ALARM voor Israel!

Dit commentaar is een noodkreet. Alarm! Met het oog op de conferentie in Parijs, deze zaterdag en zondag, waar meer dan zeventig landen, inclusief Nederland – een vertegenwoordiging van de hele wereld – zullen aansturen op de vorming van een Palestijnse staat, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Ik schreef er vorige week al over in mijn Nieuwsbrief. De verwachting is dat vooral Israel zwaar onder druk zal worden gezet om op korte termijn een zelfstandige Palestijnse staat te accepteren, op grondgebied dat God aan Zijn volk Israel heeft gegeven. Laten we de, Heere aanroepen om Zijn volk te beschermen, Bijbelteksten proclameren en op onze knieën gaan.

De resolutie waarmee de Parijse conferentie zal worden afgesloten, zal enkele dagen later wellicht aan de orde komt in het Europese Parlement, waarna – ook volgende week – de Veiligheidsraad zich erover zal buigen. In een sneltreinvaart, om alles nog te bekrachtigen voordat Barack Obama het Witte Huis verlaat.

Twee dagen voor Kerst, aan het begin van het Joodse Chanoekafeest, nam de Veiligheidsraad van de VN al resolutie 2334 aan, waarin Israel tot bezetter wordt bestempeld van grote delen van Judea, Samaria, de Golan en Oost-Jeruzalem. De Tempelberg zou niet meer van Israel zijn, evenmin als de Klaagmuur, de Kotel.
De Israëlische premier Netanyahu laat weten dat hij er bewijs voor heeft dat Obama het initiatief heeft genomen voor resolutie 2334. Amerika had deze resolutie kunnen verhinderen, door er een veto over uit te spreken, maar deed dat niet.

De conferentie in Parijs zal voortborduren op resolutie 2334. De landen die aanwezig zijn in Parijs laden een grote verantwoordelijkheid op zich. Joël 3 spreekt over Gods oordeel over de volken die Zijn land verdelen.
God zegt in Zacharia 2:8 dat Israel Zijn oogappel is. De volken wagen het om Jeruzalem aan te raken, waarover Zacharia 12:2 en 3 zo duidelijk spreekt.

2. Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.
3. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

Opmerkelijk vind ik wat Psalm 83 schrijft, over de vijanden van het volk van God. En zeker, daarin mogen we iets van de aanvallen van de vijanden tegen de gelovigen, maar in deze Psalm gaat het toch allereerst over de haat van de volken tegen Israel.
‘Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk
en beraadslagen tegen Uw beschermelingen.
Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn
en aan de naam van Israel niet meer gedacht wordt’ (vers 4 en 5).

Krachtig klinkt de roep tot God in deze Psalm:
‘O God, zwijg niet, houd U niet doof,
wees niet stil, o God!
Want zie, Uw vijanden tieren,
wie U haten, steken het hoofd omhoog’ (vers 2 en 3).

Leest u zelf de rest van deze Psalm maar eens, het gebed tot de Heere om vijanden weg te vagen, te achtervolgen, beschaamd te laten worden.
Opdat ze zullen weten ‘dat U – Uw Naam is HEERE! – U alleen
de Allerhoogste bent over de hele aarde’ (vers 19).

De strijd is nog niet gestreden. Een strijd die woedt in de hemelse gewesten, die zichtbaar wordt op aarde. Een geestelijke strijd om Israel en om het Joodse volk en om Jeruzalem. Een strijd van de duistere, geestelijke machten tegen de God van Israel, tegen Zijn volk, Zijn land en Zijn stad.

Laten we ons mengen in deze strijd. We mogen onze plaats innemen in de hemelse gewesten. We hebben immers strijd te voeren tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten (Efeze 6:12). Trek wel de geestelijke wapenrusting aan (Efeze 6:10-18).

Dringend roep ik u op nu te bidden dat de Heere de plannen van de volken verijdelt. ‘Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen’ (Psalm 2:4 en 5).
Psalm 33:10 zegt: ‘De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken.

Hij is machtig om onenigheid te zenden in de conferentie. Ik bid dat Hij de harten van sommige volken zal aanraken, zodat ze zullen aansturen op een afgezwakte resolutie.

Het is opmerkelijk dat Israel en de Palestijnen niet aanwezig zijn op de conferentie. Er zullen genoeg landen aanwezig zijn die het opnemen voor de Palestijnen, maar is er wel een land aanwezig dat het opneemt voor Israel?
Ik denk aan de Evian Conferentie in 1938, bijeengeroepen door de Amerikaanse president Franklin Roosevelt, om het probleem van de Joodse vluchtelingen te behandelen. De conferentie vond plaats in de Franse plaats Évian-les-Bains en duurde van 6 juli tot 15 juli 1938. Op de conferentie waren 32 landen aanwezig. Geen enkel land, op Costa Rica en de Dominicaanse Republiek na, was bereid Joodse vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk als gevolg van de inval van Duitsland in Oostenrijk, op te nemen.

Ik vernam dat Engeland mogelijk aan gaat dringen op een minder vergaande verklaring van de conferentie in Parijs. Waarbij moet worden opgemerkt dat Engeland in de Veiligheidsraad wel heeft ingestemd met resolutie 2334, en volgens Boris Johnson, de Engelse minister van Buitenlandse Zaken, zelfs heeft meegewerkt aan de formulering van deze resolutie.
Maar Parijs zal wellicht nog verder willen gaan dan resolutie 2334. Nu gaat het ook over de vorming van een Palestijnse staat. Ik bid dat God de Engelse premier May zal gebruiken om nog op te komen voor Zijn volk.

Deze zondag gaan er tientallen bidders naar Parijs, georganiseerd door Pillar of Fire, om daar, voor de Israëlische ambassade, aan Israel te laten zien dat het Joodse volk niet alleen staat en om er te bidden voor de bescherming van Israel en van het Joodse volk.
Veel anderen, die niet op zondag naar Parijs gaan, bidden thuis en in hun gemeenten of de Heere Zich over Zijn volk wil ontfermen. Ik hoop dat velen van ons mee zullen strijden in de gebeden.
Bid ook voor de leiders van de volken die in Parijs aanwezig zullen zijn, dat ze tot inkeer zullen komen, dat ze door God tegengehouden zullen worden om Israel te veroordelen.

En zeker, het profetische Woord zegt dat deze dingen gaan gebeuren. Dat de hele wereld zich zal keren tegen Israel en tegen Jeruzalem. De komst van de Heere Jezus is aanstaande. En we zien uit naar Zijn komst en bidden om Zijn komst. ‘Heere, U zult Jeruzalem grondvesten en stellen tot een lof op aarde’ (Jesaja 62:7).

Sommigen zeggen: De haat tegen Israel is voorzegd in de Bijbel, daar moet je niet tegen bidden. Als we bidden, bid dan dat Gods wil zal geschieden, ook in deze ontwikkeling.
Toch ben ik er diep van overtuigd dat we zij-aan-zij moeten staan in onze steun aan het Joodse volk en ons gebed voor Israel. Niet om Gods plannen te dwarsbomen, maar ook als een getuigenis naar de wereld en naar Israel toe. De Bijbel roept ons immers op om Israel tot jaloersheid te verwekken (Romeinen 11:11). Dit is één van de wegen die we hierin mogen gaan.

‘Bid om vrede voor Jeruzalem…’ (Psalm 122:6a), wat ten diepste een gebed is om de komst van de Shalom, de Messias, de Heere Jezus. Alleen Hij zal ware vrede brengen.
En tegelijk mogen we de Heere loven en prijzen. Zijn overwinning is zeker! Hij zal strijden voor Zijn volk Israel, zegt Zacharia 14:3. En vers 9 jubelt: ‘De HEERE zal Koning worden over heel de aarde.’

Dirk van Genderen