Bidden voor Jeroen Pauw

Afgelopen woensdagavond waren dominee Paul Visser van de Noorderkerk in Amsterdam en EO-presentator Tijs van den Brink als gasten aanwezig in het gespreksprogramma ‘Pauw’. Ze hadden allebei een brief geschreven aan Jeroen Pauw, met als inhoud richting de presentator: ‘Je spreekt veel te ongenuanceerd en ondeskundig over de Bijbel en over het christelijk geloof.’

Recent zei Pauw in zijn programma: ‘We weten allemaal wel, als je je een beetje verdiept, dat die boeken verschrikkelijk zijn en die roepen altijd op tot geweld,’ waarbij hij doelde op de Bijbel en de Koran. Hulde voor Pauw dat hij Visser en Van den Brink uitnodigde in zijn programma.

Dominee Visser legde uit dat de stelling van Pauw, dat de Bijbel oproept tot geweld, onjuist is. Hij erkende dat de Bijbel niet zwijgt over geweld, maar benadrukte dat de Bijbel ons nergens oproept tot geweld, maar juist tot liefde, tot genade, tot vergeving.
En Tijs van den Brink merkte op: ‘Ik ga al 40 jaar naar de kerk en nog nooit heb ik een oproep tot geweld gehoord…’

Ondertussen bleef Jeroen Pauw proberen zijn eigen gelijk aan te tonen, door diverse Bijbelteksten voor te lezen. Hij bood ook min of meer excuses aan voor zijn opmerkingen, maar met zijn slotopmerking over de plaats van de vrouw in de Bijbel veegde hij zijn zogenaamde excuus met één zin weer van tafel. Letterlijk zei hij: ‘Dit zal wel weer gelovigen kwetsen, maar religie is een patriarchaal verzinsel om de samenleving in het gareel te houden, waarbij meestal de vrouw het onderspit delft.’

Wat is er toch aan de hand met Jeroen Pauw als het gaat over het christelijk geloof? Het is beslist niet zo dat hij niet weet wat het christelijk geloof inhoudt. Hij kent het van heel nabij. Het lijkt erop dat hij zich er heel bewust tegen afzet.
Ooit heeft hij nog enige tijd bij de EO gewerkt, voornamelijk uit praktische overwegingen, omdat hij in hetzelfde gebouw op school zit als waar de EO gehuisvest is.

Wat het geweld in de Bijbel betreft: Er stonden voor het volk Israel zware straffen op het overtreden van Gods wetten. Daar las Pauw uit voor. Maar dat zijn geen oproepen tot geweld!
Ook de verovering van het land Kanaän kwam ter sprake in de uitzending. Dat was een eenmalig gebeuren, de zonden van de volken die er woonden, hadden Gods grenzen overschreden. De maat van hun zonde was vol. En God gebruikte Israel ervoor die volken te straffen voor hun zonden en het land gaf Hij aan Zijn volk.

Vervolgens werd in het gesprek gewezen op Gods liefde en op Zijn genade. Terecht. Kijk eens naar de Heere Jezus. Zonder zonde was Hij, totaal onschuldig, en om ons te redden, te verlossen, nam Hij de straf, de vloek op Zich die wij hadden verdiend vanwege onze zonden. Als dat geen liefde is…
Hij roept nooit op tot geweld. Zijn volgelingen worden opgeroepen elkaar lief te hebben, ja, zelfs hun vijanden lief te hebben.
Eén citaat uit de Bergrede, woorden van de Heere Jezus: ‘Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader Die in de hemelen is…’ (Mattheus 5:44 en 45a).

Ik weet zeker dat er mensen zijn die voor Jeroen Pauw bidden. En ik bid met ze mee, dat de Heere Jezus Zich aan hem zal openbaren en dat de Heilige Geest tot Hem zal spreken door Gods Woord.
Zo’n gebed is een gebed naar Gods wil, omdat Hij niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering zullen komen. God is machtig om zijn afkeer van het christelijk geloof weg te nemen.

Laten we een voorbeeld nemen aan dominee Visser en Tijs van den Brink, om het gesprek aan te gaan met mensen in onze eigen omgeving die de Heere Jezus nog niet kennen en voor hen te bidden.

Stel dat Jeroen Pauw dit zou lezen, dan denkt hij misschien: ‘Nooit, maar dan ook nooit zal dat gebeuren…’Er zijn er meer geweest die dat gedacht hebben, maar bij wie het wel gebeurd is. God is machtig om je leven totaal te veranderen. Dat is mijn verlangen, mijn gebed…

Dirk van Genderen