Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gods hand in de alledaagse gebeurtenissen… (28 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 november 2016, 9:47 door Dirk A A

Velen speuren naar Gods hand in de alledaagse gebeurtenissen. Heeft Hij Donald Trump de nieuwe president van Amerika laten worden? Was er in de krachtige aardbeving in Nieuw-Zeeland van afgelopen zondag iets van God ‘zichtbaar’? En hoe zit het met tegenslagen in ons eigen leven?

Dit zijn zeer begrijpelijke vragen, maar we zullen er heel voorzichtig mee moeten omgaan. Sommigen zijn er vast van overtuigd dat God Donald Trump gesteld heeft als nieuwe president van Amerika. Als een Kores, om juist nu door God gebruikt te worden (Jesaja 45). Om schoon schip te maken, om de relatie met Israel te versterken, om het ongeboren leven te beschermen, om de positie van christenen in Amerika te beschermen en te versterken.

In de weken voor de presidentsverkiezingen zijn in Amerika veel gebedsbijeenkomsten gehouden, waar speciaal werd gebeden voor Donald Trump. En omdat het onmogelijk geachte gebeurde, moet dit wel Gods hand zijn, geloven velen. Dit wordt nog eens bevestigd door dromen en visioenen, die de afgelopen weken en maanden zijn gezien en uitgesproken door christenen, ten gunste van Trump.
Andere christenen moeten niets hebben van zulke meningen en vinden de verkiezing van Donald Trump een regelrechte ramp voor de wereld. De tijd zal het uitwijzen. Laten wij in ieder geval bidden voor Trump. Ik ben zeker dankbaar voor Mike Pence, de vicepresident, in mijn ogen een zeer oprecht christen.
Maar laten we nooit vergeten onze hoop en onze verwachting nooit te stellen op een mens, ook niet op een president of een vicepresident, maar alleen op de Heere Jezus. Ook Trump zal Gods Koninkrijk niet op aarde vestigen, hoewel je bij sommigen het idee krijgt dat ze dat wel zo ongeveer verwachten.

Aardbeving Nieuw-Zeeland
Ook bij andere gebeurtenissen worden soortgelijke vragen gesteld, bijvoorbeeld wanneer er verwoestende aardbevingen plaatsvinden, zoals onlangs in Nieuw-Zeeland. Zijn aardbevingen zuiver natuurkundige verschijnselen, botsende aardplaten, of is het mogelijk dat de Heere spreekt door aardbevingen heen?

Bij de aardbeving in Nieuw-Zeeland is wel een bijzonderheid te melden. Allereerst gaan onze gedachten uit naar degenen die getroffen zijn, hoewel er dit keer maar enkele doden vielen.
De aardbeving vond slechts enkele uren plaats nadat het bezoek van de Amerikaanse minister John Kerry aan Nieuw-Zeeland was beëindigd. Volgens de krant ‘New Zealand Herald’ hebben Kerry en premier Key gesproken over de stichting van een Palestijnse staat.
Er wordt serieus rekening mee gehouden dat nog voor het einde van dit jaar een resolutie in VN Veiligheidsraad zal worden ingediend en behandeld om te komen tot zo’n staat. De Amerikaanse president Obama, die nog president is tot 20 januari, zou bij de behandeling ervan kunnen afzien van de mogelijkheid om z’n vetorecht te gebruiken om een dergelijke resolutie tegen te houden.

Toen Nieuw-Zeeland op 1 januari 2015 voor twee jaar lid werd van de Veiligheidsraad, gaf Murray Mc Cully, de Nieuw-Zeelandse minister van Buitenlandse Zaken, al aan dat zijn land zich de komende twee jaar, dus tot 1 januari 2017, zou inzetten voor de twee-staten-oplossing; kort samengevat: de stichting van een Palestijnse staat, met Jeruzalem als hoofdstad, na een korte periode van onderhandelingen tussen Israel en de Palestijnen.

Eind 21014 speelde dit ook al, bij een Jordaanse resolutie, maar toen stemden Australië en Amerika tegen en hoefde Amerika z’n vetorecht niet te gebruiken. Nieuw-Zeeland liet toen al weten dat het land, anders dan Australië, voor de resolutie zou hebben gestemd.

Kan het zijn dat de recente aardbeving in Nieuw-Zeeland, direct na het bezoek van Kerry en de gesprekken over de stichting van een Palestijnse staat, een waarschuwing van God is om dit niet te doen. Israel is immers Gods oogappel (Zacharia 2:8). En wie Zijn oogappel aanraakt, raakt Hemzelf aan.

De blindgeborene
Ook in persoonlijke omstandigheden kunnen we op zoek zijn naar antwoorden op soortgelijke vragen. Komen tegenslagen die mij overkomen, mij toe uit Gods hand, of is het mijn eigen schuld of van anderen, of is het gevolg van de zondeval in het paradijs?

Dit zijn moeilijke vragen, hele moeilijke vragen. Deze vragen speelden ook al in Bijbelse tijden. En je leest er verschillende antwoorden op.
Wanneer de discipelen over een blindgeborene aan de Heere Jezus vragen of deze blinde gezondigd heeft of zijn ouders, is het antwoord: ‘Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden’ (Johannes 9:3 en 4).

In Lukas 13 zegt de Heere Jezus dat de achttien mensen op wie een toren viel in Siloam, en die daardoor omkwamen, niet meer schuld hadden dan alle andere mensen. Hij koppelt er wel een oproep tot bekering aan vast: ‘Als u zich niet bekeert, zult u allen omkomen’ (vers 5), waarmee de focus ook naar de eeuwigheid wordt gelegd.

Het voorbeeld van Job
Heel bekend is ook de geschiedenis van Job. Hij was vroom en oprecht, Godvrezend en hij keerde zich af van het kwaad, zegt Job 1:1.
De satan zegt tegen God dat het geen wonder is dat Job Godvrezend is, omdat alles hem voor de wind gaat. Dan krijgt de satan van God de ruimte om Job heel veel pijn te doen, zonder zijn leven van hem af te nemen. Dan zal blijken wat er werkelijk in zijn hart is.
Ook hier zie je dat de verschrikkelijke tegenslagen van Job geen straf van God zijn, maar eerder een test van zijn geloof, om te zien wat er werkelijk in zijn hart is.

Ik denk ook nog aan Paulus. Hij kreeg het voorrecht om opgetrokken te worden in de derde hemel, in het paradijs, maar om te voorkomen dat hij zich zou verheffen, werd hem door God een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan (2 Korinthe 12).

Sommigen bezien God als iemand die alleen maar het goede doet en het goede geeft en ook het goede moet doen. En zeker, God is barmhartig en genadig, Hij is goed, maar Hij is ook rechtvaardig. Op tal van plaatsen in de Bijbel zien we dat God met Zijn straffen komt als volken, steden of personen hem de rug toekeren en de afgoden gaan dienen.

Wereldwijd worden veel christenen vervolgd en moeten lijden omdat ze de Heere Jezus lief hebben. Waarom? ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen,’ had de Heere Jezus al voorzegd. Hun vervolging is geen straf van God. Paulus zat jarenlang in de gevangenis, Johannes werd verbannen naar Patmos. Zij moesten lijden voor het Evangelie. En juist in de gevangenis ontving Paulus openbaring van God en schreef hij verscheidene brieven. Ook Johannes ontving openbaring, op Patmos.

De Bijbel laat wel zien dat God niet alleen het goede geeft, beter gezegd: het in onze ogen goede. In Amos 3:6 staat: ‘Of komt er een kwaad in de stad voor zonder dat de HEERE dat doet? ‘
En Jesaja 45:7: ‘Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het onheil; Ik, de HEERE, doe deze dingen.’
En Klaagliederen 3:38: ‘Komt niet uit de mond van de Allerhoogste voort het kwade en het goede?’
Denk ook eens aan Openbaring. Het zijn Gods oordelen die over de aarde gaan, geschreven op de boekrol.

We lezen over het oordeel over Kaïn, de verwoesting van de steden Sodom en Gomorra, de zondvloed, tal van oordelen over Israel na ongehoorzaamheid aan God en afgoderij, over het oordeel over koning Saul, over de grote aardbeving tijdens de regering van Uzzia, die de profeet Amos beschouwde als een oordeel van God, over de dood van Herodes Agrippa (Handelingen 12:23)die door de wormen werd gegeten en over de verwoesting van Babylon (Openbaring 18). Oordelen, straffen van God, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament.

Alles wat God doet, is goed!
God is aan ons geen verantwoording schuldig. Alles wat Hij doet, is goed. Hij hoeft Zich niet te rechtvaardigen.
Het is beslist niet zo dat – zoals sommigen het stellen – God de volstrekt machteloze is, Die toe staat te kijken, maar niet bij machte is om de rampen te verhinderen. Soms handelt Hij anders dan wij liefdevol zouden vinden. Het is ook een feit dat mensen elkaar veel ellende aan doen veel lijden is een gevolg van de gebrokenheid van de schepping.

‘Het zijn de goedertierenheden van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zij ze, elke morgen; groot is Uw trouw’ (Klaagliederen 3:22 en 23). Het is genade van God dat wij er nog zijn, dat God de oordelen nog niet over ons land, ons volk, onze stad, ons dorp, over ons voltrokken heeft.
In plaats van je af te vragen waarom er zoveel mensen bij natuurrampen omkomen, kun je je ook afvragen waarom er zo weinig mensen bij rampen omkomen, waarom wij niet omgekomen zijn? Hebben we het verdiend dat God ons genadig is?

Hier komt nog iets bij. Romeinen 8:19-22 zegt dat de schepping zucht en in barensnood is. Vanwege de zondeval van de mens. Natuurrampen zijn als de barensweeën, onderweg naar het Vrederijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Barensweeën doen pijn en duren soms lang, maar de geboorte van een totaal nieuwe natuur en nieuwe schepping is aanstaande.

Veilig en geborgen in de schuilplaats van de Allerhoogste
God stuwt de wereldgeschiedenis voort naar het moment dat alle lijden voorbij is. Dan zal er niets meer gebeuren wat we niet begrijpen. Dan is alles volmaakt, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. God zal dan alle tranen van de ogen van Zijn volk afwissen (Openbaring 21).

En tot die tijd mogen we ons veilig en geborgen weten in de schuilplaats van de Allerhoogste. Dan zullen we overnachten in de schaduw van de Almachtige (Psalm 91:1).
Ons leven is in Gods hand. Hij gaat met ons mee, in alle omstandigheden. Omstandigheden, die Hij kan en wil gebruiken om ons steeds meer te laten lijken op de Heere Jezus. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.

‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere’ (Romeinen 8:35, 38 en 39).

Dirk van Genderen

28 Reacties

 1. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 november 2016 om 11:59

  Beste Dirk,

  Ik vind dat je nu zo’n mooi stuk geschreven hebt. Zo bemoedigend, ook omdat je de zaken vanuit Gods visie, vanuit geestelijk oogpunt bekijkt. Hartelijk dank hiervoor. Wij zijn veilig en geborgen. Er is hoop en troost te vinden in Christus Jezus. Amen.

 2. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 november 2016 om 12:40

  Sjalom Dirk,

  Wij zijn op weg naar een einddoel en het programma daarvoor is minutieus door G’d voorbereid. Daarmee kom ik gelijk in een conflict, want had G’d dan niet veel dingen niet kunnen laten gebeuren, zoals oorlog, dood en verderf. En toch het gebeurt en G’d laat het toe. Dan is het ook niet fair om te zeggen had G’d dat niet kunnen voorkomen in veel gevallen. Waarom dan al die tegenslagen en zo voort. We moeten leren om ook de andere kant te zien en dan komen er ineens andere gezichtspunten naar voren. Dat zijn de zegeningen die we dagelijks mogen ervaren in deze gebroken wereld.

  Het was puntgaaf door G’d geschapen. En de mens kreeg de opdracht bouwen en bewaren. Wat is daar van terecht gekomen? G’d gaf de mens de verantwoordelijkheid om de aarde te bewerken en te bewaren. Daar ligt onze verantwoordelijkheid tegenover de wettige eigenaar van deze wereld. Je krijgt dan ineens een andere kijk, want die verantwoordelijkheid kunnen we niet op G’d afschuiven door te zeggen: had U dit niet kunnen voorkomen.

  Natuurlijk beseffen we maar al tegoed dat we door de zondeval het niet meer in eigen kracht kunnen. We zijn nog afhankelijker geworden. De beslissingen die de mensheid moet nemen is gebaseerd op reparatie van wat mis is gegaan. En we mogen dankbaar zijn dat velen een gezonde beslissing nemen die de leefbaarheid van onze planeet ten goede komt.

  Intussen tikt de klok gestadig voort en leggen per seconde vele kilometers af in het ronddraaiende heelal. De klok die tijd heet zal eens ophouden te bestaan. Tijd gaat over naar eeuwigheid en dat is een status die nooit meer veranderd. Hoe bereiden wij ons voor op die eeuwigheid die wacht? Een gids gaat met je mee en brengt je waar je wezen moet. De vraag is aan allen: wil u én kunt u ook een gids zijn voor je naaste om die de weg naar de eeuwigheid te wijzen.

  Dan reizen we met blijdschap naar de toekomst, wetende dat ook alles nieuw zal worden.

 3. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 november 2016 om 16:38

  De drie koeien op de foto zijn gered. Maar er waren er vast veel meer. Drie zijn er maar gered en de rest is omgekomen.
  Deze drie stonden op “goede/veilige” (verhoogde) grond zou je kunnen zeggen.
  De vraag aan een ieder van ons is dan ook: staan wij op de juiste plek? Staan wij op de Verhoogde Rots=Christus Jezus de Gekruisigde en wat nog veel meer is de Opgestane Heer?
  Zo niet, dan komen we om. Zo ja, dan kan het “beven” of stormen in ons leven, maar we zijn gered. We staan op stevige fundament.
  Er is nog plaats…

 4. Simon zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 november 2016 om 20:15

  Misschien beter de vraag [Waarom] aan God overlaten en trachten te onderzoeken:
  Waartoe overkomt ons dit of dat ten einde God de eer te geven.

 5. Joop zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 november 2016 om 21:09

  Aardbevingen als waarschuwing van God om af te blijven van “Gods oogappel”? Ik geloof daar niets van en wel om een paar redenen:
  -bij aardbevingen worden altijd onschuldige mensen getroffen. Als God het kwade wil straffen c.q. waarschuwen, waarom dan zoveel “nevenschade”?
  -hoeveel kwaad heeft het naziregime de Joden aangedaan? Denk aan de rassenwetten van Neurenberg. Waar was de aardbeving? Denk aan de zgn. Reichskristalnacht. Waar was de aardbeving? En dat was “slechts”, zoals we nu weten, een inleiding tot een veel groter kwaad…. Maar…. geen aardbevingen in Duitsland… En nu, als naties zich, m.i. niet om antisemitische redenen, uitspreken voor een zgn. twee-staten politiek, zou dan God zodanig vertoornd zijn dat hij aardbevingen zal inzetten? Hmmm.
  Dan kunnen we het ook omdraaien: Bijvoorbeeld de Waternoodsramp van 1953. Wat heeft Nederland misdaan? Wat hebben de Zeeuwen misdaan?
  Zeker, ik geloof in de zgn. toorn van God. Maar deze toorn is altijd rechtvaardig. En zal altijd alleen de ware schuldigen treffen.

 6. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 november 2016 om 9:37

  Ook de wedergeborene leeft lichamelijk onder de onderwerping der ijdelheid.
  Romeinen 8:20 Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft;
  Hem overkomt hetzelfde als de ongelovige zolang hij in het vergankelijke lichaam verblijft.
  Hebreeën 12:7 Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?)
  Hij mag wel weten : Rom.7:24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?
  25 Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. 26 Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. 8:1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. 2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Vandaar: ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
  Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere’ (Romeinen 8:35, 38 en 39).
  Al zijn zonden zijn vergeven, die van het verleden, heden en toekomst en eens behouden altijd behouden.

 7. G de Haan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 november 2016 om 15:21

  Dirk, een hele goede brief, hartelijk bedankt!!

 8. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 november 2016 om 15:48

  Beste br. Dirk en mede lezers, graag wil ik reageren op de verkiezing van Donald Trump als nieuwe president van de V.S. Vele miljoenen mensen waren verbijsterd dat dit “grove ongenuanceerde ongeleide projectiel” met toedoen van 75% van de gelovige stemmers gekozen is. Hij doet mij denken aan verdeeldheid prediker, populist nationalist Wilders van de PVV. Le-Pen van de Front National in Frankrijk en Pegida in Duitsland. Zij floreren allen op de zinloosheid en de toenemende verschillen tussen arm en rijk! Ook in Den Haag maakt men zich zorgen vanwege de groei van deze partij. Wilders kruipt handig in de slachtofferrol in de rechtszaak betreffende de vrije meningsvorming. Trump wil handig banden aanhalen met Poetin, en de bestaande handels verdragen met de E.U. stoppen. Ook de financiële bijdrage aan de NAVO verminderen, eigen volk eerst! De zelfde insteek hebben ook de eerder genoemde populistische partijen. Al deze landen hebben een gigantische financiële schulden die niet toereikend zijn om hun beloften waar te kunnen maken. De omwenteling die Trump en de andere populisten voor ogen hebben, zouden, wanneer zij regeren hun land in een economische en financiële crisis kunnen storten. Wist u dat de landen van de V.S., Canada en Zuid-Amerika niet voorkomen in de Bijbelse profetieën, wel Europa, Rusland, China, Azië EN Afrika? De omwenteling in de V.S kan er toe leiden dat de leidersrol geheel zal verdwijnen. Jezus zegt in Luc. 1:52: Hij (God) heeft de hoogmoedige in de overleggingen van hun hart verstrooid. Machtigen van de troon gestort! Is het u wel opgevallen dat zeer weinigen echt beseffen dat men bij de gratie van God regeert? We kunnen veel leren betreffende de profetieën in Daniël 2 over het Beeld van verschillende metalen, met de voeten gemengd van ijzer en leem. Deze zijn zeer verzwakt door huwelijkse vermenging, vormen geen samenhangend geheel. Ik ben er van overtuigd dat God vandaag de regie in handen heeft, ook betreffende de natuurrampen, maar heel persoonlijk ook in mijn leven! Wat er ook gebeurt, verlang naar zijn doel met mij!

 9. Johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 november 2016 om 18:59

  Je stelt een vraag, waar niemand een definitief antwoord op kan geven. Wel kunnen we lezen dat de Heere direct voor zijn volk opkwam toen hij nog hun “directe” Koning was tot onder de profeet Samuel en voor dat Saul koning werd. Ik denk hier het voorval van toen de Ark des Verbonds, die naar Israel werd terug gebracht er nog direct een straf werd uitgedeeld en de Israeliet werd gedood ondanks dat hij voor de Eer en Naam en Heiligheid van God opkwam door een ongeluk te voorkomen. Zo zijn er meer Bijbelse voorbeelden te noemen. In onze tijd wordt dit principe van zonde/straf door sommige gelovigen weer bijgehouden en er zijn grote voorbeelden van te vinden door wie er op letten. Ik heb hier vaak over nagedacht. In deze tijd, die nieuwe tijd die al begonnen is, is Israel (weer) zijn Oogappel. Tot aan die datum was er geen voorbeeld te noemen, en is hun als volk na de vernietiging van hun tempel en de verstrooiing onder de volkeren, dagelijks groot onrecht aangedaan. Individuele hulp van God moet hier onderscheiden worden van de algemene bescherming als volk. Want werd dit volk beschermd toen Hitler zijn moordzucht op hen uitoefende? Terwijl in plaats van straf zegen en voorspoed voor Duitsland als volk volgde en zelfs tot aan de dag van vandaag toe. Ik denk dat ik hier zelf een antwoord op heb gevonden:

 10. Johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 november 2016 om 19:00

  Vervolg
  De Heere zegt in zijn Woord: Een volk in EEN DAG geboren! Wie heeft daar ooit van gehoord? Toen deze profetie (Jesaja 66:8) op 14 Mei 1948 waarheid werd, kwam Israel als volk weer onder zijn speciale liefdevolle bescherming en werd de draad tot de 70e week van Daniel weer door God opgenomen. De aanvang van de Godsregering voor Israel, en vanaf die dag heeft Israel alle 6 oorlogen gewonnen, vanaf die Dag werden de landen wiens regering Israel benadeelde, omdat Gods speciale leiding en bescherming opvallend werd waargenomen. (Denk aan zelfs Sharon, die, toen hij Land weg gaf, op dezelfde dag een beroerte kreeg, denk aan Japan die de Tsunamie kreeg door steun aan de vijand, en het Katrina-disaster in Amerika toen er net weer stukken werden ondertekend tegen Israel en Bush’s persoonlijk bezit zelfs werd vernietigd. Opvallend is ook dat toen het Land Israel een realiteit werd, de aarde zelf tot leven kwam via de zegen op de menselijke arbeid en geschonken wijsheid van Boven, zodat het binnen korte tijd een bloeiend landschap werd waar de beste en grootste vruchten groeien. De woestijn ging bloeien!
  Waarop gelet moet worden is dat er een ONMIDDELLIJKE straf volgt, vaak binnen een dag. Dat is keer op keer merkbaar en heel bijzonder. “The miracle is visible in the TIMING”, I think.
  Wat betreft Trump is het bijzondere dat hij tot op het laatste moment nog nek aan nek stond, waarop een vernietigende nederlaag voor Clinton volgde. Ik denk dan ook dat God’s hand hier alles mee te maken had. Ik moest sterk aan Nebuckadnezzar denken en aan de voorspelde heidense koning Sirus als verkozen vat.
  God heeft altijd de hand in zijn Godsregering die ver uitstijgt boven ons menselijk aards gedoe en aan Hem onderhorig is.

 11. Blaas de sjofar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 november 2016 om 19:33

  Amen zuster Johanna

 12. rob zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 november 2016 om 19:49

  Beste Dirk

  Ik kan het geheel met je eens zijn. Laten we alleen op de Heere ons vertrouwen stellen. Natuurlijk kan Hij wereldleiders zoals Donald Trump gebruiken. Ik geloof niet dat de nieuwe president ‘zomaar’ gekozen is.

 13. Herman Degenhart zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 november 2016 om 20:16

  U herinnert zich waarschijnlijk nog de olieramp in de Golf van Mexico van enige tijd geleden. Die vond plaats een dag nadat Obama had besloten niet meer in alle gevallen Israël in de VN te zullen verdedigen. Het heeft maanden geduurd voordat die ramp onder controle was. Ook orkaan Katrina, die het hele gebied in en rond New Orleans onder water zette, kwam kort nadat Bush II Israël had gedwongen de Gazastrook op te geven. De Gazastrook hoort niet tot de kerngebieden van Israël. Judea en Samaria, de z.g. westoever zijn dat wel. Dus als de Heer al zo ernstig reageert op alleen maar voornemens…

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 november 2016 om 20:58

  Beste Dirk, met grote verbazing las ik jouw verhaal over Paulus, dat hij in de derde hemel geweest zou zijn. In mijn Bijbel staat in 2 Korinthiërs 12: 2 iets heel anders:
  “Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. 3 En ik weet van die persoon – of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – 4 dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.”
  Het verhaal is veel te vaag om daaruit te interpreteren, dat Paulus het zelf geweest kan zijn. Ook staat er niet bij of deze mens ooit teruggekomen is, want “opnemen in de derde hemel” wil niet zeggen dat je ook terugkomt. Op facebook loopt ook een “evangelist” rond, dit hetzelfde verhaal van zichzelf uitbazuint. Dit soort verhalen bouwt niemand op dan dat hij zichzelf daarmee verhoogt boven anderen is duidelijk.
  Dan wat Israël betreft! Hier volstaat eenvoudigweg: 1 Kronieken 17: 9
  “Ik zal een plaats bepalen voor mijn volk Israël en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen en niet meer opgeschrikt wordt, en zonder dat boosdoeners het mishandelen zoals vroeger.” Niet de mens, maar God bepaalt Israëls plaats!! Dat Obama succes zal hebben zal nooit plaats vinden, ook al beslist de VN dat. DAT geloof heb ik nog wel! De VN heeft al zo veel beslist wat weer teruggedraaid werd. Vergeet niet de vele Arabische staten, die in de VN zitten!!
  En wat Jeruzalem betreft houd ik mij vast aan Nehemia 2: 20
  “…ik diende hen van antwoord en zei tot hen: De God des hemels, Hij zal het ons doen gelukken, en wij, zijn knechten, zullen ons gereedmaken en bouwen; gij echter hebt deel noch recht noch gedachtenis in Jeruzalem.”

 15. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 november 2016 om 22:15

  Hallo Dirk… ik geloof ook dat God meer bepaalt in het totale wereldgebeuren als ook in veel kleine persoonlijke situaties.
  HIJ gebruikt mensen, regeringen en allerhande situaties om te besturen.
  In de Bijbel komen we genoeg voorbeelden tegen dat HIJ koningen of wereldse machten gebruikte voor een bepaald doel… ZIJN doel.

  Over aardbevingen… tja, die begonnen pas te ontstaan na de zondvloed. Onze aardkorst is als een eierschaal gekrakt… de meeste aardbevingen, vulkaanuitbarstingen zitten bijna allemaal op en rond de breuklijnen van de aarde. Ook veel onrust in de grond is gekomen door de mensen zelf. Van alles wordt maar uit de grond gehaald… dan wordt de aarde nog instabieler.
  De kleinere aardbevingen bij ons in Groningen komen alleen maar van gaswinning… en dat heeft echt niets te maken of mensen nu wel voor of tegen Israël zijn. Ik geloof daar dan ook niet in.
  Ben het ook met Joop (5) eens.
  Ook de Heere Jezus waarschuwde al, in Matth. 24. dat al deze dingen moesten gebeuren.

  Veel natuurgeweld… ook gebieden waar haast of geen mensen wonen.

  God laat sommige situaties ook toe… maar tot zover. Totdat Hij zelf ingrijpt. Soms gebeuren er dingen in de wereld, dat we niet meteen Gods hand er in zien.

  Maar voor mij, wil ik alleen mijn vertrouwen stellen op de Heere Jezus Christus. Er gebeurt veel in de wereld… maar ook in mijn/onze privé leven zijn stormen … de enigste zekerheid en waar we op mogen bouwen is onze hemelse Vader en Jezus onze Heer. En daar mogen we volledig op vertrouwen.
  Zoals Waterlelie schrijft… laten wij staan op de Verhoogde Rots = Christus Jezus.

  Prachtige teksten Romeinen 8: 35-39… ware bemoediging.
  Vaders Zegen om jullie heen, en vriendelijke groet van mij, Esther.

 16. janny zegt:
  Geplaatst op zondag 20 november 2016 om 10:51

  Sjaloom
  Kristalnacht en Auschwitz scheen vanzelf te lukken, niets wat Hitler tegenhield.
  Weinig christenen hebben het geprobeerd tegen te houden, met alle gevolgen van dien voor hun eigen leven. Maar veel kerken hebben de rug er naar toe gekeerd en de treinen konden gaan naar die verderfplaatsen, waar ook totaal geen gerechtigheid plaatsvond.
  Wat hebben die Joden zich verschrikkelijk verlaten gevoeld… en na de oorlog nog meer voor de nabestaanden die het konden overleven. Nog kijkt men de andere kant op als er over de joden gelogen wordt en doet er niets aan. Dus weer niets van geleerd, want men kon het dan niet gebruiken in de onderhandelingen…
  Ach die mensen die de leugens over de joden de wereld insturen hebben gelachen om die uitspraak. De nabestaanden kijken naar ons zonder iets uit te spreken, zijn beleefd, maar verder zeggen ze niets. Als wij zeggen: wij houden van jullie, dan is het een kwestie dat we het moeten laten zien, door onze rug te rechten en de mens die zich negatief uitlaat over de joden aanspreken dat het geen gerechtigheid is…
  Het schijnt moeilijk te zijn de rug te rechten met het doel de jodenhaat te bestrijden…. Toch wil Jezus dat, Hij is namelijk ook een jood.
  Wie de joden dus zegent, worde gezegend… wie ze vervloekt zal ook vervloekt worden…
  het is geen grijs gebied.

 17. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zondag 20 november 2016 om 15:01

  Ik zeg er alleen maar ‘amen’ op.

 18. coby zegt:
  Geplaatst op zondag 20 november 2016 om 16:29

  Jannie reaktie 16. Auschwitz wordt wel gezien als een grote aanval van satan, hij voorzag natuurlijk dat in 1948 de joden weer de staat Israel zouden krijgen, en dat probeerde hij natuurlijk te voorkomen door deze grote moord aanval in Auschwitz.

 19. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 20 november 2016 om 17:35

  Sjalom Dirk,

  De profetische Psalm 102 (verkort)

  De Sjoa in het kort: in concentratiekampen opgesloten, beroofd, gemarteld, verkracht, vernederd, misbruikt op allerlei wijze. Slavenarbeid of om gedood te worden op de meest gruwelijke wijze.

  Onze dagen zijn vluchtig als de rook en uitgebrand als een vuurhaard: de crematoria die onze vijand voor ons had gemaakt om een niet aflatende stroom dode lichamen te vernietigen en de bewijslast van de gruweldaden uit te wissen.

  Door de systematische uithongering kleeft aan ons vlees is aan ons gebeente. Zij hadden geen kracht meer in hun stem, de klanken die zij nog voort konden brengen hadden het geluid van een roerdomp of steenuil.

  Een overlevingsdrang maakte ons waakzaam. Het uiteen rukken van onze gezinnen is te vergelijken met een eenzame mus op het dak. Geen familiebanden meer.

  Een vijand die tegen ons tekeer gaat en ons smaden. Zij schelden ons uit voor Jude zonder het te beseffen wat de letterlijke betekenis daarvan is! Onbegrijpelijk is het dat op de koppelriemen van onze vijanden staat: “Gott-mit-Uns”.

  De uitgestoten as die uit de rokende ovens komt en neerslaat in de broodbakkerijen die bij de crematoria gebouwd zijn. Deze as wordt meegebakken in het brood. Letterlijk gaat deze Psalm in vervulling: “Ik eet as als brood” de tranen uit hun ogen zijn een aanvulling op het schaarse water.

  Waarom was dit nodig zullen velen van u af vragen. Er is een antwoord op deze vraag die vanuit Deuteronomium 27 en 28 voor ons zichtbaar wordt. Adonai zelf waarschuwt ons om ons naar Zijn geboden te luisteren. Daniël 9:16 is ook een sleutel om deze bijzondere psalm goed te begrijpen.

  Wij staan nu achter de feiten en kunnen daar niets meer aan veranderen, maar er wel van leren.

  De dichter is stil en roept het uit: Maar u Adonai blijft in eeuwigheid. Uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Hij mag jaren verder kijken dan het drama wat hij op moet schrijven. U zult opstaan en o ontfermen over Sion want de tijd om haar genadig te zijn de door U bestemde tijd is gekomen.

 20. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op zondag 20 november 2016 om 19:01

  Hallo Dirk en lezers… ik begrijp dat velen achter het Joodse volk staan. Ook ik wil graag dat het Joodse/Israëlisch volk blijf bestaan. Ook het volk wordt met regelmaat meegenomen in onze gebeden.
  Wat ik alleen niet doe… is alles alleen maar door die Joodse bril heen kijken. Ook zij hebben de Messias/Christus nodig. Net zo als ieder mens.
  En wat er gebeurd is in de tweede wereldoorlog is één verschrikking geweest. Heel vele Joden, ook Nederlanders, vele zigeuners… en zelfs veel Duitsers. Vooral zij die niet achter Hitler stonden. Maar daar hoor je niet veel van… en dat liep ook wel in de tientallen duizenden.
  Al die ‘anderen’ tellen dan niet mee.

  Ook onder het communisme… miljoenen zijn gemarteld en gedood. En nu dan… bijvoorbeeld Noord Korea, en andere landen waar zo’n heftige vervolgingen zijn.

  Het artikel “Gods hand in alledaagse gebeurtenissen…”, daar staat zoveel in en gaat over alle aspecten in het leven. Zowel privé als ook wereldwijd… zowel natuurrampen, regeringen, oorlogen en alles wat er in de wereld gebeurt.

  God en Christus in het wereldgebeuren… daar mogen we op vertrouwen. Dat is zowel voor Israël als ook voor ieder ander mens die bij Christus hoort.
  Dat nog velen de weg met de Heere Jezus Christus vinden.
  En daar hou ik mij aan vast. Veel Joodse broeders en zusters waar ik veel van leer, en zij zijn mij heel dierbaar, net zo als alle gelovigen in Christus. Wij vormen samen het Lichaam van Jezus Christus. Zelfs als een bepaalde visie niet gedeeld wordt. Als God en Christus te allen tijden maar bovenaan staan.

  Gods liefdevolle zegen toegewenst, en vriendelijke groeten, Esther.

 21. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 20 november 2016 om 20:27

  Beste Dirk,
  Ik sluit mij aan bij het commentaar van Joop (5). Hoeveel gelovigen worden niet getroffen door rampen in wat voor vorm dan ook. Nu leven wij in de Genade tijd waarin God wil dat ieder mens behouden wordt; 1 Tim.2: 4. Maar het is ook het tijdperk van Satan de overste van deze wereld; Efeze 2: 2. Deze twee krachten lopen door elkaar heen in deze bedeling.
  En wij mensen zijn tevens schuldig aan het vernielen van het milieu met alle gevolgen van dien. Mensen moeten tot erkenning komen dat zij God nodig hebben voor het herstel van alle dingen. Gods rechtvaardigheid zal zichtbaar worden als het 1000 jarig rijk aan breekt en Christus Koning zal worden. Ik moet denken aan Openbaring 11: 18 waar op dat moment en niet eerder, enerzijds Gods toorn is gekomen. Anderzijds zal God loon uit delen aan de heiligen. Er is hoop, ook voor het volk Israël.

 22. San zegt:
  Geplaatst op maandag 21 november 2016 om 0:17

  Beste lezers en lezeressen,

  Het is niet God die het zelf aanricht alhoewel de verantwoordelijkheid wel bij Hem ligt. Zie 2 Kronieken 18. Hij gebruikt daarvoor de demonenwereld, want die staan wel onder Zijn controle. Dus een engel des Heren kan de satan voor het begin van het Duizendjarig Vrederijk de satan in de bodemloze put gooien en afsluiten, zodat hij niet meer gevaar oplevert voor de mensen. zie Openbaring 20:1-3. Dat was na de kruisdood en opstanding van Jezus en die daarna naar de Vader is gegaan en nu zit aan de Rechterhand van God, de Vader. Zie Handelingen 1:9 en Handelingen 7:55. Dus God heeft alle macht en ook macht nu over de boze geesten, want de Here Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Zie 1 Joh 3:8b.
  Het eeuwige vuur was bedoeld voor de boze geesten. Zie Mat 25:41. Maar niet voor de mensen. Maar als zij Jezus blijven afwijzen, dan komen zij in de handen van de duivel. En als je wil weten hoe slecht de duivel is, dan moet je alle leed optellen en ontelbare keren herhalen zonder einde. Daarom blijft de duivel en degenen die Jezus afgewezen hebben oneindig lang in de poel des vuurs en komen daar NOOIT meer uit. Bekeer je daarom en ga een nieuw leven aan met Jezus. Hij heeft alles voor jou gegeven. Alles wat van Hem was heeft Hij ons toegerekend. Behalve natuurlijk dat de Goddelijkheid van Jezus bij Jezus blijft, en bij de Vader en de Heilige Geest. Maar dat wij de goddelijke natuur deelachtig en steeds meer op Jezus gaan lijken.

  Groeten,
  San

 23. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 21 november 2016 om 13:11

  God heeft een plan met deze wereld, de eerste wereld die door hoogmoed van de overdekkende
  Cherub door het water is verzwolgen, zie Ez.28:14; 38:16 en 2 Petr.3:5-7 is door God in 6 dagen gemaakt. Handelingen 15:18 Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend. Die werken maakt Hij bekend in Zijn Woord en de daarin zeer vaste profetie 2 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten. Wat wij nu kunnen waarnemen van Zijn plan is Gods toorn die geopenbaard wordt, lees hiervoor Rom.1, en de vergadering van een volk voor Zijn Naam, Handelingen 15:14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor Zijn Naam. Daarna zal Hij de vervallen hut van David weder oprichten Hand. 15:16, Amos 9:11 Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds; Eerder heb ik hier al eens geschreven dat Gods plan door de mens niet beïnvloed kan worden, het is een volmaakt plan. Uit de praktijk is het overduidelijk dat God nu niet ingrijpt in onze problemen en ook niet bij de sporters die een kruisje slaan, de uitslagen bevestigen dit. Gods plan met deze wereld v.w.b. Zijn Gemeente, Israel en de volkeren, staat in de profetie die zeer vast is. Markus 13:14 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den profeet Daniël gesproken is, staande waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!) alsdan, die in Judéa zijn, dat zij vlieden op de bergen. De Gemeente is voor die tijd toevergaderd tot haar Heer zie: 1 Thess. 4:13-18 en Opb. 12:5.

 24. Corry Heesen zegt:
  Geplaatst op maandag 21 november 2016 om 14:07

  Bedankt Dirk voor je mooie berichten, ook de ingezonden stukken zijn bemoedigend, we leven in een tijd om waakzaam te zijn en…GOD HEEFT ALLES ONDER CONTROLE !!!!!! SHALOM

 25. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 21 november 2016 om 17:17

  De uitverkiezing van Israel is evenzeer gegrond op het offer van Christus als de genade voor de heiden met dit kleine verschil dat de genade voor de heidenwereld alleen wordt toegerekend op grond van geloof in het vergoten bloed.
  Zou er een Israeliet zijn verdronken in de Rode Zee of heeft een heiden de overkant kunnen bereiken? Het bloed reinigt volkomen maar veroordeelt ook volkomen.

 26. duinsnip zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 november 2016 om 21:07

  Dat Trump is gekozen, ondanks de overweldigende propaganda van de links westerse politiek-correcte media, is te danken aan het feit dat een meerderheid van de Amerikanen de links/pro-islamitische occulte familie-dynastie spuug-en spuugzat is. Dat geldt ook voor een groeiende groep van mensen in de EU en in Nederland. Men heeft goed door dat de linkse elite een Nieuwe Wereld Orde wil en daar gaan vele ogen voor open. Dat heeft niet direct te maken met het feit dat er een “christelijke president”? is gekozen, maar met bovengenoemde maatschappelijke ontwikkelingen. Wellicht dat daar de hand van God gezien kan worden en daardoor de openbaring van de antichrist nog is uitgesteld.
  Er is dus een trompet (Trump) 1Thess.4:16 gehoord in Amerika (Babylon) Openb. 17. Tegelijkertijd vond er een aardbeving (oordeel) plaats in Christchurch, 1 Petrus 4:17. (het huis van God)
  Als dat geen teken des tijds is? Waakt, want de Heer komt.

 27. Jan zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 november 2016 om 15:06

  Zondag 10 van de Heidelberger en artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. De voorzienigheid Gods. Het kan niet duidelijker verwoord worden.

 28. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 november 2016 om 17:49

  Even dit.(27)
  Wat betreft de Bazuin (en geen trompet!) die gehoord zal worden in 1 Tess. 4:16.
  Dit zal een Bazuin zijn die vanuit “de Hemel” zal klinken. En dat gaat tezamen met het ROEPEN!! van de Archangel! Zuiver en zonder disharmonie. Voor alleen ALLE gelovigen te horen en alom een heerlijk geluid en een Zuivere Roep!!
  Met als directe gevolg: de wegvoering van het Lichaam van Christus in de lucht.
  !!Zijn Lichaam is nog steeds op aarde en de ontslapen gelovigen zijn nog niet opgestaan!!! En de Here is nog niet neergedaald.

  Als ik mij herinner wat Trump vóór de verkiezingen er allemaal uitspuugde, is dat geen trompet en helemaal geen bazuin, maar misleidend tromgeroffel. Ook wat hij zegt na de verkiezingen.
  De tijd van de antichrist is juist dichter bij gekomen. Let op de “vredes” besprekingen die met Israél gedaan worden.
  En Amerika Babylon?
  Nee, Amerika komt helemaal niet in de bijbel voor. Babylon is Babylon zoals Jeruzalem, Jeruzalem is en blijft.
  En wat betreft het oordeel in Christus Kerk? is nog niet aan de gang. Het is nog steeds genade tijd.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden