Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Er is meer! (96 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 september 2016, 16:21 door Dirk A A

Ik proef bij veel christenen een diep verlangen naar meer van de Heere Jezus. Om Hem beter te leren kennen en meer te worden zoals Hij is. Het verlangen naar ‘Er is meer!’ heeft het Evangelisch Werkverband als thema (‘There is more’) gekozen voor haar leiderschapsconferentie van 8 tot 10 september in Ede. In dit thema kan ik me helemaal vinden. Toch heb ik bedenkingen bij deze conferentie. Dat betreft de sprekers die zijn uitgenodigd.

Wat kun je ernaar verlangen dat er meer van God zichtbaar zal worden in onze kerken en gemeenten, en ook in onze samenleving. Soms kun je je zo onmachtig voelen, onmachtig om zelf mensen te veranderen. En dat kunnen wij ook niet, dat kan God alleen, door Zijn Woord en door Zijn Geest.

Wonderen en tekenen
Toch heb ik wel bedenkingen bij deze conferentie. Dat betreft de sprekers die zijn uitgenodigd: Randy Clark en Paul Martine. Twee Amerikanen, verbonden aan de organisatie Global Awakening.
Beide sprekers hebben een indrukwekkend verhaal. Hun bediening maakt grote indruk op velen. Door de wonderen en tekenen die tijdens en na hun bijeenkomsten plaatsvinden. Niet bij enkelen, maar bij velen, zeer velen.

Goed om zulke mensen uit te nodigen, zou je denken. Bij het Evangelisch werkverband vinden ze dat in elk geval wel, hoewel ik weet dat sommigen bedenkingen hebben. ‘Als dit van God is, mogen we dit niet stoppen. Zeker, we nemen een gelovig risico,’ reageert Hans Maat op mijn vraag waarom deze sprekers zijn uitgenodigd. ‘Samen met David ten Voorde ben ik op bijeenkomsten met Randy Clark in Amerika geweest en we waren er vast overtuigd dat de Heilige Geest ons leidde om hem uit te nodigen.’

‘Ik heb zijn werk getoetst en de vruchten gezien die het voortbrengt,’ gaat Maat verder. ‘Hij is iemand die de dingen theologisch goed doordenkt en ook zet hij de manifestaties niet voorop. Ik heb daar mooie dingen gezien. Het gaat om het Koninkrijk van God.
Er is zoveel krachteloosheid in onze prediking. We verlangen ernaar dat Gods kracht zichtbaar zal worden.’

In de bijeenkomsten met Clark vallen mensen. In de Geest, zoals dan wordt gezegd. ‘Persoonlijk heb ik niets met vallen,’ merkt Maat op. ‘Het zit ‘m niet in het vallen en gillen, maar het gaat om de verkondiging van God.’
‘De Heilige Geest heeft ook bij mij een aantal dingen genezen toen ik bij Clark was. Nadat ik weer terug was in Nederland, hield ik een preek en zat de gemeente te huilen. Er vond bekering plaats, mensen werden genezen.’

Hij weet dat niet iedereen staat te juichen over de aanwezigheid van Randy Clark op de conferentie. ‘Het is frappant dat sommige predikanten mij ’s nachts belden en zeiden: ‘De Heilige Geest zegt dat ik toch moet naar de conferentie moet gaan en vrede zal ontvangen.’

Toets de geesten of ze uit God zijn
U begrijpt dat ik dit commentaar niet enkel plaats om deze conferentie aan te kondigen. Omdat we opgeroepen worden alle geesten te toetsen of ze uit God zijn (1 Johannes 4:1), doe ik dat ook hier.
Ik wil de deelnemers aan de conferentie die dit lezen, ook vragen dit te doen. Ik ga u niet vooraf zeggen wat u moet doen. Laat u daarin leiden door het Woord van God en door de Heilige Geest.

Een aantal vragen wil ik u voorleggen, bij de bediening van Randy Clark. En zoals het zo vaak bij zulke bedieningen gaat, er zijn veel voorstanders en veel tegenstanders.
De volgende vragen leg ik u voor. Als u wilt, mag u reageren, wellicht kom ik er later een keer op terug.

1. Een cruciaal onderdeel van de leer van Randy Clark is de ‘impartation’, zoals hij het noemt, het overdragen, het indragen van de zalving, de krachtige werking van Gods Geest. Dat gaat niet vanzelf, dat gebeurt volgens Clark (vrijwel) altijd via iemand anders die deze impartation ook weer via/van iemand ontvangen heeft.
Wil je dus de zalving van de Heilige Geest ontvangen, met kracht, dan zul je in contact moeten komen met een gezalfde.

Mijn vraag: Is dit Bijbels? 1 Korinthe 12:11 zegt dat de Geest uitdeelt aan ieder afzonderlijk, zoals Hij wil.
Moet je om de zalving te ontvangen in contact komen met iemand die ook deze impartation ontvangen heeft, letterlijk in dezelfde zaal, of via de tv, of kan de Heere ook zonder bemiddeling van een ander Zijn gaven schenken?

2. Randy Clark werd bekend van de Toronto Blessing, die gepaard ging met tal van tekenen, zoals het vallen, het maken van bizarre bewegingen en vreemde geluiden, het spreken in tongen, genezingen. Dit gebeurt nog steeds bij de bediening van Randy Clark. Zelfs doden worden opgewekt, meldt hij.
Wanneer hij naar mensen wijst, vallen ze (soms) letterlijk achterover, ook wel het vallen in de Geest genoemd. Als hij mensen met zijn hand aanraakt op hun voorhoofd, vallen ze vaak ook achterover. Speciaal daarvoor staan er vaak zogenaamde catchers (vangers) achter de rijen klaar, om hen op te vangen tijdens hun val, om te voorkomen dat ze zich bezeren of gewond raken.

Mijn vraag: waar vind je in de Bijbel dat zoiets gebeurt? Zeker, de Bijbel spreekt over geestelijke gaven, en ik geloof dat God ook vandaag nog Zijn gaven geeft. Maar ik zie de apostel Paulus nog niet de kring rondgaan en mensen aanwijzen of aanraken, die vervolgens achterover vallen. Soms vallen mensen in aanbidding of verootmoediging voorover. De enige keer dat mensen achterover vallen, is wanneer de soldaten de Heere Jezus willen arresteren.

Het feit dat mensen vallen, of vreemde bewegingen of geluiden gaan maken, is nog geen bewijs dat deze zogenaamde tekenen door God worden bewerkt. In het hindoeïsme komen exact dezelfde verschijnselen voor. Ook als een goeroe met zijn handen wijst of mensen aanraakt, komt het voor dat ze achterover vallen en vreemde geluiden en bewegingen maken.

3. Een derde punt is het ontvangen van openbaringen en zogenaamde ‘verse’ woorden van God, waar Clark regelmatig mee komt. Ik krijg de indruk dat die (soms) belangrijker worden gevonden dan de Bijbel. Alsof het aloude woord, de Bijbel, zijn kracht heeft verloren. Het Evangelie is toch een kracht van God tot zaligheid, eerst voor de Jood en ook voor de Griek (Romeinen 1:16)? En het Woord van God is toch levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard (Hebreeën 4:12)?

Mijn vraag: Welke waarde heeft de Bijbel nog wanneer zoveel waarde wordt gehecht aan nieuwe woorden van God? Hoe weet je of een vers/nieuw woord echt van God afkomstig is? Toetsen we de woorden die worden gesproken aan het Woord van God en laten we ons daarin leiden door de Heilige Geest, Die in alle waarheid leidt?
Je ziet ook vaak dat mensen die deze zalving, impartation hebben ontvangen, dingen gaan zien, in dromen en visioenen en ook woorden gaan horen. Ook hier de vraag: wat is de bron hiervan?

4. Vaak wordt er in de samenkomsten ook in tongen gesproken. Het wordt als het bewijs gezien van de vervulling met de Heilige Geest. Terwijl niemand weet wat er gezegd wordt.

Mijn vraag: Waarom houdt men zich zelden aan wat er in 1 Korinthe 14:27 staat: ‘En als iemand in een andere taal spreekt (…) laat één het uitleggen’.
Waarna vers 28 nog toevoegt: ‘Als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen.’

5. Randy Clark geeft aan in de loop van de jaren gegroeid te zijn in zijn geestelijke bediening. Als er een zieke in de zaal aanwezig is, voelt hij in zijn lichaam om welke ziekte het gaat, waarna hij over die zieke genezing kan uitspreken.

Mijn vraag: Komt dit niet heel dichtbij waarzeggerij? Leviticus 19:31: ‘U mag u niet wenden tot de dodenbezweerders en waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de HEERE, uw God.’

6. Clark stelt: ‘Genezing staat centraal in het Evangelie.’ Op Twitter schreef hij op 23 april jl.: ‘Ziekte is niet uw kruis om te dragen.’ En op 26 maart jl. had hij zijn lezers er al op gewezen: ‘Herinner u, God houdt van u en wil dat u gezond bent. Hij wil dat we gezond zijn, Hij belooft het,’ waaraan hij de Bijbeltekst toevoegde: Door Zijn striemen bent u genezen. Op die belofte mogen we rusten,’ aldus Randy Clark.

Mijn vraag: Ik besef Twitter een zekere kretologie heeft. En zeker, de Heere Jezus geneest zieken, ook vandaag, maar genezing staat toch niet centraal in het Evangelie? Paulus stelt in 1 Korinthe 2:2 immers: ‘Ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd.’ Er is toch alleen behoud door geloof in de Heere Jezus Christus?
En wat zou Randy Clark tegen Paulus gezegd hebben nadat hij de Heere had drie maal had gebeden om de verwijdering van de doorn uit zijn vlees, waarna hij als antwoord van de Heere ontving: ‘Mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht’ (2 Korinthe 12:9)?

7. Grote nadruk wordt in de samenkomsten gelegd op het vuur (‘Fire’) van God. Clark roept dat de zaal ook toe: ‘Fire’, ‘Fire’, ‘More, God, more…’ Hij waarschuwt de mensen: ‘Het vuur kan gaan branden in je, dan voel je de elektriciteit door je heengaan. Er kan olie in je handen komen. Sommigen zullen gaan huilen, lachen, schudden, beven, op de grond geworpen worden door de glorie van God. Neem het mee naar jullie eigen kerken.’ Ook vraagt hij de engelen in de bijeenkomst aanwezig te zijn en hun werk te doen.

Mijn vraag: Waar kom je in de Bijbel tegen dat we de engelen uitnodigen in onze bijeenkomsten en hun werk te doen? En over welk vuur hebben we het hier. Is het reinigend vuur? De Bijbel spreekt ook over het verterende vuur. Dat staat in het Nieuwe Testament, in Hebreeën 12:29, een verwijzing naar Deuteronomium 4:24. Dat is een dringende oproep om de Heere te dienen en te gehoorzamen, ‘…want de HEERE, uw God, is een verterend vuur, een na-ijverig God.’

Deze vragen stel ik uit bewogenheid en uit bezorgdheid. Ook ik verlang ernaar om de Heere Jezus beter te leren kennen en meer van Zijn kracht en Zijn aanwezigheid te ervaren. Maar ik denk wel eens dat wij de dag van de gewone dingen verachten, zoals Gods Woord het zegt.
Wij strekken ons uit naar meer van de Geest, maar de Heilige Geest is ons gegeven. Onze zwakte ligt aan onszelf. Ik ben ervan overtuigd dat de Heere ons wil leiden tot verootmoediging. Hij wil Zijn kracht schenken, in onze zwakheid.

En deze impartation, deze zalving, die Clark en Martine komen brengen, zouden wel eens kunnen leiden tot ongewenste gevolgen. De kans is groot dat aanwezigen de impartation meenemen naar hun eigen gemeente. Dat kan tot verdeeldheid leiden, tot onrust, tot verwarring, ook tot geestelijke verwarring. Toronto heeft scheuren getrokken, dwars door kerken en gemeenten heen. Laten we daar alert op zijn. Laten we vasthouden aan het volstrekt betrouwbare Woord van God en daar alles aan toetsen.

En als u gaat, ga biddend. Ik heb eerder een voorval beschreven wat ik zelf heb meegemaakt. Drie voorgangers namen mij mee naar een kamertje naar een zaal waar een samenkomst was. Ik merkte onrust in mij en bad de Heere om geestelijke bescherming.
Vervolgens ging één van de voorgangers voor mij staan, begon te bidden, in tongen te spreken en tegen mij te blazen. De beide anderen stonden achter mij om mij op te vangen als ik zou vallen. Ze hielden hun armen al opzij.
Ik ervaarde een geestelijke strijd. Degene die bad, blies en sprak, zei toen: ‘Jij hebt een Geest die sterker is dan mijn geest,’ waarna zij stopte en we weer terug gingen naar de zaal. Ik dankte de Heere voor Zijn bescherming en ervaarde Zijn vrede. U begrijpt: Als zoiets weer zou gebeuren, zou ik dit niet toelaten.

Dirk van Genderen

96 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 september 2016 om 17:00

  Beste Dirk,

  De dingen die jij noemt, heb ik ook meegemaakt. Vooral in charismatische gemeentes heeft dat een heel negatieve indruk bij mij achtergelaten. Zelfs was ik daardoor een keer zo gebonden, dat ik m.b.v. een boek van Jessie Penn-Lewis (“War on the Saints”) al biddend moest vrijkomen. Die impartaties en al die ervaringen kloppen niet. Wat ik op Facebook van andere gelovigen geleerd heb, noemen ze die geest de “Kundalini”-geest die komt uit het Hindoeïsme. Ik heb zelf ook toen ik pas tot geloof kwam en van een conferentie thuiskwam onderweg elektrische stroom door mij heen voelen gaan en ik weet nog dat ik daarna bij een brug moest overgeven daarna. En wie weet hebben deze dingen mij psychisch ziek gemaakt. Ik ben nu al meer dan dertig jaar in het geloof en ik vind nu rust voor mijn ziel met het geloof in de Bijbel als de enige betrouwbare toetssteen van alles wat met het geloof te maken heeft. Ik zou zeggen: Blijf verre van zulke manifestaties! Je beseft níet in wat voor groot gevaar je je begeeft. En vooral als je daarna gebonden bent door geesten d.m.v. impartatie. Ik durf te zeggen dat het in mijn beleving en wat ik van de Bijbel weet, occult is. God is geen God van wanorde maar van vrede en alles waar de Bijbel niets over zegt dat het goed of fout is, zou ik heel voorzichtig benaderen. Als God het belangrijk had gevonden, zou Hij vast daarover wat gezegd hebben. Het echte leven zit niet in zichtbare en voelbare ervaringen en manifestaties maar dat ontvang je door geloof in de gekruisigde en opgestane Here Jezus. Als het Kruis niet genoeg is, en je hebt al dat andere wat zij zeggen ook nog nodig, dan heb je een andere jezus, geest, evangelie maar niet de ware Jezus, Geest en Evangelie. Zie 2 Korinthe 11:1-6.
  Jezus wil rust geven voor je ziel. Hij zegt: “Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” Zie Mattheüs 11:28.

  San

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 september 2016 om 17:34

  Voor wat betreft ‘de zalving’, enkele gedachten.
  Er komt een moment in het leven van de christen dat hij een vader wordt in de Heer. Dat is een onderscheiding! De werken zijn gedaan. De toerusting is voltooid. Het huwelijk is geslaagd. De kinderen zijn hun eigen weg gegaan. En dan komt de machtige stem des Heeren, als in een droom: Goed gedaan, trouwe dienstknecht, gaat in tot het Koninkrijk van Uw HEER.
  Op aarde gebeurt dit in de volmaakt vervulde wet, Gods instemming, of Zegen… een allerlaatste wilsbeschikking van God die wegvalt in de motoriek en de wetten van het Koninkrijk, wat niet meer kan worden ongedaan gemaakt. Amen
  God is dan direct in het leven van die vader, en geeft onmiddelijke leiding in een nieuwe wet in het bloed. Dit noemen wij zalving.
  Ook Christus geniet zo’n zalving, de onmiddelijke, eeuwige omgang met God de Vader in een Systeem. Daarom is Jezus Christus de Gezalfde van God.

  De vader is tot koning gezalfd… zeker in zijn eigen huis. Maar wat zien wij? Het falen van de Nederlandse politiek om een halt toe te roepen aan de massamoord op ongeboren kinderen. Er zijn daar geen Staatslieden of Rechters die het verschil kunnen maken. Er zijn ook geen Geestelijken die iets hebben in te brengen. Er is dan ook zeker geen Kerk waar men, wandelend in de Geest des Heeren, de allerhoogste God om raad kan vragen, zich heiligend tot in het centrum van Zijn wil. Wijsheid in het Bestuur ontbreekt. “Ons” land is helemaal ons land niet en de instroom van gevaarlijke, antichristelijke volkeren, die openlijk verklaren met ons in oorlog te zijn …… die noemen wij “vluchtelingen”.

  Hoeveel bedrog maken wij onszelf verder nog meer wijs?

 3. waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 september 2016 om 19:43

  Toen Jezus Christus rondwandelde op aarde is er nooit iemand achterover gevallen. Ook niet als Christus Jezus iemand aanraakte. De bloedvloeiende vrouw raakte de zoom van Christus mantel aan en viel ook niet achterover. Ze genas maar ging daarna rustig haar weg.
  Heb zelf het zelfde eens ervaren wat jij Dirk ook hebt meegemaakt. En ook tegen mij werd gezegd: jij hebt een sterkere Geest als zij (het was een vrouw die mij wilde, ik noem het, hypnotiseren.)
  Persoonlijk blijf ik verre van zulke manifestaties.
  Wat is het toch heerlijk als je de Rust hebt gevonden en de Rust bent INGEGAAN!

  Laten toch niet zovelen onze leraars en meesters zijn!! zegt Gods Woord.
  ÉÉN is uw Meester en Leraar. Christus Jezus de Gekruisigde en wat meer is de Opgestane Heer. Zijn Heilige Geest is ons gegeven die ons de waarheid bekent maakt. En de Heilige Geest gooit NOOIT iemand achterover.

  Wat mij opvalt is dat er schijnbaar vele zieken zijn bij Christenen. Massaal loopt men naar zulke manifestaties toe. Men reist door heel Nederland naar genezingsdiensten.
  En sommigen ken ik vanuit mijn eigen omgeving en ze zijn nog steeds niet genezen.
  Als het waar is dat er zovelen ziek zijn dan moeten we ons afvragen waar dat van komt!!
  Viert de zonde hoogtij onder de Christenen?
  En gaan we daarom naar zulke manifestaties in plaats van om persoonlijk zonde te belijden aan de Here God en de zonde na te laten, zodat we genezing ontvangen door rein en heilig te leven.!!

  Je hebt het goed verwoord Dirk. Ben het met je eens.

 4. Ros zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 september 2016 om 20:01

  Beste Dirk,

  Weer bedankt voor een mooi stuk!
  Ik vind het altijd prettig als je er de bijbelverzen bijzet. Dit is een moeilijk onderwerp en het is goed als elke christen zich wapent met de kennis die hierover te vinden is in de bijbel, zeker in deze verwarrende tijden. En 1 Kor. 14 is een goede bron van kennis. Inderdaad geeft Paulus de richtlijn: om de beurt praten, altijd laten vertalen en het moet tot stichting zijn voor allen.

  1 Korinthe 12 gaat ook over de gaven van de Geest, de moeite waard om het hoofdstuk te onthouden voor wanneer dat nodig is. Wijsheid, kennis, geloof, genezing, wonderen, profetie, onderscheiding van geesten, talen en vertaling van talen worden als gaven genoemd. Er staat in dit rijtje ook de gave van onderscheiding van geesten. Als er in een gemeente in profetie of in vreemde talen wordt gesproken, is het wel zo veilig als er iemand aanwezig is die weet met welke soort geest ze te maken hebben. Want daar hebben we het tenslotte over in deze discussie: is de geest die de bijzondere dingen doet van God of van de duivel? Alleen de Heilige Geest kan ons dit vertellen, al kunnen we soms met ons verstand ook een eind komen. Vallende en door elkaar brabbelende mensen, vreemde talen spreken zonder vertaling, is onordelijk en niet stichtelijk in de gemeente. Bovendien is het gevaarlijk want zonder orde en de juiste controle kan de duivel er misbruik van maken.
  Het lijkt aantrekkelijk te gaan luisteren naar een charismatisch iemand, om een bijeenkomst bij te wonen waar spectaculaire dingen gebeuren. Als je dan in de val trapt het evenement en de sprekers niet eerst aan de bijbel te toetsen, loop je gevaar. We moeten zeker weten dat Gods Geest in ons midden is – dus dank U Heer voor uw beschermende, verduidelijkende Woord dat een lamp is voor onze voet!

 5. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 september 2016 om 22:05

  Genesis 49:10……totdat Silo komt….
  Jezus Christus, de ware Rust Aanbrenger.

  Het is alleen maar onrust in christelijk Nederland.
  Begrijpen we het evangelie dan niet meer?
  Jezus Christus die gekomen is om het verlorene te zoeken.

  Wij, die door de Paradijszonde de dood over ons hebben afgeroepen.
  Christus die de vloek van de eeuwige dood gedragen heeft.

  En maar op zoek naar sensatie en lichamelijke genezing….. sorry, maar hier op aarde eindigt alles in de dood.
  Maar… de dood in Adam, het LEVEN in Jezus Christus.

 6. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 september 2016 om 22:36

  Het lijkt een beetje een hype onder christenen, die nog steeds zoekende zijn. Men grijpt vaak van alles aan om genezing te vinden voor geest en lichaam. Zingeving, rust… die ze blijkbaar bij onze Vader niet kunnen vinden. Dit zijn mijn woorden.
  Ik bemerk Dirk, dat je de laatst tijd hiervoor al vaker waarschuwt. Hopelijk wordt er naar jouw woorden geluisterd.
  Moedig van u. Blijf waarschuwen. Moge de Here u zegenen en bemoedigen.

  Vr gr rene postma

 7. Ivon zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 september 2016 om 23:27

  Weer een degelijk artikel van Dirk en volledig mee eens, ook met W/lelie en Rene.

  Niet te vergeten: gelovigen lijden en bezwijken helaas aan dezelfde ziekten als ongelovigen,
  heeft te maken met beschadigd dna en gemuteerde genen.

 8. xandra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2016 om 0:44

  Vraag 1:
  Nee, lijkt me niet dat je dit via ‘impartation’ moet ontvangen. Wat als je geen imperatationpersoon kent? Dan vis je mooi achter het net. Zo zit Jezus niet in elkaar.

  Vraag 2:
  Het vallen, ik zal er niet over oordelen.

  Vraag 3:
  Wil niet zeggen dat het Woord niet meer belangrijk is. Wat je zegt: is slechts je indruk. Een woord van kennis oid is toch ook een Woord van God?
  Ja en als dat zo is, is het net zo scherp en krachtig als het tweesnijdend zwaard.

  Vraag 4:
  Terwijl niemand weet wat er gezegd wordt, nee, 1 Korinthe 14:27, daarom. Dat gebeurt ook hoor (vertaling). Er mag wel geluisterd worden naar vers 28. Wat men in een privesituatie doet is prive, en hier kan niemand over oordelen. Of moeten we een vertaler uitnodigen in het vervolg.

  Vraag 5:
  Hoeft niet persé zo te zijn. Was Jezus een waarzegger? Vergezocht hoor, die bijbeltekst erbij.

  Vraag 6:
  Ik vraag me ook al enige tijd af waarom er zoveel focus op genezing is. Vind het vreemd. Maar de evangeliën en handelingen gaan ook erg veel over genezingen. Waarom dat?

  Vraag 7:
  Om vuur roepen vind ik vreemd. Waarom niet om Jezus roepen? Is het zo fijn als er vuur komt, kunnen we zoiets aan en wat gaat er dan gebeuren. Vuur is toch oordeel, dacht ik (weet niet zeker).

  De ervaring aan het eind: het blazen is wel raar. Dat doen ze ook in culturen (Griekse en Turkse) om het boze oog af te wenden namelijk. Zou ik beslist niet willen!
  Wat een rare opmerking: jouw Geest is sterker dan die van mij. Daar zit wel een luchtje aan.
  Dat zou niet gezegd worden als men in dezelfde Geest was.

  Verder: dit soort stukjes hebben ook een hoge zuurgraad. Ook wij moeten toch de focus op Jezus hebben, net zo goed, en niet teveel op wat anderen doen. Er staat in de bijbel dat er dwaalleraars en misleiders zouden zijn.
  De andere kant is, dat je het wel moet weten en niet iedereen even alert is. Maar het nadeel is dat er dan wel weer erg zuur gedaan kan worden, zo angsthazerig, en we daarmee óók niet moeten overdrijven. Voor je het weet klopt er niks meer, en dat is ook niet zo. En waar leg je dan zelf de nadruk op. Dat zal de Heilige Geest ook wel bedroeven. Dus mwja, hier heb ik ook mijn bedenkingen bij.

 9. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2016 om 1:55

  Beste Dirk, geheel mee eens. En u zet daarbij een zeer goede Bijbelse onderbouwing neer.

  In bepaalde katholieke stromingen komt het vallen in de geest ook voor. Er zijn rooms-katholieke orthodoxe priesters die daar dan ook niets van moeten hebben. Ik ken iemand die in de kerk meerdere malen in de geest gevallen is. Zij heeft zich daarbij nooit bezeerd, terwijl zij soms vrij hard valt, maar dan nog zet ik hier mijn vraagtekens bij. Het komt voor bij o.a. bijeenkomsten rondom de vermeende profetes Vassula Ryden (Grieks-Orthodoxe Kerk). Er zijn katholieke gelovigen die dat ook geloven. Maar ook rondom de verschijningen van Maria die in Medjugorje plaats zouden vinden en dat al tientallen jaren lang, wordt er in een andere plaats in een katholieke kerk bijeenkomsten gehouden met een pater waarbij ook mensen in de geest vallen. Priesters bidden en mensen vangen je dan op als iemand in de geest valt. Een keer ben ik bij zo’n bijeenkomst geweest. Er werd gebeden, maar zelf viel ik niet in de geest. Ik was er alleen maar blij om, want je bent dan toch buiten westen. Sommigen schijnen prachtige dingen te zien. Maar het zijn van die ongrijpbare dingen. In de Bijbel staat ook dat we nuchter moeten zijn en waakzaam. Nuchter zijn is meer dan alleen het onthouden van alcoholische dranken. / Gaat juist het occulte niet gepaard met lawaai van dreunmuziek en felle lichtflitsen? ‘t moet indruk maken. Ik denk daarbij nu aan het Outdoor Stereo Festival die hier in ons dorp heel te horen was vorige week zaterdag en dat zeker 14 kilometer verderop plaats vond. Duizenden jongeren komen er op af. Videofilmpjes laten zien dat dergelijke festivals in feite een voedingsbodem van het occulte is. Jongeren beseffen blijkbaar niet (voldoende) waarin ze zich begeven. Inmiddels heb ik daarover een klacht ingediend naar de desbetreffende gemeente per e-mail.
  Vanmorgen een prachtige lezing gehoord over David & Goliath op Groot Nieuws Radio. Heel herkenbaar.
  Mijn slinger is mijn toetsenbord :-).

 10. Ivon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2016 om 10:38

  De Schrift klopt altijd.

  Denk niet dat Dirk Gods Geest bedroeft door ons alert te maken, hoor, integendeel,
  het is volledig onderbouwd vanuit de Schrift.

  “Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen,
  anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
  Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer:
  Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt”.
  *Galaten 1:8-9*

 11. Geertje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2016 om 18:48

  Dank je wel voor dit mooie en duidelijke stuk!

 12. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2016 om 20:30

  De zalving is iets uiterst persoonlijks tussen de Heer, onze God en Vader – en de persoon die door Hem wordt gezalfd. Daar komt geen ander mens aan te pas.
  Verder vind ik het zeer onwaardig om je in een zaaltje zo te laten gaan.
  Wij hebben waarachtig wel andere dingen aan ons hoofd. En dan rijst de vraag, waarom men zich niet wendt tot Jezus, de Hogepriester?
  Men kan toch bidden? Er staat toch geschreven, in Mattheüs 7:7 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
  8 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.

  Of is dit misschien een project van de Canadese overheid?
  Deze is een warm voorstander van een globalistische wereldorde. Het zal niet de eerste keer zijn dat regeringen zich met religie bezighouden. Daarvoor zijn fondsen beschikbaar en uiteraard theologen, psychologen en deskundigen in de sfeer van mind control en propaganda.
  Een doel zou kunnen zijn wat meer grip krijgen op kerken die niet helemaal in de pas lopen.
  Maar inderdaad roept dit vragen op. Mensen die zich vrijwillig laten vloeren, willen ook wel netjes in rijen van tachtig naar een imam komen luisteren.
  De wijsheid schuilt in het feit dat wij niet weten wat er speelt. Het oordeel dat meekomt in Jezus’ komst zal het ons leren.

 13. Sjaak Oosterman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2016 om 20:33

  Beste Dirk,

  Ik onderschrijf je commentaar en heb daaraan niets toe te voegen of af te doen. Bedankt!

 14. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2016 om 20:52

  Broeder Dirk,

  Je stelt duidelijke Bijbelse vragen, die ik van harte ondersteun. Lieve broeders en zusters in de Here Jezus , laten we alsjeblieft Gods Woord blijven lezen en ons vasthouden aan de Here Jezus, Hij is immers gekomen om zondaren te behouden.

  Laten we Hem blijven verkondigen, de gekruisigde, de opgestane Heer en Heiland. Voor Hem moeten we buigen en ons niet mee laten slepen door allerlei wind van leer, zoals die helaas verkondigd wordt Randy Clark en zijn aanhangers.

 15. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2016 om 20:59

  Dat er veel meer is dan vergeving van zonden zegt Paulus in Efeziërs 2: 14 “Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft.” Wij zijn één met God geworden! Jezus’ Vader werd ook “onze Vader”!
  Ik ben heel blij, Dirk, dat je het verschijnsel van gebedsgenezers aanhaalt! Bij zeer veel genezers en genezingssamenkomsten heb ik mijn bedenkingen, want lang niet alle genezingen komen van de God die wij belijden!! Want WAAR in de Bijbel vallen mensen achterover in plaats van op de knieën? T.B. Joshua in Nigeria, exact dezelfde verschijnselen….. Elke keer als ik dat zie dan raak ik verre van “onder de indruk” en vraag steeds weer: “Wat is dit??”, want dit klopt niet, dit is mensenmanipulatie! Nu zijn er twee dingen: 1. Hoe reageerde Jezus op dergelijke praktijken? Lucas 9:49 “Johannes antwoordde en zei: Meester, wij hebben iemand in uw naam boze geesten zien uitdrijven en wij wilden het hem beletten, omdat hij niet met ons U volgt.” Jezus wond zich daarover niet op en antwoordde (bijna laconiek): “wie niet tegen ons is, is voor ons.” 2. In Mattheus 7 zegt Jezus daarentegen: “21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.”
  Nu gaat er in Mattheus 7 een verhaal aan vooraf. “Aan de vruchten herken je de boom.”
  Nu ken ik Randy Clark en Paul Martine niet, maar het kon wel eens veel interessanter worden als we eens naar “de vruchten” (privé en algemeen) van deze twee mensen zouden kijken……..

 16. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2016 om 21:27

  Heel goed, Dirk, om dit te belichten en een verholen waarschuwing uit te zenden. Ik moet er niets van hebben. ‘k Ben jaren geleden bij een (“uitvoering van”, zo noem ik het nu) van Toronto Blessing geweest en heb de duivel daar werkzaam gezien in de ogen van de voorganger. Ik durfde hem niet meer aan te kijken, want ik zat daar zo nuchter en waakzaam, dat ik bang was dat hij mij zou uitkiezen om op het podium te komen of zo, of in de ban te doen. In ieder geval was ik voorgoed genezen van deze ervaring, en ik ben bang het dat vele mensen op een fout spoor zal zetten.

 17. Stadina zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2016 om 21:44

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor dit schrijven, ik herken het helemaal. Heb er zelf jaren in gezeten en ben blij, dat ik eruit ben en nu in alle rust met en voor mijn Heer en Heiland mag leven. Ik vind het heel jammer en ook “doodeng”, dat het Evangelisch Werkverband met deze spreker in zee gaat. Ik weet , dat er overal genezingen plaats vinden, ook in andere godsdiensten, ook bij Jomanda genazen mensen en ook in Lourdes. Dit is wel allemaal voorspeld door de Heer Jezus zelf in Matth. 24: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en grote tekenen en wonderen geven om zo mogelijk ook de uitverkorenen te misleiden.” Alleen deze misleiders denken echt, dat ze het goed doen in de naam van de Heer. Het is moeilijk om hiervoor te waarschuwen, want mensen denken zo gauw, dat je hen veroordeelt, terwijl je zo graag zou willen waarschuwen.
  Ik wens je van harte Gods Zegen en veel wijsheid !

 18. Lida zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2016 om 21:49

  Beste Dirk, goed stuk. Ik was pas op visite in een gemeente en sprak na afloop een oude bekende daar. Zij gaf aan dat hun gemeente lauw was, maar!!!! Dat ging veranderen als de broeders en zusters op deze conferentie waren geweest?! Het zou niet mogelijk dat ze daar onveranderd vandaan kwamen???? Daar krijg ik nou bultjes van, dan verwacht je een opwekking van mensen. Ik moet dan denken aan het woord, GODs woord… Here, in Uw naam hebben wij boze geesten uitgedreven, en Hij zal zeggen: Ik heb u niet gekend. Tevens vraagt onze Here Jezus zich af of Hij het geloof nog zal vinden als Hij terug komt. Het ontbreekt zijn geliefden aan bijbelkennis. En bij ziekte, ga je naar de oudsten in je gemeente! Zo staat het geschreven…..in GODs woord!!!!

 19. Jannie Bakker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2016 om 22:03

  Hallo Dirk,
  Dank je wel , voor je duidelijke uitleg. Ik kan er alleen maar mee eens zijn. Vallen in de geest zie je inderdaad nooit in de Bijbel. Ik herinner mij van lang geleden een uitzendingen met Jomanda uit Tiel destijds een hype.
  Ook daar waren vele mensen gevallen op de grond achterover, ze gilden en kronkelden. En werd door onzichtbare overleden dokters geopereerd.
  Het is het zelfde als bij Randy Clark. Hij zegt een gezalfde te zijn, Jomanda zei dat ze bemiddelaarster is tussen God en mensen. Bij haar vallen de mensen en bij hem vallen de mensen achterover. En ze genezen zo genaamd. Is dit van God? Mijn antwoord is: Nee.

  Ik ga al jaren niet meer naar al die zogenaamde predikers. Zij verkondigen een vals evangelie.
  Het zijn de wolven in schaapskleren. Ze schrijven boeken met listige verdraaiingen.
  Ze verdienen er aan. En doen mensen verder van God vandaan groeien. Misleiden de schapen. Deze dwaalleraars daar kan niet vaak genoeg tegen gewaarschuwd worden. Dank je wel Dirk. Hartelijke groet en Gods zegen, blijf bij de Heer.

 20. Herman Degenhart zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2016 om 22:05

  Dirk,
  Je kunt als regel aanhouden dat iedereen die van het Evangelie en van de Evangelieverkondiging een circusnummer maakt met de verheerlijking van zichzelf bezig is en niet met de Heer, noch met de verkondiging van het Evangelie zelf. Mijd deze mensen en hun samenkomsten, hoe velen er ook mogen komen. Want veel mensen houden wel van show. Maar of ze ook van de Heer houden, zal pas daarna blijken. In de meeste gevallen zal het antwoord neen zijn en vallen ze weer terug in hun zondige leven van voor de show.

 21. Adriana zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2016 om 22:55

  Dirk,

  Wat heb je een waardevol artikel geplaatst. Ik was zelf eens bij een seminar van Marti Haaijer. Ik verlangde ernaar om in tongen te gaan spreken en stelde me hiervoor open. Na een gebed van vervulling met de Heilige Geest een gebed om in tongen te gaan spreken. Daarna werd de microfoon tegen mijn mond aan gedrukt met de woorden “nou toe maar, bid maar in tongen”. Hierop gaf ik aan het niet te kunnen, waarop ik nogal snauwerig te horen kreeg “je kunt het niet? Je verwerpt het”. De man die naast mij stond speelde het (na mijn reactie gezien te hebben) mee, waarop hij te horen kreeg “goed zo”! Er was ook verder geen vertaling bij! Voor mij een grote teleurstelling, dat ik had gefaald. Nu vele jaren later zie ik dat het wandelen met Jezus, mijn liefde voor mijn naaste vele malen belangrijker is. Heel jammer wat het Evangelisch werkverband gaat doen.

 22. Anny Venmans zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 0:01

  Dirk,

  Bedankt voor je duidelijke waarschuwing. Ik hoop dat vele christenen dit lezen en het zich ter harte zullen nemen, zodat ze niet bedrogen zullen worden, want dit is pure misleiding en bedriegerij.

 23. Evangelisch Werkverband zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 0:21

  Beste Dirk, dank dat je in alle eerlijkheid je bedenkingen met ons deelt. We kennen je als iemand met een liefde voor Gods Woord en voor een verlangen naar opwekking. Dat delen we met elkaar! Het is ook onze oproep om biddend naar de conferentie te gaan, met een verlangend hart, en te beproeven of de geest uit God komt en of Jezus Christus gepredikt wordt (1 Joh. 4:2). Er zal op de conferentie ook veel bijbels onderwijs zijn, juist omdat we dat zo belangrijk vinden. Voor wie niet naar de conferentie kan komen, bevelen we van harte het boek ‘Er is meer!’ van Randy Clark aan dat we als EW hebben uitgegeven. Een boek waarin hij de vrucht beschrijft van het werk van de Geest door hem en anderen heen en een boek waar hij een bijbelse verantwoording geeft voor de leer van de handoplegging en overdracht van zalving. Zie https:\/\/www.thereismore.nl/#!info/c15e9 voor meer informatie over het boek. Lees ook de blogs die we publiceren ter voorbereiding op de conferentie (o.a. over de beweging van eenheid). We hopen dat iedereen die dit leest met ons mee bidt dat de conferentie tot zegen zal zijn van het Lichaam van Christus in Nederland. Dit met het oog op de missie voor al die Nederlanders die Jezus nog niet kennen als Verlosser en Heer.

 24. Maria George-den Houdijker zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 1:04

  Bedankt, Dirk, voor deze duidelijke waarschuwing! We hebben zeker de onderscheiding van geesten nodig!

 25. Trees zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 2:17

  Beste Dirk, ben heel blij met je doordenking van de uitnodiging van Randy Clark door de PKN.
  Wat is hierin de misleiding groot! Dat dit alles in Jezus’ naam plaatsvindt, vind ik zo erg. Wat is satan geraffineerd. En nu deze infiltratie in veel christelijke gemeenten! Men zoekt vaak een plekje dichtbij de gezalfde spreker (groot krachtenveld). (TRIN fire nights.) Een kleinkind werd opgedragen en in die dienst werd visualisatie gepromoot (je gaat in je binnenkamer en focus je op Jezus, net zoals Mozes die ook buiten de legerplaats met God sprak van aangezicht tot aangezicht, visioenen gaan stromen en ‘s avonds kwam er een spreker uit Amerika ”Hearing the Voice” uitleggen. Dit alles in een evangelische gemeente in Rotterdam. Het klinkt mooi, profetische woorden horen: je bent geliefd, goed en mooi. Habakuk wordt aangehaald, Habakuk draaide zich om, visioenen kwamen. Een andere Pinksterpreek uit deze gemeente: de discipelen stonden te shaken en de spreker ging over om Toronto te promoten: (gillen/vallen/lachen, en ja de heilige geest mag doen wat hij wil, want hij is god werd gezegd (bewust kleine letters geschreven). En niets over het mooie talenwonder op de Pinksterdag dat een ieder het evangelie in zijn eigen taal hoorde. Ik las dat deze spreker ook uitgenodigd wordt in PKN gemeentes.
  Tongentaal:op website van marc verhoeven artikel25-4-2016 “Azusastreet en de geboorte vd Pinksterbeweging”. In Visie (EO) las ik dat sommigen weer van de tongentaal af willen komen. Het boek “Waarlijk Vrij?” van Els Nannen vind ik een aanrader. Het verstaan van de Schriften: vaak wordt een tekst aangehaald en uit de context gehaald.
  Ik vind e.e.a. (Kingdom Now: wonderen/tekenen) super gevaarlijk en niet bijbels, de mens staat in middelpunt, hij/zij moet zich lekker voelen.
  Zondenvergeving en eeuwig leven is niet (meer) genoeg… er is meer… IK wil meer en NU. Men beschikt erover, men wordt… als God en was dat niet onze zonde in het paradijs?
  Deze (kundalini) geest, laat je er niet mee in en als je het wilt onderzoeken: bid net als Dirk om bescherming, om geopende ogen om de geesten te onderscheiden.

 26. anoniem zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 7:24

  Je moet altijd Gods Woord toetsen, maar wel volledig, onderstaande teksten zouden ter vergelijking ook biddend bekeken moeten worden:

  Lukas 3:16

  Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: Ik doop u wel met water; maar Hij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben den riem van Zijn schoenen te ontbinden; Deze zal u dopen met den Heiligen Geest en met vuur; (hier dus dat vuur)

  Marcus 16 (als Jezus afscheid neemt van de discipelen en naar de Vader gaat zegt Jezus als afscheidswoorden:)

  En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken.

  Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. (hier dus genezingen en tongentaal, duivelen uitwerpen)

  hand 19:6

  En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden.

  9: Maar als sommigen verhard werden, en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van den weg des Heeren voor de menigte, week hij van hen, en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van zekeren Tyrannus. (hier dus ook negatieve reacties op de tongentaal en profetie van de nieuwe gelovigen!)

  11. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus;

  12. Alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken, en de boze geesten van hen uitvoeren. (hier gebeuren volgens de bijbel ook ongewone dingen, zelfs door een doek)

 27. Jochanan zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 8:25

  Korte reactie op ‘anoniem’, Luk. 3:16 wordt gevolgd door vers 17, dit vers geeft een toelichting op vers 16. Het tarwe in vers 17 staat tot het dopen in Heilige Geest. Het vuur uit vers 16 komt overeen met onuitblusbaar vuur uit vers 17. Men dient altijd een vers in de context te laten staan en zo ook te lezen en leren verstaan. Vuur is geen synoniem voor vurig zijn.
  Dat geldt ook voor al uw andere opmerkingen. En niet alleen dat, je dient je ook af te vragen of de genoemde teksten 1 op 1 van toepassing zijn op de gelovigen van nu, die leven in deze tijd?

 28. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 11:21

  Dank voor de waarschuwende woorden Gods, Dirk.

  1 Tim. 4:1 ,,Doch a) de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen b) afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, a)2 Tim. 3:1. 2 Petr. 3:3. Judas:18.
  b) Matt. 24:23. 2 Thess. 2:3
  :2 Door geveinsdheid der LEUGENSPREKERS, hebbende hun eigen geweten (als) met een brandijzer toegeschroeid.

  Dit moet ons dus wel worden voorgehouden en voorgesteld . Zodat we ongoddelijke fabels, twist en onenigheden gaan verwerpen en mijden gaan. We worden ook opgeroepen tot getrouwe ambtsvervulling.

  Niemand haastelijk de handen opleggen, en heb geen gemeenschap aan anderen hun zonden, bewaar uzelf rein (1 Tim. 5:22). Door en in onze eigen krachten, zal zo’n heilige levenswandel niemand van ons gelukken, en is onbegonnen werk. Wat San Tjoa helemaal bovenaan, juist weergeeft is o.a. ook: Blijf verre van het occulte. En God is geen God van wanorde maar van vrede.

 29. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 11:26

  Dirk:

  1 Koningen 8: 10 en 11
  En het geschiedde, als de priesters uit het heilige uitgingen, dat een wolk het huis des Heeren vervulde. En de priesters konden niet staan om te dienen, vanwege de wolk; want de heerlijkheid des Heeren had het huis des Heeren vervuld.

  Als God werkt zijn er verschijnselen en wonderen door de heilige Geest.
  Satan de tegenstander van God wil dat imiteren met het doel om de mens in zijn macht te krijgen.
  Het is daarom belangrijk om open te staan voor de heilige Geest die leidt in alle waarheid.

  Vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. 1 Johannes 4:1 en 2.

  Een ander verschijnsel in het Oude Testament is te lezen in Exodus 34: 29: dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de HEERE met hem gesproken had.
  Weer een andere manifestatie is te lezen in het Nieuwe Testament dat Jezus over het water liep en ook Petrus. Mattheüs 14:29: Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen. Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen.

  Beide evangelisten die in het commentaar worden genoemd, zijn mij niet bekend.
  Het is belangrijk om te waarschuwen tegen gevaar, maar niet alles is fake.

  Vriendelijke groet,
  Lies

 30. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 11:45

  Volgens de bijbel leven wij nu in de bedeling van genade en niet van genezingen en wonderen, al komen deze incidenteel wel voor !

  Toen Jezus op aarde was werden veel mensen door Hem genezen, dit als een vooraf spiegeling van wat er in het Duizend jarig rijk gaat gebeuren als mensen ziek worden. Zij zullen dan zeker genezen door een wonder.

 31. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 11:49

  Sjalom Dirk,

  De foto heeft het juiste beeld vastgelegd. Mensen die achterover liggen klopt gewoon niet, dat is een oordeelshouding. Nog een onderdeel is het uitreiken van een certificaat, het “bewijs van deelname”. Dit doet mij denken aan een zichtbaar geschenk die een binding met de leider in stand houdt. Griezelig, want juist gesneden en gegoten beelden werden onder mijn volksgenoten verboden. Het lijkt zo onschuldig dat plechtige moment van uitdelen van certificaten. Juist dat zichtbare en tastbare beeld verbind je met het gedachtegoed.

  Ook hier stel ik vragen: waarom moet alles in tongen? Waarom moeten mensen opgevangen worden voor het geval dat zij vallen. Leuk hoor om te horen zeggen: we zijn bezorgd over je als je wat ongelukkig valt of in elkaar zakt. Voor mij rammelt het aan alle kanten. Wat zegt Yeshua daarover? Belegde Hij genezingsdiensten?

  Het verstaan van de Schriften is luisteren naar de uitleg, meer niet. De gezonde en zieke mensen gingen op Sjabbat naar de synagoge. Dat waren geen genezingsdiensten, maar regulier onderwijs vanuit de Thora. Provocerende woorden of gedachten kende Yeshua. Hij wilde laten zien dat Hij hen doorzag en dat G’d de diepste gedachten weet, voor Hem is niets verborgen. Dat moest geleerd worden aan de mensen. De bewustwording waarom je aan Yeshua iets vraagt moet je beseffen dat Hij almachtig is. Zoek je lichamelijke of geestelijke genezing. Een wereld van verschil die laat zien wie Yeshua voor jou persoonlijk is. G’d is een hulp in nood, maar niet een noodhulp. Ook dat moet worden geleerd.

  Het woord genezingsdiensten roept een associatie op dat er genezen gaat worden. Iedereen die niet genezen wordt druipt af en het krijgt de geur van kwakzalverij en (boeren)bedrog.

  Een aanbiddingsdienst kan heel veel mensen iets zeggen en men kan onder de indruk daarvan komen. Maar wat voegt het toe aan hun geestelijke leven? Of schop ik nu tegen heilige huisjes aan? Dan toch maar de binnenkamer en daar bespreken met G’d. Zie 1 Kronieken 4:9-10. Dat zijn ongewone dingen in onze ogen, maar wel heel gezond voor de ziel.

 32. floor de best zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 11:50

  Afgelopen jaar kwam Hans Maat op onze gebedsmorgen in Katwijk.
  Ik zelf zie hem als een doorbraak in de protestante kerk. Ik ga niet met allerlei teksten gooien.
  Ik geef het volgende advies: Lees het boek van Randy Clark: Er is meer. Dan ontdek je zijn zoektocht en doorzie je meer.
  Lees dan het boek: Opwekkingen in de geschiedenis van Theo Veldhuis.
  Ik zelf wil geen opstakel zijn van Gods Geest.
  Lees en ontdek en durf zelf deze conferentie te volgen. Doe ik ook.

 33. Paula Hoekstra zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 12:30

  Indertijd heb ik ook het boek van Jessie Penn-Lewis gekocht in Nederlandse versie, het werd namelijk erg aangeprezen . Ik was/ben erg beïnvloed door de kwade machten die er heersen en waar we ons vaak door laten leiden en vaak geen weet van hebben en ook de bijbel naar eigen believen vertalen. Ik ben dankbaar dat Dirk deze praktijken durft aan te roeren, want dit is niet uit God. Het is een gegeven dat een mens over het algemeen behoefte heeft aan zichtbare openbaringen en daar speelt satan aardig op in. Laten we dankbaar zijn als we rust en vrede door Gods Geest mogen ervaren als we bidden en hebben we ook niet een taak gekregen om van Jezus te getuigen?? En dat is vaak moeilijk genoeg.
  Dirk bedankt en ik zal voor je bidden.

 34. Ivon zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 13:12

  Beste Dirk, even een kleine reactie als het mag t.a.v. Anoniem
  We kunnen ons ook volgende vraag stellen:
  Voor wie waren deze wonderen en tekenen bedoeld,
  aan wie adresseerde de Heer Jezus en apostelen zich in hier in bovengenoemde teksten?

  Met name Israël was het volk van wonderen en tekenen.
  Maar:
  – Paulus liet Trofimus ZIEK achter in Miléte (2 Tim. 4:20)
  – Paulus gaf Timotheüs medisch advies in plaats van hem te genezen (1 Tim. 5:23)
  – Paulus ZELF had ook kwalen die niet genezen konden worden (2 Kor. 11:30; 12:5-10)

  Mijns inziens is dit op z’n minst veelzeggend.
  Verder waarschuwt de apostel Paulus met de volgende woorden:
  “Want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus.” – *2 Korinthiërs 11:13*.

 35. Jan Stoffers zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 14:47

  Goedemiddag Broeder Van Genderen,

  Geweldige artikelen schrijft u. Ik schrok in eerste instantie van uw “reclame” voor het EW. Ik weet welke sprekers er uitgenodigd worden, maar las gelukkig dat dat hetgene was wat u verontruste. Ik sluit mij aan bij zuster Trees (nr. 25) in de reeks. Ik doe zelf al jaren onderzoek naar deze zaken (dat zegt niets natuurlijk, want ik ben ook maar een eenvoudig man )maar ik kan u één ding met volle overtuiging vertellen. Dit is niet van God met een grote G maar met een kleine. Randy Clark is zelf geïmparteerd door Rodney Howard Browne met een verkeerde geest en dit is een ander evangelie en een andere jezus en een andere geest waar Paulus het over heeft. De grootste misleiding aller tijden. De duivel komt als een engel des lichts en is daarom moeilijk te onderscheiden.

  TRIN, Jesus culture zijn hier onderdeel van. De Kanaconferentie uit de jaren 50 van John Wimber heeft het evangelie meer slecht dan goed gedaan is een uitspraak van een bekende evangelist en dit is vele malen erger. Ik kan dit niet “lichter” omschrijven omdat het een heel erg in- en intrieste zaak is wat hier gebeurt in Nederland. Dit is de Kundalinigeest die in de kerk zich voordoet als de Heilige Geest en een imitatie is van de echte Geest die in Romeinen 8 vers 16 beschreven wordt: “Zijn Geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn”. Veel Zegen verder op uw werk en ontzettend bedankt voor dit artikel.

 36. wim J zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 15:19

  Uit ontzag en liefde voor De Naam van God, behoren we gedragsregels van ons mensen te toetsen, zelfs waar voor gezegd wordt te staan, of de leer van mensen over de Bijbel, zelfs wanneer zij zeggen in Gods Naam of de Naam Jezus, of de heilige Geest te komen.
  Johannes de doper moet heel duidelijk zijn geweest, toen hij als heraut van de komende Messias optrad in Bethabarah [Zijn naam betekent: Jahweh is genadig].

  Lees Dan9:….26-27 wat het volk van Daniël te wachten stond in de dagen van Messias, of hoe het volk en velen, nog heden ten dage over de Beloofde – De in de dag van de verlossing [heils] gekomen Knecht- dachten, denken, spreken, of Zijn Naam op ondoordachte wijze gebruiken; Jes49:7a “Zo zegt de HERE, de Verlosser Israëls, zijn Heilige, tegen de verachte Ziel, tegen Hem van Wie het volk een afschuw heeft, tegen de Knecht van heersers: ..“

  In die context kan dan duidelijker worden, wat de Farizeeën als antwoord ontvingen: [Joh1:25] en zij vroegen hem: Waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de Profeet? 26 Johannes antwoordde hun: Ik doop IN water, maar midden onder u staat Hij Die u niet kent!!
  27 Hij is het Die na mij komt, Die vóór mij geworden is, bij Wie ik het niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken…

  Matt3:1-12 vult overduidelijk aan wat Johannes getuigde, lees goed de context en dan blijkt duidelijk, dat het hier over Gods grote barmhartigheid gaat, maar ook, dat het Lam Gods als geen ander de bevoegdheid toegeschreven werd om in vuur te dopen, d.w.z. de aangezegde oordelen uit te voeren.. Luk21:20-24!! De discipelen waren toen een half jaar daarvoor uit de stad gevlucht.
  Flavius Josephus beschrijvingen’ liegen er ook niet om, hoe stad en tempel verwoest werden, slachtoffer en graanoffer konden niet meer gebracht worden, op de dag af, dat de Babyloniërs eeuwen daarvoor ook zo hadden huis gehouden; lezen Matt27:51 en Hebr1 MaL3-4

 37. henk liebeek zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 15:22

  Broeders en zusters, Waar blijft de Liefde voor Christus en het Heilige van G”D als we ons inlaten met dit soort vermeende geestelijke praktijken. Wat heeft het mij geholpen om in een moeilijke levensfase om geheel op MIJN HEILAND te kunnen vertrouwen en te weten vanuit het WOORD : Wat HIJ doet dat is welgedaan en hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Zonder de Heilige Geest kunnen we niets doen, leren of begrijpen. Aan Jezus voeten is de beste plaats. Daar heb je geen conferentie voor nodig die meer vragen oproept dan Bijbels gefundeerde antwoorden.
  Persoonlijk heeft het mij geholpen om biddend een uittreksel te maken van wat de Heere Jezus de apostelen heeft laten opschrijven/notuleren, in o.a. het evangelie naar Mattheus. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel G’Ds hulp genieten zou….! We hebben zo’n geweldig BOEK gekregen van onze Hemelse VADER en de leiding van de Heilige Geest, wat wensen we ons nog meer. Zie naar Christenen die zonder dit BOEK maar wel onder de leiding van ZIJN Geest volharden in het geloof en zelfs vruchtbaar zijn en dat zeker niet in eigen kracht maar in de kracht van Hem die altijd bij hen is. Laat men er als je blieft geen kermis attractie van maken want G’D is zo Groot en zo Heilig en Hij wil ons aller VADER zijn, laten we maar gewoon doen waar Hij ons voor toegerust heeft en daar is zo’n grote diversiteit in.
  Mijn gebed hierbij is: “Heer ai maak ons Uwe wegen naar Uw Woord en Geest bekent, leert U ons hoe die zijn gelegen en wat U van een ieder van ons verwacht. Om samen zo het Lichaam van Christus te vormen naar Uw behagen”! Shalom wens ik een ieder van U en dat de HERE G’D centraal mag staan in ieders leven Amen.

 38. jedeha zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 15:45

  Door onderricht ben ik er altijd van overtuigd geweest dat de soldaten wel achteruit deinsden maar dan zéker voorover ter aarde vielen, toen de Heere Jezus Christus antwoordde: IK BEN .

  Over of boven het gehele onderwerp kan men Hebreeën 6 : 5 zetten. Wij Protestanten hebben altijd geleerd dat, toen de CANON gesloten was in plm 95 Anno Domini, de tekenen en wonderen ook langzaam afnamen. SOLA SCRIPTURA.

  De Heere God is vrijmachtig/soeverein te handelen zo HIJ wil. [Niet wij].

 39. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 16:10

  Bedankt Dirk voor je duidelijke stuk.

  2 Timotheüs 2:3-4
  3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.

  De genade van God is voor veel mensen niet genoeg, men vult het daarom zelf in om toehoorders te krijgen. Voor gelovigen en niet-gelovigen zijn wonderen en tekenen aanlokkelijk incl. alle verzinsels, maar wat is Waarheid?? Welke geest(en) zitten erachter?
  Satans leugen heeft al zo’n succees dat de wereld God de schuld geeft van de chaos en ellende. Satan wordt niet eens genoemd.
  We leven in een tijd dat de kerken kennis over de wederkomst moeten delen met de christenen die er tot nu toe geen aandacht voor hadden. Het schijnt dat 95% van de wereldbevolking het evangelie al heeft gehoord en dat er nog ca 5% = 200 milj. mensen bereikt moeten worden. De zendingsopdracht nadert haar voltooiing en met al die miljoenen mensen op de vlucht betekent het dat de tijd dringt.

 40. Bert van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 16:24

  Bedankt Dirk
  Je heb het weer goed verwoord
  Ik wik hier ook niets meer mee te maken hebben
  Ik heb hier ook wel wat ervaringen mee
  Maar laten we ons als je blieft houden aan het Woord

 41. jedeha zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 16:26

  P.s. omdat Het Woord, gepredikt door de Apostelen, door de Heere God bevestigd werd door tekenen en wonderen omdat Het Woord nog niet compleet was. In principe waren het de tekenen voor de toekomende Eeuw (Het Duizendjarig Vrederijk) nu al (tijdelijk) ter beschikking om Het Woord te bevestigen.

  Verder vind ik persoonlijk de gekten in de misleide Christenheid het onbevoegd uitoefenen van de Geneeskunst.
  Zij die ziek zijn hebben een Geneesheer nodig en Christus Zelf zegt dat De Heilige Geest: het uit het Mijne zal nemen en het u verkondigen, en de toekomst zal Hij u verkondigen…

  Joh. 15 : 26 en 16 : 9 t/m 14

 42. Henk van Blitterswijk zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 16:52

  Dag Dirk,
  Mij vallen twee dingen op bij je tekst. Ten eerste komt je tekst behoorlijk wantrouwend en onvriendelijk over. En dat lijkt me niet goed. Zo moeten we toch niet in het lichaam van Christus met elkaar omgaan!

  En ten tweede raak je allerlei onderwerpen aan waar veel vanuit de Bijbel over te zeggen is en daar schrijf je dan in één of twee regeltje over. Zo komen we niet verder. Laten we eens één onderwerp nemen en dan in de breedte en diepte bekijken wat er over in de Bijbel staat.

  En dan ook het Hebreeuws en het Grieks als dat nodig is. Opnieuw luisteren naar wat er in het Woord staat. Zonder vooraf ingenomen standpunten. Bijvoorbeeld vallen op je gezicht komt negentig keer voor in het Oude Testament. Dat kan uit eerbied voor een belangrijk iemand zijn, maar soms is dat niet het geval. Waarom valt men dan? Een aantal keer door Gods aanwezigheid. Zullen we samen al die negentig keer één langs gaan? Dat helpt ons verder dan deze one-liners.

  En dan graag ook samen verdiepen.
  Zou je die uitdaging aan willen nemen?

 43. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 17:11

  Dit lijkt me een zeer kwalijke zaak en zoals in vraag/antwoord stelt klinkt niet vanuit Gods Woord. Het is niets anders dan occultisme, helderziendheid om al te voelen wat iemand uit de zaal of wie dan ook voelt. En ik vind al die antwoorden en vragen die Dirk stelt heel goed onderbouwd en ik zou als men zijn leven en gezondheid in Gods handen neergelegd heeft niet naar zo’n meeting gaan. Je komt bedrogen uit al ben je misschien van al je kwalen verlost. Want gekke geluiden en achterovervallen zegt al genoeg. Hiermee kom je verder van de Here af te staan. Laten wij maar Gods Woord alleen volgen. We leven in verwarrende tijden zoals ook voorzegd is door de Here Jezus zelf.

 44. bernhard zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 17:17

  vraag 1: moet het via impartation? Nee, maar het kan wel zo. Elisa moest erg zijn best doen om het van Elia te krijgen,
  1 Tim. 4:14 Gebruik de gave die je hebt gekregen toen de leiders in de gemeente je samen de handen oplegden.
  … of kan de Heere ook zonder bemiddeling … Tuurlijk kan dat ook. Dat sluit het eerdere niet uit.
  vraag 2: liggen in de Geest 1 Samuel 19: gaat over Koning Saul 23 Toen ging hij derwaarts naar Najoth bij Rama; en dezelfde Geest Gods was ook op hem, en hij, al voortgaande, profeteerde, totdat hij te Najoth in Rama kwam. 24 En hij toog zelf ook zijn klederen uit, en hij profeteerde zelf ook, voor het aangezicht van Samuel; en hij viel bloot neder dienzelfden gansen dag, en den gansen nacht. Daarom zegt men: Is Saul ook onder de profeten?
  Dat lijkt me nog een stapje verder gaan, in je blootje profeteren en een hele dag en nacht zo te liggen. Wat je beschrijft, Dirk, valt dus nog mee.

 45. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 18:11

  Eens met dit artikel en goed dat je er voor waarschuwt, Dirk.
  Vroeger ook wel bij zulke conferenties geweest……jaren ’80….wist toen niet beter…..en ik verlangde ook naar ‘meer’ na bewust tot Geloof gekomen te zijn.
  Maar na zo’n conferentie gaat het leven gewoon nuchter verder met al z’n ups en downs en blijf je Gods Woord lezen en Hij blijft je leiden als je hart oprecht is en bewaart je.
  Zou het niet zo met zeer veel gelovigen gaan, die die conferenties bezoeken?
  Eens met Adriana, reactie 21.

 46. Neeltje zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 19:05

  De doorn van Paulus was geen ziekte. De bijbel legt zichzelf uit: zie teksten Ez. 28:24 en Num. 33:55, Paulus had last van mensen. De satan sloeg hem met vuisten opdat hij zich niet zou verheffen. De satan werkt altijd door mensen heen die zich hiervoor laten gebruiken. Als de mensen Paulus allemaal na zouden lopen en het met zijn boodschap eens zouden zijn dan zou de hele wereld achter Paulus aan kunnen gaan, dat verhinderde de satan door mensen op zijn pad te sturen die het hem moeilijk maakte. En Paulus had er maar wat last van! Maar Paulus was gehoorzaam aan Gods woord! Kan dit van ons ook gezegd worden? Gaan wij naar de mensen toe en sturen wij de ziekten weg in de naam van Jezus? Hier is moed voor nodig! Je zal gaan ervaren dat satan je zal proberen te stoppen. We moeten stoppen met anderen te oordelen die voor anderen bidden en ziekten wegsturen in de naam van Jezus! Ga doen wat Jezus zei en je zult zegen gaan ervaren voor anderen en voor jezelf! Dit heeft de wereld nodig en ook de gemeenten. Als iedere christen zou gaan doen wat Jezus heeft gezegd: leg zieken de handen op enz enz.. dan zou de wereld gaan zien wie onze God is! We hebben alles al ontvangen, maar we moeten er gebruik van gaan maken. Ef 2:6 We zijn met Hem gezet in de hemelse gewesten. Veel zegen toegewenst

 47. Winnie Wijling zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 19:14

  Beste Dirk, ben blij dat er wederom gewaarschuwd wordt voor dwaalleraars. Ik heb je column gelezen en ben toch bang dat heel veel christenen denken dat dit van God komt, ik wens je Gods rijke zegen toe.

 48. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 19:26

  @Henk van Blitterswijk -reactie 42-
  Waar ziet u de onvriendelijkheid bij Dirk? Die zie ik niet.
  En tegenover bepaalde aspecten bij sommige predikers, daar mag u best uw vragen bij stellen, zoals Dirk dat ook heeft gedaan. En alles blijven toetsen aan de Heilige Schrift: “Komt het overeen met het Woord van God N.T./O.T. en van wat er wordt verkondigd?” “Brengt het blijvende vruchten voort?” Zo te zien niet, want sommigen zijn toch al afgehaakt en dat is hier ook te lezen. Tegenwoordig kun je niet voorzichtig genoeg zijn.

 49. Thea zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 20:39

  Reactie op nr. 37 Henk Liebeek. Amen! En op nr. 42 Henk van Blitterswijk. U heeft het commentaar van Dirk niet goed gelezen. Dirk heeft het niet over voorover vallen maar achterover vallen, waar hij ernstige vraagtekens bij heeft.

 50. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 22:19

  Beste Dirk,

  Waar leggen wij de nadruk op? Lijkt het niet erg op Mattheüs 7:21-23 waar de nadruk tegenwoordig op wordt gelegd? Wat is nodig? Liefde, barmhartigheid en bewogenheid. Zie 1 Korinthe 13:1-3. Mensen om ons heen helpen in hun nood en verdrukking is bij God veel belangrijker dan alle gaven, tekenen, wonderen, genezingen enz…… Mensen zijn tegenwoordig zo zelfzuchtig en denken vaker aan zichzelf dan aan anderen. Als ik maar mijn ervaring krijg, enz. Vul maar in. Door wereldgelijkvormigheid word je kwetsbaar voor verzoekingen. Ga je het geestelijke niet meer zien. Kan je een reine geest niet meer van een onreine geest onderscheiden. Het vervormt je karakter en geweten, zodat je niet meer weet wat goed of fout is. Waarom hebben wij al die troep nodig als wij niet onze naaste willen helpen? Echt, het is zeer onrein om het occulte op te gaan zoeken. Het evangelie moeten wij weer kunnen zien. Het juiste perspectief op een godvruchtig leven moeten we weer leren ons op te kunnen focussen. Het zijn helemaal geen grootse zaken. We moeten worden als de kinderkens. “De Here bewaart de eenvoudigen,…..” (Psalm 116:6A) NBG51.

  San

 51. Gieni zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 23:33

  Dank je Dirk dat je de machten en krachten der duisternis aan de kaak stelt. Je doet het overigens in alle liefde omdat je een kind van God bent. Over engelen gesproken, de satan heeft ook engelen.
  Lieve zusters en broeders, ga hier NIET naartoe!!

  Dirk ik bid dat onze Hemelse Vader je stevig in Zijn liefdevolle armen houdt zodat je in Zijn kracht nog lang door kan met jouw bediening van Hem ontvangen.

  Shalom.

 52. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2016 om 23:44

  Beste broeders en zusters,

  Wat een veroordeling spreekt er uit de meeste stukjes. Ik vraag mij af of jullie de Bijbel goed hebben bestudeerd om hierover zulke stevige uitspraken te doen.
  Ik geloof in een God die bovennatuurlijke dingen doet en zijn kinderen uitrust om in deze wereld een getuige te zijn van Zijn liefde maar ook van Zijn kracht. Er staat toch in Handelingen 1 dat de kracht van de Heilige Geest over ons zal komen. In deze kracht gingen de discipelen er op uit en God werkte mee door tekenen en wonderen. Deze tijd kenmerkt zich door leeglopende kerken. Zou het niet kunnen zijn dat er weinig kracht van God zichtbaar en voelbaar is in onze gemeenten omdat wij de God van de Bijbel tegenwerken met onze eigen inzichten, meningen en leerstellingen. Jezus Christus is gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde, Hebr. 13:8.
  Ik roep jullie dan ook op om inderdaad de geesten te beproeven, of zij uit God zijn maar dan moeten we wel zelf het initiatief nemen en zelf op onderzoek uitgaan i.p.v veroordelen op basis van een schrijven. Vriendelijke groet, Maggie

 53. Trees zegt:
  Geplaatst op maandag 5 september 2016 om 0:10

  Wat betreft het vallen: ik heb op You Tube gezien dat men er een heuse show van kan maken: hele koren tegelijk vielen met een 1 armveeg (wat een gekte!) onder pianospel en muziek, daarna nog een groep tegelijk die vooraan onder het podium zaten. En dat ging zo wel tien minuten door. Werkt God zo? Het was afschrikwekkend eng. Degene die deze avond leidde heette Benny Hinn, van het bekende boekje “Welkom Heilige Geest”.
  Verder las ik nog dat een bekende genezer uit Leiderdorp zich door Benny Hinn heeft laten inzegenen: wil je een dubbel deel ontvangen? Nou u krijgt een driedubbel deel …viel daarna in de geest..
  Maar welke geest? Dit is toch duidelijk…

 54. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 5 september 2016 om 9:11

  Dank je wel, Dirk voor dit Bijbels onderbouwde commentaar. Een christen dient zich verre te houden van plaatsen waar satan zich verandert in een engel des lichts. Als we toch op plaatsen komen, waar we ernstig tegen gewaarschuwd zijn, stellen we onszelf buiten Gods bescherming. Als we “meer” willen, (en welke oprechte christen verlangt daar niet naar) laten we bidden om steeds weer vervuld te worden met de Heilige Geest. Dit openbaart zich in een leven in gehoorzaamheid, waarin de Heere Jezus centraal staat en we goed van Hem spreken. Niet het spectaculaire is kenmerk van het ware, maar liefde, eenvoud, afhankelijkheid. Gods zegen toegewenst.

 55. Hulzebos zegt:
  Geplaatst op maandag 5 september 2016 om 10:35

  Wat een opluchting de reactie van Maggie, ik dacht ben ik nu de enige? Waar blijft de ruimte voor de Heilige Geest als die ingeperkt wordt door ons denken. Het moet allemaal kloppen, maar bij God klopt het nooit, want God is God. En de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt, zingen we uit volle borst, menen we dacht echt ??? De Geest waait waarheen hij wil, gelukkig dat wij dat niet in de hand hebben. Toesten, jazeker daar is de bijbel duidelijk over, maar veroordelen vanuit je eigen ratio, nee dat gaat niet. Vriendelijke groet, Jaap Hulzebos

 56. Henk van Blitterswijk zegt:
  Geplaatst op maandag 5 september 2016 om 10:59

  @Marian reactie 48.

  Beste Marian,

  Sommige vragen werken als een veroordeling. Lijkt het niet op waarzeggerij? Dan geef je een opening dat mensen ja zullen zeggen. Dan plak je indirect een etiket op iemand. Dat vind ik een Christen onwaardig.

  Vergelijken met de Schrift is een prima idee. Maar dan even dieper graven en niet zomaar een tekst, dan graag alle teksten die over dat onderwerp gaan. Zo nodig speuren naar de betekenis van de grondtekst. Laten we dat gaan doen. Daar leren we dan van.

  Waarschuwen lijkt altijd goed, maar dat is niet zo. Als je waarschuwt voor iets goeds ben je verkeerd bezig.

  Groet, Henk van Blitterswijk

 57. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 5 september 2016 om 11:10

  Dirk, bedankt voor de moed en het stellen van duidelijke bijbelvaste vragen en antwoorden over deze genezingsschool leraren. Bijgaande foto zegt eigenlijk al genoeg over deze 2 geloofsgenezers. Hun bediening maakt grote indruk bij velen. Maar als ik de bizarre bewegingen, vreemde geluiden in de Geest en het ACHTEROVEN-vallen zie, dan zeg ik toch met stellige overtuiging en uit eigen ervaring:
  Zelf heb ik een opwekking gehad op 31 Oktober 1999 (hervormingsdag). Zelf noem ik het: Mijn bevrijdingsdag. Die dag heb ik God ervaren via de Heilige Geest , toen ik alléén thuis was en voor een kruisbeeld stond te bidden en mijn zonden te belijden. Opeens kreeg ik zo’n geluk zalig gevoel over mij. Ik ben toen niet ACHTER-over gevallen maar VOOR-over op mijn knieën gevallen voor het kruisbeeld.
  Ik ben er dan ook vast van overtuigd dat een opwekking, in mijn visie, alleen via de Heilige Geest kan.
  Candy Clark en Paul Martine zulle goede predikers zijn, woordelijk met de tongen. Maar een opwekking is een boodschap en opdracht van Boven om je christen-zijn in praktijk te brengen. Hierin word je geleid door de Heilige Geest in je verdere geloofs-leven.
  Aan het Evangelisch Werkverband wil ik nog vragen :
  Mijn opdracht en boodschap, ontvangen op 31 Oktober 1999 is: De oecumenische gedachte.
  Al 16 jaar ben ik bezig om deze boodschap onder de diverse Christelijke kerken en organisaties onder de aandacht te krijgen. Nu bij de Raad van kerken in Nederland. Want de éénheid onder de christelijke kerk is nog ver weg. Hub.

 58. xandra zegt:
  Geplaatst op maandag 5 september 2016 om 12:05

  Meneer Hulzebos (55), Nee u bent niet de enige. Eens met u en Maggie (52).
  Daarom is ook een goed stukje voor de volgende keer: ‘is er nog wel geloof?’

  Maar moet ons dat (nog) verbazen?

  Mensen praten elkaar ook erg na.

  Ik zeg liever wat minder dan dat ik het risico loop de werken van de HG te veroordelen, moet er niet aan denken.
  Hoewel sommige gedeelten uit het stukje van Dirk wel vreemd zijn.

 59. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op maandag 5 september 2016 om 13:19

  Hallo Dirk, na al die reacties gelezen te hebben, kan ik alleen voor mijzelf spreken. Als eerste Dirk, dank je wel, dat je zulke onderwerpen naar voren brengt. Ik lees geen veroordeel in het schrijven, maar meer een waarschuwing.

  Ik heb eerst Johannes 16:5-15 gelezen, de Geest ook de Trooster genoemd komt alleen van God en Christus af. Hele diepgaande teksten. Daarna Handelingen 2, nadat de Heilige Geest was uitgestort, begonnen zij in talen te spreken, zodat ieder die buiten was het evangelie konden verstaan in hun eigen taal. Velen werden geraakt in hun hart, en Hand. 10:44-46, lezen we ook over de Heilige Geest op de eerste heidenen. Niet door Petrus maar door God/Christus zelf.

  Nergens lees je over chaos, en wanorde. Nergens lees je dat de ene zondige mens de Heilige Geest overbracht op een ander zondig mens. Altijd deed God en Christus dat zelf. Het was kracht van boven.

  Zodra wij onrust voelen, of afkeer… is als het ware al een waarschuwing. Gods Geest kan nooit samen gaan met de geest van de duisternis. God waarschuwt zo vaak, meer als dat wij soms beseffen. Wij mogen bidden om onderscheiding van geesten, Christus laat ons daar nooit alleen in worstelen.

  Lukas 10 vers 20, “Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderwerpen zijn, maar verblijd u dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel”. Dát is waar het over gaat bij de Heer.

  Door de Heilige Geest groeien er vruchten, Galaten 5:22, dat is de uitwerking van de Geest van God en Jezus Christus. Op deze manier mogen we groeien, tot eer van God de Vader door middel van Jezus Christus heen.

  Vinden we op zo’n conferentie de vruchten van de Geest van God… of vinden we daar alleen egoïsme (want IK wil gevuld worden) wanorde en chaos.
  Iedere gelovige mag groeien… maar dat kan alleen met Jezus Christus. Tenslotte is Hij het die de Trooster/Geest uitdeelt.
  Ga naar Hem persoonlijk toe, en vraag in gebed.

  Hartelijke groet, Esther.

 60. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 5 september 2016 om 18:32

  Dirk waarschuwt, zodat niemand verloren gaat.
  Als je afdwaalt van onze Vader, is het zo moeilijk om weer bij de Here terug te komen.
  Zie het alstublieft niet als een aanval, maar als een bemoedigende waarschuwing.
  Voorbeelden te over van christenen die vervallen in de verkeerde geest.
  Het kan allemaal goed bedoeld zijn om de kerk, gemeenten weer nieuwe zingeving te geven, met dit soort activiteiten.
  De meeste kerken en gemeenten die nu nog groeien, worden vaak niet bevolkt door nieuwe gelovigen. Maar door christenen die het in hun eigen gemeenten niet meer konden vinden.
  Vaak zijn dat gemeenten in vorming met een groot show element. Om de mens in extase te krijgen. Bedenk dat hier demonische elementen in voorkomen.
  Vreemd dat wij niet een eenvoudige gemeente kunnen zijn. Waar gezamenlijk wordt gebeden. Het Woord wordt verkondigd. Onze Vader alle lof krijgt. Waar de Heilige Geest aanwezig is, en de Here Jezus ons verschoont van onze zonden.
  En daar zal heus wel genezingen plaatsvinden, voor geest en lichaam. Maar alleen als onze Vader het belangrijk vindt. Het is zijn genade. Bij apostel Paulus… de Here zijn genade, was voor Paulus genoeg.
  Als wij naar de Here Jezus kijken, en zijn leerlingen. Zij waren timmerman of visser. Niet gestudeerd of enig aanzien. Alleen apostel Paulus had aanzien, was geleerd in de joodse wet en vervolgde christenen. Op enig moment was hij blind en hoorde de stem van de Here Jezus. Waarom vervolgt u Mij?
  Apostel Paulus stichtte vele gemeenten. Daar werd het woord verkondigd en liederen gezongen, ter eer van onze Vader.
  Dit gebeurde in alle eenvoud. Zij verkondigden het evangelie. En zij behandelen een ieder, door goed te doen.
  Biddend een relatie onderhouden met onze Vader. Laat zien dat u zich onderscheidt door goed te doen. Barmhartig, liefdevol, medeleven tonen,…in de voetsporen met de Here Jezus.
  Als u de gelegenheid voelt, verkondig het evangelie. Vertel over de Here Jezus.
  Ga in liefde met elkaar om. En bestudeer de bijbel.
  Dit is wat de Vader van ons vraagt.

 61. Nel Altena zegt:
  Geplaatst op maandag 5 september 2016 om 18:37

  Dag Broeder Dirk,
  Je waarschuwende artikel gelezen en alle reactie daarop.
  Wat me opvalt is dat ieder z’n mening geeft maar niemand reageert met de opmerking dat we hiervoor moeten bidden, dat God z’n kinderen beschermt en harten aanraakt die nu in verwarring zijn.
  HIJ is de enige die bescherming kan bieden.
  Hartelijke groeten, Nel Altena.

 62. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op maandag 5 september 2016 om 22:00

  Dank je wel Nel Altena, gebed is het hoogste wat we kunnen doen. En dank je wel dat je ons daar op wijst. Soms vergeten we het belangrijkste. Bidden voor elkaar. Onze Heer alleen kan die veilige bescherming geven.

  Hartelijke groet, Esther.

 63. waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 5 september 2016 om 22:28

  Heb nagedacht over het voorover vallen en achterover vallen.
  En ben tot de conclusie gekomen dat achterover vallen nooit van Godswege kan zijn. De Heilige Geest zal nooit iemand achterover laten vallen, terwijl er dan 2 mensen moeten zijn die hem/haar opvangen om maar niet op het achterhoofd te vallen. Wat zeer gevaarlijk is.
  Stel dat iemand alleen is en zogenaamd in de geest is en achterover valt met een smak zoals op het plaatje te zien is en er is niemand bij om op te vangen……

  De soldaten bij de gevangenneming van Christus Jezus deinsden terug en vielen ter aarde. Terugdeinzen en ter aarde vallen wil zeggen: achteruit/achterover vallen.
  De soldaten waren “vijanden”. En als een vijand van de IK BEN met de IK BEN een ontmoeting heeft dan zal het altijd onder leiding van de satan achterover vallen. Want satan wil niet dat zijn dienstknechten zich buigen voor de Christus Jezus.
  Want:
  voorover vallen op het gezicht is de “BUIG” houding. Het gezicht valt dan op de handen/armen.

  Degene die oprecht Christus Jezus zoekt en een ontmoeting heeft met de Heerlijkheid des Heren zal voorover gaan. Door de knieën. Uit eerbied en ontzag. Onder leiding van de Heilige Geest. Er behoeven geen mensen aanwezig te zijn om hem/haar op te vangen. Er is geen gevaar.

 64. Ivon zegt:
  Geplaatst op maandag 5 september 2016 om 23:03

  Eens met Esther 59 en Rene 60 en de goeie raad van Nel 61.

  Duidelijk en logische uitleg, W/lelie 63 ,
  uiteraard wil de tegenstrever NIET dat wij voor de Heere Jezus buigen, hoe kan het ook anders?!

 65. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 september 2016 om 10:55

  Heel erg bedankt Dirk ik ben het helemaal met je eens. Wie is de Heilige Geest Hij is God zelf. Hoe komt Hij in onze harten. Door geloof in onze harten te leggen. Een ontmoeting met de Heilige Geest
  gaat gepaard met erkenning van onze zonden. Op dat moment zijn wij er niet blind voor onze zonden.
  Tegelijkertijd laat Hij het kruis zien en maakt Christus groot en troost ons met vergeving. God’s
  wegen zijn zoveel groter dan onze wegen gelukkig maar.
  Ik durf te zeggen op grond van de Bijbel GA ER NIET HEEN.
  God is soeverein !

 66. Cees van Beek zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 september 2016 om 11:47

  Ik vind het erg wat Dirk doet terwijl ik het wel snap. Hij brengt zijn twijfels over op grote groepen mensen die daarmee aan de loop gaan zonder onderzoek wat nu het werk van God is en van de boze. Vrijwel alle ongecensureerde opwekkingsverslagen spreken van als dood neervallen (het wordt vaak vergeleken met een slagveld en daar liggen soldaten alle kanten op, toch?), alle kanten op in de geest, soms uren en dagen volkomen bewusteloos geveld door de Geest, wonderen van genezing, van vergeving en van bevrijding (Griekse woord voor behouden).

  Moet je je voorstellen dat als God neerdaalt op dode materie als de berg Sinaï is, dat miljarden tonnen rots gaan staan te beven en schudden, de berg rookt en donkerheid omhult haar. Het volk Israël en Mozes beefden allen. Dat kan ook niet anders als God op aarde neerdaalt. Kan het dan zijn dat een levend mens valt, schudt en beeft en lacht als Gods Geest krachtig neerdaalt op hem of haar? Je kunt God nu eenmaal niet in onze box stoppen. Je kunt het wel maar Hij schuift die onmiddellijk opzij want Zijn wegen zijn nu eenmaal onze wegen niet.

  Ik moest ook nog denken aan die 120 in de bovenzaal toen Gods Geest met Pinksteren krachtig neerdaalde. Zij werden voor dronken mensen gehouden (vol zoete wijns). Wat doen dronken mensen: die lallen, wankelen, vallen en zijn beneveld. Zij waren dronken van de Geest en met vuur toch? Zij waren niet vervuld met wijn maar met de Geest zoals Paulus nog eens in de Efezebrief uitlegt.

  Tot slot zou ik mensen die niet wedergeboren zijn, geen vrede met God hebben en die Paulus een natuurlijk mens noemt die niet begrijpen de dingen die van de Geest van God zijn, immers die zijn hem of haar een dwaasheid, zich buiten het gesprek te houden en te vluchten naar Christus die hen met de Geest wil vullen en hen daarna zal leiden in alle waarheid!

 67. Louise zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 september 2016 om 13:26

  Ik heb zelf ook ondervonden dat er verkeerde krachten aan het werk waren en zijn in charismatische en protestante gemeenten.
  In een charismatische gemeente kon iedereen naar voren komen. De aanbiddingsleider zou zorgen dat je ging vallen in de geest en in tongen kon praten wat dus ook op dat moment gebeurde bij anderen. Ze vielen achterover en in tongen praten ging allemaal door elkaar en er was niemand die iets kon uitleggen. Later werd er gevraagd wie dit vallen (achterover) in de geest en praten in tongentaal (door elkaar) raar vond. Iedereen moest op dat moment zijn ogen sluiten, zodat een ander niet kon zien wie zijn hand opstak. Ik stak mijn hand omhoog, God waarschuwde mij. Op dat moment draaiden verschillende mensen zich om en werd ik recht aangekeken. Mijn haren gingen rechtovereind staan. Die ogen, dat was niet van God. Donker en leeg. We waren er met drie personen. Alle drie voelden we ons ineens heel beroerd. Al biddend ben ik met hen er direct uitgelopen, het voelde als een aanval van de boze, heel beangstigend maar dankbaar dat God ons heeft beschermd en weer een levensles mee heeft gegeven.
  God is zo Heilig en Almachtig, dat wordt naar mijn gevoel nog wel eens vergeten en zetten we ons eigen “ik” in zijn plaats neer. Alles is aan God en dankzij Zijn grote genade mogen wij Zijn kinderen zijn, in Jezus Naam.

 68. Neeltje zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 september 2016 om 13:29

  Helemaal met Cees eens. Als de Heilige Geest echt de ruimte krijgt in ons leven kunnen we niet meer als pilaren rechtop blijven staan zonder te bewegen. Het is erg makkelijk om met gekruiste armen anderen te beoordelen en zelf niets te doen. Ga de straat op en ga met mensen in gesprek en luister naar hen en zij zien vaak veel scherper dan christenen. Jezus ging ook naast de mensen staan of zitten. Waarom is het eenvoudige woord van God zo ingewikkeld geworden? Een kind moet het toch kunnen begrijpen? Met welke bril lezen wij de bijbel? Als er staat dat er door Zijn striemen genezing is gekomen, dan geloof ik dat voor de volle 100%. Hij is niet alleen voor onze zonden gestorven, anders was alleen Zijn dood voldoende geweest. Als dit zo was dan hoefde Hij toch niet zo gemarteld te worden? Als wij Hem aanzagen zo was er niets begeerlijkst aan Hem, Zijn lichaam zag er niet meer uit en dat onderging Hij om voor ons genezing te bewerken. Ook deze boodschap hoort bij het kruis en kun je niet losmaken van Zijn offer. De kerk leeft onder de maat! Het is Zijn wil dat wij gezond zullen zijn! Dat het ons wel gaat! De boze is altijd al een dief, rover en moordenaar geweest en zal er alles aan doen om door ons heen te werken en ons kapot te maken. We hebben autoriteit van God ontvangen om over de boze te regeren en waarheid uit te spreken. Onze woorden hebben kracht: Leven of dood! Ga leven uitspreken en satan zal moeten wijken, hij heeft al lang verloren, maar hij zoekt nog steeds mensen om door heen te werken. Met Hem zijn we meer dan overwinnaars!!!! Dit is mijn dagelijkse vreugde, vrede en dit bewerkt genezing!!

 69. Stella zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 september 2016 om 13:42

  ik heb het altijd maar een raar gegeven gevonden dat wanneer we Gods kracht willen zien, sprekers uit andere landen laten overvliegen.
  Ga zelf eerst eens bidden en kijk naar de mensen om je heen.
  Spectaculair ja, maar Gods woord kennen, de kennis van God in je hart mee dragen is vele malen belangrijker.
  En iemand die al wijst en iemand valt om is in mijn ogen heel apart bezig.

 70. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 september 2016 om 13:51

  Hallo allen, Cees (66), Hand. 2, de menigte hoorden alleen dat zij, die vol van de Heilige Geest waren, ineens in verschillende talen spraken. En de omstanders waren zo over verbaasd dat ieder in zijn eigen taal hoorden. Het waren de omstanders die buiten zichzelf waren en zich verwonderden. Ze begrepen er in ieder geval niets van…

  Daar lezen we helemaal niet dat de discipelen en zij die bij hun waren, vielen, of wankelden of lalden.

  Ben het wel helemaal met je eens Cees, dat als God Zijn krachtige Geest op iemand stort, dat er van alles kan gebeuren.

  Alleen ging het artikel daar niet over… Dirk geeft meer een waarschuwing.
  Een mens kan nooit de Heilige Geest geven aan een ander mens. En als dat beweerd wordt, ‘impartation’, dan moeten we ontzettend voorzichtig zijn. God geeft de gaven zelf en niet via een ander mens.
  De Heilige Geest geven in iemands hart, kan alleen door God en Christus zelf.
  De Heere Jezus wil Zelf in een mensenhart wonen, daar heeft Hij al die toeters en bellen echt niet voor nodig. HIJ kan dat heel goed Zelf.
  Wij mogen geleid worden door de Geest van Christus, maar dan is het altijd nog via Hem alleen.
  Jezus is het Levend water, Hij is ons brood, Hij is toch onze Bron, Hij is het toch allemaal.

  Wij willen het toch niet op ons geweten hebben, als blijkt dat zulke manifestaties echt uit de verkeerde hoek komen. En mensen of broeders en zusters worden besmet met een verkeerde geest.

  Daarom… bidden dat God ons daar in leidt, naar Zijn weg en Zijn waarheid en het leven, in Jezus Christus. En bidden voor elkaar…

  Hartelijke groet, Esther.

 71. xandra zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 september 2016 om 14:22

  Wat goed gezegd waterlelie, zo had ik het nog niet bekeken
  Daar zit absoluut iets in. Heel belangrijk wat je daar zegt
  En daar ga ik op mijn beurt over nadenken. In navolging van jou-jij ging me voor! Hoe leuk is dat: de een leert de ander weer en laat iets zien waarop de ander denkt “he!’ Super! Bemoedigend ook.

 72. Joop zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 september 2016 om 15:57

  Gods Woord spoort aan: wees nuchter en waakzaam. Het is mijn volle overtuiging dat de Heilige Geest nooit iemand ‘dronken’ zal maken (waggelen, lallen). Dat zou ingaan tegen “het nuchter zijn” en derhalve ingaan tegen Gods Woord. Zij die staan, zie toe dat je niet valt. We moeten elkaar niet laten vallen. Bestudeer Gods Woord: achterover vallen kan dodelijk zijn, 1 Sam. 4:18.

 73. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 september 2016 om 20:02

  Sjalom Dirk,

  Tijdens het wekenfeest kwamen alle Joden uit de diaspora naar Jeruzalem. Vele weken van reizen gingen daaraan vooraf. Het was geen toeristische happening, verre van dat, er werd, geheel volgens voorschrift feest gevierd. Meer niet. En juist deze bijzondere feestdag gebruikt G’d om Zijn Woord bekend te maken aan de gelovigen die naar Jeruzalem kwamen. Iedere Joodse gemeenschap spreekt Hebreeuws ook in het buitenland. Als er staat een ieder hoorde het in zijn eigen taal, dan staat er gewoon: in onze moedertaal. Dat was de kracht. En over zoete wijn: deze wordt uitsluitend in de middag of avond gedronken. De zeer kleine groep spotters haalden daarmee aan dat de 120 de hele nacht aan het drinken waren geweest. Daarop worden ze zeer scherp gecorrigeerd op onze eigen volksgebruiken. Zure wijn is uitsluitend voor de ochtend. De gehele groep was nuchter en het geluid wat gehoord werd was zeer indrukwekkend. Overigens was het exact dezelfde kalenderdag (vijftig dagen na Pesach op 14 Nissan) waarop de Eeuwige de Tien woorden sprak vanaf de berg Horeb. Deze dag was een herinneringsbijeenkomst, die als een feestdag werd ingesteld. Wie de schrift nauwkeurig leest komt tot de conclusie dat zeer veel dingen exact in elkaar overlopen. Niet is een toevalligheid, maar alles, komt uit de Hand van de Eeuwige, die alles volgens Zijn plan in werking heeft gezet. Alle feesten hebben een hemelse glans en worden heel duidelijk aangegeven in de Thora. Vanaf de conceptie tot aan de geboorte is dat een kopie van de cyclus van de feesten. Om dat uit te leggen lukt mij niet in 350 woorden.
  Het lezen én bestuderen van de Bijbel is fantastisch om te ontdekken hoeveel de Eeuwige van Zijn schepping houdt. Het gewoon nuchter constateren van wat er staat en daar de Hand van G’d in zien is gewoon een feest. Dus Dirk en andere meelezers: welkom op het feest van lezen en uitleg van de Bijbel.

 74. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 september 2016 om 20:45

  Beste mensen,
  Als vervolg op mijn reactie No.57, wil ik nog een persoonlijk ervarings advies meegeven over het thema : Opwekking.
  Al 30 jaar ben ik lid van het IVN en heb ook veel alléén gewandeld in moeder natuur:
  Want in de natuur vind je de weldadige en ultieme rust.
  In de natuur kun je de mooiste kunst zien en bewonderen.
  In de natuur kun je naar de prachtigste muziek luisteren.
  In de natuur voel je je zo vrij als een vogeltje in de lucht.
  En in de natuur ervaar je de Schepper en hierdoor loopt er altijd “IEMAND” met je mee, waardoor je geestelijk-leven verrijkt wordt!
  Mijn meditatie plekje is dan ook: In de natuur, bij een wegkruis onder een doorne-boom. Hub.

 75. Remy zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 september 2016 om 23:38

  Dag Dirk,

  Ik heb je artikel aandachtig gelezen en ik was graag op al je vragen ingegaan, maar dat is wel een omvangrijke klus. Inmiddels vond ik op de website van Randy Clarke een zeer uitgebreide geloofsbelijdenis, die in mijn ogen haarzuiver is. Daarin worden ook zaken genoemd waar jij vragen over hebt.

  Het is natuurlijk legitiem om vragen te stellen, maar het was wel netjes geweest als je de moeite had genomen eerst zelf onderzoek te doen voordat je iemand in de beklaagdenbank zet. Sommige van jouw vragen komen in de geloofsbelijdenis aan de orde; die kun je dan beantwoorden. Ik ben nieuwsgierig hoeveel vragen je straks nog overhoudt 😉

 76. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 september 2016 om 10:45

  Graag wil ik jullie een tekst meegeven over wat er kan gebeuren als de Geest van de Heer over je komt. Lees 1 Sam. 19:23 en 24. Vreemd verhaal toch? De Geest gebruikt veel manieren om mensen aan te spreken, te overtuigen en te bedienen. Vaak manieren die wij vreemd vinden. Wij zien aan wat voor ogen is maar de Geest kent de diepte van onze harten en doet Zijn werk of we het daar niet mee eens zijn of wel.

 77. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 september 2016 om 14:28

  Nog even een reactie op Cees, Ja God is heelmeester en het liefst zou hij iedereen helen. Maar zijn doel is dat iedereen de Here Jezus aanneemt als zijn of haar verlosser. En daar heeft God alles voor
  over. Ja Hij verhoort gebeden en soms niet (mijn genade is u genoeg). En dan moet het oke zijn, want je vertrouwt op God. De Here Jezus zegt: volg Mij en neem je kruis op. Ook brengt geloof strijdt voort door de satan (denk aan Job) en God laat het toe. Er staat niet in de bijbel dat je geen ziekte, geen pijn, geen verdriet zult hebben op deze aarde maar Hij gaat wel met je door een dal van diepe duisternis (David). De Heilige Geest gaat zijn eigen weg. Door de hand te schudden gaat Hij zijn weg is onzin. De Heilige Geest is zo krachtig dat Hij doodsbeenderen tot leven brengt. Dus de grootste zondaar kan Hij op zijn knieën krijgen. Evangelisatie is heel belangrijk; ga heen maak alle volken tot Mijn discipelen. Als je God lief hebt woont de Heilige Geest in je.

 78. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 september 2016 om 15:37

  Beste broeder Dirk, heeeeel hartelijk bedankt voor je bijzondere schrijven over “Er is Meer”! Je schrijft als een ervaringsdeskundige die de waarschuwingen voldoende Bijbels onderbouwt! Wie ogen heeft om te lezen die kan hier veel van leren. Ga zo door Dirk en laat je alleen corrigeren door Gods Woord! Sterkte en Gods Wijsheid en Zegen toegewenst door Broeder Antoon.

 79. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 september 2016 om 22:18

  Beste mensen,
  Graag wou ik ook eens reacties van mensen lezen, die een opwekking hebben gehad via : Randy Clark, Paul Martine of andere gebed-genezers. En hoelang heeft deze opwekking al stand gehouden ?
  Zoals ik al eerder in reactie No.57 schreef : Mijn opwekking via de H.Geest duurt al 16 jaren. Maar ik moet wel zeggen, dat ik steeds meer weerstand en lauwheid ondervind, over mijn ingegeven boodschap: De oecumenische gedachte : Wij christenen, van welke verschillende kerken dan ook, moeten ons christen-zijn , in ËËNHEID meer laten zien horen en in praktijk brengen buiten de kerkmuren, want de eindstrijd wordt steeds heftiger. Hub.

 80. Ton zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 september 2016 om 23:47

  Ik ben het met Trees helemaal eens wat ze daar schrijft.
  Maar wat ik mis, dat is wat de Bijbel ons voorhoudt dat in de laatste dagen er valse profeten zullen opstaan. Lees ook eens het boek: ‘Staande blijven temidden van de grote afval’ door Steve Gallagher uitgever Stichting Heart Cry. verder ben ik het met Dirk helemaal eens. Hij noemde het woordje occult en dat is het ook. Bedankt Dirk voor je visie.

 81. TVB zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 september 2016 om 12:04

  In I Samuël 19 lees ik dat Saul boze plannen had waarin hij door toedoen van Gods Geest werd verhinderd. Hiermee is voor mij niet gezegd dat Saul de genade kende. In 1 Samuël 20 staat dat David nu in de gelegenheid was te vluchten.
  Ik ben geen Bijbeluitlegger; laten mensen het voor zichzelf, biddend, onderzoeken.

 82. Plony v.d.Beerekamp zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 september 2016 om 17:04

  Beste broeder Dirk, Hartelijk dank! Ook wij, mijn man en ik, zijn het er over eens dat we voor deze dingen moeten waarschuwen. Ik heb niet alle reacties voorgelézen (voorlezen doe ik altijd voor mijn blinde man, dat wil hij ook graag). Wij hebben best een moeilijke tijd en hebben daar echt geen tijd voor. Maar de Bijbel lezen we wel. De Heiland Zelf kwam hier op aarde om de straf voor onze zonden te dragen en dat Hij zoveel wonderen deed was het teken dat Hij de beloofde Messias was en het werk zou doen wat de Vader wilde. Wat een wonder dat Hij mijn Redder wil zijn en van allen die in Zijn verzoening geloven! Ook in 1 Kor. 2 vers 22 t/m 24 wordt hier over gesproken. En omdat we in de eindtijd leven gaat het steeds meer om wonderen en staat niet meer de oproep tot bekering centraal. De oproep betreft ieder die van Christus is! En wat denkt u van onze vervolgde broeders en zusters, welke lichamelijk dingen moeten zij vaak doormaken en hoe dicht leven zij niet vaak bij de Heere! Als wij Romeinen 8 vers 31 t/m 39 lezen is wat wij geloven toch iets heel anders! Zelf heb ik ook de laatste jaren wel het één en ander meegemaakt, maar het heeft mijn geloof verdiept. Véél zegen gewenst!

 83. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 september 2016 om 18:57

  Dirk, ben het helemaal eens met je. Mensen ga er niet naar toe!!! Voordat je het weet heeft de duivel je in zijn netten verstrikt.

 84. suzanne zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 september 2016 om 23:22

  Beste Dirk,

  Wat ben ik ontzettend blij iedere week met je commentaar!
  Soms voel ik me ontzettend alleen tussen alle christenen die massaal ( zo lijkt het) achter alle wonderen en tekenen aan lopen. Ook ik ben ervan overtuigd dat dit een occult is.
  De duivel is een echte wolf in schaapskleren. Als je ziet hoe listig hij te werk gaat. De moslims worden ook massaal misleidt.
  Zij krijgen van “Allah” ook op bovennatuurlijke wijze wonderen en tekenen. Zo werkt de duivel, om in de eindtijd waarin we leven, zelfs de christenen te verleiden (ook zeer oprechte christenen, daar ben ik van overtuigd). Wat is het toch belangrijk om al deze dingen aan de Bijbel te toetsen. We moeten heel dicht bij het Woord blijven. We moeten ons niet in alle bochten wringen om het toch maar in de Bijbel te willen vinden. Het is ook heel verleidelijk om “god” zo zichtbaar aan het werk te zien.
  En Esther de Vries, ik ben het ontzettend met je eens! Zeker we moeten bidden!! Zie toe dat niemand u misleide.

 85. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 september 2016 om 8:42

  Goed en noodzakelijk artikel Dirk van Genderen. Zonder eigen impact of inbreng.
  Dat veelal op de loer ligt, zodat mensen ten kwade worden beinvloed, maar de Allerhoogste laat zich door niets en niemand beinvloeden.

  Een voorbeeldje van hoe wij wel (als mens) Gods eer en kracht kunnen verzwakken of naar beneden kunnen halen, zoals in een eerder uitgezonden ‘programma’ ‘God veranderd mensen’ te gaan veranderen in: ‘De verandering’. Het werd aangepast aan het verwende gehoor van de mens.

  Aan Gods gesproken Woord, de bijbel, kan ook iets worden toegevoegd of afgehaald , zodat het niet tot zijn volle recht komt, en krachteloos wordt. Gods woord verdraaien of verfraaien is uit de boze, en geheel overbodig.

  Gelukkig, God verandert nooit, niet! Laten we in eigen leven alert, oplettend en waakzaam zijn en blijven.

 86. Rinske zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 september 2016 om 9:15

  Beste Dirk,

  Dit is een belangrijk onderwerp in deze tijd en het geeft veel verwarring, gezien ook de reacties. De zeven vragen die je stelt zijn terechte vragen, maar geven verschillende antwoorden. En dat begrijp ik omdat de onderwerpen wel in Gods Woord voorkomen. Alleen moeten wij niet vergeten dat wij in de tegenwoordige boze eeuw leven waarin satan de overste is. Hij komt al vanaf het begin met iets van God aandragen en voegt daar iets aan toe zoals in Genesis 3. Zo ook in deze dingen. Daar zou ik veel over kunnen zeggen maar dat gaat hier te ver.

  De meesten geloven dat wij nu aan het Koninkrijk moeten bouwen. In dat Koninkrijk zullen tekenen en wonderen weer werken. Dit zal in de eerste plaats voor Israël zijn. Maar het Koninkrijk is nu nog niet aanwezig. Wij leven in de bedeling van het Lichaam van Christus waarvan Christus het Hoofd is. In dat Lichaam gelden andere regels. Daarin staat genade en vertrouwen centraal. We verlangen naar meer. Het wachten duurt lang voordat God Zich manifesteert. Maar Hij heeft dit gedaan IN Christus. Wij mogen opgroeien tot een volkomen man zodat we niet meer heen en weer worden bewogen door allerlei wind van leer zoals staat in de Statenvertaling in Efeze 4: 13, 14. Gaat het ons verstand niet te boven dat wij het Lichaam van Christus vormen? Ik zoek graag dat ‘meer’ in het geheim van de Volkomen Man.

  Ik geloof niet dat God onduidelijk is in Zijn Woord. Maar ik moet de dingen wel in het juiste perspectief lezen. Ik moet Filippenzen 1: 10 ter harte nemen. Ik kan niet goed toetsten als ik niet versta in welke bedeling we leven. Als ik ruimte aan de Heilige Geest geef dan ga ik de Bijbel onderzoeken. Dan spreek ik niet over De Geest maar over Christus.

  Gods zegen Dirk in het onderzoeken van deze dingen. Volg de sterke Geest die je al eens bewaard heeft.

 87. Cor Barten zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 september 2016 om 10:47

  Broeder Dirk,

  Dank voor je moed en uitleg. Ik kan me van harte vinden in je standpunt en houd me verre van deze dingen! Colossenzen 2 vers 10 zegt dat wij als kinderen van God hebben de volheid hebben verkregen in Christus! En dat is genoeg. Wijsheid en zegen. Cor.

 88. bezoeker zegt:
  Geplaatst op zondag 11 september 2016 om 23:01

  Ik heb de conferentie bijgewoond. Ik heb er zegen ontvangen. Niet door het gebed van Randy of Paul, maar een gewone lieve christen, die onderdeel uitmaakte van een groot ministry team (zoals ook bij new wine of opwekking). Een eerste zegen kwam door gewoon vier woorden die iemand mij zei. Daarmee raakte hij mijn pijn. Dit volgde later tot gebed. Een ander moment bad iemand, weer een gewone christen uit het ministryteam, voor mij. Ik ben nuchter, maar viel wel. Voorover. Het heeft mij goed gedaan. Een hele diepe pijn kwam eruit huilend uit. Een derde bijzonderheid was, dat ik een speciale reden/trigger had om naar de conferentie te gaan. En precies dat punt raakte Randy aan in een van zijn woorden bij het vertellen over een boek. Ik mocht het boek in ontvangst nemen. Daarnaast heb ik tijdens de conferentie anderen mogen bemoedigen en voor mogen bidden. Kortom: er was een volgens mij geen occulte sfeer. Ik zou het willen beschrijven als een plek waar Gods Geest ruimte kreeg om (zoals Hans Maat het noemde) de regie kreeg.

  Ik wil deze zegeningen vasthouden. Toch heb ik zo mijn vragen bij onderdelen. Vooral de momenten van genezing en zalving. De eerste dag was er meer “gegil” dan de andere dagen. Wat ik gezien heb, zijn er ook mensen die bepaald gedrag vertonen. Dit is volgens mij niet van de geest, maar ook niet occult. Maar eerder eigen keuzes. Ik heb vooral vragen bij de genezing in de grote groep. Dit ervaar ik als psychologische beïnvloeding. Ook “testen” of iets beter beweegt, zet ik mijn twijfels bij. Ook maak ik niet mee, dat door overdracht specifieke genezingsgaven worden overgedragen. Ik zou nog een paar punten kunnen geven. Doe het niet.

  Er was namelijk goed onderwijs. Uitleg over de kracht van getuigenis. De positie van de Heilige Geest. De nadruk op eenheid van christenen en dat we alleen samen de volle waarheid kunnen leren kennen. Dank voor het EW dat door de conferentie ook het werk van de Heilige Geest zo breder onder de aandacht komt. En nog veel meer…

 89. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 12 september 2016 om 11:17

  Via de e-mail ontving ik onderstaande reactie, met het verzoek deze op de site te plaatsen.
  Met vriendelijke groet, Dirk van Genderen

  Beste Dirk,

  Wat een goed stuk heeft u geschreven “Er is meer”!

  In Efeze 1 vers 13 en 14 staat :
  13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;
  14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid

  Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest dit moet toch genoeg zijn!!!!!

  Graag wil ik de mail afsluiten met een citaat van C.H. Spurgeon:

  “De canon van de Schrift-openbaring is afgesloten, er behoeft niets meer aan toegevoegd te worden. God geeft
  geen nieuwe openbaring, maar Hij bestendigt de oude.
  Wanneer zij is vergeten en weggelegd in de stoffige kamer van ons geheugen, dan haalt Hij haar voor de dag en
  reinigt het schilderij, maar Hij schildert geen nieuwe openbaring. Hij doet het door de oude dingen opnieuw te verhalen.
  Hij brengt ons een nieuwe lamp om de in de Schrift verborgen schatten in het licht te stellen.
  Hij ontsluit de stevige kasten, waarin de waarheid al lang heeft gelegen en Hij wijst de verborgen kamers aan,
  die met ontelbare rijkdommen zijn gevuld, maar Hij voegt er geen nieuwe bij, want er is genoeg gereed gemaakt”,

  Met vriendelijke groet,
  Matanja Rutten

 90. bezoeker zegt:
  Geplaatst op maandag 12 september 2016 om 18:25

  Beste Dirk,

  Je tweede punt is dat in de Gods Woord nooit geschreven wordt over vallen in verband met Gods heerlijkheid. Dit is echter onjuist. Ik kwam vandaag (toeval) dit tegen uit 1 Koningen 8: En het gebeurde, toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de HEERE vervulde.
  11 Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE vervuld. (Herziene Staten Vertaling).

  2 Kronieken 5 doet hiervan ook verslag. Daar staat dat het gaat om 120 priesters. Hetzelfde aantal wat in Handelingen 1 wordt genoemd, van de groep mensen die biddend in afwachting waren van Gods heerlijkheid, de Heilige Geest.

  Is het toeval dat ik bij het zoeken naar het getal 120 in de bijbel, als eerste deze tekst tegen kom uit Genesis 6:Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.

  Ik geef mijn bevindingen hier voor de lezers maar even door. Het is tenminste opmerkelijk hoe deze teksten via het getal 120 met elkaar verbonden zijn, en dat ze allen te maken hebben met het ervaren van Gods heerlijkheid/Geest. En dat er tenminste (anders dan Dirk schrijft) wel degelijk in Gods Woord wordt genoemd. Ik vind dat deze tekst tenminste bovenin het verhaal van Dirk genoemd moet worden. Zoals de tekst er nu staat zet die mensen, die niet verder zoeken mensen op een dwaalspoor.

 91. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 12 september 2016 om 21:10

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Bezoeker,
  De tekst die je noemt, is mij wel bekend. Ik heb niet geschreven dat je in de Bijbel nergens tegenkomt dat mensen vallen. Als mensen vallen, vallen ze voorover, of gaan ze op de knieën. Je leest echter nergens in de Bijbel dat mensen in de ontmoeting met de Heere achterover bevallen, behalve bij de soldaten die de Heere Jezus komen arresteren.

  Met vriendelijke groet,
  Dirk van Genderen

 92. Roelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 september 2016 om 14:06

  @90 schrijft: Dirk, je tweede punt is dat in Gods Woord nooit geschreven wordt over vallen in verband met Gods heerlijkheid. Dit is echter onjuist.
  En noemt dan als ‘bewijs’teksten 1Kon.8 en 2Kron.5
  Naar aanleiding hiervan heb ik beide Bijbelgedeeltes in meerdere vertalingen gelezen, maar ik ben ‘het vallen’ niet tegengekomen.
  NBG: ‘zodat de priesters niet konden blijven staan om dienst te doen (ik denk dat @90 hier de nadruk legt op ‘blijven staan’, maar waarom niet op ‘dienst doen’?
  HSV: ‘konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen’.
  GNB: ‘door de wolk konden de priesters hun diensten niet voortzetten’.
  Het Boek: ‘de priesters moesten gewoon naar buiten, want de heerlijkheid en glorie van de HERE vulde het hele gebouw’.
  NBV: ‘de priesters konden hun dienst niet meer verrichten want de majesteit van God vulde de hele tempel’.
  Ik ken de grondtekst niet, maar op grond van wat ik zelf kan lezen kom ik (persoonlijk) tot de conclusie dat deze teksten niet gebruikt kunnen/mogen worden om het z.g.n. ‘vallen in de Geest’ bijbels te onderbouwen.
  Graag wijs ik ook nog op 2 Kron.7:2 ‘De priesters konden het huis des HEREN niet binnengaan, want de heerlijkheid des HEREN vervulde het huis. Toen alle Israëlieten het vuur en de heerlijkheid des HEREN op het huis zagen neerdalen, knielden zij met het aangezicht ter aarde op het plaveisel, bogen zich neer en prezen de HERE: Want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid’.
  Hier zeg ik van harte AMEN op!

 93. wim zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 oktober 2016 om 21:53

  Dag broeders en zusters, 92 reacties verder zou ik jullie (voor wie dat nog niet deed) willen aanraden om eens verder in de materie van de Toronto Blessing, Lakeland Outpouring en TRIN te duiken. Voor veel kerkgangers uit de traditionelere hoek zoals ikzelf zijn daar dingen te vinden waarvan we nog nooit hadden gehoord en/of waartegen we vanaf de preekstoel nooit gewaarschuwd zijn. Oftewel wordt er ineens in een kerkdienst of jeugdwerk op subtiele wijze met Lectio Divina gestoeid zonder dat gemeenteleden doorhebben wat dat inhoudt en, belangrijker, wat de achtergrond ervan is. Dirk ik weet niet of ik verwijzen mag naar websites, als dat mag: http://www.verhoevenmarc.be, http://www.toetsalles.nl. Zoals Marc dat zo mooi aan het eind van zijn stuk “finale” raakt: ik hoor reeds de voetstappen van de Heer…. Maranatha!

 94. Swawek zegt:
  Geplaatst op maandag 18 september 2017 om 14:35

  Ik kreeg een “gratis” uitnodiging voor de conferentie dit jaar (2017) van “There is more” in Veenendaal. Ik moest wel een boek bestellen van Sam Storms (een spreker). Sam Storms is een charismatisch calvinist volgens de achterflap van het boek. Wat een oxymoron! De muziek stond zo hard bij binnenkomst dat mijn buikvliezen trilden. Ik dacht als bestuurslid van een zendingsorganisatie in een leiderschapsconferentie te zitten. Tijdens de sessie over genezing ging (nagenoeg) iedereen staan. Met mijn gastheer waren we bijna de enigen die bleven zitten. Er waren zoveel zieken dat de genezing vanaf het podium of met hulp van de pastorale helpers niet lukte. De mensen moesten daarom elkaar maar de handen op gaan leggen. We zagen niemand beter worden. Zouden alle kerkleiders ziek zijn vroeg ik me af? De hele dag niet verifieerbare voorbeelden van genezing gehoord. Bij Heidie Baker 240 mensen uit de dood opgestaan… enz. Het gaat erin als zoete koek. De impartation was schokkend. Geen enkele Bijbelse onderbouwing alleen maar inlegkunde. Als mensen warmte voelden of elektriciteit dan mochten ze naar voren komen voor de impartation. Bij paragnosten en magnetiseurs komen we hetzelfde tegen. Mensen vielen achterover, anderen begonnen spastische bewegingen te maken en weer anderen begonnen onverstaanbare kreten te schreeuwen. Dit was mensonterend en geen verkondiging van de grote daden Gods. 1 Thes. 5 vers 19 en 20 werden gelezen (Blust de Geest niet uit. Veracht de profetieen niet.) maar vers 21 werd overgeslagen: Beproeft alle dingen; behoudt het goede. Dat heb ik gedaan. Er bleef niets goeds over. Ik prijs mij gelukkig dat ik vaak mooie bekeringsverhalen mag horen en zendingswerkers mag begeleiden naar het zendingsveld. Keith Green zong:
  Thank you, oh my father
  For giving us Your Son
  And leaving Your Spirit
  ‘Til the work on Earth is done…

 95. ellen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 december 2017 om 19:02

  Iedereen zou eens even moeten googlen op: kundalini in de kerk, geschreven door Kars Hardebol.
  Daar zie je in de bijgevoegde filmpjes precies dezelfde reacties van mensen (hindoeïsme en global awaking) wie de handen worden opgelegd en besmet raken met de kundalinigeest, die trouwens uitgebeeld wordt door een slang.
  Was al aanwezig in het hindoeïsme en waarschijnlijk in de hippytijd meegenomen naar Amerika. Het is angstaanjagend hoe snel het zich verspreidt. Er is (altijd) meer, zeker, maar dan in de vorm die Johannes zegt: Hij moet meer worden, ik echter minder. Een zalige beleving…… Dan val je ook om, maar dan van je voetstuk 😉

 96. Terena zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 juli 2019 om 20:29

  Beste Dirk,
  Het bemoedigt mij dat er meer mensen zijn die opstaan tegen deze praktijken en die inlegkunde ook herkennen.
  Bij ons in de gemeente werden boekjes van Jennifer Toledo uitgedeeld, dat is op kindniveau soaken, helderziendheid onder het mom van profetie en zelfs demonen kunnen gaan zien. Losse bijbelteksten worden compleet uit verband gerukt en gebruikt voor feel-good-‘evangelie’.
  Ik heb weken onderzoek gedaan, ook naar Lectio Devina. Opvallend is dat velen niet toetsen en ook niet weten hoe te toetsen. Onderscheidingsvermogen wordt niet wenselijk geacht.
  Degenen die bezig zijn met allerlei praktijken, zijn dominant en er is sprake van machtsmisbruik. Heel zorgwekkend.
  Het alert maken dat er dwaalleer de gemeente in is gekomen, heeft mij veel gekost, en toch zou ik opnieuw waarschuwen. Het gaat om het kostbare evangelie.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden