Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

God is machtig… toch? (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 december 2016, 8:55 door Dirk A A

Wij belijden dat God machtig is, dat voor de Heere niets te wonderlijk is, maar geloven we het eigenlijk wel? ‘Ja,’ zeggen we dan, ‘in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen, zien we God aan het werk, maar daarna is het daadkrachtig ingrijpen van God minder geworden. Het gebeurt nog wel op de zendingsvelden, maar hier toch niet…’ Als we zo denken, kleineren we God.

De geschiedenis van Paulus en Silas in de gevangenis van Filippi (Handelingen 16) kwam mij in gedachten. Paulus was nog maar net in Europa aangekomen, nadat hij, Silas en Lucas gehoor gaven aan de roep van een Macedonisch man in een visioen, die uitriep: ‘Kom over naar Macedonië en help ons!’

De eerste stad waar ze aankwamen, was Filippi. Daar gingen ze op de sabbat naar de rivier, waar het gebed plaatsvond. Zoals gewoonlijk ging Paulus eerst op zoek naar Joden. In elke stad waar hij kwam, bracht hij eerst het Evangelie aan de Joodse gemeenschap, maar hier treft hij slechts een aantal vrouwen aan op de gebedsplaats. Voor een officiële Joodse eredienst was een minimale aanwezigheid van tien Joodse mannen vereist, maar er niet één man. Wellicht was er in Filippi slechts een heel kleine Joodse gemeenschap.

Dan komt er een vrouw tot geloof, de eerste gelovige in Europa. Het is Lydia. ‘De Heere opende haar hart zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd’ (Handelingen 16:14). Ze wordt gedoopt, evenals haar huisgenoten. Wat een wonderlijke zegen van de Heere, in Macedonië.

Direct nadat Gods werk zo zichtbaar is geworden in de bekering van Lydia, komt de satan in actie om Gods werk kapot te maken. Wanneer Paulus, Silas en Lucas weer naar de gebedsplaats gaan, worden ze gevolgd door een slavin, een meisje met een waarzeggende geest, met de geest Python, zoals de grondtekst aangeeft. Dit meisje, dat over occulte vermogens beschikt, wordt uitgebuit door haar eigenaars.

Dit meisje roept de zendelingen voortdurend na. Het is opmerkelijk dat ze de waarheid spreekt. De satan weet precies wie deze zendelingen zijn en wat ze komen doen. Maar Paulus ergert zich eraan en weet dat de satan door haar heen spreekt.
Wanneer Paulus belaagd wordt door de satan, via het meisje met de waarzeggende geest, gebiedt hij die boze geest uit haar te verdwijnen: ‘Ik gebied u in de Naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan.’

Met volmacht en autoriteit – in de Naam van Jezus Christus – spreekt hij deze woorden uit. ‘En hij (die geest in haar) ging op hetzelfde moment weg,’ zegt vers 18. Onmiddellijk, direct. Wat een overwinning van de Heere Jezus.

Paulus is niet bang. Hij zal beseft hebben dat de meesters, de eigenaars van dit meisje, woedend zijn, omdat zij haar inkomsten nu kwijt zijn, nu ze niet meer kan waarzeggen.
Paulus en Silas – Lucas is er inmiddels niet meer bij – worden naar de markt gesleurd, waar ze beschuldigd worden van oproer. Het hele gebeuren heeft een sterk anti-Joods karakter.
De magistraten (degenen die recht spreken) laten hen geselen en in de gevangenis gooien, in de best beveiligde cel.

Ziet u ze zitten in de gevangenis? Met hun voeten vastgeketend in een zwaar blok? Het is middernacht, aardedonker. Het lijkt dat satan gewonnen heeft. Maar God is bij hen. De Heilige Geest woont in hen. Satan beeft, want hij weet dat God machtiger is dan hij.
En wat doen Paulus en Silas? Ze gaan bidden en zingen. Lofzangen tot God. Ze zingen tot Gods eer, ze bezingen Hem. Ze doen het niet zachtjes – stel je voor dat de anderen het horen – ze zingen zo luid dat ook de andere gevangenen het horen.

Paulus en Silas schamen zich niet voor het Evangelie van de Heere Jezus. Iedereen mag het weten dat zij dienaars van de allerhoogste God zijn.
Dan begint de aarde opeens te schudden. Het is alsof God antwoordt op de lofzangen van Paulus en Silas. Je leest vaker in de Bijbel over zulk soort gebeurtenissen. Toen de Israëlieten een lofprijzing tot God aanhieven, vielen de muren van Jericho. De vijanden van koning Josafat werden verslagen toen Israel God loofde.

De gevangenis stort in elkaar, de deuren vallen open en de boeien schieten los. Alle gevangenen zijn vrij. De cipier, die ook wakker wordt van de aardbeving, is radeloos als hij ziet wat er gebeurd is. Hij pakt een zwaard en wil zichzelf doden.
Maar Paulus kan dat voorkomen. Hij roept: ‘Doe uzelf geen kwaad, wij zijn allen hier’ (vers 28). De cipier valt bevend voor Paulus en Silas neer en roept: ‘Heren, wat moet ik doen om zalig, om gered te worden?’

Hij zal beseft hebben dat de aardbeving een direct gevolg is van de mishandeling de dag ervoor van Paulus en Silas. En wellicht heeft hij iets gehoord van de prediking van Paulus. Anders zou hij deze vraag niet hebben gesteld.

Het antwoord van Paulus is klaar en helder: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huis’ (vers 30). Paulus krijgt alle gelegenheid om het Evangelie te verkondigen. Angst dat hij misschien weer opgepakt zal worden, heeft hij niet. Hij weet dat God aan het werk is. De Heilige Geest opent de harten van de aanwezigen voor het Evangelie.
De gevangenbewaarder komt tot geloof en wordt direct gedoopt, evenals de zijnen. En hij verheugt zich erover dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God is gekomen. Ze hebben allen hun vertrouwen op de Heere Jezus gesteld.

Wat een zegen op de verkondiging van het Evangelie in Europa. Omdat Paulus en Silas zich door God lieten riepen om naar Macedonië te gaan. Omdat ze hun leven over hadden voor de Naam van onze Heere Jezus Christus (Handelingen 15:26).
De satan kan tekeer gaan, de machten van de hel kunnen razen, maar de Heere heeft alle macht. Vertrouw op Hem, Hij is overwinnaar en in alles zijn we meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad (Romeinen 8:37).’
‘Heere, schenk ons de vrijmoedigheid, die ook Paulus had ontvangen, om zonder schaamte het Evangelie te verkondigen en zo nodig, in Uw kracht, de satan te gebieden te verdwijnen.’

Dirk van Genderen

18 Reacties

 1. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 december 2016 om 13:00

  Sjalom Dirk, meelezers,

  Wij mensen denken wel eens: het gevangen nemen van gelovigen hen “monddood” maakt. Het tegendeel wordt ons hier juist getoond. De overheden en machten denken dat zij hebben gewonnen door mensen te binden. Hier zien we dat onze G’d machtiger is. Gewond door martelingen, in de duistere gevangenis, klinkt een loflied naar G’d. Dit loflied, een gebed is sterker dan de mens denkt. G’d beantwoordt dit loflied en gebed: Hij doet de aarde beven. De grendels worden verbroken door het directe ingrijpen vanuit de hemel. Dit was niet een toevalstreffer of de zoveelste aardbeving in die dagen. Alleen de kerker, om te laten zien Wie de machtigste is! De Woordverkondiging, beginnende vanuit Jeruzalem, werd een halt toegeroepen. Duistere machten dachten deze tegen te houden en laten zich bedienen door mensen!

  Maar zij, die een vijand van het Evangelie waren, worden stilgezet. G’d grijpt in. Het wonder geschiedt, de vijanden van het Evangelie worden de verkondigers daarvan. Dat is genade die G’d geeft! Die klanken klinken alle eeuwen door: de bevrijding van gevangenen, dat wil zeggen: zij die in de invloedssfeer van het duister verkeren. Beseft u dat het duister nooit comfort en licht zal geven!

  Ook in de christelijke kringen komt het voor dat mensen in de put zitten en snakken naar een lichtpuntje in hun leven. Hun gevangenis heet “eenzaamheid”, “onbegrepen”, “verlaten” enzovoort. Wat zouden zij daar graag uit bevrijd willen worden.

  Hoe zit dat bij u die dit leest? Strekt u uw hand naar hen uit? Loopt u er met een grote boog omheen omdat u er geen raad mee weet? Wie geen oog heeft voor een ander zit zelf gevangen in een “eigengemaakte comfortzone”.

  Dat is de les die in dit Bijbelgedeelte zelden aan de orde wordt gesteld. De cipier én de Romeinse overheid dachten dat zij met de gevangenname in “hun comfortzone bleven”. Echter onze G’d biedt vrijheid aan en wil ons losmaken uit onze “aardse comfortzone”. Sprak Yeshua niet over een plaats bereiden? Die boodschap is onveranderd gebleven!

  Welgelukzalig is iedereen die gelooft in onze G’d.

 2. rescue zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 december 2016 om 18:32

  Gods ingrijpen wordt ook vaak gerelateerd aan de trouw van Jezus volgelingen. Er ligt een geschiedenis van tweeduizend jaren tussen: “U hebt uw eerste liefde verlaten” en “Omdat gij noch koud, noch heet zijt, zal Ik u uit mijn mond spuwen”, Openb.2-3. Wie meent dat je op tekenen en wonderen kunt rekenen in deze tijd, heeft geen begrip van onze ware toestand. De trouwe joden in de tijd van Jezus komst waren een gehate minderheid, en dat is nu voor trouwe gelovigen niet anders.
  Jeremia moest het namens Yahweh al tegen Baruch zeggen:” zoudt u gij u grote dingen zoeken? Zoek het niet want Ik breng een kwaad over alle vlees. En tot de trouwe Baruch: maar ik zal u uw ziel tot een buit geven, Jer.45. Maranatha

 3. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 december 2016 om 13:42

  Wederom een commentaar handelend over het handelen Gods nu. Gods plan met deze wereld is begonnen in het begin toen Hij hemel(en) en aarde schiep. Op de zevende dag van de restitutie van deze wereld rust God van al Zijn werken. Hebreeën 4:4 Want Hij heeft ergens van den zevenden dag aldus gesproken: En God heeft op den zevenden dag van al Zijn werken gerust. Zijn werken zijn Hem van eeuwigheid bekend. Handelingen 15:18 Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend. Het is een volmaakt plan dat volvoert wordt in de tijd. God hoeft het niet bij te sturen, het gaat zoals Hij wil. Psalmen 19:1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. In de zgn. dierenriem wordt het plan Gods uitgebeeld. God spreekt nu niet Hij verbergt Zich. Deuteronomium 31:17 Zo zal Mijn toorn te dien dage tegen hetzelve ontsteken, en Ik zal hen verlaten, en Mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn, en vele kwaden en benauwdheden zullen het treffen; dat het te dien dage zal zeggen: Hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is?
  Deuteronomium 31:18 Ik dan zal Mijn aangezicht te dien dage ganselijk verbergen, om al het kwaad, dat het gedaan heeft; want het heeft zich gewend tot andere goden.
  Deuteronomium 32:20 En Hij zeide: Ik zal Mijn aangezicht van hen verbergen; Ik zal zien, welk hunlieder einde zal wezen; want zij zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen, in welke geen trouw is.
  Wij leven nu in de bedeling der genade Gods waarin Gods toorn wordt geopenbaard. Romeinen 1:18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En God vergadert Zich nu een volk voor Zijn Naam. Handelingen 15:14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor Zijn Naam. Zie vervolg:

 4. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 december 2016 om 13:42

  Vervolg:
  Dat gebeurt door de verkondiging van het Evangelie der genade Gods.
  Daarin is de Gemeente betrokken: 2 Timotheüs 4:2 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Het is kracht Gods tot zaligheid. Romeinen 1:16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. Ja, ook de Jood moeten wij het evangelie verkondigen. Het verleden mag ons daarvan niet weerhouden maar net als Paulus, na zijn vervolgen van de Gemeente, overal waar hij kwam, eerst de Joden bezocht. Ook de vervolging van onze broeders door de Joden mag ons niet afhouden van hen het Evangelie der genade Gods te verkondigen. Want: Romeinen 10:14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? Dat is het werk Gods in deze tijd der genade. Leven uit die rijkdom Zijner genade, want die is ons genoeg.

 5. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 december 2016 om 16:44

  Tijdens Jezus omwandeling in Israel heeft Hij reeds voorzegd: wat Ik nu doe is maar kinderspel bij wat komen gaat, gij zult grotere dingen zien. Maar wie ziet ze? Zo zal er een verlossing van Israel komen, groter dan de uittocht uit Egypte. Zo is er ook voorzegd: Ik zal al jullie vijanden verslagen aan jullie overleveren. En de kerk maar denken dat dat voor hen is, zie de kantekeningen in onze zo geroemde Statenvertaling.
  Maar het grootste werk Gods is en blijft Gods trouw t.o. Israels ontrouw.
  eenvoudig kerkganger uit Zaamslag

 6. ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 december 2016 om 21:32

  Broeder Dirk! Opnieuw…. fijn deze column!!! Wat een zegen op de zaterdagavond zo’n hartverwarmend stuk te lezen! Gezegende zondag toegewenst!

 7. Broeder San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 december 2016 om 22:11

  Beste Dirk,

  De grotere werken die wij zullen doen, zijn mensen naar het Kruis leiden door onze getuigenis. Dat is groter want uit het niets, een dode geest, worden wij wedergeboren door het woord van God en de Geest. Zie 1 Petrus 1:23 en Johannes 3:5. Die werken heeft Jezus tijdens Zijn rondwandeling niet verricht. Pas na Zijn dood en opstanding heeft Hij dat gedaan. Johannes 20:22. Dat is zelfs groter dan mensen uit de dood opwekken. Want de opstandingskracht komt door de wedergeboorte in de mens en brengt onvergankelijk leven voort. Zie 2 Timotheüs 1:10. Daarom dat wij bij de wedergeboorte meteen verzegeld zijn met de Geest. Zie Efeze 1:13. Een waarachtig wedergeboren Christen kan niet meer verloren gaan, mits wij bij de genade blijven. Anders zijn wij nooit wedergeboren geweest. Want God maakt af wat Hij in ons is begonnen. Zie Filippenzen 1:6.

  Broeder San

 8. maranatha zegt:
  Geplaatst op zondag 4 december 2016 om 15:52

  Sjalom Dirk. Ja, er gebeuren nog steeds wonderen. Heb je het boek van Tom Skinner: “Ik ben zwart maar vrij!” wel eens gelezen? Het gebeurde toen in de 60-er jaren en daarna, dat deze grote zwarte bendeleider in Harlem New York tot bekering kwam en wederomgeboren was, hij heel veel negers en bendeleiders en leden en tieners tot Jezus heeft mogen leiden doordat ze besef kregen hun zonden te belijden en de Here Jezus in hun hart toe te laten. Hij beschrijft ook de huichelarij onder de voorgangers toen daar en Tom was zoon van een dominee en tevens een zeer grote bendeleider. Ook vele anderen mochten en mogen dit voortzetten om mensen te redden voor de Here Jezus. Dit kan alleen maar door middel van de Leiding van de Heilige Geest. GODS rijke zegen toegewenst.

 9. Neeltje zegt:
  Geplaatst op zondag 4 december 2016 om 15:56

  Wat een krachtig stuk! Zo is onze God en zo zijn wij! Wij zijn Zijn handen en voeten en mond. Woorden hebben kracht! Positief of negatief! Wij Zijn met Hem meer dan overwinnaars! Als alle christenen in deze kracht gaan staan en handelen, zullen we nog veel grote dingen gaan meemaken en Zijn koninkrijk zal zichtbaarder gaan worden, door ons heen! Ik bid dat alle christenen grote vrijmoedigheid zullen hebben of krijgen om Zijn woord te gaan gehoorzamen: leg zieken de handen op en zij zullen genezen.
  Spreek TEGEN de berg en die zal in de zee verdwijnen. Ik kom te vaak christenen tegen die tegen God spreken: wilt U alstublieft dit geven of dat wegnemen, Jezus zei: SPREEK TEGEN de berg…. Dit is weten dat je de autoriteit van God hebt gekregen en als je hierin gaat wandelen zul je grote dingen met God gaan beleven, Halleluja!! Dit heeft de kerk en de wereld nodig. Het is uit durven stappen in geloof. Doe het….. en je geloof zal groeien. Efeze 3:10: Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden….enz. Wij hebben die overheden en machten in de hemelse gewesten iets te vertellen: Dat Jezus overwinnaar is en alle macht heeft. Nou daar hebben zij niet van terug, zij vluchten weg van je als je dit gaat uitspreken. Halleluja!!

 10. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 5 december 2016 om 11:49

  Bedankt Dirk. Wij denken vaak zo menselijk. Onze liefde schiet zoveel te kort. Onze genade schiet nog veel en veel meer te kort. Alles schiet vreselijk veel te kort. Zoals onze rechtvaardigheid alleen voor ons zelf of ons land enz. Hoe kunnen wij God begrijpen. God heeft alle macht in hemel en op aarde.
  In één woord is de wereld er niet meer. Maar alles draait om liefde, liefde voor de mens. Wij leven in
  genade tijd. Wij hoeven niet gebukt gaan onder onze zonde. God dank. Maar wij moeten onze zonde wel in het licht brengen, anders gaan wij gebukt, want dan zijn wij in macht van satan, want die wil ons graag aanklagen bij God. En vertrouwen blindelings op God. Zoals een kind van 2 aan de hand van haar vader in een hele drukke stad. Wat er ook gebeurt in je leven, geloof dat God ervan weet en er het beste van wil maken. Dus bid en zing lofliederen, zoals Paulus en Silas al ben je doodziek of alle andere ellende van deze wereld. Onze toekomst is hemelburger, wat kan ons overkomen. Met God kunnen wij alles overwinnen. En net als bij Paulus en Silas zullen de mensen zien, dat God met ons is. Ze zullen het licht der wereld zien en of voor God zijn en zich bekeren of het Licht de rug toekeren. In de duisternis zie je het licht vaak zoveel beter. Alles wat hier gebeurt, daardoor heen is altijd Gods Liefde die alles overwint. Dat is geloof. Neem je kruis op en volg Mij. Geloof en kruis horen bij elkaar. Ik roep op: bid en zing lofzangen, God is getrouw tot het einde der wereld. En God doet tot het einde der wereld machtige wonderen. Bid om de grootste wonderen. Bijvoorbeeld IS tot bekering te laten komen. Niets is te groot voor Hem.

 11. Laurence Roose zegt:
  Geplaatst op maandag 5 december 2016 om 16:53

  Beste Dirk,

  Een kleine correctie op je schrijven.
  Het meisje/vrouw sprak niet de waarheid.
  In de grondtekst staat dat de waarzeggende vrouw/geest sprak over mannen die “een” weg tot God vertelden, en niet over “de” weg.
  Een enthousiaste vertaler heeft misschien gedacht: van dat een maak ik de, maar zo staat het niet in de oorspronkelijke grondtekst.
  Waarschijnlijk werd Paulus het na een tijdje zat en wilde hij dat er niet meer gezegd zou worden, een weg. Prijs de Heer, want Jezus is de Weg, en ook nog de enige weg.

 12. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 5 december 2016 om 17:18

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Laurence,

  In de grondtekst staat er geen lidwoord voor ‘weg tot God’. Sommige vertalers hebben er daarom ‘de’ voorgezet, anderen ‘een’.
  Er staat letterlijk dat het waarzeggende meisje hen naroept: ‘Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons weg naar de zaligheid (hodon sōtērias) verkondigen’.

  En zeker: De Heere Jezus is de enige Weg!

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 december 2016 om 1:12

  ALTIJD!! Van nu tot in eeuwigheid!!

 14. Dick zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 december 2016 om 6:33

  Beste Dirk,

  Je schrijft dat de gevangenis instortte. Volgens mij is dit niet het geval want dan was iedereen dood geweest. Jezus maakt vrij, ook door een aardbeving. En ook vind ik dat je de duivel veel machtiger maakt dan hij is. Dit heeft de kerk ook gedaan. Het enige wat hij kan is misleiden zegt de Bijbel.
  Jezus Christus is dezelfde, Gisteren, Vandaag en voor Eeuwig

 15. Stadina zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 december 2016 om 14:28

  Neeltje : waar staat in de Bijbel: Leg zieken de handen op en zij zullen genezen?
  En is dat jou altijd al gelukt?

  En Dick: Jezus Christus is Dezelfde , gisteren, vandaag en voor eeuwig. Amen! Maar Hij doet niet altijd dezelfde dingen!

  Zijn Zegen toegewenst.

 16. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 december 2016 om 21:50

  Zolang satan nog niet in de afgrond is geworpen zal hij altijd op enige moment weer proberen om de gelovige te laten struikelen.
  Dat deed hij bij Christus Jezus de Heer en dat doet hij ook bij Zijn volgelingen. Daarom is het brood nodig dat de gelovigen weten wat er in Gods Woord staat…geschreven.
  Want als we Gods Woord uitspreken en zeggen: er staat geschreven… zal de satan ook van ons vlieden.
  En juist op onze zwakste momenten komt hij tot de gelovige en probeert om de gelovige niet te laten…overwinnen.
  Daarom is het zo belangrijk dat Johannes aan ieder oprecht gelovige in alle zeven gemeenten moest zeggen: wie Overwint zal deze dingen beërven (en dat zijn meer dan 7 zegeningen)

  De Here God weet dat de satan met zijn listen en misleidingen op de gelovigen afkomt. Daarom is er best wel een strijd te voeren. En zonder strijd is er ook geen overwinning.
  Wie zegt dat er geen strijd is die leeft niet het echte leven van een oprecht gelovige.
  En Christus Jezus bidt en pleit niet voor niets bij de Vader voor de Zijnen. Want de Zijnen hebben Zijn bidden en pleiten nodig om ..staande te blijven in de strijd en om te Overwinnen.
  Wat een geweldige God/JHWH/Vader hebben we dat de gelovige een “Persoonlijke” PLEIT bezorger hebben. Christus Jezus de gekruisigde en wat veel meer is de Opgestane Heer. Die ook tegelijkertijd de Hogepriester is naar de verordening van Melchizedeck. Tot in de eeuwigheid.

 17. Dick zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 december 2016 om 6:52

  Beste Stadina,

  Wil graag reageren als het mag op deze site.
  Je zegt Amen op het eerste, en je twijfelt bij het tweede. Is het niet zo dat Jezus alles al voor ons heeft gedaan. Hij heeft alles volbracht, Hij is opgestaan, en Hij heeft daarna zijn leerlingen voorbereid op wat komen gaat, en tenslotte de HG gegeven voor ons. Hij is wel degelijk altijd dezelfde. Hij bidt voor ons bij Zijn Vader. De opdracht ligt nu bij ons, daarom ben ik het eens met Neeltje;
  Dit is onze opdracht; Verkondig het Evangelie en leg zieken de handen op. Het gaat er daarbij niet om of alles gelukt , maar of je doet wat er staat. Als je je focust op resultaat kijk je naar jezelf. De focus moet op Hem liggen. Hij zorgt voor wasdom. En wanneer, op Zijn tijd.

 18. Stadina zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 december 2016 om 0:06

  Als het mag wil ik even reageren op wat Dick schrijft.
  Beste Dick,
  Hartelijk dank voor je reactie, maar als ik eerlijk ben , blijf ik het moeilijk vinden.
  Je schrijft: het gaat daarbij niet om of alles lukt, maar of je doet wat er staat. Maar dan mag je toch geloven en vertrouwen, dat het lukt? Anders klopt de belofte: “en zij zullen genezen” toch niet?
  Ik twijfel er niet aan, dat de Heer Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde, maar we zien toch dat Hij niet altijd dezelfde dingen doet?In onze gemeente is altijd voor de mensen, die kanker hadden gebeden onder handoplegging, maar ze zijn wel gestorven.Ik vind dat moeilijk, maar mijn geloof lijdt daar niet onder, want ondanks alles mag ik Zijn diepe Vrede in mijn hart blijven ervaren.
  Zijn Zegen toegewenst.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden