Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Vrijbrief om te zondigen… (47 reacties)

Geplaatst op donderdag 10 november 2016, 21:58 door Dirk A A

Een passage in een eerder commentaar over de noodzaak van schuldbelijdenis riep de nodige reacties op. Wat de Bijbel zegt over het belijden van onze zonden, zou volgens sommigen niet bedoeld zijn voor gelovigen. ‘De Heere Jezus heeft immers al voor onze zonden betaald, in het verleden, in het heden en in de toekomst.’

zondenbelijden

Het ging met name om de volgende opvatting: ‘…dat je niet hoeft te bidden om vergeving wanneer je hebt gezondigd, omdat de Heere Jezus immers toch al voor al je zonden heeft betaald. De oproep tot levensheiliging zal dan weinig weerklank meer vinden.’
Reden genoeg om hier een keer dieper op in te gaan, temeer omdat in sommige kringen een zeer eenzijdige nadruk wordt gelegd op Gods genade.

Wat Johannes in zijn eerste brief schrijft, kan ons helpen hier meer zicht op te krijgen, omdat die brief ons aanspoort in gemeenschap met God te wandelen, onze zonden te belijden en ons voortdurend te laten reinigen door het bloed van de Heere Jezus (1 Johannes 1:7). Ook nadat we tot geloof in Hem zijn gekomen.

Laten we niet uit het oog verliezen dat Johannes ervan uitgaat dat de geadresseerden de Heere Jezus al kennen (1 Johannes 2:12-14). Ze worden onder meer opgeroepen in Hem te blijven, de wereld niet lief te hebben en alert te zijn op de komst van de antichrist.
In vers 8 van hoofdstuk 1 wordt gewaarschuwd tegen de dwaalleraars die zeggen dat gelovigen niet zondigen en dus ook geen reiniging van zonden nodig te hebben. Hun bewering is een grote misleiding.

Zonde – voor velen geen prettig woord – komt in 1 Johannes ongeveer 25 keer voor; de ene keer als zonde, de zondige gezindheid, andere keren als zonden, de zondige daden.
Ernstig waarschuwt Johannes zijn lezers voor de destijds populaire dwaalleer dat gelovigen niet meer zouden zondigen, dat ze gemeenschap met Christus kunnen hebben en tegelijk in de duisternis kunnen wandelen (1 Johannes 1:6).

In feite is dát de situatie, wanneer wordt geleerd dat je je zonden niet meer hoeft te belijden omdat ze toch al vergeven zijn door de Heere Jezus. Dat is een vrijbrief om te zondigen. Wie dat zegt, liegt en doet de waarheid niet, zegt Johannes met grote nadruk. Zo iemand misleidt zichzelf en anderen.

Als wij – gelovigen – bewust zondigen, vertrappen we de Zoon van God en achten we het bloed van de Heere Jezus onrein en smaden we de Geest van de genade, zegt Hebreeën 10, vanaf vers 26.

Wanneer in de eerste brief van Johannes wordt gesteld dat wie in Christus blijft niet zondigt, wordt daarmee bedoeld dat het voor zo iemand niet normaal is om te zondigen. Zonde past niet meer bij een gelovige. De zondemacht is gebroken in het leven van een gelovige. Een gelovige is met Christus gekruisigd, gestorven, begraven en weer opgestaan (Romeinen 6).

In het eerste vers van Romeinen 6 wordt de vraag gesteld: ‘Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt?’
‘Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?’ zegt dan vers 2.

Gelovigen worden juist aangespoord hun zonden, die ze – helaas – nog doen zolang ze hier op aarde zijn, te belijden. En wie dat niet doet, moet maar eens aan David denken, aan wat er geestelijk met hem gebeurde toen hij zijn zonde met Bathseba niet aan de Heere beleed. Zijn geestelijk leven leed bijna schipbreuk. En hij ontving Gods vergeving nadat hij zijn zonde had erkend en beleden (zie Psalm 32 en 51).

Gelet op de tijd waarin we leven, de laatste jaren/dagen voor de komst van de Heere Jezus, worden gelovigen juist opgeroepen heilig en rein te leven. 2 Petrus 3:13 en 14:
13. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14. Daarom geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede.

Je kunt tegen gelovigen wel zeggen dat ze zich niet schuldig hoeven te voelen wanneer ze hebben gezondigd, omdat die zonden toch al vergeven zijn, maar dat botst met voorgaande en andere oproepen in de Bijbel, zoals in 1 Johannes 3:3: ‘En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.’

Hoe bevrijdend is dan de boodschap in 1 Johannes 1:9: ‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’ Dat is pas echte genade!

Dirk van Genderen

47 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 november 2016 om 8:32

  Beste Dirk,

  Het ontkennen van de noodzaak je zonden te belijden, heeft tot gevolg dat je niet of nooit gecorrigeerd kan worden door de Heilige Geest, die van zonde overtuigt. Daardoor blijft iemand in de zonde leven. En er staat geschreven dat het loon van de zonde de dood is. Het komt op mij over dat je in je geloof niet kan groeien door een relatie op te bouwen met de Here, en die te verdiepen. Je mist dan een besef van de heiligheid van God. Die heiligheid ziet geen zonde door de vingers. Dat heeft consequenties als je maar blijft doorgaan zonder te belijden dat je fout zit. Berouw van je zonde komt door verbrokenheid en te weten hoe zondig je als mens nog bent. En je bent vatbaarder voor de streken van de boze. Want hij kan vat op iemand hebben omdat hij in de zonde(n) een aangrijpingspunt vindt. En je dwaalt steeds meer van God en het echte eeuwige leven af. Zie Johannes 17:3. En de essentie van de kruisdood van de Here Jezus wordt gemist, namelijk dat Hij gekomen is om de relatie tussen God en mens te herstellen. zie 1 Korinthe 1:9. Het lijkt mij dan ook een leugen van de duivel om dit te geloven, dat zonde-belijden niet meer nodig is. De duivel kan zo’n iemand dan in zijn greep houden en uitschakelen voor het werken in Gods Koninkrijk. Wij hoeven niet bang voor de duivel te zijn (1 Johannes 4:4) maar wij mogen God ook niet verzoeken. (Zie Mattheüs 4:7)

  San

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 november 2016 om 9:23

  In de Brief aan de Hebreeën staat het heel scherp geschreven:

  “Hebreeën 10:26-31 26 Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonden meer mogelijk, 27 en kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en op het vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden. 28 Voor wie de wet van Mozes naast zich neerlegt is er geen pardon; wanneer er ten minste twee getuigen een verklaring tegen hem afleggen, moet hij sterven. 29 Hoeveel zwaarder zal dan de straf niet zijn, denkt u, voor wie de Zoon van God vertrapt, het bloed van het verbond ontheiligt – terwijl hij erdoor geheiligd is – en de Geest van de genade veracht? 30 We kennen immers degene die gezegd heeft: ‘Het is aan mij om te wreken, ik zal vergelden,’ en ook: ‘De Heer zal oordelen over zijn volk.’ 31 Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God!”

  Eens gered, altijd gered? Volgens mij kun je je redding wel degelijk verspelen wanneer je de Heere Jezus en Zijn Kruisoffer willens en wetens verloochent nadat je eerst tot bekering bent gekomen.

  Verder heb ik ooit een keer meegemaakt dat een medechristen tegen mij zei dat hij in geen dagen gezondigd had, omdat hij zo dicht bij de Heer leefde. Toen had ik hem op het volgende gewezen:

  “1 Johannes 1:8-10 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.”

  En bovendien, word je gelukkig van wanneer je zondigt en je zonden niet belijdt en ook niet vraagt om vergeving? Ik word daar ongelukkig van.

 3. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 november 2016 om 10:49

  Beste Dirk,
  Heel goed, om dit thema: Zondigen nadat je tot geloof bent gekomen, eens bijbels toe te lichten:
  Mijn 17 jarige ervaring in deze: 31 Oktober 1999, Reformatiedag, was voor mij de geestelijke bevrijdingsdag. Toen ben ik letterlijk op mijn knieën gegaan voor de Here Jezus en Hem als mijn Verlosser en Leidsman gaan liefhebben vanuit mijn hart. In het begin na deze bevrijdingsdag bleef ik “schoon”, maar al gauw val je weer in sommige oude zonden. Hierna wel weer een belijdenis. Maar nu kan ik bevestigen dat satan steeds verder op afstand blijft. Ondanks zijn heviger aanvallen, maar ik heb een “kogelvrij schild” bij me: JEZUS. Hub

 4. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 november 2016 om 15:35

  Gebed is als een sleutel op dit probleem.
  Het kost soms veel inspanning om de normale ellende van alledag te analyseren tot voor het aangezicht des Heeren. In de geest der gebeden is er voor de gelovige een heiligdom waarin hij (en zij ook) de zaken mag zien vanuit… Gods perspektief. Het verschil van de dag en de nacht, de hemel en de aarde. In het licht van de gebedsgemeenschap met Hem ziet men scherp ook wat ons gescheiden houdt van Hem.

  Dirk, met één regel ben ik het niet eens.
  ‘De zondemacht is gebroken in het leven van een gelovige. Een gelovige is met Christus gekruisigd, gestorven, begraven en weer opgestaan (Romeinen 6)’. Ha! Dat zou die gelovige wel willen… de toekomstmuziek van de overwinning…?, als de strijd in feite nog moet beginnen?
  Een gelovige BELIJDT dat Hij met Christus (!) als gekruisigd wil gaan leven. Juist in het gelovige gebed wordt de gelovige zich dan van alles bewust.
  Zijn dood is lang niet altijd ‘gelijkvormig aan de dood des Heeren’… want hij is vermoord, doodgemarteld in het sadisme van de tegenstander en in diens macht.
  In de macht van deze tegenstander, met het loon dat de zonde geeft in het bloed, kan men zichzelf wel laten wijsmaken dat het “klaar” is, maar als slaaf is men voorlopig nog lang niet (soms tientallen jaren niet) klaar met de strijd.

 5. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 november 2016 om 17:48

  Sjalom Dirk,

  Onze koning David haalt het aan in zijn lied: ook mijn verborgen zonden staan tussen G’d en hem in. Lang niet altijd worden verborgen zonden zichtbaar en veel blijft er doordat men zichzelf niet kent aan de oppervlakte. Een voorbeeld wil ik zeker toevoegen: in vele kerken verkondigen en belijden dat zij een zuivere kerk zijn. Zij hebben hun eigen criteria vastgesteld aan de hand van hun belijdenis of kerkelijke leerregels. Daarmee verklaren zij dat anderen, die niet hun standpunt of dogma overnemen er faliekant naast zit. Een hoogmoedig karakter van een vrome levensstandaard kan ook zo een verborgen zonde zijn. Het zich verheffen boven de ander, doordat zij niet meedoen met de reguliere gebruiken in die kerken is een zeer kwalijke zaak. Men legt de lat voor een ander te hoog. En natuurlijk moet de lat hoog liggen voor wat heilig leven en moraal. Die lat is niet voor een groep andersdenkenden maar voor jezelf.

  Dat leert mij om juist de ander niet te schofferen en te kwetsen. Iedereen maakt wel eens gebruik van een scherpe tong. Dat kan twee kanten opgaan: als eerste is het vaak veroordelend ten tweede kan het ook verrijkend zijn om vanuit een nederige positie zaken aan de orde te stellen zoals de zonde. De zonde komt voort door de tegenstander van G’d. Echter het is de mens die deze doet. Daarmee is de cirkel eigenlijk al rond. Wij wijzen teveel naar elkaar en te weinig naar ons zelf.

  En vergeving afdwingen omdat het Bijbels is klopt niet. Daar gaat altijd schuldbelijdenis aan vooraf. Het slachtoffer kan pas vergeven als hij er klaar voor is om de schade die is aangedaan te vergeven. Dat is niet in een handomdraai, eerder een proces wat soms wel jaren kan duren. Bewust en onbewust zondigen staat niet alleen tussen G’d en ons in, ook naar ons mensen. Hoeveel modder is er gegooid in de USA? Allemaal beschadigingen die wereldwijd voor verdeling zorgen. Daarom is het ook voor ons van belang: Zet Heer een wacht voor mijn mond opdat ik niemand zal kwetsen.

 6. Geertje L zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2016 om 10:38

  Geliefde Dirk,

  Heel hartelijk bedankt voor deze Bijbelse uitleg. Ook in onze gemeente ontbreekt deze duidelijke boodschap.

 7. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2016 om 11:13

  Laatst sprak ik met een jonge man die zegt dat hij zijn hart aan de Heere Jezus had gegeven, maar hij ontkent dat hij zondig is en ontkent zelfs de hel. Ik word daar verdrietig van wanneer sommige ‘christenen’ de hel ontkennen. Want je verloochent daarmee het Verlossingswerk van de Heere Jezus aan het Kruis van Golgotha en daarmee verspeel je ook je redding!

 8. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2016 om 12:01

  Beste Dirk,

  Vandaag is het dan zover, sinterklaas komt in Nederland en alle kinderen kijken reikhalzend uit naar de geschenken die ze krijgen. Mooi toch.
  Nu wij, Kinderen van de Vader, wij hebben het mooiste geschenk ontvangen nl. Jezus, die gestorven is voor al onze zonden. Hoe mooi is dat; alles is vergeven. Als je dat als Kind van de Vader hebt ontdekt, dan willen we helemaal geen zonden meer doen, want wij zijn de heerlijkheid van God in Christus geworden. Wij worden verdrietig als mensen of wijzelf zonden doen.
  Hoe komt het dan toch om telkens maar weer in je commentaar dit te moeten lezen. Waarom moeten wij naar David kijken die een scheve schaats reed. We moeten kijken naar zijn belijdenis in Psalm 51 waar hij laat zien wie God werkelijk is.
  Zijn wij allemaal niet kinderen van Abraham zoals de bijbel zegt. Was hij zo’n lieverdje……
  God hield van hem ondanks alles. En weet je waarom, de wet was nog niet gekomen dus straf kon niet komen.
  Nu tot slot weer naar ons. Jezus is gestorven en heeft de wet daarmee gekruisigd. Daarom zijn we vrij van alles en willen we geen zonden meer doen. Laat dat de boodschap zijn. Laten we dat aan elkaar vertellen; Jezus heeft ons vrij gemaakt van al onze zonden.
  Wat een geschenk mensen; Laten wij net als de kleintjes bij het sinterklaasfeest aan iedereen zien wat wij hebben ontvangen. Of doen wij net als de wereld mee aan de zwarte pieten discussie.
  Ik ben er uit. Jezus alleen.

 9. Blaas de sjofar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2016 om 13:54

  Een zeer belangrijk onderwerp voor de wederkomst, wat helaas in veel kerken en gemeenten nauwelijks wordt genoemd. Waardoor je nauwelijks met broeders of zusters hier over kunt praten. Persoonlijk geloof ik dat we midden in de grote afval zitten. Wees nuchter en waakzaam tot die grote dag.

 10. Pierre zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2016 om 14:00

  Gelukkig hebben we onze Here Jezus als voorspraak.

 11. Nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2016 om 14:40

  Men kan het de mensen die dit beweren niet altijd kwalijk nemen over hun ziens- en denkwijze.
  Ja, dan hadden zij beter in het Woord van God moeten lezen, hoor ik vaak beweren.
  Wat nodig is: Wij moeten in liefde hen leiden, als broeders en zusters hun de waarheden van
  het Woord van God in hart en gedachten brengen. Ik zelf had ook deze zienswijze, maar door in
  een gemeente terecht te komen waar met kennis en liefde de waarheid uit de Bijbel werd verteld,
  o.a. door broeder Goedhart, is er ook een grote verandering bij mij ontstaan in het verstaan
  van de Bijbel.

 12. Bart Ros zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2016 om 16:09

  Beste Dirk,
  Deze vraag werd bij ons opgeroepen door een broeder j.l. zondagavond bij de Muzikale Fruitmand van de EO. Ook hij beweerde dat al onze zonden vergeven zijn door de Here Jezus en ook de zonden die we nog gaan doen, wordt zo in een programma gezegd. Wij zijn blij dat je dit belangrijke onderwerp hebt aangekaart.
  Gods rijke zegen toegewenst,
  Nelly en Bart Ros

 13. G Pennekamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2016 om 16:53

  Weet je wat nou zo mooi is? Jezus wil een teer leven werken. Verlang je er naar? Je kunt het krijgen. Vraag erom, neem elke dag op vast momenten je stille tijd en God gaat grote dingen doen. Wanneer de krachtige liefde van Christus uitgestort wordt in je hart, wanneer Hij je alles wordt, als Hij Degene is van Wie je alles moet krijgen, wanneer je zo afhankelijk wordt van de kracht van Zijn bloed dan wordt het geen opgave om je zonden te belijden. Dan is t heerlijk om het bij het kruis af te leggen. Heere, hier ben ik, het is vandaag mis gegaan, ik was te boos, ik leg het af Heere in de zekerheid dat U het weg wast. Maak mij een vat tot Uw eer, ik wil me helemaal aan U geven, U mag me helemaal hebben. Geef mij liefde voor degenen die mij pijn doen, want U heeft mij lief terwijl ik zo vaak tekort schiet. Zonden belijden doen we niet omdat God ze anders niet vergeeft, maar omdat het goed is voor onszelf. Onbeleden zonden kunnen een eigen weg gaan leiden. Wanneer we ze elke dag belijden en ze afleggen, dan letten de volgende dag op en vragen we kracht om te strijden. Want wees er op bedacht dat de satan vat op ons krijgt als we een leven leiden zonder stille tijd. Maar als we vurig blijven bidden dat God ons leven zal reinigen, ons gelijk maakt aan Hem, dan zal er veel gaan veranderen. Een heerlijk leven!
  Dan willen we Gods onvoorwaardelijke liefde leven, dan willen we onze vijanden lief hebben… omdat Hij ons zo lief heeft. Dan mogen we elkaar de voeten wassen, dan gaan we geen strijd aan met onze naaste maar bidden we voor een goed gesprek over datgene wat we kwijt willen. Dan krijgen we een biddend leven, net als Jezus. Dan gaan we willen wat Hij wil en dat is God boven alles liefhebben en de naaste als onszelf.

  Gelukkig kunnen we onze zaligheid niet verspillen, als we al gered zijn. Want wij zijn volledig veilig in het bloed van Christus. Wel kunnen we als gelovige de Heilige Geest op de waakvlam zetten, bedroeven of uitblussen als we doorgaan met een onheilig leven. Dan kan het stil worden. Daarom hebben we het allemaal nodig dat God zelf ons Licht gaat geven. Wie als gelovige weinig meer merkt van Gods liefde, moet Licht vragen. Heere, waar ging het mis? Spreek weer tot mij, maak mij duidelijk wat er moet veranderen… En breek radicaal met zonden, waarvan je weet dat het zonde is.

 14. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2016 om 17:18

  Ons geloof-kerkzijn bevindt zich tussen: Bewerk uw zelfs zaligheid met vreze en beving, en/of: weest in geen ding bezorgd, maar wie niet wordt als een kind kan het koninkrijk Gods niet ingaan.
  Dus wandel maar stillekens achter Hem aan. Hij weet de weg en Hij is de Weg.

 15. Bdwn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2016 om 17:24

  Beste Dirk,

  Dank voor je behandeling van dit thema. Er gaat zoveel mis als deze Bijbelse Waarheid wordt losgelaten, of ingeruild voor een eigen visie die beter past bij ons ´vlees´.
  Sterkte in alles, en een hartelijke groet!

 16. Sjouke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2016 om 19:59

  Geliefde Broeder Dirk, wat is het goed dat je over het onderwerp ‘zondigen van Gods kinderen’ schrijft, zoals je het doet. Je spreekt na, zoals Gods Woord het zelf zegt. Ik moet hierbij denken aan het bijzondere psalmvers berijmd Ps. 119: 30, oude berijming.
  Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot Uw getuigenissen, en mij gehaast die paden in te slaan, waarin mijn ziel zich nimmer zal vergissen. Wees en blijf een zegen voor ons.

 17. Joop zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2016 om 20:20

  Heel goed Dirk, dat je dit soort onderwerpen bespreekt.

 18. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2016 om 20:34

  Het is in en in triest, dat er zoveel valse leringen en valse leraren zijn, die nauwelijks weten wat er in de Bijbel staat! In de hele Bijbel is er “zonder berouw” geen vergeving en terecht, haal je, Dirk, 1 Johannes 1: 9 aan. God ziet de vergeving van zonden als een “rechtvaardige daad”! Kan iemand “onrechtvaardige daden” doen en vervolgens van God een “rechtvaardige daad” verwachten!! 1000x : “natuurlijk niet”!
  Openbaring 16:9 (NBV)
  “De grote hitte verzengde de mensen en ze lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen. Ze toonden geen berouw en bewezen hem geen eer.”
  Matteüs 21:32 (NBG51)
  “Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen en gij hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd, doch hoewel gij dat zaagt, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd.
  Lucas 17:3
  “Let dus goed op jezelf!
  Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe; en als ze berouw hebben, vergeef hun.”
  2 Korintiërs 12: 21 (NBG51)
  “Ik vrees, dat, als ik weer kom, mijn God mij bij u verootmoedigen zal en dat ik zal hebben te treuren om velen van hen, die vroeger in de zonde geleefd hebben en nog niet tot berouw zijn gekomen over de onreinheid, hoererij en ontucht, die zij gepleegd hebben.”
  Hebreeën 12: (NBG51)
  Onverschilligheid:
  “14 Jaagt naar vrede met allen en naar de HEILIGING, zonder welke NIEMAND de Here zal zien. 15 Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden. 16 Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor één spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. 17 Want gij weet, dat hij later, toen hij (toch) de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht.
  En nog zijn er, die geloven, dat “van harte (!!) berouw, niet nodig is?

 19. Louise zegt:
  Geplaatst op zondag 13 november 2016 om 12:05

  Doordat de Heilige Geest mij keer op keer laat “voelen” wanneer ik gezondigd heb, wil ik alleen maar mijn zonden belijden en telkens opnieuw proberen mijn eigen ik opzij te schuiven en aan de Hand van Jezus Zijn weg te gaan, de enige weg tot God mijn Vader. Zo mag ik groeien in geloof, door vallen en opstaan, op weg naar het eeuwig Koninkrijk van God mijn Vader. Als een bruid die zich voorbereidt op de bruiloft van het Lam. Dit te beseffen, maakt mij nederig, ik ben niet uit de wereld maar mag een kind van God zijn.

 20. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 13 november 2016 om 13:52

  Voor het Schriftuurlijk verstaan van dit commentaar is Rom. 6 en 7 heel belangrijk. Daarin wordt geleerd dat de wedergeborene de Goddelijke- en menselijke natuur deelachtig is. De Goddelijke natuur in de wedergeborene kan niet zondigen: 1 Johannes 3:9 Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. De natuurlijke mens kan nog wel zondigen, maar die zonden reinigt de Heer: 1 Johannes 1:7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. De wedergeborene is niet volmaakt in zichzelf maar in Christus en God ziet hem aan in Christus: Colossenzen 2:10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; Hebreeën 10:14 Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden. 1 Johannes 5:20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.
  Zie vervolg:

 21. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 13 november 2016 om 13:53

  Vervolg
  Dat eeuwige leven ontvangt men nadat de Heilige Geest de zondaar overtuigd heeft van zonde gerechtigheid en oordeel: Johannes 16:8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: Als de zondaar daarvan overtuigd is en de Heere Jezus Christus aanvaart als zijn Verlosser en Zaligmaker wordt hij opnieuw geboren en ontvangt hij eeuwig leven, en: Romeinen 6:5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; Dan is de zondaar door de wet der wet gestorven: Galaten 2:19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou., voor de zonde gestorven: Romeinen 6:2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?, der wereld gekruisigd: Galaten 6:14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. Romeinen 8:1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Efeze 1: 4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; 5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanstelling tot zonen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. 6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde; 7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,

 22. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zondag 13 november 2016 om 14:00

  Zolang je je zonde niet belijdt aan de Heer dan kun je ook niet meer vrij bidden. Dan is er een blokkade tussen de Here God en jou. Dat weet ik zelf maar al te goed. En dat geldt voor elke gelovige die zijn/haar geloof serieus wil nemen.

 23. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 13 november 2016 om 14:39

  Eens met @Louise, @Marianne Stel en zoveel andere reacties!

  Ja waarom zul je elkaar nog vergeving moeten vragen en elkaar vergeven hier op aarde, als we toch geen zonde meer doen, omdat Yeshua/Here Jezus alle zonden sowieso vergeeft!?
  Hoeven we ons ook niet meer voor elkaar te vernederen!
  Maar de pijn blijft liggen….of stappen we met Zijn Grote Liefde daar overheen……in de praktijk zie ik dat nog niet zo.
  Het is heerlijk en een voorrecht om elke dag de zonden te belijden bij Hem…..in gedachten (als je daarop let), woorden en werken en dan te geloven dat we weer schoon zijn door Zijn Verlossing…..wat een rijkdom!

  Jacobus 5:16 zegt: “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt.”

 24. Joke zegt:
  Geplaatst op zondag 13 november 2016 om 16:42

  Misschien heb ik iets gemist in de hiervoor gaande reacties maar ik denk aan de vraag die door de discipelen aan Jezus gesteld werd: “Heere, leer ons bidden”. Het Onze Vader werd hen en ons gegeven om daarmee God de Vader te eren, Zijn koninkrijk te verwachten en in de tussentijd in oprechtheid en liefde met onze naaste te leven. De bede: ..en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.. wordt ons dagelijks op de lippen en in het hart gelegd. Het Onze Vader… is geleerd aan de discipelen die Jezus al kenden en dit gebed is de eeuwen door ook door de Gemeente van alle tijden en plaatsen gebeden. Of zie ik dat nu verkeerd?

 25. Bert Loonstra zegt:
  Geplaatst op zondag 13 november 2016 om 18:46

  Amen, Dick!

 26. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 13 november 2016 om 18:53

  Beste Dirk,

  Ik bespeur ernst en oprechtheid in je uitleg over het vragen om vergeving. Maar tegelijkertijd krijg ik het gevoel dat je de mening van degene die er ‘anders’ over denkt tekort doet.

  Het valt mij op dat je geen teksten uit de Efeze brief aanhaalt, bijvoorbeeld Efeze 1: 7 waarin gezegd wordt dat wij de verlossing door Zijn bloed hebben. Hiertoe had God ons al voor de grondlegging van de wereld uitverkoren; vers 4. Onbegrijpelijke genade! Hier houd ik mij aan vast als ik vind dat ik niet voldoe aan de heilige eis van God om rein te zijn. Vanwege deze teksten bid ik niet meer om vergeving. God heeft dat in rijke mate geschonken; Efeze 2: 5. Maar als ik ervaar dat ik gezondigd heb, dan belijd ik mijn zonde wel en dank God voor de vergeving die ik al had. Het belijden maakt dat ik weer verder kan met God en het verkeerde gevoelsmatig niet meer tussen mij en God instaat.

  Ik heb met interesse reactie 8 en 21, 22 gelezen. Door de reacties van Dirk en Baruch voel ik mij gesteund.

 27. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 13 november 2016 om 18:59

  1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.

  In het gelovige gebed is de Heer bereid om onze schuld te vergeven.
  En daar komt iets achteraan: de reiniging, herstel van schade.

 28. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 13 november 2016 om 19:48

  Sjalom Dirk,

  Mag ik een aanvulling geven op de vraag die Joke (25) stelt. Deze moet gezien worden in het licht van onze Joodse cultuur en tijd. Wij Joden kennen vele gebeden voor zeer veel gelegenheden. Bij het uitdelen van het brood, bij het drinken van de vrucht van de wijnstok, bij het eten van fruit enzovoort danken we G’d voor de gaven die uit de aarde voortkomen. De vraag van de discipelen aan Yeshua is dus heel legitiem en begrijpelijk. Daarbij stelden zij tegelijkertijd de vraag: moeten we voor alles bidden, want ook dat zit in die vraag opgesloten. Mijn volksgenoten zagen dat vele vrome Joden stonden te bidden op de hoeken van de straten en men geneerde zich daar niet voor. Er waren behoorlijk wat gebeden, ook een gebed wat uitgesproken wordt bij het aanbrengen van de blauwe draden als deze werden toegevoegd werden aan de hoeken van de kleden.

  Door de grote hoeveelheid zie je vaak niet meer wat belangrijk is. Bovendien leefde de religieuze Joden vanuit de gedachte: ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken. Gebeden waren er dus om G’d te danken en te erkennen voor allerlei dingen die ons ten dienste zijn. Niet alleen water en brood, maar nog zoveel meer. Vanuit deze context moet men de vraag beschouwen. Dan komt het antwoord van Yeshua, hoe Hij het gebed gestalte geeft en daar een zeer grote diepte en breedte in aanbrengt. Niet het enge van dank voor dit, dank voor dat. Het loven en prijzen van G’d staat centraal, dan het voedsel om in leven te blijven, dan de schuldbelijdenis en de vraag om vergeving. En in die vraag om vergeving zit tevens opgesloten de sleutel tot de vergeving. Als G’d ons zoveel vergeeft wie zijn wij mensen dan om geen vergeving te schenken. En vergeving schenken is altijd na schuldbelijdenis.

  Het gebed wat Yeshua de discipelen leerde gaf hun een houvast van wat essentieel is in alle gebeden. Geen eenzijdig gebed, hoe belangrijk wellicht voor de gaven uit G’ds hand.

 29. Berend zegt:
  Geplaatst op zondag 13 november 2016 om 19:52

  Op de Open Doors dag vorige week werd ook gezegd: Hoe erg de vervolging mag zijn, je moet de vervolgers ook vergeven, anders worden je gebeden niet verhoord.

 30. Joke zegt:
  Geplaatst op maandag 14 november 2016 om 0:04

  Bedankt voor de duidelijke uitleg (door Troost Mijn Volk) over de gebeden die door het volk Israël bij alle bijzondere gelegenheden worden gebeden. (Toen wij in Israël werkten hielden wij het Bench-boekje er altijd bij om beter te begrijpen waarvoor gebeden werd.) Jezus heeft met Zijn onderwijs, en na Hem de apostelen en Paulus,het juiste zicht gegeven op de verhoudingen tussen G’d en mensen en mensen onderling: G’d liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Wanneer we G’ds vergevende Liefde hebben ervaren kunnen we anderen vergeven.Wat een rijkdom van Genade!

 31. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op maandag 14 november 2016 om 11:09

  Goedemorgen Dirk… dit is een diepgaand en heftig onderwerp. “Vrijbrief om te zondigen…”.
  Het offer wat de Heere Jezus gaf voor ons/mij… is zo kostbaar. Hij gaf Zichzelf. Het is Zijn bloed wat ons reinigt van zonden… maar niet om er maar los op te zondigen.
  Zodra iemand werkelijk de Heere heeft aangenomen in zijn/haar leven… gaat het juist beginnen.

  Als Jezus in iemand zit, door aanname in geloof… krijg je een haat tegen zonden. En dat is ook o.a. die geestelijke strijd.
  Of zoals Paulus schrijft… ‘ik ellendig mens’… maar Paulus kent ook het geheim… en dat is Christus.

  Het dankbaarste vind ik altijd weer… dat wij samen met de Heere Jezus mogen strijden tegen de zonden… van uit mijzelf lukt mij dat niet.
  Het is vallen en weer opstaan… belijden altijd weer… maar de Heere Jezus gaat met ons mee…

  De woorden van San (1) sta ik zo achter. Het is juist de Heilige Geest die ons onze zonden laat zien… en alleen met Jezus kan die strijd die in ons zit overwonnen worden. En dat kan ons hele leven duren… want de zonden zitten diep in ons verankerd.
  Wat is het toch belangrijk om steeds weer het kostbare bloed van Jezus te gebruiken tot Gods eer… niet mijn eer… want er zit niets goeds in mij.

  Maar absoluut niet om er maar rauw op los te zondigen… want het wordt toch wel vergeven, zoals sommige denken… want dan wordt het kostbare bloed vertrapt en héél goedkoop gemaakt.

  1 Johannes 3:3: ‘En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.’ Wat zijn dat ware woorden.
  En dat lukt alleen met de kracht en hulp van onze Heer.

  Fijne dag gewenst allen, en Vaders sterkte om jullie heen.
  Hartelijke groeten, Esther.

 32. maria zegt:
  Geplaatst op maandag 14 november 2016 om 11:18

  Beste Dirk,

  Misschien speelt je gereformeerde achtergrond een rol bij je visie op vergeving.

 33. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 14 november 2016 om 14:01

  Dirk bedankt.
  Een heel moeilijk onderwerp. Ja wij moeten om vergeving vragen anders komen wij al verder van God af te
  staan en verdwijnt de Liefde. En het gaat God om de Liefde, die God in onze harten legt. De Liefde zorgt
  voor een mooiere wereld. Hij bedekt alles enz. In een gezin vraag je elkaar ook om vergeving zo behoud je
  de liefde. Eens al lang geleden kwam ik op een vrouwen conferentie, kwam de Heilige Geest over mij en kwam
  mijn leven in een hele korte tijd (2 minuten) als een film voorbij. Gelovig opgevoed nooit iets fout gedaan wat wij mensen fout noemen. Was mijn leven doorweven van zonden, die je alleen maar herkent door de Heilige Geest zo dicht bij. Die zonden die ik nu niet zie. Het was geen angstig moment, want je was zo dichtbij de Heilige Geest met al zijn Liefde. Daarom heilig je opdat je Gods Liefde mag ontvangen die sterker is dan de zonde.

 34. Shalom zegt:
  Geplaatst op maandag 14 november 2016 om 14:45

  Vrijbrief om te zondigen, dat bedenken mensen zelf. Persoonlijk ben ik het helemaal met Joke (24) eens. Ik dank Jezus dat Hij het onze Vader leerde aan de discipelen en dat ook voor ons bedoeld is. Als we zwak, ongeconcentreerd of niet goed gefocust zijn door omstandigheden of wat welke invloed dan ook, dan is Het Onze Vader een Heilig Gebed voor mij.

 35. sjaak zegt:
  Geplaatst op maandag 14 november 2016 om 15:13

  maria nr 32: Wat is jouw visie dan op vergeving? Ben erg benieuwd naar je antwoord. Gr. Sjaak

 36. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 14 november 2016 om 16:31

  Onder elke brief aan de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3 staat vermeld: Wie …overwint… zal ik geven….En dan volgen er meer dan zeven zegeningen.

  Overwinnen betekent dus, dat er een strijd te leveren is. En die strijd moet ieder gelovige overwinnen.
  Ik ben er zeker van dat het een strijd is tegen de zonde. In al de zeven gemeenten worden trouwens de/hun zonden ook genoemd.
  Of het nu liefdeloosheid is of gemakzucht, of stelen of wetteloosheid of hoererij/overspel, of anderszins. Het is alles zonde.
  Dus ik geloof wel degelijk dat we een strijd te voeren hebben tegen de zonden. Zichtbaar of onzichtbaar.
  Wie overwint… zal vele prachtige zegeningen beërven.

 37. tvdhave zegt:
  Geplaatst op maandag 14 november 2016 om 17:25

  Heel mooi commentaar Dirk, als een mens door de Heilige Geest gaat zien wie hij is, hoe totaal melaats verdorven, tot alle dingen geneigd,dan wordt het zo een groot wonder, je kunt er niet over uitverwonderd raken, dat de Heere jou op het oog heeft en Zich steeds weer over je ontfermt. Als ik weer afgeweken ben zoekt Hij mij weer op, Zijn liefde is zo groot.
  Maar het gaat niet om ons, maar Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.
  Laten wij dan onze zonden belijden, elke dag opnieuw beleven wie wij zijn, dan word je klein en word je afhankelijk. Heere, wat wilt U dat we doen zullen, wilt U mij leiden deze dag, neem mij bij de hand.

 38. Willy zegt:
  Geplaatst op maandag 14 november 2016 om 19:02

  Joke, reactie 24, ik ben het volledig met u eens. Het ‘Onze Vader’ is een bijzonder gebed, waarin het belangrijkste al wordt verwoord.

 39. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 14 november 2016 om 19:08

  Dit nog ter aanvulling voor wiens hart wordt veroordeeld door zonden.

  1Johannes 3:20
  ‭Want indien ons hart ‭ons‭ veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en Hij kent alle dingen.‭‬‬‬‬
  1Johannes 3:21
  ‭Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God;‭‬‬
  Hebreeën 10:22
  ‭Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, ‭onze‭ harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water

 40. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op maandag 14 november 2016 om 20:08

  Helemaal eens met Dirk, bedankt voor je uitleg.

 41. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 14 november 2016 om 21:41

  Van harte mee eens Dirk, de verwarring is groot betreffende dit onderwerp. Romeinen 6,7,8 is de sleutel om deze zaken te verstaan. Wanneer wij door het geloof in Christus zijn, is de heerschappij van de zonde gebroken en zijn we niet meer onder haar vloek. Dit is een feit, wat we moeten geloven. Niet omdat we dit ervaren, maar omdat het zo is. Tegelijkertijd is dit het wapen (1 Petrus 4:1,2) waarmee we de overblijvende zonde moeten weerstaan, we zijn met Christus opgestaan in een nieuw leven. (ook een feit wat we moeten geloven). Iemand vergelijkt dit met een oorlog die beslecht is, maar de verliezende partij gaat verder als guerrillastrijders. Jakobus zegt: wij struikelen allen in velen 3:2 en het hele Nieuwe Testament staat vol aansporingen en vermaningen om te wandelen waardig het evangelie.
  De brieven zijn geschreven aan de heiligen (gelovigen), dat zou niet nodig zijn als we volmaakt wandelden. Paulus zegt: niet dat ik alrede volmaakt ben, maar ik jaag erna. Ook een mooi beeld hiervan is de voetwassing: de discipelen helemaal wassen was niet nodig, want zij waren rein, maar hun voeten waren vuil van de dagelijkse bezigheden, die moesten gewassen worden. Zo moeten wij dagelijks gebruik maken van het bloed van onze Heere Jezus tot reiniging van onze dagelijkse zonden.
  Daar wordt de Heere in verheerlijkt, hoe meer gebruik we maken van Zijn Zoon, hoe beter. Echter zullen we dan meer zondigen? Nee dat absoluut niet. Gods zegen toegewenst!

 42. xandra zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 november 2016 om 17:24

  Er is nooit een vrijbrief om te zondigen, wel hebben we andere vrijbrieven gekregen waar we dankbaar gebruik van mogen maken, elke dag. De vrijbrief van het Bloed van Christus, de vrijbrief van Zijn offer. De vrijbrief tegen het handschrift dat voorheen tegen ons getuigde. Maar dit is ter dagelijkse consumptie. En als het goed is merken we dat ook: iets niet bij Hem brengen, iets laten voor wat het is, suddert en knaagt en….zal gevolgen hebben. De vrijbrieven die we kregen zijn een groot voorrecht, kunnen geen last zijn, al vraagt het wel iets (weinigs): tijd en prioriteiten stellen, en het verlangen dit voor Hem vrij te maken. Dat is denk ik het basis struikelblok waarmee de dingen in de soep lopen. Dingen gaan al snel in een akelige stroomversnelling zonder dat, en dat is goed om te beseffen. Onze mond houden is ook weleens goed, wat weten wij nu eigenlijk, gewoon zitten in het beste gezelschap. God is goed, echt waar.

  Plus de bereidheid van ons om dingen aan het Kruis te willen nagelen. Onze eigen initiatieven hierin. Zo belangrijk. Niet eens of we falen of slagen, maar wel dat we het willen en proberen en balen van dingen die we niet meer willen. Dus niet falen of slagen, daar gaat het niet eens om, volgens mij, wel wat er in het hart zit.

 43. Avda zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 november 2016 om 14:29

  Als het mag, toch even reageren op Waterlelie( nr.36) : maar wij HEBBEN overwonnen in Christus.
  “Het IS volbracht”, zei Jezus voor Hij stierf. Wat denk jij dan dat Hij bedoelde? Lees ook eens 2 Kronieken 20: 15: ‘t is Gods strijd! Sta en zie wat God doet! (en voor ons is dat: Sta stil bij wat God GEDAAN heeft!) …Ik dank de Heer elke dag voor het feit dat ik mag zeggen: sorry Heer, dank U dat ik hierover geen schuldgevoelens moet hebben (wanneer ik weer ergens tekortschoot).

 44. wim J zegt:
  Geplaatst op maandag 21 november 2016 om 8:28

  Wat Dick schreef onder 8 hield ik diep in mijn mijzelf, ooit ook voor DE waarheid, als zou Christus de Wet voor Gods kinderen gekruisigd hebben.

  Voor mij is dit een sinterklaasovertuiging geworden [de kruisiging van de WET] wat spreekt over een geloofsovertuiging die niet in de Bijbel onderwezen wordt*, tenzij je de modernere vertalingen volgt, waardoor je onderwezen wordt, dat Jezus iemand is die zichzelf tegenspreekt in Matt5:17-22. Deze dwaling bestond toen reeds, zoals we lezen in 2Cor10 en verder. * hier wordt juist voor gewaarschuwd: in 2Tim3:5.

  Vroeger verstond ik niet wat in CoL2 onderwezen werd, en geloofde in een christus die sacramenten ingesteld had, totdat duidelijk voor mij werd, wat de verzen 6-9 onderwezen, ik werd overtuigd door Gods Wet [Lett. Onderwijzing!!] dat ik een zondaar was, ten diepste voorgoed verloren, tot ik inzag en erkende Wie Jeshua is en was. Pas daarna leerde ik verstaan, wat het volgende verkondigt: “waar ik las, dat Hij, toen ik dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van mijn vlees, samen met Hem levend gemaakt ben door mij al mijn overtredingen te vergeven en het handschrift* dat tegen mij getuigde, uit te wissen.”

  Dit [handschrift*ofte wel aanklacht/vloek] was met zijn bepalingen tegen mij gericht, en Hij heeft dat uit — het midden –weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

  Toen werd mij pas duidelijker, na veel strijd, dat de levende God, de werken [en vruchten] van Nicolaïetisme* verafschuwt, maar ook iedere vervanging van de gezonde leer, zoals de apostelen dit onderwezen afwijst.

  Tegenwoordig kun je betekenissen van woorden eenvoudig opzoeken, maar meestal is niet bekend, waar de naam Nicolaïet voor staat, omdat veel geschiedschrijvers dit niet inzagen.
  Openb. 2:15-16 Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik.
  Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond.

 45. Monique van den Doel zegt:
  Geplaatst op maandag 21 november 2016 om 18:47

  Hallo Dirk, een bijzonder heftig onderwerp, wat precies past in deze tijd, waar veel meningen zijn over dit onderwerp, gezien alle reacties. Wat ook nog iets is waar je naar kunt kijken, zijn de vruchten die komen na de leer van wel of geen zonde meer kunnen doen en wel of geen zonde belijden. De vruchten die ik zie van diegenen die belijden en vergeving vragen zijn: nederigheid naar elkaar, liefde naar elkaar, sorry kunnen zeggen, huwelijk in ere houden.
  De vruchten die ik van de andere kant zie zijn: liefde voor geld en goederen, hoogmoed, niet meer toegankelijk zijn voor gesprek over het Woord, het huwelijk wordt geschilderd als oud testament en bij sommigen gaat het zover dat ze zeggen dat het huwelijk een satanische instelling is. Deze leer preekt een valse genade, valse Jezus, valse God de Vader en een vals gospel en is zeer gevaarlijk voor je behoud. (check gemeentes in openbaring)
  Wij maken dit van dichtbij mee en hebben hier veel over geleerd omdat we het steeds weer tegenkomen. Er zijn vele van deze valse predikers en alles wat ze doen is je geld uit je zak kloppen. Daarom hebben we onderscheid van geesten nodig!

  Jezus zegt dat ze van Zijn Vaders Huis een marktplaats gemaakt hebben! Dit is precies wat ze doen: Jezus is het produkt wat verkocht!!! moet worden, om hun eigen zakken te vullen. Gaat uit mijn volk, gaat uit!

 46. Henk Zoonen zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 december 2016 om 22:33

  Prima stuk Dirk. Bij ons in de Roomse Kerk is het altijd al zo geweest dat we onze zonden moeten belijden. De priester spreekt de absolutie uit nadat we onze zonden in de biecht beleden hebben. Onze Heer Jezus gaf aan de apostelen (en daarmee aan hun opvolgers) de macht om in Zijn Naam de zonden te vergeven. Onbeleden zonden geven ruimte aan satan. we zinken dan steeds dieper weg in de zonde.
  de uitspraak van Luther: “Wees een zondaar en zondig dapper, maar geloof nog dapperder in Christus”, is zeer schadelijk. We worden niet behouden door geloof alleen, we moeten ons ook heiligen.
  Jezus leerde ons te beminnen: God boven alles en de naaste als ons zelf. Wie bemint, zondigt minder en als hij zondigt heeft hij berouw en zoekt onmiddellijk vergeving.
  vrede van Christus!

 47. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 16 januari 2017 om 19:23

  Beste mensen,
  Deze week is : De week van gebed voor de ÉÉNHEID onder de Christenen. Zelf lees ik ook in diverse reacties,verwarrende bijbelse-uitleg. Theorie dus over dit commentaar. Dat mag natuurlijk. Maar buiten de kerkmuren, daar zullen wij toch, in ÉÉNHEID de essentieële lessen, o.a. de bergrede, geboden, vergelijkingen etc. van Jezus, in Praktijk moeten brengen.
  Dus verscheidenheid in de theorie maar ÉÉNHEID in de Praktijk. Geestverwante broeder. Hub.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden