Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

ALARM voor Israel! (78 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017, 8:24 door Dirk A A

Dit commentaar is een noodkreet. Alarm! Met het oog op de conferentie in Parijs, deze zaterdag en zondag, waar meer dan zeventig landen, inclusief Nederland – een vertegenwoordiging van de hele wereld – zullen aansturen op de vorming van een Palestijnse staat, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Ik schreef er vorige week al over in mijn Nieuwsbrief. De verwachting is dat vooral Israel zwaar onder druk zal worden gezet om op korte termijn een zelfstandige Palestijnse staat te accepteren, op grondgebied dat God aan Zijn volk Israel heeft gegeven. Laten we de, Heere aanroepen om Zijn volk te beschermen, Bijbelteksten proclameren en op onze knieën gaan.

De resolutie waarmee de Parijse conferentie zal worden afgesloten, zal enkele dagen later wellicht aan de orde komt in het Europese Parlement, waarna – ook volgende week – de Veiligheidsraad zich erover zal buigen. In een sneltreinvaart, om alles nog te bekrachtigen voordat Barack Obama het Witte Huis verlaat.

Twee dagen voor Kerst, aan het begin van het Joodse Chanoekafeest, nam de Veiligheidsraad van de VN al resolutie 2334 aan, waarin Israel tot bezetter wordt bestempeld van grote delen van Judea, Samaria, de Golan en Oost-Jeruzalem. De Tempelberg zou niet meer van Israel zijn, evenmin als de Klaagmuur, de Kotel.
De Israëlische premier Netanyahu laat weten dat hij er bewijs voor heeft dat Obama het initiatief heeft genomen voor resolutie 2334. Amerika had deze resolutie kunnen verhinderen, door er een veto over uit te spreken, maar deed dat niet.

De conferentie in Parijs zal voortborduren op resolutie 2334. De landen die aanwezig zijn in Parijs laden een grote verantwoordelijkheid op zich. Joël 3 spreekt over Gods oordeel over de volken die Zijn land verdelen.
God zegt in Zacharia 2:8 dat Israel Zijn oogappel is. De volken wagen het om Jeruzalem aan te raken, waarover Zacharia 12:2 en 3 zo duidelijk spreekt.

2. Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.
3. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

Opmerkelijk vind ik wat Psalm 83 schrijft, over de vijanden van het volk van God. En zeker, daarin mogen we iets van de aanvallen van de vijanden tegen de gelovigen, maar in deze Psalm gaat het toch allereerst over de haat van de volken tegen Israel.
‘Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk
en beraadslagen tegen Uw beschermelingen.
Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn
en aan de naam van Israel niet meer gedacht wordt’ (vers 4 en 5).

Krachtig klinkt de roep tot God in deze Psalm:
‘O God, zwijg niet, houd U niet doof,
wees niet stil, o God!
Want zie, Uw vijanden tieren,
wie U haten, steken het hoofd omhoog’ (vers 2 en 3).

Leest u zelf de rest van deze Psalm maar eens, het gebed tot de Heere om vijanden weg te vagen, te achtervolgen, beschaamd te laten worden.
Opdat ze zullen weten ‘dat U – Uw Naam is HEERE! – U alleen
de Allerhoogste bent over de hele aarde’ (vers 19).

De strijd is nog niet gestreden. Een strijd die woedt in de hemelse gewesten, die zichtbaar wordt op aarde. Een geestelijke strijd om Israel en om het Joodse volk en om Jeruzalem. Een strijd van de duistere, geestelijke machten tegen de God van Israel, tegen Zijn volk, Zijn land en Zijn stad.

Laten we ons mengen in deze strijd. We mogen onze plaats innemen in de hemelse gewesten. We hebben immers strijd te voeren tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten (Efeze 6:12). Trek wel de geestelijke wapenrusting aan (Efeze 6:10-18).

Dringend roep ik u op nu te bidden dat de Heere de plannen van de volken verijdelt. ‘Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen’ (Psalm 2:4 en 5).
Psalm 33:10 zegt: ‘De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken.

Hij is machtig om onenigheid te zenden in de conferentie. Ik bid dat Hij de harten van sommige volken zal aanraken, zodat ze zullen aansturen op een afgezwakte resolutie.

Het is opmerkelijk dat Israel en de Palestijnen niet aanwezig zijn op de conferentie. Er zullen genoeg landen aanwezig zijn die het opnemen voor de Palestijnen, maar is er wel een land aanwezig dat het opneemt voor Israel?
Ik denk aan de Evian Conferentie in 1938, bijeengeroepen door de Amerikaanse president Franklin Roosevelt, om het probleem van de Joodse vluchtelingen te behandelen. De conferentie vond plaats in de Franse plaats Évian-les-Bains en duurde van 6 juli tot 15 juli 1938. Op de conferentie waren 32 landen aanwezig. Geen enkel land, op Costa Rica en de Dominicaanse Republiek na, was bereid Joodse vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk als gevolg van de inval van Duitsland in Oostenrijk, op te nemen.

Ik vernam dat Engeland mogelijk aan gaat dringen op een minder vergaande verklaring van de conferentie in Parijs. Waarbij moet worden opgemerkt dat Engeland in de Veiligheidsraad wel heeft ingestemd met resolutie 2334, en volgens Boris Johnson, de Engelse minister van Buitenlandse Zaken, zelfs heeft meegewerkt aan de formulering van deze resolutie.
Maar Parijs zal wellicht nog verder willen gaan dan resolutie 2334. Nu gaat het ook over de vorming van een Palestijnse staat. Ik bid dat God de Engelse premier May zal gebruiken om nog op te komen voor Zijn volk.

Deze zondag gaan er tientallen bidders naar Parijs, georganiseerd door Pillar of Fire, om daar, voor de Israëlische ambassade, aan Israel te laten zien dat het Joodse volk niet alleen staat en om er te bidden voor de bescherming van Israel en van het Joodse volk.
Veel anderen, die niet op zondag naar Parijs gaan, bidden thuis en in hun gemeenten of de Heere Zich over Zijn volk wil ontfermen. Ik hoop dat velen van ons mee zullen strijden in de gebeden.
Bid ook voor de leiders van de volken die in Parijs aanwezig zullen zijn, dat ze tot inkeer zullen komen, dat ze door God tegengehouden zullen worden om Israel te veroordelen.

En zeker, het profetische Woord zegt dat deze dingen gaan gebeuren. Dat de hele wereld zich zal keren tegen Israel en tegen Jeruzalem. De komst van de Heere Jezus is aanstaande. En we zien uit naar Zijn komst en bidden om Zijn komst. ‘Heere, U zult Jeruzalem grondvesten en stellen tot een lof op aarde’ (Jesaja 62:7).

Sommigen zeggen: De haat tegen Israel is voorzegd in de Bijbel, daar moet je niet tegen bidden. Als we bidden, bid dan dat Gods wil zal geschieden, ook in deze ontwikkeling.
Toch ben ik er diep van overtuigd dat we zij-aan-zij moeten staan in onze steun aan het Joodse volk en ons gebed voor Israel. Niet om Gods plannen te dwarsbomen, maar ook als een getuigenis naar de wereld en naar Israel toe. De Bijbel roept ons immers op om Israel tot jaloersheid te verwekken (Romeinen 11:11). Dit is één van de wegen die we hierin mogen gaan.

‘Bid om vrede voor Jeruzalem…’ (Psalm 122:6a), wat ten diepste een gebed is om de komst van de Shalom, de Messias, de Heere Jezus. Alleen Hij zal ware vrede brengen.
En tegelijk mogen we de Heere loven en prijzen. Zijn overwinning is zeker! Hij zal strijden voor Zijn volk Israel, zegt Zacharia 14:3. En vers 9 jubelt: ‘De HEERE zal Koning worden over heel de aarde.’

Dirk van Genderen

78 Reacties

 1. TVB zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017 om 9:23

  Ik zie zo uit naar de komst van mijn Heer. En er zijn dingen die moeten gebeuren. Die zullen gebeuren omdat Hij dit zegt in Zijn Woord. Ik wil bidden naar Zijn Woord, maar alléén naar Zijn Woord. Corrigeer me waar ik fout zit, maar ik heb niet het idee dat ik moet gaan bidden om dit te verijdelen omdat staat geschreven dat het zal gebeuren (tenminste, het verdelen van het land, natuurlijk niet specifiek deze situatie). Liever zou ik de dag dat mijn Heer komt verhaast zien en ben ik in die zin blij waar ik Zijn Woord in vervulling zie gaan, ondanks de afschuwelijke kant die het ook heeft…En natuurlijk wil ik daarin van harte blijven bidden voor inkeer bij mensen en persoonlijke bekeringen. Niets liever dan dat. Nogmaals laat ik me van harte corrigeren waar dit nodig is, is mijn diepste wens in alles het Woord van de Waarheid recht te snijden.

 2. Baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017 om 9:29

  God heeft in het profetische woord bekendgemaakt hoe Zijn plan met Israel en de volkeren gaan zal.
  Wij hoeven de Heer daar niet bij te helpen. En ook Ps.122:6a niet toe te passen op deze tijd. De stoelen des gerichts zullen daar staan, maar niet door ons gebed, door Hem zal dat werkelijkheid worden. 2Kronieken 33:4
  ‭En bouwde altaren in het huis des HEEREN, van hetwelk de HEERE gezegd had: Te Jeruzalem zal Mijn Naam zijn tot in eeuwigheid.‭ Maak u niet dik Dirk vertrouw op de Heer.

 3. waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017 om 10:51

  Dat we moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem is een Bijbels gegeven. En dan is het voor mij persoonlijk zo dat ik weet dat ik dan ook bid voor hetgeen vooraf gaat aan de “hemelse” Vrede van Jeruzalem die komen zal. Zegt de Heilige Geest en de Bruid niet:
  “Kom. En allen die het horen zegge: Kom. En wie dorst heeft zegge Kom.
  En Hij die deze dingen getuigt zegt: ja, IK kom spoedig. Amen.
  Kom Here Jezus.”

  Dat betekend dat ik niet kan bidden om hetgeen aan die vrede vooraf gaat, dat de Here God/JHWH dat zal verijdelen. Want dan is mijn gebed tegenstrijdig met elkaar.
  Ik bid of er in deze tijd velen tot HET geloof in Christus Jezus ( Messias) zullen komen. Zodat zij toegevoegd worden aan Hem en zo de benauwdheid van Jacob niet zullen mee maken.
  En mee kunnen en mogen bidden: Kom Here Jezus.
  Ik ben het dan ook eens met TVB (1)

 4. Elena zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017 om 11:25

  Palestijnen zijn moderne Filistijnen afkomstig uit Griekenland en hebben géén rechten op Jerusalem. Filistijnen waren een zeevarend volk dat zich aan het eind van het 2e millennium voor Christus alleen op de kuststrook in het zuiden van Kanaän vestigde en intensieve contacten lijkt te hebben onderhouden met Alashia (Cyprus), Myceens Griekenland en Minoïsch Kreta. De Filistijnen stichtten vijf onafhankelijke stadstaten, die een soort stedenbond of pentapolis vormden. Gedurende de 12e en 11e eeuw voor Christus hadden de Filistijnen de hegemonie in het gebied, maar in de eeuwen daarna werd hun macht almaar meer ingeperkt. Tijdens de neo-Assyrische periode (ca. 800-626 v.Chr.) beleefden de Filistijnse steden opnieuw een periode van bloei. Na de verovering door de Babyloniërs in 604 v.Chr. zijn de Filistijnen geleidelijk opgegaan in omliggende volken, etc, etc… Ik ben het grotendeels wel eens met TVB… We kunnen profetieën NIET tegenhouden, echter wellicht wel het aantal onschuldige slachtoffers en onnodige schade aan hun eigendommen. Ik hoop ook op een spoedige wederkomst of our Elder Brother, Jesus Christ, Lord and Savior of the whole earth.

 5. TVB zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017 om 12:14

  Ik las net in Ezechiël 35 en 36. Hij heeft het allemaal voorzien. Hij gaat het goed maken.Wat een beloftes! Wat een grote God! Ik ben zo verschrikkelijk dankbaar Hem te kennen, Hem toe te behoren!

 6. Léon van Duren zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017 om 12:22

  Persoonlijk verheug ik mij in de vervulling van GODS WOORD, maar nu in een hogere versnelling. Uiteindelijk zal de meerderheid van de volkeren, inclusief Juda zich vertillen aan die loodzware steen ‘Jeruzalem’!!! Shalom van Léon van Duren!

 7. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017 om 12:41

  Ik sluit niet uit dat deze topontmoeting een serie grote gebeurtenissen en rampen in gang zal zetten welke op korte termijn zal uitdraaien op de start van de Grote Verdrukking en 7 jaar later de Wederkomst van de Heere Jezus! Wellicht dat na deze topontmoeting er een grote oorlog in het Midden-Oosten uitbreekt, of een oorlog tussen Rusland en de NAVO. Daarbij ziet IS haar kans om in diverse Europese landen nog veel meer aanslagen te plegen, de NAVO zal in grote problemen komen en de financiële markten en economieën zullen catastrofale klappen krijgen. En te midden van die komende chaos zal er een beruchte sterke leider aan de macht komen die een vals vredesverdrag met Israël en haar omringende landen zal bevestigen, mogelijk dat dan pas de Palestijnse Staat daadwerkelijk gevormd wordt en de tempel herbouwd wordt.

  Wat mij opvalt, is dat er 70 landen aan deze topontmoeting in Parijs zullen deelnemen, 70 is een belangrijk profetisch getal, namelijk het getal der vervulling.

  Mocht het echt zo wezen dat dit jaar of volgend jaar de Grote Verdrukking begint, mogen wij ook weten dat de verlossing uit deze wereld nabij is.

  Lukas 23:15:
  “Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.”

 8. Roelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017 om 13:26

  Beste Dirk,
  Bedankt voor je column, ik kan daar helemaal achter staan.
  En laten we dan ook voorál niet vergeten te bidden voor Nederland – de Nederlandse afvaardiging – dat zij geen ja zullen zeggen tegen dit voorstel om Gods land, wat Hij aan Israël heeft toebedeeld, te verdelen.
  Juist gisteren las ik in Joël 3 de profetie van Gods toekomstig oordeel over de vijanden van Israël die o.a. Zijn land hebben verdeeld: ‘Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. MIJN LAND HEBBEN ZIJ VERDEELD. Zij hebben het lot geworpen (stemmen) over Mijn volk’. Joël 3:1-3a
  Laten we bidden dat Nederland niet onder Gods oordeel zal gaan vallen door verkeerde keuzes te maken, tégen Gods oogappel Israël!!!

 9. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017 om 13:30

  Beste mensen,

  Rustig blijven, de HEERE zal niet laten varen het werk Zijner handen.
  Ooit vochten Saladin en Richard Leeuwenhart voor de poorten van Jeruzalem en toen was er niet eens een staat Israel.

  De zaak in gebed voor de genade Troon brengen.

 10. Thea zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017 om 14:24

  Maar het komt goed! Las vanmorgen in Hebreeen 8: ‘De dag zal komen – spreekt de Heer – dat Ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda. Niet een verbond zoals Ik dat sloot met hun voorouders toen Ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte, want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom heb Ik Mijn handen van hen afgetrokken – spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat Ik in de TOEKOMST met het volk van Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun verstand zal Ik Mijn wetten leggen en in hun hart zal Ik ze neerschrijven. Dan zal Ik hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. (Israël en Juda hebben niet afgedaan)

 11. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017 om 16:16

  Hallo Dirk… hele spannende tijden komen er aan.
  Ik weet persoonlijk niet helemaal hoe ik dit alles moet invullen… Wij brengen die hele situatie voor Gods troon…

  Ik vind het best wel ingewikkeld, men is zo bezig met Israël… omdat men gelooft dat het nog steeds Gods volk is.
  Aan de andere kant de intense haat die Joden/Israëlieten hebben tegen hun eigen mensen omdat zij de Messias/Christus hebben aangenomen in geloof. Hun diepe haat is vooral tegen Jezus Christus.

  Het is zoals Paulus al schreef in 1Thess. 2 : 16.
  Alleen in Christus Jezus wordt men een nieuwe schepping.

  Natuurlijk hoop en wens en bid ik ook dat ze gered worden door Christus, allemaal… maar dat is ook voor alle mensen wereldwijd.

  Als ik lees over die Joodse getuigenissen, huilt mijn hart. Hoe zij tot geloof gekomen zijn in hun Messias Jezus… zo mooi… en dan ineens die intense haat tegen hen, en de vervolgingen die sommige moeten ondergaan… door hun eigen mensen, de Joden. Net zo als in Handelingen, is het nooit veranderd. En net zo als 1 Thess. 2:16.

  Ik zie zulke niet als Gods volk, net zo als alle andere landen, dat worden ze pas in Christus Jezus… alleen het gelovige trouwe deel van Israël is voor mij het ware Israël. Zowel zij uit het oude testament als ook zij door geloof in Christus. En juist bij die trouwelingen, zijn wij toegevoegd.
  Het Nieuwe Verbond is in Christus… en met de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren, was de volledige vervulling daarvan. Toen werd het in het hart geschreven. Dat is niet nu… maar is allang vervuld.

  En wat er gebeurt met die conferentie in Parijs… ik breng het bij God en Christus. Laten we daar maar op vertrouwen… God en Christus weten wat ze doen. Laten we bidden dat ook zij de weg van Christus leren kennen.
  “IK ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader als alleen door MIJ”.
  Dat geldt voor ieder mens, geen onderscheid.

  Hartelijke groet, Esther.

 12. Klaas enFroukje v.d. Heide zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017 om 16:43

  Lieve mensen,
  Een paar jaar terug sprak de Heer tot mij, dat Hij alles onder controle heeft, en dat geldt nog steeds.
  Ik ben het eens met schrijver Moi, dus laten we alles in Zijn hand leggen en ons geen zorgen maken voor de toekomst, wat er ook zal gebeuren. Onze hulp is in de Naam van de Heer.

 13. Simon zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017 om 16:58

  Allereerst, God wil gebeden zijn. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Maar ook roept Israel toe dat haar lijdenstijd voorbij is en dat God haar stelt tot een lof op aarde en dat Hebreeen 8 volledig in vervulling is, maar ook Hebreeen 11. Waar is de kerk die durft te leren dat heel Hebreeen van en voor Israel is.
  Ja wat zullen onze kerken raar opkijken als God een punt zet achter deze genadetijd en de deur van genade voorgoed sluit voor heel zijn kerk, niemand uitgezonderd en uitsluitend en alleen verder gaat met het nageslacht van Abraham.

 14. coby zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017 om 17:08

  Psalm 122 ziet uit op de werkelijke vrede voor Israel die spoedig komt, de rust, bij eerst nog het vrederijk!! Daarna pas de eeuwigheid!!

  Psalm 122
  1
  Ik ben verblijd, wanneer men mij
  Godvruchtig opwekt: “Zie wij staan
  Gereed, om naar Gods huis te gaan.
  Kom, ga met ons, en doe als wij.”
  Jeruzalem, dat ik bemin;
  Wij treden uwe poorten in;
  Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
  Jeruzalem is wel gebouwd,
  Wel saam gevoegd: wie haar beschouwt,
  Zal haar voor ‘s Bouw heers kunstwerk groeten.
  2
  De stammen, naar Gods Naam genoemd,
  Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt
  Naar d’ ark, die van Gods gunst getuigt,
  Waar elk Zijn Naam belijdt en roemt;
  Want d’ achtbre zetel van ‘t gericht,
  Is daar voor Davids huis gesticht,
  De rechterstoelen staan daar binnen.
  Bidt, met een algemene stem,
  Om vrede voor Jeruzalem.
  Het ga hun wel, die u beminnen.
  3
  Dat vreed’, en aangename rust,
  En milde zegen u verblij’;
  Dat welvaart in uw vesting zij,
  In uw paleizen vreugd’ en lust.
  Om vriend en broedren spreek ik nu:
  “De vrede zij en blijv’ in u,
  Nooit moet haar nijd of twist verkloeken.
  Om ‘s Heeren huis, in u gebouwd,
  Waar onze God Zijn woning houdt,
  Zal ik het goede voor u zoeken.”

 15. hans zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017 om 17:14

  Je refereert naar 1938, maar je noemt het verkeerde. In 1938 werd er door Frankrijk en Engeland een “vredes” conferentie belegd en werd, eveneens over de hoofden van het Tsechische volk, besloten dat Tsechie werd toegewezen aan Hitler Duitsland. Hitler plezieren zou oorlog tegenhouden dachten ze. Niemand nam het op voor hen, en Hitler, zoals we weten, stootte door naar Polen, en WW II begon.

  In 1948 was Tsechoslowakije het ENIGE land dat Israel bijstond!!!

  Nu: Frankrijk en Engeland, samen met UN en de EU besluiten over de hoofden van joden en arabieren heen, om de Islamitische landen als Iran, Saudi Arabie e.a. te plezieren. Gevolg zal evenwel oorlog zijn.

 16. Awi Cohen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017 om 18:59

  Zes gegarandeerd goede voorspellingen:
  https://likud.nl/2017/01/vredelievend-fatah-scheur-de-borst-van-de-vijand-open/

 17. Simon zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017 om 22:25

  Wat fijn Coby dat u Psalm 122 noemt, mag ik daar zomaar willekeurig Psalm 85 aan toevoegen. Het Het Volk dat in duisternis wandelt dat zal door onze Heer zelf de ogen worden geopend. Wat fijn om hiertoe Genesis 45 te lezen. Gods zegen voor u en alle medelezers.

 18. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017 om 23:38

  Fijne column Dirk… op de bres voor Israel…. dit vraagt de Here van ons, de gelovigen uit de volkeren mijns inziens!
  Jesaja 62:6
  “Op jouw muren, Jerusalem, heb ik wachters (notzriem=christenen) uitgezet: heel de dag en heel de nacht, voortdurend mogen ze niet zwijgen; gij die de Ene indachtig maakt, geen rust voor u! Gunt hem geen rust, totdat Hij heeft gevestigd, totdat Hij Jerusalem maakt tot een lofzang op aarde!” (Naardense Bijbel)

  Jesaja 60:15+16………bemoedigend voor Israel
  “Terwijl gij eertijds verlaten waart en gehaat, zodat niemand door u heentrok, zal Ik u stellen tot een eeuwige praal, tot een vreugde voor geslacht op geslacht. En gij zult de melk der volken zuigen, ja koninklijke borsten zuigen, en gij zult weten, dat Ik, de Here, uw Redder ben en uw Verlosser, de Machtige Jacobs.”

 19. jelle bottema zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 13:41

  L.S.
  Ik doe een dringend beroep aan een ieder dat hij/zij bidt dat het joodse volk de kracht van de Heere mogen ontvangen om met eventuele sancties en andere bedreigingen te kunnen omgaan.

 20. kees en Hetty zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 14:29

  Troost vind je in OPENBARING 20. Volken trekken uit de vier winden ten strijden tegen de Heiligen en de geliefde stad Israel.
  En toen daalde er vuur uit de hemel en verteerde hen.

  Wat er ook gebeurt God grijpt in, dat doet Hij al jaren.
  ALs het niet Israel was, dan was het land al lang van de kaart geveegd.
  God beschermt, dat heeft Hij beloofd.
  Natuurlijk kunnen er bange tijden komen, de antichrist, maar als je door Zijn bloed vrij gekocht bent, wat kan ons dan scheiden van de liefde van Christus.
  Wij hebben wel een opdracht te bidden dagelijks voor Israel, het zijn onze broeders en zusters.
  Wij moeten de hemel bestormen met gebeden, pleiten op Zijn belofte dat Hij nooit zijn oogappel los laat.
  Dan zal God strijden in Parijs, het kan een lange strijd zijn.
  Maar las je hoe groot het Nieuwe Jerusalem is? 2100 km bij 2100 km geloof ik, bij 2100.
  Kan je je nu nog niet voorstellen.
  Wij moeten alles biddend in Zijn hand leggen. Wij moeten biddende strijders zijn of worden als je dat nog niet bent.

 21. mart prins zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 14:44

  Geheel met Esther de Vries eens (11)
  God kent zijn uitverkoren volk.
  Vriendelijke groeten
  Mart

 22. Nico. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 14:54

  Beste Dirk, wij gaan ook strijden in het gebed en bidden de Heer om totale afgang van deze
  duistere bijeenkomst van de landen die met dit vuile spel mee doen. Donderdag waren wij met
  goede moed bijeen, (een Gideonsbende) maar wat werd er gesmeekt om verwerping van deze valse
  voornemens van de wereldmachten. Morgen gaan wij verder in onze gemeente. Wij allemaal?
  Het zijn gevouwen handen, dat is onze weermacht, God is Generaal.

 23. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 15:50

  In de Romeinenbrief wekte Paulus de Joden tot jalouzie door hen te vertellen dat het heil ook naar de heidenen zou gaan. Hun harten bersten bijkans toen ze dit hoorden. Lees maar hoe een hartzeer Paulus had om zijn “broeders” de Joden.
  En wat de conferentie in Parisis aangaat, zou JHWH zich iets aantrekken van het “gewoel” der 70 landen? Vertrouwen dat is het codewoord.

 24. Blaas de sjofar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 16:07

  Morgen vroeg naar Parijs gaan jullie bidden zie link voor meer info https:\/\/pillaroffire.nl/2017/01/gezocht-gideonsbende-die-meegaat-naar-parijs-zondag-15-januari-a-s/#more-2993

 25. nina zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 16:54

  Wat een goede tekst weer deze week!! Wat geniet ik ervan elke week!! Dank u wel, Dirk!!
  Maar ook nu zijn de meningen verdeeld!!
  Ja hoor, God maakt alles goed (het is geprofeteerd) het plan van God staat vast.
  Dus kunnen we rustig afwachten hoe het alles zal gaan.
  Maar intussen staat Israel alleen en zien zij nog niet wat God met hen van plan is.
  Heel de wereld schreeuwt moord en brand als de joden op hun eigen land bouwen, en de arabieren (niks palestijnen) delen snoepjes uit als er weer joden zijn omgekomen.
  Dirk haalt heel terecht Efeze 6 : 12 aan. We mogen strijd voeren, via gebed, tegen de wereldbeheersers van de duisternis.
  Wij bidden thuis met een groepje.

 26. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 17:01

  Helemaal met je eens Derk. Vertrouwen op de Heer en Hij zal het maken .

 27. Florianne Vogels zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 18:58

  Lees ik het nu goed blaas de sjofar (24) Morgen naar Parijs? En de heiliging van Gods dag dan? Op Gods dag ga je toch niet reizen?

 28. Comsol zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 19:18

  Goed beschouwd zouden de landen die zich tegen Israël keren vele malen meer te vrezen hebben dan Israël zelf.
  Dat is te lezen in de bijbel.

  Joël 3:
  16 De HERE brult uit Sion en laat Zijn stem in Jeruzalem weerklinken zodat de hemel en de aarde beven. Maar voor Zijn volk Israël zal de HERE een toevluchtsoord zijn, een veilige vesting.
  17 “Dan zult u eindelijk weten dat Ik, de HERE, uw God ben en mijn woonplaats is gevestigd op Sion, mijn heilige berg. Jeruzalem zal heilige grond zijn waarover geen vreemde legers meer zullen trekken.

  Trouwens, het gaat niet zoals wij dit willen, maar alleen zoals de GOD van Israël wil dat het zal gaan. Vergeet dat niet!!!!!

 29. W.vanZwienen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 19:19

  Ik geloof dat alles zal gebeuren zoals God het heeft uitgestippeld. Wij kunnen dat niet tegenhouden. Maar daar zijn wij niet klaar mee. Wij moeten achter Israel gaan staan. Het is toch onze oudste broeder. De gehele moslimwereld is tegen dit kleine Joodse volkje. Ook Nederland heeft grote schuld en de gehele EU is vergeten wat ze in de oorlog met de joden hebben gedaan. Het is de duivel tegen God. Wij weten dat de Heere Jezus de overwinning zal behalen. Hij komt als rechter terug. Ik hoop en bid dat de tegenstanders geen gelijk krijgen. Voor alle vrienden van Israel Gods zegen toegewenst.

 30. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 19:47

  Nu al ben ik er vast van overtuigd, dat Israël veroordeeld gaat worden. Verder dan een veroordeling zal het mijn inziens NIET komen! Die zekerheid geeft mij Psalm 33: 10 – 15
  “De Here verbreekt de raad der volken,
  Hij verijdelt de gedachten der natiën;
  11 de raad des Heren houdt eeuwig stand,
  de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht.
  12 Welzalig het volk, welks God de Here is,
  de natie, die Hij Zich ten erfdeel koos.
  13 De Here schouwt uit de hemel,
  Hij slaat alle mensenkinderen gade;
  14 uit zijn woonplaats ziet Hij
  naar alle bewoners der aarde,
  15 Hij, die hun aller harten vormt,
  die al hun werken doorgrondt.”

  Laten wij ons in onze gebeden uitstrekken naar de vervulling van deze Psalm 33. AMEN.

 31. H. Bakker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 19:49

  Ik ben één van die kerkmensen waarop Coby en Simon af zitten te geven. Jammer dat dat weer moet bij zo’n positief stuk van Dirk. In de kerk wordt de psalmen niet alleen vergeestelijkt, dat is een gedachte die jullie wordt aangepraat of graag in stand willen houden om tegen de kerk aan te schoppen. Helaas. Ik mag door Gods genade heel veel aan deze psalmen hebben (zowel de berijmde als onberijmde). Ze hebben mij veel geleerd hoe de Heere werkt in het geestelijk leven. Maar ook heb ik mogen zien hoe de Heere deze liederen gebruikt voor het volk Israël. Het is iedere dag mijn gebed dat zij ook bekeerd mogen worden tot hun Messias Jezus Christus. Die van Zichzelf zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij. En ik sta van harte achter al het werk wat gedaan wordt om de Joden te helpen met deze Messias in aanraking te brengen. Uiteindelijk zal God zorgen dat Zijn volk bij Hem terugkomt.

 32. Cor Peters zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 19:58

  Ik zal voor Israël blijven bidden, het is en blijft Gods volk

 33. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 20:01

  Reactie Dirk van Genderen:

  Ik wil het schrijven van H. Bakker beamen. Laten wij niet op elkaar afgeven, ook niet op de kerken in het algemeen. Laten we eerder onze handen voor elkaar vouwen dan beschuldigend met onze vinger naar de ander wijzen. Ik heb nog enkele reacties aangepast.

 34. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 20:39

  Toch zit er wel een kern van waarheid in, wat kerken betreft, bij zowel protestantse als katholieke kerken, dat er parochies zijn, ik zeg uitdrukkelijk, niet alle parochies, die veel lauwheid laten zien. Mijn ervaring binnen de eigen katholieke parochie en behoorlijk progressief was/is, dat ik daar ook niet doorheen kan dringen.
  Toch hoop ik vurig dat het ‘Babylon’ genoemd in de Openbaring van Johannes, niet op de R.K. Kerk van toepassing is. Er zijn heel veel speculaties daaromtrent, vooral op You Tube. Zeker weten doe ik het niet, maar sinds vandaag (of eerder?) hangt of heeft er de Palestijnse vlag in het Vaticaan gehangen, naar aanleiding van een bezoek van President Abbas (Palestina) aan Paus Franciscus. Maar of de Israëlische vlag daar ooit gehangen heeft, weet ik eigenlijk niet. Ik vind wel dat Paus Franciscus gevaarlijk doet, door, lijkt wel eenzijdig, de kant van de Palestijnen te kiezen. Terwijl er in katholieke (orthodoxe kringen)geruchten gaan dat het Vaticaan bezet gaat worden door de IS. Ik weet het niet hoor, maar het wordt wel heel spannend overal en ook binnen de R.K. Kerk roert het enorm op dit moment. Zelf binnen zeer orthodoxe katholieke kringen wordt van deze paus gezegd dat hij een Anti-paus zou zijn, zo niet, iemand die toch steeds meer een geheel andere koers lijkt te varen, dan de laatste twee pausen hebben gedaan.
  Wel ben ik de mening toegedaan, dat Israël, ondanks de fouten die zij ook maakt,Israël toch altijd Gods Volk is en blijft. Het wordt duidelijk uitgelegd door Dirk. Maar het bezoek van President Abbas aan Paus Franciscus is net niet meegenomen in dit stuk. Het was vandaag in het nieuws.

 35. Jacob de Vries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 20:44

  Het licht en de geur van Christus blijven verspreiden, vierkant achter Israël blijven staan zowel volk als land en achter Jeruzalem als de (ongedeelde) stad van de Grote Koning en de werken van satan aan de kaak blijven stellen is en blijft onze opdracht hier op aarde!

 36. Jaap zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 20:48

  Ik wil graag aansluiten bij de woorden van TVB en het volgende hieraan toevoegen. Uit het profetisch woord geloof ik dat het einde der tijden gepaard gaat met de weeën uit openbaring. Als die weeën komen zullen we hier niet tegen kunnen bidden. We zullen zijn als de man die voor 100% naast zijn vrouw staat als aan het einde van de zwangerschap de barensweeën haar overvallen. Wij weten uit het profetisch woord dat alle volken zich zullen verzamelen tegen Israël en Jeruzalem. Laat gebeuren wat moet gebeuren. God is in control. Ik wil biddend en strijdend naast Gods volk staan, wetend dat haar definitieve verlossing aanstaande is.

 37. C. Plansoen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 20:49

  Het kan zijn, dat ik mij vergis, maar wat ik mis in de reacties is dat de Here Jezus eerst nog terug komt om deGemeente tot Zich te nemen, waarna 7 jaren van grote verdrukking volgen zal, daarna zal Hij voor 1000 jaar regeren in Jeruzalem op de troon van David. Dan pas, dus na 1007 jaar zullen alle volken optrekken tegen Jeruzalem en zal de Here God die volken door vuur vernietigen. Kees en Hetty en vele anderen, halen soms goedbedoeld dingen door elkaar, maar het allerbelangrijkste is en blijft dat de Here God ons vraagt, te bidden voor de vrede van Jeruzalem, Hij zal onze gebeden gedenken en Zijn volk dan ook zeker helpen, hoe donker het ook om ons heen is, Hij alleen is Het Licht der Wereld.

 38. Victorien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 21:37

  Mooi, alles gaat in de hoogste versnelling. Het kan mij niet snel genoeg gaan. Het staat toch ook al geschreven in Zijn Woord. Die zich aan Israel vertillen…zullen ook de straf dragen ..laten we maar bidden dat Nederland achter Israel gaat staan.
  Er gebeurt zoveel de laatste tijd , dat ik ga denken dat Hij zeer snel ons op komt halen ..hoera. Ga zo door allemaal , maar wij blijven achter Israel staan . Ik toch wel.
  Victorien.

 39. Heidi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 22:36

  Inderdaad, Victorien, ook ik denk dat Hij ons, binnen niet al te lange tijd, komt ophalen om ons te redden uit deze vijandige wereld. Wanneer ik het blad van Open Doors lees, springen mij de tranen wel eens in de ogen. Vreselijk wat onze broers en zussen wereldwijd moeten doormaken. Ik bid vaak voor hen, ook voor Israël, want meer kan ik op afstand niet voor hen betekenen. Ik heb zelf geen vaste gebedstijden, maar ik praat de hele dag door met Hem en dat geeft mij veel rust. Het is zeer zeker aan te bevelen, echt waar! Alvast voor een ieder een gezegende zondag gewenst. Maranatha! Groetjes van Heidi

 40. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2017 om 23:44

  In Gods soevereine planning (las ik pas geleden) stond Israel centraal. God wist exact welk territorium aan hen te geven op basis van hun populatie en alle ander factoren. ,,Zo de Heer JaHWeH: Dit is Jeruzalem te midden van de heidenvolken gezet met landen eromheen” (Ezech.5:5). De woorden ‘Ik heb… gezet/gesteld’ geven aan dat God Degene is Die bepaald heeft waar Jeruzalem moest gelokaliseerd zijn.

  Het is een volk dat uit de heidenvolken verzameld is en nog wordt, om daar te wonen.
  Het land Kanaan is geen grote strook land, maar beschouw al de belangrijke historische gebeurtenissen die daar plaatsgevonden hebben, inbegrepen Christus’ dood en opstanding. Beschouw ook de belangrijke profetische gebeurtenissen die nog vervuld moeten worden op deze geografische locatie.

 41. Erik zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2017 om 0:26

  Klaas en Froukje v.d. Heide zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017 om 16:43
  “Lieve mensen,
  Een paar jaar terug sprak de Heer tot mij, dat Hij alles onder controle heeft, en dat geldt nog steeds.
  Ik ben het eens met schrijver Moi, dus laten we alles in Zijn hand leggen en ons geen zorgen maken voor de toekomst, wat er ook zal gebeuren. Onze hulp is in de Naam van de Heer.”

  Weet je, de Here zegt in de Bijbel al dat Hij alles onder controle heeft.

 42. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2017 om 1:56

  Sjalom Dirk,

  Over enkele uren zal de wereld, vertegenwoordigd uit 70 landen een vonnis over ons uitspreken. Ook landen met een christelijke achtergrond sluiten zich daarbij aan. Hoe treffend zijn de woorden van Yeshua als Hij de opmerking maakt: zal ik nog geloof vinden op deze aarde. Onze eigen profeet Jesaja noemde het al: sla dit volk met blindheid opdat zij ziende niet zien en horende niet horen. Dat is werkelijkheid geworden, die ten gunste is gekomen van de heidenen, die mee mogen delen in de genade. Nu zie ik dat de volkeren met blindheid worden geslagen.

  Mijn gebed is dat de Eeuwige het deksel van mijn volksgenoten zal wegnemen. Staat er niet over ons geschreven: een volk dat apart staat, dat alleen staat. Wow, wat is dat dichtbij gekomen. Zal ik het dan toch nog mogen beleven dat de Messias terugkeert in mijn dagen.

  En waarom zouden wij, de kinderen van Israël ons druk maken over het oordeel wat over ons wordt uitgesproken? Een veroordeling kan leiden tot het roepen naar de eeuwige om verlossing onder mijn volksgenoten. In dat geval is deze onzalige conferentie geslaagd te noemen, want de Eeuwige weet wat de uitkomst is van deze bijeenkomst. Als dat dan de wijze is waarop wij, de kinderen van Israël leren om de G’d van Abraham, Izak en Jacob weer aan te roepen is dat het grootste wonder. Hij zal ons de Messias laten zien in Zijn schoonheid. O, wat hebben wij daar lang op moeten wachten!

  En u, gelovigen uit de volkeren sluit u zich daarbij aan? Ja toch!

  Moge de vrede in uw harten neerdalen!

 43. carla zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2017 om 3:47

  God is in control, het moet gebeuren volgens de profetie. Laten we alles leggen in Zijn hand.
  Israel is Zijn oogappel, Hij zal haar beschermen want dat heeft Hij beloofd. Blijf rustig en vertrouw de Heer.

  Bid voor de mensen dat zij tot inkeer komen en zullen zien en weten dat God alle macht heeft.

 44. janny zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2017 om 6:17

  Dirk, de oproep om voor de joden te bidden is een opdracht die ik serieus neem, en ik ben dan al een tijdje geleden begonnen, hier in Nederland moeten wij voor de Joden alhier bidden, want ze voelen zich alleen staan. We moeten eerst dicht bij huis beginnen, dan weten we waarom wij moeten bidden.. niet over hen praten maar met hen praten… liefde die jaloersmakend is, niet met de rug naar hun staan, want dat komt ook voor helaas…
  Ik heb veel gelezen in de bijbel wat eventueel komen gaat, het is wel dat God alleen weet wanneer Jezus terug komt. Voor ons is het een kwestie het leven van alledag serieus te nemen, en mogen wij bidden voor Jeruzalem….

 45. wim J zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2017 om 9:18

  Wanneer wij het woord CHRISTEN in de Bijbel opzoeken en daarna onszelf IN DAT LICHT laten onderzoeken*), of wijzelf [allereerst mijzelf] de kenmerken dragen, van wat in dat Gedachtenisboek[MaL3:16] daarover geschreven staat, dan blijkt uit dat getuigenis [2Tim2:16], dat wie zichzelf hiermee benoemt, nog niet perse dat in waarheid ook is.
  *) Naast vele voorbeelden zullen wij slechts 3 teksten kunnen vinden: Hand11:31; 26:28; 1Petr4:16. Respectievelijk betreft het:
  1 hoe Jeshua’s leerlingen benoemd worden, [wat Jeshua over Zijn leerlingen zei: Matt10:24; 12:49; Luk14:27
  2 wat Agrippa zei en dacht vanwege zijn verharde hart
  3 en ten laatste hoe Petrus daarin mocht staan.
  Lees vooral vanaf 1Petr1, dat hij niets zal kunnen hebben met een mens, die zichzelf ‘heilige vader’ laat noemen en de zichzelf benoemde Abbas zou kussen, omdat deze een vertegenwoordiging in diens heilige staatje in Rome wil gebruiken als uitvalbasis om diens christen-zijn-heid een hoopvolle toekomst te kunnen garanderen.
  1Petr4:16 Als iemand echter als CHRISTEN lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken.

  Gods trouw [de andere kant van wat Gods Woord als de Waarheid beschrijft], is het enige waarin een christen kan roemen; lees vooral de context van 2Cor10:18 !!
  Een christenheid, die de hand in eigen boezem steekt, moge een begaanbare weg herkennen,
  die Gods rust [2Cor4; Hebr4:11-16] ..
  en Jeshua’s juk leert koesteren en dragen[Matt11:25-30] zoals voorzegd, zo was dat en moge Jeshua’s aanwijzingen van voorheen een begaanbare weg worden.., De Weg ten leven blijven, waarop het beter wandelen is, dan die welke de Romeinse concilies en zogenoemde heilige kerkvaders de mensheid wensten op te leggen.

  Laten wij allereerst onszelf toetsen op wat Jeshua en Zijn apostelen onderwezen, gezien in deze tijd:
  2Tim 3:1-5 en 4:3-5, 3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor.., [lees verder in eigen Bijbel]

  vers4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.

 46. Gerard Kuipers zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2017 om 9:20

  Ik denk dat het gebed niet moet zijn om dit te verijdelen. Het staat geschreven en gaat hoe dan ook gebeuren.
  Bid voor het Joodse volk en voor alle volgers van Jezus dat ze kracht en moed mogen ontvangen.
  Bid dat onze Vader de dagen inkort en alles met haast volvoert opdat de vrede van Jeruzalem ( lees koninkrijk ) zo spoedig mogelijk hersteld mag worden

 47. Avda zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2017 om 9:26

  Dirk, ik dank je voor de informatie die je geeft over wat er in de wereld gebeurt. Ik zie steeds uit naar wat de Heer gaat doen en bid: “Uw wil geschiede”. ‘t Is Gods strijd! (dat merkte ik al zo dikwijls in mijn leven!) 2 Kronieken 20:15-17 = Sta en zie hoe God u de overwinning geeft…de Heer is met u, HIJ zal voor u strijden…en dit vond ik ook in Deuteronomium 1:3O en 3:22 -Exodus 14:14 – Deuteronomium 20:4.
  Wat een geruststellingen! Ja, toch?

 48. Heidi zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2017 om 9:30

  Lieve broers en zussen, hier ben ik nog een keer, omdat ik gisteren vergeten ben om jullie te bemoedigen met het volgende: begin december was er een stofstorm in Syrië die, “heel toevallig”, abrupt stopte op de grens met Israël. Willen jullie het zien, dan moeten jullie even op Youtube kijken. Ik lig echt niet wakker met de vraag of Hij Zijn volk wel beschermt en zal blijven beschermen … deze video is nog maar het begin van Zijn kracht en liefde voor Israel!

  Maranatha!

  Zusterlijke groet van Heidi

 49. Inge zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2017 om 10:39

  Troost mijn Volk, wat vind ik dit een mooie uitleg en gebed. Ik worstel er al zolang mee, dat Israël zo verdeeld is en wat zou het geweldig zijn, als het Volk eensgezind de G’d van Abraham, Izaak en Yakov weer zou aanroepen.
  Ik sluit me er van harte bij aan en ik blijf bidden voor het Volk, dat me zo lief is en waar ik zulke goede vrienden heb.

 50. Jaap zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2017 om 12:19

  @TROOST VAN VOLK. Hier sluit ik me heel graag bij aan. In de geest ervaar ik een diepe verbondenheid met u. Shalom

 51. Chantal zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2017 om 14:43

  Beste mensen,
  Dirk, Ik kijk elke week vol verwachting uit naar jouw nieuwsbrief en lees deze elke week met veel plezier. Natuurlijk kunnen en mogen we bidden voor de vrede in Israël, dat de ogen en oren van de nog ongelovige Joden opengaan en de Heere erkennen als Messias, en tegen het akkoord op de top in Parijs, maar de Heer heeft nog altijd het laatste Woord. De Heer regeert!! Hij heeft alles in zijn hand, God heeft een plan met deze wereld en het zal gaan zoals Hij wil, het staat allemaal al vast. En wat de terugkomst betreft, niemand weet wanneer de dag zal komen. Alleen de Hemelse Vader weet het, zelfs de Zoon weet het niet. Daarom ben ik het eens met 7. Moi (CDA-lid) Hoe kun je zeggen dat de Heere dit jaar terug zal komen, was het maar waar, liever vandaag dan morgen, maar moet er niet nog een vredesakkoord voor de vrede van Israël getekend worden door de antichrist? Op dit moment weten we nog niet eens wie dit is. Ook zal er een oorlog op wereld niveau uitbreken in het dal Harmageddon bij de Golan gebergten. De voorbereidingen zijn hiervoor in volle gang. Ook denk ik dat we aan het begin van de grote verdrukking staan, vooral in Israël maar ook wereldwijd, lees de christenvervolging van Open Doors. Deze verdrukking zal zo erg en verschrikkelijk zijn, zoals er nooit eerder geweest is. Er staat ons dus nog heel wat ellende te wachten. Dan na 3,5 jaar, komt de Heere ons opnemen, zou Hij dat niet doen, zou niemand het overleven. Dan na 3,5 jaar komt Hij op de wolken naar de aarde om te oordelen de levenden en de doden. Dus als de Heere dit jaar terug zou komen, moet dit alles wel heel erg snel gaan gebeuren.

 52. Llydiaswitters@gmail.com zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2017 om 15:13

  Wij bidden JERUZALEM de VREDE toe.

  SHALOM

 53. Thea zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2017 om 17:05

  Drie Palestijnen die in 2014 probeerden een synagoge in Wuppertal in brand te steken dmv Molotovcocktails zijn niet veroordeeld. De rechtbank bevestigde hiermee het oordeel van een lagere rechtbank dat de poging om de plaatselijke synagoge af te branden een gerechtvaardigde uiting was van kritiek op het beleid van Israël. Vlg de rechtbank wilden de drie mannen aandacht voor het conflict in Gaza en was de aanval niet antisemitisch gemotiveerd (bron Jonet.nl) Vind dit schokkend dat dit uitgerekend in Duitsland gebeurt.

 54. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2017 om 17:05

  Ik heb alle reacties gelezen, dank voor jullie zo verschillende reacties. Ik heb deze dagen heel wat keren gebeden en nu ga ik weer voor 17 januari bidden. Voor al die volken die gaan instemmen met de resolutie. Zij halen Gods toorn over zich en beseffen dat nu nog niet. Ik heb ook gebeden voor een mislukking van Parijs. Ik heb immers de opdracht om te bidden. Of ik dit nu zinvol vind of niet. Er staat in Spreuken 3 : 5: steun op eigen inzicht niet, dus doe ik wat God opdraagt. En om zondag niet naar Prijs te reizen? (nr. 29). Dat is best naar de zin van satan, hoe minder mensen hoe beter? Onze gebeden liggen op gouden schalen voor Gods troon, Hij zelf zal Israel bevrijden uit al zijn benauwdheden. Dank dat ik hierbij een klein schakeltje mag zijn.

 55. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2017 om 17:35

  Sjalom allen.

  Hierbij nog een toevoeging die voor mij zeer wezenlijk is. Een zeer groot deel van mijn volksgenoten leven nog steeds onder de bedekking. Een wonder, want daardoor is nog krachtiger getuigenis uitgegaan in de eerste eeuw van deze jaartelling. Onder mijn volksgenoten zitten zeer velen die zich afzetten tegen de kerkelijke Jezus. In principe zijn wij een zeer verdraagzaam volk en staan we geen enkele godsdienst in de weg in Erets Israël.

  Joden kijken met een heel andere blik naar de christenen, alsof die van een andere planeet afkomen. Ze passen helemaal niet bij ons, dat wil zeggen, zij lezen uit de Bijbel en geven daar hun eigen uitleg aan. Die uitleg sluit niet aan onder het orthodoxe deel. Als een vrij volk verafschuwen wij de bekeringsdrang. Dat begon al in de eerste eeuw en het verzet was zeer groot. Het merendeel onder ons was in die dagen nog steeds met de verblindheid geslagen, het deksel wat de Eeuwige op hen had gelegd.

  O, was het maar waar dat het deksel er vanaf was gegaan is een achteraf constatering. Het deksel erop plaatsen heeft geleid dat wij als volk, waar we ook in de verstrooiing waren een eenheid bleven met onze eigen gebruiken en het behouden van de oorspronkelijke taal. De Eeuwige heeft dat in Zijn wijsheid zo beslist en is een verborgen zegen gebleven.

  Onder veel seculiere Joden hoort men van Yeshua, een volksgenoot onder ons is geweest. Nu wordt er steeds meer met respect gesproken over Yeshua en er zijn verborgen geloven onder hen. Ik heb ze ontmoet en gesproken. Er is dus groei, die door deze nare uitspraken van vandaag verder zal doorgroeien.

  Waar mijn volksgenoten zo door geprikkeld worden is het belerende vingertje van christenen die ons komen vertellen hoe wij moeten geloven. Dat is helaas niet volgens de Thora waaruit ook Yeshua ons onderwees. Dank aan de Eeuwige die ons deksel er af heeft gehaald!

  Het zou voor mij een onuitsprekelijke vreugde zijn als mijn Joodse broertjes en zusjes tot geloof in Yeshua komen.

  Sta achter Israël, maar betuttel ons niet.

 56. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2017 om 19:51

  Ik heb er geen moeite mee om op zondag te reizen. Jezus reisde ook op de sabbath en deed Zijn werk.
  Ik moet wel denken aan het volgende: toen men de Here Jezus Christus (Messias) overleverde aan de overheden en machten van die dagen, was er NIEMAND die op reis ging om voor Hem in de bres te staan. Geen demonstratie of vlaggen gewapper.
  Ik zit daar over na te denken en stel mij zelf de vraag: waarom deed men dat toen niet. Zelfs Zijn eigen volgelingen (discipelen) sloegen op de vlucht. De één was een verrader en een ander verloochende Hem.
  De machthebbers hadden zich om Hem heen vergaderd en er was wel een stormloop van mensen. De straten van Jeruzalem waren vol met mensen. Maar niet één kwam in verweer.
  Had men het toen kunnen verijdelen? Door gebed?
  O ja, de profetieën moesten in vervulling gaan.
  Kunnen wij de profetieën verijdelen?
  Ik vraag mij ook af: over welk Jeruzalem gaat Psalm 122.
  Over het aards Jeruzalem dat in slavernij is (de ene bedeling = de berg sinai) Galaten 4:25 of het Hemelse Jeruzalem (andere bedeling). De vrije = De berg Sion!
  Dus mijn vraag is op dit moment: over welke Jeruzalem vergaderen nu de machthebbers van deze aarde in Parijs.
  Ik geef zelf even antwoord: over het aardse Jeruzalem. (de berg sinai= de slavin. Daar hebben de machthebbers natuurlijk totaal geen besef van. En..wellicht wij ook niet.)

  Ach en dan zegt psalm 2: Die in de hemel zetelt lacht. De Here spot met hen.
  Dan spreekt Hij in Zijn toorn: en ..verschrikt… hen in Zijn gramschap:
  IK heb immers !!Mijn Koning!! gesteld over …..SION, Mijn Heilige Berg.

  De verwekte ZOON zal hen verpletteren met een ijzeren knots.
  Hen stuk slaan als potterbakkerswerk. (Ps. 2:7-9)

  Ik wil dan met de psalmist zeggen: KUST de Zoon, opdat Hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want: zeer licht ontbrandt Zijn toorn.
  Welzalig ALLEN die bij Hem schuilen.

  Ik bid voor de Vrede over het Hemels Jeruzalem = De Berg SION!! De Vrije.

 57. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2017 om 21:17

  Israël is een gezegend volk dat niet vervloekt kan worden omdat God Zijn Naam aan dat volk heeft verbonden. Numeri 24: 5 t/m 9

  5 Hoe goed zijn uw tenten, Jakob!

  uw woningen, Israël!

  6 Als beekdalen strekken ze zich uit,

  als tuinen aan een rivier;

  de HEERE plantte ze als aloë’s,

  als ceders aan het water.

  7 Water stroomt uit zijn emmers,

  zijn zaad krijgt veel water;

  zijn koning wordt boven Agag verheven

  en zijn koningschap verheft zich.

  8 God heeft hem uit Egypte geleid;

  Hij is hem als de horens van een wilde os.

  Hij zal heidenvolken, zijn tegenstanders, verslinden;

  hun beenderen zal hij breken,

  en met zijn pijlen doorboren.

  9 Hij kromt zich, hij legt zich neer

  als een leeuw, als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan?

  Wie u zegent, is gezegend,

  wie u vervloekt, is vervloekt!

 58. Wilma zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2017 om 21:38

  Ook wij hebben met de huisgroep de hele week en in de dienst gebeden en gezongen voor Israël en Jeruzalem wetende dat het gebed van een gelovige veel vermag en dat God zijn volk niet zal verlaten.

 59. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2017 om 22:02

  Zojuist las ik op de site van de NOS het volgende:

  “Oproep vredesconferentie Parijs: snel tweestatenoplossing
  De vredesconferentie van vandaag in Parijs is afgesloten met een oproep voor een tweestatenoplossing in het Midden-Oosten. In de slotverklaring roepen de ruim zeventig landen en internationale organisaties Israël en de Palestijnen ook op om het vredesoverleg weer snel op gang te brengen.”

  Nu in de V.S. Trump gaat regeren die pro-Israël is en John Kerry vertrekt, is de kans zeer groot dat een afgezant uit de E.U. deze onderhandelingen voor de Palestijnse Staat gaat leiden en met Israël op korte termijn een vals vredesverdrag zal sluiten! Dan is de Opname van de gemeente wel heel nabij!

 60. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2017 om 23:47

  Waar gaat het in de Heilig Schrift nu ten diepste over?

  Hoe een verloren zondaar van rampzalig, zalig wordt. Alleen door het werk van de Zaligmaker Christus Jezus. En dat voor Jood en heiden.

  En wat maken wij ervan…..speculaties–aannames–tijdberekeningen–een Israel geloof, enz enz

  Hoe zit het nu PERSOONLIJK tussen een Drie-enig God en u/mij?

  En daar lees je bar weinig over op deze site…..en dat is ook wel begrijpelijk want dan komt het aan uw/mijn hart. En dan blijft er niet zoveel van de mens over. Dat is zelfs nog te ruim….niks van de mens alles van Christus.

 61. willy zegt:
  Geplaatst op maandag 16 januari 2017 om 1:12

  Satan gaat rond als een briesende leeuw, zijn tijd is nog kort, hij probeert ons aan te zetten tot haat tegen Gods uitverkoren volk. Gebruikt daar alle middelen voor, zelfs 70 landen. De donkere wolken pakken steeds meer samen, er is een zware tijd op til. Maar Christus, Gods Zoon, onze Verlosser en Middelaar, is gekomen en heeft in Zijn lijden, sterven en opstanding voor ons de Overwinning behaald, en de macht van satan gebroken. Omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen!! Maranatha.

 62. Enrique zegt:
  Geplaatst op maandag 16 januari 2017 om 1:46

  Hallo Dirk,

  Bedankt voor je artikel. Ik heb het idee dat het in Parijs allemaal wel een beetje is meegevallen.

  Na aanleiding van het Palestijns conflict, het volgende.
  Amos 9, vs 7, Zijt gijlieden mij niet als de kinderen der Moren, o kinderen Israëls? spreekt de Heere. Heb Ik Israël niet opgevoerd uit Egypteland, en de Filistijnen uit Kafthor, en de Syriërs uit Kir.
  De Heere heeft deze 3 landen naar voor een ieder bepaald grondgebied gebracht. Israël in het land Kanaän, de Filistijnen in een strook land aan de zee tussen Egypte en Kanaän en de Syriërs ten noorden van Kanaän.
  Zoals bij 4 wordt aangegeven zijn de Filistijnen vanwege hun zonden onder de volkeren verspreid en de Syriërs zijn door hun zonden later door de Heere naar Kir teruggebracht.
  Zacharia 9:5-7; vs6,… Zo zal ik de hoogmoed van de Filistijnen breken. Vs7, Vlees waar nog bloed inzit, zal ik uit hun mond rukken, en ook het andere voedsel wat ik verafschuw. Maar een deel van hun zal gespaard worden, en ook zij zullen toebehoren aan onze God. Ze zullen in Juda worden opgenomen, en Ekron zal met ons verbonden zijn zoals de Jebusieten.
  Een gedeelte van het Filistijnse volk is dus nu Joods. Zo heeft de Heere het gewild.
  Het huidige Palestijnse volk is een mengelmoes, maar hoofdzakelijk van Arabische afkomst.
  Een wat oudere profetie uit Obadja, vs19, En die van het zuiden zullen Ezau´s gebergte, en die van de laagte zullen de Filistijnen erfelijk bezitten; ja, zij zullen het veld van Efraïm en het veld van Samaria (de Westbank) erfelijk bezitten. Hiermede was het Palestijns conflict geboren.

  Zo kort voor Jezus Christus komst denk ik dat er in de huidige situatie weinig verandering komt. Belangrijk in het geheel is dit: satan en zijn demonen zullen eerst gebonden moeten worden om een bevredigende oplossing te vinden voor dit conflict.

  Enrique

 63. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 16 januari 2017 om 9:38

  Als reactie op nr.60:

  Een ernstige vraag aan jullie allemaal, hebben jullie de Heere Jezus, Gods Eniggeboren Zoon die voor jou en mij stierf aan het Kruis van Golgotha en op de derde dag de dood overwon, ook als je Redder en Heer van je leven aangenomen? Zo niet, doe het dan nu, want vanavond kan het al voor de eeuwigheid te laat zijn!

 64. TVB zegt:
  Geplaatst op maandag 16 januari 2017 om 9:51

  Misschien begrijp ik Jan voor een stukje (al ken ik hem/jou, Jan, niet). Aan de andere kant: zien wat er om mij heen gebeurt kan voor mij ergens ook wel meehelpen op Hem gericht te blijven en mischien wel meer te raken. Weten dat Hij me er doorheen zal dragen, wat er ook gebeurt. Ook los van alle reuring om mij heen mag ik echter weten en vasthouden dat Hij een God is van Zijn Woord. Hij zal de gemeente komen halen. Want dat heeft Hij beloofd. Hij is voorgegaan, als Eersteling.Dat vooruitzicht, dat Hij heeft gegeven, maakt me zo blij! Ik wil me graag verliezen. Niet in het nieuws, niet in speculaties, maar in Hem en in Hem alléén. Ziend op mezelf zou ik misschien wel wanhopig worden in deze tijd en ik ben dan ook blij dat dat niet (meer) hoeft.

 65. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 16 januari 2017 om 10:08

  Reactie Dirk van Genderen:

  We mogen de Heere danken dat Hij de vele gebeden die zijn opgezonden, heeft verhoord. De verklaring na afloop van de zogenaamde vredesconferentie in Parijs is veel minder vergaand in de richting van Israel dan vooraf werd gevreesd.

 66. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 16 januari 2017 om 17:34

  Bedankt Dirk. Ja we verlangen naar de wederkomst van de Here Jezus. God zal Israël altijd beschermen, dat staat in God’s Woord. Toch zal ons gebed een zegen zijn voor Israël en voor ons. God is onze vader die we lief hebben en dan heb je Israël lief, dat kan niet anders. Een kind van God heeft de Heilige Geest in zijn hart en de Here Jezus woont in je hart. Zij hebben Israel lief, dan heb je zelf ook Israël lief en verlang je ernaar dat de Here Jezus terug komt en dat ieder oog Hem ziet en zal erkennen dat de Here Jezus Heer is. Mijn gebed is: Heer, geef ons een vast geloof, met genoeg olie in onze lampen en dat die olie ook genoeg is om door te geven die willen ontvangen. Kom haastig Heer.

 67. Dick zegt:
  Geplaatst op maandag 16 januari 2017 om 17:42

  Beste Dirk,

  Zo zie ja maar weer, het is Gods plan en niet onze gedachten. Ik ben ook zeer verbaasd dat er op deze manier wordt gereageerd. Ik vind dat niet juist.
  Ben het dan ook helemaal eens met Jan (60). Het gaat erom dat wij een lichtend licht zijn voor de mensen om ons heen. Ter ere van Jezus.

 68. maarten zegt:
  Geplaatst op maandag 16 januari 2017 om 19:29

  Geliefde br. D.van Genderen,

  Hoe zullen toch de calvinisten in ons land zich moeten verbazen over de profetische dynamiek van Psalm 83 (deze moet nog, en gaat nu in vervulling).

  Verder valt mij op dat er zeer zuinig bij de npo omgegaan wordt te berichten over deze smerige streek actie, en de ontwikkeling in Parijs, er wordt in het donker en snel gehandeld.
  Wij wandelen in het licht en troosten ons met veel Bijbel gedeelte b.v. Zach. 2.

  Laat u met Hem verzoenen, Psalm 2, kust de Zoon, opdat Hij niet toorne (reageer op tijd).
  In Christus verbonden, Maarten

 69. maarten zegt:
  Geplaatst op maandag 16 januari 2017 om 19:41

  Jan van nr. 60. De Here Jezus stelt Zichzelf aan de hele schrift, gelijk Op. 19, de bekering wedergeboorte van het individu, en na veel loutering, holocaust, getuigt de hele Bijbel van de terugkeer naar het beloofde land van de joden, en de redding van het overblijfsel.

  Doe niet opnieuw van de schrift (Openbaring, laatste versen). In deze storm straks ook nog te beweren dat we i.p.v. Israel komen, want Gods oogappel is Zijn volk Israel. Sluit je daarom aan bij zoveel refo’s die op dit punt zich hebben verootmoedigd, maar waak ervoor aan Zijn Volk te zitten!

 70. waterlelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 januari 2017 om 12:16

  Dirk (n.a.v. je schrijven 65)
  Soms….schijnt een weg ons recht…
  maar het einde daarvan voert naar de dood. Spr.14:12.

  We weten niet wat achter de schermen besproken is. Opvallend is dat er (heel) weinig naar buiten wordt gebracht.

  Laten we als “schrandere” mensen acht (blijven) geven op de gang van de “onverstandigen”. Spr. 14:15

 71. Joop zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 januari 2017 om 12:46

  Vraag mij af waarom “de calvinisten” zich zouden moeten verbazen. Mogen er dan geen verschillende eindtijdvisies en visies voor wat betreft Israel naast elkaar bestaan? Zou er misschien wat meer begrip en respect voor elkaars visies mogen zijn?
  Misschien goed te bedenken dat de zgn. Opname voor de Grote Verdrukking niet als zodanig in de Bijbel terug te vinden is. De Joden, niet de huidige Christenen, want opgenomen, zouden door deze Verdrukking moeten gaan. Een troostrijke gedachte? Voor wie dan? En wat als deze visie toch onjuist blijkt? Maar weet je wat, misschien mogen wij, Christenen, door de verdrukking heen, dan toch nog troost bieden aan de Joden / Israel. Romeinen 11:11 zou misschien dan echt in vervulling komen…? Wie weet..
  En nee, ik ben zelf geen “calvinist”. Ik beschouw mij als non-calvinist.

 72. Florianne Vogels zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 januari 2017 om 18:42

  Dirk. Ben het helemaal met Jan (60) en Moi (63) eens. En Troost Mijn Volk. U heeft het over een belerend vingertje van ons christenen. Misschien zien jullie dat zo, maar dat is niet zo. We brengen het Evangelie omdat we met alle liefde in ons hart willen dat Uw volk de Here Jezus leert kennen en heel Israël zalig zal worden. Dat doen we niet alleen in Israël, maar over de hele wereld. En Marian (34). Ik heb net gelezen dat de Palestijnen een ambassade hebben geopend in Vaticaanstad. Zegt genoeg over de Paus toch? En lieve mensen, we moeten ook niet blijven speculeren wanneer de Heere terugkomt naar de aarde. Niemand weet dat dan alleen God. Zelfs Zijn eigen Zoon weet het niet. Hoe kunnen wij dan denken dat wij iets kunnen berekenen. Ik denk dat we dat ook niet mogen doen. We moeten elke dag bereid zijn en verder alles in Gods hand laten liggen.
  Laten wij allemaal pal achter Israël blijven staan en hen verdedigen tegenover hen die kwaad spreken over Israël. En vooral elke dag in gebed blijven voor dat land en volk en niet alleen deze week.
  Gods zegen over jouw werk Dirk.

 73. TVB zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 januari 2017 om 8:33

  Ik denk dat we in alles voorzichtig moeten zijn elkaar een juk op te willen leggen.
  Uit I Tessalonicenzen 5 begrijp ik dat de dag waarop de Heer Jezus komt Zijn kinderen niet als een dief hoeft te overvallen omdat zij niet in duisternis zijn.De tijd herkennen waarin wij leven is voor velen een wonder en een bemoediging, een aansporing nog meer naar Hem uit te zien.En dat kan in wezen toch niet verkeerd zijn? Mits mensen maar niet doorslaan natuurlijk en dingen teveel in gaan vullen, waarbij het gevaar bestaat dat de wens de vader van de gedachte wordt.
  Zo onderhoud ik zelf ook geen dagen. Mijn rust is in Christus.Natuurlijk is er in het weekend vaak meer tijd voor bepaalde dingen, maar zingen, in Zijn Woord lezen, lezingen beluisteren, het brood breken… al deze dingen zijn voor mij niet voorbehouden aan een bepaalde dag. Als je zo gezegend bent dat je een Bijbelgetrouwe samenkomst hebt gevonden is dit natuurlijk vaak wel voorbehouden aan de zondag, met mogelijk Bijbelstudies door de week.In Kolossenzen 2 lees ik ook een waarschuwing in het geven van voorschriften aan de ander inzake het onderhouden van dagen.

 74. Francoise zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 januari 2017 om 12:01

  Ja steeds maar weer de strijd om Gods heilige stad Jeruzalem .In het verleden , heden en in de toekomt .
  Christus onze Heer ,heeft de mensen willen bijeenkrijgen om Gods Woord en het Rijk Gods . (Lucas 13 : 22-35).
  ——————————
  Velen zullen verbaasd zijn ( tandenknarsen )als ze beseffen dat Abraham , Isaak en Jakob en al Gods profeten in het Koninkrijk Gods vertoeven en zij niet .Vooral de valse profeten (farizeeers enz…)
  —————————–
  Ik kan mij vergissen maar nergens spreekt onze Heer over Israel specifiek .
  maar dat het heil uit de Joden komt !!!
  Ook over de synagoge van de satan ???
  En over Gods Rijk en de eerste zullen de laatste zijn .
  ——————————
  lucas : 21:5-19
  Als onze Heer Jezus-Christus vooral spreekt over standvastig te blijven en niet de mens te vrezen :
  vind ik dat een opdracht .Niet met elke wind meedraaien die er is maar waakzaam blijven .
  Slechte arbeiders zijn er genoeg !
  Bidden om goede arbeiders is ook een opdracht van onze Heer !
  ——————————
  Hij doorgrond onze harten en nieren en ziet wie er waardig bevonden word om de erfenis te ontvangen
  die voorbestemt is voor alle kinderen Gods .het Rijk Gods : het hemelse Jeruzalem .

  ——————————————————————————-
  Mag men bidden voor omkering : hetgeen in Gods Woord geprofiteerd is ???
  Ik weet het niet , maar wat ik wel weet is dat onze Heer, Petrus terechtwees omwille van het feit wat Petrus zei ( Mattheus 16 :21-28 ( 23 )).
  —————————————————
  Ik weet ook niet wie men tot jaloezie moet opwekken .Misschien :
  De negatieve Talmoed ? De negatieve handelingen van gemeenschappen , instituten ( pedofilie , celibaat , opgelegde rituelen ……de radicalen , het bloedvergieten , de schijnheiligen , afgodendienaars ….?
  Zijn velen niet ver weg van Gods H.Schrift ? En onze Heer Jezus-Christus :als Hogepriester ?
  ——————————————————

  Of zou het niet beter zijn weg te blijven van al wat kwaad is en het kwade eerder benoemen ?
  En de liefde aan iedereen te geven , te delen :die aan liefde en zorg nood heeft ?
  ———————————————————
  Elk individu heeft een strijd : keuzes die men maakt en wie men volgt .
  XXX Jezus-Christus is de Weg , de Waarheid en het Leven XXX
  Koning van Gods Heilige stad Jeruzalem !
  ——————————————————–

 75. Jan zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 januari 2017 om 12:33

  Verdrukking komt op vele plaatsen voor in het NT.
  Zie 2 Cor 4:17…Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid……of Johannes die zich in Open 1:9 een medegenoot noemt in de verdrukking.

  Verdrukking of grote verdrukking is niet iets wat nog komen moet maar wat nu al realiteit is in het leven van Gods kinderen.

  Ik heb de goede strijd gestreden zegt de apostel Paulus.
  De strijd tegen de drie koppige doodsvijand–de oude mens–de wereld en de vorst der duisternis.
  Dit is een strijd/verdrukking die zich dagelijks (in meer of mindere mate) afspeelt in het leven van Gods kinderen.

 76. Baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 januari 2017 om 16:55

  Jan, dat behoort tot de melk en eerste beginselen van Christus.
  Wij zouden opgroeien tot volwassenheid. Paulus heeft niet voor niets al de raad Gods verkondigd. Wanneer wij ons daarbij aan Gods Woord houden is er geen sprake van spuculeren.

 77. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 januari 2017 om 18:55

  Zojuist las ik op IsraelToday via CIP het volgende:

  “Londen blokkeert EU-goedkeuring Parijse slotverklaring:

  Nadat Groot-Brittannië vorige maand in de VN Veiligheidsraad voor een scherpe anti-Israël resolutie had gestemd, is het land deze week van inzicht veranderd en heeft het zondag en maandag verhinderd dat de Europese Unie de slotverklaring van de Midden-Oosten conferentie, zondag in Parijs gehouden, officieel goedkeurde.”

 78. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 januari 2017 om 22:18

  Gods arm kwam mede in beweging door onze bewogenheid en gebeden. Opmerkelijk is het dat er op 15-01-2017 een juridische uitspraak kwam van: ‘Het Hof van Beroep’ in Versaille.
  Dirk van Genderen zijn ‘ALARM’voor Israel werd beantwoord. Geprezen zij de HEERE.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden