Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Stralend licht, rook en duisternis (35 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 september 2016, 9:14 door Dirk A A

De wereld is in nood. En wat doen wij, christenen, volgelingen van de Heere Jezus? We voeren onze onderlinge strijd en kijken toe naar wat er in de wereld gebeurt. Onze verdeeldheid maakt ons machteloos. En ondertussen verkeren miljoenen mensen in nood en dreigen miljarden mensen, die de Heere Jezus niet kennen, voor eeuwig verloren te gaan. Raakt dit ons nog?

lichtduisternis

Toen ik nadacht over een thema voor deze week over, kwamen er opeens tranen in mijn ogen. Ik werd geconfronteerd met de geweldig grote nood in deze wereld. In gedachten zag ik overal heen rook, huilende en stervende mensen, ontploffingen, duisternis, geestelijke duisternis. Extra zwarte rook bij abortusklinieken en op plaatsen waar christenen gemarteld en gedood worden, hoewel er om de christenen een lichtglans was.

Tegelijk zag ik ook licht, stralend licht, lichtstralen vanuit de hemel naar de aarde. En fakkels bij kerken en gebouwen waar Gods gemeente samenkomt. Bij de huizen van de gelovigen, bij christelijke organisaties die zich inzetten om het Evangelie door te geven en mensen in nood te helpen. Bij vluchtelingen in Syrië en Irak die geholpen worden en tot geloof in de Heere Jezus komen. Bij christenen in Noord-Korea, in de strafkampen. In en om Israel.

Met dit licht is iets bijzonders aan de hand, viel mij op. Op sommige plaatsen schijnt het zeer helder, op andere plaatsen geeft het maar een zwak schijnsel. Het licht zou een veel grotere invloed op de duisternis kunnen hebben wanneer het krachtiger zou stralen.
Dit raakte mij, dit raakt ons allemaal. Hoe helder straalt ons eigen licht, het licht van onze organisatie, van onze gemeente? Ik moest denken aan de woorden van de Heere Jezus in de Bergrede, Mattheus 5:14-16.

14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.
15 En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.
16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

De duisternis die ik zag, was dreigend. Inktzwarte duisternis. De duisternis van een wereld zonder God, van de werken van de duisternis, waar de duivel rondgaat als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zal kunnen verslinden (1 Petrus 5:8).
Toch hoeven we nooit bang te zijn voor de duisternis, omdat we weten dat we met Christus, met Hem Die ons heeft liefgehad, meer dan overwinnaars zijn (Romeinen 8:37). Wel is het belangrijk altijd zeer alert te zijn. Wijze woorden hierover vinden we in Efeze 6:10-12.

10 Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte Zijner macht.
11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Terwijl deze gedachten door me heen gingen, groeide er een diep verlangen naar een definitieve overwinning van het Licht over de duisternis. Daar is nu nog weinig van te zien in deze wereld. Soms krijg je het idee dat het alleen maar donkerder wordt.
Hoewel, ter bemoediging: Het Licht schijnt, Gods Licht schijnt wel degelijk in deze wereld. We zien er niet altijd veel van, maar het is wel zo. Dagelijks komen er wereldwijd vele mensen tot geloof in de Heere Jezus. Hij bouwt Zijn gemeente. Alles wordt klaargemaakt voor de komst van Zijn Koninkrijk. Hoe lang dat nog duurt, is ons onbekend. De Bijbel geeft het antwoord: Spoedig!

Dan zullen schaduwen verdwijnen. Dan is de duisternis overwonnen. Dan schijnt het Licht altijd. Een heerlijke toekomst wacht ieder die de Heere Jezus mag kennen en liefhebben. Daarover lezen we in de Bijbel in Openbaring 21:23 en 24, het nieuwe Jeruzalem:

23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.
24 En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.

Nu leven we nog in de schaduwlanden. En wellicht wordt het nog donkerder, maar het moment komt naderbij dat het licht, Gods Licht, in al Zijn volheid zal gaan stralen. Wanneer de Heere Jezus komt, het Licht van de wereld. Naar dat moment zien we uit met groot verlangen.

Dirk van Genderen

35 Reacties

 1. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 september 2016 om 11:20

  Sjalom Dirk,

  Net als jij kijk ik uit naar de nieuwe dag waarover wordt gesproken in de Bijbel. Hier op aarde mogen wij ons voorbereiden en verlangend uitzien naar dat heerlijke. En gelovigen weten wat die nieuwe dag voor hen betekent. In alle bescheidenheid mogen we een glimp van die nieuwe dag zien. Dat dit gaat gebeuren zien we dagelijks in het ochtendgloren. De nieuwe dag komt er aan en in alle majesteit stijgt de zon op voor onze ogen. Een cyclus die dagelijks over deze aarde heen gaat is als een opmaat van wat eens staat te gebeuren. Overal licht, niet alleen op de aarde maar ook in ons hart. Het licht schijt en laat alle onvolkomenheden zien. Oeps er moet wat worden opgeruimd in mijn huis, in mijn leven, in mijn ziel. Het licht laat zien wat de duisternis wil bedekken. Die duisternis moet wijken en zal worden uitgebannen. Helemaal steriel en schoon zal het dan worden. Er is dan geen ruimte meer voor schemerachtige of duistere zaken. Hoe mooi was het voor de zondeval. De Eeuwige bezocht dagelijks de mens en we lezen dat wanneer G’d Adam bezocht dat er een zachte stilte was. De dieren zwegen en hielden zich (uit grote eerbied) stil voor hun Schepper. Wat gaaf dat die situatie weer hersteld wordt. Gaaf voor G’d in Zijn schepping. En als Hij komt buigen wij ons voor Hem neer en brengen hem hulde en eer. Op zeer gepaste wijze zal aan G’d de eer worden gebracht. Hoe zal dat zijn? Voor ons als mensheid helemaal nieuw. Vanuit het licht waarin we dan verkeren mogen we de lof brengen aan Hem, die het duister heeft weggedaan. Hier op aarde moeten wij leren hoe we moeten wandelen in het licht. Een kleine oefening om met alles wat in ons is te strijden tegen het duister. Niet dat wij (mensen)die kunnen overwinnen. Vanuit het levende Woord van G’d leren we om ons staande te houden tegen de machten van duisternis. Dat kunnen we niet uit eigen kracht maar alleen op Zijn belofte.

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 september 2016 om 17:49

  tot de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw hart (2 Petrus 1:19b)
  Attentie!! Niet voor de haastige, snelle lezer
  In de Hof wandelde Adam met God. Hij, de eerste mens, ging de aarde beheersen en onder Gods leiding besturen. Genesis 1:27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.
  28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!
  Man en vrouw schiep Hij hen, de eerste mens en zijn vrouw… samen waren zij een kroon der schepping, wandelend in Gods wegen, spelenderwijs begrijpend hoe Bestuur functioneert.
  In Gods orde, in Zijn macht. Koning is Adam nooit geworden. Wij weten het.
  De Zegen ging verloren… werd opgesloten in iets vreselijks: de dood.
  Adam en zijn gruwelijk beschadigde Eefje werden verbannen uit Gods gratie en uit de Hof verwijderd. Het kostte onze Heer Jezus een vreselijk gruwelijke marteldood om die straf te dragen… om de ongehoorzaamheid van het mensdom in Hemzelf te herstellen tot in de gratie des Heeren. Onze God en Vader heeft principes en beginselen waaraan Hij NOOIT zal tornen.
  Deze eeuwige beginselen zijn nog altijd van kracht en dat zal ook altijd zo blijven. Wij doen er dus goed aan om de inzettingen des Heeren te onderzoeken, om deel te kunnen krijgen aan de genade die Hij wil geven. Dan blijkt dat deze principes, of beginselen voor Hem belangrijker zijn dan macht.
  Jezus heeft alle macht, maar… die macht is weggevallen in de principes van God. Jezus’ macht wordt gereguleerd door de wet.

  Openbaring 1:17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij legde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste;
  18 En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.

 3. waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 september 2016 om 19:50

  Afgelopen zaterdag was ik uitgenodigd om een dienst bij te wonen onder leiding van Edgar Holder.
  Ik heb daarin toegestemd. Hij noemt zich apostel en hoewel het een gezellige dag was, kon ik niet altijd ja en amen op zijn toespraak zeggen.
  Wat ik erg teleurstellend vond was het volgende:
  Hij zei dat het volgende kinderliedje een zeer dom liedje is:
  Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
  Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht
  En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn
  Gij/jij in uw/jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn

  Dit werd toegepast op zijn zeggen dat wij het Koninkrijk van God moeten proclameren hier op aarde. De hemel moeten we naar de aarde brengen. Samen moeten we het noorden van het land claimen. Dus niet zoals het liedje zegt: ieder in zijn/haar hoekje het Licht laten schijnen. Maar het moet één groot licht zijn en dan is de overwinning er ook.

  Hij trapte wel even op mijn ziel toen hij dat zei van dat liedje. Zelf heeft dat liedje mij altijd als kind begeleid en later heb ik dat liedje weer geleerd aan mijn 5 kinderen. En ook zij hebben er winst mee gedaan.

  Ik blijf het liedje zingen en blijf het doorgeven, nu aan de kleinkinderen.

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 september 2016 om 13:53

  Beste Dirk

  Bij mij op het werk is een broeder gekomen waardoor het Licht zéér krachtig schijnt. Deze collega kwam al op 4 jarige leeftijd tot geloof. Hij is een ware zegen voor ieder.

 5. Heleen Maliepaard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 september 2016 om 14:10

  Beste Dirk,
  Shalom.
  Even een reactie op het bezoek van Nethanyanu.
  Hoe waren ook weer de normen en waarden in Nederland? Hier geven wij iedereen een hand.
  Dat was nog niet zo lang geleden een item i.v.m. een moslima, die een man een hand weigerde.
  Wat “weten” we het toch goed voor een ander. “Vrede, vrede en er is geen vrede”.
  Gods zegen gewenst,
  Sjaak en Heleen Maliepaard.www.uituwhand.nl

 6. Joop zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 september 2016 om 15:30

  Niets mis met een kinderliedje (#3) dat prima aansluit bij Dirk’s schrijven!
  Tja, iedereen kan zich wel een apostel noemen. Volgens mij is de tijd van de apostelen echt voorbij.
  Gods zegen! Joop

 7. Ivon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 september 2016 om 18:26

  Mooi artikel, zeer nodig om ons wakker te schudden voor de tijd waarin we leven.
  Die kinderliedjes zijn ook m.i. heden nog steeds even mooi en op de Schrift gegrond,
  er is niets ‘doms’ aan.

  Kinderen zijn vaak ook wijzer en eerlijker dan volwassenen, de Heer nam hen daarom zéér ernstig;
  Hij stelde hun vragen, hun antwoorden stelde Hij boven die van de farizeeën en schriftgeleerden

 8. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 september 2016 om 20:56

  Efeziërs 6:12 “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.”
  Deze zin ken ik ook zo: “We strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen een geest van ongeloof.” Misschien staat deze zin ergens anders in de Bijbel of het is een keer gezegd in een preek. Het ongeloof dat we bij zovelen zien en misschien soms zelf binnen onze eigen familie(s). Het geeft verdeeldheid. En terwijl ik me er ongelukkig bij voel, lijkt het de anderen in de familie niet te deren. Zij leven veel losser en lijken ook echt gelukkiger. Maar we zien bij overheden dat zij een geest van ongeloof hebben en daarom hebben we allerlei (nieuwe) occulte bewegingen zien opkomen in de laatste tientallen jaren en we hebben een nieuw heidendom zien ontstaan. Wanneer zal dit tij gaan keren?

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 september 2016 om 21:08

  Een “goud omrand” stukje! Hier staat zo enorm veel in!! Ik doel hier op het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1! Zo duidelijk, zo geweldig eenvoudig! Johannes 1 vanaf vers 4 tot en met 13
  “4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. 6 Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; 7 deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. 8 Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. 9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. 10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.”
  Al lijkt de duisternis zo machtig, de duisternis KAN het licht niet uitdoven (“quench” zag ik in een Engelse vertaling = “kon het niet uitdoven”). Dat geldt ook natuurkundig, omdat duisternis niets anders is dan het “ontbreken van licht”! Een stukje evangelie in een notedop, omdat er eigenlijk alles in staat. Wie slechts één kaarsje aansteekt verdrijft daarmee de duisternis! Één kaarsje kan een grote donkere ruimte verlichten! Laten we onze aandacht niet op de duisternis richten maar op “het licht, dat iedere mens verlicht”!! Dat liedje “kaarsje in de nacht”!! is een prachtig beeld! Duisternis verdrijf je niet met geweld of op de een of andere spectaculaire wijze, maar juist met een enkel soms flakkerend kaarsje!! Verdeeldheid onder christenen? Waarom? Er is nog altijd maar één Jezus Christus! Één Licht! Waarom denken veel christenen toch zo negatief? Een andere mening respecteer ik en dat is nog lang geen verdeeldheid!!

 10. Anna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 september 2016 om 21:13

  Beste Robbert

  Wat machtig mooi dit te horen!!

 11. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 september 2016 om 22:59

  Fijn Dirk dat je de bewogenheid van het hart Gods deelt met ons. Want de wereld is in grote nood, en de duisternis is groot om ons heen. Dat wij tot Zijn wonderbaar Licht zijn gekomen is een groot voorrecht, uit GENADE alleen. Door het Woord dat bij God was in de beginne en God zelf was is ALLES gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen. Een beetje geimproviseerd weergegeven uit: Johannes 1:1-5.Met verwijzingen naar Joh. 5:26. 1 Joh. 5:11. Joh. 8:12. 9:5. 12:46.

  De oogst is rijp en Jezus zoekt werkers om de oogst binnen te halen. De wereld is in barensnood, laten we dus de tijd, die ons nog rest uitkopen, want de dagen zijn boos. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uwe harten. (2 Petr. 1:19).

 12. Ivon zegt:
  Geplaatst op zondag 11 september 2016 om 1:41

  7Bemoedigende woorden van Ernst 7 , het Johannes Evangelie is inderdaad veruit het mooiste en meest verlichtende Evangelie, wat zijn wij bevoorrecht en zo vaak beseffen we het zelfs niet!
  Fijne nachtrust allen.

 13. wim J zegt:
  Geplaatst op zondag 11 september 2016 om 8:53

  @ Nauta[11] Efez5:15-16 SVV Ziet dan, hoe gij voorzichtig [nauwgezet] wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd [kairos] uitkopende [loskopend], dewijl de dagen boos zijn.

  Een mensenkind, dat niet kan [= ook wil niet] inzien, dat ’t eigen hart van nature boos is, mede vanwege [de god van] deze tijd, [Jer17:9-10] volgt in feite [nog] een andere; verootmoediging is het gevolg van de werking van het meest heilzame medicijn, dat vanouds Gods Onderwijzing bedoelt te zijn en ook vertegenwoordigt.

  De leerlingen*) in Antiochië, werden voor het eerst christenen genoemd; Hand11:16. Dat is iets anders dan volgelingen van zus en zo en in de tijden waarvoor Paulus waarschuwde betreffende volgelingen, die door hun eigen ‘gehoor’ gestreeld werden, of verwend, waardoor zij voor zichzelf leraars gingen verzamelen, naar hun eigen begeerten 2Tim4:3-4; 3:2-5
  *) Luk17:33 Zo wie zijn leven [psuchēn = ziel] zal zoeken te behouden [lett.verlossen], die zal het verliezen,..
  En wie het zal verliezen [om Mijnentwil; Luk9:24], zal het behouden. Luk14:27; Gal6:5 En wie zijn ‘kruis’ niet draagt, en Mij navolgt, die kan niet..
  Zo ook, Gods Onderwijzing [Thorah] bekeert de ziel [meshivat nefesh]; Ps19:8; Rom7:22..

  Verdeeldheid over het Levende Woord, getuigt van deze eeuw, of dit pijn doet of niet, dat is de werkelijkheid in deze wereld, sinds en toen nog geen 2 millennia geleden onder Israël een nieuwe [vernieuwde] verse levende Weg tot hun Ene God en Vader openbaar kwam [Hebr10:20], waarop velen in die dag**) tot inkeer en berouw kwamen [Hand2:38***),41]
  **) gelegenheid [Chronos], zie wat de HERE bedoelde en wat in het vroege christendom door de leer van het nicolaïtisme vertroebeld is: vanwege verdeeldheid over Gods levende Woord [Hebr4:12-13] 10 dagen vóór Zijn opname “Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar U zult ..”
  ***) het griekse woordje wat hier gebruikt wordt, [Strongnr.G3340] betekent niet allereerst omkeren, je wenden tot, maar van harte verbeteren, met afschuw over ‘de vorige wandel’.

 14. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 11 september 2016 om 9:46

  Beste Dirk,
  Het belangrijkste thema van dit commentaar vind ik: Wat doen wij christenen? Wij voeren een onderlingen strijd. Onze verdeeldheid maakt ons machteloos enz. Dit thema is mij uit het hart gegrepen.
  Vooral jouw genoemd bijbel-citaat in deze, van Matheus 5: 16:
  Laat u licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
  Mijn ingegeven boodschap zegt hier over: Wij Christenen moeten ons christen-zijn, in ÉÉNHEID, de goede werken, meer laten zien, horen en daadwerkelijk in praktijk brengen. De oecumenische gedachte en voor mij het prototype van de praktijk-christen. Hub.

 15. wim J zegt:
  Geplaatst op zondag 11 september 2016 om 11:24

  Wanneer wij horen over het overgeleverde levende Woord van God, dat vlees geworden is, wordt gedoeld op het één-zijn, ondeelbaar zijn, onveranderlijkheid in wezen, wat ook uitgaat boven deze tijd, de realiteit als een schaduw vanwege de eeuwigheid, die komen moest.

  Het ‘èchad’, ‘t Hebreeuwse telwoord één, stamt af van het werkwoord ‘achad’, zeer opmerkelijk: Dit wordt ook voor verzamelen en bijéénkomen gebruikt.
  Dit blijkt ook niet alleen telwoord, maar gezien in het licht van Gods Naam wordt hieraan tekort gedaan, wanneer je dit zou vertalen met éénheid, of zoals de SVV doet, Enig.

  Het begrip ééndrachtig, éénsgezind wijst in de richting van de waarachtigheid van Gods Woord en Geest; let op MaL1:6; Jes38:16-20. Maar ook wat Jeshua [Jezus] duidelijker maakte in Joh5:36,37,44; 8:16-18,29-30; 10:15-17,30,36-38;12:26-30,49-50;14:10-31; 15:9;16:15,27,32; 18:11
  En Joh20:19-21: laat[G3798] op de dag van Zijn opstanding vervulde Hij het feest van de eerstelingen [Lev23:10-11];
  Joh10:30 Hij sprak: “Ik en de Vader zijn één.”

  Zie de beschrijving van de 4 troonwezens, wat Gods kinderen daarmee waarnemen Openb4:6,8,9; 5:6,8-11,14; 6:1*)
  [*)opm. Het weglaten van ‘zie’, suggereert, dat niet Johannes [en diens deelgenoten] geroepen wordt[en], maar die ruiter, de andere dan waarover Paulus getuigde in CoL2:15; onmiskenbaar wijst ditalles op het openbaar gaan worden dat de HERE alléén waarachtig en goed, Wiens Naam verheven zal worden tot de 4 zijden, einden der aarde, van het ene einde des hemels tot het andere einde.
  Het was niet zomaar, dat Johannes naderbij gekomen- door die alles overtreffende stem in Openb4:1-2 – in tranen uitbarstte, wat hij hoorde en zag, de sterke engel roepend [Openb5:2-3] “Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien.”
  Verzen5-14.

 16. Pernilla zegt:
  Geplaatst op zondag 11 september 2016 om 11:40

  Waterlelie: er is een beweging die “Kingdom now” heet. Deze beweging is van mening dat wij eigenhandig het Koninkrijk van God kunnen vestigen op aarde. Ze prediken vaak ook het welvaartsevangelie. Uw verhaal lijkt hier sterk op.

 17. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zondag 11 september 2016 om 11:53

  Meestal lig ik nergens wakker van, omdat ik geleerd heb om mijn zorgen neer te leggen aan de voeten van het kruis. Maar af en toe grijpt het me naar de keel dat er zoveel dierbare mensen van mij verloren kunnen gaan, omdat ze heel bewust niets met God te maken willen hebben. Afgelopen week kwam ik met vier van deze mensen in contact. Twee daarvan zijn ongeneeslijk ziek en sterven binnenkort, en gaan zo de eeuwigheid in. Maar ik mag niet over God praten. Daar kan ik om huilen en wakker van liggen. Van de andere twee heeft één de kerk en God vaarwel gezegd, om wat kerkmensen hem hebben aangedaan. Het laatste gesprek voerde ik met een meisje van 18 jaar, die echt op zoek is naar God en niet gelovig wordt opgevoed. Ik heb haar de weg naar onze Heer mogen wijzen. En dit laatste gesprek geeft hoop!!!! Om me heen zie ik zoveel gelovige mensen, die maar zo weinig uitstralen van de grootheid en liefde van God, terwijl Nederland met smart zit te wachten op het openbaar worden van de zonen en dochters van God (Romeinen 8:19). Mensen in ons land gaan verloren als wij niet laten zien wie Hij is. “O God, schenk een herleving en begin bij mij!”

 18. Huri zegt:
  Geplaatst op zondag 11 september 2016 om 12:20

  Toen ik vanmorgen las bij Waterlelie over dat zgn. ‘domme’ kinderliedje, schrok ik wel even. Dit liedje heeft mij namelijk nog niet zo lang geleden uit een depressie geholpen en het helpt mij nog steeds wanneer ik in de put zit. Nu moet ik steeds denken aan de waarschuwing uit de bijbel, dat we moeten opletten of dingen wel door de Heilige Geest worden ingegeven. Ben maar een eenvoudige, oudere vrouw en dit brengt mij dan ook aan het twijfelen. Is dit werkelijk niet waar en mág ik me hier dan niet door getroost voelen? Hoop dat iemand dit duidelijk kan maken aan mij?

 19. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 11 september 2016 om 13:10

  9.
  Inderdaad is een enkel flakkerend kaarsje in deze wereld zeer waardevol. Tegen iedere gelovige in deze (donkere) wereld wordt door de HERE Jezus gezegd: zet je lamp/kaars op een hoogte zodat ieder het kan zien.
  Ook zegt de Here Jezus Christus dat we moeten geloven als een kind.

  De tien maagden hadden ieder afzonderlijk een (olie)lamp/lichtje. Het was niet zo dat er één voorop ging met een lamp en de andere negen achter de ene lamp aangingen. Nee, ze hadden allen persoonlijk een lamp.
  En dat is heel logisch. Want er zou best eens één onderweg even achter kunnen blijven of kunnen struikelen.
  Als er maar één lamp zou zijn, dan zou de gestruikelde in het donker belanden zonder lamp/licht, terwijl de anderen doorlopen.
  Gelukkig maakt de Here Jezus Christus ons duidelijk dat een ieder gelovige een brandende licht/kaars met voorraad olie bij zich moet hebben zodat het altijd het Licht bij zich heeft. Ook al is het gestruikeld of kan het even niet bijbenen.

  Leid vriend’lijk Licht in ‘t midden van de nacht.
  Leid Gij mij voort.
  Al dreigt in ‘t donker zond en hellemacht
  Leid Gij mij voort.
  Langs steile diepten, langs oneffen paan
  ‘t Is mij genoeg, UW LICHT (die we ieder persoonlijk met ons mee dragen) gaat voor mij aan

  Dat we Zijn Licht met ons mee dragen het aardse leven door. ieder op zijn/haar plaats of klein hoekje.

 20. Meindert zegt:
  Geplaatst op zondag 11 september 2016 om 14:39

  Het raakt ons inderdaad Dirk dat zoveel mensen in duisternis leven en en dat soms ook, ongemerkt , opzoeken. Gistermiddag en avond was er een muziekfestival in een receatiegebied vlakbij ons dorp Woudenberg, georganiseerd door Ventureland. Onze dochter liet ons zien welke bands er kwamen en wat ze zingen. Een voorbeeld van de titel van een lied was: “Welkom in de hel.” Op facebook kon je lezen dat de muziek en de teksten van liederen vooral satanisch waren en overheerst werden door duisternis. Elk jaar wordt door een groep vrijwilligers van onze gemeente op dit evenement geevangeliseerd en ook dit jaar waren er goede gesprekken. Zij kregen de vrijmoedigheid om het Licht van Jezus Christus door te geven. Het werk van God gaat door.

 21. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 11 september 2016 om 18:09

  Beste Dirk,

  Efeze 5:8-10 HSV
  Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – en beproef wat de HEERE welbehaaglijk is.

  Johannes 8:12 HSV
  Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

  Mattheüs 5:14-16 HSV
  U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

  1 Johannes 1:5 HSV
  En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.

  Jesaja 9:1 HSV
  Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.

  San

 22. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 11 september 2016 om 21:29

  heel kort 16:
  Inderdaad had ik duidelijk het idee dat de prediker de “Kingdom Now”, predikte. Het werd versterkt doordat hij ook verkondigde dat de je naast je tienden nog meer moet geven en al had je geen cent om te geven, je toch moet geven. Het geld komt wel naar je toe. (welvaartsevangelie)
  Ach, er was nog meer, waar ik met verbazing naar heb geluisterd en gekeken. Maar dat laat ik hier maar voor wat het is.

 23. coby zegt:
  Geplaatst op zondag 11 september 2016 om 21:42

  Spoedig zal komen de hemelse Heer,
  een komst die de wereld verbaasd.
  Tijd om te dromen vind je niet meer,
  de boodschap van God heeft nu haast.
  Ga in de wereld en kondig het aan,
  dat mensen de tijden profetisch verstaan.

  Refrein :
  Bewaar ons Heer, dat onberispelijk rein,
  ons leven blijkt te zijn,
  geen vlek of rimpel meer.
  Wanneer U komt in heerlijkheid,
  macht en majesteit,
  laat ons leven door Uw Geest geheiligd zijn.

  God heeft de dagen der mensen geteld,
  de tijd van de wereld is kort.
  Rampen en slagen en dreigend geweld,
  heeft Hij reeds voorzegd in Zijn Woord.
  Leer ons geloven en staan in Uw kracht,
  maak ons een gemeente die bidt en die wacht.

  Zie in het oosten, het licht van de dag,
  de nacht loopt nu spoedig ten eind.
  Dit zal ons troosten en sterken met kracht,
  dat Hij op de wolken verschijnt.
  Laten we leven in heilig geloof,
  dat Hij zal vervullen wat Hij heeft beloofd.

 24. martha zegt:
  Geplaatst op maandag 12 september 2016 om 10:04

  Openbaring 1:18: Ik ben degene die leeft.

 25. TVB zegt:
  Geplaatst op maandag 12 september 2016 om 11:28

  Ik wil niet reageren op het artikel, maar werd geraakt door het schrijven van Huri. Graag zou ik haar willen bemoedigen met het poëzieversje dat mijn opa vroeger in mijn album schreef:
  Laat je lichtje schijnen, helder in het rond.
  Laat het vriend’lijk stralen, waar je droefheid vond.
  Laat het blijde schitt’ren, waar men schertst of lacht.
  Krachtig, moedig branden, daar waar God je bracht.

  In de Bijbel lees ik dat we ons niet af moeten laten leiden van de eenvoud die in Christus is. Ik hoop dat dat een bemoediging voor jou mag zijn en Hij in alles jouw Leidsman mag zijn. De beste Leidsman Die je je kunt wensen.

 26. Marius Timmermans zegt:
  Geplaatst op maandag 12 september 2016 om 13:17

  Overal op aarde zonde en droefenis.
  Een lichtje zijn. Jij in jouw klein hoekje
  en ik in ‘t mijn.

  Weinig woorden in een kinderliedje maar in de goede volgorde. En meer zeggend dan menige preek. Inclusief de o, zo noodzakelijke OOTMOED.
  Zo ge niet wordt als een kind…
  Nergens geen recht op. Hulpeloos en alleen maar dankbaar als je een beetje mee mag schijnen.

 27. xandra zegt:
  Geplaatst op maandag 12 september 2016 om 17:39

  ’t Scheepke onder Jezus’ hoede
  Met zijn kruisvlag hoog in top
  Neemt als arke der verlossing
  Allen, die in nood zijn, op

  Al staat de zee ook hol en hoog
  En zweept de storm ons voort
  Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord
  En ‘t veilig strand voor oog

  Zon, bestraal het kleine scheepje
  Winden, stuwt het zacht vooruit
  Golven, draagt het naar de verten
  Waar Gods einder zich ontsluit

  Dat nooit ’t geloof bezwijken moog’
  God houdt zich aan zijn woord.
  Wij hebben ’s vaders Zoon aan boord
  En ‘t veilig strand voor oog

  Huri, kinderliedjes zeggen het eigenlijk allemaal, in eenvoud. Het is heel mooi als je daar troost aan hebt. Beter dan zoeken in een wirwar van theologische complexiteiten! De waarheid in eenvoud , echt wel fijn in deze harde wereld. Daarin troost vinden, is toch een zegen!

 28. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 12 september 2016 om 17:48

  Mooi Dirk. Tegenwoordig wordt vaak gezegd, dat je steeds meer op de Here Jezus wil lijken. Daar heb ik moeite mee. Als de Here Jezus in je woont geef je licht. Niet jij maar God in jou. Een kind gelooft gewoon en geeft licht (Christus). Dus wordt niet depressief, God houdt onvoorwaardelijk van diegene die gelooft in Christus als Verlosser. En als je om niets de mooiste toekomst krijgt, mooier dan we ooit kunnen bedenken. Een cadeau zomaar, omdat God ons lief heeft zonder voorwaarden. Dan wil je het graag doorgeven, maar daar is niet iedereen van gediend en dan voel je je eenzaam. Zo is het bij mij.
  Vooral als het een vriend of familie is. Maar God weet wel wie de blijde boodschap wel wil horen. Vraag God wie je het moet vertellen. Als wij nu voor elkaar bidden dat we oog krijgen voor diegene die het wel wil horen. En gebed dat de Heilige Geest ons de woorden in de mond legt. Ga op stap met je hele wapenrusting. God zal het zegenen.

 29. wim J zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 september 2016 om 9:26

  Na het lezen van al die mooie reacties, kan ik niet en wie niet, ontkomen aan een gedachte, dat het levensbehoefte nummer één moet blijven terug te keren naar de Bron; Ps119:105.

  In onze ‘zichtbare wereld’ is duisternis steeds tastbaar, waar het licht van die Lamp, deze aan het licht brengt. Laten zij die Gods Naam vrezen zich onderwijzen door wat Zijn Woord nog steeds spreekt. 2Cor4:1-2; Openb22:18-20.

  In de 1ste eeuwen, van waaruit het begrip kerkvader sluipenderwijs actueler is geworden dan ‘het spreken’ van de Leidsman en Voleinder van het geloof*), vond vermenging plaats met het gedachtegoed/’geloof’, dat niet luisterde naar het inzicht van de Apostelen; Hand15:19-21, 28-29; 21:20-21
  *) Matt23:9;16:18; Hebr12:1-4

  Degene wie het vervolg leest van Openb1:19b “….wat hierna zal geschieden”, kan ook niet ontkomen aan het inzicht, dat de duisternis waar Efeze mee geconfronteerd werd, voor de deur stond en dat Laodicea, de laatste, geconfronteerd werd met duisternis achter de voordeur, waarover in Matt6:23b spreekt: “..Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan…!

  Handelingen der Gemeente door R. H. Matzken; ‘De geschiedenis van de christelijke Gemeente door de eeuwen heen’, kan een hulpmiddel zijn, om meer inzicht te ontvangen, te vinden hoe de weg van een wereldgelijkvormig christendom een afgaande weg is geworden.
  https:\/\/www.holyhome.nl/handelingen_1.pdf

  Zijn onderzoek naar de kerkgeschiedenis, kunnen we leggen naast de boodschap [beloften], de waarschuwingen [oordelen] en de bemoedigingen [vervulling], welke die gemeenschappen in den vreemde ten gehore gebracht werden.

  Een kleine zoekactie in het document naar onderwerpen, zoals nicolaïeten.., Augustinus enz. Laodicea enz. brengt ons waar de mens openbaar komt, die niet meer in staat is zichzelf te verlossen, maar geroepen wordt zijn blik te richten op diens Maker; Jes17:7.

  Na verder onderzoek en studie kan de lezer moeilijk aan de indruk ontkomen, dat wat ‘the kingdom now’ gedachte heet, zo oud is als nicolaïtisme, wat de natuurlijke mens maar moeilijk kan onderscheiden; 3Joh1:9-11; 1Tim1:19-20; 2Tim2:17-18.

 30. Berend zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 september 2016 om 14:14

  N.a.v. reactie 22: het penningske der weduwe. God is inderdaad in staat veel te geven, maar zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid.

 31. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 14 september 2016 om 23:15

  Beste mensen,
  Ik lees in veel reacties, Bijbelse uitleg over dit commentaar van Dirk.
  Wat ik mis is, antwoorden en meningen op de belangrijkste vragen van Dirk in dit commentaar:
  De wereld is in nood, en wat doen wij christen-volgelingen van de Heere Jezus? Wij voeren onze onderliggende strijd en kijken toe naar wat er in de wereld gebeurt. Onze VERDEELDHEID maakt ons machteloos! Ben erg benieuwd naar uw mening op dit thema.
  Steeds weer opnieuw is mijn ingegeven boodschap en opdracht over dit thema:
  Wij christenen moeten op de eerste plaats: Ons christen-zijn in ÉÉNHEID op de belangrijkste punten van de Bijbel en Jezus leer, denk aan de bergrede, de 10 geboden, Jezus begrijpelijke vergelijkingen, b.v. de barmhartige Sameritaan etc., daadwerkelijk in praktijk brengen. De oecumenische gedachte. Hub.

 32. xandra zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 september 2016 om 17:01

  Hub Eussen reactie nr. 31. Ja, wat doen wij. Voelen we de verbondenheid met broers en zussen. Of verbondenheid met onze zorgen en eigen sores in de eerste plaats? Wij horen wel bruikbare middelen zijn, in deze verbondenheid te gaan en ons vuur laten doen oplaaien voor hen. Met de zwakke vlam redden we dat niet. We doen in die zin niet zo veel. Die eigen sores en zorgen, dat is nu juist de uitdaging in dit leven, om daar voorbij te gaan, daar zit de moeilijkheidsgraad.

 33. Ivon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2016 om 2:09

  Inderdaad een heuse uitdaging om eigen sores en zorgen voorbij te gaan, vooral uit eigen kracht.
  Maar wanneer we onze zorgen en bekommernissen bij de Heer brengen, neemt Hij zo de last van je schouders, soms vergeet je gewoon waar je gebukt om ging, ja God is Machtig dit te doen.
  Vertrouwen is het sleutelwoord.

 34. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2016 om 11:34

  Dirk, een reactie op Hub 31. Al zouden alle christenen een eenheid zijn dan kunnen wij toch niets anders doen dan bidden en onze gaven geven aan de instanties die daar werken? Er zijn genoeg christelijke instanties die onze steun en hulp hard nodig hebben. Volgens mij heeft onze machteloosheid niets te maken met onze verdeeldheid. We kunnen toch moeilijk met z’n allen de wereld intrekken en gaan protesteren? Dus mensen bid en geef zoveel mogelijk. En het is inderdaad zo wat Xandra zegt, dat vele christenen alleen met hun eigen sores en moeilijkheden bezig zijn en denken: “wij kunnen er toch niets aan doen”. We wonen te ver weg. Dirk, een gezegende zondag met je gezin en ook alle lezers.

 35. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2016 om 23:10

  Beste mensen,
  De oecumenische gedachte is in mijn ingegeven visie: De eenheid van alle christenen, in de Praktijk uitvoering van Jezus-leer, geboden, de bergrede enz. en vooral Zijn belangrijkste gebod: Heb uw naaste lief gelijk uzelf. Er zijn al vele Christelijke organisaties in Nederland en ook wereldwijd, die in eenheid de christelijke leer in praktijk brengen en verkondigen. In de politiek moet ook meer eenheid komen tussen de Christelijke partijen.
  Verscheidenheid in de bijbeluitleg op theorie-gebied. Maar éénheid in de praktijk-uitvoering, naar gegeven talenten en capaciteiten. Hub.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden