Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gezegende kerstdagen en de beste wensen voor 2017! (40 reacties)

Geplaatst op donderdag 22 december 2016, 18:13 door Dirk A A

Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven
en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman, sterke God,
eeuwige Vader, Vredevorst.
Aan de uitbreiding van deze heerschappij
en aan de vrede zal geen einde komen
op de troon van David… (Jesaja 9:5 en 6a).

Oude woorden. Sprekende woorden. Levende woorden. Woorden van God. Om gelovigen, al eeuwenlang, te troosten, te bemoedigen, uitzicht te geven, hoop, verwachting. In een chaotische wereld. Ook u, jou, mij. Vandaag. Anno 2016. Op de drempel van 2017.

De hoopvolle profetie van Jesaja begint al in hoofdstuk 8. Het volk bevindt zich in duisternis. ‘Toch zal er geen duisternis blijven,’ klinkt het in vers 23. Integendeel. ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien’ (Jesaja 9:1).

In Jesaja 2:5 klonk het al: ‘Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.’
Dit Licht is het Licht van de Messias, de Heere Jezus zelf. Hij is gekomen, Zijn licht is gaan schijnen over hen die wonen in het land van de schaduw van de dood, toen Hij op deze aarde het ‘Licht van de wereld’ was. En dit Licht schijnt nog altijd, vanuit de hemel op deze aarde, door allen heen die zich door Hem laten beschijnen.

Met een appèl op ons: Verspreid in deze donkere tijden dit Licht, laat het door u heen stralen. ‘U bent het licht van deze wereld’. En: ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken’ (Mattheus 5:14 en 16).

…een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven…
Wat een wonder van genade. Hij, de Heere Jezus, is geboren, als mens, en tegelijkertijd is hij God gebleven. Hij is gegeven, door de Vader Zelf, om ons te redden van onze zonden.

…en de heerschappij rust op Zijn schouder…
Hij is de Overwinnaar, de Held Die verlost.
Hij komt opnieuw, en zal de heerschappij over de wereld op Zich nemen. Dan breekt een zegenrijke periode aan voor de hele wereld.

…en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst…

Zijn Naam is Wonderlijk, Hij is wonderlijk. We blijven ons verbazen over Hem, we kunnen Hem alleen maar aanbidden. Wonderlijk bent U!

Zijn Naam is Raadsman. Hij is vol van wijsheid. Zijn raad gaat uit boven de raad van allen.

Zijn Naam is sterke God. Bent u zwak? Hij is sterk. Zijn we bang voor de ontwikkelingen in de wereld? Hij is sterk. Niemand is sterker dan Hij! En Hij is onze God. Op Hem kunnen we aan. Vertrouw u toe aan deze God.

Zijn Naam is eeuwige Vader. ‘Vader’ heeft hier de betekenis ‘vaderlijke Beschermer’. Zo’n God is Hij voor Zijn volk. De Koning.

Zijn Naam is Vredevorst. Hij geeft nu al vrede, in en door allen die in Hem geloven. En de tijd komt dat Hij vrede zal brengen op heel de aarde.
Nooit eerder is er zo’n tijd op deze aarde geweest. Nooit heeft een koning deze Goddelijke titels gehad. Alleen de Heere Jezus Christus is deze titels waard!

Alleen Koning Jezus kan vers 6 werkelijkheid laten worden: ‘Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over Zijn Koninkrijk…

Abraham was al geroepen een zegen te zijn voor de hele wereld. Evenals Israel. Dat wordt volle werkelijkheid wanneer Davids nageslacht, één van henzelf, de Heere Jezus, Zijn heerschappij vanuit Israel, vanuit Jeruzalem uit zal breiden over de hele wereld. Hij zal door recht en gerechtigheid regeren. Het onrecht kan voor Hem niet bestaan.
Niemand kan Hem weerstaan. De eindoverwinning staat vast en is zeker. ‘De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen’ (Jesaja 9:6).

De Heere Jezus is gekomen. Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.
En de Heere Jezus komt opnieuw, niet als Kind, maar als Koning. Om vrede te brengen op deze aarde. Om door recht en gerechtigheid te regeren. Vanuit Jeruzalem, vanaf de troon van David (vers 6).

Laat u niet terneerdrukken door alle ellende die er nu in de wereld is. Aanslagen, crisisdreiging… Ook niet als het nog erger wordt. Kijk eroverheen.
Zie uit naar de dag dat de Koning komt. Om Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Wat een dag zal dat zijn! Wat een uitzicht voor allen die de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben.

Als het gaat over die toekomst, luister ik eerbiedig en vol verwondering naar het nieuwe lied van de vier dieren en van de 24 ouderlingen in Openbaring 5, die zich neerwerpen voor het Lam, dat de boekrol nam uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat.
9. ‘U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.
10. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.’

Dirk van Genderen

40 Reacties

 1. Ivon zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 december 2016 om 23:32

  Amen Dirk!

 2. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 december 2016 om 9:28

  Beste Dirk,

  De komst van de Here Jezus op aarde heeft de hele geestelijke wereld in beroering gebracht. De Zoon van God komt als Mens op aarde! Dit is niet te bevatten, hoe dat in de eerste plaats mogelijk is! En dat is iets wat ik nog steeds niet kan begrijpen als ik er hoe langer over nadenk. Een grotere getuigenis van wat nederigheid is, ken ik niet. En door wat Hij gedaan heeft aan het Kruis, heeft definitief de geestelijke wereld op z’n kop gezet. De satan is daar verslagen en zijn kop is verbrijzeld.
  Wij kunnen dat alleen zien door geloof. De geestelijke wereld wordt pas een realiteit door geloof. De basis is het geloof in de Here Jezus en het geloof in de Schriften. Daardoor “zie” je dat alles wat geschreven is in de Bijbel, waarheid is en klopt. Zonder het geloof zul je dat dus nooit begrijpen. En dat is het verschil tussen de geestelijke en de vleselijke mens. De vleselijke mens leeft nog steeds naar zijn zintuigen en de geestelijke mens door geloof. De vleselijke mens wordt daardoor geregeerd door de omstandigheden en de geestelijke mens leeft in de leiding van de Geest. Als mensen dit niet willen aannemen, zullen zij niet begrijpen waarom het zo bijzonder is dat Jezus, Mens geworden is. Hij was God in een lichaam. Zie Kolossenzen 2:9.

  San

 3. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 december 2016 om 10:44

  Sjalom Dirk,
  Het woord van de Eeuwige kwam door tussenkomst van een engel naar Maria. En bij Jozef door een droom. Maria zou zwanger worden en haar toekomstige man Jozef had het er heel moeilijk mee toen hij van haar hoorde dat zij zwanger was. En juist omwille van een onwettig kind mocht Jozef haar niet verlaten. Hij moet trouw blijven aan zijn toekomstige bruid. Zoals de Eeuwige ons laat zien hoe Hij Zijn Bruid ziet. Jozef had goede reden om zijn toekomstige vrouw niet ten huwelijk te nemen. Aan de familie moest wat uitgelegd worden, geen ooggetuige die de boodschap van de engel kon bevestigen omtrent de zwangerschap. De moederschoot betekent in het Hebreeuws: erbarmen.

  Als Yeshua geboren wordt moet er nog een rechtsgeldige handeling plaats vinden. Het in doeken wikkelen is een erkenningshandeling van de aardse vader. Jozef moet deze taak als afstammeling van David op zich nemen. Hij mag zich niet onttrekken van deze erkenningsverplichting. Een koninklijke handeling in die donkere nacht. Jozef, (=hij die toevoegt) moet de medeopvoeder worden van de grote zoon die uit David voortkwam. Maria komt eveneens uit de lijn van David. Hiermee bevestigt de Eeuwige dat Hij de belofte aan David gedaan heeft gestand houdt.

  Het leggen in een “kribbe” in het Hebreeuws: broodmand, in een plaats die Bethlehem, letterlijk vertaald “broodhuis”, geeft diepte aan het geheel. Als Yeshua van Zichzelf zegt dat Hij het brood des levens is, is dat waarheid. Vele puzzelstukjes komen op zijn plaats te liggen als je het ziet en doorgrondt. En ook daar zit de verwondering, erkenning én aanbidding in verweven.

  De grote hoeveelheid getuigen die de Eeuwige geeft zijn een doorslaggevend bewijs voor de familie die in Nazareth woont. Hun volksgenoten: de hofleveranciers voor de offerdieren voor de tempel. De geleerden uit de volkeren. Alle profetieën met betrekking tot de geboorte komen in vervulling. Ook die van de kindermoord, die door een nazaat van Ezau wordt uitgevoerd.

  Jozef’s tweede droom komt ná het bezoek van de geleerden uit de volkeren. Opstaan, ga naar Egypte: letterlijk de duisternis in om het kind te beschermen tegen de duistere machten.

 4. waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 december 2016 om 11:15

  De geboorte van Christus Jezus de Zaligmaker in de Volheid des tijds heeft zo’n grote indruk gemaakt op alles en iedereen dat zelfs onze jaartelling er aan gekoppeld is.
  Gelovigen en ongelovigen spreken over: zoveel jaar vóór Christus en zoveel jaar na Christus.
  Nooit kan iemand dan ook zeggen: we hebben het niet geweten….
  Het betekent: het is Waar dat Christus Jezus is geboren en is gekomen naar Zijn eigen Schepping/wereld.
  Iedereen getuigt ervan!!

  En..
  dat Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is gekruisigd en wat nog veel meer is, dat Hij is …OPGESTAAN en opgevaren is naar de Hemel en nu nog steeds voor de Zijnen bidt en pleit. Onophoudelijk.

  Laten we het niet toestaan dat “Kerst feest=Christus geboorte feest” van tafel wordt geveegd.
  Alsof het nooit is gebeurd.
  Meer dan ooit moeten de gelovigen nu op de bressen gaan staan. En de boodschap van de Hemelse Engelenscharen door blijven verkondigen in alle toonaarden: Heden=Volheid des tijds, is geboren de Heiland. De Redder der wereld. De Christus/Messias.

  Dat in deze tijd, dwars door alles heen, Christus Jezus geboren mag worden in vele harten.
  Want:
  Het getal der verlosten moet en zal VOL worden.!!

  “Komt allen tot de Here Jezus, die vermoeid en belast zijn. Want Hij zal u Rust geven.”
  En als u dat doet dan zult u ontdekken:
  U was uitverkoren van vóór de grondlegging der wereld!

 5. Ivon zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 december 2016 om 21:53

  Voor God zijn alle dingen mogelijk, ook mens worden, op Zijn uitgekozen tijd, zoals W/lelie 4 zegt.
  Bij Zijn Geboorte, Dood en Opstanding gingen meer dan 300 profetieën tot in detail in vervulling,
  precies zoals de oude profeten voorspeld hadden gebeurde het ..
  Laat ons maar aan dat gegeven vasthouden lieve mensen, al ontkent heel de wereld het,
  niemand, niet in de hemel, noch op aarde, verandert er één letter aan.
  Vrolijk Kerstfeest allen!

 6. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2016 om 14:21

  Broeders en zusters,

  We mogen verwachten onze Heer en Heiland, Jezus de Christus!
  Tot aan die dag moeten we het van Hem verwachten.

  Gezegende Kerst en 2017

 7. Elena Recife zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2016 om 14:38

  Psalmen 118:8 8 Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen…

 8. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2016 om 15:16

  Zoals nr. 3 zegt dat de Here Jezus in een broodmand gelegen heeft -zo is het ook. De Here Jezus heeft nooit in een voederbak gelegen in een stal. Dat staat nergens in de geschiedenis van Zijn geboorte en het is en was voor Joden ook onrein om bij de beesten in een stal te gaan bivakkeren. Hij, het levende Brood dat uit de hemel was neergedaald kwam in Bethlehem (broodhuis) in een broodmand/bak. Ten tijde van Loofhuttenfeest. Alle feesten van het O.T. leiden naar de Here Jezus en ik denk, zoals de eeuwen door de Grote Verzoendag voor de gemeenten is blijven liggen en de andere feesten een plaats kregen in de gemeenten, maar dan gevierd als geschiedenis en een N.T.sche invulling zo zou het ook met de Grote Verzoendag moeten zijn. Dus wil men kerst afschaffen dan denk ik: laten wij deze dag dan verplaatsen naar de juiste datum en dat is het Joodse feest in de 7de maand. Zo zal de Here Jezus in een kribbe hebben gelegen in een reeds gebouwde Loofhut die op Grote Verzoendag nog niet werd bewoond.
  Wat heeft de Here God toch alles op Zijn juiste tijd tot vervulling laten komen.

 9. Blaas de sjofar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2016 om 18:35

  Beste broeders en zusters

  Uit vele geschiedenisonderzoeken is gebleken dat Jezus niet op 25 december geboren is maar rond eind september begin oktober waarschijnlijk tijdens het loofhuttenfeest. Dit is ook op bijbelse grond uit te leggen.

  Vervolgens wie kan mij op een tekst wijzen dat wij de geboortedag van Jezus zouden moeten vieren?

  De datum 25 december is verbonden met veel heidense feesten waar de profeet Jeremia het volk Israël al voor waarschuwde.

  Kortom weten we wel wat we vieren als het niet in de wil van GOD is?

  Zomaar een een paar vragen wat u hopelijk aan het denken zet.

 10. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2016 om 19:04

  Toch ben ik van mening dat Jezus best wel in een ruimte waar dieren kunnen zijn geweest is geboren.
  Want Hij heeft ze Zelf geschapen. Melaatsen waren ook voor de joden onrein. Daar ging Christus Jezus ook mee om.
  In de bijbel is niet te lezen in wat voor een ruimte Christus Jezus is geboren. We weten alleen dat het niet in de herberg was.
  En dat is voor mij begrijpelijk. Want…een hoogzwangere joodse vrouw die een kind zou krijgen te midden van al die gasten die in de herberg waren is niet aantrekkelijk. Want de herberg van die tijd bestond uit open ruimtes waar een rustbed staat en iedereen ziet iedereen.
  En we weten dat de man de schaamte van een vreemde vrouw niet mag zien. En daarbij vindt de geboorte met bloedverlies plaats. Dus de vrouw is dan onrein en moet apart gezet worden.
  De Here God de…. Vader!!! heeft inderdaad alles heel zorgvuldig georganiseerd. Heel discreet voor Zijn Zoon en de aardse ouders.
  Jozef en Maria kwamen op een stille rustige plaats terecht. Daar waar het goed toeven was om het Kind ter wereld te laten komen.
  Huis bij een gezin? Zou kunnen. Dan zouden daar ook dieren zijn geweest want het is bekend dat lammeren en andere huisdieren te midden van de huisgenoten vertoefden.
  Stal? zou best kunnen. Dieren zijn immers Zijn schepselen die Hij Zelf heeft geschapen! En het is goed toeven in en stal.
  Wel weten we, dat toen de wijzen/magiers twee jaar na Zijn geboorte door de Ster werden geleid naar een …huis.
  Ik denk dat de Here God de Vader het niet belangrijk vond dat we weten waar Jozef en Maria met het Kind de eerste twee jaar heeft gewoond of vertoefd. Het was in de stad Bethlehem en dat is genoeg om te weten.
  Wellicht heeft de Here dat zo gedaan, zodat de plek/ruimte van geboorte niet tot een bedevaartsoord zou worden.
  Want het gaat niet om de juiste plek/ruimte van geboorte. Maar om de GEBOORTE en GEBORENE ZELF!!

 11. Arnold zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2016 om 19:09

  Dank je wel Dirk voor je bemoedigende column
  Zat na het lezen ook nog te denken aan het mooie lied van Sela: Ik Zal Er Zijn, wat hierbij mooi gezongen zou kunnen worden met als refrein:‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
  Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
  Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
  uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
  https://youtu.be/ty_rriAnehM
  Wij wensen jou en allen die je lief zijn met daarbij alle lezers een Gezegende kerst en een Gezegend 2017

 12. Coby Verbruggen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2016 om 20:50

  Maria was een nicht van Elisabeth, die uit de stam van Aäron stamde.
  Zou het kunnen zijn dat Maria zowel van de priesterstam Levi, als de koningsstam Juda afstamde?

  De geslachtsregisters in de Bijbel gaan tot Jozef, de man van Maria. Hij was niet de biologische, maar de officiële vader van de Here Jezus.

  Het is mij niet helemaal duidelijk hoe je een en ander moet zien.

  Kan iemand daar meer duidelijkheid over geven?

 13. Rinske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2016 om 21:37

  Beste Dirk,

  Bedankt voor deze ware krachtige woorden en voor alles wat je hebt geschreven.
  Ik wens je gezegende kerstdagen toe en een goed nieuwjaar.
  Dat wens ik ook allen die hier reageren toe.

 14. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2016 om 22:59

  Fijn dat Dirk van Genderen ons zo trouw mocht dienen en ook verder wil zorg-dragen voor een Nieuwsbrief met een Commentaar erin. Waar we dan op in mogen gaan. Dat Gods zegen verder op een ieder van ons zal mogen rusten, en wij ook uitdelers mogen zijn van de velerlei genade-Gods. Totdat Hij komt.

 15. Stadina zegt:
  Geplaatst op zondag 25 december 2016 om 0:02

  Geweldige nieuwsbrief zo vlak voor kerst, daar word ik blij van! Dank je wel Dirk!
  En of mensen het nu wel vieren of vinden, dat dat niet kan, maakt mij niet uit, ik vier elke dag, dat Hij mijn Verlosser is! Als ik moet gaan vertellen, wie Jezus is voor mij, kan ik amper woorden vinden voor een Vriend zoals Hij!!
  Gezegende kerstdagen, allemaal!

 16. Louise zegt:
  Geplaatst op zondag 25 december 2016 om 8:26

  Ik sluit me aan bij O. Nauta. Bedankt Dirk en ik wens je een gezegend, gezond en gelukkig 2017 toe.

 17. San zegt:
  Geplaatst op zondag 25 december 2016 om 8:58

  Beste Dirk,

  Bij deze gelegenheid wens ik jou en de lezers van jouw nieuwsbrieven goede kerstdagen toe.
  Wij mogen weten dat Jezus naar de aarde is gekomen voor maar één doel hoofdzakelijk. Namelijk om als een Lam geofferd te worden aan het kruis. Dat wist Hij en ook van het vérschrikkelijke lijden dat over Hem zou komen. Maar toch heeft Hij gedaan wat de Vader had gevraagd. Jezus zei op de vraag van de Vader: “Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij.” (Jesaja 6:8). Dat zei de Here tot Jesaja en Jesaja antwoordde aldus, maar het was ook een profetische uitspraak, verwijzend naar de Here Jezus, die lust had om de wil van Zijn Vader te doen. Vgl Psalm 40:8, 9, Hebr 10:7 NBG51. Zijn komst was wonderbaarlijk. Hij heeft goddelijke liefde getoond en Hij heeft de mensen de rechte koers en het juiste spoor gewezen. Hopelijk ook een voorbeeld voor ons, als Zijn Geest in ons woont, door Wie wij verzegeld zijn. Zie Efeze 1:13.Jezus’ missie is echt geslaagd als wij in Jezus het Vaderhart van God kunnen zien.Wie offert het Dierbaarste wat Hij heeft voor mensen die Zijn vijanden zijn? Maar Hij heeft een plan met de wereld en de mensen. En dat is Hij bezig te volvoeren.

  San

 18. Geert zegt:
  Geplaatst op zondag 25 december 2016 om 11:17

  Goedemorgen Dirk, bedankt voor alle mooie en ondersteunende nieuwsbrieven, die mijn geloofsleven ondersteunen. Dank hiervoor.

  Dirk, gezegende kerstdagen en gezond en gelukkig 2017.

  Geert

 19. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zondag 25 december 2016 om 14:10

  Sluit mij helemaal aan bij wat Geert zegt.

 20. auktje roffel zegt:
  Geplaatst op zondag 25 december 2016 om 14:20

  Ook ik wil mij hier volledig bij aansluiten. Bedankt Dirk. Ik wens jou en je familie Gods zegen voor het nieuwe jaar.

 21. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 25 december 2016 om 15:13

  Vrijwel alles is ons in het Woord geopenbaard, maar de geboortedatum van onze Heer en Heiland is
  zorgvuldig verborgen, evenals de datum van Zijn wederkomst. Zo is er in het Woord geen toeval maar alles Goddelijke wijsheid. Wel heeft de Heer ons bevolen regelmatig Zijn lijden en sterven te overdenken of gedenken = avondmaal. Maar zeker Hem elk ogenblik terug te verwachten…

 22. Klaas enFroukje v.d. Heide zegt:
  Geplaatst op zondag 25 december 2016 om 15:32

  Beste Dirk,
  Bedankt voor alle nieuwsbrieven, waarin u uw visie op het wereldgebeuren geeft. Het is altijd heel duidelijk en herkenbaar. We wensen u en de uwen een gezond, voorspoedig en bovenal gezegend 2017.
  Dat God u ook het komende jaar weer zal gebruiken.
  Verbonden in Christus, Klaas en Froukje van der Heide

 23. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 26 december 2016 om 0:12

  Sjalom Dirk en andere lezers,

  Opmerking 1
  Ook Mirjam (Maria) kwam uit de stam van Juda en de geslachtslijn van David. Elisheva was een volle nicht van Mirjam, het was toegestaan om een vrouw uit een andere stam te trouwen.

  Opmerking 2
  U moet zich voorstellen dat tijdens de opgangsfeesten vele honderdduizenden optrokken naar Jeruzalem. De stad kan gemakkelijk deze grote hoeveelheid bezoekers aan. Luid klonken de Psalmen 113 tot 118 door de velden als men op weg was naar het feest. Loopt u eens in gedachte mee en hoor waar men over spreekt als men elkaar op een grote familiereünie tegenkomt. Gesproken wordt over de omstandigheden, de oogst, de geboortes van kinderen, het overlijden, de verwachting en hoop op de Messias. En de jongelui? Zij hadden de gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten.
  Ook onder die jongelui zat een aanzienlijke groep die uitgehuwelijkt is. Wat hun beide ouders over hen hebben beslist mogen wij nu geen oordeel over vellen, dat komt ons niet toe. Met de gebruikelijke diensten op de Sjabbat was er ruimschoots de gelegenheid om bij te praten. En met wat humor: het was het draadloze internet van die dagen.

  Opmerking 3
  Gelet op de dagorde van Abia kom ik tot de conclusie dat Yeshua ten tijde van het Loofhuttenfeest is geboren. En dan verkeert iedereen in een Loofhut én niet binnenshuis. Reinheid staat zeer hoog aangeschreven en vandaar is de stal, waarin dieren rondlopen en hun ontlasting laten gaan gewoon uitgesloten. Het nachttemperatuur ten tijde van het Loofhuttenfeest is zeer aangenaam. Er is ook geen enkele reden waarom de dieren met deze aangename temperatuur op stal zouden staan. Maar ja het woord kribbe zet je, als je de juiste vertaling en gebruik niet kent op een andere gedachte.

  Opmerking 4
  Door de inschrijving heeft Jozef en Mirjam te kennen gegeven dat zij de wettige erfgenamen zijn van David. Zij hebben recht op een woning van het erfdeel van David. In dezelfde plaats waar Ruth en Boaz hun woning hadden. Daar, in die woning ontvangen zij de wijzen uit het oosten.

  Zo eenvoudig zorgt de Eeuwige.

 24. Dirk Dutry zegt:
  Geplaatst op maandag 26 december 2016 om 17:18

  Bedankt voor je wekelijkse en actuele overdenkingen. Gods zegen en wijsheid toegewenst voor 2017.

 25. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op maandag 26 december 2016 om 20:19

  Hallo Dirk… prachtig artikel, de kerstdagen zijn alweer bijna voorbij, maar wil je graag en ieder Gods rijke Zegen, liefde en sterkte, door middel van Jezus onze Heer, van harte toewensen voor nu als ook in het nieuwe jaar. Wij hebben de Heer alle dagen nodig.

  Hallo Coby verbruggen (12)… over jouw vraag, is het misschien mooi om Hebreeën 7 : 11-28… te lezen, het is een heel stuk, maar daar staat ook het antwoord in wat je vroeg.
  Daar lees je ook in dat het niet aards is, maar dat het van God afkomt. Het is zoveel groter als dat wij kunnen bedenken.
  Ik hoop dat je er iets aan hebt, Coby. Sterkte ermee.

  Hartelijke groet aan allen, Esther.

 26. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 december 2016 om 0:12

  Wanneer van de vele profetieën samen, waaronder Jesaja 9 80% in vervulling is gegaan, begrijp ik niet dat de meeste mensen (ook zij, die zich christenen noemen) nog steeds niet willen geloven, dat de resterende 20% ook in vervulling zal gaan. Voor mij onbegrijpelijk!!

 27. Enrique zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 december 2016 om 1:37

  Hallo Dirk,

  Hartelijk dank voor de bemoedigende woorden die je hebt geschreven.

  Wat 25 december betreft, het kan niet de geboortedag van Jezus zijn. Jezus is gestorven op de dag van het Pascha offer. Hij heeft drie jaar en zes maanden gepredikt. Het Pascha valt altijd in de maanden maart/april. Rekenen we terug van deze maanden tot 25 december dan tellen we slechts drie maanden. Rekenen we verder terug tot de najaarsfeesten, die in september/oktober vallen, dan tellen we zes maanden, wat dus bijbels correct is.

  Een ander bijkomstigheid van 25 december is dat Johannes de Doper dan op 25 juni tijdens de Midzomerfeesten is geboren. De werkelijkheid is dat hij tijdens de voorjaarsfeesten is geboren en Jezus zes maanden later tijdens de najaarsfeesten. Duidelijker kan het niet.

  Dirk, ik wens je fijne dagen en een gezegend 2017 toe.

  Groeten,
  Enrique

 28. Ivon zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 december 2016 om 12:29

  Aansluitend bij Ernst van Olffen 26:
  (en tot slot):

  M.i. is het zelfs onmogelijk dat Gods profetie, slechts voor 80% in vervulling zou gaan,
  het is ook in strijd met Gods Woord: “God is (immers) een Heilig God (X3) die niet liegen kan!”

  Dus, als er iets is waar we zeker van kunnen zijn, dan is het wel dat de overige 20% in vervulling zullen gaan, ieder Woord, iedere Letter zelfs, zo zeker als de zon iedere dag op- en neer gaat kunnen we daar van op aan. Want God is de Vervuller van Zijn Beloften en dat is nooit voor 20, 40, 60 of 80%, maar de volle 100%.

 29. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 december 2016 om 13:06

  Met Kerst gedenken wij geen datum maar de geboorte van onze Verlosser en Zaligmaker.
  Lukas 2:10
  ‭En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;‭ Lukas 2:11
  ‭Namelijk‭ dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.‭
  Het gaat niet om de verpakking maar om de Inhoud.

 30. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 december 2016 om 14:21

  Hallo Ernst van Olffen, (26),.. om christen te zijn heeft met Jezus Christus te maken… door geloof in Hem.
  Over veel profetieën… daar zijn zoveel uitleggingen van, dat velen gelovigen, door de bomen het bos niet meer zien.
  Sommige profetieën geeft heel veel verdeeldheid onder gelovigen… sommigen zeggen vervuld… anderen zeggen moet nog gebeuren.
  Er zijn ook broeders en zusters die daar erg door in verwarring komen. En dat is altijd weer het gevaar…
  En juist door die verdeeldheid… is er maar één die lacht, de boze.

  Wij hoeven ook niet al die profetieën te snappen… en we hoeven het op dat punt niet altijd met elkaar eens te zijn… want daar hangt ons heil ook niet vanaf. Onze redding en zaligheid is alleen in het kostbare bloed van Christus Jezus.

  In Openbaring lezen we dat die grote schare daar staan om maar één reden, door het bloed van het Lam.
  Er is niets zo belangrijk in het hele universum als het kostbare bloed van het Lam Gods, Christus Jezus.
  En al die andere punten en profetieën zijn ook belangrijk… maar niet om er verdeeldheid mee te scheppen.
  Sommige hebben meer kijk op profetieën, anderen gelovigen hebben weer andere kostbare gaven… allemaal ontvangen van de Heilige Geest en zo mogen wij deel van het Lichaam van Jezus Christus zijn.

  Veel hartelijke groeten, Esther.

 31. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 december 2016 om 15:43

  Wat maakt men zich toch druk om data en vieringen van feesten. Het Chanoekafeest staat toch ook niet in de Bijbel als opdracht om te vieren, en toch viert heel Israel en vele anderen dit feest.
  Laten wij het Kerstfeest vieren door te getuigen van het Licht van de Wereld wat gekomen is in onze duisternis om ons te bevrijden uit de slavernij van de zonde. Dan hebben wij geen tijd meer om ons druk te maken, want wij mogen elke dag Kerst, Pasen, Pinksteren en het Loofhuttenfeest vieren!! Jezus Christus komt spoedig en heel de wereld moet weten wie Hij is en waarom Hij gekomen is naar deze aarde. Dat vertelt deze nieuwsbrief ons wekelijks. Dank je wel hiervoor, Dirk.

 32. sjaak zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 december 2016 om 17:50

  Om te beginnen: Bedankt voor de nieuwsbrieven en een gezegend 2017 toegewenst Dirk! Verder helemaal met Baruch eens: Het gaat om het Kind, onze Zaligmaker en niet zozeer om de geboortedag.
  Allen een goed nieuwjaar gewenst. Groet, Sjaak

 33. Florianne Vogels zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 december 2016 om 19:00

  Ben het eens met Baruch, Maggie en Sjaak waarom iedereen zich druk maakt om een datum WANNEER en de plek WAAR de Heere Jezus is geboren. Het belangrijkse is toch dat de profetie is vervuld en dat Hij vanuit de Heerlijkheid naar deze verdorven aarde is gekomen om hen, die de Vader Hem gegeven heeft,te trekken uit de duisternis naar het Eeuwige licht. Dat moet elke dag een verwondering zijn in ons leven. En mogen we het 1 x per jaar met alle gelovigen tesamen in verbondenheid vieren.

 34. Anna2 zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 december 2016 om 21:58

  Over profetieën gesproken: let op Damascus.
  Aleppo, groter dan Damascus, is kapot. Hierna is waarschijnlijk Damascus aan de beurt en zal Damascus in 1 nacht/ochtend totaal definitief verwoest zijn, gegeven aan dieren tot woonplaats.

  Ook is er onlangs een VN-resolutie gepasseerd die juridisch bindend is dankzij het verraad van Obama die Israel een trap na wilde geven wat allang zijn agenda was. Hierdoor is niet alleen Judea en Samaria, maar ook Oost-jeruzalem en de tempelberg met klaagmuur tot niet-Israëlisch grondgebied is verklaard. Er wordt nu gedreigd met processen in Den Haag dus ook Nederland gaat tegen Jeruzalem strijden. Vervolgens komt op 15 januari een “vredesconferentie” in Parijs waar 70 landen aanwezig zijn om te beslissen over de “vredesproces” tussen Israel en de zgn palestijnen, waarbij laatstgenoemde twee zelf niet uitgenodigd zijn. Dit is dus 5 dagen voordat Trump president wordt en die wil juist de ambassade verhuizen naar Jeruzalem.

  Gegeven de duidelijk toegenomen in aantal en hevigheid van alle voortekenen die Jezus genoemd heeft, lijkt de strijd om Jeruzalem, waarbij het ook tegen Juda (zgn Westbank) zal gaan, nu echt los te barsten. Misschien wordt in Parijs het verbond versterkt door de antichrist… Ik weet het niet maar heb het gevoel dat 2017 een heel apart jaar wordt, misschien zelfs onze laatste. Jeruzalem bestaat dan 50 jaar, dat zal door Israel gevierd worden.

  Wij als Christenen worden geacht te bidden voor de vrede van Jeruzalem, maar ook tot God te bidden om de Komst van Zijn Zoon. Maranatha! Gezegende jaar gewenst aan allen.

 35. Heidi zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 december 2016 om 12:10

  @Anna2: Amen, Anna … amen … laten we wakker blijven en onze lampjes brandend …

 36. waterlelie zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 december 2016 om 12:26

  Zo zie ik het ook Anna 2 (34)

 37. Simon zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 december 2016 om 16:38

  Amen Anna en35 en 36 Zalig Zij die bij de komst des Heren zo doende zullen zijn

 38. Enrique zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 december 2016 om 1:06

  Hallo Dirk,

  Het volgende.
  Na aanleiding van de inschrijving, denk ik dat alleen mannen moesten worden ingeschreven en dat vrouwen en kinderen thuis bleven. Jozef zou dan alleen naar Bethlehem zijn gegaan.

  Het Griekse woord phatne wat in de SV. met kribbe en stal wordt vertaald, wordt in het Engels met ‘manger’ vertaald. (KJV enz.). Dit woord heeft een veel omvattender betekenis. Eén ervan is de handkar. (Zie Wikipedia). Jozef zal zonder meer ook zo´n kar hebben gehad. De hoog zwangere Maria zal hierop gezeten hebben met de biezen manden, waarin kleding, de spullen voor de bevalling en eten voor onderweg. Jozef zal de 2de tiende bij zich hebben gehad.

  Phatne heeft als stamwoord: qátun, wat eten betekend. Nu is het zo dat mensen eten en dieren vreten. In het Grieks is daar een ander woord voor. Er is dus ging enkele relatie met een kribbe als voederbak voor dieren. Jezus, als Brood des Levens, is dus in een biezen broodmand gelegd.

  Jezus als Licht der wereld, dit te vergelijken met Kerstdagen is niet correct. Een goede mogelijkheid is dat hij op de Verzoendag is geboren, want Hij is onze Hogepriester en alleen door Hem kunnen we tot God komen.

  Nadat de dagen van reiniging voor Maria voorbij waren gingen ze via de tempel in Jeruzalem terug na Názareth. (Lucas 2:21-38 en vs. 39). Hier hebben ze misschien wel een jaar gewoond waarnaar ze terugkeerden naar Bethlehem en in een huis gingen wonen, aldaar kregen ze bezoek van de Wijzen uit het Oosten, vandaar dat Herodes voor de kindermoord een periode van 2 jaar gebruikte. Dat de Wijzen uit het Oosten met geschenken gelijk na de geboorte in de stal aanwezig waren is niet mogelijk. Het feest van de Drie Koningen in de 1ste week van januari is dus ook niet correct.

  Een opmerking over de stal. Het gaat hier waarschijnlijk om een kleine stal waar wat schapen en geiten in konden. Zo´n stal werd in het voorjaar schoongemaakt en diende dan ook wel als opslagruimte.

  Groetend,
  Enrique

 39. Lies zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 december 2016 om 10:51

  Dirk: heel hartelijk bedankt voor de interessante Nieuwsbrieven in 2016. Ik wens jou en familie en ook alle lezers van deze Nieuwsbrief een goed jaaruiteinde 2016 en een gezegend 2017 toe. Maranatha Jezus komt.

  Joy to the world
  The Lord has come
  Let earth receive her King
  Let every heart prepare Him room
  And heaven and nature sing
  And heaven and nature sing
  And heaven and heaven and nature sing

 40. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 december 2016 om 12:34

  Heel erg bedankt Dirk. Dat je zo trouw week in week uit ons bemoedigt door God’s heilig woord, dat betrouwbaar is. En alles wordt vervuld totdat de Here Jezus terug komt. En wat er ook gebeurt persoonlijk of in de wereld, mogen wij opkijken naar het Licht der wereld die iedereen verlicht als wij niet in de duisternis wandelen. De duisternis zal God’s kinderen aanvallen, ga naar God, daar is geen duisternis. En God kan satans werk breken, probeer het niet zelf, wens ik jullie[alle lezers] toe.
  Laten we voor elkaar bidden in het nieuwe jaar, wij zijn één in Christus. Ik bid jullie God’s zegen, liefde, wijsheid, genade, gezondheid en standvastig geloof toe. God is in alles getrouw. Met Hem ben je toch gelukkig in een wereld waar zoveel verdriet is. GOD HEEFT ALLES in zijn HAND.
  LIEFS en BETERSCHAP voor iederéén toegewenst. Ook voor kinderen en kleinkinderen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden