Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Goede voornemens voor 2017 (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 januari 2017, 10:39 door Dirk A A

Toen ik nadacht over mijn ‘goede voornemens’ voor het nieuwe jaar kwam Daniël 1 mij in gedachten. Daar lees je Daniëls goede voornemen. Vers 8 zegt: ‘Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen’. En de Heere zegende deze keuze. Daniël koos ervoor zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren (Jakobus 1:27)

Daniël is met zijn vrienden Hananja, Misael en Azarja vanuit Jeruzalem naar Babel gebracht om dienst te gaan doen in het paleis van koning Nebukadnezar, die zichzelf beschouwt als de wereldheerser. Je zou kunnen zeggen dat ze zijn ontvoerd en nu worden gegijzeld.
Ze krijgen eerst een driejarige opleiding aan één van de tempelscholen, en daarbij de best denkbare maaltijden en verzorging. Ze mogen mee-eten van de koninklijke maaltijd en van de wijn drinken die ook de koning drinkt.

Ondertussen worden ook hun namen veranderd. Elke verwijzing naar de God van Israel moet worden verwijderd. Daniël, wat betekent: ‘Mijn God is rechter’, wordt voortaan Beltsazar genoemd, ‘Bel, bescherm het leven van de koning’.
Hananja – ‘De HERE is genadig’, wordt Sadrach – ‘Dienaar van Mardoek’ (Mardoek is een van de grote goden van Babel).
Misaël – ‘Wie en wat God is’, wordt Mesak – ‘Wie is als Agu’ (Agu is een van de goden van Babel).
Azarja – ‘De Here helpt’, wordt Abed-Nego – ‘De dienaar van Nego’.

Daniël en zijn vrienden zijn terechtgekomen bij een buitengewoon afgodisch en occult hof. Het voedsel dat ze krijgen voorgeschoteld, is voedsel dat aan de afgoden is geofferd. Als ze het eten, zou de koning het zien als een buiging voor zijn goden. En daarbij zouden ze Gods wetten overtreden.
Wanneer Daniël en zijn drie vrienden mee zouden eten aan de tafel van de koning en ook zijn wijn zouden drinken, dan zou de koning denken: ze horen bij ons. Maar Daniël weigert. Met deze daad zegt hij in feite: ‘Wij willen de Heere, de God van Israel, dienen. We willen ons niet verontreinigen, door ons in te laten met de afgoden.’

Daniël is buitengewoon helder in zijn beslissing. Hij had voor het compromis kunnen kiezen: eten en drinken aan de tafel van de koning en even stil bidden voor het eten. Hij heeft een stellig besluit genomen. Hij zal zich niet laten verontreinigen, ongeacht wat de consequenties zullen zijn. Vergeet niet dat Daniël hier nog heel jong is, wellicht nog maar een jaar of 14.

Wat zouden wij in zo’n geval doen? Kiezen wij niet vaak voor het compromis? God een beetje, de wereld een beetje veel, en vooral niet te veel laten merken dat we christen zijn. Hoevelen van ons zijn duikbootchristenen? Hoe vaak schamen we ons niet voor de Here Jezus?
Het is niet nodig! We horen immers bij de winnaars. Met Christus zijn we zelfs meer dan overwinnaars (Romeinen 8:37). En Paulus zegt het: ‘Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.’

‘Heere, geef ons genade, geef ons moed, om in Uw kracht ons niet voor U te schamen.’ Daniël brengt zijn christen-zijn in de praktijk. Het kan hem alles kosten, net zoals het ons alles kan kosten als we de weg van Daniël gaan. Maar hij wil God meer gehoorzaam zijn dan mensen, ook al is Nebukadnezar de machtigste vorst op aarde. Daniël weet dat zijn God machtiger is en Hem wil hij gehoorzamen en volgen. Wat een mooi voornemen, ook voor ons, aan het begin van een nieuw jaar.

Wat dan in Daniël 1: 9 volgt, is heel bijzonder: ‘God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen.’ Daniel vraagt aan hem, Aspenaz, of hij dat voedsel en die wijn mag laten staan. God schenkt genade aan Daniël, wat zichtbaar wordt in de goedkeuring van zijn verzoek door Aspenaz, die nog wel een poging doet om Daniël van gedachten te laten veranderen: ‘Ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jongemannen van de groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen’ (vers 10).

Bij Daniël komt het nu aan op geloofsvertrouwen. Hij zal ondertussen de Heere gebeden hebben om wijsheid. Dan doet hij aan Aspenaz het voorstel: ‘Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef, en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken’ (vers 12).
En dan blijkt na tien dagen dat hun uiterlijk knapper is en dat zij er gezonder uitzien dan degenen die van de tafel van de koning hebben gegeten (vers 15). En voortaan krijgen ze altijd groenten en water.

Wat een zegen, wat een genade! De Heere zegent hun trouw aan Hem. Vers 17 zegt nog: ‘Aan deze vier jongemannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid, en Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en dromen.’
Dat wordt wel duidelijk in het vervolg van het boek Daniël, waar hij uitgebreid schrijft over de tijd waarin wij nu leven. Lees het hele boek maar eens. En laten we de Heere bidden of Hij ook ons inzicht wil geven in de tijd waarin we leven. Dat we oog gaan krijgen voor de belangrijke rol van Israel en van het Joodse volk in de eindtijd en dat we vol verwachting zullen uitzien naar de aanstaande wederkomst van de Heere Jezus. Misschien dit jaar?
Als we de weg van Daniël gaan, zal de Heere ook ons Zijn zegen geven. Misschien wel op een andere manier dan wij denken of verwachten, maar als Hij met ons is, is het altijd goed.

Laten we Hem bidden of Hij angst voor mensen van ons weg wil nemen. Dat het zo zal zijn, dat Hij de Enige is, Die we vrezen. En met vrezen bedoel ik dat ons allerbelangrijkste verlangen voor het nieuwe jaar zal zijn om er voor de Heere Jezus te zijn, om Hem te volgen, te eren, te aanbidden, lief te hebben en – inderdaad – dan wil je geen wegen gaan die niet van Hem zijn. Omdat je Hem zo lief hebt, Die Zijn leven ook voor jou heeft gegeven aan het kruis van Golgotha. Dan mag je leren Hem in alles te gehoorzamen en te vertrouwen, wat het je ook zal kosten. Dan zul je ook ervaren, net als Daniël, dat Hij zorgt, met je meegaat en zal voorzien.
Iedereen Gods rijke zegen toegewenst voor het nieuwe jaar!

Dirk van Genderen

21 Reacties

 1. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 januari 2017 om 16:11

  Sjalom Dirk en anderen,

  Mijn wens is dat onze lang verwachte Messias dit jaar zal terugkeren om op de troon van David plaats te gaan nemen. Geheel zoals dit is voorzegt in de Bijbel. Nogmaals het is een wens, geen profetie omdat in dit kalenderjaar “het 120e jubeljaar” valt. En stel dat mijn wens, die zeker overgenomen zal worden van miljoenen in deze wereld echt uit zou komen, zijn wij dan bereid om Hem te ontvangen? Er zitten ook onder de lezers mensen die nog denken dat het nog vele jaren gaat duren, ook die gedachte dienen wij te respecteren, wetende dat bij ons mensen de eeuw in ons hart is neergelegd.

  De woorden die aangaande het einde aller dingen zijn opgetekend in de Bijbel zijn helder. En als het dan toch op het einde aanloopt heeft de Eeuwige ons hele stevige benen gegeven om staande te blijven in deze wereld. De mensheid lijkt tot veel dingen in staat en velen maken gebruik van de mogelijkheden. Echter het onmogelijke bij de mensen wordt mogelijk bij de Eeuwige.

  Dan de thuiskomst van mijn volksgenoten: als in een oogwenk de graven open zullen gaan is het ook mogelijk dat onze Messias alle Joodse mannen en vrouwen, waar zij zich ook bevinden binnen een oogwenk in Israël vergaderen. Zij zullen Hem dan zien én erkennen als hun Messias.

  Dat deze tijd vol spanning is mag duidelijk zijn. Geweld zal in deze wereld toenemen en de volkeren van de aarde eisen steeds meer ruimte en zeggingskracht. De schaarste zal steeds groter worden. Allemaal voedstappen die de wederkomst aankondigen. Moeten we bang worden voor een atoomdreiging als we weten dat wij bij de Eeuwige mogen schuilen. Hij houdt deze wereld van seconde tot seconde in de gaten. Dan klinken Zijn woorden: nu is het genoeg en grijpt Hij in. Beangstigend? Nee, eerder bevrijdend, want wij weten heel goed dat G’d deze wereld lief heeft.

  Ik hoop dat velen respectvol om zullen gaan op het reageren op de wekelijkse nieuwsbrieven.

  Mag er vrede in ons hart komen bij het verkondigen van de blijde Boodschap.

 2. Simon zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 januari 2017 om 19:53

  Wat is het een voorrecht om zo stil Gods Woord te overdenken, ja zo in de voorhoven des Heeren te vertoeven en daar Gods rijke lessen te leren. Ja, wat een rijke schat aan wijsheid schonk God ons in Zijn Woord. Maar let op: Reeds bij Eva kwam de oude slang met Gods Woord en ze hoorde hem aan en viel. Later kwam hij tot driemaal toe bij onze Heer en Heiland en aan Hem had hij niets. En o, ik ben bang dat hij vandaag zijn duizenden verslaat, weer door het Woord te verdraaien en de kerk te leren: als er een zegen voor Israel staat, moet je voortaan de kerk lezen en als er een vloek voor Israel staat, ja dan moet je die zeker laten staan, ze hebben het tenslotte verdiend. En over Gods eeuwige trouw aan Israel moet je maar zwijgen, ook de aan de heidenen verleende genadetijd zal altijd duren, denkt men…

 3. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 januari 2017 om 21:42

  Prachtige bemoedigende column, Dirk!

  Dat Hij ons steeds weer leert en te binnen brengt Hebreeen 10:35
  “Werpt uw vrijmoedigheid niet af…”

 4. Eugeen & Mariette Van den Mooter-Van de Moortel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2017 om 18:26

  Goede Vrienden,
  Nogmaals dank voor de wekelijkse nieuwsbrief!
  Waarschijnlijk weet U dit niet:
  “Wekelijks maken wij gebruik van jullie NIEUWSBRIEF (sinds vele jaren) voor ons publiekelijk gebed in onze kerk.
  Het wordt stilaan tijd jullie daarvoor eens uitermate te danken. Jullie berichten helpen ons in onze gebeden de actualiteit de nodige aandacht te geven. Voornamelijk wat de berichten over Israël en onze Joodse, christenbroeders betreffen. Zij bemoedigen ons niet alleen maar onze broeders en zusters van onze Baptistengemeente zijn altijd vol lof wat onze gebeden betreffen.
  Broeder Dirk van Genderen, wij hopen nog geruime tijd van uw deugd-doende berichten te mogen genieten.
  Met Gods zegen.

  Mariette & Eugeen Van den Mooter-Van de Moortel
  Leden van de Evangelische Baptistenkerk van Sint-Niklaas
  Stationsstraat 27
  B-9100 Sint-Niklaas

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2017 om 19:33

  Prachtig Dirk!!!!! Sinds twee dagen word ik op een “christelijke site” van Facebook constant bespot, omdat ik uitsluitend dingen uit de natuur eet, waaronder onkruid en brandnetels en mij uitsluitend richt op koosjer voedsel. De supermarkt heeft een “slechte” aan mij. Ik word over 1,5 maand 81, hebt uitstekende bloedwaarden en gebruik nog geen enkel medicijn. Zelfs geen paracetamol, omdat ik nauwelijks weet wat hoofdpijn is. Je hebt er ook, die koosjer voedsel eten omdat ze “wettisch” menen te moeten zijn. Bij mij is het gewoon in de loop der jaren zo gegroeid omdat ik van vet eten altijd maagklachten kreeg. Het vet moest in het vroegere Israël altijd worden verbrand. Nu weet men dat alle ongezonde afvalstoffen uit het bloed in het vet worden opgeslagen. Ook blijkt, dat wat “koosjer” is, gewoon hygiënische voorschriften zijn uit een tijd, dat nog niemand van bacteriën had gehoord. Nog altijd vraag ik mij af wat er ooit in het “manna” heeft gezeten! Als je 40 jaar niets anders eet dan manna en vogeltjes, dan moet in het “manna” ALLES zitten wat een mens nodig heeft om te overleven!! Over éénzijdig voedsel gesproken…. Manna moet “multizijdig” zijn geweest! Op zich wonderbaarlijke wijsheid Gods…..

 6. Liekele Helmus zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2017 om 21:13

  “Laten we Hem bidden of Hij angst voor mensen van ons weg wil nemen”.
  Dat is voor een met de Ruach HoKodes vervulde persoon niet nodig om voor
  te bidden! Want gevolg van vervuld zijn is vooral vrijmoedigheid hebben.
  Lees maar Hand 4 vers 13.
  Shalom!

 7. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2017 om 22:14

  Er voor kiezen om God lief te hebben boven alle dingen, en ons onbesmet van de wereld te bewaren; levert ons geen windeieren op Dirk. Maar wij mensen ook als christenen zijn niet altijd zo toekomstgericht, dan we wel moeten zijn.
  Wanneer we maar niet bewust (af)-goden dienen of vast gaan houden, en in ons hart dragen. Soms kan iets onbewust naar binnen zijn gekomen. Dit gaat het volle licht wel tegengehouden. Het dienen van de levende God vraagt de volle 100%. Hij die ons de Heilige Geest, die Geest die in ons woont, heeft toevertrouwd, is ook een naijverig God (Die lust tot nijdigheid). Hij houdt niet van overspeligheid (Jac. 4:4+5).

 8. Willy van Ekkendonk-Amsing zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2017 om 22:33

  Dirk graag wil ik even reageren. Je brieven lees ik altijd met grote belangstelling.
  Vaak volgt daar gebed achter.
  We lezen en horen vaak over de wederkomst van de Here Jezus. Maar weinig over de komst
  van de Here Jezus, als Hij eerst zijn bruid komt opnemen.
  Dit bedoel ik absoluut niet als kritiek.
  In mijn leven merk ik dat ik steeds meer ga verlangen om mijn hemelse Bruidegom
  te ontmoeten en weet ik dat de Here Jezus ook zo naar Zijn bruid verlangt om haar op te nemen.
  En in de bijbel staat, dat aan het eind van de grote verdrukking, de Here Jezus met al zijn heiligen naar de aarde terug keert. Nogmaals geen kritiek, maar een welgemeende aanwijzing.

 9. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 8 januari 2017 om 12:16

  Ja Willy re:8 de Bruidegom als hoofd van Zijn gemeente verlangt er ook naar om op de wolken zijn bruidegom in de lucht te gaan ontmoeten, en wil dan tesamen verenigd met Zijn bruidegom avondmaal vieren. We krijgen in een punt des tijds dan ook datzelfde verheerlijkte lichaam (‘t aan Hem gelijk zijnde hemelse lichaam) onbegrijpelijk en met het verstand niet te vatten! Zodat we niet meer aan het stoffelijke lichaam met al zijn beperkingen gebonden zullen zijn. Naar zulk een dag zie ik ook uit, want hier op aarde is het niet, en we zijn hier nog steeds, in de vreemde, maar zoeken de toekomstige eeuwig blijvende stad met paarlen poorten en de straten van goud, waar geen dag of nacht zal heersen omdat Hijzelf daar het Licht zal zijn. Alles glanzend en doorzichtig als kristal gelijk.

  Nu mogen we ons reeds voeden met het brood des hemels dat uit de hemel is neergedaald, dat is de ware spijs, waar alle andere spijzen bij ‘wegvallen’.

 10. Marco zegt:
  Geplaatst op zondag 8 januari 2017 om 14:12

  Uit de inleiding van Dirk:
  Toen ik nadacht over mijn ‘goede voornemens’ voor het nieuwe jaar kwam Daniël 1 mij in gedachten. Daar lees je Daniëls goede voornemen. Vers 8 zegt: ‘Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen’. En de Heere zegende deze keuze. Daniël koos ervoor zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren (Jakobus 1:27)

  Mogelijke “geestelijke” uitleg Jakobus 1:27
  Letterlijk wilde Daniel niet gelijk de wereld worden die onkoosjer eet en/of drinkt , bent u als Daniel ?
  Gehoorzamen wij ook Gods koninklijke leefregels ?
  Mat 5:16

  Merk op dat in letterlijke zin het allereerste gebod ook een voedselwet was !

 11. Tonny de Bok zegt:
  Geplaatst op zondag 8 januari 2017 om 14:45

  Lieve mensen,

  Graag wil ik hier iets delen uit mijn persoonlijk leven.
  Ik was nog maar een jong meisje toen ik al belangstelling voor het Joodse volk had.
  De plaatjes en verhalen in de kinderbijbel trokken mij aan.
  Ik dacht bij mijzelf, je zal toch maar Abraham zijn.
  GOD noemde Abraham zijn vriend, dat vond ik geweldig en ik was eigenlijk jaloers.
  GOD was zo dicht bij de mensen uit de Bijbel, maar ja ik was maar een gewoon meisje en de mensen in de BIJBEL, dat waren voor mijn gevoel de mensen waar GOD het meest van hield. Jaren later met veel persoonlijk verdriet en verlies riep ik ‘HERE, HERE help mij toch’. Het antwoord was Mattheus 7:21-23.
  Dat hakte er wel bij mij in, en maakte diepe indruk op mij met als gevolg dat ik mij op hetzelfde moment aan mijn Hemelse VADER heb overgegeven en vanaf dat moment alleen ZIJN WIL wilde doen.
  Daarom schrijf ik deze reactie op het bovenstaande uit het leven van Daniel.
  Daniel wist dat GOD met hem was en wilde zich niet verontreinigen.
  Yeshua (Jezus) zegt: wie mij liefheeft doet mijn geboden. HIJ deed niets anders dan de WIL van de VADER en mijn persoonlijke ervaring is, als dat ons verlangen is, wordt GOD`s WOORD Levend en krachtig. De BIJBEL staat vol van voorbeelden van mensen die zich lieten leiden door GOD, of juist door meningen van mensen. Door alle moeiten heen mocht ik stap voor stap ervaren dat gehoorzamen aan GOD`s voorschriften een geweldige ZEGEN brengt.
  Koosjer eten is voor mij niet wettisch, ook de Sjabbat en de feesten van GOD vieren zijn voor mij niet wettisch maar een vreugde om ze te mogen doen uit dankbaarheid.
  De behoudenis ligt alleen in het kostbare offer van de Messias.
  Die behoudenis mag ik uitwerken met vrees en beven, Filippenzen 2:12.

  Door dit alles heen mag ik ervaren dat de GOD van Israël dezelfde GOD voor mij wil zijn als HIJ indertijd was voor de mensen van de plaatjes uit de kinderbijbel.
  Ik wens ieder veel SJALOM.

 12. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 8 januari 2017 om 14:46

  @Willy-van Ekkendonk-Amsing, Reactie -8-. – en @Dirk,
  Mw. van Ekkendonk-Amsing schrijft: We lezen en horen vaak over de wederkomst van de Here Jezus. Maar weinig over de komst van de Here Jezus, als Hij eerst zijn bruid komt opnemen.”

  Wie of wat wordt dan bedoeld met ‘zijn bruid’?
  De Kerk? De gehele gemeenschap van christenen, in ieder geval van alle mensen die Hem liefhebben en die de Wil van Zijn Vader doen, met vallen en opstaan?
  Ik zou op dit moment niet weten wat er anders bedoeld kan worden. Let wel dat ik niet van protestantse komaf ben. Dus hoe protestanten of Evangelische christenen dit precies uitleggen weet ik niet.

  Wat betreft ‘de brúid’ van Christus, herinner ik mij een boek, waarvan ik de titel al heel suggestief vond. De naam van de auteur weet ik niet meer. De titel van het boek luidde: “Bruid, waar ben je?”

  Het zou een christelijk boek zijn. Iemand wilde het mij laten lezen, maar ik vond alleen de titel al suggestief. Ik ben iemand die gauw een dergelijke vraag op zichzelf toepast. De vraag richt zich immers in eerste instantie ook op diegene die het boek gaat lezen. Dit boek heb ik dan ook niet gelezen.
  Er is veel kaf tussen het koren van veel christelijk aandoende boeken, geldt ook voor katholieke boeken. Er is teveel van alles. En dan kun je toch het beste de Bijbel weer ter hand nemen.

  Kent iemand het boek ‘Bruid, waar ben je?’ En wat was dan uw indruk van dit boek in korte bewoordingen. Of is het totaal geen christelijk boek te noemen? Dan zijn we gauw klaar.

 13. Grietje zegt:
  Geplaatst op zondag 8 januari 2017 om 16:12

  Allereerst Dick en alle lezers veel heil en zegen toegewenst.

  Toen iemand mij zei: ik kan toch zo boos worden dat Nederland weer de Hamas toestaat om een conferentie te houden, kreeg ik in mij: VOlG Gij Mij! en laten wij dat doen als leger van de Here Jezus. Dat betekent voor mij dat ik o.a. voor Nederland bid en voor de Palestijnen die de Here Jezus nog niet kennen. Het is nog genade tijd.
  Bedankt Dick voor je fijne nieuwsbrieven!!!

 14. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 8 januari 2017 om 16:57

  Het hele jaar door kunnen er goede voornemens genomen worden. Dat is niet afhankelijk van de overgang van het ene jaar naar het andere jaar. Toch is het goed om er aandacht aan te besteden.
  Wat betreft Willy (8)en Obbe Nauta (9) kan ik ja en amen zeggen. De bruid wordt bij ons mensen, voor zover ik meen te weten, gereed gemaakt, onzichtbaar voor het oog van familie en genodigden. Ja zelfs voor het oog van de bruidegom. In de bruidskamer wordt ze klaar gemaakt en haar kleed zorgvuldig nagekeken of alles perfect in orde is.
  Christus Jezus daarentegen heeft wel weet van Zijn Bruid, hoe mooi ze aan het worden is. Hij is zelfs Degene die er aan werkt om Haar perfect te doen zijn. Hij bidt en pleit onafgebroken voor haar bij Zijn Vader. Zodat Haar kleed zonder vlek en rimpel is.
  Voor het oog van de wereld is dat niet te zien. Maar voor het oog van de Vader en de Bruidegom wel. Vader en Zoon zijn ÉÉN in Wezen en zorgt ervoor dat de Bruid stralend tevoorschijn zal komen.
  En de Bruidegom verlangt nog meer dan de Bruid naar de ontmoeting.
  Mijn goede voornemens zijn dan ook: daar meer aan te denken. Aan de ontmoeting van de Bruid en de Bruidegom. Aan het beseffen dat de Bruidegom onafgebroken voor ons bidt en pleit. Want het zou wel eens zó kunnen zijn dat dit nieuwe jaar het jaar van de beslissing is/wordt.
  We hebben nu meer dan ooit het gebed van de Bruidegom nodig. Want de Bruid wordt op alle terreinen van het aardse leven misleid door de vijand en de Bruid kan daardoor verward raken.

  “Here God/JHWH, laat Uw Heilige Geest ons dagelijks beseffen dat we een Voorspraak hebben bij U, Vader, door uw Zoon de Here Jezus Christus, welke is onze Bruidegom. En dat we daar ook naar handelen in ons doen en laten. Zodat spoedig het moment daar is dat we Hem kunnen ontmoeten. Zonder vlek of rimpel. En voor altijd als Hoofd en Lichaam ÉÉN zijn met Hem”

 15. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 8 januari 2017 om 20:28

  In 2 Thess. 2 lezen we over de velerlei verleidingen die komen gaan, de afval en over het openbaar worden van de zoon der mens der zonde, de zoon des verderfs; die zich verheft en boven alles, stelt, dat hij God is. En als een God vereert wil worden, zodat hij zich in de tempel zal gaan zetten. En laat zien dat hij God is. Al wat hij gaat ondernemen gelukt hem ook (Dan. 8:12). De weerhouder is het die nog weerhoudt, zodat de Antichrist, welke zich voordoet als Heiland der wereld, nu nog buiten de deur gehouden wordt, m.a.w. zich nu nog niet kan openbaren.
  In 1 Thess. 4:13-18 spreekt de Bijbel over de komst van Jezus en de wegrukking/weggevoerd worden, de Here tegemoet, in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen (vers 17).

  Belangrijk deze toekomstige dingen goed tot ons te gaan nemen, en de Heilige Geest om inzicht en wijsheid te vragen, zodat niets ons zal kunnen ontgaan. De dag en het uur weet niemand dan de Vader alleen. Maar veel mogen we weten door het onderzoeken der heilige Schrift, de Bijbel.

 16. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 9 januari 2017 om 11:52

  Wie is de Bruid? Op Gods tijd zal dit duidelijk worden. wel zijn er vele bijbelteksten die verschillend gelezen kunnen worden. Prachtig voer voor schriftgeleerden. Zelf lees ik liever een beeldende geschiedenis hieraangaande. Lees ook eens rustig Gen. 29. Hier geeft de Heilige Geest voor eenvoudigen en ongeletterden een vergezicht, werkelijk onvoorstelbaar. Ook is er de geschiedenis van Simson en Delila, alwaar we een beeld krijgen van Christus en zijn kerk. Ja, ook Simson staat in de brief aan de Hebreeen bij al hun geloofshelden, maar niet in de brief aan de kerk van Rome, te weten de Romeinenbrief.

 17. Rineke zegt:
  Geplaatst op maandag 9 januari 2017 om 15:59

  Openbaring 12 spreekt over de vrouw die op het punt staat te gaan bevallen. Ze is gehuld in de zon, onder haar voeten de maan en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Nooit begreep ik hier iets van. Maar nu is uitgezocht, dat de ster van Bethlehem die in 2015 te zien was een voorteken was. Hij zal er weer zijn. Ook zal er een hemelteken zijn wat zeer groot is, waarbij een zwanger persoon te zien lijkt die baart. (als je lijntjes trekt, net als bij de grote beer en de kleine beer). Dit alles gebeurt op 23 september 2017. Dit is waarschijnlijk ook de geboortedag van Jezus geweest 2000 jaar geleden. Het kan zijn lieve broeders en zusters,
  dat dit DE DAG gaat worden, waarbij de Bruid zal worden opgehaald!
  Ik mocht een beeld van Jezus zien, waarbij ik hem van de zijkant kon zien. Hij stond “KLAAR” in een deuropening en zag er prachtig uit. Wat een mooie man, zo indrukwekkend! Hij droeg een witte broek met een witte tuniek en langs de zomen van deze tuniek, schitterden edelstenen waar de spetters vanaf vlogen.De kleuren waren groen, blauw en rood. Hij pakte zijn handschoenen in een hand en een engel ging zijn paard halen, en hield het vast. Dit alles zag ik in een flits, heel kort.
  Laten we nog doen wat we doen moeten hier op aarde, lieve mensen. Ruk je geliefden uit het vuur,(Judas 1:20-23) dit is een opdracht die in de bijbel staat (maar, zegt Judas, wees wel voorzichtig met je goedheid). De bruidegom komt er echt aan hoor!!!
  God zegene u allen. ( zie revelations 12; september 23 2017).

 18. wim J zegt:
  Geplaatst op maandag 9 januari 2017 om 18:51

  @ Troost Mijn Volk
  Kunt u laten weten, hoe u aan het 120ste jubeljaar komt?

  In Luk4:16-19 komen we een duidelijke aanwijzing van een jubeljaar tegen.
  En Hij [Jeshua] kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. 17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: 18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
  Hier betreft het de aankondiging van het jubeljaar, wat Hij als Hogepriester aankondigde. [zie ook Jes49:7-8.. ;62:1-2; 2Cor6:2]

  N.a.v. het jaar daarop, is mij uit onderzoek naar dateringen, – naar de grondtekst en kalendergebruik van die dagen – duidelijk geworden, dat het jaar, dat Jeshua Zijn werk volbracht heeft op de dag van de bereiding van Pesach, de 14de Niesan, in 26/27*) ‘na Chr.’ geweest moet zijn.
  *) Kalenderjaren werden geteld vanaf de 1ste nieuwe maan.
  De telling van shabbatsjaren [ook regeringsjaren] vond plaats vanaf de 7de nieuwe maan, daartoe gebruikte ik naar ons kalendergebruik 2 jaartallen.

  Trekken wij nu van 2017, 26 jaren af, dan houden wij 1991 jaar over en dat is niet deelbaar, door 7×7 d.i. =49 jaar**). Hiermee resten nog 21 jaren.
  **) Zie Gen25:8-12

  Algemeen wordt het jaar 30 of 33 ‘na Chr.’ aangehouden, maar dan komen we daar nog niet uit op dat jubeljaar van 2016/ ’17.
  Sommigen vinden het vreemd, jaren in beeld te hebben, n.a.v. betrouwbare aanwijzingen, zoals we in Dan9:2 kunnen lezen. Toch moeten we vaststellen, dat heel de heilige Schrift, tot in kleine details uit de hand van de eerste getuigen betrouwbaar is.

 19. Enrique zegt:
  Geplaatst op maandag 9 januari 2017 om 22:03

  Hallo Dirk,

  Hartelijk dank voor je diepgaand artikel!

  Enrique

 20. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2017 om 1:02

  Sjalom Dirk,

  Op de 20 Av is komt de lezing Deuteronomium 7:12 tem 11:25 (portie Ekev), gevolgd door Jesaja hst 49:14-26 tot 51:1-3. De gebruikelijke portie en van tevoren liggen beide boekrollen klaar bij het te lezen gedeelte. Juist de dag daarvoor herdachten wij dat de 1e tempel was vernietigd door onze vijanden. Het was onze eigen schuld.

  Yeshua krijgt de boekrol, die van tevoren open gerold is bij hst 49, in Zijn handen gedrukt. Als geen ander kende Hij dit gedeelte die zeer passend de jaarlijkse treurdag. En de eerste verzen leest hij uit dit hoofdstuk: het genade aanbod, wat ook in Deuteronomium aan de orde komt. Die verbinding wil Yeshua leggen. Niet de dag van treurnis, maar genade. De oren zijn gespitst: Yeshua wijkt al van de voorgeschreven verzen, Hij leest die niet eens. Dan moet er wel iets bijzonders zijn en men hangt aan Zijn lippen. Wat heeft Hij te zeggen?

  Geen terugblik op de onheilsdag die net daarvoor was. De vreugde dat er weer een tempel is, de offers weer gebracht kunnen worden, het onderwijs weer gegeven mag worden. En juist het corrigerende onderwijs van Yeshua moet de ogen van de mensen weer openen. Daar gaat het tenslotte om. En dat is een jaar van vreugde die aangekondigd wordt. Geen jubeljaar, maar het mogen jubelen dat er weer een leraar in Israël is opgestaan die de Thora én de gebruiken uitgelegd. Het aangename jaar, waarover Jesaja sprak was in werking getreden, niet het jubeljaar. Overigens de cumulatieve jaartellingen worden niet bijgehouden in de Bijbel. In de Joodse geschiedenis ontbreken een aantal jaren er zit een gat ergens in. De jaren uitkomend 17 en 67 van de voorgaande eeuwen laten ons heel veel zien.

  Overigens de Hoge Priester kwam uit de stam van Levi. Yeshua komt uit de stam van Judah.

  De datering van Pesach 14e Nissan 3787 is gelijk aan donderdag 7 april in het jaar 27 van de gangbare jaartelling. Deze sluit aan bij de voorzegging van Yeshua en het getuigenis op de eerste dag van de week.

 21. Jannie B zegt:
  Geplaatst op maandag 16 januari 2017 om 11:40

  Dag Dirk,

  Hartelijk dank voor deze nieuwsbrief die me weer aan het denken zette om allerlei geneugten die ons aangeboden worden eens met mezelf goed na te gaan of ik dat nog wel wil en waarom. Vertrouwen op God is zo belangrijk in ons leven onder alle omstandigheden.
  Ik heb de laatste tijd veel aan de tekst; Laat je leiden door de Heer, vertrouw op Hem, Hij zal je helpen, uit psalm 37: 5
  Heel hartelijk dank voor alle nieuwsbrieven, ik zie er altijd weer naar uit en leer er veel van.
  Ik wens je ook dit jaar heel veel Zegen toe ( ook privé) en wijsheid en fitheid om ons van de nieuwsbrieven te kunnen voorzien want deze hebben wij/heb ik hard nodig.
  Nogmaals bedankt Dirk, ga zo door en zorg goed voor jezelf om dit te kunnen blijven doen met God’s hulp alleen!

  Shalom,
  Jannie B.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden