Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!’ (47 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 september 2016, 14:09 door Dirk A A

Op het moment van de wederkomst van de Heere Jezus naar deze aarde, woont het Joodse volk in Israel en zullen veel Joden in Hem geloven. Dat zegt Mattheus 23:39. Het is een krachtige verklaring tegen de vervangingstheologie. Immers, wanneer Israel zou hebben afgedaan, en de kerk in plaats van Israel zou zijn gekomen, kunnen deze woorden uit Mattheus 23 nooit in vervulling gaan.

olijfberg
Op de Olijfberg zal de Heere Jezus terugkomen.

Eerst citeer ik de verzen 37 tot 39 uit Mattheus 23. Het zijn woorden van de Heere Jezus, die Hij uitsprak vlak voor Zijn eindtijdrede, aan het einde van Zijn bediening op aarde.

37. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!
38. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.
39. Want Ik zeg u: u zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

De Heere Jezus spreekt hier in Jeruzalem heel Israel aan. Hij had het Joodse volk bijeen willen brengen, Hij had hen willen redden, maar het volk als geheel wilde niet. Je proeft in deze woorden in vers 37 Zijn bewogenheid met Jeruzalem, met het volk. Hij wilde, zij wilden niet.

De gevolgen zullen zwaar zijn. ‘Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.’ Dit is, na de verwoesting van Jeruzalem, werkelijkheid geworden. De toekomstige generaties zijn hiermee geconfronteerd. Met ‘…uw huis dat als een woestenij voor u wordt achtergelaten…’ spreekt de Heere Jezus niet zozeer over de verwoeste tempel.

Dit blijkt ook wel uit Jeremia 22:5, waar we lezen: ‘Maar als u naar deze woorden niet luistert, heb Ik bij Mijzelf gezworen, spreekt de HEERE, dat dit huis tot een puinhoop zal worden.’
Het oordeel van God is over het hele land gekomen. Letterlijk, het land werd een woestenij, ook geestelijk. Slechts weinigen vonden de redding in de Messias, de Heere Jezus.

Maar – dat is het goede nieuws – er komt verandering. Er breekt een nieuwe tijd aan, waar wij getuige van zijn. Eind 1800, begin 1900, stortte de Heere in het over de hele wereld verstrooide Joodse volk een verlangen uit om terug te keren naar het eigen land, naar Jeruzalem. In 1948 werd die droom vervuld en in 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog, werd Jeruzalem herenigd.

We leven nu in de tijd dat Mattheus 23:39 in vervulling kan gaan. Het volk is immers weer terug in het eigen land. God brengt Zijn volk thuis om ook deze woorden in vervulling te kunnen laten gaan. Hij waakt over Zijn woord, zegt Jeremia 1.
En is het noodzakelijk dat alle Joden terug zijn in Israel op het moment van de wederkomst? De Heere is machtig genoeg om de rest dan alsnog terug te brengen.

Om Mattheus 23:39 werkelijkheid te laten worden, is het noodzakelijk dat er ook Joden in het land wonen die in de Messias, de Heere Jezus, Jesjoea, geloven. Er staat immers dat het moment komt dat ze zullen zeggen: ‘Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!’
En ze wonen er, hun aantal groeit. Het aantal Messiasbelijdende Joden in Israel wordt momenteel geschat op tussen de 15.000 en 20.000. Misschien zijn het er ook wel meer en hun aantal groeit. Zij zijn het die de Messias zullen verwelkomen bij Zijn komst.

Ze zullen dat doen met ongeveer dezelfde woorden die de Joden spraken in Mattheus 21:9: ‘Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen.’
Ze zullen Hem zien komen vanuit de hemel. In macht en grote heerlijkheid. Hij komt niet alleen. Zijn engelen zullen met Hem mee komen, en de gelovigen, ook de opgestane gelovigen. Iedereen zal Hem zien komen.

Speciaal de Joodse gelovigen zullen Hem als Koning binnenhalen. Heel Israel zal dan zalig worden (Romeinen 11:26).
De rol van Israel en van het Joodse volk is niet uitgespeeld, hoewel nogal wat christenen en theologen dat wel denken. Jeruzalem wordt de centrale en belangrijkste stad op aarde, of we dat nu leuk vinden of niet.

Laten wij ondertussen voor Israel blijven bidden, voor Jeruzalem, voor het Joodse volk, voor de verspreiding van de Bijbel, inclusief het Nieuwe Testament, onder het volk. Dat de Heilige Geest de ogen van steeds meer Joden zal openen voor de Messias, zodat ze straks – wie weet hoe spoedig al – de woorden van Mattheus 23:39 kunnen aanheffen: ‘Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!’

De Koning zal de antichrist vernietigen, Zijn volk Israel redden en Zijn Koningschap op aarde vestigen. Hij zal Koning zijn op de troon van David, in Jeruzalem (Lucas 1:32) en met al Zijn heiligen regeren over de hele wereld (Zacharia 14:9). Het gaat om Hem, om de eer, de glorie, de heiliging van Zijn grote Naam.

Dirk van Genderen

47 Reacties

 1. Patrick zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 september 2016 om 16:24

  Beste Dirk,

  Jij schrijft “Het aantal Messiasbelijdende Joden in Israel wordt momenteel geschat op tussen de 15.000 en 20.000. Misschien zijn het er ook wel meer en hun aantal groeit. Zij zijn het die de Messias zullen verwelkomen bij Zijn komst. ”

  Echter alle gelovigen die Jezus hebben aangenomen, Jood of Griek (uit de volkeren) zullen opgenomen worden bij de opname. Joden die na de opname naar Christus uitzien en uitroepen zullen hem begroeten.

  Vriendelijke groet,
  Patrick

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 september 2016 om 17:06

  Zal in 2018 wanneer Israël 70 jaar bestaat de laatste 7 jaar voor de Wederkomst ingaan? Ook wel de Laatste Jaarweek met daarbij de Grote Verdrukking. Het getal 70 is een profetisch belangrijk getal, namelijk het getal der volheid. De Heere Jezus zegt in zijn eindtijdrede in Mattheus 24: “Dit geslacht (generatie) zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.” En laat een generatie nu 70 à 80 jaar duren. Dus de generatie die het ontstaan van Israël in 1948 en de inname van Jeruzalem in 1967 heeft meegemaakt, zal ook de Wederkomst van de Heere Jezus meemaken.

 3. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 september 2016 om 17:50

  Duisternis in Israël (haat tegen “The X-tians”, jesus als “afgod”), maar niet alleen daar.

  Jesaja 60:2a Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken. Zal koning Jezus bij Zijn komst deel hebben aan duisternis? Nee, natuurlijk niet.
  Die duisternis zal er echter wel zijn, machtig, misdadig en wetteloos. Jes. 43:19a Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de duisternis.
  Rivieren, of wegen zijn noodzakelijk voor de bouw van een geestelijk huis.
  Dan zal Ik de vervallen hut van David oprichten. Amos 9:11 Jesaja 60:2b doch over u (Israël) zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
  Gaan wij het straks allemaal mogen zien en meemaken op de Televisie?
  Of zijn wij Saints? Neem de tijd, vrienden, om te onderzoeken hoe de islam functioneert, om te beginnen bij u in de straat. Baan wegen door inlichtingen- en veiligheidsdiensten heen. Het Huis Israëls wordt in luister hersteld. Dat gaat niet zonder slag of stoot. De vijand staat het niet toe. Ook in ons land zien wij hoe grimmig vastbesloten Hamas demonstraties kunnen zijn. Daar wandel je niet zo maar even geestelijk doorheen, dat beleef je biddend, ten diepste verontwaardigd, zoekend naar leiding en een weg om te gaan…

  Lord I want to be in that number
  When the saints go marching in

 4. Ivon zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 september 2016 om 19:16

  Het is wonderbaar hoe alle bijbelse profetieën vanaf de Geboorte, Dood en Opstanding van de Heer Jezus Christus in vervulling zijn gegaan, niemand kan er omheen. Nu de genadetijd naar z’n eind lijkt te hollen, resten nog de vervulling t.a.v. van Israël, Zijn Verbondsvolk. (Zijn broeders),
  vooraf gegaan door de Opname v/d Gemeente (Jood en heiden) uiteraard.
  Ook wat deze laatsten betreft mogen wij ten volste vertrouwen op Zijn Beloften:

  “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.” -Hebreeën 13:8-

 5. waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 september 2016 om 21:28

  De Here Jezus Christus is in eerste plaats gekomen als Mens op aarde voor Zijn volk, de joden/Israël.
  Hij Zal.. Weerkomen.. voor Zijn volk Israël. Ja dat klopt.
  Maar:
  vóórdat Hij Weerkomt op aarde (Olijfberg) voor Zijn volk zal Hij.. KOMEN.. om Zijn Bruid tot Zich te nemen. De ontmoeting zal plaats vinden in de lucht.
  Zoals ik het dus zie en geloof is er nu eerst een KOMST voor Zijn Bruid en vervolgens zal Hij nadien ..WEER.. komen op aarde.
  De gelovigen vanaf de uitstorting van de Heilige Geest kijken niet uit naar iemand die op aarde zal verschijnen en zal zeggen: ik ben de christus.
  Ze kijken uit naar Hem die zal komen en gezien zal worden in de Lucht. Als Bruidegom.

 6. Ivon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2016 om 0:10

  Amen Waterlelie

 7. Jochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2016 om 14:00

  Opvallend in een aantal reacties is de (valse) leer van de opname, men spreekt er zelfs van dat de Heer 2 keer komt; eerst om zijn bruid te halen en dan weer teruggaat naar de hemel en dan terug komt voor Israël? Waar, oh waar staat dit in de Bijbel? Het is niet meer dan een tegemoet gaan, en bij de éénmalige (weder)komst van Christus. De gemeente van nu kan om te beginnen al niet de bruid zijn, want we zijn Zijn Lichaam, we zijn 1 met Hem. Daarbij vraagt Gods Woord ons “een volwassen MAN” te worden (Ef. 4:13).

  Maar is het werkelijk zo dat de komst van Christus op zeer korte termijn zal plaatsvinden? Speelt hierbij de hoop niet een misleidende rol? Er zijn nog zoveel voorwaardelijke profetieën die eerst moeten plaatsvinden voor Zijn komst zal plaatsvinden. Er is nog geen tempel. Babylon moet nog worden gebouwd. Elia moet nog komen, de 2 getuigen. Etc. Laten we alsjeblieft het Woord van God recht snijden (2 Tim. 2:15) en de dingen (bv dat zij de bruid zijn) die Israël toebehoren ook aan hen laten.

 8. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2016 om 15:54

  Slechts vers 39 te gebruiken is zeer kort door de bocht. Het zevenvoudig “wee u” staat voor dit vers en dat laat duidelijk zien wat er aan de hand is. Het is voor christenen kennelijk te moeilijk om de staat Isräel en het volk Isräel niet als hetzelfde te zien. Scofield en anderen zijn kennelijk geslaagd in hun werk. Het volk Isräel kan ook lezen hoor, zouden zij niet lezen over de antichrist die zich in de tempel zet en hem dan toch aannemen? Twijfelt u aan de verstandelijke vermogens?

 9. Peter van der Mey zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2016 om 16:42

  Ik heb eens gelezen dat er in een eeuw voor Christus een tijd is geweest dat er in de school van rabbijnen geleerd werd dat er 2 Messiassen zouden komen, want er wordt immers in de Schrift gesproken over een lijdende Messias en over een zegevierende Messias die als Koning zou heersen. En aangezien zij deze schijnbare tegenstrijdigheid niet in 1 Persoon konden vereenzelvigen waren zij tot de conclusie gekomen dat er dus 2 Messiassen moesten zijn. Wij weten inmiddels beter, maar m.i. maken wij nu eenzelfde fout door te denken aan 2 komsten van onze Here Jezus. Eerst zou Hij komen op de wolken om de Zijnen tot Zich te vergaderen, en dat zou dan (volgens de wens van de gedachte) vóór de grote verdrukking zijn, en later op de zogenoemde “jongste dag” zou Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
  Zou het niet kunnen zijn dat beide feiten (opname van de gemeente en het oordelen van levenden en doden) bij 1 wederkomst gerealiseerd zouden worden? Want van één ding ben ik overtuigd, de gemeente zal NIET worden opgenomen vóór de grote verdrukking. In Matth 24 : 29-31 is de Here Jezus zelf aan het woord als Hij zegt: Terstond NA DE VERDRUKKING DIER DAGEN (…) en zij zullen de Zoon der mensen zien komen op de wolken des hemels (…) en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen ….

 10. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2016 om 17:10

  1. De Here komt één keer terug op de wolken, er is maar één Wederkomst en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben (Openb. 1:7). Dan lees ik Rom. 11:5-7 waar staat: een overblijfsel en het uitverkoren deel en de anderen zijn verhard. In Israël is heel veel verharding. Aan de andere kant komen ook Joden tot geloof in hun Messias en dat is toch ook voor Israël een vereiste want zonder geloof in de Here is het onmogelijk. De Here Jezus spreekt daar heel veel over in het Johannes evangelie en daar spreekt Hij tot het Joodse volk!
  Het is beslist niet zo dat de gemeente in de plaats van Israël is gekomen maar wel dat de gemeente er bij is gekomen, lees maar Rom. 11:13-32 en lees daarin ook 23. Want dat is het criterium: geloven in de Messias. Paulus ging altijd eerst naar zijn broeders, het Joodse volk, maar als zij zich afkeerden, veegde hij het stof van zijn voeten en vertrok naar de heidenen, die het aannamen. De woorden van de Here Jezus in Matt. 23 hebben in de eerste plaats betrekking op wat er gebeurde in het jaar 70. Dat is denk ik waar de Here op doelde. En zij zijn toen ook verstrooid geworden.
  Gelukkig kunnen wij niet berekenen wanneer de Here weerkomt, want Hij komt als de bliksem gaat van het ene einde naar het andere, 1 Thes. 4, “in een oogwenk”.
  Ik denk dat er nog heel wat gaat gebeuren met al die politieke toestanden, heel wat ellende wereldwijd. Maar wij mogen, samen met alle gelovige Joodse mensen, uitzien naar de Wederkomst van de Here. En Hij heeft ook voor de toekomst voor het overblijfsel wat tot geloof is gekomen het land Israël als eeuwig erfdeel gegeven (zie Jesaja 19:24,25). Heel bijzonder!

 11. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2016 om 17:58

  Amen, ja Amen
  Halleluja

 12. Henk van den Berg zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2016 om 17:59

  IK MOET OOK STEEDS DENKEN AAN DIE WOORDEN; DEZE GENERATIE ZAL GEENSZINS VOORBIJ GAAN.
  ZELF BEN IK GEBOREN OP 20 AUGUSTUS 1949. IK BEN ER OOK BIJNA ZEKER VAN DAT WE BIJ DE OPRICHTING VAN DE STAAT ISRAEL IN 1948 M0ETEN BEGINNEN TE TELLEN, WAT DE GENOEMDE GENERATIE BETREFT. PROBLEEM VOOR MIJ IS DAT IK NIET PRECIES WEET HOEVEEL JAAR EEN BIJBELSE GENERATIE IS.
  WEET IEMAND DIT? Als ik tot de wederkomst gezond blijf, zal ik in een oogwenk veranderd worden.
  MOCHT DIT NIET HET GEVAL ZIJN, DAN ZAL IK BIJ HET ROEPEN VAN EEN AARTSENGEL OPSTAAN, IN DE 1E OPSTANDING.

  GODS ZEGEN ALLEMAAL!

 13. engel landman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2016 om 20:06

  als Hij komt zal hij de ontslapen broederen in de Heer wederbrengen met Hem, en wij zullen in een punt des tijds veranderd worden, also zullen wij dan altijd met de Heer zijn, Halleluja Amen.

 14. jedeha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2016 om 20:25

  De Apostel Paulus deelde een Geheimenis mee, door de Heere God aan hem bekend gemaakt.
  Dit geheimenis was niet bekend in het Oude Testament.
  Dat geeft soms het misverstand, door onwetendheid, maar die zijn juist de crux. Alle Heiligen met U, o Heere. Op de Olijfberg, maar dan moeten zij eerst wel ten Hemel zijn gegaan.

 15. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2016 om 20:35

  Wie de HEERE verwachten putten nieuwe kracht…….
  Laten we Hem verwachten en tot aan dat moment alles van Hem verwachten, van Jezus, onze Heer en Heiland.
  Hem mogen we bekend maken en het volk Israel jaloers maken. Laten we vanuit Zijn Liefde en bewogenheid om zien naar alle Joden en in hen naar alle mensen. Bewogen zijn met hen die de Here Jezus niet kennen.

 16. jedeha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2016 om 21:06

  Mag ik dit er nog even aan toe voegen Dirk?
  Zacharia 14 : 4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.
  5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; dan zal de HEERE, mijn God, komen, en al de heiligen met U, o HEERE!

 17. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2016 om 21:08

  7:
  In Openbaring 6:16 wordt de grote verdrukking de ‘Toorn van het Lam’ genoemd. De hoop voor gemeente is niet de toorn van het Lam, maar de liefhebbende Bruidegom die Zijn Bruid tot Zich zal nemen.
  We lezen in Zacharia 14:4-5 en Kolossenzen 3:4 dat de Here Jezus aan het einde van de grote verdrukking met al zijn heiligen op aarde terug zal komen. Dit kan alleen wanneer we vóór de grote verdrukking opgenomen zijn, zodat we ook weer met Hem terug zullen keren.

  De opname van de gemeente wordt verschillende keren in verband gebracht met de tijd van Lot in Sodom en Noach. Zowel Lot als Noach werden eerst in veiligheid gebracht voordat het oordeel losbrak. Zo zal de gemeente ook eerst geëvacueerd worden, voordat de grote verdrukking losbarst. Zo werd ook Henoch weggenomen voordat de Here de aarde oordeelde.

  De roeping en uitverkiezing van de gemeente is een geheimenis (Ef 3:3-10) een ‘tussentijd’ in Gods plan met de wereld. Deze tussentijd eindigt met het geheimenis van de opname van de gemeente. Waarna de draad met Israël weer opgepakt wordt.

  Het valt op dat geen enkel gedeelte uit de Bijbel de gemeente voorbereidt of waarschuwt voor de grote verdrukking. Hieruit blijkt dat de grote verdrukking niet voor de gemeente bedoeld is.

  Zij die beweren dat de gemeente door de grote verdrukking zal gaan, vergeten echter dat het hierbij alleen gaat om het laatste stukje van de gemeente dat dan nog op aarde leeft. Velen van de gemeente zijn reeds ontslapen en bij de Here in de hemel. Hoeven zij dan niet door de grote verdrukking en dus alleen het laatste stukje van de gemeente?

  Wat betreft efez 4:13. Israël wordt ook wel de “knecht” des Heren genoemd. Toch is zij de “vrouw” van God/JHWH.
  Zo ook met efez 4:13. Het Lichaam van Christus moet gebouwd worden tot de volle kennis van de Zoon Gods. De mannelijke rijpheid bereiken.
  Toch is Zijn Lichaam Zijn Bruid.

  2 Tess 2:1:De gelovigen/Bruid wordt “Verenigd” met Hem!

 18. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2016 om 22:04

  Peter van der Mey, werd in de rabbijnenschool geleerd uit de Thora, uit de Talmoed, uit de Kabbala of uit alle drie. Dat kan nog verschil maken. De Thora is Gods woord, de Talmoed en Kabbala komen uit Babel en zijn waarschijnlijk gnostisch beïnvloed en door rabbijnen uitgeschreven.

 19. Karin zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2016 om 23:17

  Steeds meer mensen komen erachter dat de zondag als rustdag óók vervangingsleer is (was sabbat). En welke dag wordt het in het 1000 jarig vrederijk denk je? Zondag of zaterdag?

 20. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2016 om 23:31

  Het boek Nehemia was voor mij het eerste boek waarvan ik een uitgebreide Bijbelstudie heb gemaakt in drie talen. In hoofdstuk 8 wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de viering van het loofhuttenfeest, nadat de profeet Ezra originele Thora rollen had gevonden in de puinhopen van de vernietigde tempel, tijdens het begin van de Babylonische Ballingschap. 7 dagen werd het Loofhuttenfeest uitbundig gevierd nadat de muren rond Jeruzalem gereed gekomen waren. Jezus noemde het loofhuttenfeest “het feest”. Het loofhuttenfeest is de enige van de 7 feesten des Heren, waar we geen christelijke tegenhanger van hebben en staat voor mij voor het feest van de wederkomst! (aparte studie). In hoofdstuk 9 volgt er direct na dat feest een periode van rouw. Ik weet nog dat ik mijn studie 2 jaar had laten liggen….. Jezus’ komst en vervolgens “een periode van rouw”….. Hoe kan dat? Nadat ik de tekst gelezen had over “een nieuw verbond met Israël” begreep ik ineens, dat er na de wederkomst gerouwd zal worden, want “zij zullen zien, wie zij doorstoken hebben”. Ook in Nehemia 9 lees ik herhaaldelijk: “waarom hebben we dat niet gezien”…… Hiermee werd Nehemia 9 voor mij een beschrijving van de toestand NA de wederkomst….. De rouw zal niet alleen gelden voor het Joodse volk, want velen (ook niet-Joden, of mogelijk uit de andere 10 stammen) zijn er, die “het niet gezien hebben”…… Overigens waren het de twee stammen uit Juda en Benjamin, die in de Babylonische Ballingschap waren en in de boeken Ezra en Nehemia naar Kanaän terugkeerden. Zij (Juda en Benjamin) zullen het zijn, die Hem zullen “zien” bij zijn komst. Dan volgt het “berouw”…..

  Lees ook de geschiedenis hoe Jozef zich aan zijn broers bekend maakt…… Ook hier volgde “berouw”… Jezus popelt om Zichzelf aan zijn broers bekend te maken……

 21. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2016 om 0:32

  IK BLIJF, Waterlelie, als de “gemeente vóór de grote verdrukking wordt opgenomen, omdat ik deel wil hebben aan het volgende:
  Openbaring 20:
  “4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
  Dit is de eerste opstanding.”

 22. Jochanan zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2016 om 8:05

  @ waterlelie
  de hoop voor de gemeente is; zelfs een zalige hoop; ontvangende de gelukkig hoop én verschijning (epifaneia) van de heerlijkheid van de grote God en onze Redder, Jezus Christus (Tit2;13).
  En ja, de gelovigen van deze tijd zullen tijdens “het tegemoet gaan” – (het is zeker geen opnemen in de hemel, het is echt niet meer dan een ontmoeting in de lucht, gewoon lezen wat er staat) – al in de hemel zijn. Daaruit kunnen we concluderen dat het idd nog allemaal wel even op zich laat wachten; Zijn komst (letterlijk ‘aanwezigheid’ – parousia).
  En JA, de uitroeping van het Ene Lichaam waarvan Christus het hoofd is, is idd een geheimenis, maar dat wil dan nog niet zeggen dat je dan de dingen die Israël toebehoren direct van toepassing mag plaatsen op de gemeente (uitgeroepenen) van nu.
  Ik beweer dan ook niet dat het Ene Lichaam door de grote verdrukking gaat.
  Nogmaals, laat de dingen die Israël toebehoren aan Israël, zo ongeveer het hele OT spreekt van Israël als Zijn vrouw. De Here is dmv van een scheidbrief voor de 10 stammen en door de dood van de 2 stammen losgekomen, maar Hij zal de 12 stammen wedermaken tot Zijn vrouw, de bruid. Beproef de verschillen (Fil1:10), deze opdracht geeft Paulus ons niet voor niets.

 23. Joop zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2016 om 10:51

  We zijn het allemaal eens dat Jezus terugkomt. Vraag is wel: hoe zit het dan met de zgn. grote verdrukking? Gaan wij er, als Christenen, doorheen, of worden wij van te voren opgenomen?
  Ik kan in de hele bijbel geen tekst vinden waarin (duidelijk) staat dat de Gemeente (wij Christenen) voorafgaande aan de grote verdrukking worden opgenomen. Uitspraken als: de toorn van het Lam is hetzelfde als de grote verdrukking snijden geen hout. Toorn betekent wat anders als verdrukking. Op. 6:16 gaat daarom niet over de grote verdrukking.
  Het feit dat nergens in de bijbel gewaarschuwd wordt voor de grote verdrukking wil helemaal niet zeggen dat wij er niet doorheen gaan. Immers, leert Jezus niet: in deze wereld zult gij verdrukking hebben. Valt hieruit de harde conclusie te trekken dat wij NIET door de grote verdrukking gaan?
  In Kol 3:4 wordt helemaal niet gesproken over verdrukking, laat staat de grote verdrukking. Laten we ons best doen de bijbel in context te bestuderen.
  Maar misschien kunnen wij eens, in de grote verdrukking, de Joden tot steun zijn en hun de ware Messias laten zien (Rom 11:11) en ook dat nog vele heidenen tot bekering mogen komen.

 24. Dick zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2016 om 11:54

  Beste Dirk,

  Opnieuw zie ik discussie ontstaan in de reacties. Nu weer over opname en openbaring. Voor mij een reden om niet meer te reageren. Ik roep op hiermee te stoppen. Jezus moet voorop staan is alles en niet wat wij er allemaal van maken. Het eerste vers in Openbaring zegt genoeg toch; het is de openbaring van Jezus Christus.

 25. Dorus zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2016 om 12:52

  Graag wil ik onderstrepen wat Waterlelie schrijft: (17) Ook ik ben er ten volle van overtuigd dat de Heer spoedig komt om de Gemeente in de lucht op te halen. De “Wederhouder”, d.i. de Heilige Geest is dan weg en dan zal er een enorme verdrukking komen. Een periode van 2 x 3,5 jaar. Na 3,5 jaar zal de wereldheerser zich willen manifesteren in de Tempel als God. Daarna zal Jezus terugkomen op de olijfberg en zijn volk redden en zelf Koning worden in Israel: 1000 jarig vrederijk.(Satan is dan gebonden) Daarna zal uiteindelijk de satan in de poel des vuurs geworpen worden en de Eeuwigheid beginnen. Dit is in het kort de volgorde. We moeten niet zomaar een vers uit de Bijbel plukken, maar het geheel bestuderen.
  Allen wijsheid toegewenst.

 26. wim J zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2016 om 13:01

  Wanneer wij het laatste hoofdstuk van het Johannes Evangelie biddend lezen, dan moet opvallen, dat Jeshua [Jezus] een profetie uitsprak, voorzegde, die aan Johannes bevestigd is geworden[v22-25]*), terwijl Petrus, die volgens Matt16:16 te vergelijken was met haantje de voorste, letterlijk aangezegd wordt, dat er voor hem geen andere weg zal zijn dan ook lijden voor Zijn Naam. [v18-19]
  https:\/\/herzienestatenvertaling.nl/bijbel.php?boek=ROM&hoofdstuk=7

  Bovenal werd Petrus herinnerd aan wat hem gezegd is door Jeshua, toen hij het beter dacht te weten volgens Matt16:22.
  Waarna: “Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok**) voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.”
  **) de tegenovergestelde betekenis van wat Hij in vers18-19 bedoeld heeft.

  Volgens Matt26:33 zei Simon zelfs zijn leven voor Hem in te willen zetten, toen Jeshua uit Zach13:7-9 citeerde. Maar Jeshua moest hem wéér de wacht aanzeggen, waarschuwen, hoe hij Hem verraden zou. In Luk22:31-32 zei Hij Simon, Simon, zie, de satan heeft u (allen) opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders.

  Ook Paulus liet geen twijfel bestaan over het deelhebben aan het lijden van Messias [Christus], hoe dit onlosmakelijk verbonden zou zijn met Zijn verheerlijking volgens Rom8:17-18 “..wanneer wij althans met-Hem lijden, opdat wij ook met-Hem verheerlijkt worden. ..” Zie ook Filip2:12-13!!

  Tenslotte blijkt Petrus ook overtuigd, dat dezelfde profeten, van Mozes t/m Malachi, inzicht is gegeven in de tijd van de verlossing [Jes49:7-8 e.a.], die toen aangebroken is. Deze werd schijnbaar onderbroken, na de verwoestingen in het jaar 70, maar vooral ter wille van de uitverkorenen halverwege de week, met het inkorten [lett. Gods bedwingen*)] van de tijd – toen geopenbaard!! –, die ook aangebroken is op de dag [en de momenten en daarna**)] dat Jeshua herkend werd als de Wortel van David en het Lam met zeven horens en de zeven ogen: De zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde, ..
  *) ἐϰολόβωσεν [G2856] afgeknot; afgeleid van het ww [G2849] κολαζω ko’lazo, bedwingen.
  zoals beloofd in Mark16:20, let op de volgende versen..
  **) De brief aan de Hebreeën door Paulus, begint dan ook met de opmerking, dat het spreken van God in deze laatste dagen [nu ca. twee millennia] nu door Zijn Zoon verder gaat. Zie ook Rom15:8 “En ik zeg dat Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen,”
  wordt vervolgd

 27. wim J zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2016 om 13:10

  [Vervolg: n.a.v. het voorgaande: lees Openb4 en 5:12-14; Jes11:1-3; vers 3 beschrijft door Wie Hij.. als geen ander geïnspireerd blijkt].

  Iemand die Jeshua [Jezus] mocht leren kennen, heeft God [El Ja’aqobh] lief gekregen en ook hen die Zijn Naam leerden kennen, erkennen, vrezen, onderscheiden als de Naam boven alle naam, zoals voorzegd in de Openbaring aan Johannes. Maar heeft ook deel gekregen aan de hoop, die de natuurlijke mens niet kan [h]erkennen [Rom8:24!!]

  Daarover getuigde Petrus heel duidelijk: 8-12 “Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk (daarbij) de zaligheid[verlossing] van uw zielen. Naar deze zaligheid.. hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht[onderzocht, ondervraagd] en gespeurd[nauwkeurig nagezocht]. Zij onderzochten [speurden na] op welke en wat voor tijd [G2540kairos*)] de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.”
  *) dit moet hier vertaald worden met gelegenheid, gekoppeld aan het begrip vaste tijd, Hebr. ‘mo-ed’, in tegenover het andere Griekse woordje voor ‘tijd’: chronosG5550, of kloktijd, wat in Openb10:6 gebruikt wordt.

  Die gelegenheden zullen dan werkelijk functioneren zoals voorzegd [Jes66:23-24; Ps110:3!!}, maar de tijd voor meer openbaring over wat Gods heilige profeten voorzegden is dan voorbij gegaan, na het geklank van de zevende bazuin. Er is geen achtste bazuin, maar ook geen andere verborgenheid die nog geopenbaard moet worden, lees anders Openb10 en 11.
  Het welles nietes houdt geen pas meer voor hen die in Gods Woord [de brontekst] iets tegenovergestelds denken te kunnen plaatsen, waardoor het beter in hun ogen uitkomt…
  GaL1:10

 28. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2016 om 16:14

  Beste Dirk,

  Is het zeker dat bij de wederkomst van Christus de meeste Joden in het land Israël zullen wonen? Ik lees dat niet in Mattheus 23: 39. Wat ik lees in Mattheus 24: 29 – 31 is dat er eerst een verdrukking zal zijn. Daarna is de wederkomst van Christus en zullen Zijn engelen met een bazuin Zijn uitverkorenen, de Israëlieten, bijeen vergaderen. Verder sluit ik mij aan bij de woorden van Jochanan.

 29. angela zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2016 om 17:07

  Je schrijft dat Jeruzalem werd herenigd in 1967. Helaas gaf Dajan het beheer over de Tempelberg aan de islam. De plaats waar de Hoofdpersoon wil wonen is niet onder Joods bestuur en Zijn plaats is bebouwd met een moskee. Er is nog veel te bidden.

 30. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2016 om 17:33

  Reactie van Dirk van Genderen:

  Helaas houden veel mensen zich weer niet aan mijn verzoek om ALLEEN op mijn commentaar te reageren en NIET op elkaar. Dit moet echt veranderen. Dit is geen discussiesite. Ook verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. De regel is dat u maximaal twee keer op een commentaar mag reageren. Het levert mij ook veel meer werk op als ik alle reacties nauwkeurig moet gaan toetsen op deze regels.

  Daarom mijn dringende verzoek u aan de (bekende) regels te houden:
  1. Alleen reageren op mijn commentaar en niet op elkaar, behalve ter bemoediging.
  2. Maximaal twee keer reageren per commentaar.
  3. Geen verwijzingen naar andere websites.

  Reacties die niet aan deze regels voldoen, worden niet geplaatst, of aangepast.

 31. Ros zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2016 om 19:25

  Beste Dirk,

  Je schrijft in een eigen reactie (30) dat we niet op elkaar mogen reageren. Ik snap dat heel goed, want het ontaardt inderdaad makkelijk in een discussie, zelfs zodanig dat het een ruzie-achtige toon kan krijgen.
  Toch vind ik het moeilijk om niet op iemand te reageren als die persoon ergens verdrietig over is, of als hij/zij gebed nodig heeft en met een reactie getroost zou kunnen worden.
  Ik wil en mag je niets voorschrijven, maar is het mogelijk om het ‘niet reageren’ iets te nuanceren? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meteen zie hoe dat zou moeten, want ook met positieve woorden kan je iemand proberen de les te lezen. Toch is het een gemis als het helemaal niet zou kunnen.
  Ik denk dat je heel goed snapt wat ik bedoel en ik laat het in jouw kundige handen hier een knoop over door te hakken. Ook voor de drastische keus zal ik zeker begrip hebben.

  Je stuk was trouwens weer prachtig. We delen een hoopvolle toekomst met de Joden. We zijn allebei op weer een andere manier Gods volk en dat geeft een bijzondere band. Dank je!

 32. ben zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2016 om 19:37

  Luk 18:8b Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden in het land (traditioneel: op de aarde)?
  Luk 21:23 want er zal grote nood zijn in het land.

  In beide teksten staat in de grondtekst voor “het land”: epi tes ges.
  In het eerste geval traditioneel vertaald met ‘op de aarde’.
  In het tweede geval vertaald met ‘in het land’.
  Hier (in Luk 21:23) blijkt uit het tekstverband duidelijk, dat ‘in het land’ de juiste vertaling moet zijn.

  Maar in Luk 18:8b blijkt niet uit het tekstverband, dat ‘op de aarde’ juist is.
  In de tijd van de statenvertaling bestond de staat Israel niet en was er weinig of geen geloof in de heroprichting van Israel. Het lag dus niet voor de hand om met ‘in het land’ te vertalen. Er was zo gezegd geen keuze-mogelijkheid.; latere vertalingen hebben dit nagevolgd.
  Ook sluit ‘in het land’ goed aan bij de voorgaande 7 verzen. Al vraagt dat misschien een nadere bijbelstudie.

  Gode bevolen,
  Berwi

 33. Neeltje zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2016 om 19:46

  Als de joden al blind waren voor het woord van de profeten en de komende Messias, zo kunnen wij ook blind zijn wat betreft het lezen van de bijbel. Als Jezus tegen de discipelen zegt dat die generatie niet voorbij zal zijn gegaan voordat Jezus zijn heerlijkheid zal openbaren (Jezus komst dus) en dat wij dan denken dat onze generatie hiermee bedoeld wordt?! Hoe geloofwaardig zijn ZIJN woorden dan? Die generatie die toen leefde hebben het gezien! Denk aan de verdwijning van het oude verbond overgaande in het nieuwe verbond bij de verwoesting van de tempel en Jeruzalem! Lees de ooggetuigen verslagen hierop na. Ooggetuige Flavius Josephus heeft dingen opgeschreven die in Openbaring terug te vinden zijn. Lees ook Matth. 16:28 Voorwaar, Ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk. Matth. 23 :38 gaat over de verwoesting van Jeruzalem. En dan Matth 10:23, Ik zeg u (tegen de discipelen) U zult uw rondgang door de steden van Israel niet geeindigd hebben, voordat de Zoon des mensen is gekomen! De bazuinen hebben geklonken: Het was nl. het jubeljaar, 70 na Christus. Jeruzalem en de tempel (het oude verbond) de wet, dat was het einde van hun wereld en het oordeel over Israel waar God zoveel waarschuwingen aan had gegeven en zij niet hebben geluisterd en hun einde is gekomen. Er is een nieuwe dag gekomen, nl. Gods heerlijke Koninkrijk in ons en wij zijn de tempel en wij mogen al deze rijkdommen van Zijn Koninkrijk genieten en uitdelen, we hoeven niet bang te zijn, de nieuwe dag is aangebroken en ZIJN licht gaat steeds helderder stralen. Hoeveel licht geven wij?

 34. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2016 om 20:51

  Zomaar enige beloften voor Israel
  Het volk dat Ik Mij ten eigendom heb verkozen dat zal Mijn lof verkondigen
  Al waren uw verdrevenen aan het eind der aarde Ik zal ze vandaar verzamelen
  Maar ook: Zalig zijt gij wanneer ze liegende allerlei kwaad van u spreken om mijns naams wil
  en ook Psalm 85 berijmd moet tot onze verbeelding spreken. Dit is de vervulling van de uitroep van onze Heer aan het Kruis: Het is volbracht, zo staat er in mijn Bijbel in Romeinen 11: Zo zal heel Israel zalig worden. Lees toch jullie bijbel en onderschat het antisemitisme van onze kerken niet.

 35. Loesje zegt:
  Geplaatst op maandag 19 september 2016 om 10:02

  God is nog niet klaar met Israël. In Christus is nog helemaal niet alles vervuld. Hij beloofde hen tot bruid te nemen voor eeuwig! (Hosea 2:19) en lees Joël.
  Als je dat op de gemeente laat slaan is dat absoluut vervangingsleer en dus een grote dwaling!

 36. Menno zegt:
  Geplaatst op maandag 19 september 2016 om 10:12

  De term ‘grote verdrukking’ kom ik nog al eens tegen op forums. Ik ben van mening dat het best eens zou kunnen dat we er al midden in zitten. Je kan ‘verdrukking’ namelijk ook lezen als ‘beproeving’. Ha, ja, dan wordt de duistere, verleidelijke wereld waarin we leven een stuk duidelijker: iedereen wordt namelijk beproefd, en probeer zonder God maar eens staande te blijven in deze wereld. Natuurlijk worden er ook letterlijk christenen vervolgd, kijk maar naar het midden-Oosten.
  Als je het zo leest, is de wederkomst misschien geeneens zo ver weg meer…..

 37. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op maandag 19 september 2016 om 13:41

  Hallo Dirk… toen ik je stukje las was er best wel tweestrijd in mijzelf.
  Ik geloof ook niet in een vervangingsleer… De eerste gemeente, bestond toch alleen uit Israëlieten. Handelingen. De eerste gemeente, de ware gelovigen uit Israël, waren toch nog steeds Gods volk. Dat is toch nooit veranderd.
  Het verschil is dat later de gelovige ‘heidenen’, toegevoegd werden.

  En dat is de gemeente… daar behoren alleen zij bij die bij Christus horen, zowel als eerste de Israëliet en later ook de gelovige heiden. En dat wordt één in Christus.

  Galaten 3:26-29, het gaat om Christus Jezus, dan vallen die verschillen weg. In Gods ogen is ook een heiden, door geloof in Christus Jezus nageslacht van Abraham. Christus was het beloofde Zaad van Abraham. Als je door geloof nageslacht van Abraham bent, dan behoor je bij het Israël Gods.

  De Heere Jezus kwam voor de hele mensheid, niet alleen voor Israël. Hij werd geboren onder de wet, om later aan het kruis die wet te vervullen. Zijn het niet Zijn eigen woorden in Johannes 3:16, “Zo lief heeft God de wereld gehad…”. Dat is toch wel iets groter als alleen Israël.

  Ik hou van de tekst uit Zacharia 2:10-11.
  Romeinen 9:27-29, lezen we ook duidelijk dat het om een rest en overblijfsel van Israël gaat. En natuurlijk telt dat ook voor ons uit de volken.

  Niet iedereen wordt gered, zowel uit Israël als ook uit de volken. Onze redding is alleen door de Heere Jezus Christus, door Zijn sterven en opstanding, voor al onze ongerechtigheden.

  De titel Dirk, “Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heer”, geweldig mooi. Zowel voor de mensen in Israël. Maar ook voor ons. Wij mogen dat ook zeggen. Ieder die de Heere Jezus aanneemt in geloof, zullen Hem zien.

  Wij moeten ook bidden zowel voor Israël, als ook voor alle mensen en volkeren.

  Vaders Zegen en hartelijk groet, Esther.

 38. Joop zegt:
  Geplaatst op maandag 19 september 2016 om 20:49

  Zal heel Israël zalig worden? Antwoord: Jazeker! Vraag is dan wel: wat wordt hier (Rom. 11:26) bedoeld met heel Israël (gans Israël volgens NBG)? Alle Joden? Alle nu nog levende Joden? Ik geloof dit niet, net zomin als dat alle heidenen behouden zullen worden. Een overschot zal behouden worden volgens Rom. 9:27-28.
  Misschien is het eens goed beide teksten (Rom. 11:26 en Rom. 9:27-28) eens naast elkaar te houden.
  Misschien een idee voor een volgend stukje, Dirk?

 39. Patrick zegt:
  Geplaatst op maandag 19 september 2016 om 22:44

  Dirk geeft aan dat 2 postings mogen binnen 1 onderwerp. Ik wil daar graag gebruik van maken

  Laat ik de Bijbel zelf het meest laten spreken…waar nodig voorzien van commentaar

  “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” (Openbaring 3:10).

  “Het is zoals we tegenwoordig vaak horen: een land roept zijn ambassadeurs uit een bepaald land terug als er gevaar dreigt. En wanneer je je ambassadeurs uit een vijandige situatie terugroept, komt dat neer op een oorlogsverklaring. Wanneer Gods ambassadeurs gevaar gaan lopen zal Hij ze weg gaan halen. Omdat we ambassadeurs voor Christus zijn.

  “Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.’ (Lucas 21:36)”

  Johannes 14: 1-3
  ” …want Ik ga heen om u plaats te bereiden; En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.”

  I Thessalonicenzen 1: 9-10
  “9 Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen.
  10 En uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.”

  Zach. 14:5 – de HERE komt met al zijn heiligen;
  Rom. 8:17 – de gemeente zal mét Christus verheerlijkt worden;
  Kol. 3:4 – wanneer Christus ‘geopenbaard’ zal worden, zal ook de gemeente ‘met Hem geopenbaard
  worden in heerlijkheid’;
  1 Thess. 3:13 – ‘de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen'(zeker in het Nieuwe
  Testament betekent ‘heiligen’ nooit engelen, maar altijd gelovigen).

 40. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 19 september 2016 om 23:01

  Beste Dirk,

  Het is heel belangrijk dat wij besef hebben van de tijden waarin wij nu leven. Dat het níet vergeefs is als wij de Here verwachten. Dat het werkelijkheid gaat worden voor ons uit de heidenen en voor de Joden die in de Here Jezus geloven.
  Omdat Hij spoedig komt, moeten wij onze mouwen opstropen en de handen uit de mouw steken om te werken zolang het dag is, want er komt een nacht waarin niemand meer kan werken. Getuigen doe je in woord en daad. Dat is met je hele leven.
  Wij zijn de enige brieven van Jezus die de meesten zullen lezen. Daarom is het belangrijk om onder de mensen te zijn met een radicale gezindheid om het evangelie door te geven als er gevraagd wordt van de hoop die wij hebben. Het gaat niet om meeslepende woorden van menselijke wijsheid maar het gaat om de kracht van het evangelie in de harten van mensen.
  Moeilijke discussies dragen er niet toe bij dat iemand door de Geest radicaal geraakt kan worden. Juist eenvoud in de woorden en doen en laten, zorgen ervoor dat het met kracht over komt. Anders wordt het verhuld door menselijke kracht.
  Vlak voor de komst van de Here, laten wij streven naar rechtvaardigheid en heiligheid. Dat ziet God graag bij Zijn kinderen.
  Laten wij de gezindheid van Jezus hebben in de Bergrede. Zie Mattheüs 5 – 7. Dan zal de wereld ervaren en overtuigd raken dat Jezus leeft en nog steeds werkt met Zijn Geest en dat de Vader alle dingen doet medewerken ten goede opdat enigen tot geloof zullen kunnen komen.

  San

 41. Henk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 september 2016 om 12:42

  Beste Dirk, Dank voor jouw uitleg. Voor een ieder van ons geld: “strijd gij om in te gaan”.

 42. duinsnip zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 september 2016 om 20:19

  Beste Dirk
  Alhoewel ik van harte geloof dat God Zelf de heroprichting van de staat Israël heeft bevorderd door het zionisme en de holocaust, is deze staat toch echt nog niet wat God ermee voor heeft. Zij zullen opnieuw voor de keuze komen, Jezus Christus of de Antichrist. En de Heer is volkomen duidelijk over de keuze die de meerderheid maakt. Hij zegt in Joh.5:42-43:
  Maar Ik ken ulieden, dat gij de liefde Gods in uzelven niet hebt. Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen. Dit is dan ook de dwaze herder in Zach.11 en dat zal het noodzakelijk oordeel brengen zowel over de volken die Israël haten alswel de over de goddeloosheid onder het volk zelf. Dat is dan ook de reden dat Jeruzalem in Openb.11:8 geestelijk wordt genoemd, Sodom en Egypte. Openbaring 7 en Ps.1 geven echter aan dat in die oordeelstijd er een gelovig overblijfsel zal komen dat door de Heer zal worden bewaard. Het is belangrijk om deze bijbelse feiten goed te kennen teneinde bewaard te worden voor een al te rooskleurig beeld van nu.

 43. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 september 2016 om 22:56

  Beste mensen,
  Dit commentaar en de vele reacties hierop wil ik kort samenvatten met de volgende oproep:
  Laten wij leren van het VERLEDEN.
  Laten wij ons christen-zijn, zien, horen en in praktijk brengen in het HEDEN.
  En laat de TOEKOMST over aan de HEERE! Hub.

 44. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 september 2016 om 20:00

  Sjalom Dirk,

  Wanneer onze Messias zijn voeten zet op de Olijfberg zal dat gezien worden door alle Joden die in Israël zijn. Onmiddellijk zal dat doorgegeven worden aan alle kinderen van Israël dat de ware Messias er is gekomen. Geen van hen zal twijfelen of het ontkennen dat Hij de Messias is waarop zolang is gewacht. En de verbazing en omschakeling in ons denken zal zeer kort zijn. In vervulling zal gaan dat Yeshua zich bekend zal maken aan Zijn volksgenoten. Hele eenvoudige instructies zullen volgen en opnieuw krijgen wij een opdracht van Yeshua om de wereldbevolking te gaan onderwijzen. Nu geregisseerd vanuit Jeruzalem. Hij zal de ogen van Zijn volksgenoten openen voor de Schriften, zodat zij die verstaan en hun taak om te onderwijzen ter hand te nemen. En de rest van de wereldbevolking, die krijgt gewoon de taak om de gemaakte rommel op te ruimen. Zoals het beschreven staat in de Bijbel zal Yeshua plaats nemen op de troon van Zijn vader David. Een aards koninkrijk dus die een Bijbelse dag duurt en waarin wordt gesproken dat de leeuw en het lam elkaar niets zullen doen. Een rijk van vrede, waarin iedereen zijn bijdrage zal moeten leveren. Leiders van volken die niet van jaar tot jaar richting de Messias gaan om Hem hulde en eer te brengen zullen dat merken in het uitblijven van regen.

  We zitten met een overschreven Evangelie met behoorlijk wat overijverige monniken die wat toegevoegd hebben aan de oorspronkelijke tekst. Die bewuste toevoegingen sluiten niet aan bij de Joodse cultuur. Er moet dus wat worden bijgeschaafd en die instructie komt van de Messias Die haarfijn uitlegt wat er moet staan. Hij is het immers die het juiste antwoord kan geven. Alle toegevoegde heiligen vallen vanzelf van hun voetstuk. Alle dogma’s zullen teniet gedaan worden. Gewoon puur het Evangelie van de Bijbel van kaft tot kaft. Geen witte bladzijde tussen oud en nieuw.

  Het goede nieuws komt dan via het internet uit Jeruzalem. Omdat het nog niet zover is mogen we ons inzetten voor het komende Koninkrijk van G’d in deze wereld.

 45. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 september 2016 om 22:13

  1 Cor. 6:19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?
  20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.
  In een eerdere reactie (3), Dirk, ben ik er van uitgegaan dat wanneer de Koning der koningen verschijnt, er toch minstens een bruggenhoofd moet zijn op aarde. Daarom schreef ik over wegen, de bouw van een geestelijk huis, nu nog in de zorg en de verdrukking, maar… na de verschijning van onze Heer, luisterrijk. Ik spreek hier niet over een tempelgebouw op de Tempelberg, maar over een geestelijk huis, zoals onze lichamen dat behoren te zijn.
  De Gemeente is een tempel. Efeze 2
  13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.
  14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,
  15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;
  Zo’n ‘nieuwen mens’ is dan ‘een tempel van den Heiligen Geest.’
  20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;
  21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;
  22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

 46. Christi zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 september 2016 om 15:43

  Mooie reactie, Hub.Eussen (43)

  Helder en duidelijk ‘troost mijn volk’ (44)

 47. Simon zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 september 2016 om 20:53

  Mijn bijzondere instemming met nr 44 en mag ik er aa toevoegen dat dan de kerken als een man zullen optrekken naar Gods land om die koning der Joden van Zijn troon te stoten, en ze beseffen niet dat het de Heer zelf is die ze ter verantwoording roept: Wat hebben jullie met Mijn volk gedaan gedurende jullie genadetijd? Hiervoor gebruikt het Woord de meest gruwelijke term die er te vinden is in Gods woord nl.: Ik zal haken slaan in jullie kaken enz. Ook is er reeds een gebied in Israel voor hen gereserveerd en ook kan men lezen hoelang Israel nodig heeft ze allemaal netjes te begraven.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden