ook.
  Het had volstaan als er iets korter gedaan was: laten we bidden voor homoseksuelen! Want verandering is mogelijk. Kleine uitleg.
  In plaats van het uitdiepen van de zonde. Wat beschamend is voor de zondeplegers (die wij ook zijn!). Ook in de reacties, is dit vaak onnodig. Wij hebben toch liefde voor hen?

  En hiermee zitten mijn reacties erop en resteert mij nog: een vriendelijke groet aan alle vromen!

 29. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 20:34

  Reactie Dirk van Genderen:

  Sommige mensen schrijven deze keer heel veel. Bij wijze van uitzondering laat ik deze ene keer tot maximaal drie reacties per persoon toe. Een vierde reactie, hoe waardevol ook, kan echt niet worden geplaatst.

 30. Coby Verbruggen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 20:48

  Is er over dit Bijbelgedeelte door Joodse uitleggers verschil van mening? Is de uitleg van Gagnon al eerder gegeven?
  Blijkbaar is Hebreeuws een moeilijke taal, gezien de verschillen in uitleg.

 31. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 20:57

  Er is hier duidelijk sprake van een dwaalgeest!
  1 Johannes 4:
  “5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. 6 Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.”
  Het gaat namelijk niet alleen om een enkel tekstgedeelte, maar om een hele Bijbel waar onze relatie met de Heer vaak wordt vergeleken, met een huwelijk. Homoseksualiteit maakt het huwelijk van “de Bruidegom” met “de Bruid” (uit het boek Openbaring) tot een ware bespotting.

 32. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2016 om 23:42

  Beste Dirk,

  Ik maak gebruik van de mogelijkheid een derde reactie te plaatsen.

  Ik ben nu overtuigd dat je gelijk hebt. Mensen die nooit geleden hebben, denken over het algemeen makkelijker dan hen die door zeer diepe dalen zijn gegaan en weten wat dat is als God het in hun leven bewerkt. En inderdaad, God straft de zonde in het OT heel zwaar. Ook omdat het een geestelijke strijd is. In het NT is dat niet meer nodig omdat Jezus die straf voor ons gedragen heeft. Zie Jesaja 53:5. Er is daarom altijd een weg terug. In het OT kon soms de maat vol zijn. En dan viel Gods toorn op de mensen en hele volken. Wij kunnen plaatsvervangend pleiten bij de Vader via Jezus als mensen tegen God gezondigd hebben. God verandert niet. Ook niet wat zijn toorn betreft. Maar Jezus staat er nu tussen. Hij heeft die toorn opgevangen. Daarom zal God ons nooit verlaten, want Jezus is onze Hogepriester. Wat ik wil zeggen is, dat de gruwelijkste zonden door te belijden en na te laten ontferming te vinden is bij de Vader. Ook wat diegenen betreft waar het commentaar van Dirk op doelt.
  Als wij buigen voor de waarheid, zal er genezing en herstel kunnen plaatsvinden. Ga je er tegen in, dan zul je te maken hebben met Gods toorn omdat het onrecht is wat gepleegd wordt. God heeft altijd gelijk. Hij kan niet dwalen. Daarom behoren wij te buigen voor Hem en Zijn geboden, die in het woord van God beschreven staan.
  Het OT was een andere bedeling, waarbij de satan nog geen overwonnen vijand was en daarom God niets anders kon doen dan hele volken soms vernietigen. Nu kunnen wij door Jezus voorbede doen voor de redding van zielen.

  San

 33. Arnold Dorrestein zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2016 om 0:15

  Waarom zo suggestief? Cham probeerde zijn vader te schandaliseren tegenover zijn broers, los van het feit of hij er zelf zijn vader toe aanzette om zich te ontkleden!
  Exodus 20:12 eert uw vader en uw moeder!
  Dat gebod treedt hij met zijn voeten!
  Ik ben er van overtuigd dat dat al voldoende is voor God om te straffen!
  Zonder te zinspelen op nog meer zondige gedachten van Cham!
  Ik zeg niet dat die er niet zijn geweest, maar wel dat God dat niet nodig vond in Zijn Woord te laten vermelden!

 34. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2016 om 10:54

  Het zou goed zijn als christenen zich wat meer zouden onthouden van voortdurend commentaar, en zeker verzinsels. Let op! Lot verkoos in Sodom te wonen en zijn getuigenis daar was zonder resultaat. Hij verloor zijn familie en daarna zijn eer. Abraham bleef ver van die plaats, verloor wellicht alle luxe, maar wandelde met God. Hij bemoeide zich niet met Sodom en toen God hem openbaarde dat Hij er een einde aan ging maken pleitte hij slechts voor de bewaring van zijn familie.
  Het oordeel is onontkoombaar, en komt zonder enige waarschuwing over de goddelozen. Luk. 17:20:17-32.

 35. hanneke zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2016 om 11:19

  Shalom allen, ‘t heeft mij nieuwsgierig gemaakt naar wat er nu werkelijk bedoeld wordt, alleen een jood kan dit volgens mij goed uitleggen, maar ook dan zullen er verschillende meningen naar voren gaan komen, laten we onze joodse broeders raadplegen en bovenal in de 1e plaats ook God, Hij zal het antwoord naar ons doen toekomen, indien van belang voor ons.
  Laten we ons richten op de boodschap die Dirk verder goed heeft weergegeven en niet op een detail, het staat naar mijn mening verder niet voor niets benoemd, ‘t gaat ten alle tijde om waar richt je je aandacht op?
  Laat Hij onze Leidsman zijn, ook in onze gebeden.

 36. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2016 om 12:20

  Wij, als ware gelovigen, zijn het zout en licht der aarde. En mogen wandelen in het licht van Zijn aanschijn. Wat een geluksvogels zijn wij toch geworden, door het bloed van het Lam van God.
  Zonden hebben ALTIJD en overal een VERWOESTENDE werking. Onze zonden zullen de mens altijd gaan vinden, waar en hoe dan ook. Laten wij niet te vlug met een beschuldigend vingertje naar ‘die ander’ gaan wijzen.
  Want het is vreselijk te vallen, in de handen van de Levende God. Die GELUKKIG heel VEEL geduld heeft met de ge-vervallen zondige mens. Maar wat God zondig noemt = ook zondig.
  Fijn Dirk van Genderen dat je onze ‘gemoederen’ aan het nadenken zet.
  Een liefdevolle groet voor alle lezers, en laten wij niet moede worden goed te doen….

 37. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2016 om 12:50

  Als aanvulling op de reactie van nr. 16. Het van buiten penetreren van een anus door een penis kan ook ernstige ontstekingen aan de penis, urinewegen, blaas en nieren veroorzaken. Omdat er in de endeldarm zich schadelijke darmbacteriën bevinden die ontstekingen kunnen veroorzaken. Hoe dan ook is de homoseksuele geslachtsgemeenschap tegennatuurlijk, tegen de wil van onze Heere God de Schepper, en dienen wij dat ook radicaal te verwerpen!

 38. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2016 om 17:17

  Hallo Dirk en medelezers. Ik persoonlijk vind het een nadenkend stukje.
  Maar ook juist de titel… “Bid u mee?”, dat raakte mij nog wel het meest. De wereld zo vol met zonden en geweld… zoveel mensen die nog in een diepe duisternis leven… dat is toch juist het eerste wat wij zouden moeten doen, BIDDEN.
  Wij willen zoveel… maar wij hebben juist de kracht van boven door de Heilige Geest nodig. Het is toch Gods Geest die bij mensen kan doordringen. En wij mogen daarover als eerste bidden, daarna mogen we ons laten gebruiken door Christus hoe HIJ wil dat we zeggen en doen.

  En dat is voor ieder mens… voor moordenaars, dieven, homo’s, leugenaars, pornografie, mensen die zich met occulte zaken bezig houden, en maak het rijtje zelf maar af…

  Jezus stierf voor ieder mens. Wij komen allen uit de duisternis… en juist dát is wat de wereld moet weten… Jezus kostbare offer voor de zonden… zodat ieder mens die goede keuze kan maken.

  Over de discussie over Cham en Noach, daar zeg ik niets over… wij hoeven niet speciaal Hebreeuws
  te leren, als Christus in je zit, krijg je alles uit de eerste hand.
  Het belangrijkste is eerst je eigen leven met Jezus Christus… dan pas kunnen we er voor anderen zijn, en mogen wij getuigen. Niet van onszelf… maar Jezus en Zijn Heilige Geest.
  Laten wij bidden… voor elkaar en de mensen in de wereld.

  Fijne dag allen nog gewenst, en Vaders zegen om jullie heen, en hartelijke groeten van mij, Esther.

 39. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2016 om 20:42

  hoe ontstaan al deze genoemde afwijkingen? paulus schrijf: hoewel ze God kennen, hebben ze Hem als Schepper niet erkend en gëerd; daarom geeft God hen over aan al deze schandelijke lusten.
  Daarom komt dit opmerkelijk veel voor bij hen die God wel kennen maar Hem als Schepper niet erkennen en vereren.
  zomaar een eenvoudig kerkganger uit Zaamslag

 40. Ton zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2016 om 22:56

  Ik heb hier maar 1 commentaar op en wij bidden zeker mee met Dirk.
  Mijn commentaar is: “Lees het boek Staande blijven temidden van de grote afval waarin we nu zijn beland. Uitgever Stichting Heart Cry. Zegengroet aan een ieder die dit leest.

 41. Anna zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2016 om 23:43

  Noach ging in dronken bui naakt zijn roes uitslapen. Zijn drie zonen waren buiten. Cham liep naar binnen, was verrast hoe hij zijn vader aantrof en ging lachend zijn broers uitnodigen om zich ook te amuseren over dit schouwspel. De broers hebben echter uit respect een laken over hem getrokken zonder te kijken. Noach werd wakker, wel verbaasd dat hij naakt was onder het laken en kreeg tekst en uitleg van zijn zonen. Hij hoorde/bemerkte dat zijn zoon Cham hem oneer aangedaan had, door niet te helpen maar hem te bespotten. Eert uw vader en moeder.

  Google op trotse homo’s en er zijn veel hits. Ze paraderen met hun zonde, letterlijk (parade). Juist ook in Jeruzalem of all places, als provocatie naar God. De regenboog als symbool van homo’s is een opgeheven spottende vuist naar God. Want God heeft de regenboog juist gesteld als teken van Zijn belofte dat de aarde nooit meer verwoest wordt door de zondvloed, door water, als in de dagen van Noach. Deze mensen denken hun zondige gang te kunnen gaan door God te herinneren aan Zijn belofte met de regenboogteken. Ze vergeten iets. God zal deze aarde en hemel zorgvuldig bewaren; geen mens kan het vernietigen. Op Gods tijd echter zal aard en hemel wel degelijk vergaan. Door vuur. Een vuurvloed in een tijd als in de dagen van Noach.

  Aan Anna: blijf voor je kinderen bidden, volhard en versaag niet. Bekijk de film van Ian McCormack. Ongelovige zoon die door moeders gebed God ontmoette. Er is hoop! Een prachtig filmpje vind je op internet.

  Als je vindt dat alle zonden gelijk zijn (ik lees in 1 Kor 6: 18 ev toch wat anders) bid dan ook voor de pedofiel, de necrofiel en de bestofiel. Nieuw scrabbelwoord: de weigerboswachter. De oogsttijd is bijna gekomen, als de aarde al opwarmt is dat omdat de hitte die Gods toorn die Hij nog in genade niet heeft uitgestort al voelbaar is. Bid dat je waardig bevonden mag worden eraan te ontsnappen. World Wide (spinnen-)Web. Antichrist=spider. We: flies. Soon!

 42. Christi zegt:
  Geplaatst op maandag 1 augustus 2016 om 4:14

  Mijn vraag is: waarom moet op dit Forum zo nadrukkelijk alles beschreven worden?
  Het is toch bekend voor ons gelovigen dat we op deze wereld ‘in de wereld’ leven!
  Bidden is volgens mij voldoende!
  De werken der duisternis hoef je niet te benoemen, die zijn duidelijk als je de Bijbel leest.

 43. Marian zegt:
  Geplaatst op maandag 1 augustus 2016 om 4:18

  Naast zonden tegenover elkaar man/vrouw (ontrouw), of tussen mensen van gelijk geslacht m/m of v/v (homoseksualiteit) is er ook nog de masturbatie. Seksualiteit kan verslavend werken, dat geldt m.i. ook voor lichamelijke zelfbevrediging. Alleen, er wordt altijd gezegd dat het niet erg is, niet zondig. Staat hierover iets in de Bijbel? Of hoort dat onder de noemer ‘ontucht’, maar dan bij jezelf, is het in feite niet het onteren van je eigen lichaam?
  Zoals homoseksualiteit een oorzaak of meerdere oorzaken kan/zal hebben, is dat bij masturberen eveneens zo.
  Een las ik een artikel over seksverslaving bij mannen en prostitutie. Nooit las ik iets over de wellicht kwalijke en misschien zelfs ongezonde kanten van zelfbevrediging. Als ik zeg dat het zondig is, denken mensen dat ik van een andere planeet kom.

  Het volgende heb ik meegemaakt i.v.m. het pornoblad ‘Playboy’. Dit blad is te koop in onze Supermarkt met nog een soortgelijk blad:
  Ik liep eens te wandelen op straat en ik zag op de grond een blad liggen met een halfblote vrouw en met koeienletters ‘Playboy’ erop. Omdat ik niet wilde dat een man dat zou oppakken, nam ik dat blad in mijn hand. De voorpagina stond me al niet aan. Ik dacht slim te wezen en ik draaide het blad om, om het niet te zien, maar daar stond exact dezelfde foto op. Ik had toen het gevoel dat de satan op dat moment heel dichtbij was. Zodra ik thuis kwam (nog geen vijf minuten lopen), gooide ik het blad meteen in de grijze rolemmer. Dit voorval ben ik nooit vergeten en het is me nooit meer gebeurd. Maar ik word steeds boos als ik dergelijke bladen in de winkel zie liggen. Wat kan ik hier tegen doen, behalve bidden? Het personeel protesteert er niet tegen. Ik ben geen Sint Willibrordus of een Sint Bonifatius. Maar het liefst zou ik die bladen van de schappen halen en kapot scheuren. Niemand komt er tegen in actie. We zouden als klanten moeten zeggen: “Dit willen we niet.”

 44. Marian zegt:
  Geplaatst op maandag 1 augustus 2016 om 4:56

  @Dirk, dank u dat u het toelicht vanuit de Bijbel betreffende homoseksualiteit.

  In het weekendmagazine van een krant staat een interview in over ‘De roze strijd van dominee Elhorst” Hij vindt het moralistisch als collega-predikanten hun oordeel uitspreken over de Canal Parade. Dit staat niet los op zichzelf. Het valt me op dat er ook onder katholieken voorgangers zijn die geen moeite hebben met het deze dingen, terwijl God toch zo duidelijk is in Zijn Woord.
  Er is wel een verschil tussen het kwaad veroordelen en over de zondaar oordelen en/of veroordelen. Dat laatste moeten we aan God overlaten.
  Tegenwoordig mag je het woord ‘zonde’ al amper meer uitspreken en al helemaal niet als het om seksualiteit gaat. Dat vind ik wel typisch.
  Daarom krijg ik altijd binnen de kortste keren ruzie als het over dit soort onderwerpen gaat. De tegenstand is groot.

 45. Marian zegt:
  Geplaatst op maandag 1 augustus 2016 om 5:02

  @Dirk, – mijn laatste reactie hierop –
  het zal me niet verbazen, als hier reacties op zouden komen, die onvriendelijk zijn of zelfs beledigend. Dat heb ik zelf ook gehad bij het reageren op enkele fora betreffende dit onderwerp. Ik bid voor u en om vergeving van de vele zonden die nu in ons land al jarenlang plaatsvinden met toestemming van de Nederlandse Wet. Verder, ieder voor zich Psalm 51 – boete psalm.

 46. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op maandag 1 augustus 2016 om 9:07

  Het gaat mij in dit bericht om de onjuistheid van de discussie.
  Is het echt de bedoeling dat je minstens een christelijke hetero moet zijn?
  Nee, dat is niet waarom het gaat. Geestelijk gezien is seks te kort schietend, nooit meer dan de dood. Vrouwen kunnen door seks niet worden bevredigd. Vraag mij niet waarom dit zo is, ik zie het om mij heen. Ik denk dat het te maken heeft met de doodstraf waarmee God deze werking van het vlees heeft bezegeld (in Genesis 3). Neem dit niet te licht. Jezus moest een doodstraf sterven om deze vloek te kunnen herstellen. Maakt het dan veel uit of je “het doet” met een vrouw, een man, of een koffieautomaat?
  Wij moeten onze harten heiligen (reinigen voor God). Anders zijn wij waardeloos. Pas in de intieme wandel met God, door de heilige Geest, ontstaat ruimte om geestelijk adem te halen, op krachten te komen – en te herstellen van de moeiten van alledag.
  Wij leven niet voor onze eigen eer en worden opgeroepen om onze leden in dienst te stellen van de gerechtigheid.
  Daarvoor moet je bruikbaar zijn, met een rein hart. De heiliging van ons hart is dan ook een opdracht en voor sommigen een levenswerk geweest.
  Openbaring 14:4 Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam.
  5 En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon van God.

 47. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 1 augustus 2016 om 12:03

  Beste Dirk,
  Na het lezen van jouw commentaar en de vele reacties hierop, moet ik zeggen, dat ik op mijn 77 jarige leeftijd nog nooit zoveel ” uitgebreide voorlichting” heb gehad over seksualiteit, maar vooral over homo-seksualiteit. In de R.K.Kerk was daar in mijn jeugdjaren een taboe op. Zoals ik al eens in een eerdere reactie vertelde, dat mijn petekind ook homo is, maar niet wettelijk is getrouwd. Ik heb dan ook geen mening en zeker geen oordeel over Homo-seksualiteit. Het enige wat wij kunnen doen in deze, Dirks-oproep: Bid U mee…… Verder Sluit ik mij aan bij de reactie No.44 van Marianne:
  Het homo-huwelijk met toestemming van de Nederlandse wet.
  Daarom doe ik nogmaals een oproep aan alle Christenen van welke Christelijke kerkgenootschappen dan ook: Wordt lid van een Christelijke politiek partij en stem dan mee speciaal over ethische en moralistische wetten. Ik vind het een plicht voor iedere Christen om zijn STEM te laten horen in de politiek. Hub.

 48. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 1 augustus 2016 om 13:56

  Ik heb wel een mening over homoseksualiteit. Maar bij mij valt het onder de vele zondes. Helemaal als je een Wedergeboren Christen bent. Ons land is vervallen in een Sodom en Gomorra. Wij durven ons niet meer uit te spreken, omdat de meeste zondes maatschappelijk aanvaardbaar zijn geworden. Blij ben ik met Dirk, die deze zondes blijft benoemen. Hij vraagt hier ook gebed voor. Mooi zou het zijn als wij massaal zouden bidden na zijn oproep tot gebed. Bedenk dat zondes funest zijn voor uw christelijke welzijn. Bedenk dat zondes gevoed worden door het kwaad. En bedenk dat als wij met de zonde omgaan, en het gaan aanvaarden in ons privé leven of ons maatschappelijk leven, wij ermee besmet worden. De Heilige Geest voedt uw ziel niet meer. Bidden lijkt mij het beste.

  Vr gr rene postma.

 49. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 1 augustus 2016 om 16:19

  Sjalom Dirk,
  Ik merk dat het onderwerp behoorlijk geladen is. Het raakt direct Noach, die als onze gezamenlijke voorouder een bestraffing uitspreekt. De Bijbel is een heerlijk boek die ook wel eens dingen die niet zo verheffend zijn naar voren brengt. Wat een wijsheid is het van Mosje die deze geschiedenis te boek stelt voor het nageslacht. En wij maar lopen gissen en raden waarom nu de kleinzoon van Noach wordt vervloekt. Weet je, het familiedrama wat plaats heeft gevonden in het huisgezin van Jacob wordt benoemd. Echter alle schuld, wie de hoofddader is en alle woorden die er geuit zijn bij de ontknoping van de leugen over wat er met Jozef is gebeurt is in de geschiedenis ingegaan als het familiegeheim. Slechts de broers van Jozef weten het en er is geen schrijver of verteller geweest die uitvoerig verslag uitbrengt. Dat is het typische Joodse denken en handelen. Natuurlijk is er een vuile was, maar die hang je niet buiten. Waarom wordt het dan wel genoemd? Niet als vermaak van haha dat is uiteindelijk tot zijn recht gekomen. Het laat eerder zien hoe de mens geneigd is tot alle kwaad. Geen zand er over laten komen was bij Noach en ook bij Jozef het geval. Iedereen kan struikelen en onderuit gaan. Moeten wij dan als officieren van justitie als aanklager of als rechter optreden. In de vervloeking heeft Noach zijn recht laten gelden, hij was de machtigste man op aarde. En Jozef spreekt ook recht en van genade. Laat dat onze handel en wandel zijn als wij kijken naar de andere persoon die net even anders is dan wij. Daarmee praat ik het strafbare niet goed, maar vraag om mildheid, wetende dat iedereen dezelfde strafbare fouten en/of beslissingen kan maken. Achteraf geen rechters en schuldigen aanwijzen die zich niet meer kunnen verdedigen. Ook daarin zit voor een ieder een les in. De zonde dan niet meer benoemen? Dat bedoel en zeg ik niet. Maar wel hoor en wederhoor, wat zowel Jozef als Noach hebben gedaan. Laten we onze uiterste best doen om niet in zonde te vervallen.

 50. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 1 augustus 2016 om 16:37

  Vervolg:

  Natuurlijk mogen we nadenken over wat ons in de Bijbel wordt aangereikt als kennis. Gelukkig maar dat de Bijbel ook daarin niets verbloemd en heel eerlijk is. Moeten we dan op alle vragen die bij ons opkomen het antwoord kunnen geven? Of is er ook iets van oeps, waarom staat het er? Leert het ons niet om heel onbevangen te lezen en tot ons te nemen zonder daar een oordeel over te vellen. En wat die vervloeking betreft: we zien dat er dorens en distels op de aarde zullen opgroeien. Stekeligheden die het gevolg zijn van de zonden. Ook deze vervloeking is een stekeligheid te noemen. Zit u soms op details te wachten? Ik niet want ik weet dat ik als een zondig mens dezelfde plaats had kunnen innemen als de vervloekte. En dan hoe gaan we om met die vloek die eens is uitgesproken? Ik herinner mij dat Koning David een vloek uitsprak over het gebergte van Gilboa, waar Saul en zijn beste vriend Jonathan gesneuveld waren. Vanaf die dag groeide er geen enkele bloem meer op dat gebergte. Slechts een donkere anemoon. Die vloek is teniet gedaan door de uitgesproken vloek te herroepen. David Ben Gurion hief deze vloek als hoofd van het volk weer op. En zie: het gebergte laat weer bloemen zien. En wat doen wij als iemand vervloekt is? Gooien we er nog een schepje boven op door die vloek in stand te laten. Dubbel straffen is dat en G’d verbied dat. Je mag de zonde haten en dat is zelfs een gebod. De wraak en de vloek komt aan G’d en aan zijn rechters toe. Wat leert mij dat allemaal? Mild naar de naaste want ben ik soms een haar beter dan hij? Wie geen ruimte biedt maakt het voor zichzelf en anderen heel benauwd in deze wereld. Vergeven omdat het moet? Nee, vergeven omdat er om gevraagd wordt. Als we zo naar de geschiedenis kijken houden we onze hand voor onze mond om geen onbedacht woord daaruit te laten glippen. Alles moeten we eraan doen om heilig te blijven leven.

 51. Stadina zegt:
  Geplaatst op maandag 1 augustus 2016 om 17:00

  Nog niet zo lang geleden las ik in een bericht van een predikant , dat de zonde van Sodom en Gomorra homoseksualiteit was. En ik heb dit ook altijd gedacht, tot ik de hele geschiedenis nog eens goed las en tot de ontdekking kwam, dat dit nooit het geval zou kunnen zijn, dan zouden alle jongens en mannen van Sodom en Gomorra homoseksueel geweest moeten zijn. (Er waren veel dochters! zie Ezech. 17) Toen ik Ezechiel 17 las ontdekte ik, dat de zonde van Sodom ongastvrijheid was. Vers 49 staat dat zij in trots en overdaad en zorgeloze rust leefde met haar dochters zonder de ellendige en de arme te ondersteunen…. daarom vaagde Ik ze weg. En dan volgt er, dat Samaria nog veel erger was dan Sodom. Misschien interessant om dit eens goed door te lezen.
  Zegen groet!

 52. Elena zegt:
  Geplaatst op maandag 1 augustus 2016 om 17:07

  Ik ben het helemaal eens met Anna#40 met een korte kanttekening :
  Ons lichaam is een tempel,— gisteren, vandaag, morgen en voor eeuwig…

  23 And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father; and their faces were backward, and they saw not their father’s nakedness.

  Wat de trotse homofielen doen met hun lichamen toont duidelijk aan, dat zij géén respect hebben voor hun tempels ! Any which way… God laat niet met zich spotten .

 53. xandra zegt:
  Geplaatst op maandag 1 augustus 2016 om 17:16

  Ik mocht nog 1 reactie plaatsen.
  Over het geheel genomen komt het me hier allemaal niet zo christelijk over.
  (Sorry, Dirk). Maar wat je hier wel ziet is de afspiegeling van de christelijke wereld, zoals die is. Een en al focus op zonde, en de sfeer ‘kijk eens hoe vroom ik ben en hoe goed ik het weet’ regeert. Is toch ook een vorm van zelfverheerlijking, maar dan wel héél verhuld.

  Het lijkt wel of de zonde en het zelf (‘wijsheid’) verheerlijkt worden.

  Het gaat maar over de zonden van anderen, uitgediept en wel, maar we hebben ze zelf ook, hoor. Handig als je daar niet over na hoeft te denken? Lekker de zonde van anderen bespreken, compleet met theologische loep erbij, is dat christelijk?

  De een ziet daar niet doorheen en een ander ziet daar zo doorheen.

  En dan schrijft iemand: Verder, ieder voor zich Psalm 51 – boete psalm.
  Alsjeblieft zeg. Spreek dan voor je zelf, en niet voor ‘ieder’ (hoewel er nog ‘voor zich’, achteraan komt. Ja precies.)

  Ja, spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Maar hebben we dan nog wel wat te doen?

 54. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 1 augustus 2016 om 19:05

  Dirk, waarom moet er zoveel ontleed worden over de naaktheid van Noach? Ik ben het eens met Jantien. Zo staat het in de Statenvertaling. En als er een verkrachting geweest zou zijn had God het er wel bij vermeld net zoals met Lot en zijn dochters. Dat Noach wist wat zijn zoon hem gedaan had betekent niets meer en niets minder dan dat hij hem uitgelachen, dus bespot had. Zijn vader dus niet heeft geeërd door hem te bedekken. We moeten het lezen zoals het er staat en er niets bij gaan verzinnen.

 55. Roel Elsinga zegt:
  Geplaatst op maandag 1 augustus 2016 om 21:41

  Dag Dirk.

  Ik ben wat geschrokken over de uitleg van de geschiedenis van Noach’s naaktheid. Alles wat gesuggereerd wordt, is in strijd met wat er in de Bijbel, God’s betrouwbare en onfeilbare Woord, staat. Ik heb het in diverse vertalingen nagelezen en kan nergens uit opmaken, dat het anders is gegaan, dan zoals het is omschreven. Zelfs niet in een in mijn bezit zijnde oude Statenvertaling-Bijbel. Ik denk, dat we ons niet moeten laten verleiden tot suggesties. Een ander bekend voorbeeld is de geschiedenis van Boaz en Ruth. Velen gaan er vanuit, dat Boaz op de dorsvloer gemeenschap met Ruth heeft gehad. Ook dat is niet uit de Bijbel te halen. Het is bekend, dat de Bijbel niets verbloemd. Het is een eerlijk Boek. Als het met Noach is gegaan, zoals wordt gesuggereerd, dan had het er ook zeker zo gestaan. Laat die meneer Gagnon a.u.b. een andere richting gaan studeren. Ik hoop, dat je hier in je volgende nieuwsbrief op terugkomt.

 56. Ivon zegt:
  Geplaatst op maandag 1 augustus 2016 om 22:13

  “We moeten het lezen zoals het er staat en er niets bij gaan verzinnen.”

  Hier ben ik het helemaal mee eens, het grote gebrek aan respect van Chaims kant t.o.v. Noach,
  was voldoende om God te ontstemmen.

 57. Marian zegt:
  Geplaatst op maandag 1 augustus 2016 om 22:58

  @Xandra, -52- Beste Xandra, excuus, ‘t kwam denk ik niet goed over, maar ik spreek zeker ook voor mijzelf. Psalm 51 Choneni Elohim – te vinden op you tube. Heel rustig en prachtig gezongen in het Hebreeuws.

 58. Stadina zegt:
  Geplaatst op maandag 1 augustus 2016 om 22:59

  Even een reactie op no 17, Herman Degenhart.

  Ik betwijfel of uw verhaal klopt. Er is nl. onomstotelijk wetenschappelijk bewijs, dat de seksuele oriëntatie zich vormt in de baarmoeder onder invloed van hormonen en andere chemische stoffen.
  Des te moeilijker om “anders~” te worden.Ze hebben onze Liefde zo hard nodig, het moet je eigen kind maar wezen!

  Zegen en groet.

 59. Anna2 zegt:
  Geplaatst op maandag 1 augustus 2016 om 23:56

  Wat de dochters van Lot met hun vader deden is vreselijk maar de beweegreden wordt genoemd: ze hadden geen man en dus geen kinderen en woonden in een spelonk ver van de bewoonde wereld. Hun vader was al oud en de dochters waren bang dat hun vader geen nazaten zou hebben. Het was dus geen wellust maar wanhoop als motief. Vader Lot heeft niks gemerkt en wist niks van deze plannen. Hij had beter niet dronken moeten zijn, Noach ook niet. Dronken mensen hebben geen idee wat ze doen en beseffen achteraf ook niet wat er gebeurd is. Daarom kun je beter altijd nuchter zijn. Drank en drugs doen zelfcontrole verliezen, komen hele nare dingen van…Hieruit zijn de Ammonieten en Moabieten voortgekomen. Deden ook gruwelijke dingen.

  Ezechiel 17 gaat niet over Sodom en heeft niet eens vers 49, Stadina? Lees in Genesis toch echt dat alle mannen van de stad, jong en oud, zich willen vergrijpen aan de gasten. Dat is niet erg gastvrij. Zacht uitgedrukt. Toen zij hun zin niet kregen dreigden ze Lot nog meer kwaad te doen dan ze met de gasten wilden, ze geven dus openlijk toe dat ze heel goed weten dat ze kwaad doen. In Genesis staat dat God deze steden omkeerden vanwege zeer zware zonden en een groot geroep. Er waren nog geen 10 rechtvaardigen. Wat Waterlelie ook al schreef: God laat het kwade nog toe tussen al het goede totdat het rijp is en dit om het graan te sparen. Tezamen wassen goed en kwaad op en dan komen de sikkels tevoorschijn en het oordeel. De een ten goede het ander ten verderve. Inderdaad: zal Jezus Christus nog geloof vinden op deze wereld? Dat klinkt als een retorische vraag dat erop lijkt te wijzen dat er bij de rapture geen massale opwekking aan voorafgaat.

  En toch: blijf bidden, nuchter en waakzaam. In de wereld lijdt gij verdrukking maar houd goede moed, Jezus Christus heeft de wereld overwonnen!

 60. NietVanBelang zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 augustus 2016 om 0:16

  Met verbazing lees ik sommige reacties. Teksten worden uit verband getrokken. En dan de onzinnige bijdrage van Herman Degenhart. Enig idee hoe dit alles op een homoseksueel overkomt? Schaam je!
  Blijkbaar zijn er een aantal reageerders die hier graag de fysiologische en anatomische details van anale seks uit de doeken willen doen (alsof iedere homoseksueel anale seks heeft…) en dit op hun manier ter ondersteuning willen gebruiken voor hun zienswijze. Daarbij vergeten zij dat er binnen heteroseksuele relaties volop anaal geslachtsverkeer plaatsvindt. Ook valt er reactie op over zelfbevrediging. Mevrouw, 90% van de mannen bevredigt zichzelf. Ik zie geen enkel verband tussen het onderwerp in het artikel met zelfbevrediging noch met het blad de Playboy. De reacties op dit soort artikelen is voor mij een reden om al vele jaren geen enkele bijdrage over dit onderwerp te lezen. Homoseksualiteit wordt slechts een aantal keer in de Bijbel genoemd. Andere zonden (en echt waar, die zijn er!!!) worden veel vaker genoemd. En is echter geen onderwerp waarover de mens zo graag over praat: seksualiteit. Het is om misselijk van te worden!

 61. rene postma zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 augustus 2016 om 12:13

  Ik vraag mij ook af, het nut,..verwarring, …verdeeldheid,…wat voegt het toe.
  Wellicht een overdenking waard. Voor ons allen. Hoe nu verder.
  De bovenstaande reacties, inclusief mijzelf,..zijn die van christelijke waarde.
  De hardheid van woorden.
  Ik vraag mij altijd af, wat zou de Here Jezus doen.

 62. Avda zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 augustus 2016 om 12:35

  bij nr 48: “moeten wij dan aanklager of rechter zijn?” God is rechter ( psalm 50:6 ) en er is al een aanklager van ons allen ( Openbaringen 12:10 )…. en bij alles wat ik fout deed , doe en zal doen , mocht ik zien : God is liefde ( 1 Johannes 4:16 ) en Zijn genade is groter dan ik kan beseffen! Jezus stierf voor heel de wereld om dat te tonen , toch ?

 63. Stadina zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 augustus 2016 om 13:44

  Anna, Sorry, het was Ezechiel 16.

 64. Christi zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 augustus 2016 om 23:18

  Voor ons allemaal:

  https://www.youtube.com/watch?v=C_YM_hYzcPo

 65. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 augustus 2016 om 23:24

  Rene Postma, verwoord heel goed in reactie No.60, : Het nut..de verwarring.. de verdeeldheid en wat is de meerwaarde van alle reacties. Deze eindconclusie deel ik met hem mee. Mijn eerste vraag die bij mij opkwam over dit thema was : Wat kan ik hier tegen doen ? Niets dus. Wel ben ik tegenstander van het Homo-huwelijk, omdat dit een onnatuurlijke verbintenis is. Via de politiek (CDA) heb ik actief hierover schriftelijk actie gevoerd. Helaas zijn de praktijk-christenen in de politiek in de minderheid en dat wordt steeds minder. Mijn eindconclusie : Mijn moeder zei vaak, toen ik nog jong was : Het wordt hier Sodoma en Gomorra. En nu na 60 jaar is dit voor mij een bevestiging dat wij in de eindtijd leven. Hub

 66. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 augustus 2016 om 2:20

  Dirk, graag nog een derde bijdrage. In bovenstaande porno ontbreekt een woord. Orgasme. Dit woord komt in de Bijbel niet voor, maar iedereen weet echt wel wat er mee wordt bedoeld. De bevrediging, een ogenblik van ekstase, gevolgd door een diep verslavende werking van het vuur.
  Ik heb graag mijn dochter, haar moeder en andere vrouwen, om mij heen dansen, hetzij als lofzang, of zo maar, als lekkere muziek. En dan mogen zij mij wel een stijve hark vinden, ik ben blij met de mannelijke volheid in Christus, de overwinning en de eer. Het bovenstaande komt dus op mij over als een vreselijke gruwel. Het is de reden dat ik niet in een kerk zit. Deze discussies kun je niet winnen en het Woord zegt hen niets. Zo zal het straks ook zijn in de algemene wereldkerk, het dak boven ieders hoofd, waar dan “nog altijd zoveel christelijks” aanwezig zal zijn, in een schijn van godsvrucht, rijp voor de sloop.
  Orgasme begrijpt men niet. Er is geen christelijk orgasme, want er is iets genomen uit Gods orde dat is terecht gekomen in satans macht. Alleen de stervende Jezus op Golgotha begreep dit en Heer, sta mij bij. Ik wil dat kinderen hun weg vinden, zoals ook ikzelf mijn weg heb gevonden en in de genade van Jezus Christus hoop te blijven gaan. Het ontbreekt mij verder aan de juiste woorden.
  Psalm 1:3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.
  4 Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft.
  5 Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.
  Die ‘diep verslavende werking van het vuur’ past in het straatje van beest antichrist, waar men bij voorbaat al machteloos tegenover staat.

 67. Marian zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 augustus 2016 om 10:16

  Ja, machteloos staan mensen, alzo ook ik tegen een overmacht van de kwade geesten in de wereld, tegen de geest van de antichrist. Zo is mijn ervaring wel. Ik zondig zoveel, maar ik besef het nog, dat ik zondig. En God geve dat dat besef blijft, opdat ik berouw krijge en vergeving mag ontvangen. Hoe velen beseffen niet (meer) dat ze zondigen, misschien omdat zij het niet weten dat ze zondigen. Maar God, God is toch sterker? De satan gaat rond als een briesende leeuw. Dat is overduidelijk in onze tijd. En toch is God sterker. Maar de boze machten en krachten zijn in deze tijd zo sterk.
  Ik vind het afschuwelijk wat er in de wereld gebeurt. Het hele LHBT-gebeuren daar kijk ik met afschuw naar. Maar je moet o, zo voorzichtig zijn met wat je zegt (en/of schrijft).

 68. Ivon zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 augustus 2016 om 13:02

  Meen hier veel goede raad, bemoedigingen en liefde, ook voor de homoseksuele medemens,
  te mogen lezen, hiervoor mijn dank aan Dirk.
  Dit is zowel bemoedigend als verfrissend in deze tijd.

  Toch even een verduidelijking naar aanleiding van m’n post (nr. 55).

  We dienen alert te zijn voor bijbel uitleggers die verder borduren op wat er geschreven staat.
  Dit is niet zonder gevaar, want je weet wel waar het begint maar overziet vaak niet het einde
  ervan.

  Cham betoonde zijn vader Noach bijzonder weinig respect, zoveel is duidelijk,
  maar meer hoef ik hier niet achter te zoeken.
  Staat er niet dat Noach zich ontkleedde in zijn tent .. moet toch kunnen in je eigen tent?
  Wellicht had Noach het warm, na een goede oogst, wijn te zoet ..
  want Noach was ook slechts menselijk, ook al was hij een profeet.

  Waarom dan die vloek over Kanaan?

  Er zijn nog voorbeelden te vinden in de Schrift, waar God zeer streng reageert op spotters
  wanneer het Zijn profeet betreft.
  Missnhien ontbrak het Kanaan evenals Cham aan dat respect, wellicht was hij zelfs net zo respectloos als zijn vader: ‘de appel valt immers vaak niet ver van de boom’. Op zich al ernstig genoeg.

 69. Lies zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 augustus 2016 om 16:22

  Christi, bedankt voor de prachtige Song die je hebt doorgegeven via Youtube: dank u O, mijn Vader, u gaf u eigen Zoon.
  We kunnen niet dankbaar genoeg zijn voor wat God heeft gedaan om ons te redden.
  Dank voor Zijn onuitsprekelijke liefde. Dit gaat werkelijk alles te boven.
  Ik denk hierbij ook wat in de Bijbel staat over Zacheus de oppertollenaar die Jezus wilde zien en daarvoor in een boom klom omdat hij klein van gestalte was. Jezus kwam er langs, keek omhoog en zei tot hem: Zacheus, heden moet ik in uw huis verblijven en hij ontving Hem met blijdschap.
  Zacheus ging nu staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik iets van iemand heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Jezus zei: Heden is dit huis zaligheid te deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is.
  Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lucas 19: 1-10.
  Alzo is er blijdschap in de Hemel als één zondaar zich bekeert. Lucas 15:7.
  Dat is het mooiste wat er is als mensen tot Jezus Christus komen! Halleluja.

 70. Eddy zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 augustus 2016 om 17:16

  Stadina, wat u zegt over ‘onomstotelijk bewezen’ is echt onjuist. Enkele grote onderzoeken bij meer dan 1000 een-eiige tweelingen in Australië en Skandinavië toonden aan dat wanneer een van de twee homoseksueel was, slechts in 11% van de gevallen (anderen zeggen 20%) de andere tweeling ook homoseksueel was. Een-eiige tweelingen hebben exact hetzelfde DNA en hebben zich in exact dezelfde omstandigheden in de baarmoeder ontwikkeld. Niet voor niets heeft zelfs de American Psychological Association in 2008 haar oorspronkelijke visie (uit 1973) gewijzigd en heeft nu op haar site staan dat het toch ingewikkelder ligt dan gedacht, en dat het niet puur biologisch is. Daar komt bij dat we tegenwoordig weten dat er zoiets als seksuele fluïditeit of elasticiteit bestaat. Voor wie geïnteresseerd is in hoe in 1973 de APA ertoer gekomen is homoseksualiteit uit de DSM te schrappen, leze ‘Homosexuality and the Politics of Truth’, door dr. Jeffrey Satinover, of ‘Homosexuality and American Psychiatry: The Politics of Diagnosis’, door Ronald Bayer.

 71. Enrique zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 augustus 2016 om 23:52

  Beste Dirk,

  Hoewel ik in het verleden en min of meer in het heden wel eens wat op je site heb geschreven en in zekere afscheid van je site heb genomen vanwege het te ver afwijken van de waarheid zoals die in de bijbel vermeld word, deel ik het je volgende mede:
  Ik lees je site nog wel eens, nu je artikel over Sodom en Gemora en de homo sexualiteit en weer zit je vreselijk mis. Het gaat hierbij niet om sex tussen mannen zoals jij indiceerd maar tussen
  SEX en ENGELEN. Moet ik daar meer over zeggen?

  Enrique.

 72. waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 augustus 2016 om 12:59

  Heel kort: 70.
  Genesis 19: 5: de mannen van Sodom vragen aan Lot: waar zijn de ….MANNEN…die vannacht bij u gekomen zijn? Lees ook vers 8b en vers 12.
  De mannen/inwoners van Sodom zagen deze ..mannen…niet als engelen!!

 73. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 augustus 2016 om 19:01

  Beste Dirk. Enrique zegt dat het niet om sex tussen mannen ging, maar om sex met engelen. Dit klopt niet. Want die mannen van Sodom wisten niet dat het engelen waren. Ze hadden de menselijke gedaante aangenomen. Dus mannen. Het gaat dus wel degelijk om homofilie.

 74. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 augustus 2016 om 23:28

  Ben het met Waterlelie en Florianne 71-72, helemaal eens.
  Zo staat het ook in de Bijbel. De engelen zagen eruit als mannen… zelfs Lot had niet eens door dat het engelen waren.
  Sodomie… seks hebben van hetzelfde geslacht… komt toch van Sodom. De naam van die stad was juist de grondlegger van het woord sodomie.
  Dat zegt eigenlijk al meer als genoeg.

  Laten we maar bidden voor mensen die in die wereld zitten… net zo als voor iedereen. De Heere Jezus heeft Zijn kostbare leven ook voor hen gegeven… net zo als voor ieder mens, niemand uitgezonderd.
  HIJ kwam voor zondaars… Jezus kwam voor ons… om te redden uit de duisternis.

  Met Christus wordt je vernieuwd… wat een rijkdom en dankbaarheid.
  Liefs, Esther.

 75. Marian zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 augustus 2016 om 23:46

  @NietVanBelang -59- Zowel mannen als vrouwen masturberen. Percentages weet ik niet. Als jonge mensen op jonge leeftijd juist op dit gebied rondom de seksualiteit niet goed worden voorgelicht, krijg je uitwassen in de samenleving zoals we die nu ja in de gehele westerse wereld zien. Er wordt inderdaad overdreven veel over gepraat, ook op televisie en radio en op een hele rare manier (denk aan Dokter (dokter?) Corrie in het Jeugdjournaal). Zou het ook niet komen, omdat er vroeger te lacherig over werd gedaan, mensen te preuts waren en dit onderwerp niet serieus genoeg werd benaderd? Tussen helemaal niet of er overdreven veel over praten zit ook nog wat tussen. Mijn ervaring zelf is dat men onze generatie (50+) op zowel het gebied van het geloof alsmede het onderwerp seksualiteit teveel lieten zwemmen. Nu zal dat per parochie en ook per gezin verschillend zijn. Verder kan men nu zien, dat er weinig over is van respect voor zowel het wereldlijk gezag als het kerkelijk gezag. Helaas lieten gezagsdragers niet altijd zien dat ze betrouwbaar waren. En nu soms nog niet.

 76. A Vos zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 augustus 2016 om 8:40

  Een grote brij aan intelligente en emotionele reacties betreffende 1 onderwerp. Het brengt je uiteindelijk ten diepste bij 1 gegeven. De allesomvattende Liefde van Jezus.

 77. Shalom zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 augustus 2016 om 14:10

  De mening van mensen is gebaseerd op wat ze zien, lezen, denken en ervaren, hetgeen grote invloed heeft op wie we zijn. Echter heb je God leren kennen en je vertrouwen gesteld in de Here Jezus dan is de Heilige Geest degene die te hulp komt bij vragen en onduidelijkheden. Gebed is daarom geboden, verwaarlozen wij dit dan wordt onze eigen natuur ingeschakeld en gaan we steeds opnieuw de fout. Hoe makkelijk verzand je niet in n discussie van “t zou dit of ‘t zou dat” kunnen zijn (zoals hierboven). Het gaat zelfs zover dat we in detail proberen uit te leggen wat gruwelijk is in Gods ogen….hoever kun je gaan??
  Het kwaad dat in de hemel is ontstaan en uit de nabijheid van God verwijderd is, werd niet vernietigd, het kwam naar de aarde om de mens te misleiden. God heeft dit toegestaan. De halve waarheden die Satan in de hemel met succes verkondigde, gebruikte hij ook bij ons. Godzijdank heeft God het daar niet bij gelaten. Lees Gods Woord zoals Hij het aan ons gegeven heeft en vraag de Heilige Geest om uitleg. Bijbelse verhalen moet je wel zien in een andere tijd, cultuur en klimaat en niet vanuit je eigen situatie anno 2016. ALLE uitleg en suggesties die mensen schrijven of vertellen kan goed bedoeld zijn maar KAN ook dwaalleer bevatten. (Koop liever een bijbel i.p.v. Gagnon voor 27,95).
  De rechtvaardige Noach werd door God gespaard, hij kwam uit een zondige wereld die God verafschuwde en daarom vernietigde. Wetten en instellingen die voor de mens nodig bleken te zijn kwamen pas later in Mozes zijn tijd. Hoe de familieleden van Noach leefden en dachten daar kun je je misschien iets bij voorstellen maar weten doen wij het niet, het waren zondige mensen zoals u en ik. De door Gods genade aan ons gegeven levenslessen, zijn bedoeld voor het behoud van onze ziel. Niet door afhankelijk te zijn van mensen maar door afhankelijk te zijn van Hem, is er redding voor ons. Amen.

 78. Benny zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 augustus 2016 om 21:23

  Beste Dirk

  Ik ben 65 Ik merkte als tiener dat ik niet op meisjes viel, maar op jongens
  Ik heb daarom nooit gevraagd, ik denk dat ik ermee geboren ben.Ik voelde dat al op mijn leeftijd van circa 13, 14 jaren. Ik heb nooit gevraagd om die homo-zijn. Ik vind het kort door de bocht om ze allemaal te veroordelen
  Natuurlijk vind ik de canal-pride vies en stotend. Maar hoe zit dat nu met mensen die eenmaal merkten dat ze ‘zo’ zijn. Ik praktiseer niet meer met mannen, tot groot verdriet van mijn Hervormde partner.
  Als iemand bijvoorbeeld blind of zo is geboren, zegt niemand er wat van. Ja erg dan.
  Maar een homo wordt uitgekotst. Is dat liefde? Ik kan er toch niets aan doen dat ik ‘het’ ben?
  Ik heb er toch niet om gevraagd.

 79. Enrique zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2016 om 11:10

  Beste Dirk,
  Bedankt dat je mijn reactie hebt geplaatst. Wel is het zo dat het taalkundig en technisch niet geheel in orde is, mijn excuses hiervoor, het is onder wat moeilijke omstandigheden geschreven. Zoals je weet woon ik in een zuidelijk land, zie Rom.15:24,28; waar men zegt dat Paulus hier aan land is gekomen, hoewel er geen historisch bewijs voor is. Het is hier het 4de beste klimaat van de wereld en als zodanig door de Unesco als beschermd gebied verklaart. Ik heb hier mijn gezondheid weer terug gekregen en kan het als zodanig aan iedereen aanbevelen die met gezondheidsproblemen te kampen heeft, hier een tijdje door te brengen; tegenover het eiland Tabarca.

  Over Sodom en Gemorra, Cham en Kanaän.
  a, Gen.11:31, 12:5, geven aan dat Lot de zoon van Abrahams broeder was. In Gen.14:14-16 staat dat Lot de broeder van Abraham was. Ik kies ervoor dat het zijn neef was en niet zijn broeder.
  b. Gen.5:32, Noach gewon toen hij 500jaar was, Sem,Cham en Jafeth. Twee opties: het was een drieling of een éénling met een tweeling. Ik kies er in ieder geval voor dat Cham de middelste was en niet de oudste nog de jongste.
  c, SV.Gen.9:25-27, vs.24,—wat zijn kleinste zoon—, hierbij staat kleinste niet voor een lengte maat. Wanneer we ste wegnemen van kleinste dan was het zijn kleinzoon, mijns inziens is dit correct, we kunnen dit lezen in Gen.10:6.
  Mijn conclusie is dat Cham nooit de jongste zoon van Noach kan zijn maar dat Kanaän als kleinkind van Noach en als jongste zoon van Cham als zodanig bedoeld wordt in de vloek van Noach. De naam van Cham komt in deze vloek niet voor. Ik denk dat dit een duidelijke zaak is.

  Wat was er mis met Sodom en Gomorra? Er waren geen rechtvaardigen meer, zo staat het in de bijbel. Alleen Lot was hier een uitzondering op.

  Enrique.

 80. Ivon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2016 om 20:51

  Waterlelie heeft het 2 x juist:

  – de mannen van Sodom vroegen Lot inderdaad naar de mannen die hij te gast had …

  – en niet God maar Noach vervloekte Kanaan, m.i. deed hij dat onder invloed van Gods Heilige Geest,
  Noach was immers toch een profeet.

 81. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2016 om 22:25

  Beste Benny, vandaag heb ik alle reacties gelezen. Ik dank je voor jouw stukje nr. 78. Dit is de kreet van een eerlijk mens. Ik heb er niet om gevraagd . Dit geldt voor heel veel homo’s. Ik respecteer jouw eerlijkheid.

 82. Jantien zegt:
  Geplaatst op zondag 7 augustus 2016 om 2:13

  54 Florianne Vogels-Voskamp, hartelijk dank voor uw reactie en 55 Roel Elsinga en 56 Ivon ook met jullie ben ik het volledig eens. Laat u, terwijl u The holy Bible leest, leiden door de Heilige Geest die u door de Heere Jezus ontvangen hebt en u zult begrijpen wat er bedoeld wordt.

 83. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 7 augustus 2016 om 11:20

  Toen ik gisteren ging lezen , het commentaar van Dirk, dacht ik: 80 reacties, dat is veel. Nu, na het lezen van alle reacties denk ik: Het is eigenlijk logisch, want velen kunnen zeggen: Deze zonde doe ik niet, dus kan ik reageren zelfs tot in details. Ik vind dit vreselijk hypocriet. Laten we naar ons zelf kijken en ons eens afvragen: Waarin zondig ik? Dat kan een hele lijst worden, het praktiseren van een homo staat er niet bij , bof ik even. Het is goed dat we hierover eens nadenken.

 84. Willy zegt:
  Geplaatst op zondag 7 augustus 2016 om 13:58

  ‘Benny’ helemaal met u eens. U hebt er zelf niet om gevraagd, u bent zo geboren. Mensen die er wat over te zeggen hebben en er wat van vinden (zonde) slaan de plank volledig mis.
  Uw Schepper heeft u zo geboren doen worden, in feite bekritiseren deze mensen DE SCHEPPER.
  Geloof, Hoop en Liefde, doch de meeste er van is DE LIEFDE…….

 85. Benny zegt:
  Geplaatst op maandag 8 augustus 2016 om 0:33

  Nog een aanvulling van mij [78]
  Ik ben ruim 3 jaren geleden door een ernstige infectie bijna overleden. Ik moest in coma gebracht worden, maar ik ben toch genezen. Ik was zo bang voor de dood. Enkele weken geleden kwam ik een vrouw tegen, die mij nog kende uit een koffiebar. Ik vertelde van mijn genezing, maar ook de angst die ik had voor de hel. Zij zei: Is Jaap nog bij je? Ik wilde niet liegen, toen zei ze: Je weet wat de Bijbel erover zegt. Wil je de hel ontlopen, dan moet je weer hetero worden. Zo iets van die strekking kreeg ik van haar te horen. Ik heb toen bij Albert Heyn een lading pils gekocht. Ik kon er niet meer tegen. Mijn Hervormde partner is er boos over. In het verleden in pinksterkringen ben ik min of meer vervloekt.
  Ik ben vele jaren geleden in Amsterdam naar het Heil des volks geweest. Diverse keren handopleggingen gehad; GEEN RESULTAAT. Ja Christenen komen altijd met die Bijbelteksten aanzetten maar meestal zijn dat getrouwde hetero’s. Zonder Jaap kan ik niet eens. Ik ben afhankelijk van hem met aankleden [kousen en schoenen, versleten rug]. En ik wil ook niet vereenzamen. Die christelijke hetero’s hadden NOOIT tijd voor mij. Altijd hun gezin en zo. Ja de moslims haten homo’s. Eigenlijk volgens de sharia moeten ze gedood worden [denk maar aan Orlando].Amerikaanse voorgangers zeiden dat God dat zo had laten gebeuren. Dan lijkt het Christendom net zo duivels is als de islam. Dit is het verhaal van mij.

 86. Luuk zegt:
  Geplaatst op maandag 8 augustus 2016 om 9:51

  Eigenlijk sluit ik me wel aan bij Willy en Lenie, (nr 83 een 84) Sommige mensen vinden het nodig om tot in detail uit te wijden waarom homoseksualiteit niet goed is. Ik vind dat ze daarin veel te ver gaan. Wat ik mij altijd afvraag is waar komt het vandaan. Het is al zo oud als de mensheid (volgens mij) Zijn deze mensen zo geschapen? Of is het gewoon de gebrokenheid van deze wereld?? Ik weet het niet. Zou graag zien dat er op een wat andere manier mee zou worden omgegaan dan in bovenstaande reacties. Het is zo makkelijk om met een bijbeltekst in de hand iemand in een hoek te drukken, maar zoals Lenie al schrijft Laten we eerst eens naar ons zelf kijken voordat we onze mening ventileren.
  (de balk en de splinter)

 87. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 8 augustus 2016 om 11:05

  Beste mensen.
  Na het lezen van al deze reacties, is mijn eindconclusie: Homofilie heeft ten alle tijden bestaan. Ik wist niet dat in de bijbel hierover zoveel staat geschreven. Ik respecteer hen dan ook als onze naasten. Maar een homo-huwelijk en zeker een kerkelijk huwelijk, en ook De Gay Pride in Amsterdam, zal de Heere niet goedkeuren denk ik. Let wel dit is van mij geen oordeel maar mijn Christelijke mening. Hub.

 88. Ivon zegt:
  Geplaatst op maandag 8 augustus 2016 om 13:01

  Helemaal eens met Luuk (86)

  Het is beter dat ieder naar eigen zonden kijkt: ‘Hand in eigen boezem steekt ..’
  want het is niet omdat je je niet bezondigt aan bovenstaande, dat je geen zondaar bent.
  Ben zelfs voor de volle 100% overtuigd dat iedereen op deze site een grote zondaar is,
  mezelf inbegrepen.
  Zou God onderscheid maken tussen de homo of hetero zondaar? Denk het niet.
  Naar een ander wijzen lucht steeds wel enorm op natuurlijk, maar er wijzen ook meteen minstens 2 vingertjes terug. Neen, laat ons maar beter niet hypocriet doen.

 89. Willy zegt:
  Geplaatst op maandag 8 augustus 2016 om 17:08

  ‘Benny’ Triest, als ik uw reactie zo lees. U hebt echter wel het verkeerde voorbeeld van ‘Christen zijn’ meegemaakt. Het oordelen is niet aan hen. Vroeger werden de mensen in de kerk trouwens wel bang gemaakt voor de hel en verdoemenis. Hoe fout! Men ziet wat er van komt. Mensen die er psychisch niet bepaald beter van zijn geworden. Is dat de bedoeling van God? Ik weet wel zeker van niet.
  U kunt aan handoplegging doen zoveel u wilt, maar het zal blijven zo als het is.
  Ik denk dat u misschien als eerste kunt beginnen om u zelf te accepteren zoals u bent, en niet zoals ANDEREN willen dat u bent. Weest blij met de steun van uw partner.
  Het Christendom is niet duivels, het zijn de mensen die er een totaal andere uitleg aan geven. Dreigen met de hel is volledig uit den boze. Blijf dicht bij u zelf, God houd van u zoals u bent…..

 90. Ivon zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 augustus 2016 om 17:01

  Dreigen met hel en verdoemenis is iets wat religieuzen doorheen de eeuwen hebben gedaan,
  tot op vandaag.
  Dit heeft veel mensen een afkeer voor het Evangelie bezorgd, wat op zich niet alleen droevig,
  maar dus ook niet aan te raden is. Of God hiermee is gediend, is maar de vraag.

  Wat echter belangrijker is m.i. dan dicht bij jezelf te blijven, is Gods Hand te grijpen en nooit meer los laten, ongeacht het probleem, God is immers groter dan ieder probleem of iedere zonde.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden