Gods hand in de alledaagse gebeurtenissen…

Velen speuren naar Gods hand in de alledaagse gebeurtenissen. Heeft Hij Donald Trump de nieuwe president van Amerika laten worden? Was er in de krachtige aardbeving in Nieuw-Zeeland van afgelopen zondag iets van God ‘zichtbaar’? En hoe zit het met tegenslagen in ons eigen leven?

Dit zijn zeer begrijpelijke vragen, maar we zullen er heel voorzichtig mee moeten omgaan. Sommigen zijn er vast van overtuigd dat God Donald Trump gesteld heeft als nieuwe president van Amerika. Als een Kores, om juist nu door God gebruikt te worden (Jesaja 45). Om schoon schip te maken, om de relatie met Israel te versterken, om het ongeboren leven te beschermen, om de positie van christenen in Amerika te beschermen en te versterken.

In de weken voor de presidentsverkiezingen zijn in Amerika veel gebedsbijeenkomsten gehouden, waar speciaal werd gebeden voor Donald Trump. En omdat het onmogelijk geachte gebeurde, moet dit wel Gods hand zijn, geloven velen. Dit wordt nog eens bevestigd door dromen en visioenen, die de afgelopen weken en maanden zijn gezien en uitgesproken door christenen, ten gunste van Trump.
Andere christenen moeten niets hebben van zulke meningen en vinden de verkiezing van Donald Trump een regelrechte ramp voor de wereld. De tijd zal het uitwijzen. Laten wij in ieder geval bidden voor Trump. Ik ben zeker dankbaar voor Mike Pence, de vicepresident, in mijn ogen een zeer oprecht christen.
Maar laten we nooit vergeten onze hoop en onze verwachting nooit te stellen op een mens, ook niet op een president of een vicepresident, maar alleen op de Heere Jezus. Ook Trump zal Gods Koninkrijk niet op aarde vestigen, hoewel je bij sommigen het idee krijgt dat ze dat wel zo ongeveer verwachten.

Aardbeving Nieuw-Zeeland
Ook bij andere gebeurtenissen worden soortgelijke vragen gesteld, bijvoorbeeld wanneer er verwoestende aardbevingen plaatsvinden, zoals onlangs in Nieuw-Zeeland. Zijn aardbevingen zuiver natuurkundige verschijnselen, botsende aardplaten, of is het mogelijk dat de Heere spreekt door aardbevingen heen?

Bij de aardbeving in Nieuw-Zeeland is wel een bijzonderheid te melden. Allereerst gaan onze gedachten uit naar degenen die getroffen zijn, hoewel er dit keer maar enkele doden vielen.
De aardbeving vond slechts enkele uren plaats nadat het bezoek van de Amerikaanse minister John Kerry aan Nieuw-Zeeland was beëindigd. Volgens de krant ‘New Zealand Herald’ hebben Kerry en premier Key gesproken over de stichting van een Palestijnse staat.
Er wordt serieus rekening mee gehouden dat nog voor het einde van dit jaar een resolutie in VN Veiligheidsraad zal worden ingediend en behandeld om te komen tot zo’n staat. De Amerikaanse president Obama, die nog president is tot 20 januari, zou bij de behandeling ervan kunnen afzien van de mogelijkheid om z’n vetorecht te gebruiken om een dergelijke resolutie tegen te houden.

Toen Nieuw-Zeeland op 1 januari 2015 voor twee jaar lid werd van de Veiligheidsraad, gaf Murray Mc Cully, de Nieuw-Zeelandse minister van Buitenlandse Zaken, al aan dat zijn land zich de komende twee jaar, dus tot 1 januari 2017, zou inzetten voor de twee-staten-oplossing; kort samengevat: de stichting van een Palestijnse staat, met Jeruzalem als hoofdstad, na een korte periode van onderhandelingen tussen Israel en de Palestijnen.

Eind 21014 speelde dit ook al, bij een Jordaanse resolutie, maar toen stemden Australië en Amerika tegen en hoefde Amerika z’n vetorecht niet te gebruiken. Nieuw-Zeeland liet toen al weten dat het land, anders dan Australië, voor de resolutie zou hebben gestemd.

Kan het zijn dat de recente aardbeving in Nieuw-Zeeland, direct na het bezoek van Kerry en de gesprekken over de stichting van een Palestijnse staat, een waarschuwing van God is om dit niet te doen. Israel is immers Gods oogappel (Zacharia 2:8). En wie Zijn oogappel aanraakt, raakt Hemzelf aan.

De blindgeborene
Ook in persoonlijke omstandigheden kunnen we op zoek zijn naar antwoorden op soortgelijke vragen. Komen tegenslagen die mij overkomen, mij toe uit Gods hand, of is het mijn eigen schuld of van anderen, of is het gevolg van de zondeval in het paradijs?

Dit zijn moeilijke vragen, hele moeilijke vragen. Deze vragen speelden ook al in Bijbelse tijden. En je leest er verschillende antwoorden op.
Wanneer de discipelen over een blindgeborene aan de Heere Jezus vragen of deze blinde gezondigd heeft of zijn ouders, is het antwoord: ‘Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden’ (Johannes 9:3 en 4).

In Lukas 13 zegt de Heere Jezus dat de achttien mensen op wie een toren viel in Siloam, en die daardoor omkwamen, niet meer schuld hadden dan alle andere mensen. Hij koppelt er wel een oproep tot bekering aan vast: ‘Als u zich niet bekeert, zult u allen omkomen’ (vers 5), waarmee de focus ook naar de eeuwigheid wordt gelegd.

Het voorbeeld van Job
Heel bekend is ook de geschiedenis van Job. Hij was vroom en oprecht, Godvrezend en hij keerde zich af van het kwaad, zegt Job 1:1.
De satan zegt tegen God dat het geen wonder is dat Job Godvrezend is, omdat alles hem voor de wind gaat. Dan krijgt de satan van God de ruimte om Job heel veel pijn te doen, zonder zijn leven van hem af te nemen. Dan zal blijken wat er werkelijk in zijn hart is.
Ook hier zie je dat de verschrikkelijke tegenslagen van Job geen straf van God zijn, maar eerder een test van zijn geloof, om te zien wat er werkelijk in zijn hart is.

Ik denk ook nog aan Paulus. Hij kreeg het voorrecht om opgetrokken te worden in de derde hemel, in het paradijs, maar om te voorkomen dat hij zich zou verheffen, werd hem door God een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan (2 Korinthe 12).

Sommigen bezien God als iemand die alleen maar het goede doet en het goede geeft en ook het goede moet doen. En zeker, God is barmhartig en genadig, Hij is goed, maar Hij is ook rechtvaardig. Op tal van plaatsen in de Bijbel zien we dat God met Zijn straffen komt als volken, steden of personen hem de rug toekeren en de afgoden gaan dienen.

Wereldwijd worden veel christenen vervolgd en moeten lijden omdat ze de Heere Jezus lief hebben. Waarom? ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen,’ had de Heere Jezus al voorzegd. Hun vervolging is geen straf van God. Paulus zat jarenlang in de gevangenis, Johannes werd verbannen naar Patmos. Zij moesten lijden voor het Evangelie. En juist in de gevangenis ontving Paulus openbaring van God en schreef hij verscheidene brieven. Ook Johannes ontving openbaring, op Patmos.

De Bijbel laat wel zien dat God niet alleen het goede geeft, beter gezegd: het in onze ogen goede. In Amos 3:6 staat: ‘Of komt er een kwaad in de stad voor zonder dat de HEERE dat doet? ‘
En Jesaja 45:7: ‘Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het onheil; Ik, de HEERE, doe deze dingen.’
En Klaagliederen 3:38: ‘Komt niet uit de mond van de Allerhoogste voort het kwade en het goede?’
Denk ook eens aan Openbaring. Het zijn Gods oordelen die over de aarde gaan, geschreven op de boekrol.

We lezen over het oordeel over Kaïn, de verwoesting van de steden Sodom en Gomorra, de zondvloed, tal van oordelen over Israel na ongehoorzaamheid aan God en afgoderij, over het oordeel over koning Saul, over de grote aardbeving tijdens de regering van Uzzia, die de profeet Amos beschouwde als een oordeel van God, over de dood van Herodes Agrippa (Handelingen 12:23)die door de wormen werd gegeten en over de verwoesting van Babylon (Openbaring 18). Oordelen, straffen van God, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament.

Alles wat God doet, is goed!
God is aan ons geen verantwoording schuldig. Alles wat Hij doet, is goed. Hij hoeft Zich niet te rechtvaardigen.
Het is beslist niet zo dat – zoals sommigen het stellen – God de volstrekt machteloze is, Die toe staat te kijken, maar niet bij machte is om de rampen te verhinderen. Soms handelt Hij anders dan wij liefdevol zouden vinden. Het is ook een feit dat mensen elkaar veel ellende aan doen veel lijden is een gevolg van de gebrokenheid van de schepping.

‘Het zijn de goedertierenheden van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zij ze, elke morgen; groot is Uw trouw’ (Klaagliederen 3:22 en 23). Het is genade van God dat wij er nog zijn, dat God de oordelen nog niet over ons land, ons volk, onze stad, ons dorp, over ons voltrokken heeft.
In plaats van je af te vragen waarom er zoveel mensen bij natuurrampen omkomen, kun je je ook afvragen waarom er zo weinig mensen bij rampen omkomen, waarom wij niet omgekomen zijn? Hebben we het verdiend dat God ons genadig is?

Hier komt nog iets bij. Romeinen 8:19-22 zegt dat de schepping zucht en in barensnood is. Vanwege de zondeval van de mens. Natuurrampen zijn als de barensweeën, onderweg naar het Vrederijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Barensweeën doen pijn en duren soms lang, maar de geboorte van een totaal nieuwe natuur en nieuwe schepping is aanstaande.

Veilig en geborgen in de schuilplaats van de Allerhoogste
God stuwt de wereldgeschiedenis voort naar het moment dat alle lijden voorbij is. Dan zal er niets meer gebeuren wat we niet begrijpen. Dan is alles volmaakt, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. God zal dan alle tranen van de ogen van Zijn volk afwissen (Openbaring 21).

En tot die tijd mogen we ons veilig en geborgen weten in de schuilplaats van de Allerhoogste. Dan zullen we overnachten in de schaduw van de Almachtige (Psalm 91:1).
Ons leven is in Gods hand. Hij gaat met ons mee, in alle omstandigheden. Omstandigheden, die Hij kan en wil gebruiken om ons steeds meer te laten lijken op de Heere Jezus. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.

‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere’ (Romeinen 8:35, 38 en 39).

Dirk van Genderen