Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Joodse wortels christelijk geloof (76 reacties)

Geplaatst op donderdag 11 augustus 2016, 12:14 door Dirk A A

Steeds meer christenen ontdekken de joodse wortels van het christelijke geloof. Dat is goed, leerzaam, verrijkend. Echter, sommige christenen raken er vervolgens van overtuigd dat ze zich aan allerlei wetten en regels uit het Oude Testament moeten gaan houden, een soort christelijk judaïsme, als ik dat zo mag noemen. Soms loopt dat erop uit dat ze ook hun geloof in de Heere Jezus vaarwel zeggen.

Voor gelovigen uit de heidenen is het zeer waardevol om te beseffen dat het christelijk geloof een Joodse oorsprong heeft. In Johannes 4 lezen we dat het heil, de zaligheid uit de Joden is.
De Bijbel is geschreven door Joodse mensen, de Heere Jezus werd geboren in het Joodse volk, Hij was een Jood. Geen Palestijn, zoals veel Palestijnse christenen beweren, maar een Jood.

Christenen die dit ontdekken, reageren verschillend op deze ontdekking. Sommigen gaan vervolgens de sabbat vieren. Is dat verkeerd? Nee. Moet dat? Daar ben ik niet van overtuigd. Al in de eerste eeuwen kwamen veel christenen op de eerste dag van de week samen, de opstandingsdag van de Heere Jezus.

Anderen gaan de Joodse feesten vieren. Is dat dan verkeerd? Ook niet. Moet dat? Ook daar ben ik niet van overtuigd.
Weer anderen laten zich besnijden. Is dat verkeerd? Ik meen dat niet-Joden dat niet moeten laten doen. Die opdracht heeft God uitsluitend gegeven als een teken van Zijn verbond met Zijn volk, het Joodse volk.

Sommigen menen dat we in plaats van de naam Jezus de naam Jesjoea moeten gebruiken, net als de Joodse gelovigen doen. De naam Jezus zou een verkeerde vertaling zijn.
Wat mij betreft, is iedereen vrij om de naam Jesjoea te gebruiken, maar laten we onze broeders en zusters niet opleggen welke naam we moeten gebruiken.
De naam Iesous (of Yesous) komt van de Joodse Septuagint. Het was de natuurlijke Griekse manier van het samensmelten van de Hebreeuws/Aramese naam Yeshua (een afkorting van Yehoshua, al enkele eeuwen voor Zijn geboorte. En Iesous is in het Engels Jesus geworden, in het Nederlands Jezus.

Het raakte mij diep toen ik van iemand hoorde dat hij de weg was gegaan van het vieren van de sabbat, het vieren van de feesten en dat hij op een gegeven moment niet meer in de Heere Jezus geloofde. Laten we alert zijn en blijven. ‘De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden’ (Handelingen 4:12).

Voor mij is iedereen vrij om de sabbat te vieren. Ik ken dierbare broeders en zusters die gekozen hebben voor deze weg, ook al kostte het hun vaak offers op allerlei gebieden.
Vaak vieren deze mensen ook de Joodse feesten, waarbij zij liever over de feesten van de Heere spreken. De groep mensen die deze feesten viert, is breder. Ook mensen die niet de sabbat vieren, vieren soms wel deze feesten.

Over enkele weken vertrekken weer duizenden gelovigen uit de volken om in Israel het Loofhuttenfeest te vieren. Dat is prima. Maar moet dat? Nee. Ondertussen is het wel een getuigenis naar het Joodse volk toe.
En de dag komt, in het Duizendjarige Vrederijk, dat de overgeblevenen van de heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren (Zacharia 14:16).

Ik weet dat ook een aantal lezers van de Nieuwsbrief de sabbat viert. Sommigen schrijven mij er wel eens over, ze spreken over Gods zegen, ik geloof ze.
Tegelijk – dat weet ik ook – is er pijn, verdriet in gezinnen en families door de sabbat. De man viert soms wel de sabbat, de vrouw en zijn kinderen niet, wat tot spanningen, pijn en verdriet leidt. Hij gaat niet meer mee naar de zondagse diensten, zij gaan niet mee naar de sabbatsamenkomsten, wat een scheiding in het gezin veroorzaakt. Dit kan niet goed zijn.

Sommigen zeggen tegen mij: Je moet ook de sabbat gaan vieren. Dat is Gods wil en Hij zal het zegenen. Ik meen dat we elkaar hierin vrij moeten laten. ‘De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn,’ lazen we al in onze Bijbelstudie over de Romeinenbrief, in hoofdstuk 14:5.

Hetzelfde geldt – naar ik meen – voor de feestdagen die de Heere aan Zijn volk heeft gegeven. Gelovigen uit de heidenen kunnen veel leren van deze feesten, maar nergens in de Bijbel lees ik de opdracht dat gelovigen uit de heidenen nu deze feesten moeten vieren.

In Handelingen 15 speelden deze en nog veel meer vragen, zoals: ‘Moeten gelovigen uit de heidenen besneden worden?’ en: ‘Moeten ze de wet van Mozes houden?’ Wat moeten de nieuwe gelovigen uit de heidenen nu wel en nu niet. Moeten ze de sabbat houden, de feesten vieren en zich aan tal van andere wetten en regels houden uit het Oude Testament?

Er was veel discussie over deze vragen. De apostel Jakobus stond op en sprak:
’19. Ik ben van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken,
20. maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed (vers 19 en 20).

Met geen woord wordt over het vieren van de feesten, de sabbat of de besnijdenis gesproken. Laten wij dat dan ook niet aan onze medegelovigen opleggen.

We moeten oppassen dat er geen wettische elementen in ons geloofsleven sluipen. Daar waarschuwt Paulus ook de Galaten voor in hoofdstuk 3.
1. O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen. U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd als Hij onder u gekruisigd is.
2. Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?
3. Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees?

En Galaten 2:21: ‘Als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.’
Paulus zegt het helder en duidelijk: ‘Als u zich laat besnijden, zal Christus u van geen nut zijn’ (Galaten 5:2). ‘Wie zich laat besnijden, is verplicht de hele wet te onderhouden’ (vers 3).

Er is geen gerechtigheid door de wet te houden, maar alleen door geloof in de Heere Jezus Christus. Galaten 5:1 zegt het zo: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’
‘U bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde’ (Galaten 5:13).
Daarom: Wandel door de Geest. Laten we ons niet beroemen op iets van onszelf, op het houden van de sabbat, het vieren van de feesten, ‘maar alleen op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld’ (Galaten 6:14).

Als dit ons leven tekent, dan zijn we een nieuwe schepping, dan zijn we niet langer van onszelf, maar dan horen bij de Heere Jezus, dan zijn we Zijn eigendom. Dan zal de vrucht van de Geest zichtbaar zijn in ons leven: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Galaten 5:22).

Dirk van Genderen

76 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op donderdag 11 augustus 2016 om 13:45

  Hier zie je dat wij ons moeten bekeren. Een nieuw hart nodig hebben. Dit geldt ook voor de Joden.
  Ezechiël 36:26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.
  27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.
  28 En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn.

  Het gaat er dus om dat wij wederom geboren worden.
  Daarvoor is nodig een nieuw hart, als een bouwsteen voor een geestelijk Huis dat gebouwd is op de Rots Jezus Christus.
  Hij is van dit bouwwerk, niet met handen gemaakt, de Hoeksteen.
  Hij is het fundament. Wie op Hem vertrouwt, bouwt in Zijn Naam, zal behouden zijn.

  De Bijbel leert in 1 Cor. 1

  23 Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid;
  24 Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods.

  (Wij… dwazen…? Zwakken, onedelen… Wij die smeken om hulp en ontferming….)
  27 Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen;
  28 En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken;
  29 Opdat geen vlees zou roemen voor Hem.

 2. Joop zegt:
  Geplaatst op donderdag 11 augustus 2016 om 13:48

  Prima artikel.

 3. Marian zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 augustus 2016 om 0:09

  Het lijkt me wel mooi om als christenen de Sabbat weer als rustdag te nemen, want dan komen we op de rechte dag van de Tien Geboden. Is het God’s bedoeling ooit wel geweest de Sabbat af te schaffen? Want Jezus en Maria zelf vierden ook de Sabbat. De vraag die ik nu heb, wanneer dan precies is men de Zondag als rustdag gaan beschouwen? Ik heb me laten vertellen van verschillende zijden, dat het nergens in de Bijbel (N.T.) staat dat men de zondag als sabbat ging gebruiken. En het is ook nog de vraag of het ook Jezus zijn bedoeling wel is geweest, want Jezus verwees ons altijd naar Zijn Vader en die gaf de Sabbat als rustdag. En men kan weten dat vroeger de ‘zon’ als een afgod werd vereerd. Keizer Constantijn was van heidense afkomst en zou er wellicht de hand in hebben kunnen gehad in ca. de 2e of 3e eeuw na Christus. De zondag wordt nu bij heel velen niet meer echt als een christelijke dag gevierd en koopzondagen zijn bijna al gewoon geworden. Het is dus niet alleen een handreiking naar de Joden, maar we eren God des te meer door de Sabbat, Zijn dag, weer als Sabbat te gebruiken. Het zal een hele verandering zijn en ik denk niet dat de protestantse kerken daar voor zijn en de R.K. Kerk al helemaal niet. Maar dat Jezus gekruisigd is en op de derde dag (zondag) verrezen is, doet aan de Sabbat als Gods dag toch eigenlijk niets af? Het blijft Gods dag die Hij zelf in heeft gesteld. En er mocht toch aan Gods woord niets veranderd worden? Dat staat zowel in het Oude Testament (Deuteronomium) als in het Nieuwe Testament (Openbaring van Johannes). Zei Paulus al niet in een van zijn brieven of in de Handelingen van de Apostelen, dat de satan zijn onkruid erin zou brengen. Wie zegt dat dat in 2e of 3e eeuw na Christus al niet is gebeurd? Zou het niet een misleiding geweest kunnen zijn die er al heel lang in zit?
  Of God het ons kwalijk neemt dat christenen de Zondag altijd als rustdag hebben beschouwd, weet ik niet. De meesten zijn, neem ik aan, de eeuwen door te goeder trouw en wisten niet beter, ik ook niet. Maar nu ik het wel weet, zou ik er voor willen pleiten de Sabbat weer als de Dag des Heren te vieren. Bij deze dus.

 4. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 augustus 2016 om 0:30

  Galaten 5:22+23
  Vs 23/de Wet zegt dat het niet tegen de mensen van vs.22/de Geest zijn;-)

  Romeinen 3:31
  “Stellen wij dan door het Geloof de Wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de Wet.”

  Is het niet ‘en….en’

  De Wet zijn Gods Regels om erin te lopen en omdat de mens de Wet niet kan vervullen heeft Yeshua dat voor ons gedaan….Hij is het Einde der Wet…..Hij heeft het volbracht/vervuld, maar heeft de Wet niet afgeschaft, want die is op zichzelf goed, als er geen kerk-leer bijgevoegd wordt dan wel.
  De Here Jezus zegt dit ook in Matth. 5:17-20 zo duidelijk!

  En men hoeft helemaal niet in een kramp te raken als men de Wet onderhoudt m.i.
  We blijven toch fouten maken in dit leven en er is geen einde aan onze tekortkomingen….elke dag komt de zelfzucht weer om de hoek kijken met de pijn ervan, maar wat een dankbaarheid als je beseft, dat Hij voor je/mij gestorven is en je/mij elke dag weer vergeeft…Hem komt daarvoor elke dag de Lof toe!

  En een ieder is vrij om de Shabbath of zondag te houden met de rest…eigenlijk hoeft daar geen spanningsveld over te ontstaan.

 5. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 augustus 2016 om 8:50

  Beste Dirk,

  Ik vraag mij werkelijk af of God een behagen in heeft als de heidenen wetten gaan naleven die voor het Joodse volk onder het Oude Verbond bedoeld zijn. En ik heb gemerkt dat ze erg overtuigd zijn dat God dat ook wil dat ze de Joodse gebruiken weer in ere herstellen. Ik denk niet dat het een aanbeveling is voor de ongelovigen om te vernemen dat als zij tot geloof komen ook de zware last van het houden van feesten en gebruiken en andere naamgeving van Jezus, moeten naleven. Een geheel andere en meer wettische kijk op het evangelie dat juist de mensen vrij moet maken, want de waarheid maakt vrij. Zie Johannes 8:32. Ik vrees dat de mensen niet beseffen welk een zware strijd wij als gelovigen te voeren hebben tegen boze geesten in de hemelse gewesten zonder nog de zware last van gebruiken uit het OT te moeten naleven. Wij hebben dan onze focus geheel verkeerd gesteld. Hij moet alleen gericht zijn op Jezus zonder de Wet. De Here Jezus heeft de Wet vervuld, staat er geschreven in Mattheùs 5:17. Als wij in Hem zijn, dan doen wij automatisch wat de Wet wil dat wij doen. Gehoorzaamheid aan God is op die manier een manier van leven dat geen juk op ons legt van geboden en verboden.

  Ik ben het met je eens Dirk, dat wij elkaar hierin vrij moeten laten. Het zijn vaak toegewijde gelovigen maar helaas op dit punt dwalen zij van het evangelie dat ons juist vrij moet maken en niet weer een zwaar juk op moet leggen. Zie Handelingen 15:10.

  San

 6. Avda zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 augustus 2016 om 10:25

  Dank u Dirk, uw schrijven bracht mij weer eens onder ogen: Johannes 19: 3O “Het is volbracht” en Johannes 8: 36 “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij waarlijk vrij zijn”. (2 Korintiërs 3: 17 ” De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid “), Johannes 8: 31 “Als gij in mijn Woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en ge zult de waarheid verstaan ], en de waarheid zal u vrijmaken.” Ik wens u en iedereen die hier leest een gezegende week toe, vol van Woorden van de Heer… “Zoekt de Here en leeft…” Amos 5: 6.

 7. waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 augustus 2016 om 10:56

  Ik kwam de volgende vraag tegen:
  Was Jezus Christus wel een “volbloed” jood?
  Voormoeders:
  Tamar, de Kanaanitische.
  Rachab de hoer, een inwoonster van Jericho.
  Ruth, de Moabitische.
  EN dat !!ALLES!! om de Heiland van de wereld te zijn!

  Het heil is uit de joden, maar het bleef na de verwerping van de Messias door Zijn eigen volk niet beperkt tot de joden. Het strekt zich uit tot joden en heidenen.
  Er is geen…onderscheidt…meer.

  1 Johanes 4:14:
  “En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld.
  Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij/zij in God/JHWH “!!

  De gelovigen/Gemeente=Zijn Lichaam komen uit Zijn zijde. (Ene bloede).
  Dat is geen menselijk bloed. Want dan zou het zondig en onrein zijn.
  Maar het Bloed van Christus Jezus is Goddelijk Bloed.
  Hij is God/JHWH die de gestalte van een Mens heeft…aangenomen.
  Het heil is ..uit.. de joden. Ja, maar het heil is niet.. de ..jood.
  Christus Jezus is te midden in de wereld gekomen/geboren. Maar is niet VAN de wereld.
  Iedere gelovige is in Hem en dus 00K in de wereld, maar er niet VAN.

 8. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 augustus 2016 om 14:00

  De wet doet zonde kennen en laat ons zien dat wij van nature ons niet aan de wet kunnen houden en dat daarom de Here Jezus ook voor jou en mij persoonlijk aan het Kruis van Golgotha de straf op jouw en mijn zonden plaatsvervangend heeft gedragen. Heel goed om de Galaten- en de Hebreëenbrief te lezen. In de Hebreënbrief wordt ook ernstig gewaarschuwd dat diegenen die het geloof in de Heere Jezus vaarwel zeggen, Hem de rug toekeren, niet meer tot bekering kunnen komen!

 9. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 0:33

  De Sabbat kan geen zwaarder juk zijn dan de Zondag. Ik heb het in dit geval alleen even over deze dag, niet over die andere wetten. Daar had ik het niet over.
  In principe komt het op hetzelfde neer, maar God zelf heeft wel de Sabbat ingesteld. En voor zover ik weet heeft God zelf en ook Jezus niet dat gegeven veranderd. Het is de toenmalige Kerk een paar eeuwen later geweest die het heeft veranderd.

  De EO heeft altijd gezegd dat de Bijbel het Woord van God is.

 10. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 12:23

  Inderdaad Dirk, het Christendom heeft zijn wortels uit het Jodendom. Voor mij zijn de joden geestverwanten broeders en zusters van dezelfde God, dezelfde God aanbidden wij, samen hebben wij dezelfde (hoofd)-wetten, b.v. de 10 geboden. Deze noem ik de essentiële hoofdzaken, de kern van ons beider geloof. Hier mogen wij niet in verschillen in de praktijkuitvoering van ons geloof.
  De oecumenische gedachte binnen de verschillende christelijke kerken, die ik steeds weer opnieuw ben aan het verkondigen, die kan hier ook van toepassing zijn met de joden, door:
  ÉÉNHEID in de essentiële hoofdzaken en alle bijzaken zoals Dirk ze uitgebreid benoemd in dit commentaar:
  Sabbat vieren; besnijdenis; Joodse feesten; De naam Jezus; Loofhuttenfeest enz.
  Die mogen geen bezwaar en belemmering zijn, om ook de ËËNHEID. in de praktijk-uitvoering van de essentiële hoofdzaken van ons beider geloof. Hub.

 11. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 14:16

  Beste Dirk, met de conclusie ben ik het eens. > Daarom: Wandel door de Geest. Laten we ons niet beroemen op iets van onszelf, op het houden van de sabbat, het vieren van de feesten, ‘maar alleen op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld’ (Galaten 6:14). < Dirk van Genderen
  Hoe religie functioneert? Dat is toch vooral een sociaal gebeuren, met diepe, prachtige culturele aspecten… en bijbehorende gevoelens, altijd onder de leiding van iemand. (!) Door klassen- en standsverschillen zijn de samenkomsten vervolgens gedoemd te mislukken. Eenheid zal er ook nooit komen, tenzij deze verplicht wordt gesteld.
  Anderzijds, de wandel in de Geest is geen gemakkelijke opgave. Men komt dan helemaal alleen te staan, zonder de warme gezelligheid van de groep, terwijl geestelijke entiteiten in de lucht die 'wandel in de Geest' zullen gaan verhinderen. Het is dan nog een hele lange weg naar de overwinning! In Jesaja wordt zo'n overwinning voorgesteld als Jesaja 11:1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.
  De dorre stronk is dood. Maar zie, er ontstaat Nieuw leven uit de dood.
  Dat is geen wandel meer… dat is opnieuw geboren worden, in barensweeën, met pijn en heel veel moeite. Maar wat een kostbare Vrucht!
  In Jesaja is sprake van herstel voor Israël (Am Israel Chai), in onze levens gaat het om geliefden, broeders, een vrouw. Als eenheid die het verstand te boven gaat. Wie doorgrondt de diepten van Gods Geest?

 12. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 15:48

  Sjalom Dirk,

  Sta mij toe om het vanuit vanuit de Joodse invalshoek te bekijken. Wat hebben de christenen toch met ons, zij houden zich aan het gebod van de keizer die de zondag voor de kerk heeft ingesteld. Dus geen Bijbels voorschrift. Wat is hun motief om de Sjabbat te houden? Als Messiasbelijdende Jood zeg ik wees welkom, want hiermee komt de kerk na 2.000 jaar dwalen weer op de Bron uit. De eerste gelovigen uit de volkeren dienden de G’d van onze aartsvaders. In het algemeen gezegd keken de kinderen van Israël uit naar de Messias. Velen onder hen hebben Hem aanvaard als hun Messias. Een deel was door G’d besloten om onder het deksel te blijven. Wat overigens geldt voor de heidenen als zij de G’d van Israël niet kennen.

  Zou er dan toch een opwekking komen om weer terug te keren naar de oorsprong. Toen was er geen versplintering en allen waren in alle eenvoud bij elkaar. Op de Sjabbat leerde men en de gelovige uit de volken mocht daarbij aansluiten. We breken altijd het brood op de Sjabbat, dat is de uitleg bij te tekst: en zij braken het brood. En de feesten werden keurig netjes door de gelovigen uit de volkeren meegevierd. Dus welkom terug, mits men de intentie heeft om de gebruiken én de feesten te vieren zoals G’d die heeft ingesteld. Zo eenvoudig is het dus. En specifieke wetten die alleen voor de kinderen van Israël gelden hebben hun waarde nog steeds niet verloren. Het is niet correct om te zeggen dat de Messias de wet heeft vervuld en dat die niet meer geldig is. Dat is een vrijbrief om de wet juist wel naar eigen smaak en inzicht te overtreden. Het is een misinterpretatie van de Bijbel.

  Wees welkom op onze feesten en besef daarbij dat u dan een gast bent geworden die zich laat enten op de Joodse wortels. Dat vraagt om correct gedrag en respect voor de wijze waarop wij, kinderen van Israël de door G’d gegeven feesten willen vieren.

 13. Emma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 15:56

  Uiteraard mogen we elkaar niets opleggen. Ik wil alleen vragen of men eens wil onderzoeken naar het ontstaan van de zondag en de christelijke feestdagen. Alles puur uit antisemitisme ontstaan!! Keizer Constantijn wilde niets meer met de joden te maken hebben en ging heidense feesten mengen met een “christelijke” invulling. Wij mogen Zijn Feesten vieren en Hij maakt ons in de feesten heel veel zichtbaar, als je dat gaat ontdekken is het een verrijking. Overal zul je Yeshua ontdekken. Ook als je de Thora bestudeert. De Thora staat in je hart geschreven als je besneden bent van hart en dan kun je niets anders doen dan Shabbat vieren, Zijn feesten houden etc. Want Hij vraagt dit van het “zaad van Abraham”, wat wij ook zijn, het is geen last, je dient Hem ermee. Nee, het leidt niet tot behoudenis maar het is een gift aan Hem. Baruch HaShem.
  ps. in het nieuwe verbond wordt shabbat en feesten houden niet expliciet genoemd omdat het zo vanzelfsprekend was dat men die vierde en als Paulus negatief over de wet/Thora=onderwijzing spreekt heeft het meestal te maken met de mondelinge wet waar Yeshua ook tegen in ging.

 14. Rian de Koning zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 16:12

  Steeds meer Christenen houden de zondag in ere, maar zijn zich ook bewust van het fijne de sabbath te mogen vieren.
  Ik vind deze discussie eigenlijk al jammer! Ik word er verdrietig van!
  Ik denk niet dat veel mensen het geloof in de Heere Jezus verliezen als ze Gods Woord serieus nemen en zich erin verdiepen.

  Laten we nog even stilstaan wat de Heere Jezus Zijn discipelen als zendingsopdracht mee gaf in Mattheus 28:19 en 20 nl.:
  Onderwijs al de volken…….hun lerend ALLES wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen.

 15. Maria George-den Houdijker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 17:00

  Heel goed gezegd, Dirk! In feite zijn Zion, de feesten en ook de Sabbath een schaduw van Jezus. Onze rust is in Jezus, en de meeste feesten zijn al in Jezus vervuld. Jezus heeft al de O.T. Wetten samengevoegd in twee: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf.

 16. Klaas Koops zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 17:16

  Mijn vraag is de volgende : de wet, alle wetten die aan de Joden zijn gegeven worden vaak voorgelezen in kerken. Ik kom uit een sterk wettisch gezin. Dit mag niet, dat mag niet etc.. Toen ik mijn verstand een beetje kreeg dacht ik wat onnozel, je vertelt dat de “de 10 geboden” moeten worden gehouden en de zaterdag verander je daarbij ff gemakkelijk in zondag. Met de verklaring dat moeten want, dat is de dag dat Jezus is opgestaan. (..)
  Ik ga nog steeds naar de kerk(..) maar begrijp dat de meeste voorgangers er zelf niet in geloven, dat “de wet” er niet is voor ons heidenen en veel verwarring onder de mensen. Waarom niet duidelijker – Jezus heeft de wet voor ons vervuld. Geen enkele wet, kunnen we voor God houden. Uit genade – op zaterdag, zondag of maandag zijn we behouden als we Jezus als opgestane Heer erkennen ?

 17. Kors zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 17:50

  Lees Mattheus 5:17-19.Luisteren we naar Jezus of iemand die iets uit de wet schrapt.
  Zijn we volgelingen/discipelen van Jezus of van een bijbel leraar?

 18. S zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 18:25

  Gods weg met Israel is totaal anders dan de genadetijd waarin wij heidenen nu nog leven.
  Zo isIsraels uitverkiezing onvoorwaardelijk en voor eeuwig, terwijl de genadetijd voor de heidenen slechts duurt van Christus hemelvaart tot zijn wederkomst als koning van Israel, en net zoals Hij eens aan Adam vroeg: Hebt gij van die boom gegeten, met gevolg; de doodstraf.
  Zo gaat Hij aan allen uit deze genadetijd vragen: Wat hebben jullie met Mijn volk gedaan?
  En wie durft dan nog antwoorden: Ze wilden zich toch niet bekeren.

 19. Louise zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 18:37

  Een wijs commentaar.
  Wat we elkaar wel verplicht zijn is: wijk van het kwade, doe het goede, ZOEK DE VREDE EN STREEF DIE NA.

 20. hermanus zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 18:45

  Iedere Christen en niet Christen zou het boek Wake Up! moeten lezen (Arno Lamm & Emile-Andre vanbeckevoort). Echt een eyeopener!!!!!!!

 21. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 18:46

  Handelingen 15 houdt niet op bij vers 20. Het gaat verder met vers 21 Ik citeer uit de NBV vertaling: In haast elke stad wordt de wet van Mozes al sinds mensenheugenis verkondigd en op iedere sabbat in de synagoge voorgelezen.
  God heeft bekend gemaakt in Zijn woord hoe Hij gediend wil worden. Johannes schrijft: Wie Mij lief heeft houdt Mijn geboden.
  De discipelen begrepen heel goed dat de nieuwe gelovigen uit de heidenen niet in een keer de wet zouden kunnen houden en zij gaven de geboden in vers 19 en 20. Verder verwezen zij naar de synagoge om meer te leren over hoe je God lief kunt hebben.
  Als Jezus in het Hogepriesterlijk gebed bidt voor eenheid dan is dat in eerste instantie eenheid tussen Joden en heiden gelovigen.
  Iedere gelovige uit de heidenen is vrij om te kiezen hoever hij wil gaan in dit proces.
  Er valt veel te leren over God bij de Joden. Zij hebben 4000 jaar langer zich bezig gehouden met het woord.

 22. Herman Degenhart zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 19:01

  De namen in onze Bijbel, in welke taal ook vertaald, Jezus, Petrus, Paulus, Johannes enz. komen uit de Vulgaat. Dat is de Latijnse vertaling van de Bijbel die in de kerk is gebruikt totdat Luther de Bijbel in het Duits vertaalde, of verduitste, zoals ook wel wordt gezegd.

 23. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 19:01

  Waarom vieren wij christenen de zondag i.p.v. de Sabbat? Omdat op zondag de Heere Jezus voor jou en mij uit de dood is opgestaan.

 24. Rob zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 19:06

  Mij valt het op dat in hun reacties een aantal mensen de strekking van Broeder van Genderen zijn betoog niet begrijpen. Gelukkig zijn er ook Broeders en Zusters die het wel vatten.
  ‘Eenheid in de verdeeldheid’ is de les die geleerd moet worden zolang het geen hoofdzaken betreft.
  Shalom en goede zondag gewenst in CHRISTUS NAAM…….

 25. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 19:24

  Aan Kors -16- Luisteren naar Jezus blijft, ook via de Heilige Schrift. Feit blijft dat de Sabbat Gods dag is, niet die van Jezus, maar wel van Zijn Vader. De Kerk heeft het zichzelf heel moeilijk gemaakt door Jezus gelijk te stellen aan God, want Jezus zocht nooit de eer voor zichzelf, alleen voor die van Zijn Vader, God Almachtig, genaamd Yahweh YHWH, niet Heer, of Heere, dat is te algemeen. Niet ieder die roept, Heer of Heere, …. .

  Het is de Kerk geweest die de dag van de Sabbat veranderd heeft naar een andere dag, niet God. Het is vaak de leiding die wettisch is of wordt, ook in Jezus tijd. God heeft de Sabbat aangewezen als rustdag. Jezus heeft laten zien dat op die dag evengoed wel wat mogelijk is als het om de liefde gaat voor de naaste.

  Van de Zondag een plicht maken is wettischer dan de rustdag Sabbat die God aan ons heeft gegeven. God is juist diegene die niet wil dat we in een kramp leven en gebukt gaan onder 1001 en 1 geboden.

  “Godsdienst is goed. Het zijn de religies die vaak onderdrukkend zijn/worden.”

  Vandaar die zoektocht van vele mensen naar de liefde van God, die ze helaas in de Kerk nauwelijks of niet (meer) konden vinden? Daar ben ik ook een van, maar ik blijf wel het liefst zo dicht mogelijk bij God en bij Jezus.

 26. Joop zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 19:42

  De tien geboden, incluis het houden van de Sabbat, is door God aan de Joden gegeven. Niet aan de heidenen. De Sabbat is een TEKEN van het Sinai-verbond. Als wij, uit de heidenen, al de Sabbat moeten houden, dan zouden we de gehele wet moeten houden. Onmogelijk. Onderzoek maar wat alleen het houden van de Sabbat inhoudt. Zo mag je bijvoorbeeld geen vuur maken, dus vergeet het autorijden maar, of koken. Het kan dan allemaal wel eens rauw op je dak vallen 🙂
  Of wordt het houden van de Sabbat een soort pick en choose – praktijk.
  Niets mis met het houden van samenkomsten op de Sabbat. Maar laten wij elkaar accepteren hierin. De een hecht meer waarde aan die dag, de ander aan een andere dag, weer een ander maakt het niets uit.
  Een beetje discussie zoals hier zou tot nadenken moeten stemmen, niet om er verdrietig van te worden. Laten wij als Christenen niet de koppen in het zand steken, en elkaars meningen serieus nemen. Eenheid in Hoofdzaken en Christus, verdraagzaamheid in bijzaken (wat gaan we morgen eten, en wanneer zullen wij samenkomen…?)
  Een ieder een gezegende Sabbat en zondag!

 27. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 19:53

  Beste broeder Dirk,

  Een mooie heldere bijdrage.

 28. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 19:55

  Iemand schreef mij laatst, dat steeds meer christenen “Jezus +” belijden!! Alsof het offer van onze Here Jezus onvolmaakt zou zijn! Paulus schrift er niet alleen in de Romeinenbrief uitgebreid over, maar op meer plaatsen. Zo ook bijvoorbeeld in de brief van Paulus aan Titus: Titus 3:9
  “maar dwaze vragen, geslachtsregisters, twist, en strijd over de wet moet gij ontwijken, want dat is nutteloos en doelloos.” Het meest vervelende vind ik dat mensen die de Sabbat houden (vind ik best!) dat willen opdringen aan mensen die de zondag houden! Paulus is wat dat betreft heel wat verdraagzamer dan de zogenaamde “wettischen”. Paulus schrijft er uitgebreid over in Romeinen 14: “Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem vast te doen staan. 5 Deze [immers] stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. 6 Wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Here, en wie eet, doet het om de Here, want hij dankt God; en wie niet eet, laat het na om de Here en ook hij dankt God.”
  Wanneer ik dit aanvoer krijg ik regelmatig een oordeel over mij heen, wat weinig meer met “de gezindheid van Christus” (Engels “mind”) te maken heeft, want Paulus zegt daarover in Filippenzen 2: “1 Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag worden) in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, 2 maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, 3 zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, 4 maar ieder (lette) ook op dat van anderen. 5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was…”

 29. Arnold Dorrestein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 20:24

  Dirk: Heel duidelijk wat je hierboven schrijft!
  Wij lazen vanavond Galaten 6: korter en krachtiger kan je het toch niet zeggen, dat het alleen om Jezus gaat, en die gekruisigd, voor onze zonden Zijn bloed vergoten, het Enige wat onze zonden voor God kan weg wassen! En wat dat betekend voor ons leven verder!
  Je vraag, Bijbel studie, waarover?
  Ik zou zeggen Daniel, de eerste profeet die deze tijd voorspelde.
  MBG
  Arnold

 30. Annie Meijers zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 21:11

  In veel kerken worden de 10 Geboden wekelijks voorgelezen en vindt men dat die voor christenen ook gelden, behalve het vierde gebod.
  Als men het boek “Van Sjabbat naar Zondag” leest van Samuele Bacchiocchi, dan komt het schaamrood je op de kaken als je leest op wat voor manier men destijds de sabbat in de zondag veranderd heeft.
  Afgezien van anti-semitisme had het ook te maken met het tegemoet komen aan de heidenen die al een vrije zondag hadden omdat ze in het romeinse, westerse deel van de kerk de zonnegod aanbaden.
  De r.k. heeft tevreden opgemerkt dat we met de Reformatie veel hebben veranderd, maar niet de zondagsdienst naar de sabbat hebben verplaatst. Als we dat doen zijn we niet wettisch, niet joods, maar gehoorzaam aan Gods Woord.

 31. Anja kooiman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 21:16

  Eén ding is zeker, Jezus of zoals ik Hem steeds vaker noem Jesjoea kan niet liegen, wat in het oude verbond staat is in Hem vervuld in het nieuwe verbond. Hij dwingt ons niet de sabbat te houden, en de andere wetten, maar Hij zegent het wel als wij naar Hem luisteren en Hem volgen! Jezus is en blijft joods en is niet los verkrijgbaar.

 32. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 22:25

  Het is niet meer mogelijk om van “zon”dag terug te gaan naar Sjabbat omdat vele kerken nog aan de navelstreng Rome vastzitten. Rome vindt dat niet erg hoor. Op het concilie van Trente heeft men de protestanten laten zien wat er aan de hand was. Jullie zeggen toch sola scriptura, maar dat doen jullie niet, want jullie vieren niet Sjabbat. Toen had men de navelstreng door kunnen knippen, maar helaas dat is niet gebeurd. De zevende dag adventisten vieren de Sjabbat. Wie nog meer? En bovendien, wie krijgt alle eer?

 33. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2016 om 22:58

  Christenen vieren geen zondag. Ze komen op de eerste dag der week, de opstandingsdag van Christus Jezus bij elkaar. Al vanaf de opstanding van Christus Jezus. Op de eerste dag der week kwam De Heiland Zelf in hun midden en zei: Vrede zei U. Tot tweemaal toe. (Johannes 20:19 en 26)
  En op de eerste dag der week wandelde Hij ook met de Emmaüsgangers. (Lucas 24:1 en 13)
  Deze dag heeft honderden jaren later de naam zondag gekregen. Zoals de zevende dag de naam zaterdag heeft gekregen. Degenen die op de zevende dag samenkomen vieren toch ook geen ..zaterdag. Maar houden een rustdag en komen dan samen.
  Christenen leven vanuit de Opstanding. De Hemelse Vader zegt na de opstanding van Jezus/Yeshua: Mijn! Zoon zijt Gij ..!IK! heb U …heden.. verwekt. ( Handelingen `13:33 en Hebr. 1:5 en Psalm 2:7)
  En uit de verwekte Zoon vanuit de opstanding komen de gelovigen= Zijn gemeente=Zijn Lichaam!
  En het maakt niet uit op welke dag men als Zijn Lichaam samenkomt. En ook niet welke dag men speciaal wil wijden aan de HERE God. Er is geen onderscheid meer.
  Dat kan en mag ook iedere dag zijn. Welke naam die dag ook draagt. De naam van de dag is van nul en generlei waarde.
  Aanvaard elkander.

 34. Henk Rijstenberg zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 1:35

  Shalom Dirk, ik weet niet of ik nu blij moet zijn met jou commentaar. Want de manier waarop je over de onderwerpen die mij dierbaar zijn schrijft blijkt inderdaad dat het commentaar is maar onvoldoende kennis. Het is inderdaad verschrikkelijk als iemand doorslaat en de weg van Yeshua verlaat overigens zitten de kerken daar vol mee. Maar daarmee zijn niet alle Messiaans gelovigen mee behept. Dit gevaar is in de steeds verder afdwalende kerk zo niet groter.

  Waarom haal je wel Handelingen 15:19-20 aan maar sla je vers 21 over. De Shabbat was zo normaal dat deze inderdaad niet besproken werd. Wellicht dat het lezen van Jesaja 56 enige hulp biedt.

  Waarom zijn de Bijbelse feesten ineens Joodse feesten terwijl God zelf zegt dat het Zijn gezette tijden zijn. Lev, 23:1-3 De reden dat God Zijn Thora (onderwijs) gegeven heeft geeft Hij zelf aan: Wees heilig want Ik ben heilig. Lev. 11, 1Petr. 1 En inderdaad aan Israël gegeven, Gods uitverkoren volk aan wie de woorden Gods zijn toevertrouwd Romeinen 3 om dit aan de wereld te verkondigen Deutr. 4

  Overigens is de Shabbat NOOIT afgeschaft en is onze Verlosser zelf Heer over de Shabbat! Het is Yeshua zelf die in Matheus 5 aangeeft dat niets van de Thora wordt afgeschaft maar dat Hij gekomen was deze vol te maken. Vol maken staat NIET synoniem met afschaffen. Verder spoort Hij in Math, 7 de mens aan om de wil van Zijn Vader te doen. In Gods komende koninkrijk wordt de Shabbat en de nieuwe maan gewoon gevierd.

  1 Johannes 5:2-3 Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar. God dienen is niet kijken wat ik schrappen kan!

  Yeshua zei: Maakt alle volken tot Mijn discipelen ….. en leert hen onderhouden AL wat ik u geboden heb.

  Het is slechts een summiere opsomming van een complexere zaak die naar mijn mening door jouw commentaar geen recht werd gedaan Shalom!

 35. Johanna N zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 9:50

  Beste Dirk, ik volg altijd met plezier en grote belangstelling je brieven. Je bent een vriendelijke, integere man, die gepassioneerd bezig is met de dingen van en over Gods Woord. Laat dàt duidelijk zijn. Met Henk Rijstenberg ben ik het helemaal eens (ook een integere Godsman). Beste, beste Dirk, alsjeblieft, je hebt als schrijver en commentator over de woorden van de Bijbel een grote verantwoordelijkheid. Ik wens je Gods zegen toe in je door Hem geleide zoektocht naar wat Hij jou wil leren en laten weten om het zo zuiver en goed en mooi door te geven aan anderen. Ik geef om jou en daarom voelde ik dit keer de drang om weer eens te reageren. God bless!

 36. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 10:53

  Ja, wat zou het een Zegen en Liefde voor het volk van Israel betekenen, als wij ‘De Algemene Katholieke Kerk’ de Shabbath zouden gaan vieren en terug zouden keren op onze schreden van voor Keizer Constantijn!
  Het Oude en Nieuwe Testament of het Oude en Nieuwe Verbond wordt dan weer Een!
  Wat doen we toch moeilijk als gelovigen uit de heidenen.

 37. Lion zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 11:21

  De wet is vreugde, de wet is blijdschap, de wet is liefde.
  Het is niet een kwestie van iemand iets opleggen, het is een kwestie om vanuit de liefde en gehoorzaamheid de wil van de Vader te willen doen. Dit wil je doen omdat de Vader het zegt en niet omdat anderen het ons willen opleggen. Yeshua heeft de wet vervuld maar heeft hem niet afgeschaft. Lieve mensen zet uw kerkbril af en ga gehoorzaam zijn aan de wil van de Vader? Zoals Yeshua ons heeft voorgedaan. De Shabbat is door de kerk afgeschaft puur uit anti-semitisme, Jezus is door de kerk ontjoodst. Een groot deel van de kerk leert ons dat het OT alleen voor de Joden is, maar beste mensen er is maar 1 gemeente en 1 bijbel, zowel voor Jood en Griek, 1 wet en 1 verlosser voor een ieder die wil geloven. Er zijn geen 2 wegen voor de Jood en de gelovigen uit de heidenen. 1 en dezelfde weg voor iedereen en dat is Yeshua. Tot slot wil ik nog verwijzen naar psalm 119:1-8. Een psalm die nog steeds actueel is en nergens staat dat dit niet meer zou gelden na kruisiging en opstanding van Yeshua, net zoals u nergens in de schrift kunt lezen dat de Shabbat is afgeschaft.

  Nb. beste Dirk, de tekst is Rom. 14:5 heeft niets te maken met dat de heidense feestdagen gelijk zouden zijn aan de feestdagen van de Eeuwige. Het gaat hier over vastendagen. Het zou toch van de gekke zijn als Paulus de feestdagen van de Heere zou verlagen en gelijk zetten aan heidense feesten. Maar daar gaat in Rom. 14 de discussie ook niet over. Ik hoop dat je hier nog nader onderzoek naar wil doen. Want de feestdagen van de Eeuwige zijn belangrijk, een EEUWIGE verordening! En eeuwig houdt niet op na de opstanding van Yeshua.

 38. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 11:52

  Het doet mij verdriet dat er steeds meer christenen zijn die menen dat zij zich aan de Joodse Torah moeten houden, de Sabbat en andere Joodse feestdagen moeten vieren. Diegenen die zo misleid zijn, moeten maar de Brief aan de Galaten en de Romeinen maar goed gaan lezen!

 39. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 13:00

  Zoals we weten, staat er geen tempel meer te Jeruzalem. Wederom geborenen zowel Joden of die uit de heidenen, zijn een plant met Jezus Christus geworden. Door Zijn Offerande, zijn we allebei uit Zijn zijde geboren. Hij is onze voedingsbodem geworden, prijst Zijn Naam. Schriftgeleerden in wiens hand de wet van God de Vader is, leren onwetende mensen de wijsheid Gods. Ezra is daarvan wel een zeer bijzonder schriftgeleerde geweest.
  ,,Wee u gij schriftgeleerden !,, sprak Jezus over hen uit, want zij hadden de geest aan de letter OPGEOFFERD en door hun geleerdheid de Schriften veel kwaad gedaan.
  Het is daarom belangrijk om te horen wat de H.Geest in de tempel van ons hart wil zeggen. En we dicht in Zijn nabijheid blijven.

 40. M. v. Berghem zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 13:00

  sinds ik mij ben gaan verdiepen in Gods feesten (Leviticus 23 ) is er een wereld voor me open gegaan. God werkt door Zijn feesten heen, en geeft een diep inzicht in hoe Hij Zijn plan heeft door de tijden heen. Het is een enorme schatkist.
  De Sabbath is ook onderdeel van wat God heeft ingesteld. Jezus zei zelf in Mattheüs 5 : 17 – 19 “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.”
  Ik ben een hele tijd bezig geweest om Gods wil hierin te zoeken, of het Gods wil is dat ik de zondag of de sabbath als rustdag onderhoud. Hoe meer ik mij hierin ging verdiepen hoe meer twijfels ik kreeg over de zondag als rustdag.
  Totdat ik op een punt kwam dat ik er niet meer omheen kon. Door gebed en het zoeken van Zijn wil hierin heb ik duidelijk antwoord gekregen. Nu vier ik de Sabbath als rustdag, en zondags ga ik naar de samenkomst, omdat er hier zaterdags geen samenkomst is. Het gaat niet om wettisch worden, we zijn vrij in Christus, maar als Zijn kind is het een vreugde Hem in alles te behagen, Zijn wil te zoeken en Hem te volgen.
  Wij zijn ingeënt op de edele olijfboom. Zouden wij ons ‘boven’ Zijn volk mogen verheffen? Volstekt niet! Dat betekend niet dat ik wettisch wordt, maar ik mag mij toevoegen bij Zijn Volk, en mag leren over Zijn feesten: wat een rijkdom! God zij geprezen!
  ( zie ook uitzending op Family 7: ” De Messias van Israël” – de tweede reeks. Deze gaat over Gods feesten.)

 41. Harry van Vreden zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 13:42

  Shalom,

  Bij deze ons getuigenis over het vieren van de shabbat. Door de keshercursus zijn ons de ogen open gegaan voor wat het Romeins/Griekse christendom,met hun erfenis van de kerkvaders het Joodse volk heeft aangedaan door 2000 jaar heen. Deze kerkvaders hebben toendertijd bewust de shabbat veranderd in de zondag, om zich af te keren van het Joodse volk. Met alle gruwelijke gevolgen, tot aan de shoah toe.
  Veel onschuldig Joods bloed is vergoten in naam van de Romeins/Griekse Jezus. Wij schamen ons hier diep voor en noemen ons dan ook geen christen meer maar gelovigen uit de go”im. Toegevoegd aan de edele olijfboom Israël. Zoals Shaoel (Paulus) ook zegt in de Romeinenbrief. Om die reden zijn wij ook weer terug gegaan naar het vieren van de shabbat en het bestuderen van de torah en de profeten. Samen met anderen. Wij gaan regelmatig naar een Messiaanse gemeente op shabbat. De zegen die wij ervaren hiervan is groot. Wij voelen ons sterk verbonden met onze Joodse broeders en zusters en met het land Israël. Ik ben het helemaal met jou eens dat het geen wettisch gebeuren moet zijn, alsof je redding daarvan afhankelijk is. Dat is maar een ding, een plaats, een gebeurtenis. Golgotha. Het ultieme offer van Jeshua. Torah doen is geen last maar een lust die veel vreugde geeft. Als hashem je in je hart geeft om terug te keren naar de Joodse wortels, zoals Hij bij ons ook gedaan heeft, zeg ik tegen je “mazzal tov”. Doe wat je hart je ingeeft, vanuit de relatie met de Vader en Jeshua.
  Hartelijke groet.

 42. Enrique zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 14:05

  Met het commentaar van 33, daar ben ik het volledig mee eens.

  Een wat kleine aanvulling.
  Gen.2:3, En God heeft de 7de dag gezegend en die geheiligd.
  Ik kom nergens in het NT tegen dat deze zegening en heiliging verschoven is naar de 1ste dag van de week. Mensen die de zondag houden missen deze zegening en de heiliging van deze dag is niet mogelijk.
  Mat.12:8, daar staat het antwoord.

  De feestdagen.
  Zoals nr. 33 aangeeft is juist, het zijn Gods feestdagen. Ps.147:19-20. Daar staat hoe het in elkaar zit.

  Ik heb mijn eigen website en geef daar antwoord op zulks soort vragen. Als daar een belangstellende voor is, vraag ik hierbij Dirk of het mogelijk is om de site door te geven.

  Enrique

 43. Jantien zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 14:08

  Ik ben het volledig eens met 29 Annie Meijers. Ik voel ook wel enige tegenstrijdigheid als in de zondagskerkdienst het vierde gebod wordt voorgelezen:

  Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.

  Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de
  zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;

  Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de
  aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.

  Dit gehoord hebbende kun je toch eigenlijk maar één ding doen…

 44. Frans zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 14:26

  Sjalom

  Er is zoveel onkunde over de oorsprong van de christelijke feesten dat het belangrijk is om terug te gaan naar de bron waar het allemaal begonnen is en waar het ook gaat eindigen.

 45. Koos zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 14:52

  Henk Rijstenberg: Amen!
  De onbijbelse kerk- en vervangingsleer is nog steeds dominant aanwezig

 46. kees Post zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 14:57

  Beste Dirk,
  Ik kom zelf uit de PKN (geref.bond) maar vier al jaren de Shabbat, de Shabbat is een heenwijzing naar de rust in Christus(Hebr.4:4)en naar de rust in het duizendjarig vrederijk.
  Het is een schaduw der toekomende dingen, evenals de andere feesten(kol.2:16+17), dit kan nooit van de zondag gezegd worden.
  Als de zondag in de plaats van de Shabbat gekomen zou zijn, waarom heeft Yeshua zijn discipelen er na zijn opstanding dan nooit op gewezen?
  Ze kwamen bijeen op denzelven eersten dag der week(zaterdagavond), niet om de opstandingsdag te vieren, maar om de vreze der joden(johannes 20:19),trouwens na 8 dagen waren de discipelen weer binnen, niet op de zondag maar op maandag dus(joh. 20:26)
  Ook haal je Rom 14:5 aan dat het niet uit maakt welke dag je het viert,maar ieder vrij moet laten of je de Shabbat of zondag moet vieren,volgens mij gaat het hier niet over de rustdag, maar over een vastendag, de joden vasten 2 maal per week, maandag en donderdag,de roomse kerk heeft hier vrijdag van gemaakt, aten ze vis( vrijdag visdag)i.p.v.vlees
  Dit bedoeld Paulus hier dat het niet uit maakt op welke dag je vast, als je het maar doet voor de Heere.
  Als Paulus het heeft over de Shabbat noemt hij het altijd bij name zie Hand.13:14,42,44 16:13 17:2 18:4
  Ook haal je Hand. 15:20 aan dat Jakobus dit zegt t.o.v. de heidenen, dat klopt maar dan blijven er wel een aantal dingen over waar ze zich niet aan hoeven te houden, zoals eert uw vader en uw moeder, Gij zult niet doodslaan , Gij zult niet stelen, Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste,dit kan Jakobus toch nooit bedoeld hebben?
  Nee het zijn regels naast de 10 geboden i.p.v. de vele regeltjes die de joden erbij gemaakt hadden.
  Dirk ik kan nog wel veel meer vermelden over deze zaken, maar wil het hierbij laten

 47. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 15:09

  Sjalom Dirk,

  Uit nagenoeg alle reacties zie ik dat het christendom tot op het bot toe verdeeld is over de Bijbelse feesten die het Joodse volk in ere houdt. De een roept: zo zit het en de ander roept, nee zo zit het in elkaar. Ik vraag mij af welke bron zij hebben onderzocht. Het gros van de opmerkingen herken ik als een voortvloeisel uit de vervangingsleer die tot dogma is verheven. Ook gerenommeerde theologen hebben zich vele malen gebogen over dit onderwerp. Zij volgen uiteindelijk de lijn die in de 1e eeuw van de gangbare jaartelling en bevestigd is in het concilie van Nicea. Men wilde gewoonweg de Joodse uitleg en gebruiken niet overnemen.

  Daarom beste christenen u bent er nog niet klaar voor. Het komt wellicht heel hard over maar zo bedoel ik het niet. Geenszins o te schofferen, maar gewoon nuchter vast te stellen dat er in de kerken in het algemeen te weinig ruimte wordt geboden aan de feestdagen die G’d aan het Joodse volk als bindend heeft voorgeschreven. Daar kan de individuele gelovige die het wel doorziet en doorgrond niets aan doen. Het zijn de dogma’s die scheiding maken. Als Messiasbelijdende Jood begrijp ik dat er commotie ontstaat die verdeeldheid onder u teweeg brengt. Dat mag, want daarmee wordt u aan het denken gezet: klopt het wel wat zij mij altijd hebben voorgehouden en geleerd.

  De klok terugdraaien is lastig en zeer weerbarstig.

  Het enigste is dat als de Messias Zijn voeten zet op de Olijfberg de klok weer helemaal gelijk gezet wordt. De Sjabbat zal dan gewoon gedurende de komende 1000 jaar gelijk zijn. Dus beste gelovigen uit de volken: zij die ervan overtuigd zijn dat de Sjabbat gevierd moet worden: welkom thuis. En twijfelaars: u krijgt uw antwoordt heus wel. Bid daarom maar om de spoedige terugkeer van de Messias. Pas dan krijgt u het onderwijs wat ongeveer 2000 afwijkt van de feesten die G’d zelf heeft ingesteld.

  En de tien woorden: zij zijn universeel hoor, want er waren ook heidenen meegetrokken die aan de berg Horeb stonden.

 48. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 16:27

  Hallo Dirk… ik heb genoten van je artikel. Je zet in woorden om wat al veel langer gaande is.
  Sabbat, Gods feestdagen… Ik persoonlijk doe niet de Sabbat en ook niet de Bijbelse feesten.
  Al deze dingen waren heel kostbaar, en wezen naar die ENE wonderlijke persoon die de vervulling was van dit alles. De Heere Jezus Christus.

  Voor mij persoonlijk is de Heere Jezus mijn Sabbat, Hij is mijn wet, Hij is het allemaal.
  Zoals ik het lees in de Bijbel, heeft de Heere Jezus alles vervuld aan het kruis op Golgotha.

  Ook Mattheus 5:17-19, kom ik een paar keer tegen… geweldige teksten… op het moment dat Jezus die woorden uitsprak, moest het nog vervuld worden… en dat gebeurde pas met Zijn sterven aan het kruis op Golgotha, en niet eerder. En zo werd de Heer onze ‘wet’.

  Ik wil alleen maar leven, leren en kijken naar die bijzondere Persoon die de vervulling van dat alles is. Met mijn vallen en opstaan. De gekruisigde en opgestane Heere Jezus Christus. Hij die mijn Redder en mijn Verlosser is.
  Ik kan het niet verdienen, nooit zal ik dat kunnen… dat is genade.

  En ieder die wel sabbat houd en Gods feesten, heerlijk toch, men doet het voor de Heer. En ieder die dat niet doet… doet het óók voor de Heer.
  Ieder mens heeft een persoonlijke relatie met de Heer. HIJ alleen weet wat er in het hart van ieder aanwezig is.

  God de Vader wijst naar Zijn Zoon… daar alleen is het ware leven te vinden. 1 Johannes 5 : 11-12.

  Hartelijke groeten, Esther.

 49. Joop zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 16:47

  De letter (de wet) doodt, maar de Geest maakt levend. De wet is een bediening des doods (2 Cor 3:7).
  Lees het hele hoofdstuk 2 Cor 3. We leven nu echt in een andere “bedeling”.
  Als wij het van de wet gaan verwachten, dan staat Christus buitenspel. Nogmaals: als iemand meent de Sabbat te MOETEN vieren, dan zal de hele wet nageleefd moeten worden. Maar dan is voor die persoon Christus nutteloos geworden.
  Joh. 13:34, Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt: gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Zie ook Joh. 15:12.
  Prima om de sabbat te vieren, maar leg dat de ander niet op. Dat is uit den boze.
  Voor de kerken lijkt het mij beter en gepaster Joh. 13:34 en Joh 15:12 voor te lezen en niet de 10 geboden. Deze geboden waren immers gegeven aan OT-Israël ten tijde van Mozes.

 50. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 16:47

  Zoveel hoofden, zoveel zinnen is in de commentaren wel weer te lezen. Daarom leven we ook in het tijdperk van Laodicea.
  Gemeente van het volk, elk wat wils. Babylonische spraakverwarring. Niet het Woord maar de mens bepaalt de leer helaas.
  Rom.1:1-5

 51. K. de B ruijn zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 16:53

  Dirk, shalom alechem.
  Israël is vroeger mijn werkterrein geweest, als kapitein van het enige Nederlandse schip, dat toen gecharterd was door de Citrus Marketing Board of Israël. Daar heb ik gedurende de 1e Golfoorlog God ontmoet, wat een blijvende invloed op mijn leven heeft gehad. En bezocht, als wij op sabbat niet werkten, de Messias belijdende gemeente van Jacob Damkani. Eenmaal gepensioneerd, ben ik met een br. en zr. een interkerkelijke gebedsgroep in Almere begonnen. Ik onderhoud de Kasjroet, zonder dit aan een ander op te dringen, maar ik geloof, dat wat God voor de Joden verboden heeft, dit voor christenen alleen maar ongezond kan zijn. Daar is niets wettisch aan en ben er van overtuigd, dat God deze spijswetten voor ons bestwil heeft ingesteld. Laat ieder voor zijn eigen geweten overtuigd zijn. En de zgn. christelijke feestdagen zijn uit pure Jodenhaat ontstaan. De RK-kerk wilde geen feestdagen, die samenvielen met het vervloekte volk der Joden, die Jeshua hadden gekruisigd. Daar heb ik toch wel moeite mee. Maar ik voel geen behoefte om mijn mening aan een ander op te leggen.
  Laten wij de naam van Jeshua de eer geven, die Hem toekomt. God zal alles eens openbaren en tot die tijd, wordt alleen gevraagd, of wij een goede getuige van Jeshua moeten zijn. Hem alleen de eer,
  kap. de bruijn.

 52. ad zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 17:02

  Shalom Dirk! Ik heb de column met veel instemming gelezen!!
  Een hartelijke groet en Gods rijke zegen toegewenst!

 53. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 17:04

  Beste Dirk,
  Helemaal mee eens. Wat halen mensen over zich heen. Als je als heiden als Jood wil leven dan zul je ook de hele wet moeten houden terwijl Christus ons juist die last die door de leiders waren opgelegd zo tegensprak.
  Marianne Stel

 54. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 18:53

  Adam kreeg een [proef]gebod, ook Israel kreeg een [proef]gebod, nl. ónderhoud Mijn Sabbath, maar ook de heidenen kregen een [proefgebod] nl. een glaasje water voor Mijn broederen en wie hen aanraakt raakt Gods oogappel aan. Maar wat Gods toorn totaal zal doen ontbranden en waarvoor geen vergeving mogelijk is, is het feit dat de kerken en heidenwereld Gods land verdelen e.e.a. kan men op diverse plaatsen lezen in Het Woord.

 55. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 19:27

  Dirk: ik wil hier een Bijbelgedeelte citeren wat volgens mij betrekking heeft over het commentaar van deze week. Ik denk dat het voor zich zelf spreekt.

  In Colossenzen 2:15 t/m 23 staat: Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.
  Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten.
  Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Laat niemand u de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke denken, en zich niet houdt aan het hoofd, uit hetwelk het gehele lichaam, dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt.
  Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als: raak niet, smaak niet en roer niet aan.
  Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen.
  Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en nederigheid, en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees.

 56. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 19:52

  Ik ben verbaasd over de vele commentaren en bespeur bij de laatste helft van de commentaren een toenemende agressiviteit of moet ik zeggen”vijandschap”. Zouden er misschien toch nog “christenen” zijn, die “de nieuwe mens” nog niet aangedaan hebben? Dat wil zeggen, niet gestorven zijn aan zichzelf? (Galaten 2: 15 – 21)
  De volgende tekst van Paulus uit Efeziërs 2 heb ik namelijk nog gemist: “14 Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, 16 en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.” Laat ons toch alsjeblieft “de gezindheid van Christus” uitdragen!! “De wereld” lacht zich dood over onze verdeeldheid…….

 57. hanneke zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 22:41

  Met Henk Rijstenberg ben ook ik het eens! En iemand schreef over het nieuwe verbond, maar er is geen nieuw verbond gekomen maar het oude verbond is vernieuwd, er is een appendix toegevoegd.
  En door de bijbel te willen leven, ben ik door de Shabbat en de feesten te willen gaan vieren en niet te MOETEN vieren, tot leven gekomen en heeft mij ware blijdschap gegeven, vreugde in Yeshua, of Jezus of de Heer. Van deze leefregels word ik pas echt blij en zal en kan en mag dit nooit iemand opleggen, als dat gebeurt en of gebeurd is aan mensen, medegelovigen, dan doet dat mij pijn, laat een ieder zich onderwijzen door Gods woord en Zijn Geest zal ons de volle waarheid doen kennen als we ons hart ervoor willen openen.
  Mensen, wijs niets in Gods woord af, neem alles wat er staat serieus, en de honger naar meer van Hem zal alleen maar groter worden. Allen, veel Shalom, Hanneke

 58. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 23:39

  Beste Dirk,

  Wat liet Jezus aan de mensen zien? De liefde van God voor mensen. Zolang dat niet in orde is,kan je je aan alle wetten onberispelijk houden maar schiet je nog te kort. Als het houden van de wetten zo belangrijk is, waarom achtte Paulus dat dan schade en vuiligheid? Filippenzen 3:6-11. Omdat dat het kennen van de Here in de weg stond! Ik geloof om die reden dat het een manier is om de genade te willen verdienen. Ik denk dat Paulus dat bedoelt waarom hij het schade achtte en vuiligheid.
  Hij wilde uit genade leven. Als je iets voor de Here wil doen, toon dan barmhartigheid aan de minste van de broeders. Zie Mattheüs 25:31-46. Dat is bij de Here veel belangrijker dan het houden van Joodse gebruiken. Als je de genade van God in praktijk gaat toepassen, dan komt de geestelijke strijd. Nu zijn wij zo druk bezig met het houden van de sabbat en andere OT-geboden, dat wij niet in de gaten hebben dat wij niet bouwen met vuurvaste materiaal. Zie 1 Korinthe 3:12-15. De Here Jezus werd ook het meest aangevallen op het niet houden van de sabbat. Dat wordt nu ook weer op de spits gedreven. Mijn indruk is dat wat we nu krijgen moderne Joodse religie is en geen relatie. Is Efeze 6:10-18 dan niet meer belangrijk omdat wij nu net als de Joden gaan leven? Als iemand vanuit het Jodendom tot geloof komt, kan ik het nog enigszins plaatsen, maar om als heidenen de Joodse gebruiken te gaan naleven, lijkt mij niet gepast.

  Veel zegen toegewenst!
  San

 59. Stadina zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2016 om 23:40

  Beste Dirk,

  Je artikel heb ik met veel instemming gelezen , ik ben er heel blij mee! Hartelijk dank! Gods rijke Zegen toegewenst!

 60. Lies zegt:
  Geplaatst op maandag 15 augustus 2016 om 12:43

  Het houden van het sabbatsgebod is een teken tussen God en de Israëlieten volgens Exodus 31: 12 tot en met vers 17.
  De gelovigen uit de andere volkeren zijn door Jezus Christus geënt op de stam van Israël, maar mogen wel hun eigen identiteit behouden zoals dat ook in de Bijbel staat in Handelingen 15.
  De anderen hoeven niet anders te worden, mogen zijn wie ze zijn, wedergeboren door de Heilige Geest.

  God heeft met Israël de verbonden gesloten en zijn Woord aan hen gegeven.
  Niet met de andere volken zo.
  Het Woord is vanuit Jeruzalem verkondigd door de discipelen aan de wereld, lerende al wat Jezus bevolen had. Daar valt niet het sabbatsgebod en besnijdenis onder omdat dit tekenen zijn van de verbonden (overeenkomsten) tussen God en Israël.

  Samen met Israël mogen we God groot maken, maar beiden zijn uniek!

 61. Enrique zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 augustus 2016 om 12:14

  Hierbij wil ik eerst een correctie doorgeven. Wat ik onder 42 geschreven heb dat ik het met 33 eens ben, moet 34 zijn, het commentaar van Henk Rijstenberg.

  Na het voorlezen van de 10 geboden wordt er gezegd: het is vandaag zondag, laten we de rustdag wijden. Toen ik 12j. was, dacht ik al, hier klopt iets niet. Ik ben dan ook vroeg in mijn jonge jaren, zo´n 40j. geleden, naar een Sabbat houdende kerk gegaan. Ook hield men daar Gods feesten en schonk men aandacht aan gezond voedsel; als het enigszins kon, géén onrein eten. We moeten hierbij denken aan Elia die door raven, onreine vogels, door de Heere van vlees voorzien werd.

  De commentaren die hier boven geschreven zijn, zijn voor mij de vervulling van de profetie door Daniël gedaan in hoofdstuk 7 over het 4de dier, vs.21-28.
  NBV vs.25, Hij zal in opstand komen tegen de hoogste God, en de heiligen van de hoogste onderdrukken. Hij zal proberen hun feesten en hun wet te veranderen, en zij zullen aan zijn heerschappij zijn overgeleverd voor één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd.

  Als ik bovenstaande commentaren lees dan denk ik, zó kort voor de Wederkomst, dat deze profetie zijn vervulling nadert.

  Enrique

 62. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 augustus 2016 om 13:52

  Dineke zegt

  Waar komen wij vandaan, vanuit de heiden volken met vreselijke afgoden. Deze afgoden namen de joden soms over en dan ging het finaal mis met de joden. Riepen ze God weer aan voor vergeving, vergaf God hun weer. Maar ging een heiden volk zich bekeren om de wonderdaden van God. Nee. Wel individuen.
  Pas toen de Here Jezus alles volbracht had en de Heilige Geest in onze harten (verharde harten) wilde
  wonen lukte het ons te geloven. Pure genade van God. Ook pure genade van God dat de Heilige Geest in ons wil wonen, die door genade de wet in onze harten legt. Onvolmaakt is al ons doen en laten.
  Maar laten we elkaar lief hebben hoe onvolmaakt wij ook zijn. God heeft ons lief ondanks onze totale onvolmaaktheid. Deze God mogen wij aan de wereld bekendmaken, door Jezus Christus (God zelf) Onze TAAK.

 63. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 augustus 2016 om 13:37

  Beste mensen,
  Vele reacties gaan over de sabbatviering. Valt deze nu onder de 10 Geboden of de joodse wet ? In mijn visie is het belangrijker om de 10 geboden na te leven en te onderhouden en of dat de sabbat op zaterdag of zondag gehouden moet worden dat is toch niet zo belangrijk. Ik denk dat God belangrijker zal vinden, dat wij de 10 geboden naleven, die Jezus is komen verkondigen en voorleven, tot de dood toe, waardoor onze zonden vergeven kunnen worden. Zo ook alle Joodse feesten. Ik denk dat God het belangrijkste vindt: Dat wij de 10 geboden onderhouden en de leer van Zijn zoon Jezus daadwerkelijk in praktijk brengen. Ik wil hiermee zeggen: Dat de praktijk uitvoering van ons Christen-zijn, belangrijker is dan de theorie, de bijbel. Hub.

 64. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 augustus 2016 om 18:14

  Waarom nu weer zitten muggeziften op welke dag de rustdag gehouden moet worden? Het is een rustdag. God zelf rustte ook van Zijn werken. Wij zijn toch allemaal 6 dagen in de weer en de 7e dag, als het goed is tenminste, werken we niet. Die dag is voor God, gaan we 2x naar Zijn Huis en vullen de dag THUIS verder in tot Zijn eer. Dus geen vermaak, zoals de wereld doet, buiten de deur. En Hub. De rustdag valt natuurlijk onder de 10 geboden, anders stond het er niet in. Maar ben het geheel met je eens dat God het belangrijker vindt dat wij de 10 geboden houden dan op welke dag de Rustdag gehouden wordt. En ik denk ook niet dat God met welbehagen op ons neerziet zoals wij nu zitten te beraadslagen op welke dag.
  Dirk alvast een gezegende zondag toegewenst met je gezin en ook alle lezers.

 65. Hannah zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2016 om 18:11

  Ik houd zelf ook de Shabbat. Ik vind het prima als anderen op zondag een rustdag hebben. Die keuze blijft voor ieder persoonlijk.

  Maar je kunt de zondag niet DE rustdag noemen. Volgens de Bijbel is het de zevende dag, de zaterdag.
  Als God het echt niet uitmaakt wanneer iemand een rustdag houdt, waarom spreekt Hij er dan zo duidelijk in Zijn Woord over? Jezus hield zelf ook de Shabbat en zei dat Hij niet was gekomen om de Wet af te schaffen of te veranderen.
  Het is alleen maar door het antisemitisme in onze geschiedenis dat de Shabbat werd vervangen door de zondag (tip: “Bloed aan onze handen” van Michael L. Brown).

  Ik veroordeel hier niemand. Ik heb ook lange tijd de zondag gehouden. En ik raad ieder ook aan om alleen de Shabbat te vieren als je er zelf ook achter staat.
  En ja, soms kost het wat. Voor mij was het ook niet altijd makkelijk. Onze maatschappij is er niet op ingesteld. Maar mag het geloof ons ook iets kosten?
  Vragen genoeg om over na te denken. Onderzoek en behoud het goede.

 66. Henk Rijstenberg zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2016 om 20:36

  Aangaande de juiste dag als rustdag wil ik opmerken dat een aantal reacties God dingen laat zeggen die Hij in ieder geval NIET gezegd heeft.

  Exodus 20:8-11 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar DE ZEVENDE DAG IS DE SABBAT DES HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;
  11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op DE ZEVENDE DAG; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en HEILIGDE DEZE.

  Deuteronomium 12:32 Al dit woord, hetwelk ik ulieden gebiede, zult gij waarnemen om te doen; gij zult daar niet toedoen, en daarvan niet afdoen. (Zie ook 4:2)

  Klaarblijkelijk maakt het God WEL uit op welke dag wij de rustdag houden. Voor mij is het duidelijk DE ZEVENDE DAG en NIET de eerste dag. Nergens in Gods woord vinden we een toestemming om deze dag naar eigen believen te kiezen. Wel lees ik een aanmoediging voor de NIET-JODEN bij de profeet Jesaja:

  Jesaja 56:6-8 En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden; Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. De Heere HEERE, Die de verdrevenen van Israël vergadert, spreekt: Ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens hen, die tot hem vergaderd zijn.

  Met droefheid moet ik constateren dat wat betreft Gods Torah, de feesten en de Shabbat het er alle schijn van heeft dat de vervangingsgedachte nog springlevend is. Shalom!

 67. Jan de Ruiter zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2016 om 21:15

  Treffend Henk, je laatste zin. Sommige kerkgangers denken dat het wel meevalt met de vervangingsleer in hun kerk, maar ze vergeten dat rustdag op zondag een voortzetting ervan is.

 68. wim J zegt:
  Geplaatst op maandag 22 augustus 2016 om 7:28

  Soms blijkt hoe nodig het is, om tere onderwerpen te benaderen en hoe dan aan het licht kan komen, hoe eigen menselijke wijsheid tot dwaasheid/onkunde is geworden..
  Zelfs tot dwaasheid zal worden!

  Zonder licht in ons hart en Leven dat van God komt, is er ook niet die schaduw, waardoor Gods onvervangbare Woord ons de ogen opent voorwat Jeshua [Jezus Christus] daar Zelf over gezegd heeft, wat DAT betekent; 2Cor4:1-4.

  Lies [reactie55] citeerde terecht uit CoL2:15-23.

  Opmerking: Het voorgaande gedeelte hieruit over de besnijdenis van het hart en doop na bekering toont aan, hoe de doop in de Naam Jezus [Jeshua], niet in de plaats gekomen kan zijn van de besnijdenis.
  Dat is één van de voorbeelden, waarmee de wortel van de algemeen bekend geworden dodelijke vervangingsleer aan het licht gebracht werd!!

  Ik vergeleek genoemd gedeelte uit CoL2, met de meer oecumenische vertaling van het NBG uit1951.
  Deze vertaalde e.e.a. alsof Gods Onderwijzing betr. benoemde onderwerpen eigenlijk nutteloos zijn geworden; m.a.w.??

  (NBG51) Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die ‘slechts’ een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl ‘de werkelijkheid’ van ‘Christus’ is.

  (SVV) Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbatten; Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.

  Door de toevoeging van het woordje ‘slechts’ en de vervanging van het woord ‘werkelijkheid’ door ‘lichaam’, suggereert deze woordspeling, eigenlijk het tegenovergestelde van wat daar bedoeld wordt.

  Let op de betekenis in de voorgaande verzen, die Hij als Overwinnende in de harten van gelovigen heeft gekregen en dat Gods Woord ‘de schaduw van wat komen moest’ vervult en zal vervullen, zoals voorzegt.

  Het licht wat ‘onze’ godsdienstige woorden verspreidt, is niet te vergelijken met dat van Zijn Woord.

  Lees Ps119:129-144
  Gods getuigenissen zijn wonderen, daarom zal mijn ziel die in acht nemen.
  Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht…. 

 69. Klaas Wagenaar zegt:
  Geplaatst op maandag 22 augustus 2016 om 15:01

  Zondag of sabbatvieren: Voor deze twee dagen geldt net als de overige vijf: Heb God lief en heb je naaste lief. Op deze twee dagen heb je misschien wat meer tijd om liefdevolle aandacht aan God en je naaste te besteden. In onze tijd, nu we merken dat de haat steeds meer toeneemt (Islam e.a.) is het noodzakelijk dat onze (Christelijke) liefde ook steeds meer toeneemt. Het enige werkzame antwoord op hun toenemende haat is onze toenemende liefde (voor vriend en vijand)! Dat geeft moed om het met plezier te doen. Met liefdevolle broedergroet uit Salvador, Brazilië

 70. wim J zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 augustus 2016 om 9:02

  @Kees Post reactie 46
  Hier wordt terecht opgemerkt, dat Rom14 gaat over vastendagen en voedsel en niet over de shabbat.
  Moet je voorstellen in die dagen, dat alles wat in de Schriftrollen geschreven stond over de shabbat [ook in Jes56 en 58, Ezech20 enz.enz.! ] niet meer van toepassing zou zijn. Dan zouden wij Jezus’ woorden over het geloof in Mozes tot holle woorden maken; Joh 5:46.
  Terecht zouden critici kunnen opmerken, dat het geloof uit de heilige Schiften tegenstrijdig is met datgene wat geschreven staat!

  Verder in Luk18:12 waar het over 2x vasten gaat, wordt het Griekse woordje σαββάτων sabbaton gebruikt. Dit is niet alleen een meervoudsvorm van het Griekse woord voor shabbat.
  Dit blijkt ook onder meer uit Lev23:15, waarin de Septuaginta de Hebr. enkelvoudsvorm voor shabbat vertaalt met het Griekse sabbaton. Zelfs wordt in de Septuagint nooit shabbaton vertaald met week; Shavoea is in het Grieks een geheel ander woord εβδομάδα.
  Het wordt voor het begrip, zeven dagen of zeven jaren gebruikt, zoals in Dan9.
  Ook in het Griekse nt wordt dit voor de wekelijkse shabbat gebruikt en ook als leenwoord van het Hebr. shabbaton H7677 https:// http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H7677&t=KJV

  Hierbij zij opgemerkt, dat er dan ook nooit bedoeld werd: 1ste dag der week, maar de eerste [één] van de sabbatten, of de wekelijkse shabbat; Lev23:3.
  In Matt28:1 komen we beide ‘begrippen’ tegen, enerzijds als de shabbat, de zevende dag en anderzijds als meervoudsvorm.
  “Maar laat*) [vóór zonsopgang] op de shabbat**), ’toen het licht begon te worden’, op ***) één van de shabbatten kwam Maria van Magdala enz..”.
  Opm. *) d.w.z. laat, tijdens het nachtdeel van die dag.
  **) dat was toen 17 Nisan, de dag daarvoor, hadden de vrouwen specerijen gekocht en zalven bereid en de 15de hadden zij gerust, volgens het gebod, immers de 14de hadden zij bezien waar Jezus’ lichaam gelegd werd, kort voor het ingaan van de 15de , de dag van het feest, waarna zij terugkeerden; Mark16:1; Luk23:56b; luk23:54-55
  ***) Hier staat geen bepalend lidwoordje voor het grieks μίαν [mia]

 71. Pierre zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 augustus 2016 om 15:17

  De schrijver van de Hebreeënbrief geeft een duidelijke interpretatie van de sabbatdag. Niemand kan de sabbat houden door eigen inspanningen, zoals gebeurt met het houden van vastgestelde dagen en tijden, zonder te rusten in wat God al voor ons gedaan heeft. We gaan alleen de sabbatsrust in door het geloof in de beloften van God (Hebr. 4:1-3).

  Door het licht dat het Nieuwe Testament werpt op de sabbat, begrijpen we dat het bij God nooit te doen geweest is om kalenderdagen. De rechtvaardiging door het geloof is het onderliggende principe van het evangelie, al bekend tijdens het oude verbond. Noach was al een erfgenaam der gerechtigheid door het geloof, lang vóór Abraham geboren werd (Hebr. 11:7). En Abraham werd door het geloof gerechtvaardigd, lang voor de wet van Mozes. Bovendien komt de uitspraak: “De rechtvaardige zal door zijn geloof leven” niet uit het Nieuwe, maar uit het Oude Testament (Hab. 2:4). Op zichzelf genomen is dit al voldoende reden om af te zien van de discussie over een liturgische sabbatviering. Vooral omdat het evangelie niet pas geopenbaard werd met de ingang van het nieuwe verbond, maar al deel uitmaakte van de verkondiging tijdens het Oude Testament: “Want ook aan ons is het evangelie verkondigd evenals hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden” (Hebr. 4:2).

 72. wim J zegt:
  Geplaatst op woensdag 31 augustus 2016 om 9:09

  Broeder Dirk
  Bij het overlezen van Matt27 en 28 moest ik vaststellen, dat Matt28:1 bij het voorgaande hoort: vanaf 27:62-63, wanneer Farizeeën van Pilatus verlangden het graf te beveiligen, vanwege hun kennis van de dag van Jeshua’s opstanding, daarom is die éne opmerking die ik plaatste[70] over het nachtdeel van die dag, niet verhelderend, n.m.: *) “laat, in de tijd van de 3de dag van de bewaking, gedurende de derde nacht”.

  Het Griekse bijwoord, ὀψέ [opse G3796], wat ‘laat’ betekent, geeft allereerst aan, ‘laat in de tijd’ en niet ‘laat na’, het was nog nacht en wijst op de tijd: ‘tot de derde dag’ van de beveiliging van het graf.
  Gerekend van de 14de t/m de 17de was toen: dag 4[eind de middag] [dag 5, volle maan] tot tegen de morgen van dag 7.

  Zij waren als geen anderen bekend met de uitspraak van Jeshua over de tijd van Zijn opstanding, als het teken van Jona: ‘drie dagen en drie nachten’ [Matt12:39-40]. Bovendien vluchtte de bewaking bij de verschijning van de gedaante van de engel; Matt28:2-4.

  Volgorde en betekenis van gebeurtenissen zijn nauwelijks herkenbaar door wetten en gebruiken die sinds de 1ste eeuwen van de Romeinse kerk dwingend zijn opgelegd.

  De kalender wijziging [vervanging] die door toenmalige dominante religieuze overheden in de 4de eeuw, werd gedicteerd, hield niet alleen in, dat het in ere houden van de shabbat afgeschaft werd als zijnde ketters.. en wettisch…, maar de betekenis van wat Jeshua voor ons zondaren gedaan heeft, waarin wij rust mogen en nu ook kunnen vinden[!!], werd hierdoor vervangen m.b.v. afgoderij, door ‘eigen’ werken en de filosofie, dat hiermee… de wereld gekerstend kon worden, zoals het uit die tijd geactualiseerde begrip ‘geloof in sacramenten’ verstaan kan worden.

  De betekenis van de vervulling van de eerstelingen [Joh20:19-23] werd hiermee ontkracht, m.a.w. werd vervangen door kerkelijk leiderschap [nicolaïtisme], dat d.m.v. eigen hiërarchie zich ‘vrijheid’ verwierf, bij wat goed of wat slecht is, vanwege haar omwisselbaarheid, zoals de geschiedenisboeken ons nagelaten hebben!!

  2Thess2.

 73. Ivon zegt:
  Geplaatst op maandag 5 september 2016 om 21:27

  Helemaal eens met Esther 48.

 74. wim J zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2016 om 10:08

  Shalom broeder Dirk
  Enige tijd geleden werd ik er op gewezen, dat in de grondtekst van Luk18:12 niet het Griekse σαββάτων*) sabbaton gebruikt wordt, maar σαββάτου [uitspr. sabbatou]. Zie 70

  Mijn verontschuldiging voor deze 2de fout.

  Daar ik geen Grieks geleerd heb moest ik mij verdiepen in de grammatica. Ik onderzocht hoe via Strongnummering gekoppeld aan bepaalde woordverklaringen, woorden gebruikt worden in de Bijbel en zoek uit, hoe deze ‘woorden’ in Bijbelse tijden gebruikt werden, om langs deze weg te verstaan, wat de betekenis is van ‘de verslaggeving’ in het getuigenis van Jeshua [van de HERE Jezus].

  De Septagint, de Griekse vertaling van het ‘Oude Testament’, of te wel de Tenach, werd in die dagen van Jeshua in de Griekse verstrooiing algemeen gebruikt, waarom ik verder uitgezocht heb, waar het Griekse sabbaton vandaan komt en hoe het in de Septuagint gebruikt werd.
  En dan ben ik van de ene verbazing in de andere verbazing gevallen. Helaas kan ik e.e.a. niet weergeven met 350-179 =171 leestekens.

  Eerst de correctie:
  In Luk18:12 wordt dezelfde Griekse vorm σαββάτου [uitspr. sabbatou] in de grondtekst gebruikt, dan in Matt12:8; Mark2:28; 6:2; Mark16:1**), 9 ; Luk6:5; 13:14,16; 14:5; Joh19:31b; Hand1:12***)

  *) Het Griekse σαββάτων is een leenwoord uit het Bijbels Hebreeuws: שַׁבָּתֹ֧ון [uitspr. shabbaton] Str.nr. H7677.
  De eerste Bijbelplaats geeft de betekenis [functie!!], naast de wekelijkse zevende de dag, de shabbat; Exod16:23. Van hieruit zullen we verder inzicht kunnen krijgen.
  In de Septuagint wordt dit soms vertaald met rust, soms vervangen door sabbata, ook weggelaten of toegevoegd en in combinatie, alléén voor DE dag van de verzoeningen; Lev23:32.
  Een andere functie of betekenis van dit woord is, dat het in de grondtekst drie keer gebruikt wordt i.p.v. de meervoudsvorm, van het Hebr. shabbat [het Griekse sabbata], als verzamelwoord, zoals in Lev23:38. Begrijpelijk, dat dit ook zo gebruikt is geworden in het getuigenis van Jeshua; o.a. Matt28:1 zie inzendingen 70 & 72
  **) namelijk de eerste shabbat na de15de Niesan [zoals onder inzending 72 uitgelegd, de 3de dag]
  ***) werd vertaald met sabbatsreis.

 75. Peter zegt:
  Geplaatst op maandag 10 april 2017 om 21:39

  Was Jezus een Jood?….Even kijken…. Jezus heeft geen biologische vader. Zijn moeder Maria was uit de priesterstam Levi. Haar nicht was Elisabeth, de vrouw van Zacharias de priester… Om te begrijpen wie Jezus was, moeten we Jezus ook vooral zien tegen de achtergrond van de oosterse cultuur. Algemeen gaat de mensheid ervan uit dat alle Joden Israëlieten zouden zijn, en dat alle Israelieten dus Joden zouden zijn. Geen van deze twee uitgangspunten is juist, en de veronderstelling dat alle Joden Israëlieten zouden zijn en omgekeerd, klopt in geen geval. Het gebied rond de stad Jeruzalem heette Judea. Het was een apart koninkrijk met de Tempel van Salomo als middelpunt. De rest vormde het koninkrijk Israël. De landstreken Galilea, Idumea, Samaria en Moab mogen bij Israël worden gerekend. Jezus kwam uit Galilea, wat land van de niet-Joden (Goyim) betekent. De inwoners van het koninkrijk Israël werden Israëlieten genoemd, de inwoners van het koninkrijk Judea, Judeeërs oftewel Joden. De beide Huizen Israël en Juda zijn tot de dag van vandaag gescheiden, hoewel er wel een hereniging voorspeld is… Het is mogelijk dat een zeer klein deel der huidige Joden afstamt van Juda, Israël….Alle Friezen zijn Nederlanders, maar alle Nederlanders zijn geen Friezen… Er is in en onder Israël altijd al veel gemengd volk meegelift…

 76. JJ zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 mei 2019 om 20:23

  Shalom, helemaal eens met Troost Mijn Volk.

  Shabbat Shalom

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden